Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3064 | Rev 3363 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si 
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter 
de la selecció.
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; llista

Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta 
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar. 
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])

Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar 
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les 
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document 
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte 
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.

Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])

Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al 
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al 
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la 
plantilla a fer servir en la pàgina.

Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])

Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool

Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el 
següent significat:

  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.

  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
  del document.

  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.

  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una 
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, 
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES

  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
no està en punts, cal tenir-ho en compte.

exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)

Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar). 
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
per la macro.
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i 
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits 
d&apos;una sola instància.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string

Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun 
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text, 
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir 
l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna 
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna 
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])

Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;. 
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el 
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])

Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.

Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])

Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])

Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia 
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si 
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])

Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).

Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished">selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])

Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es 
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])

Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text 
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de 
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)

Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.

Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)

Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;

Podem tenir ScribusException si violem les normes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])

Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla

Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
el valor del color anomenat dels colors per defecte.

Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)

Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està 
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.

Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)

Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel 
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
- transparent.

deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.

Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)

Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.

Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string

Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer, 
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres 
opcionals són falsos.

El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;. 

Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.

Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i 
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt 
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.

Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
a 1.

Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
un OR binari amb constants de botó:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.

Exemples d&apos;ús:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
(new line)
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
(new line)
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
at 1.(new line)
(new line)
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
can be binary-ORed with button constants:(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
(new line)
Usage examples:(new line)
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Les constants de botó són: 
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string

Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.

Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Tanca el document actual sense preguntar per desar.

Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Retorna cert si hi ha un document obert.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)

Obre el document &quot;nom&quot;.

Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
per guardar.

Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)

Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
o camí relatiu).

Pot generar un ScribusError si falla el desat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool

Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
cadenes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)

Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(unitats)

Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)

Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de 
les constants UNIT_*: 
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)

Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot; 
en el document actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera 
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè 
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa 
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)

Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
per referència.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus, 
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])

Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
es mou tot el grup.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])

Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és 
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el 
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])

Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el 
segon i així.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer

Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)

Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Deselecciona tots els objectes de tot el document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(llista)

Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els 
objectes que estiguin seleccionats.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)

Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])

Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala 
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un 
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que 
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])

Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])

Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
significa 100 %.

Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
si bloqueja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples

Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool

Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.

Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)

Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Retorna el nom de la capa activa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])

Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.


</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)

Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
la capa és invisible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està 
false la capa no s&apos;imprimirà.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; és invisible

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; no és imprimible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)

Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del 
document no passa res.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(capa)

Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.

Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Retorna una cadena amb el valor de -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el 
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del 
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic 
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si 
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan 
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per 
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el 
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats 
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador 
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. 
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx 
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; 
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom 
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per 
nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i 
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades 
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de 
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències 
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])

Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem 
seleccionat és el que s&apos;esborra.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])

Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
no es passa, s&apos;activa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])

Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Repinta totes les pàgines.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)

Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.

Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que 
mostrem els números de pàgina.

Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.

Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Retorna el número de pàgines del document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; llista

Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(llista)

Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions 
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.

Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Mireu getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Mireu setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla

Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; llista

Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
la pàgina ...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en 
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. 
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])

Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
Mireu progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de 
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar 
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total 
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb 
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset(). 
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És 
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)

Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.

Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)

Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])

Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)

Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.

Pot provocar WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])

Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel 
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la 
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.

Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)

Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
per la macro.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool

Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; és invisible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool

Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; està desactivada.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus Versió %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation>ID-Creació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Contribucions des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Altra Documentació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Basc:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Txec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Danès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Gallec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Alemany:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italià:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituà:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Noruec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polonès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Rus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Suec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turc:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Galès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Pàgina inicial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referència en línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Llista de correu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;En Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i 
el suport de llibreries de Scribus
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
La falta de llibreries està indicat per un *
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Coreà:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Català:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i 
el suport de llibreries compilades a Scribus
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">No</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="unfinished">Re&amp;carregar el Desat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="unfinished">Recull per &amp;Sortir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="unfinished">Obtenir Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Afegeix &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Desa &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="unfinished">Desa com P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Configura Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sortir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="unfinished">Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="unfinished">Neteja C&amp;ontingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Selecciona &amp;Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="unfinished">C&amp;olors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="unfinished">Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="unfinished">Estils de &amp;Línia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="unfinished">P&amp;referències...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 pt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Altres...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Centre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Justificat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Forçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;ubratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tabuladors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished">D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished">Duplicació &amp;Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation type="unfinished">Desagr&amp;upa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;puja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="unfinished">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="unfinished">I&amp;matge Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Es un P&amp;unt de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="unfinished">És una A&amp;notació de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished">P&amp;ropietats Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished">P&amp;ropietats de Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Edita Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Desajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Combina Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Separa &amp;Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished">Corba &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Esquemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Marc de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Insereix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="unfinished">Es&amp;borra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mou...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="unfinished">Gestiona &amp;Guies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Miniatures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="unfinished">Mostra G&amp;uies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished">Mostra Reixa &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="unfinished">Desplaça &amp;a la Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="unfinished">Des&amp;plaça a les Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="unfinished">Àlbu&amp;m de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="unfinished">Ei&amp;nes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="unfinished">Eines P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="unfinished">Rota Ítem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="unfinished">Acosta o Allunya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Edita Contingut de Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="unfinished">Edita Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Enllaça Marcs de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Desenllaça Marcs de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished">Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Insereix Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="unfinished">Insereix Taula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished">Insereix Línia manual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="unfinished">Gestiona I&amp;matges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Separació en síl.labes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="unfinished">Quant &amp;a Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">Quant a &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="unfinished">Rètols indica&amp;dors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frame Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bullet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="unfinished">Previsualitzaci&amp;ó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cascada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mosaic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions Avançades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Aplica perfils &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nivell 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 2, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 1, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix/Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Punts Mitjos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Drets</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;linea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix R&amp;egularment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Superiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Inferiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Al&amp;inea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix Re&amp;gularment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>None Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Alinea Text Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Alinea Text Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centra Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Justifica Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Justificació forçada de Text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Propietats del Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Botó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Camp de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Quadre de Verificació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Quadre Combinat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Quadre de Llista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Rètol indicador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Contorn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Prim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Ample</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Sòlid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Traçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Subratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Oblicu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Intercalat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Només de lectura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Requerit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>No Expotar Valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Visibilitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Amagat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>No Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>No Veure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text al prémer el botó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text al Passar per Damunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Usar Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Premut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Passar per Sobre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Col.locar Icones...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Ressaltar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inverteix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Contornat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Premut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Multilínia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Contrassenya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Límit de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Caràcters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>No Desplaçar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>No Revisar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Comprova Estil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Comprova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Creu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cercle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Estrella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Requadre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Marcat per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Editable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Anar A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Enviar Formulari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Reiniciar Formulari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importar Dades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Incidència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Ratolí Amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Ratolí Avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Entrar amb el Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Sortir amb el Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>En Prendre el Focus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>En Difuminar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Seqüència: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Enviar a URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Enviar Dades com HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importar dades des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Al Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Canvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Posició X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Posició Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>El camp està formatat com:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Senzill</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Número</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Percentatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Hora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format numèric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimals:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Símbol de Moneda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>&quot;Prepend&quot; Símbol de Moneda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Donant format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Percentatge Formatat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format de Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format d&apos;hora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Seqüències personalitzades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Pulsació de tecla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>El valor no està validat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>El Valor ha de ser més gran o igual que:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>i més petit o igual que:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Seqüències personalitzades de validació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Validar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>El valor no és calculat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>El Valor és el</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>suma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>producte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>mínim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>màxim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>dels següents camps:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Pren...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Seqüències personalitzades de càlcul:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Calcula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Senyal ignorada per PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Entra una llista separada per comes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exemple:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Canvi de Selecció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Propietats de l&apos;Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Enllaç Extern</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Enllaç Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destí</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Posició &amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+W</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation type="unfinished">a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Aplica Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a la Pàgina A&amp;ctual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a les pàgines par&amp;elles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a les pàgines &amp;senars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Aplica des de la &amp;Pagina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Carrega...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>Visualització &amp;Previa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Reanomena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nova Entrada</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Mou Punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Insereix Punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Punts</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Col.locació d&apos;Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Només Put</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Només Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Ròtul sota la Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Ròtul sobre la Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Ròtul a la dreta de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Ròtul a l&apos;esquerra de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Ròtul al damunt de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Escala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Quan la Icona és massa petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Quan la Icona és massa gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Mai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Escala com:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>No Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Reiniciar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Gestió del Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Activar Gestió del Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Perfils de Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imatges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>Colors &amp;Sòlids:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Imp&amp;ressora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Intents de representació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>&amp;Impressora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per defecte en imatges importades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Perfil de color per defecte de colors sòlids de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Representació per defecte del teu monitor. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Representació per defecte de la impressora. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colorimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edita Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model de Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB per Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Vell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Mapa de Colors HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Barra de Colors dinàmica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Barra estàtica de Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>El nom del color no és únic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation>No pots crear un color que es digui &quot;%1&quot;.
És un nom reservat per un color transparent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="unfinished">Tria Caràcter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="unfinished">Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Insereix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished">Insereix el caràcter a la posició del cursor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished">Esborra la selecció actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="unfinished">Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished">Grec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text overflow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="unfinished">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="unfinished">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between selected value and counted ones. See documentation for more info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get base color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the sample color schema</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the method to create color schema. See documentation for more info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the color of your chosen color schema</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can simulate common vision defects here. Just select type of the defect</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Desa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradient Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradient Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient Diagonal en Creu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradient Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Gradient linear lliure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Gradient radial lliure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Edita propietats de Color de la Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Edita propietats de color d&apos;Emplenat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Saturació del color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Emplenat Normal o gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Estableix transparència pel color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Color del objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Opcions d&apos;Importació CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Delimitador de camp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Valor Delimitador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Primera fila és capçalera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Opcions d&apos;Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Definir Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Totes les Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Només Pàgines Parelles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Només Pàgines Senars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Mirall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Impressió N-Up </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Pàgina per Full</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Pàgines per Full</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Opció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Aquest panell mostra les diverses opcions del CUPS per imprimir.
Els paràmetres disponibles depenen del controlador d&apos;impressora.
Pots confirmar el suport de CUPS seleccionant Ajuda&gt;Quant a.
Mira per les lletres C-C-T que equivalen a suport C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
Si alguna llibreria no hi és hi ha un *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Inclou Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Codificant:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Mou al Directori del Document.
Això es pot posar en les Preferències.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Esborra Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Esborra Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Canvia&apos;l per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Esborra Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Esborra des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Font Perduda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">La Font %1 no està instal.lada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Usa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">en comptes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informació del Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Títol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Paraules clau:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Descri&amp;pció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>Edi&amp;tor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Col.laboradors:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Da&amp;ta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;ficador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Co&amp;bertura:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Dr&amp;ets:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>&amp;Informació Posterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Persona o organització responsable del contingut d&apos;aquest document.
Aquest camp pot estar inclòs en el document Scribus com referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ún nom donat al document.
Aquest camp pot estar inclòs en el document Scribus com referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Un resum del contingut del document.
Aquest és una breu descripció del document. Està inclòs en el PDF al exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">El tòpic del contingut del document.
Aquest camp que s&apos;encabirà en el PDF resultat és per ajudar les recerques i la classificació dels PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Una persona o organització responsable de fer el document disponible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Una persona o organització responsable de fer contribucions al contingut del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Una data associada amb un event del cicle de vida del document, format AAAA-MM-DD, segons ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>El gènere del contingut del document, ex. categories, funcions, gèneres, etc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">La manifestació física o digital del document. El Tipus de medi i dimensions .
També és útil posar aquí el RFC2045, RFC2046 per tipus MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Una forma de referir-se al document de forma única, pot ser un ISBN o un URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Una referència al document des del que derivem el document actual, ex. ISBN o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">L&apos;idioma en que el document està escrit, normalment el codi d&apos;idioma segons l&apos;ISO-639 
opcionalment amb el sufixe de país de ISO-3166, ex. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Una referència a un document semblant, si és possible donant el seu ISBN o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>L&apos;abast d&apos;aquest document , incloent lloc, data i rangs de jurisdicció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informació sobre els drets que es mantenen sobre el document, ex.copyright, patents o marques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Configuració Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Destí d&apos;Impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Opcions...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Comanda A&amp;lternativa d&apos;Impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation>Fes servir un servidor d&apos;impressió alternatiu com kprinter o gtklp,
per fer servir opcions addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Co&amp;manda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Imprimeix &amp;Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Imprimeix Pà&amp;gina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Imprimeix &amp;Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>N&amp;úmero de Còpies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Impressió &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix &amp;Separacions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Groc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imprimeix En Color Si Es Pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix en escala de &amp;grisos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Opcions A&amp;vançades...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Fitxers Postscript (*.ps);;Tots els fitxers(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="unfinished">Opcions Avançades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Importació del Fitxer:
%1
ha fallat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Error Fatal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
    <translation type="obsolete">Editant Macro: &lt;b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
    <translation type="obsolete">El fitxer &apos;%1&apos; ja existeix.
Estas segur que vols sobreescriure&apos;l?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
    <translation type="obsolete">Has editat aquesta macro.
Estas segur que vols descartar tots els canvis?
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A full traceback follows:

%1
</source>
    <translation type="obsolete">La llista de crides és:

%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compilation of the macro failed, so it can not 
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
    <translation type="obsolete">Ha fallat la compilació de la macro, per tant no
es pot desar amb aquest formulari. L&apos;error és:
%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Nova Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aquest és el diàleg Edició/Nova Macro. Aquí potscanviar el codi font de les macros. Edita el codi de la macro en el quadre d&apos;edició de sota la etiqueta &quot;Codi Font&quot; i clica D&apos;ACORD per guardar els canvis a la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Code:</source>
    <translation type="obsolete">Codi Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editing Macro:</source>
    <translation type="obsolete">Editant Macro:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the macro being edited.</source>
    <translation type="obsolete">El nom de la macro està sent editat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Aquest item mostra el nom dela macro que s&apos;està editant.&lt;qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Descarta tots els canvis i surt.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sortir del diàleg d&apos;edició, descartant tots els canvis que has fet. Si vols sortir sense desar la macro però no vols perdre tots els canvis, desa els canvis amb &quot;Desar Codi Font Com...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa ens canvis i surt.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa ens canvis en la macro i surt. Si hi ha un problema amb la macro, sortirà un missatge i no es tancarà el quadre de diàleg.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aquesta àrea de text conté el codi font de la macro. Si estas creant una nova macro no hi haurà res a dins, i si n&apos;estas editant una que ja existeixi hi haurà el codi font de la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load Source ...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Carregar Codi Font...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Remplaça el codi font actual amb el codi del fitxer.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar el codi font del &quot;fitxer&quot; a l&apos;àrea d&apos;edició. Tot el codi font de l&apos;àrea d&apos;edició es substituirà. El codi font carregat ha de ser una macro d&apos;Scribus. Si carregues un altre tipus de seqüència, necessitaras editar-lo fins que funcioni com una macro abans de desar-lo.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Source As...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desa Codi Font Com...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa el codi font que s&apos;està editant en un fitxer.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
    <translation type="obsolete">Desa el codi font -el text- de la macro en un fitxer. Pots editar el codi font i tornar-lo a carregar amb &quot;Carregar Codi Font...&quot;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edita Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Caràcter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;da:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Alineació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Llet&amp;ra Capital</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Liníes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Colo&amp;r del Voltant:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Espais Verticals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Ajusta a la &amp;Reixa Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Interli&amp;neat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">A So&amp;bre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">A So&amp;ta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabuladors i sangrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Nom de l&apos;estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font del text o l&apos;objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Mida de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Color d&apos;emplenat de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Dóna una primera lletra més gran al paràgraf. És per efectes estilístics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Determina l&apos;alçada mitja, en números de línia, de la Lletra Gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Alinea el text a la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Espaiat per sobre del paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Espaiat per sota del paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlineat</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>El nom de l&apos;Estil no és únic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="unfinished">Distàncies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>De&amp;sa i Surt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Surt s&amp;ense Desar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Obtenir noms de camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blur</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="unfinished">Inverteix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sharpen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects in use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Tria un Directori d&apos;Exportació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Exporta com Imatge(s)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exporta al Directori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipus d&apos;Imatge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Qualitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Pàgina &amp;Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exporta rang de pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Exporta totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exporta pàgina actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Resolució de les imatges
Fes servir 72 dpi per imatges per pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>La qualitat de les imatges - 100% és la millor, 1% és la pitjor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Formats disponibles per exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>El directori de sortida - El lloc on guardar les imatges.
El Nom del fitxer exportat serà &apos;nomdocument-numpagina.tipusfitxer&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Canvia el directori de sortida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Mida de les imatges. 100% per no canviar, 200% per dues vegades més gros etc.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation type="unfinished">Dissolució</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Opacitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished">Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="unfinished">Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation type="unfinished">Camins</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Títol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>No té Títol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Document Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Esborra No &amp;Usats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Conjunts de Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Conjunt de Colors Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Desa Conjunt Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Tria conjunt de colors a carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Desa el conjunt de colors actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Esborra els colors del document que no es fan servir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix colors al conjunt actual en un document existent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Crea un nou color en el conjunt actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edita el color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Fes una còpia del color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Esborra el color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Fes que el color seleccionat sigui el de defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Tria un Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nou Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Globals de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Fonts Disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Substitució de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Camins Addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nom de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Usar Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Incloure A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Camí a la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Fonts &amp;Disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Canvis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Substitució de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>A&amp;fegir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Ca&amp;mins Addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Nom de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Usar Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Incloure A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Camí a la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Afegir font seleccionada a l&apos;Estil, Menu Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Sortir de la previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Nom de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Vista Prèvia de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Afegir font seleccionada a l&apos;Estil, Menu Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Sortir de la previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Posició:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Aquí es pot afegir, canviar o esborrar Color-Stops.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Gestiona Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Guies Horitzontals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Guies Verticals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>A&amp;fegir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Bloqueja Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Ho sento, no hi ha manual! Si us plau mira: http://docs.scribus.net per la documentació actualitzada
i www.scribus.net per descàrregues.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation>Contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Ajuda en línia de l&apos;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Term:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Possible separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Accepta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Salta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Separador Sil.làbic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Separar Automàticament A l&apos;E&amp;scriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Paraula mé&amp;s Curta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Un quadre de diàleg amb totes els possibles guions per cada paraula es mostrarà si feu servir Extres, Separació síl.labes Text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Activa la separació automàtica de text al escriure.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Llargada de la paraula més petita a separar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Número màxim de separacions amb guions seguides.
Un valor de 0 significa infinites separacions.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>Consells de &amp;separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>Separacions consecutives &amp;Permeses:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="unfinished">Importa &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Insereix Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>abans Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>després Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Inserint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Plan&amp;tilla (Pàgina Esquerra):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Plantilla (Pàgina Dreta):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Insereix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Insereix Taula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Número de Files:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Número de Columnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Edita JavaScripts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Afegeix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nova Seqüència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nova Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation>Realment vols esborrar la Seqüència?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Gestió de dreceres de Teclat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Tecla Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Tria una tecla per aquesta Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Sense Tecla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>&amp;Tecla Definida per l&apos;Usuari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>Tria &amp;Tecla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Maj+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Aquesta Seqüència ja es fa servir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix una nova Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Esborra Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Apuja Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Abaixa Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Nova Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">També vols esborrar tots els Objectes d&apos;aquesta capa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Edita Estils de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nou Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation>Realment vols esborrar aquest Estil?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation type="unfinished">Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get More:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>XML File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Macro</name>
  <message>
    <source>Passed object is not callable</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;objecte passat no és cridable</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MacroManager</name>
  <message>
    <source>Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
    <translation type="obsolete">Mostra una finestra gràfica per crear, esborrar, editar, desar i carregar macros.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create, edit and delete macros</source>
    <translation type="obsolete">Crear, editar i esborrar macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Macro</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to open the requested file: %1</source>
    <translation type="obsolete">No puc obrir el fitxer demanat: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Edit Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Edició de Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;El nom de la macro que demanes ja el té una altra macro.&lt;/qt&gt; </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ha fallat la creació de la macro. El gestor de macros no pot activar la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">La macro &apos;%1&apos; ha generat un petit error.
L&apos;error és: %2
L&apos;error ve de:

%3
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">La macro &apos;%1&apos; no s&apos;ha pogut executar correctament.
L&apos;error és: %2
L&apos;error ve de:

%3
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ManageMacrosDialog</name>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
    <translation type="obsolete">Ha fallat el canvi de nom perquè el nou nom ja està fent-se servir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestió de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;&lt;p&gt;Aquesta finestra és el Gestor de Macros d&apos;Scribus. Aquí pots crear, editar macros, etc. Tots els canvis es fan amb els botons del costat dret de la finestra.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tots els canvis fets en aquest diàleg són instantanis - no pots cancel.lar les accions que es facin aquí.
La taula del centre del diàleg llista quines macros estan actualment carregades i informació sobre elles. Fes servir &quot;Què és&quot; de la taula per obtenir més informació.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crea una nova macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crea una nova macro preguntant pel seu nom i posant-la en el quadre de diàleg d&apos;edició de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Macro</source>
    <translation type="obsolete">Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accel</source>
    <translation type="obsolete">Accelerador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Descripció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Aquesta taula llista les macros que estan definides actualment.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nom:&lt;/b&gt; El nom de la macro, es mostra en la barra de menús entre d&apos;altres llocs de l&apos;Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edició:&lt;/b&gt;Si la macro es pot editar, apareix un &quot;Si&quot; en aquesta columna. Normalment si una macro no es pot editar és perquè s&apos;ha creat fent servir la comanda register_macro d&apos;un script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accelerador:&lt;/b&gt;El menú de seqüències de dreceres de teclat, si n&apos;hi ha, associat a la macro. Per exemple CTRL-F8 significa que pots prémer Control-F8 dins de l&apos;Scribus per executar la macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descripció:&lt;/b&gt;Si la macro conté un &quot;docstring&quot;, una cadena especial al principi de la seva definició que la descriu, això es mostra aquí. Si la docstring és molt llarga, només es veu el principi - feu servir &quot;Què és això&quot; en la entrada del menú de Macros per veure la descripció completa.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rena&amp;me</source>
    <translation type="obsolete">Reano&amp;mena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename the selected macro.</source>
    <translation type="obsolete">Reanomena la macro seleccionada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Canvia el nom a la macro seleccionada. Et preguntarà el nou nom.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Edita el codi font de la macro seleccionada, si el codi està disponible.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esborra la macro seleccionada actualment.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Esborra la macro seleccionada. S&apos;esborra instantàniament, i no hi ha forma de recuperar-la un cop s&apos;hagi esborrat. Si la macro és creada al iniciar el programa, reapareixerà al reiniciar Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Set Accel</source>
    <translation type="obsolete">Acti&amp;va Drecera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Posa la drecera de teclat a aquesta macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Activa la drecera de teclat (accelerador) de la macro actual. Et preguntarà quina drecera vols en un quadre de diàleg.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xport</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;xporta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+X</source>
    <translation type="obsolete">Alt+X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export macros to a file.</source>
    <translation type="obsolete">Exporta macros a un fitxer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exporta macros a un fitxer extern. El fitxer ha de ser una seqüència Python que contingui les comandes per recrear les macros. Es pot executar amb la opció &lt;tt&gt;Carregar Extensions&lt;/tt&gt; del menú &lt;tt&gt;Seqüència&lt;/tt&gt;, o amb el botó d&apos;importar del gestor de macros.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;si voleu una versió inteligible pels humans de les macros, seleccioneu la macro que voleu, premeu &lt;tt&gt;Edició&lt;/tt&gt; , i feu servir el botó &lt;tt&gt;Desar codi Font&lt;/tt&gt; en el quadre de diàleg &lt;tt&gt;Edició de Macro&lt;/tt&gt;. No se&apos;n podran carregar amb &lt;tt&gt;Carregar extensions&lt;/tt&gt;, a menys que creem una nova macro amb el botó &lt;tt&gt;Nova&lt;/tt&gt; i fem servir &lt;tt&gt;Carregar Codi Font&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Esborr&amp;a Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all macros.</source>
    <translation type="obsolete">Esborra totes les macros.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Esborra totes les macros registrades. Quan s&apos;esborri, no hi haurà forma de recuperar-les. Qualsevol macro definida a l&apos;arrencar el programa es tornarà a carregar el proper cop que engeguem Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import macros from a file.</source>
    <translation type="obsolete">Importa macros d&apos;un fitxer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega les macros d&apos;un fitxer extern.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog</source>
    <translation type="obsolete">Tanca aquest diàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Return to Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Torna a Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Edita la macro seleccionada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si aquest botó està desactivat, és que no hi és o que el gestor de macros no té el codi font de la macro que has seleccionat (en aquest cas es veurà &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; en la columna &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; de la macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si Scribus no té el codi font de la macro és perquè provablement ha estat creada per una seqüència.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="unfinished">Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Guia de Marges</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="unfinished">Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deletes the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports master pages from another document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicació Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Número de Còpies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>Desplaçament &amp;Horitzontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>Desplaçament &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Distàncies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Àngle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Llargada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Error en Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation type="obsolete">Si executes una seqüència oficial, si us plau avisa a &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation type="obsolete">Aquest missatge també és al portapapers. Usa Ctrl+V per enganxar-lo al bug tracker.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Consola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Amaga &amp;Consola</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importa Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importa Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Des del Document:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Canvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importa Pàgina(es):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>Des de 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Crea Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">abans Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">després Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>Des de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="unfinished">Font Perduda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="unfinished">La Font %1 no està instal.lada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="unfinished">Usa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="unfinished">en comptes</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Mou Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Copia Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Mou Pàgina(es):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">abans Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">després Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometria</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Punt Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Nivell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Forma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Edita Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>Vèrtex 
A&amp;rrodonits:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Distància del Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Buit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>T&amp;abuladors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Propietats Camí Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Mostra Corba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Inici Desplaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Distància de la Corba:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>Text &amp;Flueix al voltant del Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>&amp;Limitar amb Caixes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Línia de &amp;Contorn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Mida de &amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Personalització Espaiat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interlletratge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Inter&amp;lineat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>Est&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Escalat Lli&amp;ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Esc&amp;ala X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Escala Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Escala a Mida de M&amp;arc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>P&amp;roporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Perfil d&apos;Entrada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Intent de representació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Punt Esquerre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Punts Finals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Punt Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>T&amp;ipus de Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Unió en Punta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Unió obliqua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Unió arrodonida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>Vo&amp;res:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Tap Planer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Tap Rectangular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Tap Arrodonit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>T&amp;erminacions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Sense Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Línies de Cel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Línia a Dalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Línia a l&apos;Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Línia a la Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Línia a Baix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Nom de l&apos;objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Posició Horitzontal del Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Posició Vertical del Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Amplada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Alçada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Rotació de l&apos;objecte en el Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Punt des del que es fan els mesuraments i les rotacions d&apos;angles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base esquerra superior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base dret superior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base esquerra inferior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base dret inferior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Tria centre pel punt base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Inversió Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Inversió Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Mou un nivell amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Mou un nivell avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Mou a davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Mou al fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Indica el nivell en que està l&apos;objectet, 0 vol dir que és al fons de tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Bloqueja o desbloqueja l&apos;objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Bloqueja o desbloqueja la mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Activa o desactiva la impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Fa que el text de capes inferiors flueixi al voltant del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Fa servir una caixa envoltant en comptes del marc per fer fluir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Fer servir una segona línia basada en el marc per fer fluir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font del objecte o text triat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Mida de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Escalant amplada de caràcters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Color d&apos;emplenat de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Saturació del color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Saturació del color d&apos;omplir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">Interlletratge Manual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlineat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Estil del paràgraf actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Idioma de separació en síl.labes del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Canvia paràmetres de punts finals o esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Patró de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Gruix de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Unions de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Finals de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Estil de línia de l&apos;objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Tria la forma del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Edita la ombra del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Radi dels costats arrodonits</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Número de columnes de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Canvia entre Gap o Amplada de Comumna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Distància entre columnes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Distància del text a dalt del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Distància del text a baix del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Distància del text a l&apos;esquerra del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Distància del text a la dreta del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Paràmetres de tabuladors del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Permet a la imatge tenir mida diferent del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Desplaçament horitzontal de la imatge al marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Desplaçament Vertical de la imatge al marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Redimensiona la imatge horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Redimensiona la imatge verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Mantenir l&apos;escalat de X i Y igual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Mantenir l&apos;aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Fer que la imatge encaixi en la mida del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Fer servir proporcions d&apos;imatge en comptes de marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Perfil font de la imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Amplada de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Escriptura d&apos;esquerra a dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edita Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Unió en Punta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Unió Obliqua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Unió arrodonida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Amplada Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Línia Solida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Línia de Guions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Línia de Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia Guió Punt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Línia Guió Punt Punt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Edita Plantilles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar la Plantilla?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Nova Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nou Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloide</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Pàgines &amp;Encarades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Primera &amp;Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Pr&amp;imer Número de Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Unitats per &amp;Defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation type="obsolete">Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milímetres (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>Marcs de Text &amp;Automàtics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Guies de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Gap:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Mida de pàgina, tant mides estàndard com personalitzades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientació de les pàgines del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Amplada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Alçada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Activa la distribució sola o extesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Fer que la primera pàgina sigui a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Primer número de pàgina del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Unitats de mesura utilitzades en la edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Crear caixes de text automàticament quan s&apos;afegeixin pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Número de columnes a crear en els quadres de text automàtics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Distància entre les columnes creades automàticament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="obsolete">Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folio</source>
    <translation type="obsolete">Foli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="obsolete">Llibre major</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Obre</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="unfinished">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>Coordenades &amp;Absolutes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Edita Línia del &amp;Voltant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Restableix Línia del Voltant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>Fi d&apos;&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Mou Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Mou Punts de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Afegeix Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Esborra Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Mou Punts de Control independentment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Moure Punts de Control simetricament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Restableix Punts de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Restableix Punt de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Obre un Polígon o Tallar una Corba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Tanca aquesta Corba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Enmiralla el camí Horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Enmiralla el camí Verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Esquila el Camí cap a la Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Esquila el Camí cap a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Esquila el Camí cap Amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Esquila el Camí cap Avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Rota el camí antihorariament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Rota el camí horariament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Redueix la Mida del camí per mostrar %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Allarga el camí per mostrar %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Angle de Rotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>% d&apos;allargament o Reduir Per</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Activa Edició de Contorn de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Restableix el Contorn de línia a la Forma Original del Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="obsolete">Si està clicat fa servir Coordenades Relatives de 
Pàgina, i sinó Coordenades Relatives a l&apos;Objecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation type="unfinished">Importar Dibuixos d&apos;&amp;OpenOffice.org...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation type="unfinished">Fes servir el nom de document com estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation type="unfinished">No ho tornis a preguntar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">Cònsola de Seqüències</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation type="obsolete">Crear un PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>So&amp;rtida a Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Ca&amp;nvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Exporta Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tr&amp;ia Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions de Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation type="obsolete">Co&amp;mpatibilitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enquadernar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Marge Esquerre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Marge Dret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Generar Minia&amp;tures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation type="obsolete">Desa Marcs de Text en&amp;llaçats com Articles PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inclou Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation type="obsolete">dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Automàtic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mètode:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qualitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation type="obsolete">Màxim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation type="obsolete">Alta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation type="obsolete">Baixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation type="obsolete">Mínim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Redueix Imatges a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation type="obsolete">&amp;General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Encasta totes les Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation type="obsolete">Encastant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts Disponibles:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts a encastar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Pre&amp;visualització de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Durada de la Visualització:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Duració de l&apos;Efec&amp;te:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ipus d&apos;Efecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Movent Línies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;s del:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;irecció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation type="obsolete">sec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Sense Efecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation type="obsolete">Blinds</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Caixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation type="obsolete">Dissolució</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation type="obsolete">Brillantor (Glitter)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Separació (Split)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation type="obsolete">Neteja (Wipe)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Interior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Exterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Esquerra a Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Dalt a Baix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Baix a Dalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Dreta a Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation type="obsolete">Dalt-Esquerra a Baix-Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Efectes a totes les Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usa Encriptació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation type="obsolete">Contrassenyes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Propietari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Permet Im&amp;primir el Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Permet &amp;Canviar el Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Permet Cop&amp;iar Text i Gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Permet Afegir &amp;Anotacions i Camps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;eguretat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sortida Preparada Per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paràmetres de Representació Personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres de Representació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation type="obsolete">Fre&amp;qüència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Angle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation type="obsolete">Funció d&apos;Esquit&amp;xar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation type="obsolete">Punt Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation type="obsolete">Rodona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation type="obsolete">Elipse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Colors Sòlids:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation type="obsolete">Usar Perfils ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Perfils:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation type="obsolete">Intent de representació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation type="obsolete">Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Imatges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation type="obsolete">No fer servir perfils encastats ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;olor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="obsolete">Sortida a PDF/X-3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Cadena d&apos;&amp;Informació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Perfil de Sortida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation type="obsolete">Caixa de Retallat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Exporta pàgines a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Exporta rang de pàgines a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="obsolete">Determina la compatibilitat PDF. Per defecte es fa Acrobat 4.0 que dóna la màxima compatibilitat.
Tria Acrobat 5.0 si el teu fitxer té característiques PDF 1.4 com transparència o necessites encriptació de 128 bits.
PDF/X-3 és per exportar el PDF a impressors comercials i es pot triar si actives la gestió de color.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation type="obsolete">Determina el &quot;binding&quot; de les pàgines en el PDF. A menys que sàpigues
que necessites canviar-lo deixa el valor per defecte - Esquerra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation type="obsolete">Genera miniatures de cada pàgina en el PDF.
Alguns visors poden fer servir les miniatures per navegar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Genera Articles PDF, això és útil per navegar pels articles del PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation type="obsolete">Encasta els punts creats en el document.
Això és útil per navegar per PDFs que són grans.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation type="obsolete">Redueix la resolució del text i els gràfics vectorials.
Això no afecta la resolució de les imatges bitmap com les fotos.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation type="obsolete">Compressió del text i dels gràfics.
A menys que tinguis alguna raó, deixa això clicat. Redueix la mida del PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation type="obsolete">Versió de compressió per imatges.
Atomàtic permet a Scribus triar el millor mètode.
ZIP és bo per imatges amb colors sòlids.
JPEG és millor per crear PDF petits que tenen moltes fotos (amb la mínima pèrdua possible).
Deixa-ho en automàtic, a menys que tinguis una necessitat de compressió especial.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation type="obsolete">Nivells de Compressió: Mínima (25%), Baixa (50%), Mitjana (75%), Alta (85%), Màxima (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation type="obsolete">Redueix la qualitat de les imatges bitmap a la triada.
Deixar això sense marcar ho deixa a la resolució que tinguin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation type="obsolete">DPI (Punts per polzada) per exportació d&apos;imatges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation type="obsolete">Encasta fonts en el PDF. Encastar les fonts
preservarà la distribució i l&apos;apariència del teu document .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation type="obsolete">Activa efectes de presentació en Acrobat Reader a pantalla senzera.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation type="obsolete">Mostra previsualització de cada pàgina llistada a sota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation type="obsolete">Temps en que la pàgina es mostrarà abans de que la presentació comenci en la pàgina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation type="obsolete">La duració de l&apos;efecte.
Un temps més curt farà que l&apos;efecte sigui més ràpid, i a l&apos;inversa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation type="obsolete">Tipus d&apos;efecte per pantalla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation type="obsolete">Direcció del moviment de les línies d&apos;efecte de Separació i Blind.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation type="obsolete">Posició d&apos;inici dels efectes de Caixa i Separació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation type="obsolete">Direcció dels efectes de brillantor o neteja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation type="obsolete">Aplica l&apos;efecte actual a totes les pàgines.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="obsolete">Activa les característiques de seguretat en el PDF.
Si tries Acrobat 4.0, el PDF estarà protegit per encriptació de 40 bits.
Si tries Acrobat 5.0, el PDF estarà protegit per encriptació de 128 bits.
Atenció: La encriptació de PDF no és tan bona com la de GPG o PGP i també té algunes limitacions.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation type="obsolete">Tria una contrassenya mestra que activarà o desactivarà les
característiques de seguretat del PDF generat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Tria un password perquè els usuaris puguin llegir el PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation type="obsolete">Permet imprimir el PDF. Si no està marcat, no ho permet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Permet modificar el PDF. Si no està marcat, no es permet modificar el PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation type="obsolete">Permet copiar text o gràfics del PDF.
Si no està marcat, no es pot copiar text ni gràfics.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Permet afegir anotacions i camps al PDF.
Si no està marcat, la edició d&apos;anotacions i camps no es permet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation type="obsolete">Model de color per la sortida del PDF.
Tria Pantalla/Web per PDFs que es llegiran per pantalla i imprimiran en impressores d&apos;injecció.
Tria Impressora per imprimir en impressores de 4 colors CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation type="obsolete">Aquesta és una característica avançada no activada per defecte. Només s&apos;ha d&apos;activar
quan l&apos;impressor te l&apos;hagi demanat específicament i t&apos;hagi donat els requisits necessaris.
Altrament, el teu PDF no s&apos;imprimirà correctament i no serà portable entre plataformes.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Encasta un perfil de color per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Representació per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Encasta un perfil de color per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation type="obsolete">No fer servir perfils de color encastats en les imatges </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="obsolete">Representació per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de sortida per impressió. Si pots, demana consells al teu impressor sobre la tria de perfils.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation type="obsolete">Cadena obligatòria per PDF/X3 o el PDF fallarà.
Ajustos PDF/X-3. Recomanem fer servir el títol del document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de dalt de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de baix de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de l&apos;esquerra de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de la dreta de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Anomena i Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Comprimir Text i gràfics &amp;Vectorials</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En&amp;able Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Activa Efectes de Presentació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Presentation</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Presentació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Subset all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Agrupa totes les Font&amp;s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to subset:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts a agrupar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertically</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Antiàlies de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Antiàlies de &amp;Gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Mostra Trans&amp;parències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Sobre Elimina&amp;r Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Mostra CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Dóna un punt de vista més agradabe dels items de text en el visor, a canvi
d&apos;un petit ralentiment de la previsualització. Només afecta les fonts Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Dóna un punt de vista més agradabe de fonts True Type, Open Type, EPS, PDF i 
gràfics vectorials en la previsualització, a canvi d&apos;un petit ralentiment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Mostra transparències i ítems transparents en el document. Requereix Ghostcript 7.07 o posterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Permet a la previsualització simular l&apos;ús de tintes CMYK en comptes de colors RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta C(Cian) </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta M(Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta Y(Groc)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta K(Negre)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma de canviar algunes de les ombres grises que estan compostes
de cian, groc i magenta i al seu lloc fer servir negre.
UCR pot afectar parts d&apos;imatges que són neutrals i/o amb tons foscos
que estan propers al gris. Fes servir això millora la impressió d&apos;algunes imatges
però cal alguna experimentació en cada un dels casos.
UCR redueix la possibilitat de sobresaturació amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de grisos que estan 
composades per cian, groc i magenta però es veuen negres.
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o de tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas.
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Dóna una visió més agradable de les fonts TrueType, OpenType, EPS, PDF i 
els gràfics vectorials en la previsualització, però la previsualitació serà més lenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Separation Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="unfinished">Cian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="unfinished">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="unfinished">Groc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation type="unfinished">Negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation type="unfinished">Imprimir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the scale of the page.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Copia Aquí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Mou Aquí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Mostra G&amp;uies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Reixa &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Desplaça &amp;a la Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaça a les Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation type="obsolete">Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation type="obsolete">Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation type="obsolete">Original PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation type="obsolete">Actual PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation type="obsolete">Text enllaçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="obsolete">Text en un Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation type="obsolete">Paràgrafs:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation type="obsolete">Paraules:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation type="obsolete">Lletres:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation type="obsolete">Impressió:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Activat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="obsolete">Desactivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="obsolete">In&amp;formació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obtenir Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;matge Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Actualitza Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edita Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ajusta Marc a la Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obtenir Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Editar Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Es un P&amp;unt de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="obsolete">És una A&amp;notació de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ropietats Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ropietats de Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">Edita Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bloqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation type="obsolete">DesB&amp;loqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Bloqueja &amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Desbloqueja M&amp;ida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="obsolete">Envia a la Ca&amp;pa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Text de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation type="obsolete">Desa&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Envia al &amp;fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Envia a &amp;Davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;puja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marc d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation type="obsolete">Polí&amp;gon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Marc de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Corba &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="obsolete">Conve&amp;rteix a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Neteja C&amp;ontingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Mostra P&amp;ropietats...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Amaga P&amp;ropietats...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar tot el Text?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation type="obsolete">El Programa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation type="obsolete">està perdut!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="obsolete">Còpia de</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Polilínia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Camí de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="unfinished">Còpia de</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <source>Page Layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page is:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete">de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSize</name>
  <message>
    <source>Quarto</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Foolscap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="unfinished">Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Government Letter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="unfinished">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="unfinished">Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Post</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large Post</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="unfinished">Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Royal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Elephant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quad Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>STMT</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="unfinished">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>E</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Resultat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Busca Resultats per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Previsualitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Selecciona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Estat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Anar a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Perdut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="unfinished">Gestiona Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Image Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The search failed: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PixmapExportPlugin</name>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="unfinished">Desa com &amp;Imatge...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManager</name>
  <message>
    <source>Cannot find plugin</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown error</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find symbol (%1)</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: loading %1</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>init failed</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown plugin type</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 loaded</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManagerPrefsGui</name>
  <message>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>How to run</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load it?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin ID</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Propietats del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="obsolete">Can&amp;tos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="obsolete">Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Número de vèrtex pels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Graus de rotació dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonWidget</name>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="unfinished">Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="unfinished">Graus de rotació dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="unfinished">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Tipografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Eines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Àlbum de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Eines Externes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation type="obsolete">Misc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>Mida de &amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation type="obsolete">Unitats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="obsolete">Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milímetres (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres del Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>&amp;Salt de Roda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation type="obsolete">px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Radi de Captura:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation type="obsolete">Menus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>Documents &amp;Recents:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Camins</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Documents:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Canvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>Perfils &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Seqüències: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;emplates:</source>
    <translation type="obsolete">Plantill&amp;es:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Ca&amp;nvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Pàgines &amp;Encarades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Primera &amp;Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Autodesat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>&amp;Activat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation type="obsolete">Distribució de Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Espai pet&amp;it de Reixa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Espai &amp;Gran de Reixa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament de Guia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation type="obsolete">Colors de Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Reixa Pe&amp;tita:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Reixa G&amp;ran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Guies d&apos;&amp;Usuari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Co&amp;lor de Reixa Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation type="obsolete">Colocant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation type="obsolete">e&amp;n Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation type="obsolete">en &amp;Primer Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Reixa Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;n</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation type="obsolete">Subíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desplaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;scalat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation type="obsolete">Superíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;calat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation type="obsolete">Majúscules Petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;calat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Altres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Reixa Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;ompensa Linea Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Inter&amp;lineat Automàtic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Font per Defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mida per defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de &amp;Text:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Buit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de &amp;Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation type="obsolete">Inten&amp;sitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation type="obsolete">Intensit&amp;at:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tipus de Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gruix Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation type="obsolete">Mí&amp;nim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation type="obsolete">Mà&amp;xim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Increment:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Lli&amp;ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Escalat &amp;Horitzontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Escalat &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;scala Imatge a Mida de Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Manteni&amp;r l&apos;aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="obsolete">Vert&amp;ex:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="obsolete">Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Altres Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>Desa Contingut dels Can&amp;vis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Previsualitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Pàgines Co&amp;stat per Costat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation type="obsolete">Colors de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation type="obsolete">Sego&amp;n Pla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Mostra àrea no imprimible en C&amp;olor de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Característiques de &amp;Transparècies PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Ajusta Mida de Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation type="obsolete">Per ajustar la pantalla arrossega el desplaçador pel regle.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpret Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Nom de l&apos;Executable:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text Antiàlies </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>&amp;Gràfics Antiàlies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Eina de Processat d&apos;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Nom de l&apos;&amp;Executable:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Imprimint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>Retalla a &amp;Marges de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Tria la decoració i l&apos;aspecte de finestres per defecte .
Scribus hereta qualsevol tema de KDE disponible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Mida per defecte de les fonts dels menus i finestres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Unitats de mesura per defecte en la edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Número de línies que escribus es mourà en els moviments de la rodeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation type="obsolete">Radi de l&apos;àrea on Scribus pemetrà capturar objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Número de documents oberts recentment a mostrar en el menu Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Directori de documents per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation type="obsolete">Directori de perfils ICC per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Directori de seqüències per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Directory for Document Templates</source>
    <translation type="obsolete">Directori adicional per Plantilles de Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Mida de pàgina per defecte, mida estàndard i/o personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Orientació per defecte dels documents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Amplada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Alçada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Activa la distribució sola o extesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Fer que la primera pàgina sigui a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Quan s&apos;activa, Scribus fa una còpia del fitxer amb extensió .bak 
cada vegada que passa el període de temps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Temps per desar automàticament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre les línies de reixa petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre les línies de reixa grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation type="obsolete">Distància en la qual un objecte des desplaçarà cap a les guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de reixa petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de reixa grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies guia que inserim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Col.loca la reixa darrera els objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Col.loca la reixa davant dels objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Activa la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Desactiva la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation type="obsolete">Desplaçament sobre la línia base de la font de la línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del superíndex comparat amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation type="obsolete">Desplaçament sota la línia base de la font de la línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del subíndex comparat amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del les majúscules petites comparades amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation type="obsolete">Percentatge d&apos;increment sobre la mida de font per interliniat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de Marc d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de la Forma del Dibuix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation type="obsolete">Defecte de Nivell de Magnificació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats del Dibuix de Línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats del Dibuix de Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Font pels propers marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Mida de la font pels nous Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation type="obsolete">Color de la font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation type="obsolete">Número de columnes en un text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation type="obsolete">Espai entre les columnes de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation type="obsolete">Exemple de la font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation type="obsolete">Els Marcs d&apos;Imatges es poden escalar a qualsevol mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Horitzontal d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Vertical d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Mantenir iguals l&apos;escalat horitzontal i vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Imatges en marcs d&apos;imatges són escalades a la mida del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation type="obsolete">Les imatges escalades automàticament mantenen les proporcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;omplir Marcs d&apos;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color d&apos;omplir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Color de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color de línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;emplenat de formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Estil de línia de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Gruix de línia de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Magnificació mínima permesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Magnificació màxima permesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation type="obsolete">Canvis en la magnificació per cada desplaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation type="obsolete">Estils de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation type="obsolete">Gruix de línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Número de vèrtex dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Graus de rotació dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Tria la mida de previsualització en l&apos;àlbum de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Desa l&apos;àlbum després de cada canvi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation type="obsolete">Al fer servir pàgines acarades, motre-les de costat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Color del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Marca l&apos;àrea fora de marges amb el color de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation type="obsolete">Activa característique de transparència amb PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Estableix el nivell de zoom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Localització de l&apos;interpret de Ghostcript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Text antialies per representació EPS i PDF en pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Gràfics antialies per representació EPS i PDF en pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation type="obsolete">Localització de l&apos;editor de gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>No mostrar els objectes que quedin fora dels marges a l&apos;imprimir o exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de grisos que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre.
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="obsolete">Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folio</source>
    <translation type="obsolete">Foli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="obsolete">Llibre Major</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloide</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document T&amp;emplates:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo/Redo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action history length</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gaps between Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>dpi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Startup Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Count of the Paragraphs:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with a document open.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional directory for document templates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps.
If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate Ghostscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate your image editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Interpreter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsDialogBase</name>
  <message>
    <source>&amp;Defaults</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsManager</name>
  <message>
    <source>Single Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="unfinished">Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="unfinished">Pàgina Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>4-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="unfinished">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Writing Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
    <comment>scribus app error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Loading Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PresetLayout</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazine</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, &apos;Book&apos; sets margins classically (Gutenberg). &apos;Book&apos; is proposed for two-sided documents. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PythonConsole</name>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Run</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run As &amp;Console</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Output...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Script</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python Console</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="unfinished">Cònsola de Seqüències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write your commands here. A selection is processed as script</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output of your script</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open File With Python Commands</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the Python Commands in File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Current Output</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>T&amp;on:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>&amp;Sat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;Val:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Vermell:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>V&amp;erd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>Bl&amp;au:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>Canal A&amp;lfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>Colors &amp;Bàsics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Colors Personalitzats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Definir Colors personalitzats &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Afegeix Colors Personalitzats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Tria Color</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Copia o Mou un Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Llegir: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Escriure: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>&amp;Nom Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>&amp;Tipus Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Directori amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atributs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>M&amp;ira a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Enrere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Crea Nova Carpeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Vista de Llista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Vista Detallada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Preveure Informació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Preveure Contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Llegir-Escriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Només Llegir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Només Escriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Inaccessible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Enllaç al Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Enllaç al Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Enllaç a Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Dir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>&amp;Reanomena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>Re&amp;carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Ordena per &amp;Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Ordena per &amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Ordena per &amp;Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Desordenat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Ordenar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Mostra fitxers ocult&amp;s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>el fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>el directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>l&apos;enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Esborra %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Estas segur de voler esborrar %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nova Carpeta 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nova Carpeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nova Carpeta %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Troba Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Directoris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Error</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1 
Fitxer no trobat. 
Comprova el nom i el camí.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Directori:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>Est&amp;il de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>Bar&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>S&amp;ubratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>Seqüènc&amp;ia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Tria Font</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Buida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Selecciona Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Preparar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Personalitza...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;En quant a Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Aquest programa fa servir Qt versió %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt és un conjunt d&apos;eines per desenvolupament multiplataforma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt dóna portabilitat entre &amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, i la majoria de les variants Unix &lt;br&gt;Qt també està disponible per dispositius empotrats&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt és un producte de Trolltech. Mira &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; per més informació.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Arguments errònis! Crida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Important text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Tots els Formats Suportats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation>La Font %1 està malament, descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Iniciant...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Realment vols sobreescriure el Fitxer:
%1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de &amp;Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template: </source>
    <translation type="obsolete">Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Butlletins</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Fulletons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Catàlegs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Quartilles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Rètols</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Cartes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Membrets</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Sobres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Cartes de Negoci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Calendaris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Anuncis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Etiquetes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Menus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>Formularis PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>Presentacions PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Revistes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Posters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Anuncis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Documents de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Díptics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Plantilles Pròpies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com &amp;Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Desa com Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Error desant els fitxer(s).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Error desant els fitxer(s).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Exportació correcta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Fitxer existent. Sobreescric?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>continua existint. Sobreescric?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Si a tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="obsolete">Previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Previsualitzaci&amp;ó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importa &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Tots els Formats Suportats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com &amp;Plantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes carregar una imatge a un objecte que no existeix o no està triat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes (des)bloquejar un objecte que no existeix! Ni seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes preguntar a un objecte que no existeix! Ni seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Crides un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Vols esborrar un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Vols passar text a un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Manual de Seqüèn&amp;cies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation type="unfinished">Seqüències &amp;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Executa Seqüència...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation type="unfinished">Seqüències &amp;Recents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="unfinished">Mostra &amp;Cònsola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation type="obsolete">Seqüèn&amp;cia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Referència en Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges SVG (*.svg *.svgz);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges SVG (*.svg);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importa &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Valors separats per Comes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>CSV_data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>CSV_header</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>Fitxers HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation>
Enllaços Externs

</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OO.o Writer Documents</source>
    <translation type="obsolete">Documents OO.o Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Fitxers de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Media Cases</source>
    <translation>Caixes de dispositius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation>Filtres de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Albanian</source>
    <translation>Albanès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque</source>
    <translation>Basc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Búlgar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian</source>
    <translation>Brasil.ler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Català</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Xinès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Txec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Danès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holandès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Anglès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British)</source>
    <translation>Anglès (Britànic)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto</source>
    <translation>Esperanto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Alemany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician</source>
    <translation>Gallec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Hongarès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indonesian</source>
    <translation>Indonesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Italià</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Coreà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Lituà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Bokmaal)</source>
    <translation>Noruec (Bokmaal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
    <translation>Noruec (Nnyorsk)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian</source>
    <translation>Noruec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polonès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Suec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Espanyol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish (Latin)</source>
    <translation>Espanyol (Sudamericà)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Eslovac</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Eslovè</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian</source>
    <translation>Serbi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tried to set progress &gt; maximum progress</source>
    <translation type="obsolete">Triat per marcar el progrés &gt; Màxim progrés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Script...</source>
    <translation type="unfinished">Quant &amp;a Sequència...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Script</source>
    <translation type="unfinished">Quant a Sequència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la mida de font si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la font si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la mida de text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir les columnes si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir l&apos;espaiat de línia si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir l&apos;espai entre les columnes si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc posar el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc inserir el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Índex fora d&apos;ordre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Alineament fora de rang. Feu servir les constants d&apos;Scribus ALIGN* .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text alignment on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar alineació de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Mida de font errònia - ha de ser 1&lt;= mida &lt;= 512</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set font size on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar mida de font si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set font on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc tipus de font si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Font no trobada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Espaiat de línia erroni, ha de ser &gt;=0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t line spacing on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar espaiat de línia si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Espai entre columnes fora de marge, ha de ser positiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t column gap on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar espai entre columnes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column count out of bounds, must be &gt; 1</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Número de columnes erroni, ha de ser &gt;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t number of columns on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc numerar columnes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Índex de selecció fora de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t select text in a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc seleccionar text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t delete text from a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc esborrar text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text fill on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc emplenar el text amb color si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text stroke on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar separació de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text shade on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar intensitat de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can only link text frames</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Només s&apos;enllacen els quadres de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame must be empty</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre destí ha d&apos;estar buit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame links to another frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre de destí ja enllaça a un altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame is linked to by another frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre de destí està enllaçat a un altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source and target are the same object</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Origent i destí són el mateix objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t unlink a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No put desenllaçar si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished">L&apos;objecte no és un quadre de text, no es desenllaça.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished">L&apos;Objecte és el darrer d&apos;una sèrie. No puc desenllaçar-lo. Desenllaça l&apos;anterior.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t convert a non-text frame to outlines</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc convertir a esquemes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error a l&apos;obrir el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error al guardar el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Unitats errònies. Feu servir les constants UNIT_* d&apos;Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target is not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El destí no és una imatge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t scale by 0%</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot escalar un 0%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t render an empty sample</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot representar si és buit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t save to a blank filename</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot guardar sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t have an empty layer name</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No se pot tenir capes sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Capa no trobada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t remove the last layer</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot esborrar la última capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t create layer without a name</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot crear una capa sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An object with the requested name already exists</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Ja hi ha un objecte amb aquest nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least two points (four values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys dos punts (4 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain an even number of values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir un número parell de valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least three points (six values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys tres punts (6 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least four points (eight values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys quatre punts (8 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must have a multiple of six values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir un múltiple de sis valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Objecte no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Estil no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set style on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar estil si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save EPS</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error al gravar l&apos;EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page number out of range</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Número de pàgina fora de rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument is not list: must be list of float values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;argument no és una llista: ha de ser una llista de floats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains non-numeric values: must be list of float values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;argument conté valors no numèrics: ha de ser una llista de floats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Amplada de línia errònia, ha de ser 0 &lt;= amplada &lt;=12</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Intensitat de línia errònia, ha de ser 0 &lt;= intensitat &lt;= 100</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Intensitat d&apos;emplenat erròni, ha de ser 0 &lt;= emplenat &lt;= 100</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corner radius must be a positive number.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;arrodoniment ha de ser un número positiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Estil de línia no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot tenir un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot change a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot canviar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat en el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat en els colors per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc crear un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot remplaçar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation type="obsolete">Importar Dibuixos d&apos;&amp;OpenOffice.org...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges d&apos;OpenOffice.org (*.sxd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
    <translation>Documents d&apos;OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found - python error</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat - error de python</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python interface module

This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
function is documented individually below.

A few things are common across most of the interface.

Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
a string - they are not real Python objects. Many functions take an
optional (non-keyword) parameter, a frame name.
Many exceptions are also common across most functions. These are
not currently documented in the docstring for each function.
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use themwithout a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,the function will use the currently selected frame, if any, orraise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operateon.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text colour on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
any function as provided here and in its docstring is incomplete.

Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation.</source>
    <translation type="obsolete">Mòdul d&apos;interficie Python de l&apos;Scribus 

Aquest mòdul és la interfície Python per l&apos;Scribus. Dóna funcions
per controlar scribus i manipular-ne els objectes de treball. Cada 
funció està documentada individualment a sota.

Algunes coses són comunes a través de la major part de l&apos;interface.

La majoria de les funcions operen en marcs. Els Marcs s&apos;identifiquen pel seu nom, 
una cadena - i no són objectes Python reals. Algunes funcions prenen un 
paràmetre opcional (non-keyword), com a nom de marc.
Algunes de les excepcions són comunes a la majoria de les funcions. Aquestes no estan
actualment documentades en la explicació de cada funció. 
- Algunes funcions poden generar una excepció NoDocOpenError si es fan servir sense tenir un document obert.
- Si no es passa un nom de marc a una funció que el requereix, la funció farà servir el marc actualment seleccionat, si n&apos;hi ha algun o generarà un NoValidObjectError si no se&apos;n pot trobar cap.
- Algunes funcions generaran WrongFrameTypeError si es prova de fer-les servir
en un marc que no té res a veure amb la funció. Per exemple posar 
el color de text en un gràfic no té sentit, i generarà
aquest tipus d&apos;excepció.
- Els errors resultants de crides a la API Python seran passats inalterats
de forma que, la llista d&apos;excepcions a capturar per 
qualsevol funció que es defineix aquí és incompleta.

Els detalls de quines excepcions pot capturar cada funció estan donats en 
la documentació de la funció.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom (optional) configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Configuració (opcional) Personalitzada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Configuració estàndard:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short &amp;Words...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation type="obsolete">Short &amp;Words...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Wait please...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Processant Short Words. Si us plau espera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Done.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Processant Short Words. Fet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Africaner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portugese (Brazilian)</source>
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish</source>
    <translation>Turc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukranian</source>
    <translation>Ucranià</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh</source>
    <translation>Galès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The filename must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El nom del fitxer ha de ser una cadena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete image type settings.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc esborrar característiques de la imatge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The image type must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El tipus d&apos;imatge ha de ser una cadena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;allTypes&apos; attribute is READ-ONLY</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;atribut &apos;totsTipus&apos; és de NOMÉS LECTURA</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to export image</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc exportar la imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat al document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat en els colors per defecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot scale by 0%.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc escalar un 0%.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specified item not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;Ítem especificat no és un marc d&apos;imatges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Font no trobada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot render an empty sample.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc representar un exemple buit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot save to a blank filename.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No ho puc desar si no té nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot have an empty layer name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No hi pot haver una capa sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Capa no trobada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot remove the last layer.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar la darrera capa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create layer without a name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc crear una capa sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Índex d&apos;inserció fora de marge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc establir alineació de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Mida de la font fora de rang - ha d&apos;estar entre 1 &lt;=mida&lt;=512.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc establir mida de font en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc posar una font en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Interlineat fora de marges, ha de ser &gt;=0.1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar interlineat en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Espai entre columnes fora de marges, ha de ser positiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar espai entre columnes en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El número de columnes fora de marges, ha de ser &gt;1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar número de columnes en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot select text in a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot seleccionar text en un marc que no és de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar emplenat de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar voltant de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar intensitat de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can only link text frames.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Només es poden enllaçar marcs de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame must be empty.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí ha de ser buit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame links to another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí s&apos;enllaça a un altre marc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame is linked to by another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí està enllaçat a un altre marc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source and target are the same object.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;Origen i el destí són el mateix objecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot desenllaçar un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not a linked text frame, cannot unlink.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;objecte no és un marc de text enllaçat, no es pot desenllaçar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object the last frame in a series, cannot unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;Objecte està en una sèrie, no es pot desenllaçar. Abans desenllaça l&apos;anterior.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot convertir un marc que no és de text a esquema.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Croatian</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation type="unfinished">Portuguès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese (BR)</source>
    <translation type="unfinished">Portuguès (BR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation type="unfinished">Scribus ha Petat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation type="unfinished">Scribus ha petat amb el Signal #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>4A0</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2A0</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comm10E</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>DLE</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open output file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output stream not writeable</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verification of settings failed: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open input file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (line %2 col %3)</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>null root node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freetype2 library not available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, no embedding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken and will be discarded</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>table &apos;%1&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Development Version</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Proceed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invalid argument: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 does not exist, aborting.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print help (this message) and exit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Uses xx as shortcut for a language</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>List the currently installed interface languages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show the splashscreen on startup</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output version information and exit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>To override the default language choice:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>---------------------------------------</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage:    http://www.scribus.net </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation: http://docs.scribus.net</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki:      http://wiki.scribus.net</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Issues:     http://bugs.scribus.net</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="unfinished">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="unfinished">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="unfinished">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> cm</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> c</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="unfinished">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="unfinished">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="unfinished">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>cm</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>c</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="unfinished">Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimeters (mm)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="unfinished">Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="unfinished">Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Centimeters (cm)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cicero (c)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A file named &apos;%1&apos; already exists.
Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Remplaça</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page</source>
    <comment>page export</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="unfinished">Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de &amp;Fonts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Template: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Argument must be page item name, or PyCObject instance</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property not found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Child not found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert result type &apos;%1&apos;.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property type &apos;%1&apos; not supported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert &apos;%1&apos; to property type &apos;%2&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Types matched, but setting property failed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot group less than two items</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t group less than two items</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Need selection or argument list of items to group</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to save pixmap</source>
    <comment>scripter error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>An object with the requested name already exists.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain an even number of values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must have a multiple of six values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save EPS.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page number out of range.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument is not list: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains non-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains no-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The filename should not be empty string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Script</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python interface module

This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
function is documented individually below.

A few things are common across most of the interface.

Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
a string - they are not real Python objects. Many functions take an
optional (non-keyword) parameter, a frame name.
Many exceptions are also common across most functions. These are
not currently documented in the docstring for each function.
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
any function as provided here and in its docstring is incomplete.

Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words Manual</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenDocument Text Documents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation type="unfinished">Negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="unfinished">Cian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="unfinished">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="unfinished">Groc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>My Plugin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation type="unfinished">Nou des de Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export As Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PS/EPS Importer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As Template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words</source>
    <translation type="unfinished">Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Buida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Selecciona Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Menu de Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Intensitat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Desintensifica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Normalitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Minimitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Maximitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Restaura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>&amp;Mou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>M&amp;ida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Mi&amp;nimitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Ma&amp;ximitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>Mantenir-se a &amp;Dalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Minimitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Retorna a baix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>Intensit&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>&amp;Desintensifica</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Configura Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Pàgines &amp;Encarades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Primera &amp;Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Activa la distribució sola o extesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Fer que la primera pàgina sigui a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation type="obsolete">Orientació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Alçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Pr&amp;imer Número de Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unit:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply size settings to all Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply margin settings to all Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation type="unfinished">Autodesat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation type="unfinished">min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation type="unfinished">Informació del Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation type="unfinished">Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="unfinished">Mostra àrea no imprimible en C&amp;olor de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum Scratch Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gaps between Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation type="unfinished">Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation type="unfinished">Tipografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Eines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation type="unfinished">Color del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation type="unfinished">Marca l&apos;àrea fora de marges amb el color de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation type="unfinished">Ajustant Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RunScriptDialog</name>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run as Extension Script</source>
    <comment>run script dialog</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation>Paràmetres d&apos;Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Estil del paràgraf actual</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation>Paràmetres de Color d&apos;Emplenat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Color d&apos;emplenat de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Saturació del color d&apos;omplir el text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation>Paràmetres del Color del Voltant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Saturació del color del voltant del text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation>Paràmetres de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation>Font del text marcat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Mida de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Escalant amplada de caràcters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation>Paràmetres de Caràcter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation type="obsolete">Interlletratge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">Interlletratge Manual</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SVGExportPlugin</name>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="unfinished">Desa Pàgina com &amp;SVG...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SVGImportPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="unfinished">Importa &amp;SVG...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SaveAsTemplatePlugin</name>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="unfinished">Desa com &amp;Plantilla...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScActionPlugin</name>
  <message>
    <source>Could not find target file %1: %2</source>
    <comment>plugins</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open target file %1: %2</source>
    <comment>plugins</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScPlugin</name>
  <message>
    <source>Persistent</source>
    <comment>plugin manager plugin type</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <comment>plugin manager plugin type</comment>
    <translation type="unfinished">Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export</source>
    <comment>plugin manager plugin type</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <comment>plugin manager plugin type</comment>
    <translation type="unfinished">Acció</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Segon Pla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation type="obsolete">Crea un Nou Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation type="obsolete">Obre un Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Desa el Document actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Tanca el Document actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix el Document actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Desa el Document com a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Buscant les Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation type="obsolete">No hi ha Postscript Fonts en el teu Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation type="obsolete">Sortint ara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Error Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Separació Sil.labica Intel.ligent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation type="obsolete">Alineació Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation type="obsolete">Alineació Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation type="obsolete">Centrar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Inserir Número de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">Ajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Desfés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Mapa de Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Bloqueja/Desbloqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Espai no separable </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Carregant Preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Obtenint Perfils ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation type="obsolete">Iniciant Separador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Activant Dreceres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Gestió del &amp;Color...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Llegint l&apos;Àlbum de Retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Iniciant Connectors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Obre &amp;Recent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation type="obsolete">Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Re&amp;carregar el Desat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="obsolete">Recull per &amp;Sortir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obtenir Text/Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation type="obsolete">Importa &amp;Pàgina(es)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Desa &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Exporta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Informació del Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation type="obsolete">Info de Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Configura Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation type="obsolete">Configura Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="obsolete">Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation type="obsolete">Imprimir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sortir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation type="obsolete">Sortir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Selecciona &amp;Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Talla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Buida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation type="obsolete">Selecciona Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;olors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation type="obsolete">Colors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estils de &amp;Línia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Estils...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation type="obsolete">Plan&amp;tilles...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation type="obsolete">Plantilles...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation type="obsolete">Tria Nova Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Duplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Duplicació &amp;Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Duplicació Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Agrupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation type="obsolete">Desagr&amp;upa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Desagrupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;loqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Envia al &amp;Fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Envia al Fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Envia a &amp;Davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Envia a Davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;puja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Apuja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix/&amp;Alinea...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix/Alinea...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edita Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Combina Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Separa &amp;Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;onverteix a Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Insereix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation type="obsolete">Insereix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation type="obsolete">Esborra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mou...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation type="obsolete">Mou...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplica Plantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com Plantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona &amp;Guies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona Guies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">Encaixa a &amp;Finestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">Encaixa a Finestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation type="obsolete">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation type="obsolete">75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation type="obsolete">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation type="obsolete">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Miniatures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Miniatures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Amaga Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Amaga Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Amaga Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Mostra G&amp;uies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Reixa &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Desplaça &amp;a la Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Desplaça a la Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaça a les Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation type="obsolete">Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Àlbu&amp;m de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Àlbum de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;apa de Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona I&amp;matges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Separació en síl.labes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">Separació en síl.labes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="obsolete">Rètols indica&amp;dors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Ei&amp;nes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Eines P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation type="obsolete">Eines</translation>