Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15251 | Rev 15353 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
                  ICON_ERROR)
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.

Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)

Otevře dokument &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)

Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.

Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(type)

Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.

Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)

Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples

Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)

Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.

Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])

Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Např.:
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])

Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])

Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])

Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])

Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
                  ICON_ERROR)
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.

Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)

Otevře dokument &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)

Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.

Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a dolní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(type)

Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.

Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Otočit relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)

Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples

Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
false, nebude vrstva tisknuta.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)

Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.

Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])

Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
zadáno, stav se obrátí.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
příkazy).

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Např.:
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="obsolete">Vkládám: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="obsolete">Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="obsolete">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="305"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Příspěvky od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="297"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Tým vývojářů:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="307"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="311"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="345"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Webová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="347"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online odkazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="351"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="355"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Mailová skupina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="329"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="331"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="349"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="299"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="303"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="317"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="301"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Verze Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="315"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Úvodní obrazovka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="353"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog vývojářů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>Akt&amp;ualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="649"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licence</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished">C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="647"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Kontrola aktualizace selhala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="309"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="313"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Správci webových stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="447"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="559"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="625"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Povoleno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vložit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>V&amp;levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Na &amp;střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>V&amp;pravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Horní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Stín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O hladinu &amp;níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O hladinu &amp;výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Znak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Vlož&amp;it odjinud...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Ov&amp;ládání vodítek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Pravítka relativně ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historie akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Vybrat objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abulka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Čára od r&amp;uky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Otočit objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Upravit obsah rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Upravit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Propojit textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Upravit text v editoru textů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vložit textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vložit obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Vložit tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Vložit mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Vložit Beziérovu křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Vložit čáru od ruky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Vytvořit obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Chytré dělení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Číslo &amp;stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nový řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Zalomení rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zalomení sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Odrážka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Em pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Číslicová pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Uvozovací pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Pravé jednoduché anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Pravé dvojité anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Přepnout palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Přepnout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Náhled pře&amp;d tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;Javaskripty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">O &amp;modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Více informací...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tisk povolen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Zobrazit pravítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Lomítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Střední tečka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Úzká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Široká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Střední mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Vlasová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vložit chytré dělení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou pomlčku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou mezeru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Vložit číslo stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyly...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Správa obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Vložit vektorový soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Změnit zdroj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Nahradit barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Obrysy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Poslat do obrysů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Rámec...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Lepící nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Náhledový režim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Zobrazit spadávku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Zobrazit související nabídku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Vložit &amp;textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Vložit &amp;obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Vložit &amp;generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Vložit t&amp;abulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Vložit t&amp;var</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Vložit &amp;mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Vložit čá&amp;ru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Vložit Beziérovu &amp;křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Vložit čáru od ru&amp;ky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Vložit PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Vložit PDF textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Vložit PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Vložit PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Vložit PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Vložit textovou anotaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Vložit anotaci odkazem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>O &amp;modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Webová stránka Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Wiki Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Začínáme se Scribusem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Počet stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nulová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Pravé dvojité anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Přizpůsobit obrázek rámci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>St&amp;yl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>O&amp;bjekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>View</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>Ná&amp;hled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Extra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Nápo&amp;věda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Nabídka modulů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Ostatní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Znaky unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Nastavení CMS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="163"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="170"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="177"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="198"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="205"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="212"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="219"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="226"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="314"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="328"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="335"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="359"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="376"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="386"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="393"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="400"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="410"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="417"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="424"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>prvně vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>naposledy vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>okrajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>vodítkům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>výběrům</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat levé strany na pravou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Zarovnat dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat horní části objektů na dolní část kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Vystředit na svislé osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Zarovnat levé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat dolní části objektů na horní část kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Zarovnat nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Vybrané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit dolní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit svislé odsazení mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmístit středy svisle ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nic nevybráno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Některé objekty jsou uzamčeny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odemknout vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="440"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="448"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Zarovnat horní části objektů k dolní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Zarovnat dolní části objektů k horní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Vlastnosti pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Tip nástroje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Ohraničení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2110"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Tloušťka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>tenká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>široká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>plný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>přerušovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>podtržený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>zkosený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>vtlačený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Ostatní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Jen ke čtení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Požadované</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Viditelnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viditelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skryté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Bez tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Bez náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Vzhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text pro stisknuté tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text po najetí myší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Použít ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Zmáčnkuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Přetočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Umístění ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Zvýraznění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obrysové</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Stisknout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Víceřádkový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Heslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Omezení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Neposouvat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Ověřit styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Ověřit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kříž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kruh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Hvězda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Čtverec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Standardně je zatrženo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Upravitelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Jít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Potvrdit formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Vynulovat formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Vložit data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Událost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Uvolnění myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Stisk tlačítka myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Najetí myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Opuštění myší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Po přepnutí na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Při rozmazání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="604"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="933"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="959"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1036"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Odeslat na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Odeslat údaje jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Vložit data z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="649"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole je naformátované jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Obyčejný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Formát čísla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="777"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Desetinné:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Použít symbol měny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Symbol měny vpředu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="804"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formátování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Formát procent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Formát datumu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Formát času</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Vlastní skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Stisk klávesy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Hodnota není vyhodnocena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Hodnota musí být větší nebo rovna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>a menší nebo rovna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Ověření vlastním skriptem:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Vyhodnotit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Hodnota není vypočítána</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Hodnota je</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>sum</source>
    <translation>součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>product</source>
    <translation>součin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>average</source>
    <translation>průměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>následujících polí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Vybrat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Vlastní výpočtový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Vypočítat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohli použít ikony pro tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1302"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1333"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1357"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2268"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1475"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Příklad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2102"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Změna výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1189"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2268"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2111"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Tip nástroje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Neexportovat hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Exportovat absolutní název souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1334"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation>Schválit formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>FDF</source>
    <translation>FDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>HTML</source>
    <translation>HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation>XFDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Vlastnosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Odkaz ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>Stránk&amp;a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Exportovat absolutní název souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Použít vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Použít na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">Všechny &amp;stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Použít vybranou vzorovou stránku na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Použít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Interval stránek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Kontrola pravopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Kontrola pravopisu zapnuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Přidejte kontrolu pravopisu prostřednictvím Aspellu. Můžete ji vybrat z nainstalovaných slovníků. Kontrolu pravopisu můžete použít průběžně v celém dokumentu nebo na vybraný text.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>Chyba modulu Aspell</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Kontrolovat pravopis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Nahrada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Přidat slovo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>Z&amp;měnit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Není ve slovníku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Slovo nebylo nalezeno v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Ve slovníku nebyl nalezen nahrazující text pro aktuální slovo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktivní slovník:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>Aktuálně aktivní slovník. Scribus používá slovníky Aspell.&lt;br/&gt;Jestliže jej chcete aktualizovat nebo přidat další slovníky, můžete je instalovat pomocí systémového instalátoru nebo správce balíků.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorovat aktuální text, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorovat všechny výskyty aktuálního textu, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnorovat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Přidat aktuální slovo do Vašeho slovníku pro další použití</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Změ&amp;nit vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished">Načtený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
    <source>default </source>
    <translation>výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"> slovník Aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="82"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="381"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Kontrola pravopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Nebyl nalezen žádný slovník Aspell. Prosíme, nainstalujte nějaký.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="428"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Běžné tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Vývojový diagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Skládačka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální tvary</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;rové kódy...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>Čá&amp;rový kód...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished">Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Chyba při otevírání souboru: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 nebo 12 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 nebo 8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 číslice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Volitelný počet znaků, číslic a symbolů: -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a symbolů: -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Volitelný počet číslic. ITF-14 obsahuje 14 číslic a nemá číslici kontrolní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Volitelný počet číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a velkých písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Volitelný počet hexadecimálních číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Čárový kód není kompletní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic s mezerami. Formát ISBN-10 vyžaduje 9 nebo 10 číslic s mezerami, ale tento standard se nedoporučuje používat po 1. lednu 2007. (Poznámka: K převodu starého ISBN-10 na nový ISBN-13 stačí uvést před prvními devíti číslicemi předponu 978-, např. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Konečné číslo se spočítá automaticky.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vybrat typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation>Vybrat typ čárového kódu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Generátor čárových kódů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Vyberte jeden z dostupných typů čárových kódů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Číselná reprezentace vlastního kódu. Přečtěte si níže uvedenou nápovědu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">Vložit &amp;text do výsledného kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+TAlt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hlídat okolní místo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>Čá&amp;ry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Barva textu a čísel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tipy a nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Náhled výsledného kódu. 72dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">Vložit &amp;kontrolní číslici</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Vložit čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Vl&amp;ožit kontrolní číslici</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>Vložit t&amp;ext do výsledného kódu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1252"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nová položka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Načíst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Název %1 není jedinečný.
Prosím, zvolte jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="668"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Zvolit složku zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Zvolte soubor zápisníku, ze kterého se bude vkládat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
    <translation type="obsolete">Vlož&amp;it soubory zápisníku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hlavní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Zkopírované položky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Vložit na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopírovat do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Přesunout do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Uložit jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Vymazat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nový název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Nahrát existující zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Uložit zvolený zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Vložit zápisník ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="obsolete">Vložit zápisník ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Přesunout záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Vložit záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Umístění ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Vzhled:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Jen popisky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Jen ikony </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak škálovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Vynulovat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Systémové profily</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Účel reprodukce (rendering)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Výchozí barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Výchozí účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Výchozí vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>Tis&amp;kárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Výchozí barevný profil vložených CMYK obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Výchozí barevný profil vložených RGB obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Obrázky:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Systémové profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil vložených RGB obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil vložených CMYK obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;RGB plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Výchozí barevný profil pro plné RGB barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;CMYK plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Výchozí barevný profil pro plné CMYK barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished">Účel reprodukce (rendering)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Pl&amp;né barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished">Konvertovat všechny barvy do barev tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished">Označit netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Upravit barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="661"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="680"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="899"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="117"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="414"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB pro web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Starý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="320"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="702"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="703"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">HSV-barevná mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Barevný model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Je přímou barvou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Je &quot;registration color&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nelze vytvořit barvu s názvem &quot;%1&quot;.
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Název barvy není jedinečný</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="obsolete">Výběrem této volby povolíte tisk na všech arších. Registrační barvy jsou použity pro tiskové značky, ořezové značky a registrační značky. Ty ovšem nebývají použity v samotné kompozici.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Nelze vytvořit barvu bez názvu
Zadejte prosím název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Zadaný název barvy již existuje,
prosím, vyberte jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>Barevná mapa HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Spouštění správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Kruhová paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Výsledné barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Barvy Vašeho vybraného barevného schématu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Způsob barevného schéma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Sloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Ponechat barvy netknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Náhled:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Ukázkové barevné schéma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Typ poruchy vidění:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2218"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2246"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2231"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2238"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2254"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Délka: %1
Úhel: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2256"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Šířka: %1
Výška: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Barva nebyla nalezena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1334"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1365"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Třída znaků:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Vyči&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Plná znaková sada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Základní latinka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latin-1 doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Rozšířená latinka A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Rozšířená latinka B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Obecná interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Horní a dolní indexy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Symboly měn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Symboly dopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Symboly číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Matematické operátory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Kreslení boxů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Blokové elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Geometrické tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Různé symboly</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Blbinky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Varianty minuskulí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Speciální znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Rozšířená řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Azbuka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Azbuka - doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Arabština</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Rozšířená arabština A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Rozšířená arabština B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebrejština</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vložit kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Zavřít tento dialog a vrátit se k úpravě textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Vypráznit paletu?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Skrýt/zobrazit pokročilou paletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Plná znaková sada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Základní latinka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozšířená latinka A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozšířená latinka B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Obecná interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Horní a dolní indexy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symboly měn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Symboly dopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Symboly číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematické operátory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished">Kreslení boxů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished">Blokové elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometrické tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Různé symboly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished">Blbinky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Varianty minuskulí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Rozšířená řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Azbuka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Azbuka - doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Rozšířená arabština A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Rozšířená arabština B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrejština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Rozšířená paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Vložit &amp;kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Znaky k vložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="673"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Chybí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="674"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Text přetéká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="675"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt není na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="676"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Chybí obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Obrázek má nižší DPI než %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="680"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="681"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt je PDF anotace nebo pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="682"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt je umístěné PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="379"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="381"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nenalezeny žádné problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="561"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stránka </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="625"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Nalezeny problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="658"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktuální profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="635"/>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorovat chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="684"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Anotace používá ne-TrueType písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="382"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="413"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Je použita průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="418"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Je použito směšování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="423"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="431"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Znovu zkontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="670"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorovat nalezené chyby a pokračovat v exportu nebo tisku. Měli byste vědět, jaké chyby ingnorujete před tím, než budete pokračovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="671"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="677"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Prázdý obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="683"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obrázek je GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="394"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="437"/>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="506"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="448"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="661"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Vrstva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="678"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku pod %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku nad %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat styly</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Dostupné styly</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Nelze vytvořit soubor:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="80"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="85"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="99"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>Vlož&amp;it</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktuální množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Nahrát množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Vložit do současné množiny barvy z jiného dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Vybrat název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="353"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="364"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Pokud je správa barev povolená, varovný trojúhelník upozorňuje, že je barva zřejmě mimo barevný rozsah vybraného barevného profilu současné tiskárny. To znamená, že barva pravděpodobně nebude vytištěna tak, jak je zobrazena na obrazovce. Přímé barvy jsou označeny červeným kolečkem. Registrační barvy jsou označeny značkou. Další tipy ohledně varování v souvislosti s barevným rozsahem naleznete v online nápovědě v sekci Správa barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Vložit barvy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Dělené komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradické (zdvojené komplementární)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Základní barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monochromatické světlé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monochromatické tmavé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>První analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Druhá analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>První dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Druhá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Třetí dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Čtvrtá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>První triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Druhá triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>První tetradická (opak základní)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Druhá tetradická (úhel)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Porucha vidění:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Kruhová paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Vyberte metodu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Úhel (0 - 90 stupňů):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nahradit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Ponechat barvy netknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Spouští se správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Vy&amp;tvořit barvu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">Vlož&amp;it existující barvu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;aměnit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Klikněte kolečkem pro získání základní barvy. Jedná se o odstín v režimu HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Ukázkové barevné schéma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Barvy vybraného barevného schématu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barevné složky...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Kruhová paleta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Pomocník pro nastavení barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Výběr barev s naukou o barvách.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Jedna strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Levá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Pravá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="obsolete">Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="obsolete">Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="obsolete">Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Pondělí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Úterý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Středa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Čtvrtek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Pátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Neděle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>January</source>
    <translation>Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>February</source>
    <translation>Únor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>March</source>
    <translation>Březen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>April</source>
    <translation>Duben</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>May</source>
    <translation>Květen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>June</source>
    <translation>Červen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>July</source>
    <translation>Červenec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>August</source>
    <translation>Srpen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>September</source>
    <translation>Září</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>October</source>
    <translation>Říjen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>December</source>
    <translation>Prosinec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Text na křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished">Vícenásobný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF textová anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF anotace odkazem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Levá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Pravá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Přerušovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Výchozí styl odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Výchozí styl znaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Výchozí styl čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Vlastní: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Max. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Max. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Nastavení náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Vložit soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Smazat stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopírovat aplikované položky vzorové stránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vodorovný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Svislý přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Kruhový přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Odstín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Upravit vlastnosti barvy čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Upravit vlastnosti barvy výplně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Sytost barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Volný lineární přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Volný kruhový gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Přesunout vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Začátek přechodového vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation>Zobrazit pouze použité barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="405"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Posuny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Změna velikosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>X-Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Y-Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Otočení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
    <source>Angle</source>
    <translation>Úhel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Nastavení průhlednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Závoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Překrýt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Tvrdé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Měkké světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Vyloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Zesvětlit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ztmavit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation>Zobrazit celý seznam barev v dokumentu nebo jen použité barvy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Vytvořit interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Počet stránek v dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Interval stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Základní výběr intervalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Přesunout &amp;dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Přesunout &amp;nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Přidat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Přidat do intervalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Seznam oddělený čárkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Pokročilé seřazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Pořadí stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Ukázkové pořadí stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Volby CSV importu </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač položek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>První řádek je hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Nastavení tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Volba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nastavení stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Pouze sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Pouze liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcadlit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stránky na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tento panel zobrazuje volby CUPS při tisku. Přesné dostupné parametry zavisí na ovladači vaší tiskárny. Podporu pro CUPS si můžete ověřit v nabídce Nápověda &gt; O Scribusu. Hledejte výpis C-C-T, což znamená C=CUPS, C=littlecms a T=TIFF. Chybějící knihovna je označena hvězdičkou *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Soubory křivek (*.scu);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Soubory křivek (*.scu *SCU);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*)</source>
    <translation>Soubory křivek (*.scu *.scu);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="487"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Převrátit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="514"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Obnovit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="515"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Přepnout mezi lineární a kubickou interpoloací křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="516"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Nahrát křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="517"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Uložit tuto křivku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="355"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kódování:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Přesunutí do složky dokumentů.
Lze uvést v Nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="297"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Komprimovat soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Včetně &amp;písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="274"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Ukázat náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Ukázat náhled a informace o vybraném souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>Včetně profilů &amp;barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Při uložení komprimovat dokument Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished">Při exportu dokumentu vložit písma. Ujistěte se, že znáte a rozumíte informacím o licencích všech písem, které vložíte a .</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="346"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Při exportu dokumentu vložit barevné profily</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit barevné složky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Posun:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Zrušeno uživatelem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Smazat barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Nehradit čím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Smazat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Smazat od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Smazat styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Smazat styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Nehradit čím:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Chyba při vkládání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Chyba při vkládání Word dokumentu 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informace o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="74"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Vydavatel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="103"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="110"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="117"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Zdroj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="124"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="131"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>O&amp;blast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>P&amp;ráva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Da&amp;lší informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="163"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba nebo organizace, která dokument zveřejňuje, publikuje nebo vydává</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="164"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby nebo organizace, které přispěly k obsahu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="165"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum přiřazené k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Charakter dokumentu. Např. kategorie, funkce, žánr, atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informace o autorských právech a licencích, např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Osoba nebo organizace primárně odpovědná za obsah dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribusu jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Popis obsahu dokumentu. Jedná se stručné shrnutí nebo abstrakt dokumentu. Je vloženo do PDF při exportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="162"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Námět obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje klíčová slova, která si přejete vložit do PDF kvůli vyhledávání a indexování PDF souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fyzická nebo digitální prezentace dokumentu. Neuškodí typ média nebo rozměry. Praktické jsou zde také RFC2045, RFC2046 jako MIME typy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jazyk obsahu dokumentu, obvykle kód jazyka podle ISO-639 doplněný pomlčkou a kódem země podle ISO-3166, např. en-GB, fr-CH, cs-CZ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Přidat do dokumentu část s číslováním stránek. Nová část bude přidána za aktuálně vybranou část.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Odstranit aktuálně vybranou část.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro část, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této části zobrazit čísla stránek a pokud je v části alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začátek:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. V první části dokumentu se nahradí původní první stránka novým značením.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Číslo stránky je mimo povolené hranice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Hodnota, kterou jste zadali, je mimo rozsah stránek v současném dokumentu (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Části dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation>Zobrazeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation>Od</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation>Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Začátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Části dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Zobrazeno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Vztahuje se k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Je rodičem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Je potomkem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Obrázkové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Ano-ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Řetězec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Nic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Reálné číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Atributy objektů dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Automaticky přidat k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Atributy objektů dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Automaticky přidat k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit tiskárnu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="obsolete">Tyrkysová</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="obsolete">Purpurová</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="obsolete">Žlutá</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation type="obsolete">Černá</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny stránky, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation type="obsolete">Tisk do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Volby...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Příkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout &amp;vše</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;isknout interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout normálně</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout separace
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout v odstínech šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stránky svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit velikost média</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Použít Under Color Removal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation type="obsolete">Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Použít ICC profily</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Pokročilé volby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview...</source>
    <translation type="obsolete">Náhled...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Nastaví úroveň PostScriptu.
 Nastavení na Level 1 nebo 2 způsobí vytváření velkých souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR nejvíce ovlivní části obrázků, které jsou neutrální, a/nebo tmavé tóny, které se blíží šedé. Použitím lze vylepšit tisk některých obrázků, ovšem je třeba vše vyzkoušet a otestovat v konkrétních případech. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="obsolete">Povolí převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komerční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation type="obsolete">Umožní vložit do tiskového proudu ICC profily, pokud je povolena správa barev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation type="obsolete">Povolí výluční nastavení velikosti média v PostScriptu. Nedoporučuje se, pokud to nevyžaduje vaše tiskárna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation type="obsolete">Zmenšit na okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation type="obsolete">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation type="obsolete">Nezobrazovat na tištěné stránce objekty přesahující okraje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Vkládání souboru:
%1
se nepodařilo!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation type="obsolete">Kritická chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation type="obsolete">Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Vkládá se PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation type="obsolete">Analyzuje se PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="obsolete">Vytváří se objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation type="obsolete">Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="obsolete">Vkládá se: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Upravit styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Název stylu odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Barva výplně textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Barva tahu textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Určuje celkovou výšku iniciál počtem řádků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Horní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Dolní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabelátory a odsazení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Řádky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Pevné řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Automatické řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Iniciály</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation>Vzdálenost od textu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation>Náhled stylu odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Určuje mezeru mezi iniciálou a textem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Přepíná výplňový text tohoto stylu odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Název stylu není jedinečný</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Pro snazší čtení vyberte lehce barevných textových stylů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuální prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost k účaří znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation type="obsolete">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Získat &amp;názvy polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="82"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Volby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="99"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="110"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Odstín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="126"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="148"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="170"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="217"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="456"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="501"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostupné efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="460"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="841"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1418"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="527"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="764"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="835"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1247"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="759"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="845"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="987"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1387"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="769"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="837"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1263"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="513"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="754"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="833"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="983"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="508"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="749"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="831"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="985"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="552"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="787"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="843"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1308"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="774"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="839"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1279"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1408"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Zaostřit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="487"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="498"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Použité efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="617"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="621"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="352"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Barva 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="257"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="306"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="372"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Barva 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="326"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="392"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Barva 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="412"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Barva 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="557"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="792"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="856"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1437"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="566"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="797"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="867"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1062"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1473"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tříbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="802"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="878"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1143"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1524"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Čtyřbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="584"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="807"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="889"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1324"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1590"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Uložit jako obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>už existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stánky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Změnit výstupní složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Výstupní složka - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportovat pouze aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostupné exportní formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Vyberte složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportovat do složky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ obrázku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Uložit jako obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportovat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny stránky, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Uložit všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozlišení obrázků
Použijte 72 dpi, jestliže je obrázek určen pro obrazovku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Kvalita obrázků - 100% je nejvyšší, 1% nejnižší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Závoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpustit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Překrýt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Tvrdé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Měkké světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Vyloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Zesvětlit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ztmavit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Vyloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nepoužívat žádnou cestu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Živý náhled</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="216"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="219"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="221"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="224"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="229"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="231"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="205"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Formát souboru:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="594"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="598"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> nahrazeno čím: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Řez:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Rodina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Varianta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Vložený v PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Použité v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Kliknutím změníte hodnotu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatečné cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Náhrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Dodatečné &amp;cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Obsažen v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu k písmu v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu k písmu v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Spustit hledání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Velikost zvoleného písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Ukázka bude zobrazena až po stisknutí tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte sem text pro rychlé vyhledávání v názvech písem. Hledání ignoruje velikost znaků. Můžete použít běžné divoké masky (*, ?, [...]). Příklady: t* vypíše seznam písem začínajících na t nebo T. *bold* vypíše seznam písem obsahujících v názvu slovo bold, bolder atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Výplňový text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>Vých&amp;ozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Zobrazit rozšířené informace o písmu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Nastavit výplňový text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Výplňový text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt-T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Náhled písem...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Dialog náhledu písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Třídění, prohledávání a procházení písem.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Původní písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Nové písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Nastavit tyto náhrady jako trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Tento dokument obsahuje některá písma, která nejsou na vašem systému instalována, vyberte prosím jejich odpovídající náhrady. Tlačítko Zrušit načítání dokumentu zastaví.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Zrušit náhrady písem a zastaví načítání dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Soubor &gt; Nastavení &gt; Písma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Pokud vyberete OK a uložíte, náhrady budou pro dokument trvalé.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="327"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="336"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Přidat, změnit nebo odebrat zarážky barev</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Vektor přechodu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Správa vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovná vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Svislá vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Přd&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="119"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Řádky a sloupce - automatická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Řá&amp;dky:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Meziřádková mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Mezi&amp;sloupcová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Vztaženo k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Okrajům</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktualizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Nastaví v dokumentu vodítka. Správce vodítek je stále otevřený, ale změny jsou trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednotka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Již existuje prázdné (0.0) vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="223"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Správce vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sloupce/řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Různé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="39"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Vodorovné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Svislé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="129"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Počet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished">P&amp;očet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Po&amp;užít mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Použít &amp;mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="207"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished">Okr&amp;ajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="217"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished">Vý&amp;běrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Smazat vodítka z &amp;aktuální stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Smazat vodítka ze &amp;všech stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Přidat nové vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Smazat vybrané vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Přidat nové svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Smazat vybrané svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Počet vytvořených vodorovných vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Počet vytvořených svislých vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Použít zobrazená vodítka na všechny stránky dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Smazat všechna vodítka zobrazené na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na všech stránkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="210"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="297"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="220"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="307"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="97"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="122"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="132"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="323"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="178"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="197"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="284"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka v aktuálním dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="188"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Vztaženo k</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Lituji, ale není dostupný žádný manuál! Navštivte prosím: http://docs.scribus.net
kde naleznete aktuální dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="287"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Online nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="378"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="378"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hledaný řetězec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Hl&amp;edat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="103"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="293"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Hlednání ignoruje velikost písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="410"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nová záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="410"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Název nové záložky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="295"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Hledat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="296"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Hledat &amp;další</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="297"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="290"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="298"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="110"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="300"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="291"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Relevance</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished">&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Lituji, ale není dostupný žádný manuál!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prosím, podívejte se na:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net , kde naleznete aktuální dokumentaci&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net ke stažení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Hledat &amp;další...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Přijmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Přeskočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Přidat so seznamu výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Přidat do seznamu
 k ignorování</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Délka nejkratšího slova, které může být děleno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Maximální počet po sobě následujících dělení slov.
Nula (0) funkci vypíná. Pozn. překl.: V české typografii max. 3.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nejkratší slovo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="obsolete">Návrhy &amp;dělení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Automaticky dělit slova při psaní</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="obsolete">Po volbě &quot;Extra&quot;, &quot;Dělení slov v textu&quot; se objeví dialog,
ve kterém budou zobrazeny všechny možnosti dělení slova.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Povolí automatické dělení slov během psaní textu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Maximální počet po sobě následujících dělení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation>Seznam k ignorování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation>Přidat položku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation>Upravit položku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
    <location filename="../../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation>Seznam výjimek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informace o obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Obecné informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Datum/čas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Má vložený profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Název profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Má vložené cesty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Má vrstvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Umělec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Uživatelův komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Typ fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Typ skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Expoziční čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Clona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>Ekvivalent ISO:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <source>Import AI...</source>
    <translation type="obsolete">Vložit AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation type="obsolete">Vložit soubory Illustratoru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Vloží do dokumentu většinu souborů Illustratoru,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation type="obsolete">Soubor nelze vložit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Vložit &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="obsolete">Vložit EPS soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Vloží do dokumentu většinu EPS souborů,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation type="obsolete">Vložit PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation type="obsolete">Vložit PostScript soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Vloží většinu PostSript souborů do aktuálního dokumentu
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation type="obsolete">Vložit Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation type="obsolete">Vložit Xfig soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Vloží většinu Xfig souborů do aktuálního dokumentu,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation>Kopie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation>Titulní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation>Zadní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation>&amp;Brožura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation>4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation>8</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation>16</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation>Stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation>Titulní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation>Zadní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation>Cílová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation>Obnovit náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vložit stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="42"/>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="207"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="226"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="229"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="230"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="242"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/inspage.cpp" line="247"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation>Vložit rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;yp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Umístění stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="197"/>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="711"/>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Umístění rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>Vlevo nahoru na okraj stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>Vlevo nahoru na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>Vlevo nahoru na spadávku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Vlastní umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Shodná jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Shodná jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Shodná jako spadávka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Shodná jako vložený obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Vlastní velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Sloupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Nenalezeny žádné volby pro tento typ rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Vložit jeden nebo více textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Vložit jeden nebo více obrázkových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Umístit nové rámce na aktuální stránku, na všechny stránky nebo vybraný interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Vložit rámec pouze na aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Vložit jeden rámec na všechny existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Vložit rámce na interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Interval stránek, na které budou vloženy rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Umístění nového rámce vzhledem ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do vlastního umístění na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Vložit nový rámec s vlastní velikostí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Šířka vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Výška vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Počet sloupců vloženého textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Vzdálenost mezi sloupci v textovém rámci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Spojí vložené textové rámce a vytvoří zřetězené rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Spojit vložené rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Spojit první vložený rámec s existujícím textovým rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Spojit s existujícím rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Název existujícího textového rámce, se kterým se spojí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nový skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Upravit Java skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="123"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Přidá nový skript a definuje funkci se stejným názvem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte název funkce.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktuální klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Zvolte klávesu pro tuto akci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">Žádná &amp;klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Definováno &amp;uživatelem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nastavit klávesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sady klávesových zkratek k načtení</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Načíst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">Vlož&amp;it...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Exportovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Sady klávesových zkratek, které lze načíst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Načíst vybranou sadu klávesových zkratek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Vložit do současného nastavení sadu klávesových zkratek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Exportovat současné klávesové zkratky do souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Znovu načíst předdefinované klávesové zkratky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">XML soubory klávesových zkratek (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Tato posloupnost kláves se již používá</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="338"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Stav: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="165"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="342"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="344"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="347"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Běží</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="528"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Není vybraná žádná položka!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert symbol</source>
    <translation type="obsolete">Vložit symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Vložit kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Aktualizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Vrátit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation> DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Hlášení programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Zabít program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Stav: Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="130"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>Editor pro tento rámec již běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="150"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Editor běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Prosím, určete editor v nastavení!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Není možné vytvořit dočasnou složku pro běh externího editoru!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="222"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Spustit externí editor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Spuštění editoru &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Vložit symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run external editor...</source>
    <translation type="obsolete">Spustit externí editor...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="291"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat také všechny objekty v této vrstvě?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation type="obsolete">Přidat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation type="obsolete">Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation type="obsolete">Vrstvu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation type="obsolete">Vrstvu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Závoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Překrýt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Tvrdé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="577"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Měkké světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Vyloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Zesvětlit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ztmavit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="603"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation>Barva ukazatele vrstvy - každá vrstva má přiřazenu barvu, která se zobrazí na ploše (musí být zapnuty). Barvu můžete upravit dvojklikem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="604"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation>Zviditelnit vrstvu - odškrtnutím skryjete vrstvu z displeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="605"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation>Tiskne vrstvu - nezaškrtnutá vypne tisk.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="606"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation>Zamkne nebo odemkne vrstvu - nezaškrtnutá je odemčená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="607"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation>Text obtéká objekty v nižších vrstvách - Povolením vynutíte, aby text obtékal i objekty v nižších vrstvách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="608"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation>Způsob ohraničení - Přepne na drátěný model, který urychlí zobrazení velmi složitých objektů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Vybrat režim směšování, funguje pouze v PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Průsvitnost vrstev, funguje pouze v PDF 1.4 a SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Přidat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Duplikovat aktuální vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Vrstvu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Vrstvu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
    <source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
    <translation>Název vrstvy - Dvojklikem na název jej změníte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4967"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4997"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Optická čočka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Parametry čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Přidat novou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Přidat čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Svislé umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected le