Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 8925 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka 
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk 
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę. 
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, 
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera 
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego 
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek, 
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])

Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych 
w tym module - zobacz dir(scribus).

Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, 
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera 
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100 
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)

Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może 
być połączona z żadną inną ramką tekstową.

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)

Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną 
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])

Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple

Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)

Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie 
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.

deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku

Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz 
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały 
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog 
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;. 
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.

Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.

Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym 
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż 
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.

Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków 
zaczynają się od 1.

Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.

Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
          ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.

Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.

Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)

Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.

Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot; 
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool

Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot; 
to łańcuchy znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)

Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(typ)

Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot; 
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)

Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)

Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)

Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT, 
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)

Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)

Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony 
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny 
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt 
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])

Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem 
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch 
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])

Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)

Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną 
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)

Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])

Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika 
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)

Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)

Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie. 
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)

Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot; 
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)

Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa 
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(warstwa)

Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna 
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby 
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne 
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; 
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane 
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name. 
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu. 
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky 
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot; 
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])

Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie 
przełączone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot; 
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś 
zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę, 
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;). 
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Zobacz getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Zobacz setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest 
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) 
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;. 
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;. 
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem 
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;. 
Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się 
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji 
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet(). 
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset(). 
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;

Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;. 
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie 
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu 
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot; 
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool

Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych 
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia %1 </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;O programie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Strona domowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentacja online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>December</source>
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>January</source>
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation>Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Włączona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data wydania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation>Licencja:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>K&amp;olory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Inne...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Justowany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glif...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Obróć element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Powiększ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Pomniejsz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text...</source>
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Wstaw linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Prawa autorskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punktor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Półpauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Prosty podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Przecinkowy frakcja dolna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Lewy polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK pojedyńczy lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK pojedyńczy prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>C&amp;ień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Line</source>
    <translation>Zmiana wiersza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zmiana łamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Właściwości strony...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Więcej informacji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Contents</source>
    <translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Contents</source>
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Wyświetlaj linijki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Ukośnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punkt środkowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Space</source>
    <translation>Spacja półfiretowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Spacja firetowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Spacja chuda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Trzeciak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Ćwiertak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Spacja włosowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation>Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation>Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation>Wstaw niełamliwą spację</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Wstaw numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Contents (Absolute)</source>
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyle...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Wstaw listę PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text 2...</source>
    <translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Tryb podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Ramka...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Desenie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Dodaj do deseni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Wyświetlaj spady</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Zero z twardą spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Prosty podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lewy polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku postscriptowego. Nie zaleca się używania, chyba że poprosi o to drukarnia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Poziomo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Środki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pionowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection</source>
    <translation>Zaznaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation>Linii pomocniczej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Justuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Właściwości pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Brzeg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Cienki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Szeroki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Pełny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Kreskowany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Wytłoczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Wstawka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Wymagane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Nie wysyłaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Widoczność:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Ukryty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Nie drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Wygląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Tekst dla Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Użyj ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Wyróżnienie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obramowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Wielowierszowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Maksymalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Nie przewijaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Haczyk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Krzyżyk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Romb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kółko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Gwiazdka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Kwadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Wyślij formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importuj dane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Zdarzenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Wejście w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Edytuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importuj dane z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Akcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Bez formatowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Liczba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Czas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format liczby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Format procentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format daty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format czasu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Sprawdź</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Wartość jest</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>sumą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>iloczynem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>średnią</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>następujących pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Wybierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Oblicz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Przykład:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font dla PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Podpowiedź:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Nie eksportuj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps, *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Zastosuj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>&amp;Parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>&amp;W zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation>do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj szablon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szablon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;current page</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;all pages:</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation>&amp;Generator kodu kreskowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 lub 13 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 lub 12 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 lub 8 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 cyfry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation>Generator kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Kod kreskowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>Tł&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Tek&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Podgląd wyniku. Probka o rozdzielczości 72 dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make check digit visible in text</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nowy wpis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pobierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;amknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">Ś&amp;redni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Duży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation>Biblioteka (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Wczytaj istniejącą bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Zapisz zaznaczoną bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopiuj do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Przenieś do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Main</source>
    <translation>Główna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Skopiowane obiekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Tylko tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Tylko ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaluj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>zawsze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>nigdy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak skalować:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>proporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Wyzeruj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Profile systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną 
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;rukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>Obrazki R&amp;GB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>Obrazki &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation>Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edytuj kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB dla internetu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Stary</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation>Jest kolorem znaczników</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation>Bazuje na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation>Formatowanie podstawowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation>Formatowanie zaawansowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleWBase</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation>Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Podgląd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Typ wady wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Scal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Kolory wynikowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Klasa znaków:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Pełen zestaw znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Podstawowy łaciński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Dodatek Latin-1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Ogólna interpunkcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Indeksy górne i dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symbole walut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Znaki literopodobne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formy liczbowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operatory matematyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Rysowanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Elementy blokowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Figury geometryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Różne symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Różne małe formy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Greckie rozszerzone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Cyrylica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Cyrylica suplement</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrajskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">Wst&amp;aw kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation>Rozszerzona paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation>Skrócona paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation>Ukryj rozszerzoną </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Wybierz nazwę pliku do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Błąd w trakcie czytania pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation>Wybierz nazwę pliku do zapisania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation>Wyczyścić paletę?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Masz zamiar usunąć wszystkie znaki z tej palety. Czy jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaków</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktualny profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items</source>
    <translation>Obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Brakujące glify</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Brakujący obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nie znaleziono problemów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Znaleziono problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check again</source>
    <translation>Sprawdź ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazka poniżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obrazek to plik GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Użyto przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation>Wybierz style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation>Dostępne style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Zapisywanie w toku...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktualny zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Wybierz nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.eps *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Inne pliki (*.eps *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Inne pliki (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Importuj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrada (podwójne uzupełnienie)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Kolor podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monochromatyczny jasny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monochromatyczny ciemny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>Pierwszy analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Drugi analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>Pierwszy bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Drugi bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Trzeci bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Czwarty bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>Pierwszy triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Drugi triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>Pierwszy tetradyczny (przeciwieństwo podstawowego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Drugi tetradyczny (kąt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Trzeci tetradyczny (przeciwieństwo kąta)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz metodę:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Kąt (0 - 90 stopni):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Scal kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastąp kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get base color</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij na kole, aby pobrać kolor podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the sample color schema</source>
    <translation type="obsolete">Jest to przykładowy schemat kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the method to create color schema. See documentation for more info</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod, aby utworzyć schemat kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do dokumentacji programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the color of your chosen color schema</source>
    <translation type="obsolete">To jest kolor wybranego schematu kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Scalanie kolorów w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Wada wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utwórz kolor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importuj istniejący kolor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Scal kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastąp kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Nasycenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Składowa nasycenia w trybie HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Składowa wartości w trybie HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij na koło, aby uzyskać kolor podstawowy. Jest nim składowa częstotliwości światła (H) w modelu HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Kolory wybranego modelu kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Kolor %1 już istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Kolor %1 został dołączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Skła&amp;dowe koloru...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Koło barw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Narzędzie konfiguracji kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Narzędzie dobierania kolorów z dołączoną teorią kolorów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Za&amp;pisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Pojedyńcza strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Podwójna strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Składanka potrójna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Składanka poczwórna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monday</source>
    <translation>Poniedziałek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Wtorek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Środa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Czwartek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Friday</source>
    <translation>Piątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Niedziela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>January</source>
    <translation>Styczeń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>February</source>
    <translation>Luty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>March</source>
    <translation>Marzec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>April</source>
    <translation>Kwiecień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>June</source>
    <translation>Czerwiec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>July</source>
    <translation>Lipiec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>August</source>
    <translation>Sierpień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>September</source>
    <translation>Wrzesień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>October</source>
    <translation>Październik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>December</source>
    <translation>Grudzień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normalna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normalna lewa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normalna środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normalna prawa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interunkcja wystająca z lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interpunkcja wystająca z prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="obsolete">Domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Maks. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Both sides</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Obie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norm. Word Tracking</source>
    <translation>Norm. odstęp między słowami</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradient w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Kolor wybranego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Przesuń wektor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Przesuwanie początku wektora gradientu przy wciśniętym lewym przycisku myszy, przesuwanie końca wektora gradientu przy wciśniętym prawym przycisku myszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Ustawienia przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozjaśnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ściemnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odcień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Przesunięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Obrót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation>Kąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Deseń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Skalowanie X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Skalowanie Y:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Utwórz zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Ilość stron w dokumencie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Zakres stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Wybór zakresu podstawowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Dodaj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Strony następujące po sobie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Lista rozdzielona przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Dodaj do zakresu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Przesuń &amp;wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Przesuń &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Ustawienia kolejności</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Wielkość grupy stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Przykładowa kolejność stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Kolejność stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Opcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Zestaw stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Odwrócone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>strona na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stron na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki krzywych (*.scu);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Odwraca krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Wyzerowuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Przełącza pomiędzy linearną i przestrzenną interpolacją krzywej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Wczytuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Zapisuje tę krzywą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Otwiera katalog dokumentów.
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation>Dołącz profile &amp;ICC</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw składowe koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Anulowane przez użytkownika</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Usuń kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Usuń kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Usuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Usuń od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation>Usuń styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation>Usuń styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Import nie powiódł się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import dokumentu Worda nie powiódł sieę %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>O&amp;pis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Wydawca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>Ź&amp;ródło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Zakres:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Prawa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Osoba lub organizacja odpowiadająca za zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa nadana dokumentowi.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Opis zawartości dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tematyka, której poświęcona jest zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Język zawartości dokumentu, zazwyczaj podany jako kod językowy ISO-639,
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do dokumentu, z którego wywodzi się aktualny dokument, na przykład numer ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Osoba lub organizacja głównie odpowiedzialna za utworzenie zawartości dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Nazwa danego dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Opis zawartości dokumentu. Pole to zawiera krótki opis lub streszczenie dokumentu. Jest ono osadzane w pliku PDF w trakcie eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Temat zawartości dokumentu. Pole to przeznaczone jest na słowa kluczowe, które chcesz osadzić w pliku PDF, aby umożliwić przeszukiwanie i indeksowanie plików PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Język zawartości dokumentu, zazwyczaj kod języka wg ISO-639, z opcjonalnie dołączonym po myślniku kodem kraju wg ISO-3166, np. en-GB lub fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Dodaje nowy rozdział z numerowanymi stronami do dokumentu. Nowy rozdział dodany zostanie po aktualnie wybranym rozdziale.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany rozdział.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Numer strony poza dozwolonym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Podana wartość jest poza zakresem numerów stron aktualnego dokumentu (%1-%2).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Rozdziały dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation>Od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation>Do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Początek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation>Wyświetlaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Ramki graficzne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Typ logiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation>Liczba całkowita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation>Łańcuch</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Właściwości obiektu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Automatycznie dodaj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Liczba rzeczywista</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości obiektów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Automatycznie dodaj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Ustawienia drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyjan (C)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Madżenta (M)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Żółty (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Czarny (K)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Drukarka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Opcje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Plik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>A&amp;lternatywne polecenie drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Pol&amp;ecenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Drukuj &amp;wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Drukuj a&amp;ktualną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Dr&amp;ukuj zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Drukuj &amp;normalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">Drukuj &amp;barwne wyciągi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Drukuj w kolorze, &amp;jeśli to możliwe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Drukuj w od&amp;cieniach szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Zaawan&amp;sowane opcje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak kprinter
lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji drukowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pliki Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Drukuj normalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Drukuj rozbarwienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation>Drukuj w kolorze, jeśli to możliwe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Drukuj w odcieniach szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Odwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Odwróć strony w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation>Zastosuj UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation>Zamień kolory dodatkowe na kolory procesowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Zastosuj profile ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Podgląd...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation>Ustala Postscript Level.
Wybór Level 1 lub 2 może spowodować tworzenie dużych plików</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PostScript (*.ps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation>Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak kprinter
lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji drukowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Włącza konwersję kolorów dodatkowych na kolory kompozytowe. Jeśli nie planujesz druku kolorów dodatkowych w drukarni, najlepiej zostawić tę opcję włączoną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>Pozwala na osadzanie profili ICC w strumieniu danych do druku, jeśli włączone jest zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation>Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku Postscriptowego. Niezalecane, chyba że poprosi o to drukarnia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Przycinaj do marginesów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Nie pokazuj obiektów poza marginesami na drukowanej stronie ani w eksportowanym pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation>Nie udało się odczytać ustawień drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation>Nie wyświetlaj obiektów poza marginesami drukowanej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation>Wymuś tryb nadruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation>Włącza globalny tryb nadrukowywania dla tego dokumentu, nadpisuje ustawienia obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Marks</source>
    <translation>Znaczniki drukarskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crop Marks</source>
    <translation>Znaczniki cięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bleed Marks</source>
    <translation>Znaczniki spadów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registration Marks</source>
    <translation>Znaczniki pasowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Bars</source>
    <translation>Paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Przesunięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Marks</source>
    <translation>Znaczniki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation>Ustawienia spadów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Na górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Na dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Po lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Po prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Document Bleeds</source>
    <translation>Zastosuj spady dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Spady</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Na zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od górnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od dolnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od lewej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od prawej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add registration marks which are added to each separation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add color calibration bars</source>
    <translation>Dodaje paski kalibracyjne kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Błąd podczas importu pliku %1! 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Converting Image:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Konwersja obrazka:
%1
nie powiodła się!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Importowanie PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analizowanie Postscriptu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generewanie obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konwersja % obrazków nie powiodła się!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Atrybut:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Nazwa stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font wybranego tekstu albo obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Stopień pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Efekt stylistyczny, generujący ponadwymiarową pierwszą literę akapitu </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Całkowita wielkość inicjałów opuszczonych liczona w ilości wierszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj tekst do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Interlinia nad akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Interlinia pod akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wyrównanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>Wi&amp;erszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kolor wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ko&amp;lor obrysu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">In&amp;terlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Na&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj do linii &amp;pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style:</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd stylu akapitu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy tekst stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation>Podgląd stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation>Włącza/wyłącza próbny tekst dla tego stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Stała interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Automatyczna interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Wyrównaj do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation>Odstęp od tekstu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation>Określa odstęp pomiędzy inicjałami opuszczonymi i tekstem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation>Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz, aby umożliwić łatwiejsze czytanie stylów tekstowych w jasnych kolorach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Manualne podcinanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Przesunięcie znaków względem linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation>Kliknij, aby włączyć tryb interlinii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation>Auto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Edytor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Skrypty Javascript (*.js);;Wszystkie pliki(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Skrypty w JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jasność:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Promień:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteryzuj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostępne filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blur</source>
    <translation>Rozmywanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posteryzacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Wyostrzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Zastosowane filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Kolor 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Kolor 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Kolor 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Kolor 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curves</source>
    <translation>Krzywe</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>już istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Zmień katalog wyjściowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Katalog wyjściowy - miejsce, w którym zapisywane będą twoje obrazki. 
Nazwa wyeksportowanego pliku będzie następująca: &quot;nazwa_dokumentu-numer_strony.typ_pliku&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportuj tylko aktualną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostępne formaty eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksportuj do katalogu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Typ o&amp;brazka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Jakość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportuj jako obrazek(ki)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Aktualna &amp;strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>Za&amp;kres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazków
Użyj 72 dpi dla obrazków przeznaczonych do wyświetlania na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Jakość obrazków - 100% oznacza najlepszą, 1% najniższą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportuj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Stopień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Rozmiar obrazków. 100% oznacza niezmieniony rozmiar, 200% dwa razy większy itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Rozmiar obrazka w pikselach</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odcień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Znikanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozjaśnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ściemnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez tytułu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Aktualny zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Dołącz kolory do aktualnego zestawu kolorów z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Niektóre fonty użyte w dokumencie zostały zastąpione:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>został zastąpiony przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation>Krój:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostępne fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Font zastępczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostępne fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Doda&amp;tkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użyj fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Zagnieźdź w:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Ścieżka do pliku fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ścieżki zawierające fonty można dodawać w ustawieniach tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Ścieżki zawierające fonty można dodawać w ustawieniach tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument. Zamknij wszystkie dokumenty, następnie otwórz w menu Edycja&gt;Ustawienia, aby zmienić ścieżki przeszukiwania fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Osadź w PostScripcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>Katalogi zawierające fonty można dodawać w menu Plik&gt;Konfiguracja tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument. Zamknij wszystkie dokumenty, następnie otwórz w menu Plik&gt;Konfiguracja&gt;Fonty, aby zmienić ścieżki przeszukiwania fontów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Stopień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podgląd fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="obsolete">Szybkie przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Dołącz wybrane kroje pisma do Fontów w menu Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zamknij podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="obsolete">Tekst podany tutaj zostanie użyty do szybkiego przeszukiwania nazw fontów. Np. wpisanie &quot;bold&quot; spowoduje wyświetlenie wszystkich fontów mających &quot;bold&quot; w nazwie. Przeszukiwanie uwzględnia wielkość liter.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Rozpocznij przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Stopień wybranego kroju pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użytkownik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>System</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation>Próbka zostanie wyświetlona po puszczeniu klawisza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation>Tekst podany tutaj zostanie użyty do szybkiego przeszukiwania nazw fontów. Przeszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter. Możesz również użyć wieloznaczników (*, ?, [...]) w poszukiwanym zwrocie. Przykłady: t* znajdzie wszystkie fonty zaczynające się na literę t lub T. Wpisanie *bold* spowoduje wyświetlenie wszystkich fontów mających w nazwie &quot;bold&quot;, &quot;bolder&quot; itd.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Podgląd fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>Szybkie &amp;przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>Szu&amp;kaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation>Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>S&amp;topień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Przykładowy tekst do wyświetlenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Wyzeruj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Okno dialogowe podglądu fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Sortowanie i przeszukiwanie dostępnych fontów. </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Oryginalny font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Font zastępczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Zastąp fonty na stałe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Niektóre fonty zawarte w tym dokumencie nie są zainstalowane w twoim systemie, wybierz pasujące fonty zastępcze. &quot;Anuluj&quot; spowoduje przerwanie wczytywania dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Anuluje zastępowanie fontów i przerywa wczytywanie dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Włączenie tej opcji spowoduje, że Scribus będzie używał tych fontów zastępczych we wszystkich przyszłych dokumentów. Można to zmienić w menu Edycja&gt;Konfiguracja&gt;Fonty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Jeśli wybierzesz OK i zapiszesz dokument, fonty te będą zastępowane permanentnie w dokumentnie.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Zarządzaj liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wiersze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szpalty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Odniesienie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Wiersze i szpalty - automatyczne linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstęp pomiędzy wierszami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy &amp;szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Ustawia linie pomocnicze w dokumencie. Okno zarządzania liniami pomocniczymi pozostanie otwarte, ale zmiany zostaną dokonane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastos&amp;uj do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednostka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Istnieje już pusta (0.0) linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation>Edytuj linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation>Wpisz pozycję:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Guide</source>
    <translation>Nowa linia pomocnicza</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Zarządzaj liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Standard</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation>Linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednostka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;utomatic</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utomatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Ilość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>Zastosuj &amp;odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>I&amp;lość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation>Odnieś do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>M&amp;arginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>Zazna&amp;czenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Page Guides</source>
    <translation type="obsolete">Usuń linie pomocnicze &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Document guides</source>
    <translation type="obsolete">Usuń linie pomocnicze &amp;dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Pojedyńcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>Szpalty/Wi&amp;ersze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;wszytkich stron</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Niestety brak podręcznika! Aktualną dokumentację znaleźć można pod adresem http://docs.scribus.net, 
proszę również zajrzeć pod www.scribus.net do działu &quot;Download&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation>Zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Pomoc online Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>Szu&amp;kaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation type="obsolete">nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find</source>
    <translation>Znajdź</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Poszukiwane pojęcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation>Usuń &amp;wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Zakładk&amp;i</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>Zakoń&amp;cz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation>Przeszukiwanie nie uwzględnia różnicy pomiędzy wielkimi i małymi literami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nowa zakładka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Tytuł nowej zakładki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>Z&amp;najdź...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Zn&amp;ajdź następny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Zna&amp;jdź poprzedni </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Dodaj zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Usuń wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation>Ważność</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Propozycja podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Pomiń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Długość najkrótszego słowa podlegającego podziałowi na sylaby.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Maksymalna ilość następujących po sobie podziałów na sylaby.
Wartość 0 oznacza brak ograniczeń.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Najkrótsze słowo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>&amp;Propozycje podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>&amp;Dziel tekst automatycznie w trakcie pisania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Kiedy wybierzesz w menu Dodatki&gt;Dziel wyrazy, pojawi się okienko dialogowo z propozycjami podziału dla każdego słowa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Włącza automatyczne dzielenie wyrazów w trakcie pisania tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>&amp;Ilość dozwolonych kolejnych podziałów:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informacje o obrazku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Info</source>
    <translation>Ogólne informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Data / Czas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Zawiera osadzony profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Nazwa profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Zawiera osadzone krzywe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Zawiera warstwy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>Informacja EXIF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Artysta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentarz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Komentarz użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Model aparatu fotograficznego:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Producent aparatu fotograficznego:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Model skanera:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Producent skanera:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Czas naświetlania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Apertura:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>ISO equiv.:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation>Wybierz style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation>Dostępne style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Styles</source>
    <translation>Style znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation>Style akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles</source>
    <translation>Styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In case of a name clash</source>
    <translation>W przypadku konfliktu nazw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename imported style</source>
    <translation>Zmień nazwę importowanego stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace existing style</source>
    <translation>Zastąp istniejący styl</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Importuj &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation>Importuje pliki EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików EPS do aktualnego dokumentu, 
zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Wklej stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page (&amp;Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Strona wzorcowa (&amp;Lewa Strona):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page (&amp;Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Strona Wzorcowa (&amp;Prawa Strona):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;yp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation>Figura geometryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Położenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Położenie na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Aktualna strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation>Wybranie tej opcji spowoduje umieszczenie ramki tylko na aktualnej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation>Zakres stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation>Wybranie tej opcji spowoduje umieszczenie ramek na wszystkich stronach ze wybranego zakresu. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Pozycja ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>W górnym lewym rogu strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
    <translation>Wybranie tej opcji spowoduje przesunięcie ramki w górny lewy róg na pozycję 0,0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>W górnym lewym rogu marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation>Inna pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Taki sam jak rozmiar strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Taki sam jak marginesy strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation>Inny rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>Op&amp;cje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Obrazek źródłowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Select File...</source>
    <translation>&amp;Wybierz plik...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Brak opcji dla tego typu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Dokument źródłowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Łamy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation>Połącz utworzone ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>W górnym lewym rógu spadów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
    <translation>Wybór tej opcji spowoduje umieszczenie ramki w górnym lewym rogu spadów, zdefiniowanych w ustawieniach dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Taki sam jak spady</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Taki sam jak importowany obrazek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Wklej tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Ilość kolumn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nowy skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Edytuj skrypty w JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Edycja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nowy skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Naprawdę usunąć ten skrypt?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć ten skrypt?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Dodaje nowy skrypt, definiuje wstępnie funkcję o tej samej nazwie. Jeśli masz zamiar użyć tego skryptu jako skryptu wykonującego się podczas otwierania dokumentu PDF, nie zmieniaj jego nazwy.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Akcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktualny skrót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz kombinację klawiszy dla tej akcji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bez skrótu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Skrót przyporządkowany przez &amp;użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Przyporządkuj skrót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Ta kombinacja klawiszy jest już używana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Dołączalne zestawy skrótów klawiaturowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pobierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">Im&amp;portuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksportuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wyzeruj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Zestawy skrótów klawiaturowych dostępne do dołączenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Dołącz wybrany zestaw skrótów klawiaturowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Importuj zestaw skrótów klawiaturowych do aktualnej konfiguracji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Eksportuj aktualny zestaw skrótów do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Załaduj domyślne skróty klawiaturowe Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">Pliki XML zestawów skrótów (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Ta kombinacja klawiszy jest już używana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj nową wartwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Usuń warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Przesuń o wartwę wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Przesuń o warstwę niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Nowa warstwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Czy chcesz także usunąć wszystkie obiekty na tej warstwie?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Czy chcesz także usunąć wszystkie obiekty na tej warstwie?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Dodaj nową warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Usuń warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozjaśnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ściemnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odcień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation>Drukuj warstwę - odkreśl, aby wyłączyć drukowanie. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation>Klonuje aktualną warstwę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Edytuj style linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nowy styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Naprawdę usunąć ten styl?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć ten styl?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <source>LineStyleWBase</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Grubość linii:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Płaski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kwadratowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaokrąglony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Szpic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Ścięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new line</source>
    <translation>Dodaj nową linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove a line</source>
    <translation>Usuń linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style</source>
    <translation>Styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End style</source>
    <translation>Styl zakończenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join style</source>
    <translation>Styl połączenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color</source>
    <translation>Kolor linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade</source>
    <translation>Cień linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Nie znaleziono wtyczki wczytywania plików</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Wybierz przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Więcej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>XML File:</source>
    <translation>Plik XML:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Akapitów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Standardowe Lorem Ipsum</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Właściwości strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Inne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>P&amp;o lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Wstępnie zdefiniowany układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj ustawienia marginesu do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Zastosuj zmiany marginesów do wszystkich istniejących stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony. Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy prawą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony. Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Marginesy drukarki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Importuj marginesy dla wybranej strony z ustawień dostępnych drukarek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Zastosuj ustawienia do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Wszystkich stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Wszystkich stron wzorcowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Zastosuj ustawienia marginesu do wszystkich stron wzorcowych dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Na górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Na dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Spady</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od górnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od dolnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od lewej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od prawej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Na zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Po lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Po prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Edytuj strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the selected master page</source>
    <translation type="obsolete">Klonuje wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deletes the selected master page</source>
    <translation type="obsolete">Usuwa wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new master page</source>
    <translation type="obsolete">Dodaje nową stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports master pages from another document</source>
    <translation type="obsolete">Importuje strony wzorcowe z innego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć tę stronę wzorcową?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Klonuje wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Usuń wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Dodaj nową stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importuj strony wzorcowe z innego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Niemożliwa zmiana nazwy strony wzorcowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Niedozwolona zmiana nazwy strony wzorcowej Normal.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Zmień nazwę strony wzorcowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Name:</source>
    <translation>Nowa nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of</source>
    <translation type="obsolete">Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation>Kopia %1 z %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Długość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importuj strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>od 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Utwórz strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>Z&amp;mień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importuj strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Importuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wstaw rozdzieloną przecinkami listę wartości, gdzie wartość może być znakiem * oznaczającym wszystkie strony, np. 1-5 dla zakresu stron lub pojedyńczym numerem strony.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Brakujący font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Font %1 nie jest zainstalowany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Użyj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>zamiast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Właściwości...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Przesuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiuj stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Przesuń strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Przesuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Ilość kopii:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometria</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Punkt odniesienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Poziom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Kształt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Odstęp tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Wyświetlaj krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Początkowe przesunięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Odstęp od krzywej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Profil wejściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Lewy punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Punkty końcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Szpic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Ścięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Płaski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kwadratowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaokrąglony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Stopień pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Nazwa wybranego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Współrzędna pozioma aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Współrzędna pionowa aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Szerokość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Wysokość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Obrót obiektu dookoła aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Punkt, do którego odnoszą się miary oraz kąty obrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Wybierz górny lewy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Wybierz górny prawy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Wybierz dolny lewy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Wybierz dolny prawy róg jako odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Wybierz środek jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Przesuń o poziom wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Przesuń o poziom niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Przesuń na wierzch</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Przesuń na spód</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Zabezpiecza albo odbezpiecza obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Zabezpiecza albo odbezpiecza rozmiary obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Włącza albo wyłącza drukowanie obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Font wybranego tekstu albo obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Skalowanie szerokości znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasycenie koloru obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasycenie koloru wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Styl aktualnego akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Zmiana ustawień dla lewych albo końcowych punktów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Wzór linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Typ połączenia linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Typ zakończenia linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Styl linii aktualnego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Wybierz formę ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Edytuj formę ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Ustaw promień zaokrąglenia rogów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Ilość łamów w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy łamami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od górnego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od dolnego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od lewego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od prawego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Edytuj ustawienia tabulatorów ramki tekstowej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Dozwolony inny rozmiar obrazka niż ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Poziome przesunięcie obrazka w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Pionowe przesunięcie obrazka w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Zmień rozmiar obrazka w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Zmień rozmiar obrazka w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Zachowaj proporcje współrzędnych X i Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Dopasuj obrazek do rozmiarów ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Użyj proporcji obrazka zamiast proporcji ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Linie ograniczające komórki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Linia u góry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Linia na dole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Linia po prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Linia na dole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Zachowaj proporcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Profil źrodła obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Przełącza pomiędzy szerokością odstępu a szerokością łamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Szerokość łamu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Właściwości ścieżki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation type="obsolete">Tekst w ramkach znajdujących się pod spodem będzie opływał ten obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Pokazuje poziom, na którym znajduje się obiekt. 0 oznacza, że obiekt jest na spodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Tek&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>O&amp;brót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Tekst opływa &amp;ramkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Zastosuj ramkę o&amp;graniczającą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Z&amp;astosuj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>Zaokrąglone
&amp;rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Ła&amp;my:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp &amp;między szpaltami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Po l&amp;ewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>Ta&amp;bulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;yl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Sk&amp;alowanie ręczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Skalo&amp;wanie X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Skalowa&amp;nie Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Skalu&amp;j do rozmiaru ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>p&amp;roporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>P&amp;unkt odniesienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>T&amp;yp linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>Z&amp;akończenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj ramkę ograniczającą zamiast kształtu ramki dla opływu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Użyj drugiej linii opartej na kształcie ramki dla opływu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Język ramki dla dzielenia wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Pisanie od prawej do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trac&amp;king:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Podcinanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Manualne podcinanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation>Strzałka początkowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation>Strzałka końcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Przesunięcie znaków względem linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Wysokość skalowania znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation>Stała interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation>Automatyczna interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation>Wyrównaj do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation>Rzeczywiste DPI w poziomie: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation>Rzeczywiste DPI w pionie: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.&lt;br/&gt;
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke. Only available with &quot;outline&quot; text decoration.</source>
    <translation type="obsolete">Kolor obrysu tekstu. Dostępny tylko przy wybraniu &quot;obramowania&quot; jako dekoracji tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill. Only available with &quot;outline&quot; text decoration.</source>
    <translation type="obsolete">Kolor wypełnienia tekstu. Dostępny tylko przy wybraniu &quot;obramowania&quot; jako dekoracji tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Rule</source>
    <translation>Reguła wypełniania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even-Odd</source>
    <translation>Parzyste-Nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Zero</source>
    <translation>Nie zero</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overprinting</source>
    <translation>Nadruk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Knockout</source>
    <translation>Wycinanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overprint</source>
    <translation>Nadrukowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij, aby włączyć tryb interlinii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
    <translation>&amp;Opływanie ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Wyłączone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Frame &amp;Shape</source>
    <translation>Zastosuj &amp;kontur ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable text flow around object</source>
    <translation type="obsolete">Wyłącz opływanie obiektu tekstem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Użyj konturu ramki dla opływania tekstem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable text flow from lower frames around object</source>
    <translation>Wyłącz opływanie obiektu tekstem z położonych niżej ramek tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Ustawienia przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozjaśnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ściemnianie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odcień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group the selected objects</source>
    <translation>Grupuje wybrane obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destroys the selected group</source>
    <translation>Usuwa wybraną grupę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation>Auto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation>Kliknij iprzytrzymaj klawisz myszy, aby wybrać tryb interlinii.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default</source>
    <translation>Domyślna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stair Step</source>
    <translation>Schodek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skew</source>
    <translation>Skośna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph St&amp;yle:</source>
    <translation>Styl &amp;akapitu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character St&amp;yle:</source>
    <translation>Styl z&amp;naków:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Optical Margins:</source>
    <translation>Optyczne marginesy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Word Tracking</source>
    <translation>Odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min:</source>
    <translation>Min:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Max:</source>
    <translation>Max:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glyph Extension</source>
    <translation>Rozciągnięcie glifów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Text</source>
    <translation>Odwróć tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Image Clip Path</source>
    <translation>Zastosuj ścieżkę odcięcia obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norm:</source>
    <translation>Norm:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the clipping path of the image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal width of spaces between words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Płaski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kwadratowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaokrąglony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Szpic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Ścięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna. Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <source>Progress</source>
    <translation>Postęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Całkowity postęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>O&amp;dstęp poziomy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>Od&amp;stęp pionowy:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicateBase</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>I&amp;lość kopii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>&amp;Utwórz odstęp między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>Prz&amp;esuń utworzone obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>Ilość &amp;wierszy i szpalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Odstęp pionowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Odstęp poziomy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Ilość szpalt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Obrót:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Moja &amp;wtyczka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - moja wtyczka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Wtyczka działa!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Szpalty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Rozmiar strony dokumentu, standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientacja stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Włącz rozkład stron na rozwarciu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw jako pierwszą stronę lewą stronę dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy numer strony dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Utwórz automatycznie ramki tekstowe, kiedy będą dodawane nowe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy automatycznie tworzonymi łamami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Ilość łamów w automatycznie tworzonych ramkach tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Lewa strona naj&amp;pierw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">Po &amp;lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>A&amp;utomatyczne ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Odstęp &amp;między łamami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Łam&amp;y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;ewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy &amp;numer strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Jednostka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Document</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz poprzedni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Nie wyświetlaj więcej tego okna dialogowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Początkowa ilość stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Ilość stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation type="obsolete">Pliki Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
    <translation type="obsolete">Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg);;</source>
    <translation type="obsolete">Grafiki SVG (*.svg );;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Otwórz &amp;istniejący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Otwórz &amp;poprzedni dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Layout</source>
    <translation type="obsolete">Układ strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Wyświetl ustawienia dokumentu po jego utworzeniu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Układ dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Wczytaj dokumenty z wstępnie zdefiniowanym układem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Tworzy nowy dokument w oparciu o utworzony przez ciebie lub kogoś innego szablon.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Przesuń węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Dodaj węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Usuń węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Wyzeruj ten punkt kontrolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>Współrzędne &amp;bezwzględne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Edytuj linię &amp;konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Wyzeruj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Zakończ edycję</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne niezależnie od siebie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne symetrycznie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otwiera wielokąt lub przecina krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zamknij tę krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Odwróć ścieżkę w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Odwróć ścieżkę w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie do góry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie na dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation type="obsolete">Zmniejsz rozmiar ścieżki o 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zwiększ rozmiar ścieżki o 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kąt obrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation type="obsolete">% powiększenia lub pomniejszenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Włącz tryb edycji linii konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Wyzeruj linię konturu do oryginalnego kształtu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Jeśli zakreślisz tę opcję, zostaną użyte współrzędne odnoszące się do strony, w innym przypadku współrzędne odnoszą się do obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość w %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zwiększ rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% do którego należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Wartość, do której należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation>Zrównaj kontur ze ściężką odcięcia obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Wyzeruj linię konturu do ścieżki odcięcia obrazka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Ten dokument nie wydaje się być plikiem OpenOffice Draw.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
    <translation type="obsolete">Importuje pliki OpenOffice Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Importuje większość plików OpenOffice Draw do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importuje pliki OpenOffice.org Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików OpenOffice.org Draw do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Ten plik zawiera nieobsługiwane elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Nie udało się zaimportować pliku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Użyj nazwy dokumentu jako przedrostka nazw stylów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Nie pytaj więcej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Włączenie tej opcji spowoduje zastąpienie stylów istniejących w aktualnym dokumencie Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Scal style akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Scala style akapitów według ich właściwości. Wynikiem tej operacji będzie mniejsza ilość podobnych stylów akapitów. Właściwości styli zostaną zachowane, nawet jeśli w oryginalnym dokumencie miały one inne nazwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Poprzedź nazwę akapitu w Scribusie nazwą dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Zapisz te ustawienia jako domyślne i pytaj więcej w trakcie importu dokumentu z formatu OASIS OpenDocument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcje importera z formatu OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Zastąp style akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>Opcje importu formatu OpenDocument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa 1.2.x</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <source>Origin</source>
    <translation>Punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Długość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember Values</source>
    <translation>Zapamiętaj wartości</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">Konsola skryptowa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Zapisz jako PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>Plik &amp;wyjściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Zmień&amp;...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>Eksport&amp;uj każdą stronę do innego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
    <translation type="obsolete">Opcja ta umożliwia wyeksportowanie stron dokumentu jako oddzielnych plików PDF. Numery stron zostaną dodane automatycznie. Opcja ta jest przydatna przy impozycji PDF w profesjonalnym druku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Opcja ta włącza drukowanie pojednyńczych plików PDF dla każdej strony dokumentu. Numery stron zostaną dodane automatycznie. Opcja ta jest przydatna dla impozycji w profesjonalnym druku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab.</source>
    <translation>Przycisk &quot;Zapisz&quot; będzie niedostępny, jeśli eksportujesz do PDF/X-3 i nie został podany wymagany ciąg znaków w zakładce &quot;PDF/X-3&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 nie istnieje i zostanie utworzony, kontynuować?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Nie można utworzyć katalogu:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>Narzędzia PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="obsolete">Plik &amp;wyjściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz jako PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation type="obsolete">Eksport&amp;uj każdą stronę do innego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
    <translation type="obsolete">Opcja ta umożliwia wyeksportowanie stron dokumentu jako oddzielnych plików PDF. Numery stron zostaną dodane automatycznie. Opcja ta jest przydatna przy impozycji PDF w profesjonalnym druku.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFlib</name>
  <message>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Zapisywanie PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Master Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Eksportowanie stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Eksportowanie stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Eksportowanie obiektów na aktualnej stronie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Ekport stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksport stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date:</source>
    <translation>Data:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Podgląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Polepsza wygląd tekstu w okienku podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia 
generowania podglądu. Dotyczy to tylko czcionek Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Wyświetla przezroczystość i przezroczyste obiekty zawarte w dokumencie. Wymaga Ghostscriptu w wersji 7.07 lub późniejszej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Włącza podgląd z zastosowaniem symulacji generycznych barw CMYK zamiast kolorów RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy C (cyjan)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy M (madżenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy Y (żółty)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy K (czarny)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie &amp;tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie &amp;grafiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Polepsza wygląd czcionek True Type i Open Type oraz grafik EPS i PDF 
w okienku podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detected some Errors.
Consider using the Preflight Checker to correct them</source>
    <translation type="obsolete">Wykryte zostały błędy.
Możesz użyć weryfikatora materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abort</source>
    <translation type="obsolete">Porzuć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation type="obsolete">Ignoruj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Nazwa wyciągu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyjan (C)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Madżenta (M)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Żółty (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Czarny (K)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Umożliwia ładniejszy widok tekstu w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu. Dotyczy tylko fontów Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="obsolete">Umożliwia ładniejszy widok fontów TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the scale of the page.</source>
    <translation>Zmienia skalę strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation>Wymuś tryb nadruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Włącz wy&amp;gładzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation>Dopasuj do wysokości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation>Dopasuj do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Umożliwia ładniejszy widok fontów Type 1, TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Settings</source>
    <translation>Ustawienia widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Settings</source>
    <translation>Ustawienia druku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Odwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Odwróć strony w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Przycinaj do marginesów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Drukuj w odcieniach szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation>Zamień kolory dodatkowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation>Zastosuj profile ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Włącza konwersję kolorów dodatkowych na kolory kompozytowe. Jeśli nie planujesz druku kolorów dodatkowych w drukarni, najlepiej zostawić tę opcję włączoną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation>Włącza globalny tryb nadrukowywania dla tego dokumentu, nadpisuje ustawienia obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>Pozwala na osadzenie profili ICC w strumieniu danych do druku, jeśli włączone jest zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <source>Processing Master Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Przetwarzanie stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Eksportowanie stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Przetwarzanie stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksport stron:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PStyleWBase</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances and Alignment</source>
    <translation>Odstępy i wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;aracter Style</source>
    <translation>Styl &amp;znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
    <translation>Status inicjału opuszczonego stylu nadrzędnego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation>Bazuje na:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Właściwości elementów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości elementów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <source>Page Layout</source>
    <translation type="obsolete">Układ strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Układ dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Podwójna strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation>Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them</source>
    <translation>Przeciągnij strony lub strony wzorcowe nad kosz na śmieci, aby je usunąć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below</source>
    <translation>Tutaj znajdują się wszystkie strony wzorcowe. Aby utworzyć nową stronę, przeciągnij stronę wzocową na położony poniżej widok stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Dostępne strony wzorcowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Strony dokumentu:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete"> z %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %2</source>
    <translation>%1 z %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 of %1</source>
    <translation>%1 z %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSize</name>
  <message>
    <source>Quarto</source>
    <translation type="obsolete">Quarto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Foolscap</source>
    <translation type="obsolete">Foolscap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Government Letter</source>
    <translation type="obsolete">Government Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation type="obsolete">Ledger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation type="obsolete">Executive</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Post</source>
    <translation type="obsolete">Post</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crown</source>
    <translation type="obsolete">Crown</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large Post</source>
    <translation type="obsolete">Large Post</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demy</source>
    <translation type="obsolete">Demy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Medium</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Royal</source>
    <translation type="obsolete">Royal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Elephant</source>
    <translation type="obsolete">Elephant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Demy</source>
    <translation type="obsolete">Double Demy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quad Demy</source>
    <translation type="obsolete">Quad Demy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>STMT</source>
    <translation type="obsolete">STMT</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A</source>
    <translation type="obsolete">A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B</source>
    <translation type="obsolete">B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D</source>
    <translation type="obsolete">D</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ParaStyleComboBox</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PatternDialog</name>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation>Wczytywanie deseni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation type="obsolete">Wynik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation type="obsolete">Wynik szukania dla: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearchBase</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Wynik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Wynik szukania dla: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Select</source>
    <translation>&amp;Wybierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearchOptions</name>
  <message>
    <source>The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel Search</source>
    <translation>Anuluj przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Search</source>
    <translation>Rozpocznij przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a base directory for search</source>
    <translation>Wybierz wyjściowy katalog do przeszukania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Image Search</source>
    <translation>Scribus - Szukanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The search failed: %1</source>
    <translation>Poszukiwanie nie powiodło się: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearchOptionsBase</name>
  <message>
    <source>Search Images</source>
    <translation>Poszukiwanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start at:</source>
    <translation>Zacznij od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Znajdź:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Case insensitive search</source>
    <translation>Szukanie bez uwzględniania wielkości liter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search recursivly</source>
    <translation>Szukaj rekursywnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching</source>
    <translation>Przeszukiwanie w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Search</source>
    <translation>Zacznik przeszukiwanie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation type="obsolete">Ścieżka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation type="obsolete">Status</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation type="obsolete">Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel Search</source>
    <translation type="obsolete">Anuluj przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Zarządzanie obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Image Search</source>
    <translation>Scribus - Szukanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The search failed: %1</source>
    <translation type="obsolete">Poszukiwanie nie powiodło się: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
    <translation>Nie znaleziono obrazków o nazwie &quot;%1&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a base directory for search</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz wyjściowy katalog do przeszukania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set New Location</source>
    <translation type="obsolete">Katalog do przeszukiwania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set a new location for the selected items. Useful when you may have moved the document but not the images.</source>
    <translation type="obsolete">Nowy katalog do poszukiwania zaznaczonych obrazków. Przydatne, jeśli przeniosłeś dokument bez obrazków do innego katalogu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a base directory for your selected rows</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz katalog wyjściowy do poszukiwania zaznaczonych elementów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Directory</source>
    <translation type="obsolete">Katalog do przeszukiwania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Case insensitive search</source>
    <translation type="obsolete">Szukanie bez uwzględniania wielkości liter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj miniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show/hide image thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj/ukryj miniatury obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not on a Page</source>
    <translation>Nie na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPG</source>
    <translation>JPG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>TIFF</source>
    <translation>TIFF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PSD</source>
    <translation>PSD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS/PS</source>
    <translation>EPS/PS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPG2000</source>
    <translation>JPG2000</translation>
  </message>
  <message>
    <source>emb. PSD</source>
    <translation>osadz. PSD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>n/a</source>
    <translation>brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatusBase</name>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Zarządzanie obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path:</source>
    <translation>Katalog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search...</source>
    <translation>Szukaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI:</source>
    <translation>DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pixels:</source>
    <translation>Pikseli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skalowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printed:</source>
    <translation>Druk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout</source>
    <translation>Układ strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Page:</source>
    <translation>Na stronie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>eff. DPI:</source>
    <translation>Rzecz. DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object:</source>
    <translation>Obiekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Wybierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers &amp;&amp; Paths...</source>
    <translation type="unfinished">Warstwy &amp;&amp; ścieżki... </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Visible</source>
    <translation>Obrazek widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Effects...</source>
    <translation>Filtry obrazka...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Image</source>
    <translation>Drukuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PixmapExportPlugin</name>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export As Image</source>
    <translation>Eksportuj jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
    <translation>Eksportuje wybrane strony jako grafiki bitmapowe.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Zapisz jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful</source>
    <translation>Eksport zakończony sukcesem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManager</name>
  <message>
    <source>Persistent</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Stały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation type="obsolete">Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find plugin</source>
    <translation type="obsolete">Wtyczki nie znaleziono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find plugin</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczki nie znaleziono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown error</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>nieznany błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find symbol (%1)</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Nie można znaleźć symbolu (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: loading %1</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczka: wczytywanie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>init failed</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation>init nie powiódł się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown plugin type</source>
    <comment>plugin load error</comment>
    <translation>nieznany typ wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 loaded</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczka: %1 został wczytany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczka: nie udało się wczytać %1 : %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation type="obsolete">Pliki PostScript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
    <translation type="obsolete">Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg);;</source>
    <translation type="obsolete">Grafiki SVG (*.svg );;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</source>
    <translation type="obsolete">Pliki OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 initialized ok </source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczka: %1 została zainicjowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Wtyczka: %1 błąd po inicjalizacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManagerPrefsGui</name>
  <message>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation>Menedżer wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin</source>
    <translation>Wtyczka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How to run</source>
    <translation>Jak uruchomić</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load it?</source>
    <translation>Pobrać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin ID</source>
    <translation>ID wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
    <translation>Musisz ponownie wystartować program, aby uaktywnić zmiany.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Właściwości wielokąta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonWidget</name>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>O&amp;brót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation>&amp;Zastosuj współczynnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>W&amp;spółczynnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Ilość rogów wielokątów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Kąt obrotu wielokątów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation>Zastosuj współczynnik wklęsłości/wypukłości, aby zmienić kształt wiekąta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Przykładowy wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="obsolete">Wartość ujemna zmieni kształt wielokąta na wklęsły (albo gwiaździsty),
wartość dodatnia zmieni jego kształt na wypukły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
    <translation>Wartość ujemna zmieni kształt wielokąta na wklęsły (albo gwiaździsty),
wartość dodatnia zmieni jego kształt na wypukły</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Konfiguracja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Typografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation type="obsolete">Graficzny interfejs użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation type="obsolete">Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="obsolete">Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="obsolete">Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="obsolete">Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation type="obsolete">Automatyczny zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation type="obsolete">min</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation type="obsolete">Inne opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">Mały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Średni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation type="obsolete">Aby dopasować wielkość widoku, użyj suwaka znajdującego się poniżej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Zewnętrzne narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpreter Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation type="obsolete">Narzędzie do obróbki obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation type="obsolete">Drukowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz domyślną dekorację i wygląd okien.
Scribus dziedziczy wszystkie dostępne tematy KDE i QT</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny stopień pisma dla okienek i menu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation type="obsolete">Ilość wierszy, o którą Scribus przewinie obraz przy każdym poruszeniu kółka myszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation type="obsolete">Ilość ostatnio edytowanych dokumentów, które pokazane zostaną w menu Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny katalog dla dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny katalog dla skryptów wtyczki skryptowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny rozmiar strony, standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna orientacja stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="obsolete">Włącz rozkład stron na rozwarciu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw jako pierwszą stronę lewą stronę dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Jeśli włączysz tę opcję, Scribus będzie zapisywał kopię bezpieczeństwa twojego pliku z rozszerzeniem .bak
w zdefiniowanym odstępie czasowym.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation type="obsolete">Okres czasu pomiędzy automatycznym zapisywaniem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz rozmiar podglądu w bibliotece</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation type="obsolete">Kolor papieru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetl obszar poza marginesami w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw domyślne powiększenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie tekstu dla wyświetlania EPS i PDF na monitorze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie grafiki dla wyświetlania EPS i PDF na monitorze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Nie pokazuj obiektów poza marginesami na drukowanej stronie ani w eksportowanym pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz zawartość biblioteki po każdej zmianie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;topień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;kok kółka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz &amp;poprzedni:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;mień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">Skr&amp;ypty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation type="obsolete">Zmi&amp;eń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="obsolete">Ori&amp;entacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;ysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">Lewa strona &amp;najpierw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">Po &amp;lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Włączony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interwał:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisuj zawartość po zmianie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation type="obsolete">Duży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj obszar &amp;niedrukowalny w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dopasuj wielkość widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nazwa programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie &amp;tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Wygładzanie &amp;grafiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &amp;programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Przycinaj do krawędzi strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Wewnąt&amp;rz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Na zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">Zmień&amp;...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) i zastąpienia ich czernią.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
    <translation type="obsolete">Położenie edytora grafiki w systemie plików. Jeśli używasz gimpa
i twoja dystrybucja zawiera go, najlepiej wpisz tutaj &apos;gimp-remote&apos;,
ponieważ pozwoli to na edycję obrazka w pracującym już gimpie, bez
konieczności startowania programu za każdym razem od nowa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document T&amp;emplates:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szablony dokumentów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units:</source>
    <translation type="obsolete">Jednostki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo/Redo</source>
    <translation type="obsolete">Cofnij/Ponów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action history length</source>
    <translation type="obsolete">Długość historii operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation>Dzielenie wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation>Fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Checker</source>
    <translation type="obsolete">Kontrola dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation>Zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation>Eksport do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości obiektów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation>Spis treści i indeksy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Skróty klawiaturowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation type="obsolete">Widok strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch Space</source>
    <translation type="obsolete">Brudnopis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation type="obsolete">Menedżer wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin</source>
    <translation type="obsolete">Wtyczka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How to run</source>
    <translation type="obsolete">Jak uruchomić</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load it?</source>
    <translation type="obsolete">Pobrać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin ID</source>
    <translation type="obsolete">ID wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
    <translation type="obsolete">Musisz ponownie wystartować program, aby uaktywnić zmiany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugins</source>
    <translation>Wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of linked frames on or off</source>
    <translation type="obsolete">Włącza lub wyłącza wyświetlanie połączonych ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation type="obsolete">Włącza lub wyłącza wyświetlanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation type="obsolete">Włącza lub wyłącza wyświetlanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with a document open.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny katalog z profilami ICC. Aby zmienić to 
ustawienie, zamknij wszystkie otwarte dokumenty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional directory for document templates</source>
    <translation type="obsolete">Dodatkowy katalog na szablony dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps.
If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="obsolete">Ustal długość historii operacji w krokach.
Wartość 0 oznacza zapamiętanie nieograniczonej ilości operacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Położenie interpretera Ghostscriptu w systemie plików</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
    <translation type="obsolete">Zawsze pytaj przed zastąpieniem fontów podczas ładowania dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
    <translation type="obsolete">Włącz podgląd aktualnego stylu akapitu w trakcie edycji stylów </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Control Characters</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj znaki kontrolne tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gaps between Pages</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy pomiędzy stronami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal:</source>
    <translation type="obsolete">Poziomo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical:</source>
    <translation type="obsolete">Pionowo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the slider.</source>
    <translation type="obsolete">Aby dopasować wielkość widoku, użyj suwaka znajdującego się poniżej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>dpi</source>
    <translation type="obsolete">dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Startup Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj dialog startowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always use standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="obsolete">Zawsze używaj standardowego Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Count of the Paragraphs:</source>
    <translation type="obsolete">Ilość akapitów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj znaki kontrolne takie jak znaki końca akapitu w ramkach tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
    <translation type="obsolete">Przyłóż linijkę do ekranu i przeciągając suwak ustaw tak wielkość powiększenia, aby Scribus wyświetlał prawidłową wielkość stron i obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="obsolete">Definiuje ilość miejsca po lewej stronie obszaru roboczego dokumentu, na którym będzie można tworzyć i modyfikować obiekty oraz przeciągać je na aktywną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="obsolete">Definiuje ilość miejsca po prawej stronie obszaru roboczego dokumentu, na którym będzie można tworzyć i modyfikować obiekty oraz przeciągać je na aktywną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="obsolete">Definiuje ilość miejsca powyżej obszaru roboczego dokumentu, na którym będzie można tworzyć i modyfikować obiekty oraz przeciągać je na aktywną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
    <translation type="obsolete">Definiuje ilość miejsca poniżej obszaru roboczego dokumentu, na którym będzie można tworzyć i modyfikować obiekty oraz przeciągać je na aktywną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate Ghostscript</source>
    <translation type="obsolete">Lokalizacja Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locate your image editor</source>
    <translation type="obsolete">Lokalizacja edytora obra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpreter PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
    <translation type="obsolete">Włącza lub wyłącza wyświetlanie
połączeń między ramkami.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz domyślny język, w którym będzie uruchamiany Scribus. Zostaw to pole puste, aby wybrać język zdefiniowany w zmiennych środowiskowych. Można nadpisać to ustawienie startując Scribusa z odpowiednią opcją</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size (Menus):</source>
    <translation type="obsolete">Rozmiar &amp;fontów w menu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size (&amp;Palettes):</source>
    <translation type="obsolete">Rozmiar fontów w pa&amp;letach:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz domyślną dekorację i wygląd okien. Scribus dziedziczy wszystkie dostępne motywy KDE i QT, jeśli QT jest skonfigurowane do przeszukiwania wtyczek KDE.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the tool windows</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny stopień pisma dla okienek narzędzi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
    <translation type="obsolete">Domyślny katalog z profilami ICC. Nie można go zmienić, kiedy w programie otwarty jest dokument. W systemach Mac OSX i Windows Scribus przeszuka domyślnie katalogi System. W systemach Linux i Unix Scribus przeszuka $home/.color/icc, /usr/share/color/icc i /usr/local/share/color/icc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Jeśli opcja ta zostanie włączona, Scribus będzie tworzył w po upływie określonego czasu kopię bezpieczeństwa twojego pliku z rozszerzeniem .bak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="obsolete">Ustala długość historii operacji mierzoną w krokach. O oznacza nieograniczeną liczbę operacji, które zostaną zapamiętane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;, as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</source>
    <translation type="obsolete">Położenia edytora grafiki w systemie plików. Jeśli używasz programu Gimp i twój system zawiera go, zalecamy użycie polecenia &apos;gimp-remote&apos;, ponieważ pozwoli ono na edycję grafiki w działającej już instancji Gimpa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter.</source>
    <translation type="obsolete">Położenie interpretera Ghostscriptu w systemie plików.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show S&amp;plashscreen On Startup:</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj &amp;logo przy starcie programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Scrapbook as extra Copy/Paste Buffer</source>
    <translation type="obsolete">Użyj biblioteki jako dodatkowego bufora kopiowania i wklejania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extra Copy/Paste Buffer remembers Objects across Sessions</source>
    <translation type="obsolete">Zapamiętuj obiekty w dodatkowym buforze kopiowania i wstawiania po zamknięciu programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Objects to be remembered in Extra Copy/Paste Buffer</source>
    <translation type="obsolete">Ilość obiektów do zapamiętania w dodatkowym buforze kopiowania i wklejania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Drukarka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsDialogBase</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Defaults</source>
    <translation>&amp;Domyślne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Preferences</source>
    <translation>Zapisz ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All preferences can be reset here</source>
    <translation>Tutaj można wyzerować wszystkie ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply all changes without closing the dialog</source>
    <translation>Zastosuj wszystkie zmiany bez zamykania dialogu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export...</source>
    <translation>Eksport...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export current preferences into file</source>
    <translation>Eskportuje aktualną konfigurację do pliku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsManager</name>
  <message>
    <source>Single Page</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńcza strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="obsolete">Podwójna strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Lewa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Prawa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3-Fold</source>
    <translation type="obsolete">Składanka potrójna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4-Fold</source>
    <translation type="obsolete">Składanka poczwórna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
    <translation>Przejąć stare ustawienia scribusa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
    <translation>Scribus wykrył pliki konfiguracyjnego Scribusa 1.2.
Czy chcesz przejąć te pliki do nowej wersji Scribusa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
    <translation>Nie można otworzyć dla zapisu pliku konfiguracyjnego &quot;%1&quot;: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
    <translation>Zapis do pliku konfiguracyjnego &quot;%1&quot; nie powiódł się: status błędu QIODevice  %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
    <translation>Nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego &quot;%1&quot;: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
    <translation>Nie udało się wczytać pliku konfiguracyjnego XML z &quot;%1&quot;: %2 w wierszu %3, szpalta %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation>PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation>PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation>PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Writing Preferences</source>
    <translation>Błąd w trakcie zapisywania konfiguracji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
    <comment>scribus app error</comment>
    <translation>Scribuss nie był w stanie zapisać pliku konfiguracyjnego: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Proszę sprawdzić uprawnienia pliku i katalogu oraz ilość wolnego miejsca na dysku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error Loading Preferences</source>
    <translation>Błąd w trakcie wczytywania pliku konfiguracyjnego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
    <translation>Scribus nie był w stanie wczytać pliku konfiguracyjnego. &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Zostaną wczytane domyślne ustawienia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.5</source>
    <translation>PDF 1.5</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PresetLayout</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book</source>
    <translation type="obsolete">Książka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazine</source>
    <translation>Magazyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fibonacci</source>
    <translation>Fibonacci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Golden Mean</source>
    <translation>Złoty podział</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nine Parts</source>
    <translation>Dziewięć części</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gutenberg</source>
    <translation>Gutenberg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can select predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
    <translation type="obsolete">Tutaj można wybrać zdefiniowany wstępnie układ graficzny. &apos;Brak&apos; oznacza zostawienie domyślnych marginesów, &apos;Gutenberg&apos; ustawia klasyczne marginesy, a &apos;Magazyn&apos; ustawia marginesy o takiej samej wielkości. Jako podstawę bierze się wielkość lewego/wewnętrznego marginesu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>layout type</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
    <translation>Tutaj można wybrać zdefiniowany wstępnie układ graficzny. &apos;Brak&apos; oznacza zostawienie domyślnych marginesów, &apos;Gutenberg&apos; ustawia klasyczne marginesy, a &apos;Magazyn&apos; ustawia marginesy o takiej samej wielkości. Jako podstawę bierze się wielkość lewego/wewnętrznego marginesu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PythonConsole</name>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save As...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Run</source>
    <translation>&amp;Wykonaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Output...</source>
    <translation>&amp;Zachowaj plik wyjściowy...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Script</source>
    <translation>Skr&amp;ypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Konsola skryptowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write your commands here. A selection is processed as script</source>
    <translation>Wpisz tutaj polecenia. Zaznaczenie będzie przetwarzane jako skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output of your script</source>
    <translation>Wynik działania skryptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py)</source>
    <translation type="obsolete">Skrypty w Pythonie (*.py)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open File With Python Commands</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz plik z poleceniami Pythona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the Python Commands in File</source>
    <translation>Zapisz polecania Pythona do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt)</source>
    <translation>Pliki tekstowe (*.txt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Current Output</source>
    <translation>Zachowaj aktualny plik wyjściowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run As &amp;Console</source>
    <translation>Wykonaj jako &amp;konsolę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python Console</source>
    <translation>Konsola Pythona w Scribusie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open Python Script File</source>
    <translation>Otwórz skrypt w Pythonie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py *.PY)</source>
    <translation>Skrypty w Pythonie (*.py *.PY)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line: %1 Column: %2</source>
    <translation>Wiersz: %1 Szpalta: %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>&amp;H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>&amp;S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>&amp;G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>&amp;B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>K&amp;anał alfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>&amp;Podstawowe kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Kolory użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Definiuj kolory użytkownika &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>D&amp;odaj do kolorów użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Wybierz kolor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Kopiuj albo przesuń plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Odczyt: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Zapis: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>&amp;Typ pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Katalog wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atrybuty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Szukaj &amp;w:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Nowy katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Widok listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Widok szczegółowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Podgląd informacji o pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Podgląd zawartości pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Odczyt-zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Tylko odczyt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Tylko zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Niedostępny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do katalogu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do specjalnego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Plik specjalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>Z&amp;mień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>&amp;Sortuj według nazwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Sortuj według &amp;wielkości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Sortuj według &amp;daty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Bez sortowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Sortuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Pokaż ukryt&amp;e pliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>symboliczne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Usuń %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Czy na pewno usunąć %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nowy katalog 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nowy katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nowy katalog %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Znajdź katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Nie znaleziono pliku.
Sprawdź katalog i nazwę pliku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Katalog:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>St&amp;yl pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Stopień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>Prze&amp;kreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>K&amp;olor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Przykład</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>&amp;Kodowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Wybierz font</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Dopasuj...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Niniejszy program używa Qt w wersji %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt to zestaw narzędzi C++ do programowania aplikacji i graficznych interfejsow użytkownika dla wielu platform.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt zapewnia przenośność kodu źródłowego pomiędzy systemami MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux oraz wszystkimi głównymi komercyjnymi wariantami systemu Unix.&lt;br&gt;Qt dostępne jest również dla urządzeń osadzonych.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt jest produktem firmy Trolltech. Więcej informacji dostępnych jest na stronie &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Naprawdę zastąpić plik:
%1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Podręcznik wtyczki skryptowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Grafiki SVG (*.svg);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Inicjalizacja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation type="obsolete">Eksport został zakończony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">już istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation type="obsolete">Tak dla wszystkich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation type="obsolete">Wszystkie obsługiwane formaty (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Nowy z &amp;szablonu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Biuletyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Broszury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Ulotki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Karty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Nagłówki listów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Koperty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Wizytówki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Kalendarze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Reklamy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Etykiety</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Jadłospisy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>Formularze PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>Prezentacje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Magazyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Plakaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Ogłoszenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Dokumenty tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Składanki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Własne szablony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz jako &amp;obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Pod&amp;gląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importuj &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz jako sza&amp;blon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Podręcznik &amp;wtyczki skryptowej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importuj &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Importuję tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>Pliki HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Pliki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Pliki danych rozdzielonych przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>dane_CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>nagłówek_CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation>
Zewnętrzne dowiązania
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation>Font %1 jest wadliwy i zostaje wyłączony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation>Importery tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Media Cases</source>
    <translation>Pudełka na CD/DVD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Albanian</source>
    <translation>Albański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque</source>
    <translation>Baskijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bułgarski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian</source>
    <translation type="obsolete">Brazylijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Kataloński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Chiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Czeski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Duński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holenderski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Angielski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British)</source>
    <translation>Angielski (Brytyjski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto</source>
    <translation>Esperanto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Niemiecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Fiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francuski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician</source>
    <translation>Galicyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Węgierski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indonesian</source>
    <translation>Indonezyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Włoski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Koreański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litewski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Bokmaal)</source>
    <translation type="obsolete">Norweski (Bokmaal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
    <translation>Norweski (Nynorsk)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian</source>
    <translation>Norweski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rosyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Szwedzki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Hiszpański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish (Latin)</source>
    <translation>Hiszpański (LA)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Słowacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Słoweński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian</source>
    <translation>Serbski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić stopnia pisma w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić kroju pisma w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić rozmiaru tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić liczby łamów w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić interlinii w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić odstępu między łamami w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można pobrać tekstu z ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wstawić tekstu do ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wstawić tekstu do ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Wyrównanie poza zakresem. Zastosuj jedną ze stałych scribus.ALIGN*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Indeks zaznaczenia poza dozwolonym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Jednostka spoza dozwolonego zakresu. Proszę użyć jednej ze stałych scribus.UNIT_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target is not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Obiekt docelowy nie jest ramką graficzną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corner radius must be a positive number.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Promień zaokrąglenia rogu musi być liczbą dodatnią.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można znaleźć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot change a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można zmienić koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę utworzyć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę usunąć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę zastąpić koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation type="obsolete">Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
    <translation>Dokumenty OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found - python error</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono koloru - błąd pythona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom (optional) configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Ustawienia własne (opcjonalne):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Ustawienia domyślne:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short &amp;Words...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation type="obsolete">Short &amp;Words...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Wait please...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja w toku. Proszę czekać...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Done.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja zakończona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Afrykanerski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish</source>
    <translation>Turecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukranian</source>
    <translation>Ukraiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh</source>
    <translation>Walijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The filename must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nazwa pliku musi być ciągiem znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete image type settings.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można usunąć ustawień typu obrazka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The image type must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Typ obrazka musi być ciągiem znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;allTypes&apos; attribute is READ-ONLY</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Atrybut &apos;allTypes&apos; jest READ-ONLY</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to export image</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Export obrazka nie powiódł się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono tego koloru w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono tego koloru w domyślnych kolorach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot scale by 0%.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można skalować o 0%.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specified item not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Podany obiekt nie jest ramką graficzną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono fontu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot render an empty sample.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wygenerować podglądu pustego wzoru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot have an empty layer name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Pusta nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot remove the last layer.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Usunięcie ostatniej warstwy jest niedopuszczalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create layer without a name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można utworzyć warstwy bez nazwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Indeks wstawiania poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić wyrównania tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Stopień pisma poza dozwolonym zakresem - powinien być 1 &lt;= size &lt;= 512.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić stopnia pisma dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić kroju pisma dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Interlinia poza dozwolonym zakresem, powinnna być &gt;= 0.1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić interlinii dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Odstęp między łamami poza dozwolonym zakresem, wartość powinna być dodatnia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set column gap on a non-text frame.</sou