Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 5328 | Rev 6261 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Scribus 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-15 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 01:18+0200\n"
"Last-Translator: Vasko Tomanov <vasko@web.bg>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Custom"
msgstr ""

msgid "4A0"
msgstr ""

msgid "2A0"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Comm10E"
msgstr "Êîìåíòàð"

msgid "DLE"
msgstr ""

msgid "None"
msgstr "None"

#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

msgid "Page Size"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "&Size:"
msgstr "Ðàçìåð:"

#, fuzzy
msgid "Orie&ntation:"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

msgid "Portrait"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid "Landscape"
msgstr "Ëåãíàë ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "&Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"

#, fuzzy
msgid "&Height:"
msgstr "Âèñî÷èíà:"

msgid "Move Objects with their Page"
msgstr ""

msgid "Type:"
msgstr ""

msgid "Margin Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"

#, fuzzy
msgid "Delete Styles"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"

#, fuzzy
msgid "Ca&ncel"
msgstr "Îòêàç"

#, fuzzy
msgid "Alt+N"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "pt"
msgstr ""

msgid "Distances"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

msgid "X1:"
msgstr ""

msgid "Y1:"
msgstr ""

msgid "X2:"
msgstr ""

msgid "Y2:"
msgstr ""

msgid "DX:"
msgstr ""

msgid "DY:"
msgstr ""

msgid "Angle:"
msgstr "Úãúë:"

msgid "Length:"
msgstr ""

msgid "All Supported Formats"
msgstr ""

msgid "All Files (*)"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr ""

msgid "Shortcut"
msgstr ""

msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Search:"
msgstr "Òúðñè"

msgid "Shortcut for Selected Action"
msgstr ""

msgid "&No Key"
msgstr ""

msgid "&User Defined Key"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+U"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Set &Key"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+K"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "CTRL+ALT+SHIFT+W"
msgstr ""

msgid "Loadable Shortcut Sets"
msgstr ""

msgid "Keyboard shortcut sets available to load"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Load"
msgstr "Çàðåæäàíå..."

#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Load the selected shortcut set"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Import..."
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "Alt+I"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Import a shortcut set into the current configuration"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Export..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Export the current shortcuts into an importable file"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "Íîðìàëíî"

#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Reload the default Scribus shortcuts"
msgstr ""

msgid "Available Fonts"
msgstr ""

msgid "Font Substitutions"
msgstr ""

msgid "Additional Paths"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Font Name"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Use Font"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Embed in PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Subset"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "Path to Font File"
msgstr "Ïúò äî ôàéëà ñ øðèôòîâå"

msgid "&Available Fonts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Replacement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Delete"
msgstr "Èçòðèâàíå"

msgid "Font &Substitutions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "C&hange..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

msgid "A&dd..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Remove"
msgstr "×åðâåíî:"

msgid ""
"Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no "
"document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings "
"to change the font search path."
msgstr ""

msgid "Additional &Paths"
msgstr ""

msgid "Choose a Directory"
msgstr ""

msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Ctrl"
msgstr ""

msgid "Shift"
msgstr ""

msgid "Meta"
msgstr ""

msgid "Meta+"
msgstr ""

msgid "Shift+"
msgstr ""

msgid "Alt+"
msgstr ""

msgid "Ctrl+"
msgstr ""

msgid "This key sequence is already in use"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "Îïöèè íà ðàñòåðà:"

#, fuzzy
msgid "First Page is:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Subscript"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

msgid " %"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Displacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Scaling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

msgid "Superscript"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "D&isplacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "S&caling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

msgid "Underline"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
msgid "Displacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "Àâòîð:"

msgid "Line Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"

#, fuzzy
msgid "Strikethru"
msgstr "Óäàð âúòðå"

msgid "Small Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"

#, fuzzy
msgid "Sc&aling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

#, fuzzy
msgid "Automatic &Line Spacing"
msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçòîÿíèå ìåæäó ëèíèèòå:"

#, fuzzy
msgid "Line Spacing:"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
msgstr ""

msgid "Relative size of the superscript compared to the normal font"
msgstr ""

msgid "Displacement below the baseline of the normal font on a line"
msgstr ""

msgid "Relative size of the subscript compared to the normal font"
msgstr ""

msgid "Relative size of the small caps font compared to the normal font"
msgstr ""

msgid "Percentage increase over the font size for the line spacing"
msgstr ""

msgid ""
"Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage "
"of the fonts descender"
msgstr ""

msgid "Line width expressed as a percentage of the font size"
msgstr ""

msgid ""
"Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage "
"of the fonts ascender"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Free Objects"
msgstr "Îáåêò"

#, fuzzy
msgid "Group "
msgstr "Ãðóïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Page "
msgstr "Ñòðàíèöà"

msgid "Outline"
msgstr "Ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Element"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Font:"
msgstr "Øðèôò"

msgid " pt"
msgstr ""

msgid "Size:"
msgstr "Ðàçìåð:"

#, fuzzy
msgid "Text Color:"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#, fuzzy
msgid "Shading:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Text Stroke:"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "Fill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

#, fuzzy
msgid "Stroke Color:"
msgstr "Íîâ öâÿò:"

msgid "Dot"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Hyphen"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Underscore"
msgstr "Çàëåïåíî"

#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "Íàãëàñåíè öâåòîâå"

#, fuzzy
msgid "Tab Fill Character:"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Tab Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"

#, fuzzy
msgid "Colu&mns:"
msgstr "Êîëîíè:"

msgid "&Gap:"
msgstr ""

msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Line Color:"
msgstr "Öâÿò íà ëèíèÿ:"

#, fuzzy
msgid "&Shading:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "&Fill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

#, fuzzy
msgid "S&hading:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Line Style:"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Line &Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"

#, fuzzy
msgid "Line S&tyle:"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"

msgid "Arrows:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Start:"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "End:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "&Free Scaling"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

#, fuzzy
msgid "&Horizontal Scaling:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "&Vertical Scaling:"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "&Scale Picture to Frame Size"
msgstr "Ìàùàáèðàíå "

msgid "Keep Aspect &Ratio"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "F&ill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

msgid "Use embedded Clipping Path"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "On Screen Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "Full Resolution Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

msgid "Normal Resolution Preview"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Low Resolution Preview"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Mi&nimum:"
msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
msgid "Ma&ximum:"
msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
msgid "&Stepping:"
msgstr "Ïî ñòúïêè:"

#, fuzzy
msgid "Text Frame Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

msgid "Picture Frame Properties"
msgstr ""

msgid "Shape Drawing Properties"
msgstr ""

msgid "Magnification Level Defaults"
msgstr ""

msgid "Line Drawing Properties"
msgstr ""

msgid "Polygon Drawing Properties"
msgstr ""

msgid "Font for new text frames"
msgstr ""

msgid "Size of font for new text frames"
msgstr ""

msgid "Color of font"
msgstr ""

msgid "Number of columns in a text frame"
msgstr ""

msgid "Gap between text frame columns"
msgstr ""

msgid "Sample of your font"
msgstr ""

msgid "Picture frames allow pictures to scale to any size"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Horizontal scaling of images"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Vertical scaling of images"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"

msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
msgstr ""

msgid "Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame"
msgstr ""

msgid "Automatically scaled pictures keep their original proportions"
msgstr ""

msgid "Fill color of picture frames"
msgstr ""

msgid "Saturation of color of fill"
msgstr ""

msgid "Line color of shapes"
msgstr ""

msgid "Saturation of color of lines"
msgstr ""

msgid "Fill color of shapes"
msgstr ""

msgid "Line style of shapes"
msgstr ""

msgid "Line width of shapes"
msgstr ""

msgid "Minimum magnification allowed"
msgstr ""

msgid "Maximum magnification allowed"
msgstr ""

msgid "Change in magnification for each zoom operation"
msgstr ""

msgid "Color of lines"
msgstr ""

msgid "Saturation of color"
msgstr ""

msgid "Style of lines"
msgstr ""

msgid "Width of lines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Custom:"
msgstr "äî:"

msgid "Freetype2 library not available"
msgstr ""

msgid "Font %1(%2) is broken"
msgstr ""

msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
msgstr ""

msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
msgstr ""

msgid "Font %1 is broken and will be discarded"
msgstr ""

msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
msgstr ""

msgid "Creating Font Cache"
msgstr ""

msgid "Font %1 is broken, discarding it"
msgstr ""

msgid "Failed to load font %1 - font type unknown"
msgstr ""

msgid "New Font found, checking..."
msgstr ""

msgid "Modified Font found, checking..."
msgstr ""

msgid "Font %1 loaded from %2(%3)"
msgstr ""

msgid "Font %1(%2) is duplicate of %3"
msgstr ""

msgid "Loading font %1 (found using fontconfig)"
msgstr ""

msgid "Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file"
msgstr ""

msgid "Reading Font Cache"
msgstr ""

msgid "Writing updated Font Cache"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Èçâàäè îòïðåä"

msgid "Left"
msgstr "Ëÿâî"

msgid "Right"
msgstr "Äÿñíî"

msgid "Full Stop"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Comma"
msgstr "Êîìåíòàð"

msgid "Center"
msgstr "Â ñðåäàòà"

#, fuzzy
msgid "&Position:"
msgstr "Îïèñàíèå:"

#, fuzzy
msgid "Fill Char:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

#, fuzzy
msgid "Delete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"

msgid "Indentation for first line of the paragraph"
msgstr ""

msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Delete all Tabulators"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#, fuzzy
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"

msgid "How to run"
msgstr ""

msgid "Type"
msgstr "Òèï"

#, fuzzy
msgid "Load it?"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Plugin ID"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

msgid "File"
msgstr "Ôàéë"

msgid "Yes"
msgstr "äà"

msgid "No"
msgstr "Íå"

msgid "You need to restart the application to apply the changes."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document"
msgstr "Äîêóìåíò "

msgid "Background"
msgstr ""

msgid ""
"An error occurred while opening icc profiles, color management is not "
"enabled."
msgstr ""

msgid "New Layer"
msgstr ""

msgid "Normal"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""

msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation "
"will be cancelled"
msgstr ""

msgid "Some objects are locked."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Unlock All"
msgstr "Áëîê"

msgid "&Skip locked objects"
msgstr ""

msgid "Nodes"
msgstr "Âúðõîâå"

msgid "&Absolute Coordinates"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&X-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"

#, fuzzy
msgid "&Y-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"

#, fuzzy
msgid "Edit &Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "&Reset Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "&End Editing"
msgstr "Êðàé íà ðåäàêòèðàíàòà ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "Move Nodes"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà âðúõ"

msgid "Move Control Points"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Add Nodes"
msgstr "Âñè÷êè âúðõîâå"

#, fuzzy
msgid "Delete Nodes"
msgstr "Èçòðèâàíå íà âðúõ"

msgid "Move Control Points Independently"
msgstr ""

msgid "Move Control Points Symmetrical"
msgstr ""

msgid "Reset Control Points"
msgstr ""

msgid "Reset this Control Point"
msgstr ""

msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Close this Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

msgid "Mirror the Path Horizontally"
msgstr ""

msgid "Mirror the Path Vertically"
msgstr ""

msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
msgstr ""

msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
msgstr ""

msgid "Shear the Path Vertically Up"
msgstr ""

msgid "Shear the Path Vertically Down"
msgstr ""

msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
msgstr ""

msgid "Rotate the Path Clockwise"
msgstr ""

msgid "Shrink the Size of the Path by shown %"
msgstr ""

msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
msgstr ""

msgid "Reduce the Size of the Path by the shown value"
msgstr ""

msgid "Enlarge the Size of the Path by the shown value"
msgstr ""

msgid "Angle of Rotation"
msgstr ""

#, c-format
msgid "% to Enlarge or Shrink By"
msgstr ""

msgid "Value to Enlarge or Shrink By"
msgstr ""

msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
msgstr ""

msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
msgstr ""

msgid ""
"When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are "
"relative to the Object."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Copy #%1 of "
msgstr "Êîïèå íà "

msgid "Some fonts used by this document have been substituted:"
msgstr ""

msgid " was replaced by: "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Relates To"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid "Is Parent Of"
msgstr ""

msgid "Is Child Of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
msgid "Image Frames"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

msgid "Boolean"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Integer"
msgstr "Â ñðåäàòà"

#, fuzzy
msgid "Real Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "String"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "%1: %2"
msgstr ""

msgid "Initial State"
msgstr ""

msgid "Action History"
msgstr ""

msgid "Show selected object only"
msgstr ""

msgid "&Undo"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Redo"
msgstr "×åðâåíî:"

#, fuzzy
msgid "Table of Contents and Indexes"
msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"

msgid "&Add"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+A"
msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
msgid "Alt+D"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "The frame the table of contents will be placed into"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page Numbers Placed:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Item Attribute Name:"
msgstr "Çà Scribus"

msgid ""
"The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation "
"of the entries"
msgstr ""

msgid ""
"Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, "
"or not at all"
msgstr ""

msgid "List Non-Printing Entries"
msgstr ""

msgid "Include frames that are set to not print as well"
msgstr ""

msgid "The paragraph style used for the entry lines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Paragraph Style:"
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "Destination Frame:"
msgstr "Îòïå÷àòàé îïèñàíèå"

#, fuzzy
msgid "Table Of Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

msgid "Inde&x"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Printer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Page Set"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"

msgid "All Pages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Even Pages only"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"

msgid "Odd Pages only"
msgstr ""

msgid "Mirror"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Orientation"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

#, fuzzy
msgid "N-Up Printing"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

#, fuzzy
msgid "Page per Sheet"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"

msgid "Pages per Sheet"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Option"
msgstr "Îïöèè"

msgid "Value"
msgstr ""

msgid ""
"This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters "
"available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support "
"by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to "
"C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a "
"*"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Add vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
msgid "Add horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"

#, fuzzy
msgid "Remove vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
msgid "Remove horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"

#, fuzzy
msgid "Move vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
msgid "Move horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"

#, fuzzy
msgid "Lock guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Unlock guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."

#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Ðàçìåð"

#, fuzzy
msgid "Rotate"
msgstr "Âúðòåíå íà îáåêò"

msgid ""
"X1: %1, Y1: %2, %3\n"
"X2: %4, Y2: %5, %6"
msgstr ""

msgid ""
"W1: %1, H1: %2\n"
"W2: %3, H2: %4"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change Image Offset"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "Change Image Scale"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"

msgid ""
"X1: %1, Y1: %2\n"
"X2: %4, Y2: %5"
msgstr ""

msgid ""
"X: %1, Y: %2\n"
"X: %4, Y: %5"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Selection"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

msgid "Group"
msgstr "Ãðóïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Selection/Group"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Create"
msgstr "Ñèìâîë"

msgid ""
"X: %1, Y: %2\n"
"W: %3, H: %4"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align/Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"

msgid "Items involved"
msgstr ""

msgid "Cancel"
msgstr "Îòêàç"

#, fuzzy
msgid "Set fill color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

msgid "Color1: %1, Color2: %2"
msgstr ""

msgid "Set fill color shade"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set line color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Set line color shade"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"

#, fuzzy
msgid "Flip vertically"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"

#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "Unlock"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "Lock size"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Unlock size"
msgstr "Áëîê"

msgid "Enable Item Printing"
msgstr ""

msgid "Disable Item Printing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ungroup"
msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"

msgid "Delete"
msgstr "Èçòðèâàíå"

msgid "Rename"
msgstr ""

msgid ""
"From %1\n"
"to %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Apply Master Page"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

msgid "Paste"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"

msgid "Cut"
msgstr "Îòðÿçâàíå"

msgid "Set fill color transparency"
msgstr ""

msgid "Set line color transparency"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set line style"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"

msgid "Set the style of line end"
msgstr ""

msgid "Set the style of line join"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set line width"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"

#, fuzzy
msgid "No style"
msgstr "Áåç ñòèë"

msgid "Set custom line style"
msgstr ""

msgid "Do not use custom line style"
msgstr ""

msgid "Set start arrow"
msgstr ""

msgid "Set end arrow"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Create table"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"

msgid "Rows: %1, Cols: %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set font"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Set font size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Set font width"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Set font height"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

msgid "Set font fill color"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set font stroke color"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"

msgid "Set font fill color shade"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set font stroke color shade"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Set kerning"
msgstr "Âíèìàíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Set line spacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "Set paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "Set language"
msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
msgid "Align text"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "Set font effect"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "Image frame"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Text frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "Polygon"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Bezier curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

msgid "Polyline"
msgstr ""

msgid "Text on a Path"
msgstr ""

msgid "Convert to"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Import SVG image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Import EPS image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Import OpenOffice.org Draw image"
msgstr "Äîêóìåíòè"

msgid "Scratch space"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text flows around the frame"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"

msgid "Text flows around bounding box"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text flows around contour line"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"

msgid "No text flow"
msgstr ""

msgid "No bounding box"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Page %1"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Set image scaling"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Frame size"
msgstr "Ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "Free scaling"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

msgid "Keep aspect ratio"
msgstr ""

msgid "Break aspect ratio"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Edit shape"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "Reset contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Add page"
msgstr "Äî ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
msgid "Add pages"
msgstr "Âñè÷êè âúðõîâå"

#, fuzzy
msgid "Delete page"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Delete pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Add layer"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Delete layer"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Rename layer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Raise layer"
msgstr "Íîðìàëíî"

#, fuzzy
msgid "Lower layer"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"

#, fuzzy
msgid "Send to layer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

msgid "Enable printing of layer"
msgstr ""

msgid "Disable printing of layer"
msgstr ""

msgid "Change name of the layer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Get image"
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Multiple duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"

#, fuzzy
msgid "Apply text style"
msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"

msgid "&Undo: %1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Redo: %1"
msgstr "Ãîòîâî"

msgid "Move Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"

msgid "Copy Page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move Page(s)"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"

#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Îòãîðå:"

msgid "Number of copies:"
msgstr "Áðîé êîïèÿ       "

#, fuzzy
msgid "Before Page"
msgstr "Ïðåäè ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "After Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "At End"
msgstr "Íà êðàÿ"

msgid "Move Page(s):"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"

msgid "Collecting..."
msgstr ""

msgid "Warning"
msgstr "Âíèìàíèÿ"

msgid ""
"Cannot collect all files for output for file:\n"
"%1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Cannot collect the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

#, fuzzy
msgid "Manage Tabulators"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

msgid "Layer"
msgstr ""

msgid "Copy Here"
msgstr "Êîïèðàé òóê"

msgid "Move Here"
msgstr "Ïðåìåñòè òóê"

#, fuzzy
msgid "&Paste"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"

#, fuzzy
msgid "Picture"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ "

#, fuzzy
msgid "File: "
msgstr "Ôàéë "

msgid "Original PPI: "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Actual PPI: "
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"

#, fuzzy
msgid "Colorspace: "
msgstr "Öâÿò:"

msgid "Unknown"
msgstr ""

msgid "RGB"
msgstr ""

msgid "CMYK"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Grayscale"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ ñòåïåíè íà ñèâîòî"

msgid "Linked Text"
msgstr ""

msgid "Text Frame"
msgstr ""

msgid "Paragraphs: "
msgstr ""

msgid "Words: "
msgstr ""

msgid "Chars: "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Print: "
msgstr "Ïå÷àò"

msgid "Enabled"
msgstr ""

msgid "Disabled"
msgstr ""

msgid "In&fo"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preview Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

#, fuzzy
msgid "&PDF Options"
msgstr "PDF-Îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Send to La&yer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

#, fuzzy
msgid "Le&vel"
msgstr "Çàïèøè"

msgid "Conve&rt to"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
msgid "Linking Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page %1 to %2"
msgstr "Ñòðàíèöà"

msgid "Cannot Convert In-Use Item"
msgstr ""

msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to "
"outlines operation for this item will be skipped"
msgstr ""

msgid "Ignore all errors"
msgstr ""

msgid "Automatic check before printing or exporting"
msgstr ""

msgid "Check for missing glyphs"
msgstr ""

msgid "Check for objects not on a page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Check for overflow in text frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "Check for transparencies used"
msgstr ""

msgid "Check for missing images"
msgstr ""

msgid "Check image resolution"
msgstr ""

msgid "Lowest allowed resolution"
msgstr ""

msgid " dpi"
msgstr ""

msgid "Highest allowed resolution"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Check for placed PDF Files"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"

#, fuzzy
msgid "Check for GIF images"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"

#, fuzzy
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Add Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Remove Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

msgid "More than one item selected"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Use Printer Margins"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Select &Printer:"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"

#, fuzzy
msgid "Margins"
msgstr "Ïîëåòà:"

msgid "Right:"
msgstr "Äÿñíî:"

#, fuzzy
msgid "&Top:"
msgstr "Îòãîðå:"

#, fuzzy
msgid "&Bottom:"
msgstr "Îòäîëó:"

#, fuzzy
msgid "&Left:"
msgstr "Ëÿâî:"

msgid "Alt+O"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Cancel"
msgstr "Îòêàç"

msgid "Alt+C"
msgstr ""

msgid "Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Master Page "
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "Scribus Crash"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
msgstr ""

msgid "Cannot find plugin"
msgstr ""

msgid "unknown error"
msgstr ""

msgid "Cannot find symbol (%1)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Plugin: loading %1"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "init failed"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"

msgid "unknown plugin type"
msgstr ""

msgid "Plugin: %1 loaded"
msgstr ""

msgid "Plugin: %1 failed to load: %2"
msgstr ""

msgid "Plugin: %1 initialized ok "
msgstr ""

msgid "Plugin: %1 failed post initialization"
msgstr ""

msgid "Flat Cap"
msgstr ""

msgid "Square Cap"
msgstr ""

msgid "Round Cap"
msgstr ""

msgid "Miter Join"
msgstr ""

msgid "Bevel Join"
msgstr ""

msgid "Round Join"
msgstr ""

msgid "Solid Line"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Dashed Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

msgid "Dotted Line"
msgstr ""

msgid "Dash Dot Line"
msgstr ""

msgid "Dash Dot Dot Line"
msgstr ""

msgid "Properties"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lines"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "%1 of %1"
msgstr "Êîïèå íà "

#, fuzzy
msgid "%1 of %2"
msgstr "Êîïèå íà "

msgid "font %1 "
msgstr ""

msgid "size %1 "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "+style "
msgstr "Ñòèë"

#, fuzzy
msgid "+color "
msgstr "Öâÿò"

#, fuzzy
msgid "+underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
msgid "-underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
msgid "+strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"

#, fuzzy
msgid "-strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"

#, fuzzy
msgid "+shadow "
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "-shadow "
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "+outline "
msgstr "Ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "-outline "
msgstr "Ëèíèè"

msgid "+tracking %1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "-tracking "
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "+baseline %1"
msgstr ""

msgid "+stretch "
msgstr ""

msgid "parent= %1"
msgstr ""

msgid "unnamed"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Icon Placement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

msgid "Layout:"
msgstr ""

msgid "Caption only"
msgstr ""

msgid "Icon only"
msgstr ""

msgid "Caption below Icon"
msgstr ""

msgid "Caption above Icon"
msgstr ""

msgid "Caption right to Icon"
msgstr ""

msgid "Caption left to Icon"
msgstr ""

msgid "Caption overlays Icon"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scale:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

msgid "Always"
msgstr ""

msgid "When Icon is too small"
msgstr ""

msgid "When Icon is too big"
msgstr ""

msgid "Never"
msgstr ""

msgid "Scale How:"
msgstr ""

msgid "Proportional"
msgstr ""

msgid "Non Proportional"
msgstr ""

msgid "Icon"
msgstr ""

msgid "OK"
msgstr "Äà"

msgid "Reset"
msgstr ""

msgid ""
"Add a page numbering section to the document. The new section will be added "
"after the currently selected section."
msgstr ""

msgid "Delete the currently selected section."
msgstr ""

msgid ""
"<b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to "
"show the page numbers in this section if there is one or more text frames "
"setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at."
"<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</"
"b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index "
"within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., "
"the numbers will begin at b. For the first section in the document this "
"replaces the older First Page Number in the new file window."
msgstr ""

msgid "1, 2, 3, ..."
msgstr ""

msgid "i, ii, iii, ..."
msgstr ""

msgid "I, II, III, ..."
msgstr ""

msgid "a, b, c, ..."
msgstr ""

msgid "A, B, C, ..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page Number Out Of Bounds"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

msgid ""
"The value you have entered is outside the range of page numbers in the "
"current document (%1-%2)."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Importing text"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Cancelled by user"
msgstr ""

msgid "Select Fields"
msgstr ""

msgid "Available Fields"
msgstr ""

msgid "&>>"
msgstr ""

msgid "&<<"
msgstr ""

msgid "Selected Fields"
msgstr ""

msgid "Choose the importer to use"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Automatic"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"

#, fuzzy
msgid "Import Text Only"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Import text without any formatting"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Importer:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Encoding:"
msgstr ""

msgid "Remember association"
msgstr ""

msgid ""
"Remember the file extension - importer association and do not ask again to "
"select an importer for files of this type."
msgstr ""

msgid "Image"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

msgid "Text"
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "PathText"
msgstr "Ïúò"

#, fuzzy
msgid "Copy of"
msgstr "Êîïèå íà "

#, fuzzy
msgid "Edit Guide"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Enter a position:"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "New Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"

msgid "Other..."
msgstr "Äðóãè..."

#, fuzzy
msgid "&Shade:"
msgstr "Ñÿíêà:"

msgid "Shade"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "Corn&ers:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Rotation:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Apply &Factor"
msgstr "Ëèöå:"

#, fuzzy
msgid "&Factor:"
msgstr "Ëèöå:"

msgid "Number of corners for polygons"
msgstr ""

msgid "Degrees of rotation for polygons"
msgstr ""

msgid "Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons"
msgstr ""

msgid "Sample Polygon"
msgstr ""

msgid ""
"A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive "
"value will make it convex"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"

msgid "GUI"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Language:"
msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
msgid "&Theme:"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid "Show S&plashscreen On Startup:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Font Size (Menus):"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"

#, fuzzy
msgid "Font Size (&Palettes):"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"

#, fuzzy
msgid "&Wheel Jump:"
msgstr "Ñêîê"

#, fuzzy
msgid "&Recent Documents:"
msgstr "Äîêóìåíòè:"

#, fuzzy
msgid "Paths"
msgstr "Ïúò"

#, fuzzy
msgid "&Documents:"
msgstr "Äîêóìåíò "

#, fuzzy
msgid "&Change..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

#, fuzzy
msgid "&ICC Profiles:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "&Scripts:"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Ch&ange..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

#, fuzzy
msgid "Document T&emplates:"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "Cha&nge..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

msgid "General"
msgstr "Îáùè"

#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "Åäèíèöè"

#, fuzzy
msgid "Autosave"
msgstr "Àâòîðè"

msgid "min"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Interval:"
msgstr "Âìúêâàíå íà îâàëè"

msgid "Undo/Redo"
msgstr ""

msgid "Action history length"
msgstr ""

msgid "Guides"
msgstr "Ïîìîùíè"

#, fuzzy
msgid "Typography"
msgstr "Òèïîãðàôèÿ"

msgid "Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Hyphenator"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

msgid "Fonts"
msgstr "Øðèôòîâå"

msgid "Preflight Verifier"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Management"
msgstr "Öâåòîâå"

msgid "PDF Export"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document Item Attributes"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"

#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"

msgid "Color:"
msgstr "Öâÿò:"

#, fuzzy
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
msgstr "Ïîêàæè íå ïå÷àòàåìîòî ïîëå â öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Show Pictures"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "Show Text Chains"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

#, fuzzy
msgid "Show Text Control Characters"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

msgid "Show Frames"
msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"

msgid "Rulers relative to Page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scratch Space"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
msgid "&Right:"
msgstr "Äÿñíî:"

#, fuzzy
msgid "Gaps between Pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Horizontal:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"

#, fuzzy
msgid "Vertical:"
msgstr "Âåðòèêàëíî"

msgid "&Adjust Display Size"
msgstr ""

msgid "To adjust the display drag the ruler below with the slider."
msgstr ""

msgid "Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"

msgid "External Tools"
msgstr ""

msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
msgstr ""

msgid "Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles"
msgstr ""

msgid "Show Startup Dialog"
msgstr ""

msgid "Lorem Ipsum"
msgstr ""

msgid "Always use standard Lorem Ipsum"
msgstr ""

msgid "Count of the Paragraphs:"
msgstr ""

msgid "Miscellaneous"
msgstr ""

msgid "Plugins"
msgstr ""

msgid "Enable or disable  the display of linked frames."
msgstr ""

msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""

msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""

msgid ""
"Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to "
"choose based on environment variables. You can still override this by "
"passing a command line option when starting Scribus"
msgstr ""

msgid ""
"Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any "
"available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins."
msgstr ""

msgid "Default font size for the menus and windows"
msgstr ""

msgid "Default font size for the tool windows"
msgstr ""

msgid "Default unit of measurement for document editing"
msgstr ""

msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
msgstr ""

msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
msgstr ""

msgid "Default documents directory"
msgstr ""

msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. "
"By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and "
"Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/"
"color/icc and /usr/local/share/color/icc "
msgstr ""

msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr ""

msgid "Additional directory for document templates"
msgstr ""

msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
msgstr ""

msgid "Default orientation of document pages"
msgstr ""

msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""

msgid ""
"Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""

msgid ""
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
"extension each time the time period elapses"
msgstr ""

msgid "Time period between saving automatically"
msgstr ""

msgid ""
"Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount "
"of actions will be stored."
msgstr ""

msgid "Color for paper"
msgstr ""

msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr ""

msgid "Set the default zoom level"
msgstr ""

msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""

msgid "Could not open output file %1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Output stream not writeable"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"

msgid "Verification of settings failed: %1"
msgstr ""

msgid "Could not open input file %1"
msgstr ""

msgid "Unable to read settings XML:"
msgstr ""

msgid "%1 (line %2 col %3)"
msgstr ""

msgid "Unable to read settings XML: %1"
msgstr ""

msgid "null root node"
msgstr ""

msgid "<pdfVersion> invalid"
msgstr ""

msgid "found %1 <%2> nodes, need 1."
msgstr ""

msgid "unexpected null <%2> node"
msgstr ""

msgid "node <%1> not an element"
msgstr ""

msgid "element <%1> lacks `value' attribute"
msgstr ""

msgid "element <%1> value must be `true' or `false'"
msgstr ""

msgid "element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute"
msgstr ""

msgid "Delete Pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Delete From:"
msgstr "Èçòðèâàíå îò:"

msgid "to:"
msgstr "äî:"

msgid "Edit Style"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèë"

msgid " pt "
msgstr ""

msgid "Name \"%1\" isn't unique.<br/>Please choose another."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Image Effects"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "Îïöèè"

msgid "Shade:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Brightness:"
msgstr "Äÿñíî:"

#, fuzzy
msgid "Contrast:"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Radius:"
msgstr "Ðàäèóñ"

#, fuzzy
msgid "Value:"
msgstr "Ñèíüî:"

#, fuzzy
msgid "Posterize:"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"

msgid "Available Effects"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Blur"
msgstr "Ñèíüî:"

msgid "Brightness"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Colorize"
msgstr "Öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Contrast"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid "Invert"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Posterize"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"

#, fuzzy
msgid "Sharpen"
msgstr "Ôîðìà"

msgid ">>"
msgstr ""

msgid "<<"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Effects in use"
msgstr "Åôåêòè"

msgid "Opacity:"
msgstr ""

msgid "Delete Layer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Do you want to delete all objects on this layer too?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

msgid "Layers"
msgstr ""

msgid "Blend Mode:"
msgstr ""

msgid "Darken"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lighten"
msgstr "Äÿñíî"

msgid "Multiply"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Çåëåíî:"

msgid "Overlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Hard Light"
msgstr "Âèñî÷èíà:"

msgid "Soft Light"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Difference"
msgstr "Äàäåíîñòè"

msgid "Exlusion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Dodge"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"

#, fuzzy
msgid "Color Burn"
msgstr "Öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Èìå:"

msgid "Add a new layer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Locate Ghostscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid "Locate your image editor"
msgstr ""

msgid "Locate your web browser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "O&utput to File:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"

msgid "Output one file for eac&h page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Save"
msgstr "Çàïèøè"

msgid ""
"This enables exporting one individually named PDF file for each page in the "
"document. Page numbers are added automatically. This is most useful for "
"imposing PDF for commercial printing."
msgstr ""

msgid ""
"The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the "
"info string is missing from the PDF/X-3 tab."
msgstr ""

msgid "Save as"
msgstr "Çàïèøè êàòî"

#, fuzzy
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

msgid "Delete Color"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#, fuzzy
msgid "Delete Color:"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#, fuzzy
msgid "Replace With:"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

msgid " mm"
msgstr ""

msgid " in"
msgstr ""

msgid " p"
msgstr ""

msgid " cm"
msgstr ""

msgid " c"
msgstr ""

msgid "mm"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "in"
msgstr "Ëèíèÿ"

msgid "p"
msgstr ""

msgid "cm"
msgstr ""

msgid "c"
msgstr ""

msgid "Points (pt)"
msgstr "Òî÷êè (ò÷.)"

#, fuzzy
msgid "Millimeters (mm)"
msgstr "Ìèëèìåòðè (ìì)"

msgid "Inches (in)"
msgstr ""

msgid "Picas (p)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Centimeters (cm)"
msgstr "Ìèëèìåòðè (ìì)"

msgid "Cicero (c)"
msgstr ""

msgid "Properties..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PDF Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

msgid "Possible Hyphenation"
msgstr ""

msgid "Accept"
msgstr ""

msgid "Skip"
msgstr ""

msgid "Scribus crashes due to the following exception : %1"
msgstr ""

msgid "Missing Font"
msgstr "Ëèïñâàùè øðèôòîâå"

msgid "The Font %1 is not installed."
msgstr "Øðèôòúò %1 íå å èíñòàëèðàí."

msgid "Use"
msgstr "Èçïîëâàíå"

msgid "instead"
msgstr "Çàëåïåíî"

#, fuzzy
msgid "Progress"
msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"

msgid "Overall Progress:"
msgstr ""

msgid "Font %1  has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it"
msgstr ""

msgid "extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)"
msgstr ""

msgid "memcpy header: %1 %2 %3"
msgstr ""

msgid "table '%1'"
msgstr ""

msgid "memcpy table: %1 %2 %3"
msgstr ""

msgid "memcpy offset: %1 %2 %3"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Print Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

msgid "Anti-alias &Text"
msgstr ""

msgid "Anti-alias &Graphics"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Display Trans&parency"
msgstr "Åêðàííè ðàìêè"

msgid "&Under Color Removal"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Display CMYK"
msgstr "Ïîêàçâàíå"

msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""

msgid "&C"
msgstr ""

msgid "&M"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Y"
msgstr "äà"

#, fuzzy
msgid "&K"
msgstr "Äà"

#, fuzzy
msgid "Separation Name"
msgstr "Îòïå÷àòàé öâåòîîòäåëåíî"

msgid "Cyan"
msgstr ""

msgid "Magenta"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Yellow"
msgstr "Îòäîëó:"

#, fuzzy
msgid "Black"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "Scaling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

msgid "Close"
msgstr "Çàòâîðè"

msgid "Print..."
msgstr "Ïå÷àò..."

msgid ""
"Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of "
"a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts"
msgstr ""

msgid ""
"Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF "
"and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in "
"previewing"
msgstr ""

msgid ""
"Shows transparency and transparent items in your document. Requires "
"Ghostscript 7.07 or later"
msgstr ""

msgid ""
"Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB "
"colors"
msgstr ""

msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, "
"yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images "
"which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this "
"may improve printing some images and some experimentation and testing is "
"need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation "
"with CMY inks."
msgstr ""

msgid "Resize the scale of the page."
msgstr ""

msgid "Enable/disable the C (Cyan) ink plate"
msgstr ""

msgid "Enable/disable the M (Magenta) ink plate"
msgstr ""

msgid "Enable/disable the Y (Yellow) ink plate"
msgstr ""

msgid "Enable/disable the K (Black) ink plate"
msgstr ""

msgid "All"
msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
msgid "Select Lorem Ipsum"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"

msgid "Author:"
msgstr "Àâòîð:"

msgid "Get More:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XML File:"
msgstr "Ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

msgid "DPI"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Colorspace:"
msgstr "Öâÿò:"

msgid "Title:"
msgstr ""

msgid "No Title"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "&Compress File"
msgstr "Êîìïðåñèÿ"

msgid "&Include Fonts"
msgstr ""

msgid ""
"Moves to your Document Directory.\n"
"This can be set in the Preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Extended Image Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

msgid "Hue"
msgstr ""

msgid "Saturation"
msgstr ""

msgid "Color"
msgstr "Öâÿò"

msgid "Luminosity"
msgstr ""

msgid "Dissolve"
msgstr ""

msgid "Exclusion"
msgstr ""

msgid "Don't use any Path"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus: About Plug-ins"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "&Close"
msgstr "Çàòâîðè"

msgid "Align Text Left"
msgstr ""

msgid "Align Text Right"
msgstr ""

msgid "Align Text Center"
msgstr ""

msgid "Align Text Justified"
msgstr ""

msgid "Align Text Forced Justified"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit Master Pages"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "Duplicate the selected master page"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "Delete the selected master page"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "Add a new master page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

msgid "Import master pages from another document"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this master page?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "&Yes"
msgstr "äà"

#, fuzzy
msgid "&No"
msgstr "Íå"

#, fuzzy
msgid "&Name:"
msgstr "Èìå:"

#, fuzzy
msgid "New Master Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "Copy of %1"
msgstr "Êîïèå íà "

msgid "Name:"
msgstr "Èìå:"

#, fuzzy
msgid "New MasterPage"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "New Master Page %1"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "Align and Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"

msgid "Align"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Relative to:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

msgid "First Selected"
msgstr ""

msgid "Last Selected"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"

msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgstr ""

msgid "Align left sides of objects to right side of anchor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align bottoms"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "Align right sides"
msgstr "Äÿñíà ñòðàíà"

msgid "Align tops of objects to bottom of anchor"
msgstr ""

msgid "Center on vertical axis"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align left sides"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "Center on horizontal axis"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"

msgid "Align bottoms of objects to top of anchor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align tops"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Selected Guide:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"

msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
msgstr ""

msgid "Make horizontal gaps between objects equal to the value specified"
msgstr ""

msgid "Distribute right sides equidistantly"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Distribute bottoms equidistantly"
msgstr "Ðàçïðåäåëè íåçàâèñèìî"

msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
msgstr ""

msgid "Make vertical gaps between objects equal"
msgstr ""

msgid "Make vertical gaps between objects equal to the value specified"
msgstr ""

msgid "Distribute left sides equidistantly"
msgstr ""

msgid "Distribute centers equidistantly vertically"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Distribute tops equidistantly"
msgstr "Ðàçïðåäåëè íåçàâèñèìî"

#, fuzzy
msgid "&Distance:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

msgid "Distribute the items with the distance specified"
msgstr ""

msgid "None Selected"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Y: %1%2"
msgstr ""

#, c-format
msgid "X: %1%2"
msgstr ""

msgid "Export Range"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&All Pages"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "C&hoose Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Clip to Page Margins"
msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"

msgid "File Options"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Compatibilit&y:"
msgstr "Ñúâìåñòèìîñò:"

msgid "&Binding:"
msgstr ""

msgid "Left Margin"
msgstr ""

msgid "Right Margin"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Generate &Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"

msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Include Bookmarks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "Include La&yers"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "&Resolution for EPS Graphics:"
msgstr "Ðåçîëþöèà â EPS:"

#, fuzzy
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
msgstr "Êîìïðåñèðàíå íà òåêñò è âåêòîðíà ãðàôèêà"

#, fuzzy
msgid "Image Compression Method"
msgstr "Èçõîä"

msgid "Lossy - JPEG"
msgstr ""

msgid "Lossless - Zip"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Compression Metho&d:"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "Maximum"
msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
msgid "High"
msgstr "Âèñî÷èíà:"

msgid "Medium"
msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
msgid "Low"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"

#, fuzzy
msgid "Minimum"
msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
msgid "Compression &Quality:"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "Resa&mple Images to:"
msgstr "Ïîäïðèìåð ÷åðíî-áÿëà èëþñòðàöèà íà:"

#, fuzzy
msgid "&General"
msgstr "Îáùè"

msgid "&Embed all Fonts"
msgstr ""

msgid "&Subset all Fonts"
msgstr ""

msgid "Embedding"
msgstr ""

msgid "Available Fonts:"
msgstr ""

msgid "Fonts to embed:"
msgstr ""

msgid "Fonts to subset:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Fonts"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Enable &Presentation Effects"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

msgid "Show Page Pre&views"
msgstr ""

msgid "Effects"
msgstr "Åôåêòè"

msgid "&Display Duration:"
msgstr ""

msgid "Effec&t Duration:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Effect T&ype:"
msgstr "Åôåêòè"

msgid "&Moving Lines:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "F&rom the:"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
msgid "D&irection:"
msgstr "Îïèñàíèå:"

msgid " sec"
msgstr ""

msgid "No Effect"
msgstr ""

msgid "Blinds"
msgstr ""

msgid "Box"
msgstr ""

msgid "Glitter"
msgstr ""

msgid "Split"
msgstr ""

msgid "Wipe"
msgstr ""

msgid "Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"

msgid "Vertical"
msgstr "Âåðòèêàëíî"

msgid "Inside"
msgstr ""

msgid "Outside"
msgstr ""

msgid "Left to Right"
msgstr ""

msgid "Top to Bottom"
msgstr ""

msgid "Bottom to Top"
msgstr ""

msgid "Right to Left"
msgstr ""

msgid "Top-left to Bottom-Right"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Apply Effect on all Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

msgid "E&xtras"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Display Settings"
msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"

#, fuzzy
msgid "Single Page"
msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Continuous"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

msgid "Double Page Left"
msgstr ""

msgid "Double Page Right"
msgstr ""

msgid "Visual Appearance"
msgstr ""

msgid "Use Viewers Defaults"
msgstr ""

msgid "Use Full Screen Mode"
msgstr ""

msgid "Display Bookmarks Tab"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Display Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"

msgid "Display Layers Tab"
msgstr ""

msgid "Hide Viewers Toolbar"
msgstr ""

msgid "Hide Viewers Menubar"
msgstr ""

msgid "Zoom Pages to fit Viewer Window"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Special Actions"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"

msgid ""
"Javascript to be executed\n"
"when PDF document is opened:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No Script"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "Viewer"
msgstr "Èçãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Use Encryption"
msgstr "Îïèñàíèå:"

msgid "Passwords"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&User:"
msgstr "Èçïîëâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Owner:"
msgstr "Äðóãè:"

#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

#, fuzzy
msgid "Allow &Printing the Document"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Allow &Changing the Document"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
msgstr "Êîìïðåñèðàíå íà òåêñò è âåêòîðíà ãðàôèêà"

msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "S&ecurity"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Output &Intended For:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"

msgid "Screen / Web"
msgstr ""

msgid "Printer"
msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"

msgid "Convert Spot Colors to Process Colors"
msgstr ""

msgid "&Use Custom Rendering Settings"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Rendering Settings"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Fre&quency:"
msgstr "Ôðåíñêè:"

#, fuzzy
msgid "&Angle:"
msgstr "Úãúë:"

msgid "S&pot Function:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Simple Dot"
msgstr "Ïðîñòî"

msgid "Round"
msgstr ""

msgid "Ellipse"
msgstr ""

msgid "Solid Colors:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Use ICC Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

msgid "Rendering-Intent:"
msgstr ""

msgid "Perceptual"
msgstr ""

msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""

msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""

msgid "Images:"
msgstr "Èëþñòðàöèè:"

msgid "Don't use embedded ICC profiles"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "C&olor"
msgstr "Öâÿò"

msgid "PDF/X-3 Output Intent"
msgstr ""

msgid "&Info String:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Output &Profile:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"

msgid "Trim Box"
msgstr ""

msgid "PDF/X-&3"
msgstr ""

msgid ""
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and "
"appearance of your document."
msgstr ""

msgid ""
"Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other "
"PDF viewers which support this in full screen mode."
msgstr ""

msgid "Show page previews of each page listed above."
msgstr ""

msgid ""
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
"selected page. Setting 0 will disable automatic page transition."
msgstr ""

msgid ""
"Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a "
"longer one will slow it down."
msgstr ""

msgid "Type of the display effect."
msgstr ""

msgid ""
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
msgstr ""

msgid "Starting position for the box and split effects."
msgstr ""

msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
msgstr ""

msgid "Apply the selected effect to all pages."
msgstr ""

msgid "Export all pages to PDF"
msgstr ""

msgid "Export a range of pages to PDF"
msgstr ""

msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the "
"pages, 1-5 for a range of pages or a single page number."
msgstr ""

msgid ""
"Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the "
"widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as "
"transparency or you require 128 bit encryption. PDF 1.5 is necessary when "
"you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.  PDF/X-3 is "
"for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial "
"printing and is selectable when you have activated color management. Use "
"only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color "
"digital color laser printer."
msgstr ""

msgid ""
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to "
"change it leave the default choice - Left."
msgstr ""

msgid ""
"Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the "
"thumbnails for navigation."
msgstr ""

msgid ""
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
"PDF."
msgstr ""

msgid ""
"Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is "
"chosen."
msgstr ""

msgid ""
"Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for "
"navigating long PDF documents."
msgstr ""

msgid ""
"Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the "
"resolution of bitmap images like photos."
msgstr ""

msgid ""
"Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, "
"leave this checked. This reduces PDF file size."
msgstr ""

msgid ""
"Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose "
"the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG "
"is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight "
"image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a "
"need for special compression options. This only affects JPEG images"
msgstr ""

msgid ""
"Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low "
"(50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level "
"does not directly determine the size of the resulting image - both size and "
"quality loss vary from image to image at any given quality level."
msgstr ""

msgid ""
"Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked "
"will render them at their native resolution. Enabling this will increase "
"memory usage and slow down export."
msgstr ""

msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
msgstr ""

msgid ""
"Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, "
"the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the "
"PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is "
"not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations."
msgstr ""

msgid ""
"Choose a master password which enables or disables all the security features "
"in your exported PDF"
msgstr ""

msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
msgstr ""

msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
msgstr ""

msgid ""
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
msgstr ""

msgid ""
"Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and "
"graphics cannot be copied."
msgstr ""

msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing "
"annotations and fields is prevented."
msgstr ""

msgid ""
"Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are "
"used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer "
"when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want "
"a grey scale PDF."
msgstr ""

msgid ""
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
"only be enabled when specifically requested by your printer and they have "
"given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not "
"print properly and is truly not portable across systems."
msgstr ""

msgid "Embed a color profile for solid colors"
msgstr ""

msgid "Color profile for solid colors"
msgstr ""

msgid "Rendering intent for solid colors"
msgstr ""

msgid "Embed a color profile for images"
msgstr ""

msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
msgstr ""

msgid "Color profile for images"
msgstr ""

msgid "Rendering intent for images"
msgstr ""

msgid ""
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
"printer on profile selection."
msgstr ""

msgid ""
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We "
"recommend you use the title of the document."
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
msgstr ""

msgid "Mirror Page(s) horizontally"
msgstr ""

msgid "Mirror Page(s) vertically"
msgstr ""

msgid ""
"Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings"
msgstr ""

msgid ""
"Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are "
"planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best "
"left enabled."
msgstr ""

msgid "Do not show objects outside the margins in the exported file"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PostScript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid "Migrate Old Scribus Settings?"
msgstr ""

msgid ""
"Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.\n"
"Do you want to migrate them to the new Scribus version?"
msgstr ""

msgid "Could not open preferences file \"%1\" for writing: %2"
msgstr ""

msgid "Writing to preferences file \"%1\" failed: QIODevice status code %2"
msgstr ""

msgid "Failed to open prefs file \"%1\": %2"
msgstr ""

msgid "Failed to read prefs XML from \"%1\": %2 at line %3, col %4"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Postscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "Error Writing Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"

msgid ""
"Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and "
"directory permissions and available disk space."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Error Loading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"

msgid ""
"Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will "
"be loaded."
msgstr ""

msgid "New Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "&New Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Open &Existing Document"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Open Recent &Document"
msgstr "Äîêóìåíòè:"

#, fuzzy
msgid "Do not show this dialog again"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
msgstr ""

msgid "Orientation of the document's pages"
msgstr ""

msgid ""
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""

msgid ""
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
"size"
msgstr ""

msgid "Initial number of pages of the document"
msgstr ""

msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
msgstr ""

msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
msgstr ""

msgid "Distance between automatically created columns"
msgstr ""

msgid "Options"
msgstr "Îïöèè"

#, fuzzy
msgid "N&umber of Pages:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

#, fuzzy
msgid "&Default Unit:"
msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "&Automatic Text Frames"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"

msgid "Open"
msgstr "Îòâîðè"

#, fuzzy
msgid "PostScript Interpreter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "&Name of Executable:"
msgstr ""

msgid ""
"<qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it "
"is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT "
"gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Change.."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

msgid "Antialias &Text"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""

msgid "Antialias &Graphics"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+G"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""

msgid "Image Processing Tool"
msgstr ""

msgid "Name of &Executable:"
msgstr ""

msgid ""
"<qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your "
"distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to "
"edit the image in an already running instance of gimp.</qt>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Web Browser"
msgstr "Èçáåðè..."

msgid "Web Browser to launch with links from the Help system"
msgstr ""

msgid ""
"<qt>File system location for your web browser. This is used for external "
"links from the Help system.</qt>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Rescan"
msgstr "Ïðàâîúãúëíèê"

msgid ""
"Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified "
"location"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Filename:"
msgstr "Datei&name:"

#, fuzzy
msgid "Version:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Enabled:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Release Date:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
msgid "Description:"
msgstr "Îïèñàíèå:"

#, fuzzy
msgid "Author(s):"
msgstr "Àâòîð:"

#, fuzzy
msgid "Copyright:"
msgstr "Êîïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "License:"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Move Vector"
msgstr "Ïðåìåñòè òóê"

#, fuzzy
msgid "Horizontal Gradient"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Vertical Gradient"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"

msgid "Diagonal Gradient"
msgstr ""

msgid "Cross Diagonal Gradient"
msgstr ""

msgid "Radial Gradient"
msgstr ""

msgid "Free linear Gradient"
msgstr ""

msgid "Free radial Gradient"
msgstr ""

msgid "Edit Line Color Properties"
msgstr ""

msgid "Edit Fill Color Properties"
msgstr ""

msgid "Normal or gradient fill method"
msgstr ""

msgid "Set the transparency for the color selected"
msgstr ""

msgid ""
"Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and "
"move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed"
msgstr ""

msgid "Document Setup"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"

#, fuzzy
msgid "&Unit:"
msgstr "Åäèíèöè"

#, fuzzy
msgid "Apply size settings to all pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
msgid "Document Information"
msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà"

#, fuzzy
msgid "Minimum Scratch Space"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
msgid "Sections"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

msgid "Enable or disable the display of linked text frames."
msgstr ""

msgid "Apply the page size changes to all existing pages in the document"
msgstr ""

msgid "Adjusting Colors"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Saving PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "Exporting Master Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Exporting Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Exporting Items on Current Page:"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Unit"
msgstr "Åäèíèöè"

#, fuzzy
msgid "Manage Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"

#, fuzzy
msgid "Horizontals"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"

#, fuzzy
msgid "D&elete"
msgstr "Èçòðèâàíå"

#, fuzzy
msgid "Verticals"
msgstr "Âåðòèêàëíî"

msgid "A&dd"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "De&lete"
msgstr "Èçòðèâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Lock Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Appl&y to All Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
msgid "Alt+Y"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "&Standard"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Number:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

msgid "U&se Gap:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+S"
msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
msgid "Nu&mber:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

msgid "Use &Gap:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Refer To"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "&Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Alt+P"
msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
msgid "M&argins"
msgstr "Ïîëåòà:"

#, fuzzy
msgid "S&election"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#, fuzzy
msgid "A&utomatic"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"

msgid "Field Properties"
msgstr ""

msgid "Button"
msgstr ""

msgid "Text Field"
msgstr ""

msgid "Check Box"
msgstr ""

msgid "Combo Box"
msgstr ""

msgid "List Box"
msgstr ""

msgid "Tool-Tip:"
msgstr ""

msgid "Font for use with PDF 1.3:"
msgstr ""

msgid "Border"
msgstr ""

msgid "Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"

msgid "Thin"
msgstr ""

msgid "Wide"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Style:"
msgstr "Ñòèë"

msgid "Solid"
msgstr ""

msgid "Dashed"
msgstr ""

msgid "Beveled"
msgstr ""

msgid "Inset"
msgstr ""

msgid "Other"
msgstr "Äðóãè"

msgid "Read Only"
msgstr ""

msgid "Required"
msgstr ""

msgid "Don't Export Value"
msgstr ""

msgid "Visibility:"
msgstr ""

msgid "Visible"
msgstr ""

msgid "Hidden"
msgstr ""

msgid "No Print"
msgstr ""

msgid "No View"
msgstr ""

msgid "Appearance"
msgstr ""

msgid "Text for Button Down"
msgstr ""

msgid "Text for Roll Over"
msgstr ""

msgid "Icons"
msgstr ""

msgid "Use Icons"
msgstr ""

msgid "Remove"
msgstr ""

msgid "Pressed"
msgstr ""

msgid "Roll Over"
msgstr ""

msgid "Icon Placement..."
msgstr ""

msgid "Highlight"
msgstr ""

msgid "Outlined"
msgstr ""

msgid "Push"
msgstr ""

msgid "Multi-Line"
msgstr ""

msgid "Password"
msgstr ""

msgid "Limit of"
msgstr ""

msgid "Characters"
msgstr ""

msgid "Do Not Scroll"
msgstr ""

msgid "Do Not Spell Check"
msgstr ""

msgid "Check Style:"
msgstr ""

msgid "Check"
msgstr ""

msgid "Cross"
msgstr ""

msgid "Diamond"
msgstr ""

msgid "Circle"
msgstr ""

msgid "Star"
msgstr ""

msgid "Square"
msgstr ""

msgid "Default is Checked"
msgstr ""

msgid "Editable"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "JavaScript"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "Go To"
msgstr ""

msgid "Submit Form"
msgstr ""

msgid "Reset Form"
msgstr ""

msgid "Import Data"
msgstr ""

msgid "Event:"
msgstr ""

msgid "Mouse Up"
msgstr ""

msgid "Mouse Down"
msgstr ""

msgid "Mouse Enter"
msgstr ""

msgid "Mouse Exit"
msgstr ""

msgid "On Focus"
msgstr ""

msgid "On Blur"
msgstr ""

msgid "Script:"
msgstr ""

msgid "Edit..."
msgstr ""

msgid "Submit to URL:"
msgstr ""

msgid "Submit Data as HTML"
msgstr ""

msgid "Import Data from:"
msgstr ""

msgid "Destination"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "To File:"
msgstr "Ôàéë:"

msgid "Change..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

msgid "Page:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "X-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"

#, fuzzy
msgid "Y-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"

msgid "Field is formatted as:"
msgstr ""

msgid "Plain"
msgstr ""

msgid "Number"
msgstr ""

msgid "Percentage"
msgstr ""

msgid "Date"
msgstr ""

msgid "Time"
msgstr ""

msgid "Number Format"
msgstr ""

msgid "Decimals:"
msgstr ""

msgid "Use Currency Symbol"
msgstr ""

msgid "Prepend Currency Symbol"
msgstr ""

msgid "Formatting"
msgstr ""

msgid "Percent Format"
msgstr ""

msgid "Date Format"
msgstr ""

msgid "Time Format"
msgstr ""

msgid "Custom Scripts"
msgstr ""

msgid "Format:"
msgstr ""

msgid "Keystroke:"
msgstr ""

msgid "Format"
msgstr ""

msgid "Value is not validated"
msgstr ""

msgid "Value must be greater than or equal to:"
msgstr ""

msgid "and less or equal to:"
msgstr ""

msgid "Custom validate script:"
msgstr ""

msgid "Validate"
msgstr ""

msgid "Value is not calculated"
msgstr ""

msgid "Value is the"
msgstr ""

msgid "sum"
msgstr ""

msgid "product"
msgstr ""

msgid "average"
msgstr ""

msgid "minimum"
msgstr ""

msgid "maximum"
msgstr ""

msgid "of the following fields:"
msgstr ""

msgid "Pick..."
msgstr ""

msgid "Custom calculation script:"
msgstr ""

msgid "Calculate"
msgstr ""

msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
msgstr ""

msgid "Enter a comma separated list of fields here"
msgstr ""

msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)"
msgstr ""
"Èëþñòðàöèè (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Âåêòîðíà ãðàôèêà (*.eps);;Âñè÷êè "
"ôàéëîâå (*)"

msgid "Example:"
msgstr ""

msgid "Selection Change"
msgstr ""

msgid "Result"
msgstr ""

msgid "Search Results for: "
msgstr ""

msgid "Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

msgid "Select"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&New"
msgstr "Íîâ"

#, fuzzy
msgid "&Open..."
msgstr "Îòâîðè..."

#, fuzzy
msgid "Save &As..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."

#, fuzzy
msgid "Re&vert to Saved"
msgstr "Âúñòàíîâè îò çàïèñàí"

msgid "Collect for O&utput..."
msgstr ""

msgid "Get Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Append &Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Get Image..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Save &Text..."
msgstr "Çàïèøè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Save as &EPS..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."

#, fuzzy
msgid "Save as P&DF..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "Document &Setup..."
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà..."

#, fuzzy
msgid "&Print..."
msgstr "Ïå÷àò..."

#, fuzzy
msgid "Print Previe&w"
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Quit"
msgstr "Èçõîä"

msgid "&Item Action Mode"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cu&t"
msgstr "Îòðÿçâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Copy"
msgstr "Êîïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Paste (&Absolute)"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
msgid "C&lear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Select &All"
msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"

#, fuzzy
msgid "&Deselect All"
msgstr "Èçòðèâàíå"

msgid "&Search/Replace..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit Image..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "C&olors..."
msgstr "Öâåòîâå..."

#, fuzzy
msgid "S&tyles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "&Paragraph Styles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "&Line Styles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "&Master Pages..."
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "&JavaScripts..."
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "P&references..."
msgstr "Äàäåíîñòè..."

msgid "%1 pt"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Other..."
msgstr "Äðóãè..."

#, fuzzy
msgid "&Left"
msgstr "Ëÿâî"

#, fuzzy
msgid "&Center"
msgstr "Â ñðåäàòà"

#, fuzzy
msgid "&Right"
msgstr "Äÿñíî"

#, fuzzy
msgid "&Block"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "&Forced"
msgstr "Ôîðñèðàí"

msgid "&%1 %"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Normal"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "&Underline"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
msgid "Underline &Words"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Strike Through"
msgstr "Óäàð âúòðå"

#, fuzzy
msgid "&All Caps"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Small &Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"

#, fuzzy
msgid "Su&perscript"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "Su&bscript"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "&Outline"
msgstr "Ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "S&hadow"
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "&Image Effects"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "&Tabulators..."
msgstr "Ôîðìè..."

#, fuzzy
msgid "D&uplicate"
msgstr "Ïîâòîðåíèå"

#, fuzzy
msgid "&Multiple Duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"

#, fuzzy
msgid "&Group"
msgstr "Ãðóïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "&Ungroup"
msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"

msgid "Is &Locked"
msgstr ""

msgid "Si&ze is Locked"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Printing Enabled"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"

#, fuzzy
msgid "&Flip Horizontally"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"

#, fuzzy
msgid "&Flip Vertically"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"

msgid "Lower to &Bottom"
msgstr ""

msgid "Raise to &Top"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Lower"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"

#, fuzzy
msgid "&Raise"
msgstr "Íîðìàëíî"

#, fuzzy
msgid "Send to S&crapbook"
msgstr "Ïîêàçâàíå íà áèáëèîòåêà"

#, fuzzy
msgid "&Attributes..."
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "More Info..."
msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà..."

#, fuzzy
msgid "I&mage Visible"
msgstr "Âèäèìè èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "&Update Image"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

msgid "Adjust Frame to Image"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Low Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "&Normal Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "&Full Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Is PDF &Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "Is PDF A&nnotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Annotation P&roperties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
msgid "Field P&roperties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
msgid "&Edit Shape..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"

msgid "&Attach Text to Path"
msgstr ""

msgid "&Detach Text from Path"
msgstr ""

msgid "&Combine Polygons"
msgstr ""

msgid "Split &Polygons"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "&Image Frame"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "&Outlines"
msgstr "Ëèíèè"

msgid "&Polygon"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Text Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "&Glyph..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sample Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"

#, fuzzy
msgid "&Insert..."
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "Im&port..."
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Delete..."
msgstr "Èçòðèâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Copy..."
msgstr "Êîïèðàíå"

#, fuzzy
msgid "&Move..."
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Apply Master Page..."
msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà..."

#, fuzzy
msgid "Convert to Master Page..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Manage &Guides..."
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"

#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties..."
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
msgid "&Fit in window"
msgstr "Ñúáåðè â ïðîçîðåö"

msgid "&50%"
msgstr ""

msgid "&75%"
msgstr ""

msgid "&100%"
msgstr ""

msgid "&200%"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"

#, fuzzy
msgid "Show &Margins"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

#, fuzzy
msgid "Show &Frames"
msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"

#, fuzzy
msgid "Show &Images"
msgstr "Ïîêàæè èëþñòðàöèèòå"

#, fuzzy
msgid "Show &Grid"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Show G&uides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Show Text Frame Columns"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

msgid "Show &Baseline Grid"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Show &Text Chain"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

#, fuzzy
msgid "Show Control Characters"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"

#, fuzzy
msgid "Show Rulers"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Sn&ap to Grid"
msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"

#, fuzzy
msgid "Sna&p to Guides"
msgstr "Çàëåïè çà ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "&Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
msgid "&Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"

msgid "&Layers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Arrange Pages"
msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "&Measurements"
msgstr "Ñêðèé ìåðêèòå"

msgid "Action &History"
msgstr ""

msgid "Preflight &Verifier"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Align and Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "P&DF Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Select Item"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"

#, fuzzy
msgid "T&able"
msgstr "11 x 17 èí÷à"

#, fuzzy
msgid "&Shape"
msgstr "Ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "&Line"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "&Freehand Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

msgid "Rotate Item"
msgstr "Âúðòåíå íà îáåêò"

#, fuzzy
msgid "Zoom in or out"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"

#, fuzzy
msgid "Zoom in"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"

#, fuzzy
msgid "Zoom out"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"

msgid "Edit Contents of Frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Edit Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Link Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
msgid "Unlink Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "&Eye Dropper"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Copy Item Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

msgid "Edit the text with the Story Editor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Insert Text Frame"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert Image Frame"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert Table"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Insert Shape"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Insert Polygon"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Insert Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Insert Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert Freehand Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Insert PDF Push Button"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert PDF Text Field"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Insert PDF Check Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Insert PDF Combo Box"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert PDF List Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Insert Text Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Insert Link Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "&Manage Pictures"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

msgid "&Hyphenate Text"
msgstr ""

msgid "Dehyphenate Text"
msgstr ""

msgid "&Generate Table Of Contents"
msgstr ""

msgid "&Cascade"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Tile"
msgstr "Ôàéë"

#, fuzzy
msgid "&About Scribus"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "&About Plug-ins"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "About &Qt"
msgstr "Çà Qt"

#, fuzzy
msgid "Toolti&ps"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Scribus &Manual..."
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

msgid "Toggle Palettes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Smart &Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"

msgid "Non Breaking Dash"
msgstr ""

msgid "Non Breaking &Space"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page &Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "New Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Frame Break"
msgstr "Ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "Column Break"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Copyright"
msgstr "Êîïèðàíå"

msgid "Registered Trademark"
msgstr ""

msgid "Trademark"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Solidus"
msgstr "Óäåáåëåí"

msgid "Bullet"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Middle Dot"
msgstr "Ñðåäíî"

msgid "Em Dash"
msgstr ""

msgid "En Dash"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Figure Dash"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

msgid "Quotation Dash"
msgstr ""

msgid "Apostrophe"
msgstr ""

msgid "Straight Double"
msgstr ""

msgid "Single Left"
msgstr ""

msgid "Single Right"
msgstr ""

msgid "Double Left"
msgstr ""

msgid "Double Right"
msgstr ""

msgid "Single Reversed"
msgstr ""

msgid "Double Reversed"
msgstr ""

msgid "Single Left Guillemet"
msgstr ""

msgid "Single Right Guillemet"
msgstr ""

msgid "Double Left Guillemet"
msgstr ""

msgid "Double Right Guillemet"
msgstr ""

msgid "Low Single Comma"
msgstr ""

msgid "Low Double Comma"
msgstr ""

msgid "CJK Single Left"
msgstr ""

msgid "CJK Single Right"
msgstr ""

msgid "CJK Double Left"
msgstr ""

msgid "CJK Double Right"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "En Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Em Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Thin Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Thick Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Mid Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Hair Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Insert Smart Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"

msgid "Insert Non Breaking Dash"
msgstr ""

msgid "Insert Non Breaking Space"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Insert Page Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "ff"
msgstr ""

msgid "fi"
msgstr ""

msgid "fl"
msgstr ""

msgid "ffi"
msgstr ""

msgid "ffl"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "ft"
msgstr "Ëÿâî"

msgid "st"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Title:"
msgstr "Ôàéë"

#, fuzzy
msgid "&Author:"
msgstr "Àâòîð:"

msgid "&Keywords:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Descri&ption:"
msgstr "Îïèñàíèå:"

msgid "P&ublisher:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Contributors:"
msgstr "Äèñòðèáóöèÿ îò:"

msgid "Dat&e:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "T&ype:"
msgstr "Òèï"

#, fuzzy
msgid "F&ormat:"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Identi&fier:"
msgstr "Ëÿâî îòìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Source:"
msgstr "Ôîðñèðàí"

#, fuzzy
msgid "&Relation:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Co&verage:"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"

#, fuzzy
msgid "Ri&ghts:"
msgstr "Äÿñíî:"

#, fuzzy
msgid "Documen&t"
msgstr "Äîêóìåíò "

#, fuzzy
msgid "Further &Information"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

msgid ""
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
"the document. This field can be embedded in the Scribus document for "
"reference, as well as in the metadata of a PDF"
msgstr ""

msgid ""
"A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus "
"document for reference, as well as in the metadata of a PDF"
msgstr ""

msgid ""
"An account of the content of the document. This field is for a brief "
"description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export"
msgstr ""

msgid ""
"The topic of the content of the document. This field is for document "
"keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF "
"files"
msgstr ""

msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
msgstr ""

msgid ""
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
"of the document"
msgstr ""

msgid ""
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
"MM-DD format, as per ISO 8601"
msgstr ""

msgid ""
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
"functions, genres, etc"
msgstr ""

msgid ""
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
"dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also "
"useful here"
msgstr ""

msgid ""
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
"or URI"
msgstr ""

msgid ""
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
"ISBN or URI"
msgstr ""

msgid ""
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
"639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country "
"code, eg. en-GB, fr-CH"
msgstr ""

msgid ""
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
"as a ISBN or URI"
msgstr ""

msgid ""
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
"location, time and jurisdiction ranges"
msgstr ""

msgid ""
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
"patent or trademark"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preset Layouts:"
msgstr "Îïöèè íà ðàñòåðà:"

#, fuzzy
msgid "Apply margin settings to all pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

msgid "Apply the margin changes to all existing pages in the document"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Printer Margins..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

msgid ""
"Import the margins for the selected page size from the available printers."
msgstr ""

msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
msgstr ""

msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
msgstr ""

msgid ""
"Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing "
"Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct "
"margins for binding"
msgstr ""

msgid ""
"Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing "
"Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct "
"margins for binding"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Inside:"
msgstr "Îòâúòðå:"

#, fuzzy
msgid "O&utside:"
msgstr "Îòâúí:"

#, fuzzy
msgid "Gutenberg"
msgstr "Îáùè"

#, fuzzy
msgid "Magazine"
msgstr "Ïîëåòà:"

msgid "Fibonacci"
msgstr ""

msgid "Golden Mean"
msgstr ""

msgid "Nine Parts"
msgstr ""

msgid ""
"You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, "
"Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins for same "
"value. Leading is Left/Inside value."
msgstr ""

msgid ""
"You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. "
"The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key "
"removes the last inserted one"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Select Character:"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "Character Class:"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "&Insert Code:"
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Insert"
msgstr "Âìúêâàíå..."

msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr ""

msgid "Delete the current selection(s)."
msgstr ""

msgid "Close this dialog and return to text editing"
msgstr ""

msgid "Type in a four digit unicode value directly here"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Full Character Set"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Basic Latin"
msgstr "Èñïàíñêè:"

msgid "Latin-1 Supplement"
msgstr ""

msgid "Latin Extended-A"
msgstr ""

msgid "Latin Extended-B"
msgstr ""

msgid "General Punctuation"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Super- and Subscripts"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"

msgid "Currency Symbols"
msgstr ""

msgid "Letterlike Symbols"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Number Forms"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

msgid "Arrows"
msgstr ""

msgid "Mathematical Operators"
msgstr ""

msgid "Box Drawing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Block Elements"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

msgid "Geometric Shapes"
msgstr ""

msgid "Miscellaneous Symbols"
msgstr ""

msgid "Dingbats"
msgstr ""

msgid "Small Form Variants"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ligatures"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "Specials"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"

#, fuzzy
msgid "Greek"
msgstr "Çåëåíî:"

msgid "Greek Extended"
msgstr ""

msgid "Cyrillic"
msgstr ""

msgid "Cyrillic Supplement"
msgstr ""

msgid "Arabic"
msgstr ""

msgid "Arabic Extended A"
msgstr ""

msgid "Arabic Extended B"
msgstr ""

msgid "Hebrew"
msgstr ""

msgid "Edit Color"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Color &Model"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"

msgid "Web Safe RGB"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Is Spot Color"
msgstr "Spot-Öâåòîâå"

msgid "Is Registration Color"
msgstr ""

msgid "New"
msgstr "Íîâ"

msgid "Old"
msgstr "Ñòàðè"

msgid "HSV-Colormap"
msgstr ""

msgid "C:"
msgstr ""

msgid "M:"
msgstr ""

msgid "Y:"
msgstr ""

msgid "K:"
msgstr ""

msgid "Dynamic Color Bars"
msgstr ""

msgid "Static Color Bars"
msgstr ""

msgid "R:"
msgstr ""

msgid "G:"
msgstr ""

msgid "B:"
msgstr ""

msgid ""
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
"It is a reserved name for transparent color"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Name of the color is not unique"
msgstr "Èìåòî íà ñòèëà íå å óíèêàëíî"

msgid "Colors"
msgstr "Öâåòîâå"

msgid "&Import"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Edit"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

msgid "&Remove Unused"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Sets"
msgstr "Öâåòîâå"

#, fuzzy
msgid "Current Color Set:"
msgstr "Öâÿò íà òåêñò:"

#, fuzzy
msgid "&Save Color Set"
msgstr "Íîâ öâÿò"

msgid "Choose a color set to load"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save the current color set"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Remove unused colors from current document's color set"
msgstr ""

msgid "Import colors to the current set from an existing document"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Create a new color within the current set"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

msgid "Edit the currently selected color"
msgstr ""

msgid "Make a copy of the currently selected color"
msgstr ""

msgid "Delete the currently selected color"
msgstr ""

msgid "Make the current colorset the default color set"
msgstr ""

msgid "Choose a Name"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

msgid "New Color"
msgstr "Íîâ öâÿò"

msgid "Add, change or remove color stops here"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Îïèñàíèå:"

#, fuzzy
msgid "Scribus "
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Initializing Story Editor"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

#, fuzzy
msgid "Initializing Hyphenator"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

#, fuzzy
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"

msgid "Edit"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Scribus Development Version"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

msgid ""
"You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are "
"working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving "
"will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File-"
">Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&File"
msgstr "Ôàéë"

#, fuzzy
msgid "Open &Recent"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"

msgid "&Export"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "St&yle"
msgstr "Ñòèë"

#, fuzzy
msgid "&Color"
msgstr "Öâÿò"

msgid "&Size"
msgstr "Ðàçìåð"

#, fuzzy
msgid "&Shade"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "&Font"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "&Effects"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "&Item"
msgstr "Îáåêò"

msgid "Level"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "C&onvert To"
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "I&nsert"
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Character"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "&Quote"
msgstr "Èçõîä"

msgid "S&paces && Breaks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Liga&ture"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "&View"
msgstr "Èçãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Windows"
msgstr "Windows"

#, fuzzy
msgid "&Help"
msgstr "Ïîìîù"

#, fuzzy
msgid "&Alignment"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

msgid "Ready"
msgstr "Ãîòîâî"

#, fuzzy
msgid "Importing Pages..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Import Page(s)"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid ""
"<p>You are trying to import more pages than there are available in the "
"current document counting from the active page.</p>Choose one of the "
"following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> "
"pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "C&reate"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "Import done"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Found nothing to import"
msgstr ""

msgid "Fatal Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"

msgid "File %1 is not in an acceptable format"
msgstr ""

msgid "Loading..."
msgstr ""

msgid "Some ICC profiles used by this document are not installed:"
msgstr ""

msgid "(converted)"
msgstr ""

msgid ""
"The changes to your document have not been saved and you have requested to "
"revert them. Do you wish to continue?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Cannot write the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
msgid "Save As"
msgstr "Çàïèøè êàòî"

#, fuzzy
msgid "Saving..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

msgid ""
"Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to "
"correct them"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Ignore"
msgstr "Çàëåïåíî"

#, fuzzy
msgid "&Abort"
msgstr "Çà ïðîäóêòà"

msgid "Printing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

#, fuzzy
msgid "Printing failed!"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"

msgid "Cannot Cut In-Use Item"
msgstr ""

msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation "
"will be cancelled"
msgstr ""

msgid "About Qt"
msgstr "Çà Qt"

msgid "Scribus Manual"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Text Files (*.txt);;All Files(*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Convert Page to Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Size"
msgstr "Ðàçìåð"

msgid "No Style"
msgstr "Áåç ñòèë"

msgid ""
"Number of copies: %1\n"
"Horizontal shift: %2\n"
"Vertical shift: %3"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "The following programs are missing:"
msgstr "Ëèïñâàùè ïðèëîæåíèÿ:"

#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"

msgid "Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available"
msgstr ""

msgid ""
"Scribus detected some errors.\n"
"Consider using the Preflight Verifier  to correct them."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "EPS Files (*.eps);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

msgid ""
"Detected some errors.\n"
"Consider using the Preflight Verifier to correct them"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "-Page%1"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Lock All"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "Information"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

msgid "The program %1 is already running!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "The program %1 is missing!"
msgstr "Ëèïñâàùè ïðèëîæåíèÿ:"

msgid ""
"The selected color does not exist in the document's color set. Please enter "
"a name for this new color."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Not Found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid ""
"The name you have selected already exists. Please enter a different name for "
"this new color."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Level"
msgstr "Çàïèøè"

#, fuzzy
msgid "Send to Layer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

#, fuzzy
msgid "Previe&w Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "Character"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "Quote"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Ëèöå"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to replace your existing image?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "Displacement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Linewidth"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ"

msgid "X-Offset"
msgstr ""

msgid "Y-Offset"
msgstr ""

msgid ""
"Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""

msgid ""
"Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "All Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"

msgid ""
"Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""

msgid ""
"Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width."
msgstr ""

msgid ""
"Shadowed Text. Hold down the button momentarily to enable the offset spacing."
msgstr ""

msgid "Setup Printer"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"

#, fuzzy
msgid "Print Destination"
msgstr "Îòïå÷àòàé îïèñàíèå"

#, fuzzy
msgid "&Options..."
msgstr "Îïöèè"

#, fuzzy
msgid "&File:"
msgstr "Ôàéë:"

msgid "A&lternative Printer Command"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Co&mmand:"
msgstr "Êîìåíòàð"

#, fuzzy
msgid "Range"
msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
msgid "Print &All"
msgstr "Îòïå÷àòàé âñè÷êè"

#, fuzzy
msgid "Print Current Pa&ge"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Print &Range"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "N&umber of Copies:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

#, fuzzy
msgid "Print Normal"
msgstr "Íîðìàëåí ïå÷àò"

#, fuzzy
msgid "Print Separations"
msgstr "Îòïå÷àòàé öâåòîîòäåëåíî"

#, fuzzy
msgid "Print in Color if Available"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ öâÿò, àêî å âúçìîæíî"

#, fuzzy
msgid "Print in Grayscale"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ ñòåïåíè íà ñèâîòî"

#, fuzzy
msgid "PostScript Level 1"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "PostScript Level 2"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "PostScript Level 3"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "Mirror Page(s) Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"

msgid "Mirror Page(s) Vertical"
msgstr ""

msgid "Set Media Size"
msgstr ""

msgid "Apply Under Color Removal"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Apply ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Advanced Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Print"
msgstr "Ïå÷àò"

msgid "Do not show objects outside the margins on the printed page"
msgstr ""

msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
"a range of pages or a single page number."
msgstr ""

msgid ""
"Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize "
"additional printing options"
msgstr ""

msgid ""
"Sets the PostScript Level.\n"
" Setting to Level 1 or 2 can create huge files"
msgstr ""

msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, "
"yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images "
"which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this "
"may improve printing some images and some experimentation and testing is "
"need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation "
"with CMY inks."
msgstr ""

msgid ""
"Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management "
"is enabled"
msgstr ""

msgid ""
"This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. "
"Not recommended unless requested by your printer."
msgstr ""

msgid "Failed to retrieve printer settings"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PostScript Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

msgid "Insert Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Page(s)"
msgstr "Ñòðàíèöà(è)"

msgid "before Page"
msgstr "Ïðåäè ñòðàíèöàòà"

msgid "after Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "at End"
msgstr "Íà êðàÿ"

#, fuzzy
msgid "Master Pages"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

#, fuzzy
msgid "&Master Page:"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

msgid ""
"<h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ "
"toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt "
"provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;"
"X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available "
"for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www."
"trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p>"
msgstr ""

msgid "Copy or Move a File"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Read: %1"
msgstr "Ãîòîâî"

msgid "Write: %1"
msgstr ""

msgid "File &name:"
msgstr "Datei&name:"

msgid "File &type:"
msgstr "&Òèï ôàéë:"

msgid "One directory up"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attributes"
msgstr "Çà Scribus"

msgid "Look &in:"
msgstr "Âèæ è &âìúêíè:"

#, fuzzy
msgid "Back"
msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
msgid "Create New Folder"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"

#, fuzzy
msgid "List View"
msgstr "Èçãëåä"

msgid "Detail View"
msgstr ""

msgid "Preview File Info"
msgstr ""

msgid "Preview File Contents"
msgstr ""

msgid "Read-write"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Read-only"
msgstr "Ãîòîâî"

msgid "Write-only"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Inaccessible"
msgstr "Âèäèìè èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "Symlink to File"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

msgid "Symlink to Directory"
msgstr ""

msgid "Symlink to Special"
msgstr ""

msgid "Dir"
msgstr ""

msgid "Special"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Open"
msgstr "Îòâîðè"

msgid "&Rename"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "R&eload"
msgstr "Ãîòîâî"

msgid "Sort by &Name"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sort by &Size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"

msgid "Sort by &Date"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Unsorted"
msgstr "Çàëåïåíî"

msgid "Sort"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Show &hidden files"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

msgid "the file"
msgstr ""

msgid "the directory"
msgstr ""

msgid "the symlink"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Delete %1"
msgstr "Èçòðèâàíå"

msgid "<qt>Are you sure you wish to delete %1 \"%2\"?</qt>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New Folder 1"
msgstr "Íîâ öâÿò"

#, fuzzy
msgid "New Folder"
msgstr "Íîâ öâÿò"

#, fuzzy
msgid "New Folder %1"
msgstr "Íîâ öâÿò"

msgid "Find Directory"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Directories"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

msgid "Save"
msgstr "Çàïèøè"

#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"

msgid ""
"%1\n"
"File not found.\n"
"Check path and filename."
msgstr ""

msgid "All Files (*.*)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Select a Directory"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

msgid "Directory:"
msgstr ""

msgid "Clear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"

#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"

#, fuzzy
msgid "Line up"
msgstr "Ëèíèÿ"

msgid "Customize..."
msgstr ""

msgid "System Menu"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Unshade"
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "Normalize"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "Minimize"
msgstr ""

msgid "Maximize"
msgstr ""

msgid "&Restore"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Move"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."

msgid "Mi&nimize"
msgstr ""

msgid "Ma&ximize"
msgstr ""

msgid "Stay on &Top"
msgstr ""

msgid "Restore Down"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sh&ade"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "%1 - [%2]"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Unshade"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "Hu&e:"
msgstr ""

msgid "&Sat:"
msgstr ""

msgid "&Val:"
msgstr ""

msgid "&Red:"
msgstr "×åðâåíî:"

msgid "&Green:"
msgstr "Çåëåíî:"

msgid "Bl&ue:"
msgstr "Ñèíüî:"

msgid "A&lpha channel:"
msgstr ""

msgid "&Basic colors"
msgstr "Áàçîâè öâåòîâå"

msgid "&Custom colors"
msgstr "Íàãëàñåíè öâåòîâå"

msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "Äåôèíèðàíå íà íàãëàñåíè öâåòîâå >>"

#, fuzzy
msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "Äîáàâè êúì íàãëàñåíèòå öâåòîâå"

msgid "Select color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

msgid "Font st&yle"
msgstr "Ñòèë"

msgid "Stri&keout"
msgstr "Äâîåí óäàð"

#, fuzzy
msgid "Sample"
msgstr "Ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "Scr&ipt"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Apply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"

#, fuzzy
msgid "Select Font"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#, fuzzy
msgid "About Scribus %1"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "%1 %2 %3"
msgstr "Êîïèå íà "

msgid "%3-%2-%1 %4 %5"
msgstr ""

msgid "Using Ghostscript version %1"
msgstr ""

msgid "No Ghostscript version available"
msgstr ""

msgid "<b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p>"
msgstr ""

msgid "Build ID:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&About"
msgstr "Çà ïðîäóêòà"

msgid "Development Team:"
msgstr ""

msgid "Contributions from:"
msgstr "Äèñòðèáóöèÿ îò:"

msgid "Mac OS&#174; X Aqua Port:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Windows&#174; Port:"
msgstr "Windows"

#, fuzzy
msgid "Official Documentation:"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"

#, fuzzy
msgid "Other Documentation:"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"

msgid "Tango Project Icons:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A&uthors"
msgstr "Àâòîðè"

msgid "Official Translations and Translators:"
msgstr ""

msgid "Previous Translation Contributors:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Translations"
msgstr "Ïðåâîäà÷è"

#, fuzzy
msgid "Homepage"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

msgid "Online Reference"
msgstr ""

msgid "Wiki"
msgstr ""

msgid "Bugs and Feature Requests"
msgstr ""

msgid "Mailing List"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Online"
msgstr "Ëèíèè"

msgid ""
"This panel shows the version, build date and compiled in library support in "
"Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support "
"F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart "
"Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version "
"of Ghostscript which Scribus has detected."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."

#, fuzzy
msgid "&Defaults"
msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Save Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"

#, fuzzy
msgid "Image Info"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "General Info"
msgstr "Îáùè"

msgid "Date / Time:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Has Embedded Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Profile Name:"
msgstr "Datei&name:"

msgid "Has Embedded Paths:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Has Layers:"
msgstr "Íîðìàëíî"

msgid "EXIF Info"
msgstr ""

msgid "Artist:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Comment:"
msgstr "Êîìåíòàð"

#, fuzzy
msgid "User Comment:"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Camera Model:"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"

msgid "Camera Manufacturer:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scanner Model:"
msgstr "Ôîðñèðàí"

msgid "Scanner Manufacturer:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Apply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"

msgid "Double Sided"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "3-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"

#, fuzzy
msgid "4-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"

msgid "Left Page"
msgstr "Ëåâè ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "Middle"
msgstr "Ñðåäíî"

#, fuzzy
msgid "Middle Left"
msgstr "Ñðåäíî"

#, fuzzy
msgid "Middle Right"
msgstr "Ñðåäíî"

msgid "Right Page"
msgstr "Äåñêè ñòðàíèöè"

msgid "Monday"
msgstr ""

msgid "Tuesday"
msgstr ""

msgid "Wednesday"
msgstr ""

msgid "Thursday"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Friday"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Saturday"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

msgid "Sunday"
msgstr ""

msgid "January"
msgstr ""

msgid "February"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "March"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "April"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"

msgid "May"
msgstr ""

msgid "June"
msgstr ""

msgid "July"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "August"
msgstr "Àâòîð:"

msgid "September"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "October"
msgstr "Äðóãè"

#, fuzzy
msgid "November"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

msgid "December"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Fixed Linespacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "Automatic Linespacing"
msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçòîÿíèå ìåæäó ëèíèèòå:"

#, fuzzy
msgid "Align to Baseline Grid"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"

msgid "&X1:"
msgstr ""

msgid "X&2:"
msgstr ""

msgid "Y&1:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Y2:"
msgstr "äà"

msgid "Distance between columns"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Column width"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

msgid "X, Y, &Z"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Text"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
msgid "&Image"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "&Colors"
msgstr "Öâåòîâå"

msgid "Geometry"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Basepoint:"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"

#, fuzzy
msgid "Shape:"
msgstr "Ôîðìà"

msgid ""
"R&ound\n"
"Corners:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Distance of Text"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "To&p:"
msgstr "Îòãîðå:"

#, fuzzy
msgid "T&abulators..."
msgstr "Ôîðìè..."

#, fuzzy
msgid "Path Text Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

msgid "Show Curve"
msgstr ""

msgid "Start Offset:"
msgstr ""

msgid "Distance from Curve:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Fill Rule"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "Even-Odd"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Non Zero"
msgstr "None"

#, fuzzy
msgid "Text &Flows Around Frame"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"

msgid "Use &Bounding Box"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Use Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"

#, fuzzy
msgid "St&yle:"
msgstr "Ñòèë"

#, fuzzy
msgid "Lan&guage:"
msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
msgid "Actual X-DPI:"
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"

#, fuzzy
msgid "Actual Y-DPI:"
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"

#, fuzzy
msgid "X-Sc&ale:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

#, fuzzy
msgid "Y-Scal&e:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"

#, fuzzy
msgid "Scale &To Frame Size"
msgstr "Ìàùàáèðàíå "

#, fuzzy
msgid "P&roportional"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"

#, fuzzy
msgid "Input Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

msgid "Rendering Intent:"
msgstr ""

msgid "Left Point"
msgstr ""

msgid "End Points"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Basepoint:"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"

msgid "T&ype of Line:"
msgstr ""

msgid "Start Arrow:"
msgstr ""

msgid "End Arrow:"
msgstr ""

msgid "Ed&ges:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Endings:"
msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
msgid "Cell Lines"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"

msgid "Line at Top"
msgstr ""

msgid "Line at the Left"
msgstr ""

msgid "Line at the Right "
msgstr ""

msgid "Line at Bottom"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Overprinting"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

msgid "Knockout"
msgstr ""

msgid "Overprint"
msgstr ""

msgid "Name of selected object"
msgstr ""

msgid "Horizontal position of current basepoint"
msgstr ""

msgid "Vertical position of current basepoint"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Width"
msgstr "Øèðî÷èíà:"

#, fuzzy
msgid "Height"
msgstr "Âèñî÷èíà:"

msgid "Rotation of object at current basepoint"
msgstr ""

msgid "Point from which measurements or rotation angles are referenced"
msgstr ""

msgid "Select top left for basepoint"
msgstr ""

msgid "Select top right for basepoint"
msgstr ""

msgid "Select bottom left for basepoint"
msgstr ""

msgid "Select bottom right for basepoint"
msgstr ""

msgid "Select center for basepoint"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"

#, fuzzy
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"

msgid "Move one level up"
msgstr ""

msgid "Move one level down"
msgstr ""

msgid "Move to front"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move to back"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

msgid ""
"Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom"
msgstr ""

msgid "Lock or unlock the object"
msgstr ""

msgid "Lock or unlock the size of the object"
msgstr ""

msgid "Enable or disable printing of the object"
msgstr ""

msgid "Make text in lower frames flow around the object shape"
msgstr ""

msgid "Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow"
msgstr ""

msgid "Use a second line originally based on the frame's shape for text flow"
msgstr ""

msgid "Font of selected text or object"
msgstr ""

msgid "Font Size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"

msgid "Offset to baseline of characters"
msgstr ""

msgid "Scaling width of characters"
msgstr ""

msgid "Scaling height of characters"
msgstr ""

msgid ""
"Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both "
"are chosen, then they share the same color."
msgstr ""

msgid ""
"Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color "
"will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be "
"the top most color."
msgstr ""

msgid "Saturation of color of text stroke"
msgstr ""

msgid "Saturation of color of text fill"
msgstr ""

msgid "Right to Left Writing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Manual Tracking"
msgstr "Ðú÷åíî ìåæäóáóêâèå"

#, fuzzy
msgid "Line Spacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

msgid "Click to select the line spacing mode"
msgstr ""

msgid "Style of current paragraph"
msgstr ""

msgid "Hyphenation language of frame"
msgstr ""

msgid "Change settings for left or end points"
msgstr ""

msgid "Pattern of line"
msgstr ""

msgid "Thickness of line"
msgstr ""

msgid "Type of line joins"
msgstr ""

msgid "Type of line end"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Line style of current object"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Choose the shape of frame..."
msgstr ""

msgid "Edit shape of the frame..."
msgstr ""

msgid "Set radius of corner rounding"
msgstr ""

msgid "Number of columns in text frame"
msgstr ""

msgid "Switches between Gap or Column width"
msgstr ""

msgid "Distance of text from top of frame"
msgstr ""

msgid "Distance of text from bottom of frame"
msgstr ""

msgid "Distance of text from left of frame"
msgstr ""

msgid "Distance of text from right of frame"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit tab settings of text frame..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Allow the image to be a different size to the frame"
msgstr ""

msgid "Horizontal offset of image within frame"
msgstr ""

msgid "Vertical offset of image within frame"
msgstr ""

msgid "Resize the image horizontally"
msgstr ""

msgid "Resize the image vertically"
msgstr ""

msgid "Keep the X and Y scaling the same"
msgstr ""

msgid "Keep the aspect ratio"
msgstr ""

msgid "Make the image fit within the size of the frame"
msgstr ""

msgid "Use image proportions rather than those of the frame"
msgstr ""

msgid "Source profile of the image"
msgstr ""

msgid "Rendering intent for the image"
msgstr ""

msgid "Invalid argument: "
msgstr ""

msgid "File %1 does not exist, aborting."
msgstr ""

msgid "Usage: scribus [option ... ] [file]"
msgstr ""

msgid "Print help (this message) and exit"
msgstr ""

msgid "Uses xx as shortcut for a language, eg `en' or `de'"
msgstr ""

msgid "List the currently installed interface languages"
msgstr ""

msgid "Show information on the console when fonts are being loaded"
msgstr ""

msgid "Do not show the splashscreen on startup"
msgstr ""

msgid ""
"Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file "
"called .neversplash in ~/.scribus."
msgstr ""

msgid "Output version information and exit"
msgstr ""

msgid ""
"Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/"
"No/Cancel)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "filename"
msgstr "Datei&name:"

msgid "Use filename as path for user given preferences"
msgstr ""

msgid "Installed interface languages for Scribus are as follows:"
msgstr ""

msgid "To override the default language choice:"
msgstr ""

msgid "scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus Version"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

msgid "Scribus, Open Source Desktop Publishing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Documentation"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"

msgid "Issues"
msgstr ""

msgid "Search/Replace"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Search for:"
msgstr "Òúðñè"

msgid "Paragraph Style"
msgstr ""

msgid "Font"
msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
msgid "Font Effects"
msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
msgid "Fill Color"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

#, fuzzy
msgid "Fill Shade"
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "Stroke Color"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"

msgid "Stroke Shade"
msgstr ""

msgid "Block"
msgstr "Áëîê"

msgid "Forced"
msgstr "Ôîðñèðàí"

#, fuzzy
msgid "Replace with:"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

msgid "&Whole Word"
msgstr ""

msgid "&Ignore Case"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Search"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "&Replace"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

#, fuzzy
msgid "Replace &All"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

msgid "Search finished"
msgstr ""

msgid "Search finished, found %1 matches"
msgstr ""

msgid "Drop Caps"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Lines:"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Distance from Text:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

msgid "Tabulators and Indentation"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preview of the Paragraph Style"
msgstr "Ñòèëîâå..."

msgid "Select for easier reading of light coloured text styles"
msgstr ""

msgid "Name of your paragraph style"
msgstr ""

msgid "Color of text fill"
msgstr ""

msgid "Color of text stroke"
msgstr ""

msgid "Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps"
msgstr ""

msgid "Determines the gap between the DropCaps and the Text"
msgstr ""

msgid "Spacing above the paragraph"
msgstr ""

msgid "Spacing below the paragraph"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Toggles sample text of this paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "Name of the style is not unique"
msgstr "Èìåòî íà ñòèëà íå å óíèêàëíî"

msgid "Initializing Plugins"
msgstr ""

msgid "Initializing Keyboard Shortcuts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Reading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"

#, fuzzy
msgid "Reading ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Initializing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."

#, fuzzy
msgid "There are no fonts found on your system."
msgstr "Ëèïñâàò Postscript øðèôòîâå â ñèñòåìàòà"

#, fuzzy
msgid "Exiting now."
msgstr "Èçëèçàíå"

msgid "Font System Initialized"
msgstr ""

msgid "Current Key"
msgstr ""

msgid "Select a Key for this Action"
msgstr ""

msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr ""

msgid "Choose a Scrapbook Directory"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scrapbook (*.scs)"
msgstr "Áèáëèîòåêà"

msgid "Choose a scrapbook file to import"
msgstr ""

msgid ""
"Name \"%1\" is not unique.\n"
"Please choose another."
msgstr ""

msgid "Object"
msgstr "Îáåêò"

msgid "New Entry"
msgstr "Íîâ âõîä"

msgid "Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"

#, fuzzy
msgid "Create a new scrapbook page"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Load an existing scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"

#, fuzzy
msgid "Save the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Close the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

msgid "Polygon Properties"
msgstr ""

msgid "Manage Pictures"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

msgid "Path"
msgstr "Ïúò"

msgid "Print"
msgstr "Ïå÷àò"

msgid "Status"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"

msgid "Missing"
msgstr "Ëèïñè"

msgid "Search"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "Cancel Search"
msgstr "Òúðñè"

msgid "Goto"
msgstr "Èäè íà"

#, fuzzy
msgid "Select a base directory for search"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Scribus - Image Search"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

msgid "The search failed: %1"
msgstr ""

msgid "No images named \"%1\" were found."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit Line Styles"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"

msgid "New Style"
msgstr "Íîâ ñòèë"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this style?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
msgid "Import Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&From Document:"
msgstr "Áåç äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Chan&ge..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."

#, fuzzy
msgid "&Import Page(s):"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Import Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for "
"all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number."
msgstr ""

msgid " from 0"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Create Page(s)"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

msgid " from %1"
msgstr ""

msgid "At the beginning"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "At the end"
msgstr "Íà êðàÿ"

#, fuzzy
msgid "Not Shown"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "Bookmarks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Shown"
msgstr "Ñÿíêà"

msgid "From"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "To"
msgstr "Îòãîðå:"

msgid "Style"
msgstr "Ñòèë"

#, fuzzy
msgid "Start"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "Document Sections"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"

msgid "Annotation Properties"
msgstr ""

msgid "Link"
msgstr ""

msgid "External Link"
msgstr ""

msgid "External Web-Link"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Type:"
msgstr "Òèï"

#, fuzzy
msgid "&Page:"
msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&X-Pos"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"

#, fuzzy
msgid "PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
msgid "LineStyleWBase"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"

msgid "%"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document:"
msgstr "Äîêóìåíò "

#, fuzzy
msgid "has been changed since the last save."
msgstr "Äîêóìåíòúò å ïðîìåíåí ñëåä ïîñëåäíèÿ çàïèñ."

msgid "&Discard"
msgstr ""

msgid "Load/Save/Import/Export"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Persistent"
msgstr "Ïå÷àò"

#, fuzzy
msgid "Number of rows:"
msgstr "Áðîé êîïèÿ       "

#, fuzzy
msgid "Number of columns:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

#, fuzzy
msgid "Font Substitution"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid ""
"This document contains some fonts that are not installed on your system, "
"please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document "
"from loading."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Original Font"
msgstr "Ëèïñâàùè øðèôòîâå"

msgid "Substitution Font"
msgstr ""

msgid "Make these substitutions permanent"
msgstr ""

msgid "Cancels these font substitutions and stops loading the document."
msgstr ""

msgid ""
"Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts "
"permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > "
"Preferences > Fonts."
msgstr ""

msgid ""
"If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the "
"document."
msgstr ""

msgid "Show Page Previews"
msgstr ""

msgid "Double sided"
msgstr ""

msgid "Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them"
msgstr ""

msgid ""
"Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to "
"the page view below"
msgstr ""

msgid "Arrange Pages"
msgstr ""

msgid "Available Master Pages:"
msgstr ""

msgid "Document Pages:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Edit Styles..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"

#, fuzzy
msgid "Fill Color Settings"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

#, fuzzy
msgid "Stroke Color Settings"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"

#, fuzzy
msgid "Character Settings"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Style Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

#, fuzzy
msgid "Font Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "Font of selected text"
msgstr ""

msgid "Spaces && Breaks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ligature"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "&Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "Story Editor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Clear All Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"

#, fuzzy
msgid "&Reload Text from Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
msgid "&Save to File..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "&Load from File..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "Save &Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "&Update Text Frame and Exit"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "&Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "&Edit Styles..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"

#, fuzzy
msgid "&Fonts Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Update Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
msgid "&Insert Glyph..."
msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
msgid "&Background..."
msgstr "Ôîí:"

#, fuzzy
msgid "&Display Font..."
msgstr "Øðèôòîâå..."

msgid "&Smart text selection"
msgstr ""

msgid "Current Paragraph:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Totals:"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"

msgid "Story Editor - %1"
msgstr ""

msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Do you really want to lose all your changes?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

msgid "No Problems found"
msgstr ""

msgid "Problems found"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Items"
msgstr "Îáåêò"

#, fuzzy
msgid "Problems"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Current Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"

msgid "&Ignore Errors"
msgstr ""

msgid "Check again"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Glyphs missing"
msgstr "Ëèïñè"

#, fuzzy
msgid "Text overflow"
msgstr "Öâÿò íà òåêñò:"

msgid "Object is not on a Page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Missing Image"
msgstr "Ëèïñè"

msgid "Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI"
msgstr ""

msgid "Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI"
msgstr ""

msgid "Object has transparency"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Object is a PDF Annotation or Field"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"

msgid "Object is a placed PDF"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Image is GIF"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"

#, fuzzy
msgid "Editor"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

msgid "&Save and Exit"
msgstr ""

msgid "&Exit without Saving"
msgstr ""

msgid "&Get Field Names"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "JavaScripts (*.js);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Column 1"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Style Manager"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "C&lone"
msgstr "Çàòâîðè"

#, fuzzy
msgid "O&K"
msgstr "Äà"

msgid "Move Bookmark"
msgstr ""

msgid "Insert Bookmark"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Delete Style"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Delete Style:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "Ïîêàçâàíå íà ñòèëîâå"

#, fuzzy
msgid "Available Styles"
msgstr "Ñêðèâàíå íà ñòèëîâå"

msgid "Edit Styles"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"

#, fuzzy
msgid "Common Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

#, fuzzy
msgid "Placing in Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè:"

#, fuzzy
msgid "In the Background"
msgstr "Âúâ ôîíà"

#, fuzzy
msgid "In the Foreground"
msgstr " ëèöåâàòà ÷àñò"

#, fuzzy
msgid "Snapping"
msgstr "Ïî ñòúïêè:"

#, fuzzy
msgid "Snap Distance:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "Grab Radius:"
msgstr "Ðàäèóñ"

msgid " px"
msgstr ""

msgid "Show Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

msgid "Show Margins"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"

#, fuzzy
msgid "Show Page Grid"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
msgid "Major Grid"
msgstr "Öâÿò íà îñíîâíèÿ ðàñòåð:"

#, fuzzy
msgid "Spacing:"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
msgid "Minor Grid"
msgstr "Öâÿò íà ñïîìàãàòåëíèÿ ðàñòåð:"

msgid "Show Baseline Grid"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Baseline Settings"
msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"

#, fuzzy
msgid "Baseline &Grid:"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"

msgid "Baseline &Offset:"
msgstr ""

msgid "Guides are not visible through objects on the page"
msgstr ""

msgid "Guides are visible above all objects on the page"
msgstr ""

msgid "Distance between the minor grid lines"
msgstr ""

msgid "Distance between the major grid lines"
msgstr ""

msgid "Distance within which an object will snap to your placed guides"
msgstr ""

msgid ""
"Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles"
msgstr ""

msgid "Color of the minor grid lines"
msgstr ""

msgid "Color of the major grid lines"
msgstr ""

msgid "Color of the guide lines you insert"
msgstr ""

msgid "Color for the margin lines"
msgstr ""

msgid "Color for the baseline grid"
msgstr ""

msgid "Turns the basegrid on or off"
msgstr ""

msgid "Distance between the lines of the baseline grid"
msgstr ""

msgid "Distance from the top of the page for the first baseline"
msgstr ""

msgid "Turns the gridlines on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the guides on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the margins on or off"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Apply To"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"

#, fuzzy
msgid "Current &page"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Even pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"

#, fuzzy
msgid "O&dd pages"
msgstr "Ñòðàíèöà"

msgid "&All pages"
msgstr ""

msgid "&Within range"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+W"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid ""
"Apply the selected master page to even, odd or all pages within the "
"following range"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "to"
msgstr "äî:"

#, fuzzy
msgid "Parameter"
msgstr "Ñèìâîë"

#, fuzzy
msgid "Relationship"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Relationship To"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "Page Item Attributes"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "Top"
msgstr "Îòãîðå:"

#, fuzzy
msgid "Bottom"
msgstr "Îòäîëó:"

msgid "Allow Docking To..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Floating Orientation..."
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

msgid "&Activate Color Management"
msgstr ""

msgid "System Profiles"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&RGB Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "&CMYK Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "&RGB Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"

#, fuzzy
msgid "&CMYK Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"

msgid "&Monitor:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "P&rinter:"
msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"

msgid "Rendering Intents"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
msgid "Sol&id Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"

msgid "Sim&ulate Printer on the Screen"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Convert all colors to printer space"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Mark Colors out of &Gamut"
msgstr ""

msgid "Use &Blackpoint Compensation"
msgstr ""

msgid "Default color profile for imported CMYK images"
msgstr ""

msgid "Default color profile for imported RGB images"
msgstr ""

msgid "Default color profile for solid RGB colors on the page"
msgstr ""

msgid "Default color profile for solid CMYK colors on the page"
msgstr ""

msgid ""
"Color profile that you have generated or received from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""

msgid ""
"Color profile for your printer model from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""

msgid ""
"Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""

msgid ""
"Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""

msgid ""
"Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,\n"
"based on the chosen printer profile."
msgstr ""

msgid ""
"Simulate a full color managed environment :\n"
"all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space."
msgstr ""

msgid ""
"Method of showing colors on the screen which may not print properly.\n"
"This requires very accurate profiles and serves only as a warning."
msgstr ""

msgid ""
"Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.\n"
"It is recommended that you enable this if you have photos in your document."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Exporting PostScript File"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Printing File"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"

#, fuzzy
msgid "Processing Master Page:"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"

msgid "External Web Browser Failed to Start"
msgstr ""

msgid ""
"Scribus was not able to start the external web browser application %1. "
"Please check the setting in Preferences"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
msgid "Relevance"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

#, fuzzy
msgid "Se&arch"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "De&lete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"

#, fuzzy
msgid "Book&marks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "E&xit"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "&Find..."
msgstr "Ïå÷àò..."

#, fuzzy
msgid "Find &Next"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "Find &Previous"
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Add Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

#, fuzzy
msgid "D&elete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"

#, fuzzy
msgid "Scribus Online Help"
msgstr "Ïîìîù..."

msgid "Searching is case unsensitive"
msgstr ""

msgid ""
"Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated "
"docs\n"
"and www.scribus.net for downloads."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Search Term:"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "New Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

msgid "New Bookmark's Title:"
msgstr ""

msgid "Edit JavaScripts"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Edit..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

msgid "&Add..."
msgstr ""

msgid ""
"Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to "
"use this script as an \"Open Action\" script be sure not to change the name "
"of the function."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&New Script:"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "New Script"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this script?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

msgid "Multiple Duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"

#, fuzzy
msgid "&Number of Copies:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

#, fuzzy
msgid "&Horizontal Shift:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî èçìåñòâàíå:"

#, fuzzy
msgid "&Vertical Shift:"
msgstr "Âåðòèêàëíî èçìåñòâàíå:"

msgid "Auto Add To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Hyphenation Suggestions"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

msgid "Hyphenate Text Automatically &During Typing"
msgstr ""

msgid "&Smallest Word:"
msgstr ""

msgid "Consecutive Hyphenations &Allowed:"
msgstr ""

msgid ""
"A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when "
"you use the Extras, Hyphenate Text option."
msgstr ""

msgid "Enables automatic hyphenation of your text while typing."
msgstr ""

msgid "Length of the smallest word to be hyphenated."
msgstr ""

msgid ""
"Maximum number of Hyphenations following each other.\n"
"A value of 0 means unlimited hyphenations."
msgstr ""

msgid "Afrikaans"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Albanian"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
msgid "Basque"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"

#, fuzzy
msgid "Bulgarian"
msgstr "Áúëãàðñêè"

#, fuzzy
msgid "Brazilian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"

msgid "Catalan"
msgstr ""

msgid "Chinese"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"

msgid "Czech"
msgstr ""

msgid "Danish"
msgstr ""

msgid "Dzongkha"
msgstr ""

msgid "Dutch"
msgstr ""

msgid "English"
msgstr ""

msgid "English (British)"
msgstr ""

msgid "Esperanto"
msgstr ""

msgid "Estonian"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "German"
msgstr "Íåìñêè:"

#, fuzzy
msgid "German (Trad.)"
msgstr "Íåìñêè:"

msgid "Finnish"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "French"
msgstr "Ôðåíñêè:"

#, fuzzy
msgid "Galician"
msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
msgid "Hungarian"
msgstr "Áúëãàðñêè"

msgid "Indonesian"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Italian"
msgstr "Êóðñèâ"

msgid "Japanese"
msgstr ""

msgid "Korean"
msgstr ""

msgid "Lithuanian"
msgstr ""

msgid "Luxembourgish"
msgstr ""

msgid "Norwegian (Bokmaal)"
msgstr ""

msgid "Norwegian (Nnyorsk)"
msgstr ""

msgid "Norwegian"
msgstr ""

msgid "Polish"
msgstr ""

msgid "Portuguese"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Portuguese (BR)"
msgstr "Óêðàéíñêè:"

msgid "Russian"
msgstr ""

msgid "Swedish"
msgstr ""

msgid "Spanish"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Spanish (Latin)"
msgstr "Èñïàíñêè:"

#, fuzzy
msgid "Slovak"
msgstr "Ñëîâàøêè:"

#, fuzzy
msgid "Slovenian"
msgstr "Ñëîâàøêè:"

#, fuzzy
msgid "Serbian"
msgstr "Ñëîâàøêè:"

msgid "Thai"
msgstr ""

msgid "Turkish"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ukranian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"

msgid "Welsh"
msgstr ""

msgid "File exists"
msgstr ""

msgid ""
"A file named '%1' already exists.<br/>Do you want to replace it with the "
"file you are saving?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "page"
msgstr "Ñòðàíèöà"

msgid "Minimum Margins for Page Size %1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New From Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Îïèñàíèå:"

#, fuzzy
msgid "Usage"
msgstr "Èçïîëâàíå"

#, fuzzy
msgid "Created with"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"

#, fuzzy
msgid "Author"
msgstr "Àâòîð:"

#, fuzzy
msgid "Downloading Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid ""
"Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads "
"section."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Installing Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid ""
"Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the "
"current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preparing a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid ""
"Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be "
"shared do not collect them when saving as a template."
msgstr ""

msgid ""
"The template creator should also make sure that the Installing Templates "
"section above applies to their templates as well. This means a user should "
"be able to download a template package and be able to extract them to the "
"template directory and start using them."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Removing a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid ""
"Removing a template from the New From Template dialog will only remove the "
"entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup "
"menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml "
"file."
msgstr ""

msgid "Translating template.xml"
msgstr ""

msgid ""
"Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml "
"(use the same lang code that is present in the qm file for your language), "
"for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must "
"be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can "
"load it."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newsletters"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"

msgid "Brochures"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Catalogs"
msgstr "Çàòâîðè"

msgid "Flyers"
msgstr ""

msgid "Signs"
msgstr ""

msgid "Cards"
msgstr ""

msgid "Letterheads"
msgstr ""

msgid "Envelopes"
msgstr ""

msgid "Business Cards"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Calendars"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"

msgid "Advertisements"
msgstr ""

msgid "Labels"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Menus"
msgstr "Ìåíþòà"

#, fuzzy
msgid "Programs"
msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"

msgid "PDF Forms"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PDF Presentations"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
msgid "Magazines"
msgstr "Ïîëåòà:"

#, fuzzy
msgid "Posters"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"

msgid "Announcements"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Folds"
msgstr "Óäåáåëåí"

msgid "Media Cases"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Own Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "New &from Template..."
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid "Load documents with predefined layout"
msgstr ""

msgid ""
"Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for "
"documents you have a constant style)."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document Template: "
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "Short &Words..."
msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
msgid "Short Words"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

msgid ""
"Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called "
"short words. Available in the following languages: "
msgstr ""

msgid "Short Words processing. Wait please..."
msgstr ""

msgid "Short Words processing. Done."
msgstr ""

msgid "Custom (optional) configuration: "
msgstr ""

msgid "Standard configuration: "
msgstr ""

msgid "Apply unbreakable space on:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Selected frames"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"

msgid "Active &page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&All items"
msgstr "Ñòðàíèöà"

msgid "Only selected frames processed."
msgstr ""

msgid "Only actual page processed."
msgstr ""

msgid "All items in document processed."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "User settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "System wide configuration"
msgstr ""

msgid "Save user configuration"
msgstr ""

msgid "Reload system wide configuration and remove user defined one"
msgstr ""

msgid ""
"Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide "
"configuration"
msgstr ""

msgid "User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot write file %1."
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

#, fuzzy
msgid "User settings saved"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

msgid "System wide configuration reloaded"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot open file %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

#, fuzzy
msgid "Save as &Template..."
msgstr "Çàïèøè òåêñò..."

#, fuzzy
msgid "Save As Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
msgid "Save a document as a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid ""
"Save a document as a template. Good way to ease the initial work for "
"documents with a constant look"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save as Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"

msgid "Category"
msgstr ""

msgid "Email"
msgstr ""

msgid "More Details"
msgstr ""

msgid "Less Details"
msgstr ""

msgid "Legal"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Letter"
msgstr "Â ñðåäàòà"

msgid "Tabloid"
msgstr "11 x 17 èí÷à"

#, fuzzy
msgid "landscape"
msgstr "Ëåãíàë ôîðìàò"

#, fuzzy
msgid "portrait"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid "custom"
msgstr ""

msgid "Old .sla format support"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus 1.2.x Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"

msgid "Import &OpenOffice.org Draw..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw Importer"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Imports OpenOffice.org Draw Files"
msgstr "Äîêóìåíòè"

msgid ""
"Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting "
"their vector data into Scribus objects."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenDocument 1.0 Draw"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org 1.x Draw"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

msgid "This document does not seem to be an OpenOffice Draw file."
msgstr ""

msgid "Doc"
msgstr ""

msgid "Access"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Fonts Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "&Quick Search:"
msgstr "Òúðñè"

#, fuzzy
msgid "&Font Size:"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"

#, fuzzy
msgid "Sample text to display"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "Se&t"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

msgid "Reset the text"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Append"
msgstr "Äîáàâÿíå"

#, fuzzy
msgid "&Font Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "Font Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
msgid "Font Preview dialog"
msgstr "Ïðåãëåä"

msgid "Sorting, searching and browsing available fonts."
msgstr ""

msgid "Append selected font into Style, Font menu"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Leave preview"
msgstr "Ïðåãëåä"

msgid ""
"Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching "
"is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in "
"your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* "
"will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Start searching"
msgstr "Âíèìàíèÿ"

msgid "Size of the selected font"
msgstr ""

msgid "Sample will be shown after key release"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Èçïîëâàíå"

msgid "System"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Filters"
msgstr "Ôàéë:"

#, fuzzy
msgid "Create filter"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"

msgid "Choose a previously saved filter"
msgstr ""

msgid "Give a name to this filter for saving"
msgstr ""

msgid "Give a name for saving"
msgstr ""

msgid "Disable or enable this filter row"
msgstr ""

msgid "Remove this filter row"
msgstr ""

msgid "Add a new filter row"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "and"
msgstr "Íà êðàÿ"

msgid "remove match"
msgstr ""

msgid "do not remove match"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "words"
msgstr "Óäåáåëåí"

#, fuzzy
msgid "Replace"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

msgid "Value at the left is a regular expression"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "with"
msgstr "Øèðî÷èíà:"

#, fuzzy
msgid "paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
msgid "all instances of"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"

msgid "all paragraphs"
msgstr ""

msgid "paragraphs starting with"
msgstr ""

msgid "paragraphs with less than"
msgstr ""

msgid "paragraphs with more than"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "CSV Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

msgid "Field delimiter:"
msgstr ""

msgid "(TAB)"
msgstr ""

msgid "Value delimiter:"
msgstr ""

msgid "First row is a header"
msgstr ""

msgid "Comma Separated Value Files"
msgstr ""

msgid "CSV_data"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "CSV_header"
msgstr "Ñÿíêà"

#, fuzzy
msgid "Word Documents"
msgstr "Äîêóìåíò "

#, fuzzy
msgid "Importing failed"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"

msgid ""
"Importing Word document failed \n"
"%1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
msgid "Overwrite Paragraph Styles"
msgstr "Ñòèëîâå..."

msgid ""
"Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "Ñòèëîâå..."

msgid ""
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
"paragraph styles, will retain style attributes, even if the original "
"document's styles are named differently."
msgstr ""

msgid "Use document name as a prefix for paragraph styles"
msgstr ""

msgid "Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus."
msgstr ""

msgid "Do not ask again"
msgstr ""

msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OASIS OpenDocument."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Palm PDB Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè:"

msgid "PDB_data"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PDB Import"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Could not open file %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

msgid ""
"This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this "
"as a bug if you are sure it is one."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"

msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OpenOffice.org 1.x document."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Files"
msgstr "Ôàéë:"

msgid ""
"\n"
"External Links\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HTML Files"
msgstr "Ôàéë:"

msgid "html"
msgstr ""

msgid "firstPageOrder is bigger than allowed."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Failed to open document."
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Failed to save document."
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Extensions"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "Console"
msgstr "Ñêðèé èíñòðóìåíòèòå"

#, fuzzy
msgid "Scripter Preferences"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "Enable Extension Scripts"
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "Startup Script:"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "Errors:"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"

#, fuzzy
msgid "Comments:"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
msgid "Keywords:"
msgstr "Óäåáåëåí"

#, fuzzy
msgid "Signs:"
msgstr "Ëèíèÿ"

#, fuzzy
msgid "Numbers:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"

#, fuzzy
msgid "Strings:"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"

#, fuzzy
msgid "Base Texts:"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"

#, fuzzy
msgid "Select Color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Locate Startup Script"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

msgid "Argument must be page item name, or PyCObject instance"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Property not found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Child not found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Couldn't convert result type '%1'."
msgstr ""

msgid "Property type '%1' not supported"
msgstr ""

msgid "Couldn't convert '%1' to property type '%2'"
msgstr ""

msgid "Types matched, but setting property failed."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scripter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "Embedded Python scripting support."
msgstr ""

msgid ""
"Scribus Python interface module\n"
"\n"
"This module is the Python interface for Scribus. It provides functions\n"
"to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each\n"
"function is documented individually below.\n"
"\n"
"A few things are common across most of the interface.\n"
"\n"
"Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,\n"
"a string - they are not real Python objects. Many functions take an\n"
"optional (non-keyword) parameter, a frame name.\n"
"Many exceptions are also common across most functions. These are\n"
"not currently documented in the docstring for each function.\n"
"- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them\n"
"without a document to operate on.\n"
"- If you do not pass a frame name to a function that requires one,\n"
"the function will use the currently selected frame, if any, or\n"
"raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate\n"
"on.\n"
"- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them\n"
"on a frame type that they do not make sense with. For example, setting\n"
"the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result\n"
"in this exception being raised.\n"
"- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be\n"
"passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by\n"
"any function as provided here and in its docstring is incomplete.\n"
"\n"
"Details of what exceptions each function may throw are provided on the\n"
"function's documentation, though as with most Python code this list\n"
"is not exhaustive due to exceptions from called functions.\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Exit"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "&Run"
msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
msgid "Run As &Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"

#, fuzzy
msgid "&Save Output..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."

#, fuzzy
msgid "&Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Scribus Python Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"

msgid ""
"This is derived from standard Python console so it contains some limitations "
"esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more "
"informations."
msgstr ""

msgid "Script Console"
msgstr ""

msgid "Write your commands here. A selection is processed as script"
msgstr ""

msgid "Output of your script"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Open Python Script File"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

msgid "Save the Python Commands in File"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Files (*.txt)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Save Current Output"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Failed to save EPS."
msgstr ""

msgid "Page number out of range."
msgstr ""

msgid "Given master page name does not match any existing."
msgstr ""

msgid "argument is not list: must be list of float values."
msgstr ""

msgid "argument contains non-numeric values: must be list of float values."
msgstr ""

msgid "argument contains no-numeric values: must be list of float values."
msgstr ""

msgid "&Execute Script..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Show &Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"

#, fuzzy
msgid "&About Script..."
msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
msgid "&Scribus Scripts"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

#, fuzzy
msgid "&Recent Scripts"
msgstr "Äîêóìåíòè"

#, fuzzy
msgid "Script error"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid ""
"If you are running an official script report it at <a href=\"http://bugs."
"scribus.net\">bugs.scribus.net</a> please."
msgstr ""

msgid ""
"This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug "
"tracker."
msgstr ""

msgid ""
"There was an internal error while trying the command you entered. Details "
"were printed to stderr. "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Examine Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Documentation for:"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"

#, fuzzy
msgid "Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid " doesn't contain any docstring!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "About Script"
msgstr "Çà Scribus"

msgid ""
"Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. "
msgstr ""

msgid "An object with the requested name already exists."
msgstr ""

msgid "Point list must contain at least two points (four values)."
msgstr ""

msgid "Point list must contain an even number of values."
msgstr ""

msgid "Point list must contain at least three points (six values)."
msgstr ""

msgid "Point list must contain at least four points (eight values)."
msgstr ""

msgid "Point list must have a multiple of six values."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Object not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Style not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Cannot set style on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12."
msgstr ""

msgid "Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100."
msgstr ""

msgid "Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100."
msgstr ""

msgid "Corner radius must be a positive number."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Line style not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Target is not an image frame."
msgstr ""

msgid "Specified item not an image frame."
msgstr ""

msgid "Cannot group less than two items"
msgstr ""

msgid "Can't group less than two items"
msgstr ""

msgid "Need selection or argument list of items to group"
msgstr ""

msgid "Cannot scale by 0%."
msgstr ""

msgid "Cannot get font size of non-text frame."
msgstr ""

msgid "Cannot get font of non-text frame."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot get text size of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Cannot get column count of non-text frame."
msgstr ""

msgid "Cannot get line space of non-text frame."
msgstr ""

msgid "Cannot get column gap of non-text frame."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot get text of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Cannot insert text into non-text frame."
msgstr ""

msgid "Insert index out of bounds."
msgstr ""

msgid "Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot set text alignment on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot set font size on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot set font on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Font not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Line space out of bounds, must be >= 0.1."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot set line spacing on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Column gap out of bounds, must be positive."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot set column gap on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Column count out of bounds, must be > 1."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot set number of columns on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Selection index out of bounds"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot select text in a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot delete text from a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text fill on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text stroke on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text shade on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Can only link text frames."
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

msgid "Target frame must be empty."
msgstr ""

msgid "Target frame links to another frame."
msgstr ""

msgid "Target frame is linked to by another frame."
msgstr ""

msgid "Source and target are the same object."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot unlink a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Object is not a linked text frame, can't unlink."
msgstr ""

msgid ""
"Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame "
"instead."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot convert a non-text frame to outlines."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

msgid "Only text frames can be checked for overflowing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Can't set bookmark on a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Can't get info from a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Insert value"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Enter a value then press OK."
msgstr ""

msgid "Enter a value then press OK"
msgstr ""

msgid "Send your value to the script"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot render an empty sample."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

msgid "Unable to save pixmap"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot have an empty layer name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Layer not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

msgid "Cannot remove the last layer."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot create layer without a name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Color not found - python error"
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Cannot get a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Color not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Cannot change a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Color not found in document."
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Color not found in default colors."
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Cannot create a color with an empty name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Cannot delete a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
msgid "Cannot replace a color with an empty name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

msgid "The filename must be a string."
msgstr ""

msgid "The filename should not be empty string."
msgstr ""

msgid "Cannot delete image type settings."
msgstr ""

msgid "The image type must be a string."
msgstr ""

msgid "'allTypes' attribute is READ-ONLY"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Failed to export image"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py);; All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Run as Extension Script"
msgstr "Çà Scribus"

msgid "Import &SVG..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SVG Import"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Imports SVG Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid ""
"Imports most SVG files into the current document,\n"
"converting their vector data into Scribus objects."
msgstr ""

msgid "Scalable Vector Graphics"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "SVG-Images (*.svg);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

msgid "SVG file contains some unsupported features"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document Colors"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"

#, fuzzy
msgid "Cr&eate color..."
msgstr "Öâåòîâå..."

#, fuzzy
msgid "C&olor Components..."
msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
msgid "&Import existing color..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Merge colors"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Replace colors"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

#, fuzzy
msgid "Normal Vision"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"

msgid "Protanopia (Red)"
msgstr ""

msgid "Deuteranopia (Green)"
msgstr ""

msgid "Tritanopia (Blue)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Full Color Blindness"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

msgid "Vision Defect:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Wheel"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"

msgid "C"
msgstr ""

msgid "M"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Y"
msgstr "äà"

#, fuzzy
msgid "K"
msgstr "Äà"

#, fuzzy
msgid "Select Method:"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"

msgid "Angle (0 - 90 degrees):"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Merge Colors"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Replace Colors"
msgstr "Çàìåíè ñ:"

#, fuzzy
msgid "Merge created colors into the document colors"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
msgid "Replace created colors in the document colors"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

msgid "Leave colors untouched"
msgstr ""

msgid ""
"Difference between the selected value and the counted ones. Refer to "
"documentation for more information."
msgstr ""

msgid "Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sample color scheme"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

msgid ""
"Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation "
"for more information."
msgstr ""

msgid "Colors of your chosen color scheme"
msgstr ""

msgid "Simulate common vision defects here. Select type of the defect."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Merging colors"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Error: "
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"

msgid "Color %1 exists already!"
msgstr ""

msgid "Color %1 appended."
msgstr ""

msgid "Now opening the color manager."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Merging"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"

msgid ""
"Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray "
"or white. There is no way to process this color."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Color Wheel..."
msgstr "Öâåòîâå..."

#, fuzzy
msgid "Color setting helper"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"

msgid "Color selector with color theory included."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set Color Components"
msgstr "Íîâ öâÿò"

msgid "HSV"
msgstr ""

msgid "H:"
msgstr ""

msgid "S:"
msgstr ""

msgid "V:"
msgstr ""

msgid "Set &RGB"
msgstr ""

msgid "Set C&MYK"
msgstr ""

msgid "Set &HSV"
msgstr ""

msgid "Monochromatic"
msgstr ""

msgid "Analogous"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Complementary"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

msgid "Split Complementary"
msgstr ""

msgid "Triadic"
msgstr ""

msgid "Tetradic (Double Complementary)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Base Color"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"

msgid "Monochromatic Light"
msgstr ""

msgid "Monochromatic Dark"
msgstr ""

msgid "1st. Analogous"
msgstr ""

msgid "2nd. Analogous"
msgstr ""

msgid "1st. Split"
msgstr ""

msgid "2nd. Split"
msgstr ""

msgid "3rd. Split"
msgstr ""

msgid "4th. Split"
msgstr ""

msgid "1st. Triadic"
msgstr ""

msgid "2nd. Triadic"
msgstr ""

msgid "1st. Tetradic (base opposite)"
msgstr ""

msgid "2nd. Tetradic (angle)"
msgstr ""

msgid "3rd. Tetradic (angle opposite)"
msgstr ""

msgid "Choose a Export Directory"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Export as Image(s)"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "&Export to Directory:"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"

#, fuzzy
msgid "Image &Type:"
msgstr "Èëþñòðàöèè:"

#, fuzzy
msgid "&Quality:"
msgstr "Èçõîä"

#, fuzzy
msgid "&Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"

#, fuzzy
msgid "&Current page"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"

#, fuzzy
msgid "&Range"
msgstr "Îò .. äî .."

msgid "Image size in Pixels"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Export a range of pages"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"

msgid "Export all pages"
msgstr ""

msgid "Export only the current page"
msgstr ""

msgid ""
"Resolution of the Images\n"
"Use 72 dpi for Images intended for the Screen"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc."
msgstr ""

#, c-format
msgid "The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality"
msgstr ""

msgid "Available export formats"
msgstr ""

msgid ""
"The output directory - the place to store your images.\n"
"Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'"
msgstr ""

msgid "Change the output directory"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save as &Image..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."

#, fuzzy
msgid "Export As Image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Exports selected pages as bitmap images."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save as Image"
msgstr "Çàïèøè êàòî"

msgid "Error writing the output file(s)."
msgstr ""

msgid "Export successful."
msgstr ""

msgid "File exists. Overwrite?"
msgstr ""

msgid "exists already. Overwrite?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Yes all"
msgstr "Ðàçìàðêèðàíå íà âñè÷êî"

msgid "Barcode Creator"
msgstr ""

msgid "Barcode"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Co&de:"
msgstr "Ñÿíêà:"

msgid "Select one of the available barcode type here"
msgstr ""

msgid ""
"The numeric representation of the code itself. See the help message below"
msgstr ""

msgid "Reset the barcode samples"
msgstr ""

msgid "&Include text in barcode"
msgstr ""

msgid "If checked, there will be numbers in the barcode too"
msgstr ""

msgid "&Guard whitespace"
msgstr ""

msgid "Draw arrows to be sure of space next the code"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "I&nclude checksum"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"

msgid "Generate and include a checksum in barcode"
msgstr ""

msgid "Incl&ude checksum digit"
msgstr ""

msgid "Include the checksum digit in the barcode text"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Background"
msgstr "Ôîí:"

#, fuzzy
msgid "Alt+B"
msgstr "Âñè÷êè"

msgid "Background color - under the code lines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Lines"
msgstr "Ëèíèÿ"

msgid "Color of the lines in barcode"
msgstr ""

msgid "Color of the text and numbers"
msgstr ""

msgid "Hints and help is shown here"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preview of the result. 72dpi sample."
msgstr "Ñòèëîâå..."

msgid "12 or 13 digits"
msgstr ""

msgid "8 digits"
msgstr ""

msgid "11 or 12 digits"
msgstr ""

msgid "7 or 8 digits"
msgstr ""

msgid "5 digits"
msgstr ""

msgid "2 digits"
msgstr ""

msgid "9 or 10 digits separated appropriately with dashes"
msgstr ""

msgid "Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%."
msgstr ""

msgid ""
"Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting "
"with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-"
"128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start "
"character."
msgstr ""

msgid "Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD."
msgstr ""

msgid "Variable number of digits"
msgstr ""

msgid ""
"Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a "
"check digit"
msgstr ""

msgid "Variable number of digits and capital letters"
msgstr ""

msgid "Variable number of hexadecimal characters"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Error opening file: %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

#, fuzzy
msgid "Barcode incomplete"
msgstr "Ïå÷àòúò çàâúðøåí"

msgid "&Barcode Generator..."
msgstr ""

msgid "Barcode Generator"
msgstr ""

msgid "Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Save as &SVG..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."

#, fuzzy
msgid "SVG Export"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

#, fuzzy
msgid "Exports SVG Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid "Exports the current page into an SVG file."
msgstr ""

msgid ""
"Do you really want to overwrite the File:\n"
"%1 ?"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"

msgid "Import &EPS/PS..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PS/EPS Importer"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
msgid "Imports EPS Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

msgid ""
"Imports most EPS files into the current document,\n"
"converting their vector data into Scribus objects."
msgstr ""

msgid "PDF"
msgstr ""

msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Importing PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
msgid "Analyzing PostScript:"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"

msgid ""
"Importing File:\n"
"%1\n"
"failed!"
msgstr ""

msgid "Generating Items"
msgstr ""

msgid "Converting of %1 images failed!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus - My Plugin"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"

msgid "The plugin worked!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "My &Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"

#, fuzzy
msgid "My Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"

#~ msgid "Embed in:"
#~ msgstr "Çàëåïåíî ñ:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Preview"
#~ msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
#~ msgid "&Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."

#, fuzzy
#~ msgid "Pr&inter:"
#~ msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
#~ msgid "Horizontal Guides"
#~ msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"

#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Guides"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Rows:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"

#, fuzzy
#~ msgid "C&olumns:"
#~ msgstr "Êîëîíè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Colum&n Gap"
#~ msgstr "Êîëîííè ëèíèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Margins"
#~ msgstr "Ïîëåòà:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Selection"
#~ msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#, fuzzy
#~ msgid "&Update"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "Copy Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
#~ msgid "Paste Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
#~ msgid "C&lear Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"

#, fuzzy
#~ msgid "Underline Words Only"
#~ msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Strike Out"
#~ msgstr "Óäàð èçâúí"

#, fuzzy
#~ msgid "A&pply"
#~ msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Image Settings"
#~ msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"

#, fuzzy
#~ msgid "Error creating preview"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà PDF ôàéë"

#~ msgid "Other Options"
#~ msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "Sa&ve Contents on Changes"
#~ msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"

#~ msgid "Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"

#, fuzzy
#~ msgid "Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "File Name:"
#~ msgstr "Datei&name:"

#, fuzzy
#~ msgid "F&irst Page Number:"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
#~ msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "&Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"

#, fuzzy
#~ msgid "&Medium"
#~ msgstr "Ñðåäåí"

#, fuzzy
#~ msgid "&Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "Load Text from File"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame and Exit"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
#~ msgid "Exit Without Updating Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
#~ msgid "Reload Text from Frame"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"

#, fuzzy
#~ msgid "End"
#~ msgstr "Ñÿíêà:"

#, fuzzy
#~ msgid "PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
#~ msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "SVG Images (*.svg *.svgz);;"
#~ msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "SVG Images (*.svg);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;"
#~ msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "&Method:"
#~ msgstr "×åðâåíî:"

#, fuzzy
#~ msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "Documents (*.sla *.scd);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "Book"
#~ msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
#~ msgid "&Proceed"
#~ msgstr "Ôîðñèðàí"

#, fuzzy
#~ msgid "Do you really want to delete this Style?"
#~ msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"

#, fuzzy
#~ msgid "&Leave Anyway"
#~ msgstr "Èçëåç íåçâèñèìî"

#, fuzzy
#~ msgid "C&lose Anyway"
#~ msgstr "Èçëåç íåçâèñèìî"

#, fuzzy
#~ msgid "&Save Now"
#~ msgstr "Çàïèøè ñåãà"

#, fuzzy
#~ msgid "Export"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Show Master Page Names"
#~ msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"

#~ msgid "Facing Pages"
#~ msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"

#, fuzzy
#~ msgid "Left Page First"
#~ msgstr "Ëÿâàòà ñòðàíèöà ïúðâî"

#, fuzzy
#~ msgid "S&etup editor..."
#~ msgstr "Âçåìè èëþñòðàöèÿ..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Info and Languages..."
#~ msgstr "Îò .. äî .."

#, fuzzy
#~ msgid "About Short Words"
#~ msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
#~ msgid "Short Words setup"
#~ msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
#~ msgid "Short Words Manual"
#~ msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"

#, fuzzy
#~ msgid "The program"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"

#, fuzzy
#~ msgid "is missing!"
#~ msgstr "Ëèïñè"

#, fuzzy
#~ msgid "Ad&vanced Options..."
#~ msgstr "Äðóãè îïöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "S&cripter Manual..."
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

#, fuzzy
#~ msgid "First &Line:"
#~ msgstr "Ïúðâà ëèíèÿ:"

#, fuzzy
#~ msgid "Left Ind&ent:"
#~ msgstr "Ëÿâî îòìåñòâàíå"

#~ msgid "Apply Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Template:"
#~ msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
#~ msgid "Apply to &Current Page"
#~ msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
#~ msgid "Apply to all &even Pages"
#~ msgstr "Îò ñòðàíèöà:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Update Picture"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Picture"
#~ msgstr "Èëþñòðàöèÿ "

#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
#~ msgid "Un&lock"
#~ msgstr "Áëîê"

#, fuzzy
#~ msgid "Un&group"
#~ msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Send to &Back"
#~ msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

#, fuzzy
#~ msgid "Bring to &Front"
#~ msgstr "Èçâàäè îòïðåä"

#, fuzzy
#~ msgid "&Picture Frame"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"

#~ msgid "Insert Picture"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"

#~ msgid "Edit Templates"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ôîðìèòå"

#~ msgid "New Template"
#~ msgstr "Íîâà ôîðìà"

#, fuzzy
#~ msgid "Folio"
#~ msgstr "Óäåáåëåí"

#, fuzzy
#~ msgid "Ledger"
#~ msgstr "Â ñðåäàòà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Outside:"
#~ msgstr "Îòâúí:"

#~ msgid "Distribute/Align"
#~ msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"

#~ msgid "Left Sides"
#~ msgstr "Ëÿâà ñòðàíà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Between:"
#~ msgstr "ìåæäó:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Do Not Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"

#, fuzzy
#~ msgid "A&lign"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Di&splacement"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå"

#~ msgid "Top Sides"
#~ msgstr "Ãîðå êðàé"

#~ msgid "Bottom Sides"
#~ msgstr "Äîëåí êðàé"

#, fuzzy
#~ msgid "Bet&ween:"
#~ msgstr "ìåæäó:"

#, fuzzy
#~ msgid "Do &Not Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"

#, fuzzy
#~ msgid "Al&ign"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "&Document"
#~ msgstr "Äîêóìåíò "

#, fuzzy
#~ msgid "Import Page(s)..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "Document &Information..."
#~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Templates..."
#~ msgstr "Ôîðìè..."

#, fuzzy
#~ msgid "Distribute/&Align..."
#~ msgstr "Ðàçïðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Insert Special"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Cannot write the File: \n"
#~ "%1"
#~ msgstr ""
#~ "Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
#~ "%1 ?"

#, fuzzy
#~ msgid "Ukrainian"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Left Page):"
#~ msgstr "Ôîðìà çà òàçè ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Right Page):"
#~ msgstr "Ôîðìà çà òàçè ñòðàíèöà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Kerning:"
#~ msgstr "Âíèìàíèÿ"

#, fuzzy
#~ msgid "L&ine Spacing:"
#~ msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"

#, fuzzy
#~ msgid "&Font:"
#~ msgstr "Øðèôò"

#, fuzzy
#~ msgid "Si&ze:"
#~ msgstr "Ðàçìåð:"

#, fuzzy
#~ msgid "Effect:"
#~ msgstr "Åôåêòè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Alignment:"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "St&roke Color:"
#~ msgstr "Íîâ öâÿò:"

#~ msgid "Vertical Spaces"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"

#, fuzzy
#~ msgid "Abo&ve:"
#~ msgstr "Îòãîðå:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Below:"
#~ msgstr "Îòäîëó:"

#, fuzzy
#~ msgid "Import Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Import Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"

#~ msgid "Left Page first"
#~ msgstr "Ëÿâàòà ñòðàíèöà ïúðâî"

#, fuzzy
#~ msgid "Kerning:"
#~ msgstr "Âíèìàíèÿ"

#, fuzzy
#~ msgid "&Insert Special..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå..."

#, fuzzy
#~ msgid "Brazilian Portugese"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Catalan:"
#~ msgstr "Êóðñèâ"

#, fuzzy
#~ msgid "Czech:"
#~ msgstr "Ôðåíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Danish:"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå:"

#, fuzzy
#~ msgid "Dutch:"
#~ msgstr "Àâòîð:"

#~ msgid "French:"
#~ msgstr "Ôðåíñêè:"

#~ msgid "German:"
#~ msgstr "Íåìñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Italian:"
#~ msgstr "Êóðñèâ"

#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian):"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Serbian:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"

#~ msgid "Slovak:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Slovenian:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Spanish:"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå:"

#~ msgid "Ukrainian:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Basque:"
#~ msgstr "Áàçèðàíà íà:"

#, fuzzy
#~ msgid "Brazilian:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Bulgarian:"
#~ msgstr "Áúëãàðñêè"

#, fuzzy
#~ msgid "Galician:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Hungarian:"
#~ msgstr "Áúëãàðñêè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Fonts Preview"
#~ msgstr "Ïðåãëåä"

#, fuzzy
#~ msgid "Update paragraph styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå..."

#, fuzzy
#~ msgid "Global Font Settings"
#~ msgstr "Îáùè øðèôòîâè îïöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Get Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Append Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."

#, fuzzy
#~ msgid "Show P&roperties..."
#~ msgstr "Ïàðàìåòðè:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Presentation"
#~ msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete color:"
#~ msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#~ msgid "Replace it with:"
#~ msgstr "Çàìåíè ñ:"

#, fuzzy
#~ msgid "Do measurements"
#~ msgstr "Ïîêàæè ìåðêèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Points (pts)"
#~ msgstr "Òî÷êè (ò÷.)"

#, fuzzy
#~ msgid "Orientation:"
#~ msgstr "Èäåíòè÷íîñò"

#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Âèñî÷èíà:"

#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian)"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"

#, fuzzy
#~ msgid "Close the current Document"
#~ msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"

#, fuzzy
#~ msgid "Print the current Document"
#~ msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
#~ msgid "Save the current Document as PDF"
#~ msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Îòâîðè..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Get Text/Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè Èëþñòðàöèÿ/Òåêñò..."

#~ msgid "Document Setup..."
#~ msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà..."

#~ msgid "Select all"
#~ msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"

#~ msgid "Templates..."
#~ msgstr "Ôîðìè..."

#, fuzzy
#~ msgid "Select New Font"
#~ msgstr "Èçáåðè øðèôò"

#~ msgid "Duplicate"
#~ msgstr "Ïîâòîðåíèå"

#, fuzzy
#~ msgid "Un-group"
#~ msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"

#~ msgid "Send to Back"
#~ msgstr "Èçïðàòè íàçàä"

#~ msgid "Bring to Front"
#~ msgstr "Èçâàäè îòïðåä"

#~ msgid "Distribute/Align..."
#~ msgstr "Ðàçïðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå..."

#~ msgid "Insert..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå..."

#~ msgid "Delete..."
#~ msgstr "Èçòðèâàíå..."

#~ msgid "Move..."
#~ msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."

#~ msgid "Apply Template..."
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà..."

#, fuzzy
#~ msgid "Manage Guides..."
#~ msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"

#~ msgid "Fit in Window"
#~ msgstr "Ñúáåðè â ïðîçîðåö"

#~ msgid "Hide Margins"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"

#~ msgid "Hide Frames"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#~ msgid "Hide Images"
#~ msgstr "Ñêðèé èëþñòðàöèèòå"

#~ msgid "Snap to Grid"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"

#, fuzzy
#~ msgid "Tooltips"
#~ msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Fonts..."
#~ msgstr "Øðèôòîâå..."

#~ msgid "Fonts..."
#~ msgstr "Øðèôòîâå..."

#~ msgid "About Scribus"
#~ msgstr "Çà Scribus"

#~ msgid "Online-Help..."
#~ msgstr "Ïîìîù..."

#~ msgid "Get Text/Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè Èëþñòðàöèÿ/Òåêñò..."

#~ msgid "Get Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè èëþñòðàöèÿ..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Undo Object Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"

#, fuzzy
#~ msgid "Outline Text"
#~ msgstr "Ëèíèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Inserting"
#~ msgstr "Âìúêâàíå"

#~ msgid "Inserting"
#~ msgstr "Âìúêâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "M&inor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Ñïîìàãàòåëåí ðàñòåð:"

#, fuzzy
#~ msgid "Ma&jor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Îñíîâåí ðàñòåð:"

#, fuzzy
#~ msgid "Grid Colors"
#~ msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"

#, fuzzy
#~ msgid "&User Guides Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà îñíîâíèÿ ðàñòåð:"

#, fuzzy
#~ msgid "Base&line Grid Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà ñïîìàãàòåëíèÿ ðàñòåð:"

#, fuzzy
#~ msgid "O&n"
#~ msgstr "Îòâîðè"

#, fuzzy
#~ msgid "Default &Font:"
#~ msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Default &Size:"
#~ msgstr "Ãîëåìèíà ïî ïîäðàçáèðàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Display Pages &Side by Side"
#~ msgstr "Ïîêàæè ñòðàíèöèòå ñòðàíà ïî ñòðàíà"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - New Macro"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

#, fuzzy
#~ msgid "Editing Macro:"
#~ msgstr "Èçëèçàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "&Ok"
#~ msgstr "Äà"

#, fuzzy
#~ msgid "&Load Source ..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Save Source As..."
#~ msgstr "Çàïèøè êàòî..."

#, fuzzy
#~ msgid "<qt>Create a new macro.</qt>"
#~ msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"

#, fuzzy
#~ msgid "Return to Scribus"
#~ msgstr "Çà Scribus"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+M"
#~ msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Set Accel"
#~ msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+X"
#~ msgstr "Âñè÷êè"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete &All"
#~ msgstr "Èçòðèâàíå"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete all macros."
#~ msgstr "Èçòðèé öâåòà"

#, fuzzy
#~ msgid "S&cript"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - Macro Manager"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"

#, fuzzy
#~ msgid "Script File:"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"

#, fuzzy
#~ msgid "Save changes and close"
#~ msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"

#, fuzzy
#~ msgid "Cannot save to a blank filename."
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"

#, fuzzy
#~ msgid "Manage Macros"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Options"
#~ msgstr "Îïöèè"

#, fuzzy
#~ msgid "&Fully Automatic"
#~ msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"

#~ msgid "Programming:"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Frame"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"

#, fuzzy
#~ msgid "PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"

#, fuzzy
#~ msgid "Document &Info..."
#~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà..."

#~ msgid "Face:"
#~ msgstr "Ëèöå:"

#~ msgid "Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."

#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "Ëÿâî:"

#, fuzzy
#~ msgid "X-Pos.:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"

#, fuzzy
#~ msgid "Y-Pos.:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"

#, fuzzy
#~ msgid "&Manage Guides..."
#~ msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"

#, fuzzy
#~ msgid "PDF-Tools"
#~ msgstr "Èíñòðóìåíòè"

#, fuzzy
#~ msgid "Leave"
#~ msgstr "Çàïèøè"

#, fuzzy
#~ msgid "Quality :"
#~ msgstr "Èçõîä"

#~ msgid "Print last page first"
#~ msgstr "Çàïî÷íè îò ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà"

#~ msgid "Print first page first"
#~ msgstr "Çàïî÷è îò ïúðâàòà ñòðàíèöà"

#~ msgid "Show Images"
#~ msgstr "Ïîêàæè èëþñòðàöèèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Hide Grid"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"

#~ msgid "Snap to Guides"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ïîìîùíèòå ëèíèè"

#~ msgid "Big"
#~ msgstr "Ãîëÿì"

#~ msgid "Actual Size"
#~ msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"

#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Margins"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"

#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Frames"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Images"
#~ msgstr "Ñêðèé èëþñòðàöèèòå"

#, fuzzy
#~ msgid "Snap to &Grid"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"

#, fuzzy
#~ msgid "Hide G&uides"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"

#~ msgid "Gutter Width:"
#~ msgstr "Îòñòúï:"

#~ msgid "W:"
#~ msgstr "Â:"

#~ msgid "OK to delete Color:"
#~ msgstr "ÄÀ çà èçòðèâàíå íà öâåòà:"

#~ msgid "Edit Colors"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâåòîâåòå"

#~ msgid "Hide Colors"
#~ msgstr "Ñêðèé öâåòîâåòå"

#~ msgid "Show Outline"
#~ msgstr "Ïîêàæè ëèíèèòå"

#~ msgid "Hide Outline"
#~ msgstr "Ñêðèé ëèíèèòå"

#~ msgid "Print to printer:"
#~ msgstr "Îòïå÷àòàé íà Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî:"

#~ msgid "locally connected"
#~ msgstr "Ëîêàíî ñâúðçàíî"

#~ msgid "Paper format"
#~ msgstr "Ôîðìàò íà õàðòèÿòà"

#~ msgid "Platinum-Style"
#~ msgstr "Ïëàòèíåí"

#~ msgid "Motif-Style"
#~ msgstr "Motif"

#~ msgid "Motif-Plus-Style"
#~ msgstr "Motif-Plus"

#~ msgid "CDE-Style"
#~ msgstr "CDE"

#~ msgid "Printing-Error"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ïå÷àò"

#~ msgid "Saving aborted"
#~ msgstr "Ïðåêúñíàòî çàïèñâàíå"

#~ msgid "Loading aborted"
#~ msgstr "Ïðåêúñíàòî çàðåæäàíå"

#~ msgid " loaded"
#~ msgstr " çàðåäåí"

#~ msgid " saved"
#~ msgstr " çàïèñàí"

#~ msgid "Unable to create PDF-File."
#~ msgstr "Íåóñïåøíî ñúçäàâàíå íà PDF"

#~ msgid "Error during EPS-Export"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè åêñïîðòèðàíå äî EPS"

#~ msgid "Downsample Color-Images to:"
#~ msgstr "Ïîäïðèìåð öâåòíà èëþñòðàöèÿ íà:"

#~ msgid "Downsample Grayscale-Images to:"
#~ msgstr "Ïîäïðèìåð Ñèâîñòåïåííà èëþñòðàöèÿ íà:"

#~ msgid "Compatibility"
#~ msgstr "Ñúâìåñòèìîñò"

#~ msgid "To End"
#~ msgstr "Äî êðàÿ"

#~ msgid "Modify..."
#~ msgstr "Ïðîìåíè..."

#~ msgid "Modify Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà ðàìêà"

#~ msgid "Don't print"
#~ msgstr "Íå ïå÷àòàé"

#~ msgid "Ordinary Text"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòåí òåêñò"

#~ msgid "Textdistance"
#~ msgstr "Òåñêòîâî ðàçòîÿíèå"

#~ msgid "Shift+Click to add Point; Ctrl+Click to delete Point"
#~ msgstr "Shift+Click äîáàâÿ òî÷êà; Ctrl+Click iztriwa to`ka"

#~ msgid "No Fill"
#~ msgstr "Ïðîçðà÷åí"

#~ msgid "Background Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà ôîí:"

#~ msgid "Vertical flipped"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíî îáúðíàòî"

#~ msgid "Modify Pictureframe"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà ðàìêàòà íà èëþñòðàöèÿ"

#~ msgid "Scaling X:"
#~ msgstr "Ìàùàáèðàíå ïî X:"

#~ msgid "Scaling Y:"
#~ msgstr "Ìàùàáèðàíå ïî Y:"

#~ msgid "Break Textchains"
#~ msgstr "ðàçïàäàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"

#~ msgid "Hungarian and Italian:"
#~ msgstr "Óíãàðñêè è èòàëèàíñêè:"

#~ msgid "New Style:"
#~ msgstr "Íîâ ñòèë:"

#~ msgid "Styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå"

#~ msgid "AFM-File available"
#~ msgstr "AFM-íàëè÷íîñò íà ôàéëîâå"

#~ msgid "Remove Items from previous Template"
#~ msgstr "Ïðåìàõíè îáåêòèòå îò ïðåäèøíàòà ôîðìà"

#~ msgid "Left Page based on:"
#~ msgstr "Ëÿâà ñòðàíèöà áàçèðàíà íà:"

#~ msgid "Right Page based on:"
#~ msgstr "Äÿñíà ñòðàíèöà áàçèðàíà íà:"