Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4141 | Rev 4759 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si 
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter 
de la selecció.
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; llista

Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta 
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar. 
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])

Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar 
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les 
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document 
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte 
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.

Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])

Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al 
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al 
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la 
plantilla a fer servir en la pàgina.

Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])

Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool

Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el 
següent significat:

  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.

  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
  del document.

  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.

  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una 
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, 
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES

  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
no està en punts, cal tenir-ho en compte.

exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)

Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar). 
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
per la macro.
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i 
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits 
d&apos;una sola instància.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNumeroPagina,
          unitats, PaginesArarades, primercostatEsquerra) -&gt; bool

Crea un nou document i retorna cert si se n&apos;ha sortit. Els paràmetres signifiquen el 
següent:

  Mida = Un parell (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots fer
  servir les constants PAPER_&lt;tipus&gt; ex. PAPER_A4 etc..

  marges = una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges del
  document

  orientació = La orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  primerNumeroPagina = és el número que tindrà la primera pàgina del document a l&apos;hora
  de numerar-les. Encara que normalment es farà servir 1, és útil tenir la possibilitat de posar-ne
  d&apos;altres per si es crea un document en diferents parts.

  unitats: aquest valor estableix les unitats de mesura que es faran servir en el document. Es 
  fa servir una constant predefinida per definir-les: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, 
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  PaginesArarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES

  primercostatEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Els valors de amplada, alçada i els marges estan expressats en les unitats donades
al document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el document
no treballa en punts, tingueu-ho en compte.

exemple: newDoc(PAPER_A4, (10,10,20,20),LANDSCAPE,1,UNIT_POINTS,
        FACINPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>newPage(on [,&quot;paginamestra&quot;])

Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina s&apos;afegeix al final del document, 
altrament la nova pàgina s&apos;afegeix allà on diu &apos;on&apos;. Els números de pàgina es compten
des de 1 endavan, independentment del número que s&apos;hagi posat a cada pàgina en la
creació del document. El paràmetre opcional &quot;paginamestra&quot; especifica el nom de la
pàgina mestra a aplicar a la nova pàgina.

Pot generar un error IndexError si la pàgina està fora de rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)

&quot;String&quot; ha de ser un nom vàlid per un fitxer SVG. El text
ha de ser en codi UTF8 o unicode (recomanat).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string

Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun 
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text, 
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir 
l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna 
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float

Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna 
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])

Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;. 
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el 
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])

Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem 
sel.leccionat.

Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])

Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])

Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia 
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si 
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])

Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).

Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])

Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es 
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])

Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text 
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de 
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)

Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.

Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)

Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;

Podem tenir ScribusException si violem les normes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])

Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla

Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
el valor del color anomenat dels colors per defecte.

Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)

Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està 
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.

Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)

Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel 
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
- transparent.

deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.

Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)

Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.

Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string

Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer, 
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres 
opcionals són falsos.

El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;. 

Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.

Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i 
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt 
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.

Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
a 1.

Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
un OR binari amb constants de botó:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.

Exemples d&apos;ús:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
(new line)
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
(new line)
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
at 1.(new line)
(new line)
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
can be binary-ORed with button constants:(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
(new line)
Usage examples:(new line)
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Les constants de botó són: 
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string

Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.

Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Tanca el document actual sense preguntar per desar.

Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Retorna cert si hi ha un document obert.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)

Obre el document &quot;nom&quot;.

Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
per guardar.

Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)

Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
o camí relatiu).

Pot generar un ScribusError si falla el desat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool

Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
cadenes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)

Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(unitats)

Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)

Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de 
les constants UNIT_*: 
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)

Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot; 
en el document actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera 
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè 
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa 
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)

Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)

Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
per referència.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus, 
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])

Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
es mou tot el grup.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])

Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és 
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el 
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])

Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el 
segon i així.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer

Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)

Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Deselecciona tots els objectes de tot el document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(llista)

Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els 
objectes que estiguin seleccionats.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)

Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])

Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala 
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un 
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que 
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])

Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem 
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])

Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
significa 100 %.

Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
si bloqueja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es 
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples

Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool

Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.

Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)

Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Retorna el nom de la capa activa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])

Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.


</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)

Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
la capa és invisible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)

Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està 
false la capa no s&apos;imprimirà.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; és invisible

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool

Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
&quot;layer&quot; no és imprimible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)

Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del 
document no passa res.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(capa)

Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.

Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Retorna una cadena amb el valor de -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el 
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del 
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic 
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si 
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan 
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per 
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el 
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats 
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador 
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. 
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx 
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; 
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom 
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per 
nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
número de valors passat no agrupa bé els punts.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string

Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i 
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades 
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de 
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències 
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.

Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])

Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem 
seleccionat és el que s&apos;esborra.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])

Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
no es passa, s&apos;activa.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])

Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista

Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Repinta totes les pàgines.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)

Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.

Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que 
mostrem els números de pàgina.

Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.

Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Retorna el número de pàgines del document.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; llista

Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(llista)

Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions 
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.

Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Mireu getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Mireu setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla

Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; llista

Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
la pàgina ...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en 
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. 
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no 
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; 
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])

Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100 
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem 
seleccionat.

Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])

Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])

Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.

Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
Mireu progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de 
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar 
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total 
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb 
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset(). 
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És 
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)

Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.

Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer

Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)

Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])

Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir 
l&apos;ítem seleccionat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)

Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.

Pot provocar WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])

Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel 
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la 
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.

Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)

Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
per la macro.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool

Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; és invisible.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool

Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
&quot;capa&quot; està desactivada.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla

Retorna una tupla (R,G,B) que conté els tres components de color del
color &quot;nom&quot; que està en el document actual, convertit en un color RGB.
Si no hi ha cap document obert, retorna el valor del nom del color que
hi hagi en els colors per defecte.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)

Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
del rang que va des de 0 a 255.

Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string

Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer, 
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres 
opcionals són falsos.

El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;. 

Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.

Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation>newStyleDialog() -&gt; cadena de text

Mostra el quadre de diàleg &quot;Crear nou estil de paràgraf&apos;. Retorna el nom
real de l&apos;esti o res quan l&apos;usuari cancel.la el quadre de diàleg.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation>getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter

Retorna el ràdi del vèrtex de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi és expressat en punts. si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation>getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)

Retorna un parell (x, y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.
- mira UNIT_&lt;type&gt; per referència.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation>getPropertyCType(objecte, propietat, includesuper=True)

Retorna el nom del tipus C de la propietat &apos;propietat&apos; de l&apos;objecte. Mira getProperty()
per més detalls sobre els arguments.

Si `includesuper&apos; és cert, busca també en les propietats heretades.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation>getPropertyNames(objecte, includesuper=True)

Retorna la llista de propietats de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
Si `includesuper&apos; és cert, també retorna les propietats 
heretades de les classes pare.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation>getProperty(objecte, propietat)

Retorna el valor de la propietat especificada de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.

L&apos;argument &apos;objecte&apos; pot ser una cadena de caràcters, i en aquest cas es busca 
els PageItem. També pot ser un objecte PyCObject, que pot apuntar a qualsevol
instància del QObjecte de C++. 

L&apos;argument &apos;propietat&apos; ha de ser una cadena de caràcters, i és el nom de la propietat
que buscarem en l&apos;&apos;objecte&apos;.

Els valors de retorn varien en funció del tipus de la propietat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation>setProperty(objecte, propietat, valor)

Posa el valor &apos;valor&apos; a la &apos;propietat&apos; de l&apos;&apos;objecte&apos;. Si &apos;valor&apos; no es pot convertir al tipus
compatible amb la &apos;propietat&apos;, es generarà una excepció. També es pot generar una
excepció si falla l&apos;assignació.

Mira getProperty() per obtenir més informació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation>getChildren(objecte, declasse=None, denom=None, regexpmatch=False, recursiu=True)

Retorna una llista de fills de &apos;objecte&apos;, possiblement restringida als fills
de la classe &apos;declasse&apos; o fills amb nom &apos;denom&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
busca recursivament a través dels fills, nets, etc..

Mireu QObject::children() en la documentació de Qt per més informació.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation>getChild(objecte, nomdefill, declasse=None, recursiu=True)

Retorna el primer fill de &apos;objecte&apos; que té per nom &apos;nomdefill&apos;, possiblement
restringint-nos a buscar fills de classe &apos;declasse&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert, 
busca recursivament fills, nets, etc.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])

Gira l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. Valors positius 
representen rodar en sentit horari. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa 
servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;nom&quot;, &quot;fitxer&quot;, &quot;mostra&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Crea una vista prèvia de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;mostra&quot; a la mida especificada.
Si el nom no és &quot;&quot;, la imatge es guarda a &quot;nom&quot;. I si no ho és es retornen les 
dades de la imatge com una cadena. L&apos;argument opcional &quot;format&quot;
especifica el format de la imatge a generar, i suporta tots els formats permesos
per QPixmap.save(). Els formats més comuns són PPM, JPEG, PNG and XPM.

Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Retorna els marges de pàgina com una tupla (dalt, esquerra, dreta, baix) en 
les unitats. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])

Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; dins del marc de text &quot;nom&quot;.
El text ha de ser en codi UTF (mira setText() com a referència) El primer caràcter
es considera 0. Inserir a la posició -1 afegeix al final. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
es fa servir el seleccionat actualment.

Pot generar IndexError si s&apos;inserta fora de rang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation>textOverflows([&quot;nom&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Retorna el número actual de caràcters que sobreeixen del marc de text &quot;nom&quot;.
Si &apos;nolinks&apos; val zero només mira un marc - no segueix els enllaços de
text. Sense aquest paràmetre busca per tots els marcs que estiguin enllaçats.

Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un marc de text
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;nom&quot;])

Posa quan (toggle = 1) si el marc de text &quot;nom&quot; és una drecera o no.
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actual.

Pot generar WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un Marc de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool

Retorna cert si el &quot;nom&quot; del marc de text és un punt PDF.
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;element actual.

Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus Versió %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">ID-Creació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Quant a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Contribucions des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Altra Documentació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Basc:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Txec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Danès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Gallec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Alemany:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italià:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituà:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Noruec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polonès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Rus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Suec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turc:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Galès:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Pàgina inicial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referència en línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Llista de correu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;En Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i 
el suport de llibreries de Scribus
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
La falta de llibreries està indicat per un *
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Coreà:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Català:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i 
el suport de llibreries compilades a Scribus
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">Fent servir GhostScript versió %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">No tenim disponible versió de GS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Versió d&apos;Scribus %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation>Conversió a Mac OSX Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation>Conversió Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build ID:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>January</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: Sobre Connectors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Name:</source>
    <translation>Nom de Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation>Versió:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Activat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data de sortida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor(s):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation>Descripció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation>Llicència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Re&amp;carregar el Desat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Recull per &amp;Sortir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Obtenir Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Obtenir Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Desa &amp;Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Configura Document...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Sortir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>Neteja C&amp;ontingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edita Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>C&amp;olors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>Estils de &amp;Línia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>P&amp;referències...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Altres...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Centre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Justificat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Forçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>S&amp;ubratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Barrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>Su&amp;períndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Su&amp;bíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>&amp;Esquema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>Omb&amp;ra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabuladors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>A&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Desagr&amp;upa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Està B&amp;loquejat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Envia al &amp;Fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>A&amp;puja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributs...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>I&amp;matge Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>Resolució &amp;baixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>Resolució &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Tota Resolució</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Edita Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Desajusta Text del Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Combina Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Separa &amp;Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Corba &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Esquemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Marc de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glyph...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Text de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Insereix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;porta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>Es&amp;borra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Copia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Mou...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Gestiona propietats de pàgina...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation>Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Miniatures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Mostra &amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Mostra &amp;Graella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Mostra G&amp;uies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Mostra caràcters de control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Mides relatives a la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Mides</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Verificador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Ei&amp;nes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Eines P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Tria ítem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;aula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>Linea a &amp;mà alçada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Gira Ítem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Acosta o Allunya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Acosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Allunya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Edita Contingut de Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Edita Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>Comptagot&amp;es</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Copia les propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Insereix Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Insereix marc d&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Insereix Taula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Insereix Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Insereix polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Insereix línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Insereix corba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Insereix Línia a mà alçada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>Gestiona I&amp;matges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Parteix els mots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Desparteix els mots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Quant a &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Guionets Intel.ligents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Guió no separable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>E&amp;spai no separable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Número de pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nova línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Salt de marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Salt de columna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Marca registrada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Marca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Pic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Guionet Em</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Guionet En</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Guionet Figure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Guionet de citació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation>Apòstrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation>Línia doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation>Senzill esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation>Senzill dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation>Doble esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation>Doble dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation>Senzill invertit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation>Doble invertit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation>Guillemet esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation>Guillemet dret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation>Guillemet esquerra doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation>Guillemet dret doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation>Cometes baixes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation>Cometes dobles baixes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Cometes dobes girades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation>CJK esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation>CJK dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation>CJK esquerra doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation>CJK dreta doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Commuta paletes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Commuta guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>&amp;Vista Prèvia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;javaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Cascada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Mosaic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation>&amp;Sobre connectors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Info...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions Avançades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Aplica perfils &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nivell 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 2, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Crea només PostScript Nivell 1, compte,
això pot crear fitxers molt grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les ombres grises que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix/Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Punts Mitjos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Drets</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;linea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix R&amp;egularment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Superiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Costats Inferiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No Canviar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Al&amp;inea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Distribueix Re&amp;gularment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Alinea i distribueix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Alinea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relatiu a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Primer seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Darrer seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation>Guia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection</source>
    <translation>Selecció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation>Alinea els costats drets dels objectes al costat esquerra del de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation>Alinea els costats esquerres dels objectes al costat dret del de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Alinea costats inferiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Alinea costats drets</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation>Alinea els costats superiors dels objectes al costat inferior del de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centra a l&apos;eix vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Alinea costats esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Centra a l&apos;eix horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation>Alinea els costats inferior dels objectes al costat superior del de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Alinea costats superiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Tria guia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Distribueix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation>Distribueix proporcionalment els espais horitzontals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation>Distribueix segons el valor els espais horitzontals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Distribueix proporcionalment els costats drets </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Distribueix proporcionalment els costats inferiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Distribueix horitzontalment proporcionats els centres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation>Fes que els espais verticals entre objectes siguin iguals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation>Fer que els espais verticals entre objectes siguin de la mida especificada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Distribueix proporcionalment els costats esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Distribueix verticalment proporcionats els centres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Distribueix proporcionalment els costats superiors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Distància:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Distribueix els ítems amb la distància especificada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Res seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation>Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation>&amp;Desbloqueja tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Alinea Text Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Alinea Text Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centra Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Justifica Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Justificació forçada de Text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Propietats del Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Botó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Camp de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Quadre de Verificació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Quadre Combinat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Quadre de Llista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Rètol indicador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font a usar amb PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Contorn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Prim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Ample</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Estil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Sòlid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Traçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Subratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Oblicu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Intercalat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Només de lectura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Requerit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>No Expotar Valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Visibilitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Amagat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>No Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>No Veure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text al prémer el botó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text al Passar per Damunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Usar Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eliminar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Premut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Passar per Sobre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Col.locar Icones...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Ressaltar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inverteix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Contornat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Premut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Multilínia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Contrassenya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Límit de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Caràcters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>No Desplaçar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>No Revisar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Comprova Estil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Comprova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Creu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cercle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Estrella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Requadre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Marcat per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Editable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Anar A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Enviar Formulari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Reiniciar Formulari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importar Dades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Incidència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Ratolí Amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Ratolí Avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Entrar amb el Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Sortir amb el Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>En Prendre el Focus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>En Difuminar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Seqüència: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Enviar a URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Enviar Dades com HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importar dades des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Al Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Canvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Posició X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Posició Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>El camp està formatat com:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Senzill</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Número</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Percentatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Hora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format numèric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimals:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Símbol de Moneda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>&quot;Prepend&quot; Símbol de Moneda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Donant format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Percentatge Formatat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format de Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format d&apos;hora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Seqüències personalitzades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Pulsació de tecla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>El valor no està validat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>El Valor ha de ser més gran o igual que:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>i més petit o igual que:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Seqüències personalitzades de validació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Validar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>El valor no és calculat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>El Valor és el</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>suma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>producte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>mínim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>màxim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>dels següents camps:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Pren...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Seqüències personalitzades de càlcul:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Calcula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Senyal ignorada per PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Entra una llista separada per comes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exemple:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Canvi de Selecció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Propietats de l&apos;Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Enllaç Extern</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Enllaç Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Destí</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Posició &amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Aplica pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Pàgina &amp;Mestra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Aplica A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>&amp;Pàgina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>Pàgines par&amp;elles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>Pàgines se&amp;nars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>&amp;Dins del rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplica la plantilla a les pàgines parells, senars o totes dins del següent rang&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation>a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Aplica Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a la Pàgina A&amp;ctual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a les pàgines par&amp;elles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Aplica a les pàgines &amp;senars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Aplica des de la &amp;Pagina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Carrega...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>Visualització &amp;Previa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Reanomena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nova Entrada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Mou Punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Insereix Punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Punts</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Col.locació d&apos;Icones</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Només Put</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Només Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Ròtul sota la Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Ròtul sobre la Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Ròtul a la dreta de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Ròtul a l&apos;esquerra de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Ròtul al damunt de la icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Escala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Sempre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Quan la Icona és massa petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Quan la Icona és massa gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Mai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Escala com:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>No Proporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Icona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Reiniciar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Gestió del Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Activar Gestió del Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Perfils de Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imatges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>Colors &amp;Sòlids:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Imp&amp;ressora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Intents de representació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>&amp;Impressora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per defecte en imatges importades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Perfil de color per defecte de colors sòlids de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
Aquest perfil hauria de ser específic de la teva impressora i no genèric (ex.sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Representació per defecte del teu monitor. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Representació per defecte de la impressora. A menys que sàpigues perquè,
s&apos;hauria de triar el Colorimètric Relatiu o Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
basant-se en el perfil d&apos;impressora triat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>Imatges &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>Imatges &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Perfil de color per defecte per imatges CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Perfil de color per defecte per imatges RGB</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edita Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model de Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB per Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Vell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Mapa de Colors HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Barra de Colors dinàmica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Barra estàtica de Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">El nom del color no és únic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">No pots crear un color que es digui &quot;%1&quot;.
És un nom reservat per un color transparent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>És Spot Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation>És Registration Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Pots veure una previsualització si prems
i deixes anar el botó dret del ratolí

La tecla Insert afegeix un glyph a la selecció de sota
i la Esborrar elimina la darrera inserció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Tria Caràcter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Classe de caràcter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Insereix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Insereix el caràcter a la posició del cursor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Esborra la selecció actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Tanca aquest diàleg i torna a l&apos;edició.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Conjunt de caràcters sencer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Llatí bàsic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Suplement Llatí-1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Llatí Extès-A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Llatí Extès-B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Puntuació general</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Super i subíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Símbols monetaris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Símbols de tipus carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formularis numèrics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Fletxes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operadors matemàtics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Dibuixant caixes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Bloqueija Elements</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Formes geomètriques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Símbols diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Caràcters decoratius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Variants petites del formulari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Lligatures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation>Especials</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Grec extès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Ciríl.lic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Suplement Ciríl.lic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Àrab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Àrab extès A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Àrab extès B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebreu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glyphs perduts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Sobreeiximent de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>L&apos;objecte no és a la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Imatge perduda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation>La imatge té un valor de DPI inferior a %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>L&apos;objecte té transparències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>L&apos;objecte és una anotació PDF o un camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>L&apos;objecte és un PDF inserit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>No s&apos;hi troben problemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Allibera objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation>S&apos;han trobat problemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Verificador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items</source>
    <translation>Ítems</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Perfil actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignora errors</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation>Tria els estils</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation>Estils disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Recollint...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>No puc triar tots els fitxers per sortir al fitxer:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monocromàtic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Anàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Complementari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Separa complementari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradic (doblement complementari)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Color base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Llum monocromàtica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Foscor monocromàtica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1r.Anàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2n. Anàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1a. Separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2a. Separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3a. Separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4a. Separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1r. Triadic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2n. Triadic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1r. Tetradic (base oposada)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2n. Tetradic (angle)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3r. Tetradic (angle oposat)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation>Visió normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation>Brillantor a tot color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation>Visió per defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Roda de colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation>M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation>Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation>K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation>Tria mètode:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation>Angle (0 - 90 graus):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation>&amp;Barreja colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation>&amp;Remplaça colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Barreja els colors creats als colors del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Substitueix els colors creats als colors del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Deixa els colors com estan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Barrejant colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation>Error: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Obrint el gestor de colors.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Barrejant colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (vermell)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (verd)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (blau)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation>Cr&amp;ea color...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation>&amp;Importa color existent...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation>&amp;Barreja colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation>&amp;Remplaça colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>S&amp;urt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>C&amp;olor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Diferència entre el valor triat i els marcats. Mireu la documentació per tenir més informació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Component de Intensitat (S) en mode HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Valor del component en mode HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation>Clica la rodeta per obtenir el color base. Està en el To en mode HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation>Esquema de color de mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Tria un dels mètodes per crear un esquema de colors. Mira la documentació per més informació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation>Colors de l&apos;esquema triat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simula els defectes de visió comuns aquí. Tria le tipus per defecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nou Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>No puc trobar el color demanat. Potser has triat negre, gris o blanc. No hi ha forma de processar aquest color.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Roda de colors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Ajudant dels Paràmetres de color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Selector de color amb teoria de colors inclosa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Avís</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradient Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradient Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient Diagonal en Creu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradient Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Gradient linear lliure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Gradient radial lliure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Edita propietats de Color de la Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Edita propietats de color d&apos;Emplenat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Intensitat del color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Emplenat Normal o gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Estableix transparència pel color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Color del objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Mou vector</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Mou el principi del vector gradient amb el botó esquerra del ratolí premut i el final amb el botó dret del ratolí</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Opcions d&apos;Importació CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Delimitador de camp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Valor Delimitador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Primera fila és capçalera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Opcions d&apos;Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Definir Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Totes les Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Només Pàgines Parelles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Només Pàgines Senars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Enmiralla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Impressió N-Up </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Pàgina per Full</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Pàgines per Full</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Opció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra les diverses opcions del CUPS per imprimir.
Els paràmetres disponibles depenen del controlador d&apos;impressora.
Pots confirmar el suport de CUPS seleccionant Ajuda&gt;Quant a.
Mira per les lletres C-C-T que equivalen a suport C=CUPS C=littlecms T=TIFF.
Si alguna llibreria no hi és hi ha un *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Inclou Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Codificant:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Mou al Directori del Document.
Això es pot posar en les Preferències.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Cancel.lat per l&apos;usuari</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Esborra Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Esborra Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Canvia&apos;l per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Esborra color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Canvia&apos;l per:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Esborra Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Esborra des de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Esborra des de:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="unfinished">Canvia&apos;l per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Sense Estil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Font Perduda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">La Font %1 no està instal.lada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Usa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">en comptes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informació del Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Títol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Paraules clau:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Descri&amp;pció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>Edi&amp;tor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Col.laboradors:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Da&amp;ta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;ficador:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Co&amp;bertura:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Dr&amp;ets:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>&amp;Informació Posterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Persona o organització responsable del contingut d&apos;aquest document.
Aquest camp pot estar inclòs en el document Scribus com referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ún nom donat al document.
Aquest camp pot estar inclòs en el document Scribus com referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Un resum del contingut del document.
Aquest és una breu descripció del document. Està inclòs en el PDF al exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">El tòpic del contingut del document.
Aquest camp que s&apos;encabirà en el PDF resultat és per ajudar les recerques i la classificació dels PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Una persona o organització responsable de fer el document disponible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Una persona o organització responsable de fer contribucions al contingut del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Una data associada amb un event del cicle de vida del document, format AAAA-MM-DD, segons ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>El gènere del contingut del document, ex. categories, funcions, gèneres, etc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">La manifestació física o digital del document. El Tipus de medi i dimensions .
També és útil posar aquí el RFC2045, RFC2046 per tipus MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Una forma de referir-se al document de forma única, pot ser un ISBN o un URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Una referència al document des del que derivem el document actual, ex. ISBN o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">L&apos;idioma en que el document està escrit, normalment el codi d&apos;idioma segons l&apos;ISO-639 
opcionalment amb el sufixe de país de ISO-3166, ex. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Una referència a un document semblant, si és possible donant el seu ISBN o URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>L&apos;abast d&apos;aquest document , incloent lloc, data i rangs de jurisdicció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informació sobre els drets que es mantenen sobre el document, ex.copyright, patents o marques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Documen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>La persona o organització responsable del contingut del document. Aquest camp es pot emplenar en el document Scribus com a referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Un nom que identifica el document. Aquest camp es pot emplenar en el document Scribus com a referència, així com a metadades del PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Resum del contingut del document. Aquest camp es per donar una breu descripció del document. S&apos;inclourà al PDF al exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>El tema del contingut del document. Aquest camp es fa servir per paraules clau que es volen insertar al PDF per ajudar a les recerques i l&apos;indexat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>La manifestació física o digital del document. El suport i les seves dimensions.També és útil posar aquí el RFC2045, RFC2046 pel tipus MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>L&apos;idioma en que el contingut del document està escrit, normalment un codi ISO-639 que pot venir seguit per un guió i per un codi de país ISO-3166, ex. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name: Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;Shown: Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;From: The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;To: The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;Style: Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;Start: The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Fa referència a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Es pare de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Es fill de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Marcs de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Marcs d&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Booleà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation>Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation>Cadena de caràcters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Atributs dels elements del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Relació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Relacionat amb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix automàticament a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Atributs dels elements del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Paràmetre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Relació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Relacionat amb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Afegeix automàticament a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Configuració Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Destí d&apos;Impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Opcions...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Comanda A&amp;lternativa d&apos;Impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Fes servir un servidor d&apos;impressió alternatiu com kprinter o gtklp,
per fer servir opcions addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Co&amp;manda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Imprimeix &amp;Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Imprimeix Pà&amp;gina Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Imprimeix &amp;Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>N&amp;úmero de Còpies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Impressió &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix &amp;Separacions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Groc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imprimeix En Color Si Es Pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix en escala de &amp;grisos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Opcions A&amp;vançades...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Fitxers Postscript (*.ps);;Tots els fitxers(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Impressió normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Imprimeix separacions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation>Imprimeix en color si és possible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Imprimeix en escala de grisos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Nivell 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Nivell 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Nivell 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Enmiralla la pàgina(es) horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Enmiralla la pàgina(es) verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Estableix mida del suport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation>Eliminació de color subjacent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation>Converteix colors Spot a colors Process</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Aplica perfils ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Opcions Avançades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Visualització Previa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation>Estableix el nivell de PostScript.
Posar-ho a nivell 1 o 2 pot crear fitxers gegants</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de grisos que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre.
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Fitxers PostScript (*.ps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Importació del Fitxer:
%1
ha fallat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Error Fatal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
    <translation type="obsolete">Editant Macro: &lt;b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
    <translation type="obsolete">El fitxer &apos;%1&apos; ja existeix.
Estas segur que vols sobreescriure&apos;l?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
    <translation type="obsolete">Has editat aquesta macro.
Estas segur que vols descartar tots els canvis?
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A full traceback follows:

%1
</source>
    <translation type="obsolete">La llista de crides és:

%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compilation of the macro failed, so it can not 
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
    <translation type="obsolete">Ha fallat la compilació de la macro, per tant no
es pot desar amb aquest formulari. L&apos;error és:
%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Nova Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aquest és el diàleg Edició/Nova Macro. Aquí potscanviar el codi font de les macros. Edita el codi de la macro en el quadre d&apos;edició de sota la etiqueta &quot;Codi Font&quot; i clica D&apos;ACORD per guardar els canvis a la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Code:</source>
    <translation type="obsolete">Codi Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editing Macro:</source>
    <translation type="obsolete">Editant Macro:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the macro being edited.</source>
    <translation type="obsolete">El nom de la macro està sent editat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Aquest item mostra el nom dela macro que s&apos;està editant.&lt;qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Descarta tots els canvis i surt.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sortir del diàleg d&apos;edició, descartant tots els canvis que has fet. Si vols sortir sense desar la macro però no vols perdre tots els canvis, desa els canvis amb &quot;Desar Codi Font Com...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa ens canvis i surt.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa ens canvis en la macro i surt. Si hi ha un problema amb la macro, sortirà un missatge i no es tancarà el quadre de diàleg.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aquesta àrea de text conté el codi font de la macro. Si estas creant una nova macro no hi haurà res a dins, i si n&apos;estas editant una que ja existeixi hi haurà el codi font de la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load Source ...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Carregar Codi Font...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Remplaça el codi font actual amb el codi del fitxer.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar el codi font del &quot;fitxer&quot; a l&apos;àrea d&apos;edició. Tot el codi font de l&apos;àrea d&apos;edició es substituirà. El codi font carregat ha de ser una macro d&apos;Scribus. Si carregues un altre tipus de seqüència, necessitaras editar-lo fins que funcioni com una macro abans de desar-lo.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Source As...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desa Codi Font Com...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Desa el codi font que s&apos;està editant en un fitxer.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
    <translation type="obsolete">Desa el codi font -el text- de la macro en un fitxer. Pots editar el codi font i tornar-lo a carregar amb &quot;Carregar Codi Font...&quot;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edita Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Caràcter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;da:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Alineació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Llet&amp;ra Capital</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Liníes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Colo&amp;r del Voltant:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Espais Verticals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Ajusta a la &amp;Reixa Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Interli&amp;neat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">A So&amp;bre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">A So&amp;ta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabuladors i sangrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Nom de l&apos;estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font del text o l&apos;objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Mida de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Color d&apos;emplenat de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Dóna una primera lletra més gran al paràgraf. És per efectes estilístics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Determina l&apos;alçada mitja, en números de línia, de les caplletres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Alinea el text a la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Espaiat per sobre del paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Espaiat per sota del paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlineat</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">El nom de l&apos;Estil no és únic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Distàncies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Interlineat fixe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Interlineat automàtic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Alinear a la graella base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Caplletres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation>Distància des del text:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation>Visualització previa de l&apos;estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation>Determina l&apos;espai entre les caplletres i el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation>Commuta el text d&apos;aquest estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished">Segon Pla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>De&amp;sa i Surt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Surt s&amp;ense Desar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Obtenir noms de camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efectes d&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Brillantor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Contrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Ràdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation>Valor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Redueix la gamma de colors:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Efectes disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blur</source>
    <translation>Difumina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Brillantor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Acoloreix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Contrast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Escala de grisos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inversió del valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Redueix la gamma de colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Afila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Efectes en ús</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Tria un Directori d&apos;Exportació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Exporta com Imatge(s)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exporta al Directori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipus d&apos;Imatge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Qualitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Pàgina &amp;Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exporta rang de pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Exporta totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exporta pàgina actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Resolució de les imatges
Fes servir 72 dpi per imatges per pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>La qualitat de les imatges - 100% és la millor, 1% és la pitjor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Formats disponibles per exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>El directori de sortida - El lloc on guardar les imatges.
El Nom del fitxer exportat serà &apos;nomdocument-numpagina.tipusfitxer&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Canvia el directori de sortida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Mida de les imatges. 100% per no canviar, 200% per dues vegades més gros etc.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Propietats exteses d&apos;imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Fosc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Clar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>To</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Lluminositat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Esvaeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Sobreposició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Llum forta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Llum suau</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Diferència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exclusió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Color esvaït</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Crema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation>Exclusió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Mode mescla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Opacitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>No fer servir cap camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Camins</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Títol:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>No té Títol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Document Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Escala de grisos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Espai de color:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Esborra No &amp;Usats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Conjunts de Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Conjunt de Colors Actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Desa Conjunt Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Tria conjunt de colors a carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Desa el conjunt de colors actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Esborra els colors del document que no es fan servir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix colors al conjunt actual en un document existent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Crea un nou color en el conjunt actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edita el color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Fes una còpia del color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Esborra el color seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Fes que el color seleccionat sigui el de defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Tria un Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nou Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importa els colors del conjunt actual des d&apos;un document existent</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation type="unfinished">Algunes fonts fetes servir en aquest document han estat remplaçades:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation type="unfinished"> ha estat canviat per: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Globals de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Fonts Disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Substitució de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Camins Addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nom de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Usar Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Incloure A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Camí a la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Fonts &amp;Disponibles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Substituta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Substitució de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>A&amp;fegir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Ca&amp;mins Addicionals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Nom de la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Usar Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Incloure A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Camí a la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Els camins de recerca de fonts només es pot posar a Preferències, i només quan no hi ha cap document obert. Tanca tots els documents, i llavors tria Edició-&gt;Paràmetres per canviar el camí de recerca de fonts.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Afegir font seleccionada a l&apos;Estil, Menu Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Sortir de la previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Nom de la Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Subconjunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Accés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Mida de la Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Vista Prèvia de Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation>Recerca ràpida: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Afegir font seleccionada a l&apos;Estil, Menu Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sortir de vista prèvia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation>Escriure el text aquí permet fer una recerca ràpida en els noms de font. ex. &apos;bold&apos; mostra totes les fons que tenen bold al nom. La recerca no depèn de majúscules o minúscules.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Començar a buscar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Mida de la font seleccionada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Que poca xefla farem amb un whisky jove i dotze glaçons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Usuari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Afegeix</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>Vista prèvia de &amp;Fonts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Diàleg de vista prèvia de font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Ordenar, cercar i visualitzar les fonts disponibles.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Substitució de fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Font original</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Font substituta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Fer aquestes substitucions permanents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Aquest document conté algunes fonts que no estan instal.lades al sistema, tria una font substituta per cada una d&apos;elles. Cancel.lar aturarà la càrrega del document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Cancel.la la substitució de fonts i atura la càrrega del document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Activant això estem dient a Scribus que les substitucions de les fonts inexistents seran permanents en el futur. Això es pot canviar anant a Edició-&gt;Preferències-&gt;Fonts.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Si tries OK, i guardes, aquestes substitucions seran permanents en el document.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Posició:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Aquí es pot afegir, canviar o esborrar Color-Stops.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Gestiona Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Guies Horitzontals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Guies Verticals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>A&amp;fegir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Bloqueja Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation>Files i columnes - Guies automàtiques</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation>&amp;Files:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation>C&amp;olumnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation>&amp;Espai entre files</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation>E&amp;spai entre columnes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation>Fa referència a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation>&amp;Selecció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation>Act&amp;ualitza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation>Posa les guies al document. El gestor de guies encara està obert però els canvis són persistents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished">Guia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="unfinished">Previsualitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Ho sento, no hi ha manual! Si us plau mira: http://docs.scribus.net per la documentació actualitzada
i www.scribus.net per descàrregues.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation>Contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Ajuda en línia de l&apos;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Cerc&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation>Esbo&amp;rra Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>S&amp;urt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation>La recerca no distingeix majúscules o minúscules</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation>desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find</source>
    <translation>Troba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Terme de recerca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nou Punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Nou títol de punt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Cerca...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Cerca &amp;Següent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Cerca &amp;Anterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Afegeix punt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Esbo&amp;rra Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Punts</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Possible partició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Accepta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Salta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres Separador Sil.làbic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Parteix mots automàticament a l&apos;e&amp;scriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Paraula mé&amp;s Curta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Un quadre de diàleg amb totes els possibles guionets per cada paraula es mostrarà si feu servir Extres, partició de mots.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Activa la partició de mots a l&apos;escriure.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Llargada de la paraula més petita a partir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Número màxim de particions amb guionets consecutives.
Un valor de 0 significa infinites particions.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>Consells de &amp;partició de mots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>Separacions consecutives &amp;Permeses:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <source>Image Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Artist:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished">Descripció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Importa &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation>Importa fitxers EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importa la majoria dels fitxers EPS al document, 
convertint el seu vector de dades en objectes Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Insereix Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>abans de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>després de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Inserint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Plan&amp;tilla (Pàgina Esquerra):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Plantilla (Pàgina Dreta):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Insereix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Pàgines mestres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>Pàgina &amp;Mestra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Mou els objectes amb la pàgina</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Insereix Taula</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Número de Files:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Número de Columnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Número de files:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Número de columnes:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Edita JavaScripts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Afegeix...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nova Seqüència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nova Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar la Seqüència?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Gestió de dreceres de Teclat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Tecla Actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Tria una tecla per aquesta Acció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Sense Tecla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>&amp;Tecla Definida per l&apos;Usuari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>Tria &amp;Tecla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Maj+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Aquesta Seqüència ja es fa servir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation>Conjunt de dreceres carregables</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation>&amp;Carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation>&amp;Importa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation>&amp;Exporta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Reinicia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation>Dreceres de teclat disponibles per ser carregades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation>Carrega el conjunt de dreceres seleccionades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation>Importa el conjunt de dreceres dins de la configuració actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation>Exporta les dreceres actuals a un fitxer importable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation>Recarrega les dreceres per defecte d&apos;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation>Fitxer XML de Conjunt de tecles (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Capes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Afegeix una nova Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Esborra Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Apuja Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Abaixa Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Nova Capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">També vols esborrar tots els Objectes d&apos;aquesta capa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>També vols esborrar tots els objectes d&apos;aquesta capa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Afegir una nova capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Esborra capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Apuja la capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Abaixa la capa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Edita Estils de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nou Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar aquest Estil?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="unfinished">Realment vols esborrar aquest Estil?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Selecciona Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Obtenir més:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>XML File:</source>
    <translation>Fitxer XML:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Paràgrafs:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Macro</name>
  <message>
    <source>Passed object is not callable</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;objecte passat no és cridable</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MacroManager</name>
  <message>
    <source>Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Gestiona Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
    <translation type="obsolete">Mostra una finestra gràfica per crear, esborrar, editar, desar i carregar macros.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create, edit and delete macros</source>
    <translation type="obsolete">Crear, editar i esborrar macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Macro</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to open the requested file: %1</source>
    <translation type="obsolete">No puc obrir el fitxer demanat: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Edit Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Edició de Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;El nom de la macro que demanes ja el té una altra macro.&lt;/qt&gt; </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ha fallat la creació de la macro. El gestor de macros no pot activar la macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">La macro &apos;%1&apos; ha generat un petit error.
L&apos;error és: %2
L&apos;error ve de:

%3
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">La macro &apos;%1&apos; no s&apos;ha pogut executar correctament.
L&apos;error és: %2
L&apos;error ve de:

%3
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ManageMacrosDialog</name>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestor de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
    <translation type="obsolete">Ha fallat el canvi de nom perquè el nou nom ja està fent-se servir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Gestió de Macros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;&lt;p&gt;Aquesta finestra és el Gestor de Macros d&apos;Scribus. Aquí pots crear, editar macros, etc. Tots els canvis es fan amb els botons del costat dret de la finestra.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tots els canvis fets en aquest diàleg són instantanis - no pots cancel.lar les accions que es facin aquí.
La taula del centre del diàleg llista quines macros estan actualment carregades i informació sobre elles. Fes servir &quot;Què és&quot; de la taula per obtenir més informació.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crea una nova macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crea una nova macro preguntant pel seu nom i posant-la en el quadre de diàleg d&apos;edició de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Macro</source>
    <translation type="obsolete">Macro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accel</source>
    <translation type="obsolete">Accelerador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Descripció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Aquesta taula llista les macros que estan definides actualment.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nom:&lt;/b&gt; El nom de la macro, es mostra en la barra de menús entre d&apos;altres llocs de l&apos;Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edició:&lt;/b&gt;Si la macro es pot editar, apareix un &quot;Si&quot; en aquesta columna. Normalment si una macro no es pot editar és perquè s&apos;ha creat fent servir la comanda register_macro d&apos;un script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accelerador:&lt;/b&gt;El menú de seqüències de dreceres de teclat, si n&apos;hi ha, associat a la macro. Per exemple CTRL-F8 significa que pots prémer Control-F8 dins de l&apos;Scribus per executar la macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descripció:&lt;/b&gt;Si la macro conté un &quot;docstring&quot;, una cadena especial al principi de la seva definició que la descriu, això es mostra aquí. Si la docstring és molt llarga, només es veu el principi - feu servir &quot;Què és això&quot; en la entrada del menú de Macros per veure la descripció completa.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rena&amp;me</source>
    <translation type="obsolete">Reano&amp;mena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename the selected macro.</source>
    <translation type="obsolete">Reanomena la macro seleccionada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Canvia el nom a la macro seleccionada. Et preguntarà el nou nom.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edició...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Edita el codi font de la macro seleccionada, si el codi està disponible.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esborra la macro seleccionada actualment.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Esborra la macro seleccionada. S&apos;esborra instantàniament, i no hi ha forma de recuperar-la un cop s&apos;hagi esborrat. Si la macro és creada al iniciar el programa, reapareixerà al reiniciar Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Set Accel</source>
    <translation type="obsolete">Acti&amp;va Drecera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Posa la drecera de teclat a aquesta macro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Activa la drecera de teclat (accelerador) de la macro actual. Et preguntarà quina drecera vols en un quadre de diàleg.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xport</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;xporta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+X</source>
    <translation type="obsolete">Alt+X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export macros to a file.</source>
    <translation type="obsolete">Exporta macros a un fitxer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exporta macros a un fitxer extern. El fitxer ha de ser una seqüència Python que contingui les comandes per recrear les macros. Es pot executar amb la opció &lt;tt&gt;Carregar Extensions&lt;/tt&gt; del menú &lt;tt&gt;Seqüència&lt;/tt&gt;, o amb el botó d&apos;importar del gestor de macros.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;si voleu una versió inteligible pels humans de les macros, seleccioneu la macro que voleu, premeu &lt;tt&gt;Edició&lt;/tt&gt; , i feu servir el botó &lt;tt&gt;Desar codi Font&lt;/tt&gt; en el quadre de diàleg &lt;tt&gt;Edició de Macro&lt;/tt&gt;. No se&apos;n podran carregar amb &lt;tt&gt;Carregar extensions&lt;/tt&gt;, a menys que creem una nova macro amb el botó &lt;tt&gt;Nova&lt;/tt&gt; i fem servir &lt;tt&gt;Carregar Codi Font&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Esborr&amp;a Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all macros.</source>
    <translation type="obsolete">Esborra totes les macros.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Esborra totes les macros registrades. Quan s&apos;esborri, no hi haurà forma de recuperar-les. Qualsevol macro definida a l&apos;arrencar el programa es tornarà a carregar el proper cop que engeguem Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import macros from a file.</source>
    <translation type="obsolete">Importa macros d&apos;un fitxer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega les macros d&apos;un fitxer extern.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog</source>
    <translation type="obsolete">Tanca aquest diàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Return to Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Torna a Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Edita la macro seleccionada.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si aquest botó està desactivat, és que no hi és o que el gestor de macros no té el codi font de la macro que has seleccionat (en aquest cas es veurà &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; en la columna &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; de la macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si Scribus no té el codi font de la macro és perquè provablement ha estat creada per una seqüència.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Gestiona propietats de pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Mou els objectes amb la seva pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Distància entre el marge superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Distància entre el marge inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Formats predefinits:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Edita pàgines mestres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the selected master page</source>
    <translation type="obsolete">Duplica la pàgina mestra triada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deletes the selected master page</source>
    <translation type="obsolete">Esborra la pàgina mestra triada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new master page</source>
    <translation type="obsolete">Afegir una nova pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports master pages from another document</source>
    <translation type="obsolete">Importa les pàgines mestres d&apos;un altre document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Realment vols esborra aquesta pàgina mestra?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nova pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nova pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicació Múltiple</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Número de Còpies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>Desplaçament &amp;Horitzontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>Desplaçament &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Distàncies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Àngle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Llargada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Error en Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation type="obsolete">Si executes una seqüència oficial, si us plau avisa a &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation type="obsolete">Aquest missatge també és al portapapers. Usa Ctrl+V per enganxar-lo al bug tracker.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Consola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Amaga &amp;Consola</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importa Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importa Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Des del Document:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Canvia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importa Pàgina(es):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>Des de 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Crea Pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">abans Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">després Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>Des de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importa pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Des del document:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>Can&amp;vi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importa Pàgina(es):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Importa pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Escriu una llista d&apos;elements separats per comes on * vol dir totes les pàgines, i 1-5 és un rang de pàgines i un número una pàgina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Abans de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>després de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Al final de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Font Perduda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>La Font %1 no està instal.lada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Usa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>en comptes</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Mou Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Copia Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Mou Pàgina(es):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">abans Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">després Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">al Final</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Mou pàgina(es)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>abans de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>Després de la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Al final de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">A:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Propietats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Colors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometria</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Punt Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Nivell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Forma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Edita Forma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>Vèrtex 
A&amp;rrodonits:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Distància del Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Buit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>T&amp;abuladors...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Propietats Camí Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Mostra Corba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Inici Desplaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Distància de la Corba:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>Text &amp;Flueix al voltant del Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>&amp;Limitar amb Caixes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Línia de &amp;Contorn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Mida de &amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Intensitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Personalització Espaiat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interlletratge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Inter&amp;lineat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>Est&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Escalat Lli&amp;ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Esc&amp;ala X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Escala Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Escala a Mida de M&amp;arc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>P&amp;roporcional</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Perfil d&apos;Entrada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Intent de representació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Punt Esquerre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Punts Finals</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Punt Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>T&amp;ipus de Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Unió en Punta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Unió obliqua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Unió arrodonida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>Vo&amp;res:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Tap Planer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Tap Rectangular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Tap Arrodonit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>T&amp;erminacions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Sense Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Línies de Cel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Línia a Dalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Línia a l&apos;Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Línia a la Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Línia a Baix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Nom de l&apos;objecte seleccionat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Posició Horitzontal del Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Posició Vertical del Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Amplada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Alçada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Gira l&apos;objecte en el Punt Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Punt des del que es fan els mesuraments i les rotacions d&apos;angles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base esquerra superior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base dret superior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base esquerra inferior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Tria punt base dret inferior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Tria centre pel punt base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Inversió Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Inversió Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Mou un nivell amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Mou un nivell avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Mou a davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Mou al fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Indica el nivell en que està l&apos;objectet, 0 vol dir que és al fons de tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Bloqueja o desbloqueja l&apos;objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Bloqueja o desbloqueja la mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Activa o desactiva la impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Fa que el text de capes inferiors flueixi al voltant del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Fa servir una caixa envoltant en comptes del marc per fer fluir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Fer servir una segona línia basada en el marc per fer fluir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font del objecte o text triat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Mida de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Escalat de l&apos;amplada de caràcter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;emplenat de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Intensitat del color del voltant del text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Intensitat del color d&apos;omplir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">Interlletratge Manual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlineat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Estil del paràgraf actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Idioma de partició de mots del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Canvia paràmetres de punts finals o esquerres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Patró de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Gruix de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Unions de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Finals de línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Estil de línia de l&apos;objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Tria la forma del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Edita la ombra del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Radi dels costats arrodonits</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Número de columnes de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Canvia entre Gap o Amplada de Comumna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Distància entre columnes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Distància del text a dalt del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Distància del text a baix del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Distància del text a l&apos;esquerra del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Distància del text a la dreta del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Paràmetres de tabuladors del marc...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Permet a la imatge tenir mida diferent del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Desplaçament horitzontal de la imatge al marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Desplaçament Vertical de la imatge al marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Redimensiona la imatge horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Redimensiona la imatge verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Mantenir l&apos;escalat de X i Y igual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Mantenir l&apos;aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Fer que la imatge encaixi en la mida del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Fer servir proporcions d&apos;imatge en comptes de marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Perfil font de la imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Amplada de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Escriptura d&apos;esquerra a dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Interlineat fixe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Interlineat automàtic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Alinear a la graella base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation>X-DPI actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation>Y-DPI actual:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation>Inici de fletxa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation>Final de fletxa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Desplaçament dels caràcters de la línea base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Escalat de l&apos;alçada del caràcter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Espai entre caràcters manual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke. Only available with &quot;outline&quot; text decoration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill. Only available with &quot;outline&quot; text decoration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edita Estil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Unió en Punta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Unió Obliqua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Unió arrodonida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Amplada Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Línia Solida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Línia de Guions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Línia de Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia Guió Punt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Línia Guió Punt Punt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">El Nom &quot;%1&quot; no és únic
Si us plau tria&apos;n un altre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <source>Progress</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Edita Plantilles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nou</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar la Plantilla?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Nova Plantilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Copia de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nom:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Còpia #%1 de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>El meu &amp;Connector</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - el meu connector</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>El connector funciona!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nou Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloide</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Pàgines &amp;Encarades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Primera &amp;Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Pr&amp;imer Número de Pàgina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Unitats per &amp;Defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation type="obsolete">Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milímetres (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>Marcs de Text &amp;Automàtics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Guies de Columna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Gap:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Mida de pàgina, tant mides estàndard com personalitzades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientació de les pàgines del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Amplada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Alçada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Activa la distribució sola o extesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Fer que la primera pàgina sigui a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Primer número de pàgina del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Unitats de mesura utilitzades en la edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Crear caixes de text automàticament quan s&apos;afegeixin pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Número de columnes a crear en els quadres de text automàtics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Distància entre les columnes creades automàticament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="obsolete">Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folio</source>
    <translation type="obsolete">Foli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="obsolete">Llibre major</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Document</source>
    <translation type="obsolete">Obrir document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation type="obsolete">Documents recents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>No tornis a mostrar aquest diàleg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Quantitat inicial de pàgines del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>N&amp;úmero de pàgines:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
    <translation type="obsolete">Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
    <translation type="obsolete">Documents (*.sla *.scd);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>Coordenades &amp;Absolutes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Posició &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Edita Línia del &amp;Voltant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Restableix Línia del Voltant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>Fi d&apos;&amp;Edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Mou Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Mou Punts de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Afegeix Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Esborra Nodes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Mou Punts de Control independentment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Moure Punts de Control simetricament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Restableix Punts de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Restableix Punt de Control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Obre un Polígon o Tallar una Corba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Tanca aquesta Corba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Enmiralla el camí Horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Enmiralla el camí Verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Esquila el Camí cap a la Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Esquila el Camí cap a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Esquila el Camí cap Amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Esquila el Camí cap Avall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Gira el camí antihorariament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Gira el camí horariament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Redueix la Mida del camí per mostrar %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Allarga el camí per mostrar %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Angle de Rotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>% d&apos;allargament o Reduir Per</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Activa Edició de Contorn de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Restableix el Contorn de línia a la Forma Original del Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="obsolete">Si està clicat fa servir Coordenades Relatives de 
Pàgina, i sinó Coordenades Relatives a l&apos;Objecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Quan està marcat fa servir coordenades relatives a la pàgina, altrament són relatives a l&apos;objecte.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importar Dibuixos d&apos;&amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
    <translation type="obsolete">Importar fitxers de dibuixos d&apos;OpenOffice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Importa la majoria dels fitxers de dibuixos d&apos;OpenOffice al document actual, convertint les dades vectorials a objectes Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>Opcions de l&apos;importador d&apos;OpenDocument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Sobreescriure estils de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Activant això els estils actuals seran sobreescrits</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Barreja estils de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Barreja estils de paràgraf pels seus atributs. Això ens donarà estils de paràgraf similars, que mantindran atributs, fins i tot si els estils de document tenen noms diferents.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Fes servir el nom de document com estil de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Afegeix el nom del document al principi del nom dels estils d&apos;Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>No ho tornis a preguntar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Guarda les opcions actuals i no les preguntarà més quan importi documents OASIS OpenDocument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation type="unfinished">Document Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Amplada de línia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">No s&apos;ha pogut obrir a l&apos;obrir el fitxer de preferències &quot;%1&quot;:%2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation type="unfinished">Desa com PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="unfinished">So&amp;rtida a Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="unfinished">Ca&amp;nvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation type="unfinished">Genera un fitxer per ca&amp;da pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
    <translation type="obsolete">Això permet exportar un PDF per cada pàgina del document. Els números de pàgina s&apos;afegiran al nom automàticament. Això és útil sobretot per impressió comercial en PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation type="obsolete">Crear un PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="obsolete">So&amp;rtida a Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">Ca&amp;nvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Exporta Rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Totes les pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tr&amp;ia Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions de Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation type="obsolete">Co&amp;mpatibilitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enquadernar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Marge Esquerre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Marge Dret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Generar Minia&amp;tures</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation type="obsolete">Desa Marcs de Text en&amp;llaçats com Articles PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inclou Punts</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation type="obsolete">dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Automàtic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mètode:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qualitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation type="obsolete">Màxim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation type="obsolete">Alta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation type="obsolete">Baixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation type="obsolete">Mínim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Redueix Imatges a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation type="obsolete">&amp;General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Encasta totes les Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation type="obsolete">Encastant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts Disponibles:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts a encastar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Pre&amp;visualització de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Durada de la Visualització:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Duració de l&apos;Efec&amp;te:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ipus d&apos;Efecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Movent Línies:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;s del:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;irecció:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation type="obsolete">sec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Sense Efecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation type="obsolete">Blinds</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Caixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation type="obsolete">Dissolució</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation type="obsolete">Brillantor (Glitter)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Separació (Split)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation type="obsolete">Neteja (Wipe)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horitzontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Interior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Exterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Esquerra a Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Dalt a Baix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Baix a Dalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Dreta a Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation type="obsolete">Dalt-Esquerra a Baix-Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Efectes a totes les Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usa Encriptació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation type="obsolete">Contrassenyes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Propietari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Permet Im&amp;primir el Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Permet &amp;Canviar el Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Permet Cop&amp;iar Text i Gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Permet Afegir &amp;Anotacions i Camps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;eguretat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sortida Preparada Per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Impressora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paràmetres de Representació Personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres de Representació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation type="obsolete">Fre&amp;qüència:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Angle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation type="obsolete">Funció d&apos;Esquit&amp;xar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation type="obsolete">Punt Simple</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation type="obsolete">Rodona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation type="obsolete">Elipse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Colors Sòlids:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation type="obsolete">Usar Perfils ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Perfils:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation type="obsolete">Intent de representació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation type="obsolete">Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Colorimètric Relatiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Saturació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Colorimètric Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Imatges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation type="obsolete">No fer servir perfils encastats ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;olor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="obsolete">Sortida a PDF/X-3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Cadena d&apos;&amp;Informació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Perfil de Sortida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation type="obsolete">Caixa de Retallat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Exporta pàgines a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Exporta rang de pàgines a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Insereix una llista de tokens separats per coma
un token pot ser * per totes, 1-5 per
un rang de pàgines o un número sol.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="obsolete">Determina la compatibilitat PDF. Per defecte es fa Acrobat 4.0 que dóna la màxima compatibilitat.
Tria Acrobat 5.0 si el teu fitxer té característiques PDF 1.4 com transparència o necessites encriptació de 128 bits.
PDF/X-3 és per exportar el PDF a impressors comercials i es pot triar si actives la gestió de color.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation type="obsolete">Determina el &quot;binding&quot; de les pàgines en el PDF. A menys que sàpigues
que necessites canviar-lo deixa el valor per defecte - Esquerra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation type="obsolete">Genera miniatures de cada pàgina en el PDF.
Alguns visors poden fer servir les miniatures per navegar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Genera Articles PDF, això és útil per navegar pels articles del PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation type="obsolete">Encasta els punts creats en el document.
Això és útil per navegar per PDFs que són grans.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation type="obsolete">Redueix la resolució del text i els gràfics vectorials.
Això no afecta la resolució de les imatges bitmap com les fotos.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation type="obsolete">Compressió del text i dels gràfics.
A menys que tinguis alguna raó, deixa això clicat. Redueix la mida del PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation type="obsolete">Versió de compressió per imatges.
Atomàtic permet a Scribus triar el millor mètode.
ZIP és bo per imatges amb colors sòlids.
JPEG és millor per crear PDF petits que tenen moltes fotos (amb la mínima pèrdua possible).
Deixa-ho en automàtic, a menys que tinguis una necessitat de compressió especial.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation type="obsolete">Nivells de Compressió: Mínima (25%), Baixa (50%), Mitjana (75%), Alta (85%), Màxima (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation type="obsolete">Redueix la qualitat de les imatges bitmap a la triada.
Deixar això sense marcar ho deixa a la resolució que tinguin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation type="obsolete">DPI (Punts per polzada) per exportació d&apos;imatges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation type="obsolete">Encasta fonts en el PDF. Encastar les fonts
preservarà la distribució i l&apos;apariència del teu document .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation type="obsolete">Activa efectes de presentació en Acrobat Reader a pantalla senzera.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation type="obsolete">Mostra previsualització de cada pàgina llistada a sota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation type="obsolete">Temps en que la pàgina es mostrarà abans de que la presentació comenci en la pàgina actual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation type="obsolete">La duració de l&apos;efecte.
Un temps més curt farà que l&apos;efecte sigui més ràpid, i a l&apos;inversa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation type="obsolete">Tipus d&apos;efecte per pantalla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation type="obsolete">Direcció del moviment de les línies d&apos;efecte de Separació i Blind.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation type="obsolete">Posició d&apos;inici dels efectes de Caixa i Separació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation type="obsolete">Direcció dels efectes de brillantor o neteja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation type="obsolete">Aplica l&apos;efecte actual a totes les pàgines.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="obsolete">Activa les característiques de seguretat en el PDF.
Si tries Acrobat 4.0, el PDF estarà protegit per encriptació de 40 bits.
Si tries Acrobat 5.0, el PDF estarà protegit per encriptació de 128 bits.
Atenció: La encriptació de PDF no és tan bona com la de GPG o PGP i també té algunes limitacions.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation type="obsolete">Tria una contrassenya mestra que activarà o desactivarà les
característiques de seguretat del PDF generat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Tria un password perquè els usuaris puguin llegir el PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation type="obsolete">Permet imprimir el PDF. Si no està marcat, no ho permet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Permet modificar el PDF. Si no està marcat, no es permet modificar el PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation type="obsolete">Permet copiar text o gràfics del PDF.
Si no està marcat, no es pot copiar text ni gràfics.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Permet afegir anotacions i camps al PDF.
Si no està marcat, la edició d&apos;anotacions i camps no es permet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation type="obsolete">Model de color per la sortida del PDF.
Tria Pantalla/Web per PDFs que es llegiran per pantalla i imprimiran en impressores d&apos;injecció.
Tria Impressora per imprimir en impressores de 4 colors CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation type="obsolete">Aquesta és una característica avançada no activada per defecte. Només s&apos;ha d&apos;activar
quan l&apos;impressor te l&apos;hagi demanat específicament i t&apos;hagi donat els requisits necessaris.
Altrament, el teu PDF no s&apos;imprimirà correctament i no serà portable entre plataformes.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Encasta un perfil de color per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Representació per colors sòlids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Encasta un perfil de color per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation type="obsolete">No fer servir perfils de color encastats en les imatges </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de color per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="obsolete">Representació per imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation type="obsolete">Perfil de sortida per impressió. Si pots, demana consells al teu impressor sobre la tria de perfils.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation type="obsolete">Cadena obligatòria per PDF/X3 o el PDF fallarà.
Ajustos PDF/X-3. Recomanem fer servir el títol del document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de dalt de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de baix de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de l&apos;esquerra de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="obsolete">Distància de la sangria des de la dreta de la pàgina real</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Anomena i Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Comprimir Text i gràfics &amp;Vectorials</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En&amp;able Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Activa Efectes de Presentació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Presentation</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Presentació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Subset all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Agrupa totes les Font&amp;s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to subset:</source>
    <translation type="obsolete">Fonts a agrupar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) horitzontalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertically</source>
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) verticalment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Desa com PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation type="obsolete">Genera un fitxer per ca&amp;da pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
    <translation type="obsolete">Això permet exportar un PDF per cada pàgina del document. Els números de pàgina s&apos;afegiran al nom automàticament. Això és útil sobretot per impressió comercial en PDF.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFlib</name>
  <message>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Master Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Vista prèvia d&apos;Impressió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Antiàlies de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Antiàlies de &amp;Gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Mostra Trans&amp;parències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Sobre eliminació de color s&amp;ubjacent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Mostra CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Dóna un punt de vista més agradabe dels items de text en el visor, a canvi
d&apos;un petit ralentiment de la previsualització. Només afecta les fonts Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Dóna un punt de vista més agradabe de fonts True Type, Open Type, EPS, PDF i 
gràfics vectorials en la previsualització, a canvi d&apos;un petit ralentiment</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Mostra transparències i ítems transparents en el document. Requereix Ghostcript 7.07 o posterior</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Permet a la vista prèvia d&apos;impressió simular l&apos;ús de tintes CMYK en comptes de colors RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta C(Cian) </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta M(Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta Y(Groc)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Activa/desactiva la placa de tinta K(Negre)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma de canviar algunes de les ombres grises que estan compostes
de cian, groc i magenta i al seu lloc fer servir negre.
UCR pot afectar parts d&apos;imatges que són neutrals i/o amb tons foscos
que estan propers al gris. Fes servir això millora la impressió d&apos;algunes imatges
però cal alguna experimentació en cada un dels casos.
UCR redueix la possibilitat de sobresaturació amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de grisos que estan 
composades per cian, groc i magenta però es veuen negres.
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o de tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas.
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Dóna una visió més agradable de les fonts TrueType, OpenType, EPS, PDF i 
els gràfics vectorials en la previsualització, però la previsualitació serà més lenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Nom de separació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Groc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Negre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Escalat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Imprimir...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Fa que el text sigui més agradable, però això pot provocar una lleugera baixada de rendiment en la visualització. Això només afecta en les fonts Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Fa que el text TrueType, OpenType, EPS, PDF i gràfics vectorials siguin més agradables, però això pot provocar una lleugera baixada de rendiment en la visualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de gris que estan composades per cian, groc i magenta fent servir negre. El UCD afecta parts de les imatges que són neutrals i/o tons foscos que són propers a gris. Fer servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges pero cal una mica d&apos;experimentació i proves per obtenir resultats bons. El UCR redueix la possibilitat de sobresaturació de tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the scale of the page.</source>
    <translation>Redueix l&apos;escala de la pàgina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Tanca</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <source>Processing Master Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Copia Aquí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Mou Aquí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enganxa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra &amp;Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Mostra G&amp;uies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Reixa &amp;Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Desplaça &amp;a la Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Des&amp;plaça a les Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation type="obsolete">Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation type="obsolete">Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation type="obsolete">Original PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation type="obsolete">Actual PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation type="obsolete">Text enllaçat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="obsolete">Text en un Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation type="obsolete">Paràgrafs:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation type="obsolete">Paraules:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation type="obsolete">Lletres:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation type="obsolete">Impressió:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Activat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="obsolete">Desactivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="obsolete">In&amp;formació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obtenir Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;matge Visible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Actualitza Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edita Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ajusta Marc a la Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obtenir Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Editar Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Es un P&amp;unt de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="obsolete">És una A&amp;notació de PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ropietats Anotació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ropietats de Camp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcions &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">Edita Text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bloqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation type="obsolete">DesB&amp;loqueja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Bloqueja &amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Desbloqueja M&amp;ida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="obsolete">Envia a la Ca&amp;pa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Text de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation type="obsolete">Desa&amp;grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Envia al &amp;fons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Envia a &amp;Davant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Abaixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;puja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marc d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation type="obsolete">Polí&amp;gon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Esquemes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Marc de &amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Corba &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="obsolete">Conve&amp;rteix a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Neteja C&amp;ontingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Mostra P&amp;ropietats...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Amaga P&amp;ropietats...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation type="obsolete">Realment vols esborrar tot el Text?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation type="obsolete">El Programa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation type="obsolete">està perdut!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="obsolete">Còpia de</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Polilínia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Camí de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Còpia de</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Fa referència A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Es pare de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Es fill de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Atributs d&apos;ítems de pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Relació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Relacionat amb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Atributs d&apos;ítems de pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Valor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Paràmetre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Relació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Relacionat amb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <source>Page Layout</source>
    <translation>Format de pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>La primera pàgina és:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished">Doble cara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="unfinished">Mig dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them</source>
    <translation type="unfinished">Arrossega les pàgines o les pàgines mestres a la paperera per esborrar-les</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below</source>
    <translation type="unfinished">Aquí hi ha totes les pàgines mestres. Per crear una pàgina nova, arrossega una pàgina mestr a la vista de pàgina de sota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished">Organitza Pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Pàgines mestres disponibles:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Pàgines:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete">de %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %2</source>
    <translation>%1 de %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %1</source>
    <translation>%1 de %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSize</name>
  <message>
    <source>Quarto</source>
    <translation>Quartilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Foolscap</source>
    <translation>Foolscap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Government Letter</source>
    <translation>Carta oficial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation>Contable</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation>Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Post</source>
    <translation>Post</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crown</source>
    <translation>Crown</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large Post</source>
    <translation>Large Post</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demy</source>
    <translation>Demy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Mitjà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Royal</source>
    <translation>Reial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Elephant</source>
    <translation>Elefant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Demy</source>
    <translation>Demy Doble</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quad Demy</source>
    <translation>Quad Demy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>STMT</source>
    <translation>STMT</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A</source>
    <translation>A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B</source>
    <translation>B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D</source>
    <translation>D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E</source>
    <translation>E</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Resultat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Busca Resultats per:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Previsualitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Selecciona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Camí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Imprimir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Estat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Anar a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Perdut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Cerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel Search</source>
    <translation>Cancel.la recerca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Gestiona Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Image Search</source>
    <translation>Scribus - Cerca d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The search failed: %1</source>
    <translation>La recerca ha fallat: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
    <translation>No hi ha imatges amb el nom &quot;%1&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a base directory for search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PixmapExportPlugin</name>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Desa com &amp;Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export As Image</source>
    <translation>Exporta com Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
    <translation>Exporta les pàgines seleccionades com imatges bitmap.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManager</name>
  <message>
    <source>Cannot find plugin</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>No puc trobar el connector</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown error</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>error desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find symbol (%1)</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>No puc trobar el símbol (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Importa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: loading %1</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Connector: carregant %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>init failed</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation>ha fallat la inicialització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown plugin type</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation>tipus de connector desconegut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 loaded</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Connector: %1 carregat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Connector: %1 no s&apos;ha pogut carregar: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation type="obsolete">Fitxers PostScript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
    <translation type="obsolete">Imatges SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg);;</source>
    <translation type="obsolete">Imatges SVG (*.svg);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</source>
    <translation type="obsolete">Dibuixos OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManagerPrefsGui</name>
  <message>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation>Gestor de Connectors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin</source>
    <translation>Connector</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How to run</source>
    <translation>Com executar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load it?</source>
    <translation>Carregar-lo?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin ID</source>
    <translation>ID de Connector</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
    <translation>S&apos;ha de reiniciar el programa per activar els canvis.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Propietats del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="obsolete">Can&amp;tos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="obsolete">Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Número de vèrtex pels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Graus de rotació dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonWidget</name>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>V&amp;èrtex:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation>Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Número de vèrtex dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Graus de gir dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation>Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>General</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Tipografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Eines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Àlbum de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Eines Externes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation type="obsolete">Misc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Mida de &amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation type="obsolete">Unitats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="obsolete">Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milímetres (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation type="obsolete">Paràmetres del Ratolí</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>&amp;Salt de Roda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation type="obsolete">px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Radi de Captura:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation type="obsolete">Menus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>Documents &amp;Recents:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Camins</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Documents:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Canvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>Perfils &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Seqüències: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>C&amp;anvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;emplates:</source>
    <translation type="obsolete">Plantill&amp;es:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Ca&amp;nvi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Mida de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Mida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Apaisat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Amplada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>A&amp;lçada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Pàgines &amp;Encarades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Primera &amp;Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Guia de Marges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Baix:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Dal&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dreta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Esquerra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Autodesat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Activat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation type="obsolete">Distribució de Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Espai pet&amp;it de Reixa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Espai &amp;Gran de Reixa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament de Guia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation type="obsolete">Colors de Reixa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Reixa Pe&amp;tita:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Reixa G&amp;ran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de Guies d&apos;&amp;Usuari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Co&amp;lor de Reixa Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation type="obsolete">Colocant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation type="obsolete">e&amp;n Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation type="obsolete">en &amp;Primer Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Reixa Base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;n</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation type="obsolete">Subíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Desplaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;scalat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation type="obsolete">Superíndex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation type="obsolete">De&amp;splaçament:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;calat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation type="obsolete">Majúscules Petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation type="obsolete">Es&amp;calat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Altres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Reixa Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation type="obsolete">C&amp;ompensa Linea Base:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Inter&amp;lineat Automàtic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Font per Defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mida per defecte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de &amp;Text:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">Colu&amp;mnes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Buit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color de &amp;Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation type="obsolete">Inten&amp;sitat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation type="obsolete">Intensit&amp;at:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tipus de Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gruix Línia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation type="obsolete">Mí&amp;nim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation type="obsolete">Mà&amp;xim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Increment:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Lli&amp;ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Escalat &amp;Horitzontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Escalat &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;scala Imatge a Mida de Marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Manteni&amp;r l&apos;aspecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;&amp;Emplenat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="obsolete">Vert&amp;ex:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotació:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="obsolete">Aplica &amp;Factor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Altres Opcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>Desa Contingut dels Can&amp;vis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Previsualitzar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Petita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Mitjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Gran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Mostra Pàgines Co&amp;stat per Costat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation type="obsolete">Colors de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation type="obsolete">Sego&amp;n Pla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marges:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Mostra l&apos;àrea no imprimible en C&amp;olor de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Característiques de &amp;Transparècies PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Ajusta Mida de Pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation type="obsolete">Per ajustar la pantalla arrossega el desplaçador pel regle.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpret Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Nom de l&apos;Executable:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text Antiàlies </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>&amp;Gràfics Antiàlies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Eina de Processat d&apos;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Nom de l&apos;&amp;Executable:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Imprimint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>Retalla a &amp;Marges de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Eliminació de color s&amp;ubjacent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation type="obsolete">Tria la decoració i l&apos;aspecte de finestres per defecte .
Scribus hereta qualsevol tema de KDE disponible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Mida per defecte de les fonts dels menus i finestres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Unitats de mesura per defecte en la edició</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Número de línies que escribus es mourà en els moviments de la rodeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation type="obsolete">Radi de l&apos;àrea on Scribus pemetrà capturar objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Número de documents oberts recentment a mostrar en el menu Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Directori de documents per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation type="obsolete">Directori de perfils ICC per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Directori de seqüències per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Directory for Document Templates</source>
    <translation type="obsolete">Directori adicional per Plantilles de Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Mida de pàgina per defecte, mida estàndard i/o personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Orientació per defecte dels documents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Amplada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Alçada de les pàgines del document, editable si tenim mida personalitzada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Activa la distribució sola o extesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Fer que la primera pàgina sigui a l&apos;esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia superior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre la guia inferior i la vora del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge esquerre i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per trobar els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre el marge dret i la vora del paper.
Si tenim Pàgines Encarades, aquest espai es pot fer servir per obtenir els marges per enquadernar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Quan s&apos;activa, Scribus fa una còpia del fitxer amb extensió .bak 
cada vegada que passa el període de temps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Temps per desar automàticament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre les línies de reixa petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Distància entre les línies de reixa grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation type="obsolete">Distància en la qual un objecte des desplaçarà cap a les guies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de reixa petites</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de reixa grans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies guia que inserim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Col.loca la reixa darrera els objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Col.loca la reixa davant dels objectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Activa la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Desactiva la reixa base</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation type="obsolete">Desplaçament sobre la línia base de la font de la línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del superíndex comparat amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation type="obsolete">Desplaçament sota la línia base de la font de la línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del subíndex comparat amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation type="obsolete">Mida relativa del les majúscules petites comparades amb la font normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation type="obsolete">Percentatge d&apos;increment sobre la mida de font per interliniat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de Marc de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de Marc d&apos;Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats de la Forma del Dibuix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation type="obsolete">Defecte de Nivell de Magnificació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats del Dibuix de Línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Propietats del Dibuix de Polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Font pels propers marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Mida de la font pels nous Marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation type="obsolete">Color de la font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation type="obsolete">Número de columnes en un text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation type="obsolete">Espai entre les columnes de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation type="obsolete">Exemple de la font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation type="obsolete">Els Marcs d&apos;Imatges es poden escalar a qualsevol mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Horitzontal d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Escalat Vertical d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Mantenir iguals l&apos;escalat horitzontal i vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Imatges en marcs d&apos;imatges són escalades a la mida del marc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation type="obsolete">Les imatges escalades automàticament mantenen les proporcions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;omplir Marcs d&apos;Imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color d&apos;omplir el text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Color de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color de línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Color d&apos;emplenat de formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Estil de línia de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Gruix de línia de Formes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Magnificació mínima permesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Magnificació màxima permesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation type="obsolete">Canvis en la magnificació per cada desplaçament</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Saturació del color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation type="obsolete">Estils de Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation type="obsolete">Gruix de línies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Número de vèrtex dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Graus de rotació dels polígons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polígon de Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Un valor negatiu farà el polígon concau ( o de forma estrellada),
i un valor positiu el farà convex</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Tria la mida de vista prèvia en l&apos;àlbum de retalls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Desa l&apos;àlbum després de cada canvi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation type="obsolete">Al fer servir pàgines acarades, motre-les de costat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Color del paper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation type="obsolete">Color de les línies de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Marca l&apos;àrea fora de marges amb el color de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation type="obsolete">Activa característique de transparència amb PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Estableix el nivell de zoom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Localització de l&apos;interpret de Ghostcript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Text antialies per representació EPS i PDF en pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Gràfics antialies per representació EPS i PDF en pantalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation type="obsolete">Localització de l&apos;editor de gràfics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>No mostrar els objectes que quedin fora dels marges a l&apos;imprimir o exportar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de grisos que estan composades
per cian, groc i magenta però fan servir negre.
UCR pot afectar parts de imatges que són de color neutral o tons foscos
propers a gris. Fes servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges 
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dins:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="obsolete">Executiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folio</source>
    <translation type="obsolete">Foli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="obsolete">Llibre Major</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Carta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloide</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Idioma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document T&amp;emplates:</source>
    <translation>Plantill&amp;es de Document:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units:</source>
    <translation>Unitats:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo/Redo</source>
    <translation>Desfés/Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action history length</source>
    <translation>Llargada de l&apos;historial d&apos;accions</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation>Partidor de mots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation>Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Verificador</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation>Gestió del color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation>Exportar a PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Atributs dels elements del document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation>Taula de contingut i índexos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Dreceres de teclat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation>Visualització de Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Color:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation>Mostra imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation>Mostra enllaços de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Control Characters</source>
    <translation>Mostra caràcters de control</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Mostra marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Mides relatives a la pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch Space</source>
    <translation>Espai de suport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gaps between Pages</source>
    <translation>Espais entre pàgines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal:</source>
    <translation>Horitzontals:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical:</source>
    <translation>Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
    <translation>Per ajustar la pantalla mou la regla avall.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Resolució:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
    <translation>Pregunta sempre abans de substituir fonts al carregar un document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
    <translation>Visualització prèvia de l&apos;estil de paràgraf actual al editar els estils</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Startup Dialog</source>
    <translation>Mostra el diàleg d&apos;inici</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Fes servir el Lorem Ipsum estàndard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Count of the Paragraphs:</source>
    <translation>Número de paràgrafs:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Diversos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugins</source>
    <translation>Connectors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
    <translation>Mostra els caràcters no imprimibles en els marcs de text com marques de paràgraf</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation>Activa i desactiva la visualització de marcs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation>Activa i desactiva la visualització d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with a document open.</source>
    <translation type="obsolete">Directori de perfils ICC. No es pot 
canviar amb un document obert.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional directory for document templates</source>
    <translation>Directori addicional per plantilles de document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps.
If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="obsolete">Estableix el número de passes en l&apos;historial.
Si està a 0 significa un nombre infinit de passes.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
    <translation>Col.loca una guia en la pantalla i mou-la per establir el nivell d&apos;ampliació perquè Scribus pugui mostrar les pàgines i objectes a la mida correcta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
    <translation type="obsolete">Localització de l&apos;editor de gràfics dins del sistema de fitxers. Si fas
servir gimp , recomanem &apos;gimp-remote&apos;, perquè permet
editar la imatge en una instància de gimp que 
s&apos;estigui executant.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation>Defineix la quantitat d&apos;espai disponible a l&apos;esquerra del document com a plafó per crear i modificar elements i moure&apos;ls a la pàgina activa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation>Defineix la quantitat d&apos;espai disponible a la dreta del document com a plafó per crear i modificar elements i moure&apos;ls a la pàgina activa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation>Defineix la quantitat d&apos;espai disponible a sobre del document com a plafó per crear i modificar elements i moure&apos;ls a la pàgina activa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation>Defineix la quantitat d&apos;espai disponible a sota del document com a plafó per crear i modificar elements i moure&apos;ls a la pàgina activa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate Ghostscript</source>
    <translation>Localitza Ghostcript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate your image editor</source>
    <translation>Localitza l&apos;editor d&apos;imatges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Interpreter</source>
    <translation>Interpret PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
    <translation>Actia o desactiva la visió de marcs enllaçats.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
    <translation>Tria l&apos;idioma per defecte amb el qual s&apos;executarà Scribus. Si es deixa blanc s&apos;escull basat en les variables del sistema. Es pot forçar passant-li a l&apos;executar l&apos;Scribus des de la línea de comandes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size (Menus):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size (&amp;Palettes):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the tool windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;, as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished">Una forma d&apos;apagar algunes de les intensitats de gris que estan composades per cian, groc i magenta fent servir negre. El UCD afecta parts de les imatges que són neutrals i/o tons foscos que són propers a gris. Fer servir això pot millorar la impressió d&apos;algunes imatges pero cal una mica d&apos;experimentació i proves per obtenir resultats bons. El UCR redueix la possibilitat de sobresaturació de tintes CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsDialogBase</name>
  <message>
    <source>&amp;Defaults</source>
    <translation>&amp;Defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsManager</name>
  <message>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Pàgina sola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Doble cara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Pàgina Esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Pàgina Dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3-Plecs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation>Mig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4-Plecs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation>Mig esquerra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation>Mig dreta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
    <translation>Migrar les característiques velles d&apos;Scribus?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
    <translation>Scribus ha detectat fitxers de preferències d&apos;Scribus 1.2.
Vols migrar-les a la nova versió d&apos;Scribus?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
    <translation>No es pot obrir el fitxer de preferències &quot;%1&quot; per escriptura: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
    <translation>Escriure al fitxer de preferències &quot;%1&quot; ha fallat: codi d&apos;status %2 QIODevice </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
    <translation>Error a l&apos;obrir el fitxer de preferències &quot;%1&quot;:%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
    <translation>No s&apos;ha pogut obrir el XML des de &quot;%1&quot;:%2 a la línia %3, col %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation>PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation>PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation>PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Writing Preferences</source>
    <translation>Error escribint les preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
    <comment>scribus app error</comment>
    <translation>Scribus no ha pogut guardar les preferències: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Comprova els permisos de directoris i fitxers i l&apos;espai de disc disponible.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Loading Preferences</source>
    <translation>Error carregant les preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
    <translation>Scribus no ha pogut carregar les preferències:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Es carregaran els per defecte.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PresetLayout</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Cap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book</source>
    <translation type="obsolete">Llibre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazine</source>
    <translation>Revista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, &apos;Book&apos; sets margins classically (Gutenberg). &apos;Book&apos; is proposed for two-sided documents. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
    <translation type="obsolete">Pots seeccionar el format de pàgina. &apos;Cap&apos; deixa els marges tal com estan, &apos;Llibre&apos; posa marges clàssics (Gutenberg). &apos;Llibre&apos; es ideal per documents a doble cara. &apos;Revista&apos; posa el mateix valor a tots els marges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fibonacci</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Golden Mean</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nine Parts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gutenberg</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PythonConsole</name>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Obre...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>S&amp;urt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Run</source>
    <translation>&amp;Executa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run As &amp;Console</source>
    <translation>Executa com a &amp;Consola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Output...</source>
    <translation>&amp;Desa sortida...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Script</source>
    <translation>&amp;Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python Console</source>
    <translation>Cònsola Scribus de Python</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
    <translation>Aquesta està derivada de la cònsola Python però té algunes limitacions especialment amb els espais en blanc. Consulta el manual per tenir més informació.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Cònsola de Seqüències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write your commands here. A selection is processed as script</source>
    <translation>Escriu les teves comandes aquí. Una selecció es processa com una seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output of your script</source>
    <translation>Sortida de la teva Seqüència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py)</source>
    <translation>Seqüències Python (*.py)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open File With Python Commands</source>
    <translation type="obsolete">Obre fitxer amb comandes Python</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the Python Commands in File</source>
    <translation>Desa les comandes Python en un fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt)</source>
    <translation>Text (*.txt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Current Output</source>
    <translation>Desa la sortida actual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Python Script File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>T&amp;on:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>&amp;Sat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;Val:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Vermell:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>V&amp;erd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>Bl&amp;au:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>Canal A&amp;lfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>Colors &amp;Bàsics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Colors Personalitzats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Definir Colors personalitzats &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Afegeix Colors Personalitzats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Tria Color</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Copia o Mou un Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Llegir: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Escriure: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>&amp;Nom Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>&amp;Tipus Fitxer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Directori amunt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atributs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>M&amp;ira a:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Enrere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Crea Nova Carpeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Vista de Llista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Vista Detallada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Preveure Informació</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Preveure Contingut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Llegir-Escriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Només Llegir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Només Escriure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Inaccessible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Enllaç al Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Enllaç al Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Enllaç a Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Dir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>&amp;Reanomena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Esborra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>Re&amp;carregar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Ordena per &amp;Nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Ordena per &amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Ordena per &amp;Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Desordenat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Ordenar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Mostra fitxers ocult&amp;s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>el fitxer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>el directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>l&apos;enllaç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Esborra %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Estas segur de voler esborrar %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nova Carpeta 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nova Carpeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nova Carpeta %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Troba Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Directoris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Error</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1 
Fitxer no trobat. 
Comprova el nom i el camí.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Tria un Directori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Directori:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>Est&amp;il de Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Mida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efectes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>Bar&amp;rat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>S&amp;ubratllat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Color</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Mostra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>Seqüènc&amp;ia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>D&apos;acord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Aplicar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Cancel.la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Tria Font</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Buida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Selecciona Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Des&amp;fés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Refés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>T&amp;alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Copia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Preparar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Personalitza...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;En quant a Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Aquest programa fa servir Qt versió %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt és un conjunt d&apos;eines per desenvolupament multiplataforma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt dóna portabilitat entre &amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, i la majoria de les variants Unix &lt;br&gt;Qt també està disponible per dispositius empotrats&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt és un producte de Trolltech. Mira &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; per més informació.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Arguments errònis! Crida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Important text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Tots els Formats Suportats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation>La Font %1 està malament, descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Iniciant...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Segon Pla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Avís</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Realment vols sobreescriure el Fitxer:
%1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de &amp;Fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inserir Especial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template: </source>
    <translation type="obsolete">Plantilla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Butlletins</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Fulletons</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Catàlegs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Quartilles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Rètols</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Cartes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Membrets</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Sobres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Cartes de Negoci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Calendaris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Anuncis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Etiquetes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Menus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>Formularis PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>Presentacions PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Revistes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Posters</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Anuncis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Documents de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Díptics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Plantilles Pròpies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com &amp;Imatge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Desa com Imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Error desant els fitxer(s).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Error desant els fitxer(s).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Exportació correcta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Fitxer existent. Sobreescric?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>continua existint. Sobreescric?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>No</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Si a tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="obsolete">Previsualització</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Previsualitzaci&amp;ó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importa &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Tots els Formats Suportats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Obre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Desa com &amp;Plantilla...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes carregar una imatge a un objecte que no existeix o no està triat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes (des)bloquejar un objecte que no existeix! Ni seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Intentes preguntar a un objecte que no existeix! Ni seleccionat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Crides un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Vols esborrar un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Ostres! Vols passar text a un objecte que no existeix!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Manual de Seqüèn&amp;cies...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>Seqüències &amp;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Executa Seqüència...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>Seqüències &amp;Recents</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Mostra &amp;Cònsola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation type="obsolete">Seqüèn&amp;cia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Referència en Línia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Anomena i desa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges SVG (*.svg *.svgz);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges SVG (*.svg);;Tots els Fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importa &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Valors separats per Comes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>CSV_data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>CSV_header</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>Fitxers HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation>
Enllaços Externs

</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OO.o Writer Documents</source>
    <translation type="obsolete">Documents OO.o Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Fitxers de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Media Cases</source>
    <translation>Caixes de dispositius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation>Filtres de Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Albanian</source>
    <translation>Albanès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque</source>
    <translation>Basc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Búlgar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian</source>
    <translation>Brasil.ler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Català</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Xinès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Txec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Danès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holandès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Anglès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British)</source>
    <translation>Anglès (Britànic)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto</source>
    <translation>Esperanto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Alemany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician</source>
    <translation>Gallec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Hongarès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indonesian</source>
    <translation>Indonesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Italià</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Coreà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Lituà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Bokmaal)</source>
    <translation>Noruec (Bokmaal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
    <translation>Noruec (Nnyorsk)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian</source>
    <translation>Noruec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polonès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Suec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Espanyol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish (Latin)</source>
    <translation>Espanyol (Sudamericà)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Eslovac</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Eslovè</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian</source>
    <translation>Serbi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tried to set progress &gt; maximum progress</source>
    <translation type="obsolete">Triat per marcar el progrés &gt; Màxim progrés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Script...</source>
    <translation>Quant &amp;a Sequència...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Script</source>
    <translation>Quant a Sequència</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la mida de font si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la font si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir la mida de text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir les columnes si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir l&apos;espaiat de línia si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir l&apos;espai entre les columnes si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc obtenir el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc posar el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc inserir el text si no és un quadre de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Índex fora d&apos;ordre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Alineament fora de rang. Feu servir les constants d&apos;Scribus ALIGN* .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text alignment on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar alineació de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Mida de font errònia - ha de ser 1&lt;= mida &lt;= 512</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set font size on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar mida de font si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set font on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc tipus de font si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Font no trobada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Espaiat de línia erroni, ha de ser &gt;=0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t line spacing on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar espaiat de línia si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Espai entre columnes fora de marge, ha de ser positiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t column gap on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar espai entre columnes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column count out of bounds, must be &gt; 1</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Número de columnes erroni, ha de ser &gt;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t number of columns on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc numerar columnes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Índex de selecció fora de marge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t select text in a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc seleccionar text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t delete text from a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc esborrar text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text fill on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc emplenar el text amb color si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text stroke on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar separació de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set text shade on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar intensitat de text si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can only link text frames</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Només s&apos;enllacen els quadres de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame must be empty</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre destí ha d&apos;estar buit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame links to another frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre de destí ja enllaça a un altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame is linked to by another frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">El quadre de destí està enllaçat a un altre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source and target are the same object</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Origent i destí són el mateix objecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t unlink a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No put desenllaçar si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;objecte no és un quadre de text, no es desenllaça.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;Objecte és el darrer d&apos;una sèrie. No puc desenllaçar-lo. Desenllaça l&apos;anterior.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t convert a non-text frame to outlines</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc convertir a esquemes si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error a l&apos;obrir el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error al guardar el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Unitats errònies. Feu servir les constants UNIT_* d&apos;Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target is not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El destí no és una imatge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t scale by 0%</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot escalar un 0%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t render an empty sample</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot representar si és buit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t save to a blank filename</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot guardar sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t have an empty layer name</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No se pot tenir capes sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Capa no trobada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t remove the last layer</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot esborrar la última capa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t create layer without a name</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No es pot crear una capa sense nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An object with the requested name already exists</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Ja hi ha un objecte amb aquest nom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least two points (four values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys dos punts (4 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain an even number of values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir un número parell de valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least three points (six values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys tres punts (6 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least four points (eight values)</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir almenys quatre punts (8 valors)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must have a multiple of six values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">La llista de punts ha de tenir un múltiple de sis valors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Objecte no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Estil no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set style on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No puc posar estil si no és un quadre de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save EPS</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Error al gravar l&apos;EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page number out of range</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Número de pàgina fora de rang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument is not list: must be list of float values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;argument no és una llista: ha de ser una llista de floats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains non-numeric values: must be list of float values</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;argument conté valors no numèrics: ha de ser una llista de floats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Amplada de línia errònia, ha de ser 0 &lt;= amplada &lt;=12</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Intensitat de línia errònia, ha de ser 0 &lt;= intensitat &lt;= 100</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Intensitat d&apos;emplenat erròni, ha de ser 0 &lt;= emplenat &lt;= 100</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corner radius must be a positive number.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;arrodoniment ha de ser un número positiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Estil de línia no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot tenir un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot change a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot canviar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat en el document</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Color no trobat en els colors per defecte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc crear un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot remplaçar un color sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation type="obsolete">Importar Dibuixos d&apos;&amp;OpenOffice.org...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
    <translation>Imatges d&apos;OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Tots els fitxers (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
    <translation>Documents d&apos;OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found - python error</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat - error de python</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python interface module

This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
function is documented individually below.

A few things are common across most of the interface.

Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
a string - they are not real Python objects. Many functions take an
optional (non-keyword) parameter, a frame name.
Many exceptions are also common across most functions. These are
not currently documented in the docstring for each function.
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use themwithout a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,the function will use the currently selected frame, if any, orraise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operateon.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text colour on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
any function as provided here and in its docstring is incomplete.

Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation.</source>
    <translation type="obsolete">Mòdul d&apos;interficie Python de l&apos;Scribus 

Aquest mòdul és la interfície Python per l&apos;Scribus. Dóna funcions
per controlar scribus i manipular-ne els objectes de treball. Cada 
funció està documentada individualment a sota.

Algunes coses són comunes a través de la major part de l&apos;interface.

La majoria de les funcions operen en marcs. Els Marcs s&apos;identifiquen pel seu nom, 
una cadena - i no són objectes Python reals. Algunes funcions prenen un 
paràmetre opcional (non-keyword), com a nom de marc.
Algunes de les excepcions són comunes a la majoria de les funcions. Aquestes no estan
actualment documentades en la explicació de cada funció. 
- Algunes funcions poden generar una excepció NoDocOpenError si es fan servir sense tenir un document obert.
- Si no es passa un nom de marc a una funció que el requereix, la funció farà servir el marc actualment seleccionat, si n&apos;hi ha algun o generarà un NoValidObjectError si no se&apos;n pot trobar cap.
- Algunes funcions generaran WrongFrameTypeError si es prova de fer-les servir
en un marc que no té res a veure amb la funció. Per exemple posar 
el color de text en un gràfic no té sentit, i generarà
aquest tipus d&apos;excepció.
- Els errors resultants de crides a la API Python seran passats inalterats
de forma que, la llista d&apos;excepcions a capturar per 
qualsevol funció que es defineix aquí és incompleta.

Els detalls de quines excepcions pot capturar cada funció estan donats en 
la documentació de la funció.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom (optional) configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Configuració (opcional) Personalitzada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Configuració estàndard:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short &amp;Words...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation type="obsolete">Short &amp;Words...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Wait please...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Processant Abreviacions. Si us plau espera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Done.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Processant Abreviacions. Fet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Africaner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portugese (Brazilian)</source>
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish</source>
    <translation>Turc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukranian</source>
    <translation>Ucraïnès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh</source>
    <translation>Galès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The filename must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El nom del fitxer ha de ser una cadena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete image type settings.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc esborrar característiques de la imatge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The image type must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El tipus d&apos;imatge ha de ser una cadena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;allTypes&apos; attribute is READ-ONLY</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;atribut &apos;totsTipus&apos; és de NOMÉS LECTURA</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to export image</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc exportar la imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat al document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Color no trobat en els colors per defecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot scale by 0%.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc escalar un 0%.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specified item not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;Ítem especificat no és un marc d&apos;imatges.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Font no trobada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot render an empty sample.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc representar un exemple buit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot save to a blank filename.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">No ho puc desar si no té nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot have an empty layer name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No hi pot haver una capa sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Capa no trobada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot remove the last layer.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar la darrera capa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create layer without a name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc crear una capa sense nom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Índex d&apos;inserció fora de marge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc establir alineació de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Mida de la font fora de rang - ha d&apos;estar entre 1 &lt;=mida&lt;=512.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc establir mida de font en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc posar una font en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Interlineat fora de marges, ha de ser &gt;=0.1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar interlineat en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Espai entre columnes fora de marges, ha de ser positiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar espai entre columnes en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El número de columnes fora de marges, ha de ser &gt;1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar número de columnes en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot select text in a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot seleccionar text en un marc que no és de text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot esborrar text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar emplenat de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar voltant de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot posar intensitat de text en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can only link text frames.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Només es poden enllaçar marcs de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame must be empty.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí ha de ser buit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame links to another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí s&apos;enllaça a un altre marc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame is linked to by another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>El marc de destí està enllaçat a un altre marc.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source and target are the same object.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>L&apos;Origen i el destí són el mateix objecte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot desenllaçar un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not a linked text frame, cannot unlink.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;objecte no és un marc de text enllaçat, no es pot desenllaçar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object the last frame in a series, cannot unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">L&apos;Objecte està en una sèrie, no es pot desenllaçar. Abans desenllaça l&apos;anterior.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es pot convertir un marc que no és de text a esquema.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Croatian</source>
    <translation>Croat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portuguès</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese (BR)</source>
    <translation>Portuguès (BR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus ha Petat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus ha petat amb el Signal #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Personalitzat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page </source>
    <translation>Pàgina mestra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4A0</source>
    <translation>4A0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2A0</source>
    <translation>2A0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comm10E</source>
    <translation>Comm10E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DLE</source>
    <translation>DLE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open output file %1</source>
    <translation>No es pot obrir el fitxer de sortida %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output stream not writeable</source>
    <translation>Sortida del fluxe no escrivible</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verification of settings failed: %1</source>
    <translation>Ha fallat la verificació dels paràmetres: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open input file %1</source>
    <translation>No es pot obrir el fitxer d&apos;entrada %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML:</source>
    <translation>No es poden llegir les característiques XML:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (line %2 col %3)</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>%1 (linia %2 col %3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML: %1</source>
    <translation>No es poden llegir les característiques XML: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>null root node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>node arrel null</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>&lt;pdfVersion&gt; invàlida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>Trobat %1 &lt;%2&gt; nodes, en cal 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>inesperat node nul &lt;%2&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>node &lt;%1&gt; no és un element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>l&apos;element &lt;%1&gt; no té &apos;valor&apos; d&apos;atribut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>el valor de l&apos;element &lt;%1&gt; ha de ser &apos;cert&apos; o &apos;fals&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>l&apos;element &lt;lpiSettingsEntry&gt; no té &apos;nom&apos; d&apos;atribut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freetype2 library not available</source>
    <translation>No està disponible la llibreria Freetype 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, no embedding</source>
    <translation>La font %1 està malmesa (FreeType 2), no s&apos;afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
    <translation>La font %1 està malmesa (read stream), no s&apos;afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
    <translation>La font %1 està malmesa (FreeType 2), descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
    <translation>La font %1 està malmesa (no Face), descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
    <translation>La font %1 no té el glyph %2 (codi de caràcter %3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken and will be discarded</source>
    <translation>La font %1 està malmesa, serà descartada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
    <translation>La font %1 no es pot llegir, no s&apos;afegeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
    <translation>No s&apos;ha pogut carregar la font %1 - tipus de font desconeguda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
    <translation>La font %1 carregada des de %2 (%3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
    <translation>La font %1(%2) és un duplicat de %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
    <translation>Carregant la font %1 (trobada amb fontconfig)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
    <translation>La font %1 (trobada amb fontconfig) està malmesa, descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
    <translation>No s&apos;ha pogut carregar la font - freetype2 no la pot trobar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
    <translation>La font %1 està malmesa (FreeType), descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
    <translation>La font %1 no té el glyph %2 (codi de caràcter %3), descartant-la</translation>
  </message>
  <message>
    <source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
    <translation>extreure la cara %1 des de la font %2 (offset=%3, nTables=%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
    <translation>capsalera memcpy: %1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>table &apos;%1&apos;</source>
    <translation>taula &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
    <translation>taula memcpy: %1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
    <translation>desplaçament memcpy: %1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Development Version</source>
    <translation>Versió de desenvolupament d&apos;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
    <translation type="obsolete">Estas utilitzant una versió de desenvolupament d&apos;Scribus. El document en que estas treballant es va crear amb la versió d&apos;Scribus 1.2.2 o inferior. Si deses el document no es podrà tornar a carregar en Scribus 1.2.2 a menys que el desis amb un nou nom. Estas segur de voler continuar?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Proceed</source>
    <translation type="obsolete">Fe&amp;s-ho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invalid argument: </source>
    <translation type="obsolete">argument invàl.lid: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 does not exist, aborting.</source>
    <translation type="obsolete">El fitxer %1 no existeix, abortant.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
    <translation type="obsolete">Ús: scribus [opció ... ] [fitxer]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation type="obsolete">Opcions:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print help (this message) and exit</source>
    <translation type="obsolete">Imprimeix l&apos;ajuda (aquest missatge) i surt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Uses xx as shortcut for a language</source>
    <translation type="obsolete">fa servir xx com a drecera per un idioma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List the currently installed interface languages</source>
    <translation type="obsolete">Llista les interfícies d&apos;idioma actualment instal.lades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
    <translation type="obsolete">Mostra la informació en la cònsola quan es carreguen les fonts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show the splashscreen on startup</source>
    <translation type="obsolete">No mostris la pantalla inicial al arrancar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output version information and exit</source>
    <translation type="obsolete">Versió de informació i sortida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
    <translation type="obsolete">Les interfícies d&apos;idioma instal.lades són les següents:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To override the default language choice:</source>
    <translation type="obsolete">Per sobreescriure l&apos;idioma per defecte tria:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
    <translation type="obsolete">scribus -l xx o scribus --lang xx, on xx és l&apos;idioma triat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version </source>
    <translation type="obsolete">Versió d&apos;Scribus </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
    <translation type="obsolete">Scribus, Autoedició de codi obert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>---------------------------------------</source>
    <translation type="obsolete">---------------------------------------</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage:    http://www.scribus.net </source>
    <translation type="obsolete">Pàgina web:    http://www.scribus.net </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation: http://docs.scribus.net</source>
    <translation type="obsolete">Documentació: http://docs.scribus.net</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki:      http://wiki.scribus.net</source>
    <translation type="obsolete">Wiki:      http://wiki.scribus.net</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Issues:     http://bugs.scribus.net</source>
    <translation type="obsolete">Incidències:     http://bugs.scribus.net</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> po</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> cm</source>
    <translation> cm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> c</source>
    <translation> c</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>cm</source>
    <translation>cm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>c</source>
    <translation>c</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Punts (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimeters (mm)</source>
    <translation>Mil.limetres (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Polzades (po)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Piques (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Centimeters (cm)</source>
    <translation>Centímetres (cm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cicero (c)</source>
    <translation>Ciceró (c)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists</source>
    <translation>El fitxer ja existeix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A file named &apos;%1&apos; already exists.
Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
    <translation type="obsolete">Ja hi ha un fitxer amb el nom &apos;%1&apos;.
Vols sobreescriure&apos;l amb el que estas desant?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Remplaça</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page</source>
    <comment>page export</comment>
    <translation>pàgina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="obsolete">Vista Prèvia de &amp;Fonts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Template: </source>
    <translation>Plantilla de document: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No s&apos;ha pogut carregar el document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No s&apos;ha pogut desar el document.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Argument must be page item name, or PyCObject instance</source>
    <translation>l&apos;argument ha de ser un nom d&apos;un element de la pàgina, o una instància PyCObject</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property not found</source>
    <translation>Propietat no trobada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Child not found</source>
    <translation>No es troba el fill</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert result type &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>No es pot convertir el resultat &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property type &apos;%1&apos; not supported</source>
    <translation>El tipus de la propietat &apos;%1&apos; no està suportat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert &apos;%1&apos; to property type &apos;%2&apos;</source>
    <translation>No es pot convertir &apos;%1&apos; al tipus &apos;%2&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Types matched, but setting property failed.</source>
    <translation>Els tipus quadren, però ha fallat posar-hi la propietat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot group less than two items</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es poden agrupar menys de dos elements</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t group less than two items</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No es poden agrupar menys de dos elements</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Need selection or argument list of items to group</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Necessita seleccionar una llista d&apos;ítems per agrupar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to save pixmap</source>
    <comment>scripter error</comment>
    <translation>No es pot desar la imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An object with the requested name already exists.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Un objecte amb el nom demanat ja existeix.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>La llista de punts ha de tenir almenys dos punts (4 valors).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain an even number of values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>La llista de punts ha de tenir un número parell de valors.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>La llista de punts ha de tenir almenys tres punts (6 valors).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>La llista de punts ha de tenir com a mínim quatre punts (vuit valors).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must have a multiple of six values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>La llista de punts ha de tenir un múltiple de sis valors.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Objecte no trobat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Estil no trobat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No puc posar estil en un marc que no és de text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save EPS.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>No s&apos;ha pogut desar el EPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page number out of range.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Número de pàgina fora de rang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument is not list: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>l&apos;argument no és una llista: ha de ser una llista de floats.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains non-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>l&apos;argument conté valors no numèrics: ha de ser una llista de floats.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains no-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>l&apos;argument conté valors no numèrics: ha de ser una llista de floats.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Amplada de línia fora de rang, ha d&apos;estar entre 0 &lt;= line_width &lt;=12.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Intensitat de línia fora de marge, ha d&apos;estar entre 0 &lt;= intensitat &lt;= 100.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Intensitat d&apos;emplenat fora de marges, ha d&apos;estar entre 0 &lt;= intensitat &lt;=100.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Estil de línia no trobat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Només es pot comprovar el sobreeiximent en marcs de text </translation>
  </message>
  <message>
</