Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 2202 | Rev 2591 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka 
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk 
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę. 
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, 
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera 
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego 
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek, 
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])

Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych 
w tym module - zobacz dir(scribus).

Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, 
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera 
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100 
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)

Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może 
być połączona z żadną inną ramką tekstową.

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)

Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną 
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])

Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple

Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)

Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie 
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.

deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku

Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz 
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały 
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog 
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;. 
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.

Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.

Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym 
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż 
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.

Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków 
zaczynają się od 1.

Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.

Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
          ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.

Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.

Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)

Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.

Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot; 
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool

Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot; 
to łańcuchy znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)

Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(typ)

Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot; 
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)

Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)

Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)

Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT, 
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)

Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)

Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony 
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny 
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt 
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])

Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem 
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch 
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])

Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)

Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną 
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)

Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])

Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika 
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)

Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)

Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie. 
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)

Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot; 
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)

Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa 
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(warstwa)

Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna 
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby 
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne 
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; 
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane 
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name. 
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu. 
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky 
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot; 
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])

Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie 
przełączone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot; 
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś 
zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę, 
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;). 
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Zobacz getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Zobacz setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest 
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) 
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;. 
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;. 
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem 
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;. 
Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się 
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji 
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet(). 
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset(). 
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;

Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;. 
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie 
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu 
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot; 
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool

Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych 
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Scribus - wersja %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;O programie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Strona domowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentacja online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation>Wersja dla Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Atrybuty czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Tryb operacji na obiektach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>W&amp;yczyść zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>K&amp;olory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>Style &amp;akapitów...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>Style &amp;linii...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Konfiguracja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Inne...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Justowany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Jest za&amp;bezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Rozmiar jest zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation>Odstęp/Wyrówn&amp;anie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atrybuty...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odłącz tekst od ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glif...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Wklej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation>&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Miniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Wyrównaj &amp;do linii pomocniczych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation>S&amp;trony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>N&amp;arzędzia PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>&amp;Odręczna linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Obróć element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Powiększ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Pomniejsz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text...</source>
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Utwórz ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation>Wstaw linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation>Wstaw krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Utwórz odręczną linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Prawa autorskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punktor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Półpauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Dywiz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation>Zwykły podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation>Definicyjny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation>Definicyjny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation>Definicyjny podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation>Definicyjny podwójny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation>Pojedyńczy ostrokątny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation>Pojedyńczy ostrokątny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation>Ostrokątny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation>OsOstrokątny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation>Przecinkowy dolny podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation>Podwójny definicyjny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>C&amp;ień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Podaj rozmiar nośnika</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Poziomo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Lewe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Środki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Prawe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Pionowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Górne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Dolne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Justuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Właściwości pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Podpowiedź:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Brzeg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Cienki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Szeroki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Jednolity</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Kreskowany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Wytłoczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Wstawka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Wymagane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Widoczność:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Ukryty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Nie drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Wygląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Użyj ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Wyróżnienie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obramowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Wielowierszowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Maksymalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Nie przewijaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Haczyk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Krzyżyk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Romb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kółko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Gwiazdka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Kwadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Wyślij formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importuj dane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Zdarzenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Wejście w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Edytuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importuj dane z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Akcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Bez formatowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Liczba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Czas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format liczby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Format procentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format daty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format czasu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Sprawdź</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Wartość jest</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>sumą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>iloczynem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>średnią</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>następujących pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Wybierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Oblicz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Przykład:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona Wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Zastosuj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>&amp;Parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>&amp;W zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation>do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Zastosuj szablon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Szablon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;current page</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even pages</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd pages</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;all pages:</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nowy wpis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Pobierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Mały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>Ś&amp;redni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Duży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Tylko tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Tylko ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaluj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>zawsze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>nigdy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak skalować:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>proporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Wyzeruj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Profile systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną 
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation>&amp;Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Jednolite kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>D&amp;rukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edytuj kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB dla internetu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Stary</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Wybierz znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Klasa znaków:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Pełen zestaw znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Podstawowy łaciński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Dodatek Latin-1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Ogólna interpunkcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Indeksy górne i dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symbole walut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Znaki literopodobne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formy liczbowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operatory matematyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Rysowanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Elementy blokowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Figury geometryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Różne symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Różne małe formy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Greckie rozszerzone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Cyrylica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Cyrylica suplement</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrajskie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktualny profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items</source>
    <translation>Obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Brakujące glify</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Przelanie się tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Brakujący obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation>Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nie znaleziono problemów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Znaleziono problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation>Wybierz style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation>Dostępne style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation>M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation>Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation>K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation>Wybierz metodę:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation>Kąt (0 - 90 stopni):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation>&amp;Scal kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation>&amp;Zastąp kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between selected value and counted ones. See documentation for more info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get base color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the sample color schema</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the method to create color schema. See documentation for more info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the color of your chosen color schema</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation>Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Scalanie kolorów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradient w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nieprzezroczystość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Kolor wybranego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Przesuń wektor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Opcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Zestaw stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Odwrócone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>strona na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stron na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Otwiera katalog dokumentów.
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Usuń kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Usuń kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Usuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Usuń od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>O&amp;pis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Wydawca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>Ź&amp;ródło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Zakres:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Prawa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Osoba lub organizacja odpowiadająca za zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa nadana dokumentowi.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Opis zawartości dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tematyka, której poświęcona jest zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Język zawartości dokumentu, zazwyczaj podany jako kod językowy ISO-639,
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do dokumentu, z którego wywodzi się aktualny dokument, na przykład numer ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Ramki graficzne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Typ logiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation>Liczba całkowita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation>Łańcuch</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości obiektu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Automatycznie dodaj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Ustawienia drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyjan (C)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Madżenta (M)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Żółty (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Czarny (K)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Drukarka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Opcje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Plik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>A&amp;lternatywne polecenie drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Pol&amp;ecenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Drukuj &amp;wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Drukuj a&amp;ktualną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Dr&amp;ukuj zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation>Drukuj &amp;normalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation>Drukuj &amp;barwne wyciągi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation>Drukuj w kolorze, &amp;jeśli to możliwe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation>Drukuj w od&amp;cieniach szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation>Zaawan&amp;sowane opcje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation>Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak kprinter
lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji drukowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Błąd podczas importu pliku %1! 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Odstępy w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Atrybut:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Nazwa stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Czcionka wybranego tekstu albo obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Rozmiar czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Efekt stylistyczny, generujący ponadwymiarową pierwszą literę akapitu </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Całkowita wielkość inicjałów opuszczonych liczona w ilości wierszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Interlinia nad akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Interlinia pod akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation>&amp;Wyrównanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation>&amp;Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>Wi&amp;erszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>&amp;Kolor wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation>Ko&amp;lor obrysu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation>In&amp;terlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation>Na&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation>&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation>Wyrównaj do linii &amp;pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style:</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd stylu akapitu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy tekst stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation>Podgląd stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation>Włącza/wyłącza próbny tekst dla tego stylu akapitu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Edytor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Skrypty Javascript (*.js);;Wszystkie pliki(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jasność:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Promień:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteryzuj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostępne filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blur</source>
    <translation>Rozmywanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Koloryzuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Wyostrz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Zastosowane filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Zmień katalog wyjściowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Katalog wyjściowy - miejsce, w którym zapisywane będą twoje obrazki. 
Nazwa wyeksportowanego pliku będzie następująca: &quot;nazwa_dokumentu-numer_strony.typ_pliku&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportuj tylko aktualną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostępne formaty eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksportuj do katalogu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Typ o&amp;brazka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Jakość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportuj jako obrazek(ki)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Aktualna &amp;strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>Za&amp;kres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazków
Użyj 72 dpi dla obrazków przeznaczonych do wyświetlania na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Jakość obrazków - 100% oznacza najlepszą, 1% najniższą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportuj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Rozmiar obrazków. 100% oznacza niezmieniony rozmiar, 200% dwa razy większy itd.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odcień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Znikanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nieprzezroczystość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez tytułu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktualny zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Wybierz nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Dołącz kolory do aktualnego zestawu kolorów z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostępne czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Czcionki zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Czcionka zastępcza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostępne czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Czcionki zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Doda&amp;tkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Nazwa czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użyj czcionkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zagnieźdź w:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Ścieżka do pliku czcionki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Nazwa czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Rozmiar czcionki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Podgląd czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation>Szybkie przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Dołącz wybrane czcionki do Czcionek w menu Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zamknij podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Rozpocznij przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Stopień wybranej czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użytkownik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>System</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Czcionki zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Oryginalna czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Czcionka zastępcza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Zastąp czcionki na stałe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system,
please choose a suitable replacement for them.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Zarządzaj liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation>&amp;Wiersze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation>&amp;Szpalty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation>Odniesienie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation>&amp;Zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation>Wiersze i szpalty - automatyczne linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation>&amp;Odstęp pomiędzy wierszami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy &amp;szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Niestety brak podręcznika! Aktualną dokumentację znaleźć można pod adresem http://docs.scribus.net, 
proszę również zajrzeć pod www.scribus.net do działu &quot;Download&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation>Zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Pomoc online Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation>nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find</source>
    <translation>Znajdź</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Poszukiwane pojęcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation>&amp;Usuń wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation>Przeszukiwanie nie uwzględnia różnicy pomiędzy wielkimi i małymi literami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nowa zakładka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Tytuł nowej zakładki:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Propozycja podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Pomiń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Długość najkrótszego słowa podlegającego podziałowi na sylaby.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Maksymalna ilość następujących po sobie podziałów na sylaby.
Wartość 0 oznacza brak ograniczeń.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Najkrótsze słowo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>&amp;Propozycje podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>&amp;Dziel tekst automatycznie w trakcie pisania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Kiedy wybierzesz w menu Dodatki&gt;Dziel wyrazy, pojawi się okienko dialogowo z propozycjami podziału dla każdego słowa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Włącza automatyczne dzielenie wyrazów w trakcie pisania tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>&amp;Ilość dozwolonych kolejnych podziałów:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Wklej stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page (&amp;Left Page):</source>
    <translation>Strona wzorcowa (&amp;Lewa Strona):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona Wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page (&amp;Right Page):</source>
    <translation>Strona Wzorcowa (&amp;Prawa Strona):</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Wklej tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Ilość kolumn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nowy skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Edytuj skrypty w JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Edycja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nowy skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć ten skrypt?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Akcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Aktualny skrót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Wybierz kombinację klawiszy dla tej akcji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Bez skrótu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>Skrót przyporządkowany przez &amp;użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>&amp;Przyporządkuj skrót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Ta kombinacja klawiszy jest już używana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation>Dołączalne zestawy skrótów klawiaturowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation>&amp;Pobierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation>Im&amp;portuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation>&amp;Eksportuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Wyzeruj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation>Zestawy skrótów klawiaturowych dostępne do dołączenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation>Dołącz wybrany zestaw skrótów klawiaturowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation>Importuj zestaw skrótów klawiaturowych do aktualnej konfiguracji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation>Eksportuj aktualny zestaw skrótów do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation>Załaduj domyślne skróty klawiaturowe Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation>Pliki XML zestawów skrótów (*.ksxml)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Dodaj nową wartwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Usuń warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Nowa warstwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Czy chcesz także usunąć wszystkie obiekty na tej warstwie?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Edytuj style linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nowy styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć ten styl?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Edytuj strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the selected master page</source>
    <translation>Klonuje wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deletes the selected master page</source>
    <translation>Usuwa wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds a new master page</source>
    <translation>Dodaje nową stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports master pages from another document</source>
    <translation>Importuje strony wzorcowe z innego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć tę stronę wzorcową?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Długość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importuj strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>od 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Utwórz strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>Z&amp;mień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importuj strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Importuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Brakująca czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Czcionka %1 nie jest zainstalowana.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Użyj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>zamiast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Przesuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiuj stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Przesuń strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Przesuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometria</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Punkt odniesienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Poziom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Kształt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Odstęp tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Wyświetlaj krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Początkowe przesunięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Odstęp od krzywej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Profil wejściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Lewy punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Punkty końcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Szpic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Ścięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Płaski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kwadratowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaokrąglony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Rozmiar czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Nazwa wybranego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Współrzędna pozioma aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Współrzędna pionowa aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Szerokość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Wysokość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Obrót obiektu dookoła aktualnego punktu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Punkt, do którego odnoszą się miary oraz kąty obrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Wybierz górny lewy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Wybierz górny prawy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Wybierz dolny lewy róg jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Wybierz dolny prawy róg jako odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Wybierz środek jako punkt odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Przesuń o poziom wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Przesuń o poziom niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Przesuń na wierzch</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Przesuń na spód</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Zabezpiecza albo odbezpiecza obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Zabezpiecza albo odbezpiecza rozmiary obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Włącza albo wyłącza drukowanie obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Czcionka wybranego tekstu albo obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Skalowanie szerokości znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasycenie koloru obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasycenie koloru wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Styl aktualnego akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Zmiana ustawień dla lewych albo końcowych punktów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Wzór linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Typ połączenia linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Typ zakończenia linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Styl linii aktualnego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Wybierz formę ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Edytuj formę ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Ustaw promień zaokrąglenia rogów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Ilość szpalt w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od górnego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od dolnego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od lewego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Odstęp tekstu od prawego brzegu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Edytuj ustawienia tabulatorów ramki tekstowej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Dozwolony inny rozmiar obrazka niż ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Poziome przesunięcie obrazka w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Pionowe przesunięcie obrazka w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Zmień rozmiar obrazka w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Zmień rozmiar obrazka w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Zachowaj proporcje współrzędnych X i Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Dopasuj obrazek do rozmiarów ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Użyj proporcji obrazka zamiast proporcji ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Linie ograniczające komórki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Linia u góry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Linia na dole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Linia po prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Linia na dole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Zachowaj proporcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Profil źrodła obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Przełącza pomiędzy szerokością odstępu a szerokością szpalty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Szerokość szpalty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Właściwości ścieżki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Tekst w ramkach znajdujących się pod spodem będzie opływał ten obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Pokazuje poziom, na którym znajduje się obiekt. 0 oznacza, że obiekt jest na spodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Tek&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>O&amp;brót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>Tekst opływa &amp;ramkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Zastosuj ramkę o&amp;graniczającą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Z&amp;astosuj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>Zaokrąglone
&amp;rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Szp&amp;alty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Odstęp &amp;między szpaltami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Po l&amp;ewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>Ta&amp;bulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>St&amp;yl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Sk&amp;alowanie ręczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Skalo&amp;wanie X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Skalowa&amp;nie Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Skalu&amp;j do rozmiaru ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>p&amp;roporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>P&amp;unkt odniesienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>T&amp;yp linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>Z&amp;akończenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Zastosuj ramkę ograniczającą zamiast kształtu ramki dla opływu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Użyj drugiej linii opartej na kształcie ramki dla opływu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Język ramki dla dzielenia wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation>Pisanie od prawej do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trac&amp;king:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Podcinanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Manualne podcinanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation>Strzała początkowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation>Strzałka końcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation>Przesunięcie znaków względem linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Wysokość skalowania znaków</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Płaski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kwadratowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaokrąglony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Szpic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Ścięty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Szpalty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Rozmiar strony dokumentu, standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientacja stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Włącz rozkład stron na rozwarciu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Ustaw jako pierwszą stronę lewą stronę dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Pierwszy numer strony dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Utwórz automatycznie ramki tekstowe, kiedy będą dodawane nowe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy automatycznie tworzonymi szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Ilość szpalt w automatycznie tworzonych ramkach tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>S&amp;trony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Lewa strona naj&amp;pierw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Po &amp;lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>A&amp;utomatyczne ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Odstęp &amp;między szpaltami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Szpa&amp;lty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>W&amp;ewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Pierwszy &amp;numer strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Jednostka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Przesuń węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Dodaj węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Usuń węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Wyzeruj ten punkt kontrolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>Współrzędne &amp;bezwzględne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Edytuj linię &amp;konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Wyzeruj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Zakończ edycję</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne niezależnie od siebie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Przesuń punkty kontrolne symetrycznie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otwiera wielokąt lub przecina krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zamknij tę krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Odwróć ścieżkę w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Odwróć ścieżkę w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie do góry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie na dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmniejsz rozmiar ścieżki o 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zwiększ rozmiar ścieżki o 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kąt obrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>% powiększenia lub pomniejszenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Włącz tryb edycji linii konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Wyzeruj linię konturu do oryginalnego kształtu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Użyj nazwy dokumentu jako przedrostka nazw stylów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Nie pytaj więcej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Włączenie tej opcji spowoduje zastąpienie stylów istniejących w aktualnym dokumencie Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Scal style akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Scala style akapitów według ich właściwości. Wynikiem tej operacji będzie mniejsza ilość podobnych stylów akapitów. Właściwości styli zostaną zachowane, nawet jeśli w oryginalnym dokumencie miały one inne nazwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Poprzedź nazwę akapitu w Scribusie nazwą dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Zapisz te ustawienia jako domyślne i pytaj więcej w trakcie importu dokumentu z formatu OASIS OpenDocument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
    <translation>Opcje importera z formatu OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Zastąp style akapitów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Konsola skryptowa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>Plik &amp;wyjściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Zapisz jako PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Podgląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Polepsza wygląd tekstu w okienku podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia 
generowania podglądu. Dotyczy to tylko czcionek Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Wyświetla przezroczystość i przezroczyste obiekty zawarte w dokumencie. Wymaga Ghostscriptu w wersji 7.07 lub późniejszej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Włącza podgląd z zastosowaniem symulacji generycznych barw CMYK zamiast kolorów RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy C (cyjan)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy M (madżenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy Y (żółty)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy K (czarny)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Wygładzanie &amp;tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Wygładzanie &amp;grafiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Polepsza wygląd czcionek True Type i Open Type oraz grafik EPS i PDF 
w okienku podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detected some Errors.
Consider using the Preflight Checker to correct them</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abort</source>
    <translation>Porzuć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation>Ignoruj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to replace all your text
in the frame named %1 with sample text?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości elementów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> z %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSize</name>
  <message>
    <source>Quarto</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Foolscap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Government Letter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ledger</source>
    <translation>Ledger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Executive</source>
    <translation>Executive</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Post</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large Post</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="unfinished">Średni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Royal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Elephant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quad Demy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>STMT</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A</source>
    <translation>A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B</source>
    <translation>B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D</source>
    <translation>D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E</source>
    <translation></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Wynik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Wynik szukania dla: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Wybierz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Ścieżka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Status</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PluginManager</name>
  <message>
    <source>Persistent</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Stały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <comment>plugin manager</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot find plugin</source>
    <translation>Wtyczki nie znaleziono</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Właściwości wielokąta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonWidget</name>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Rogi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>O&amp;brót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation>&amp;Zastosuj współczynnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>W&amp;spółczynnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Ilość rogów wielokątów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Kąt obrotu wielokątów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation>Zastosuj współczynnik wklęsłości/wypukłości, aby zmienić kształt wiekąta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Przykładowy wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation>Wartość ujemna zmieni kształt wielokąta na wklęsły (albo gwiaździsty),
wartość dodatnia zmieni jego kształt na wypukły</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Konfiguracja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Typografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Graficzny interfejs użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Automatyczny zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Inne opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Mały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Średni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Aby dopasować wielkość widoku, użyj suwaka znajdującego się poniżej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Zewnętrzne narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Interpreter Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Narzędzie do obróbki obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Drukowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Wybierz domyślną dekorację i wygląd okien.
Scribus dziedziczy wszystkie dostępne tematy KDE i QT</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Domyślny rozmiar czcionki dla okienek i menu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Ilość wierszy, o którą Scribus przewinie obraz przy każdym poruszeniu kółka myszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Ilość ostatnio edytowanych dokumentów, które pokazane zostaną w menu Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Domyślny katalog dla dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Domyślny katalog dla skryptów wtyczki skryptowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Domyślny rozmiar strony, standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Domyślna orientacja stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Włącz rozkład stron na rozwarciu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Ustaw jako pierwszą stronę lewą stronę dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Jeśli włączysz tę opcję, Scribus będzie zapisywał kopię bezpieczeństwa twojego pliku z rozszerzeniem .bak
w zdefiniowanym odstępie czasowym.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Okres czasu pomiędzy automatycznym zapisywaniem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Wybierz rozmiar podglądu w bibliotece</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Kolor papieru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Wyświetl obszar poza marginesami w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Ustaw domyślne powiększenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Wygładzanie tekstu dla wyświetlania EPS i PDF na monitorze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Wygładzanie grafiki dla wyświetlania EPS i PDF na monitorze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Nie pokazuj obiektów poza marginesami na drukowanej stronie ani w eksportowanym pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Zapisz zawartość biblioteki po każdej zmianie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar czcionki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>S&amp;kok kółka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>Otwórz &amp;poprzedni:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Dokumenty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>Profile &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;mień...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>Skr&amp;ypty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>Zmi&amp;eń...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Ori&amp;entacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>W&amp;ysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>S&amp;trony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Lewa strona &amp;najpierw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Po &amp;lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>&amp;Włączony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Interwał:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>&amp;Zapisuj zawartość po zmianie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Duży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Wyświetlaj obszar &amp;niedrukowalny w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Dopasuj wielkość widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Nazwa programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>Wygładzanie &amp;tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>Wygładzanie &amp;grafiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Nazwa &amp;programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Przycinaj do krawędzi strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>Wewnąt&amp;rz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Na zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Zmień&amp;...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) i zastąpienia ich czernią.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
    <translation>Położenie edytora grafiki w systemie plików. Jeśli używasz gimpa
i twoja dystrybucja zawiera go, najlepiej wpisz tutaj &apos;gimp-remote&apos;,
ponieważ pozwoli to na edycję obrazka w pracującym już gimpie, bez
konieczności startowania programu za każdym razem od nowa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document T&amp;emplates:</source>
    <translation>&amp;Szablony dokumentów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units:</source>
    <translation>Jednostki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo/Redo</source>
    <translation>Cofnij/Ponów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action history length</source>
    <translation>Długość historii operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation>Dzielenie wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation>Czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Checker</source>
    <translation>Kontrola dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation>Zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation>Eksport do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości obiektów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation>Spis treści i indeksy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Skróty klawiaturowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation>Widok strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation>Wyświetlaj obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation>Wyświetlaj połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch Space</source>
    <translation>Brudnopis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin Manager</source>
    <translation>Menedżer wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin</source>
    <translation>Wtyczka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How to run</source>
    <translation>Jak uruchomić</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load it?</source>
    <translation>Pobrać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugin ID</source>
    <translation>ID wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need to restart the application to apply the changes.</source>
    <translation>Musiz ponownie wystartować program, aby uaktywnić zmiany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plugins</source>
    <translation>Wtyczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of linked frames on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie połączonych ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select your default language for Scribus to run with.
Leave this blank to choose based on environment variables.
You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with a document open.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional directory for document templates</source>
    <translation>Dodatkowy katalog na szablony dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the length of the action history in steps.
If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Położenie interpretera Ghostscriptu w systemie plików</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always ask before fonts are replaced when loading a document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PrefsDialogBase</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Defaults</source>
    <translation>&amp;Domyślne</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>&amp;H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>&amp;S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>&amp;G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>&amp;B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>K&amp;anał alfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>&amp;Podstawowe kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Kolory użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Definiuj kolory użytkownika &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>D&amp;odaj do kolorów użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Wybierz kolor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Kopiuj albo przesuń plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Odczyt: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Zapis: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>&amp;Typ pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Katalog wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atrybuty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Szukaj &amp;w:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Nowy katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Widok listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Widok szczegółowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Podgląd informacji o pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Podgląd zawartości pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Odczyt-zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Tylko odczyt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Tylko zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Niedostępny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do katalogu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Symboliczne dowiązanie do specjalnego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Plik specjalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>Z&amp;mień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>&amp;Sortuj według nazwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Sortuj według &amp;wielkości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Sortuj według &amp;daty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Bez sortowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Sortuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Pokaż ukryt&amp;e pliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>symboliczne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Usuń %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Czy na pewno usunąć %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nowy katalog 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nowy katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nowy katalog %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Znajdź katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Nie znaleziono pliku.
Sprawdź katalog i nazwę pliku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Katalog:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>St&amp;yl czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>Prze&amp;kreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>K&amp;olor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Przykład</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>Skr&amp;ypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Wybierz czcionkę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Dopasuj...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Niniejszy program używa Qt w wersji %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt to zestaw narzędzi C++ do programowania aplikacji i graficznych interfejsow użytkownika dla wielu platform.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt zapewnia przenośność kodu źródłowego pomiędzy systemami MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux oraz wszystkimi głównymi komercyjnymi wariantami systemu Unix.&lt;br&gt;Qt dostępne jest również dla urządzeń osadzonych.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt jest produktem firmy Trolltech. Więcej informacji dostępnych jest na stronie &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Naprawdę zastąpić plik:
%1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Podręcznik wtyczki skryptowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>Grafiki SVG (*.svg);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Inicjalizacja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Zapisz jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Eksport został zakończony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>już istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Tak dla wszystkich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Biuletyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Broszury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Ulotki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Karty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Nagłówki listów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Koperty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Wizytówki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Kalendarze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Reklamy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Etykiety</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Jadłospisy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>Formularze PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>Prezentacje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Magazyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Plakaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Ogłoszenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Dokumenty tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Składanki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Własne szablony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Importuj &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation>Zapisz jako sza&amp;blon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation>Podręcznik &amp;wtyczki skryptowej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation>Zapisz stronę jako &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation>Importuj &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Importuję tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>Pliki HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Pliki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Pliki danych rozdzielonych przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>dane_CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>nagłówek_CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation>
Zewnętrzne dowiązania
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation>Czcionka %1 jest wadliwa i zostaje wyłączona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation>Importery tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Media Cases</source>
    <translation>Pudełka na CD/DVD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Albanian</source>
    <translation>Albański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque</source>
    <translation>Baskijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bułgarski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian</source>
    <translation>Brazylijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Kataloński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Chiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Czeski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Duński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holenderski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Angielski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British)</source>
    <translation>Angielski (Brytyjski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto</source>
    <translation>Esperanto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Niemiecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Fiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francuski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician</source>
    <translation>Galicyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Węgierski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indonesian</source>
    <translation>Indonezyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Włoski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Koreański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litewski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Bokmaal)</source>
    <translation>Norweski (Bokmaal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
    <translation>Norweski (Nynorsk)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian</source>
    <translation>Norweski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rosyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Szwedzki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Hiszpański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish (Latin)</source>
    <translation>Hiszpański (LA)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Słowacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Słoweński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian</source>
    <translation>Serbski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić rozmiaru czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get font of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text size of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić rozmiaru tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column count of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić liczby szpalt w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get line space of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić interlinii w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustalić odstępu między szpaltami w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można pobrać tekstu z ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text of non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wstawić tekstu do ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wstawić tekstu do ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Wyrównanie poza zakresem. Zastosuj jedną ze stałych scribus.ALIGN*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection index out of bounds</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Indeks zaznaczenia poza dozwolonym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Jednostka spoza dozwolonego zakresu. Proszę użyć jednej ze stałych scribus.UNIT_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target is not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Obiekt docelowy nie jest ramką graficzną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corner radius must be a positive number.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Promień zaokrąglenia rogu musi być liczbą dodatnią.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot get a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można znaleźć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot change a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można zmienić koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę utworzyć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę usunąć koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot replace a color with an empty name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie mogę zastąpić koloru o pustej nazwie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
    <translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Documents</source>
    <translation>Dokumenty OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found - python error</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono koloru - błąd pythona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom (optional) configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Ustawienia własne (opcjonalne):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Standard configuration: </source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Ustawienia domyślne:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short &amp;Words...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Short &amp;Words...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Wait please...</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja w toku. Proszę czekać...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words processing. Done.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja zakończona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Afrykanerski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish</source>
    <translation>Turecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukranian</source>
    <translation>Ukraiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh</source>
    <translation>Walijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The filename must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nazwa pliku musi być ciągiem znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete image type settings.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można usunąć ustawień typu obrazka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The image type must be a string.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Typ obrazka musi być ciągiem znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;allTypes&apos; attribute is READ-ONLY</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Atrybut &apos;allTypes&apos; jest READ-ONLY</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to export image</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Export obrazka nie powiódł się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono tego koloru w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color not found in default colors.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono tego koloru w domyślnych kolorach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot scale by 0%.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można skalować o 0%.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specified item not an image frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Podany obiekt nie jest ramką graficzną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono czcionki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot render an empty sample.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można wygenerować podglądu pustego wzoru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot have an empty layer name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Pusta nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot remove the last layer.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Usunięcie ostatniej warstwy jest niedopuszczalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create layer without a name.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można utworzyć warstwy bez nazwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert index out of bounds.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Indeks wstawiania poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić wyrównania tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Stopień pisma poza dozwolonym zakresem - powinien być 1 &lt;= size &lt;= 512.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić stopnia pisma dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić czcionki dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Interlinia poza dozwolonym zakresem, powinnna być &gt;= 0.1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić interlinii dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Odstęp między szpaltami poza dozwolonym zakresem, wartość powinna być dodatnia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić odstępnu między szpaltami w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Ilość szpalt poza dozwolonym zakresem, powinna być &gt; 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić ilości szpalt dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot select text in a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można zaznaczyć tekstu w ramce nietekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można usunąć tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić wypełnienia czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić obrysu czcionki w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można ustawić cieniowania tekstu w ramce nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can only link text frames.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Dozwolone jest tylko łączenie ramek tekstowych.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame must be empty.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Ramka docelowa musi być pusta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame links to another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Do ramki docelowej przyłączona jest inna ramka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Target frame is linked to by another frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Ramka docelowa jest przyłączona do innej ramki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source and target are the same object.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Ramka początkowa i docelowa są tym samym obiektem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można usunąć połączenia dla ramki nietekstowej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można zamienić ramki nietekstowej na krzywe.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można utworzyć zakładki dla ramki nietekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie można pobrać informacji o ramce nietekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenDocument Text Documents</source>
    <translation>OpenDocument Dokumenty tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Croatian</source>
    <translation>Chorwacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugalski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese (BR)</source>
    <translation>Portugalski (BR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Page </source>
    <translation>Strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4A0</source>
    <translation>4A0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2A0</source>
    <translation>2A0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comm10E</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>DLE</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output stream not writeable</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verification of settings failed: %1</source>
    <translation>Weryfikacja ustawień nie powiodła się: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML:</source>
    <translation>Niemożliwe wczytanie pliku XML z ustawieniami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (line %2 col %3)</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation>%1 (wiersz %2 szpalta %3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to read settings XML: %1</source>
    <translation>Niemożliwe wczytanie pliku XML z ustawieniami: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>null root node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
    <comment>Load PDF settings</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Development Version</source>
    <translation>Scribus Development Version</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Proceed</source>
    <translation>&amp;Kontynuuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> cm</source>
    <translation>cm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>cm</source>
    <translation>cm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Punkty (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimeters (mm)</source>
    <translation>Milimetry (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Cale (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pica (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Centimeters (cm)</source>
    <translation>Centymetry (cm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists</source>
    <translation>Plik istnieje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A file named &apos;%1&apos; already exists.
Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Koło barw...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation>&amp;Podgląd czcionek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Template: </source>
    <translation>Szablon dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie udało się otworzyć dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save document.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie udało się zapisać dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Argument must be page item name, or PyCObject instance</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property not found</source>
    <translation>Atrybut nie został znaleziony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Child not found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert result type &apos;%1&apos;.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Property type &apos;%1&apos; not supported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t convert &apos;%1&apos; to property type &apos;%2&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Types matched, but setting property failed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to save pixmap</source>
    <comment>scripter error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>An object with the requested name already exists.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain an even number of values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point list must have a multiple of six values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save EPS.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie udało się zapisać EPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page number out of range.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Numer strony poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument is not list: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains non-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>argument contains no-numeric values: must be list of float values.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width out of bounds, must be 0 &lt;= line_width &lt;= 12.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style not found.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation>Nie znaleziono stylu linii.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object the last frame in a series, can&apos;t unlink. Unlink the previous frame instead.</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Wykonaj skrypt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;konsolę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Script...</source>
    <translation>O sk&amp;rypcie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Script</source>
    <translation>Skr&amp;ypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>&amp;Skrypty Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>&amp;Otwórz poprzedni skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Skrypty w Pythonie (*.py);; Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Script</source>
    <translation>O skrypcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Python interface module

This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each
function is documented individually below.

A few things are common across most of the interface.

Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,
a string - they are not real Python objects. Many functions take an
optional (non-keyword) parameter, a frame name.
Many exceptions are also common across most functions. These are
not currently documented in the docstring for each function.
- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
any function as provided here and in its docstring is incomplete.

Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words Manual</source>
    <translation>Podręcznik Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open output file %1</source>
    <translation>Nie można było otworzyć pliku wyjściowego %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Could not open input file %1</source>
    <translation>Nie można było otworzyć pliku wejściowego %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invalid argument: </source>
    <translation>Niedozwolony argument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 does not exist, aborting.</source>
    <translation>Plik %1 nie istnieje, porzucam.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
    <translation>Użycie: scribus [opcja...] [plik]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print help (this message) and exit</source>
    <translation>Wyświetl pomoc (tę wiadomość) i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Uses xx as shortcut for a language</source>
    <translation>Używa xx jako skrótu języka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lists the currently installed interface languages</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych języków interfejsu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show the splashscreen on startup</source>
    <translation>Nie wyświetlaj loga przy starcie programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output version information and exit</source>
    <translation>Wyświetl informację o wersji i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
    <translation>Zainstalowano następujące języki interfejsu Scribusa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To override the default language choice:</source>
    <translation>Aby nadpisać domyślny wybór języka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
    <translation>scribus -l xx lub scribus --lang xx, gdzie xx oznacza wybrany język.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version </source>
    <translation>Wersja Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
    <translation>Scribus, Open Source Desktop Publishing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>---------------------------------------</source>
    <translation>---------------------------------------</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage:    http://www.scribus.net </source>
    <translation>Strona domowa:   http://www.scribus.net </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation: http://docs.scribus.net</source>
    <translation>Dokumentacja: http://docs.scribus.net</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Issues:     http://bugs.scribus.net</source>
    <translation>Błędy:   http://bugs.scribus.net</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freetype2 library not available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, no embedding</source>
    <translation>Font %1 zawiera błędy, nie zagnieżdżam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>table &apos;%1&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>List the currently installed interface languages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wytni&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Menu systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Cieniowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Bez cieniowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Minimalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Maksymalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>Prz&amp;esuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Mi&amp;nimalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Maks&amp;ymalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>Zawsze na &amp;wierzchu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Minimalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>C&amp;ieniowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>&amp;Bez cieniowania</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Ustawienia dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Włącz widok dwu stron dokumentu naraz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Ustaw jako pierwszą stronę lewą stronę dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony
Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony.
Jeśli zostały wybrane strony widzące się, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Po &amp;lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>S&amp;trony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Lewa strona &amp;najpierw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>Wewnąt&amp;rz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Pierwszy &amp;numer strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unit:</source>
    <translation>&amp;Jednostka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout</source>
    <translation>Układ strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Automatyczny zapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Interwał:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Display</source>
    <translation>Widok strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Wyświetlaj obszar &amp;niedrukowalny w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Pictures</source>
    <translation>Wyświetlaj obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Chains</source>
    <translation>Wyświetlaj połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch Space</source>
    <translation>Brudnopis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Typografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator</source>
    <translation>Dzielenie wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation>Czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Checker</source>
    <translation>Kontrola dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Export</source>
    <translation>Eksport do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Właściwości obiektów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation>Spis treści i indeksy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management</source>
    <translation>Zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the of linked frames on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie połączonych ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of frames on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the display of pictures on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza wyświetlanie obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Kolor papieru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Wyświetl obszar poza marginesami w kolorze marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Styl aktualnego akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation>Ustawienia styli</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasycenie koloru wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation>Ustawienia koloru wypełnienia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasycenie koloru obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation>Ustawienia koloru obrysu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation>Czcionka zaznaczonego tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Rozmiar czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Skalowanie szerokości znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation>Ustawienia czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation>Wysokość skalowania znaków</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation>Ustawienia znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tracking:</source>
    <translation>Podcinanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation>Manualne podcinanie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Szukanie czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Wczytywanie ustawień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Konfiguracja skrótów klawiaturowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Wczytywanie biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Inicjalizacja wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>O Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Gotowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Cieniowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Pobieranie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Pliki tekstowe (*.txt);;Wszystkie pliki(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Zapisywanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Drukowanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Wydruk nie został ukończony!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Podręcznik Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Dopasuj kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Angielski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Niemiecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Hiszpański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Włoski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francuski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rosyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Duński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Słowacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Węgierski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Czeski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holenderski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugalski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukraiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Kataloński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus zakonczył działanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus przestał działać z powodu sygnału #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Fiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Irlandzki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Okn&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Po&amp;moc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litewski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Szwedzki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Słoweński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Otwórz &amp;poprzedni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Eksportuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation>&amp;Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Sąsiadujące</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation>&amp;Atrybuty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation>&amp;Wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation>C&amp;ieniowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation>Import stron w toku...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importuj strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Próbujesz zaimportować więcej stron, niż jest dostępnych licząc od aktywnej strony. &lt;/p&gt;Wybierz jedną z poniższych możliwości:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Utwórz&lt;/b&gt; brakujące strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importuj&lt;/b&gt; strony aż do ostatniej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Anuluj&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Utwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation>Import zakończony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation>Nie znaleziono niczego do zaimportowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Afrykanerski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font System Initialized</source>
    <translation>Inicjalizacja systemu czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese (BR)</source>
    <translation>Portugalski (BR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Croatian</source>
    <translation>Chorwacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading ICC Profiles</source>
    <translation>Wczytywanie profili ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Hyphenator</source>
    <translation>Inicjalizacja dzielenia wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no fonts found on your system.</source>
    <translation>W systemie nie znaleziono czcionek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now.</source>
    <translation>Zakończenie działania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation>PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation>PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation>PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
    <translation>Przejąć stare ustawienia scribusa?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Level</source>
    <translation>&amp;Poziom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;Opcje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert To</source>
    <translation>Z&amp;amień na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quote</source>
    <translation>Cytat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Space</source>
    <translation>Spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Pliki Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
    <translation>Grafiki SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG Images (*.svg);;</source>
    <translation>Grafiki SVG (*.svg );;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
    <translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 
is not in an acceptable format</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>został zastąpiony przez:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some ICC profiles used by this document are not installed:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>(converted)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detected some Errors.
Consider using the Preflight Checker to correct them</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abort</source>
    <translation>Porzuć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation>Ignoruj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following programs are missing:</source>
    <translation>Brak następujących programów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki EPS (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detected some Errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock All</source>
    <translation>&amp;Zabezpiecz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bułgarski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The program</source>
    <translation>Program</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is already running!</source>
    <translation>już został uruchomiony!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>nie istnieje!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>Warstwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Kopiuj tutaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Przesuń tutaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Plik: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation>Oryginalne DPI: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation>Rzeczywiste DPI: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Dowiązany tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Akapitów: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Słów: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaków: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Drukowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Włączone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Wyłączone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>In&amp;formacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Resolution</source>
    <translation type="obsolete">Niska rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Resolution</source>
    <translation type="obsolete">Normalna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Resolution</source>
    <translation type="obsolete">Pełna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Rodzielczość podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="obsolete">Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edytuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;Opcje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>Poz&amp;iom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>Z&amp;amień na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>został zmieniony od ostatniego zapisu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation>Za&amp;mknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation>&amp;Zapisz teraz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScripterCore</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Błąd w skrypcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Jeśli wykonujesz skrypt wchodzący w część oficjalnego pakietu Scribusa, zamelduj proszę błąd pod adresem &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation>Wiadomość ta zawarta jest również w twoim schowku. Użyj Ctrl+V, aby wkopiować ją w systemie zgłaszania błędów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Wyświetlaj podgląd strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Master Page Names</source>
    <translation>Wyświetlaj nazwy stron wzorcowych</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Znajdź/Zastąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Znajdź:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Styl akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Rozmiar czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Kolor wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Kolor obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Justowany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Justowany (z ostatnią linią)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Przeszukiwanie zostało ukończone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Atrybuty czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Cieniowanie wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Cieniowanie obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation>&amp;Całe słowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation>&amp;Ignoruj wielkość liter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation>Zastąp &amp;wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Strony dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Strony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Dostępne strony wzorcowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page First</source>
    <translation>Lewa strona najpierw</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Wybierz pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Dostępne pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Wybrane pola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Inne...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Cieniowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadowValues</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Offset</source>
    <translation>Przesunięcie X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Offset</source>
    <translation>Przesunięcie Y</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SideBar</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles...</source>
    <translation>Edytuj style...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nowy styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć ten styl?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Edytor artykułów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Aktualny akapit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Słów: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaków: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Ogólnie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Akapitów: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Naprawdę anulować wszystkie zmiany?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Pliki tekstowe (*.txt);;Wszystkie pliki(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Aktualizuj ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Czy chcesz zachować zmiany?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Zakończ bez aktualizowania ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation>&amp;Pobierz tekst z ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation>&amp;Zapisz do pliku...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation>P&amp;obierz z pliku...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation>Zapisz &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Zakończ &amp;bez aktualizowania ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation>Edytuj sty&amp;le...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation>Pobierz tekst z pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation>Zapisz tekst do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation>Pobierz tekst z ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation>&amp;Tło...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation>Czcionka &amp;edytora...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Us&amp;tawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Znajdź/Zastąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation>&amp;Podgląd czcionek...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation>Usuń cały tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smart text selection</source>
    <translation>&amp;Inteligentne zaznaczanie tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Glyph...</source>
    <translation>&amp;Wstaw glif...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StrikeValues</name>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation>Automatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation>Przesunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Indeks dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Przekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Caps</source>
    <translation>Wersaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline Words only</source>
    <translation type="obsolete">Podkreśl tylko słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shadow</source>
    <translation>Cień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline Words Only</source>
    <translation>Podkreśl tylko słowa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SxwDialog</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Użyj nazwy dokumentu jako przedrostka nazw stylów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Nie pytaj więcej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
    <translation>Opcje importera z formatu OpenOffice.org Writer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Włączenie tej opcji spowoduje zastąpienie stylów istniejących w aktualnym dokumencie Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Scal style akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Scala style akapitów według ich właściwości. Wynikiem tej operacji będzie mniejsza ilość podobnych stylów akapitów. Właściwości styli zostaną zachowane, nawet jeśli w oryginalnym dokumencie miały one inne nazwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Poprzedź nazwę akapitu w Scribusie nazwą dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
    <translation>Zapisz te ustawienia jako domyślne i pytaj więcej w trakcie importu dokumentu z formatu OASIS OpenDocument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Zastąp style akapitów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TOCIndexPrefs</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table of Contents and Indexes</source>
    <translation>Spis treści i indeksy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Table Of Contents</source>
    <translation>Spis treści</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Item Attribute Name:</source>
    <translation>Nazwa atrybutu obiektu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic</source>
    <translation>Podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination Frame:</source>
    <translation>Ramka docelowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Index</source>
    <translation>Indeks</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabCheckDoc</name>
  <message>
    <source>Ignore all errors</source>
    <translation>Ignoruj wszystkie błędy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic check before printing or exporting</source>
    <translation>Automatyczne sprawdzanie przed wydrukiem lub eksportem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for missing glyphs</source>
    <translation>Sprawdzaj brak glifów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for objects not on a page</source>
    <translation>Sprawdzaj obiekty poza stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for overflow in text frames</source>
    <translation>Sprawdzaj przelewanie się tekstu w ramkach tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for transparencies used</source>
    <translation>Sprawdzaj użycie przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for missing images</source>
    <translation>Sprawdzaj brakujące obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check image resolution</source>
    <translation>Sprawdzaj rozdzielczość obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lowest allowed resolution</source>
    <translation>Najniższa dozwolona rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for placed PDF Files</source>
    <translation>Sprawdzaj istnienie osadzonych plików PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
    <translation>Sprawdzaj istnienie adnotacji i pól PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Profile</source>
    <translation>Dodaj profil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Profile</source>
    <translation>Usuń profil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabGuides</name>
  <message>
    <source>Common Settings</source>
    <translation>Wspólne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing in Documents</source>
    <translation>Umieszczanie w dokumentach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Background</source>
    <translation>W tle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Foreground</source>
    <translation>Na wierzchu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snapping</source>
    <translation>Przyciąganie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap Distance:</source>
    <translation>Odstęp przyciągania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grab Radius:</source>
    <translation>Zasięg chwytania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation>Wyświetlaj linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation>Wyświetlaj marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj siatkę strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid</source>
    <translation>Siatka główna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing:</source>
    <translation>Odstępy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid</source>
    <translation>Siatka dodatkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj linie pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Settings</source>
    <translation>Ustawienia linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation>&amp;Siatka linii pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation>Przesunię&amp;cie siatki linii pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy liniami dodatkowej siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy liniami głównej siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Odstęp, w którego granicach obiekt przemieści się do linii pomocniczych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Promień obszaru, w którym Scribus pozwoli ci na uchwycenie obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Kolor linii dodatkowej siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Kolor linii głównej siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Kolor linii siatki, które zostaną dodane przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Kolor linii marginesu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the baseline grid</source>
    <translation>Kolor linii siatki linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the basegrid on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza siatkę linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the gridlines on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the guides on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns the margins on or off</source>
    <translation>Włącza lub wyłącza marginesy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Konfiguracja tabulatorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabPDFOptions</name>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Zakres eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>Wszys&amp;tkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation>Wybierz stro&amp;ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>O&amp;brót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Opcje pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation>&amp;Format pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation>Odstęp dla zsz&amp;ycia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Lewy margines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Prawy margines</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation>G&amp;eneruj miniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation>Zapisz połączone ramki tekstowe jako artykuły &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation>Dołącz zakładk&amp;i</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Layers</source>
    <translation>Włącz warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution for EPS Graphics:</source>
    <translation>&amp;Rozdzielczość dla grafik EPS:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation>Kom&amp;presja tekstu i grafik wektorowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Ustawienia grafiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation>&amp;Metoda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Jakość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Maksymalna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Wysoka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Średni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Niska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Minimalna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resample Images to:</source>
    <translation>Zmień rozdzielczość obrazków na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>&amp;Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation>Za&amp;gnieźdź wszystkie czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Subset all Fonts</source>
    <translation>Zag&amp;nieżdż podzbiory wszystkich czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Zagnieżdżanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Dostępne czcionki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Czcionki do zagnieżdżenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to subset:</source>
    <translation>Podzbiory czcionek do zagnieżdżenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>&amp;Czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation>Włącz &amp;efekty prezentacyjne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;miniatury stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation>Cza&amp;s wyświetlania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation>&amp;Trwanie efektu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation>Typ &amp;efektu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation>&amp;Ruchome linie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation>Od&amp;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation>K&amp;ierunek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation>sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Brak efektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Żaluzje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Ramka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Znikanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Szachownica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Dzielenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Zacieranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Poziomo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Pionowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Wewnątrz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Zewnątrz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Od lewej do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Od góry do dołu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Od dołu do góry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Od prawej do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Od góry po lewej do dołu po prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>Zastos&amp;uj efekt do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation>Zastosu&amp;j szyfrowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Hasła</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation>Uż&amp;ytkownik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation>Właścicie&amp;l:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Uprawnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation>Dozwolo&amp;ne drukowanie dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation>Dozwolona z&amp;miana dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation>Dozwolone kopiowanie &amp;tekstu i grafik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation>Dozwolone dodawanie adnotacji i &amp;pól</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation>&amp;Bezpieczeństwo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation>Plik wy&amp;jściowy przeznaczony dla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Monitor / Internet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Drukarka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation>Za&amp;stosuj własne opcje generowania rastra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation>Opcje generowania rastra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation>Częs&amp;totliwość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation>Kąt&amp;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation>Kształt punktu &amp;rastrowego:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation>Standardowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation>Okrągły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Eliptyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Jednolite kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation>Zastosuj profil ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Nie używaj zagnieżdżonych profili ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>Ustawienia dla pliku wyjściowego PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation>Ko&amp;mentarz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation>&amp;Profil wyjściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Krawędzie spadu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Zaznacz tę opcję, aby zagnieździć czcionki w dokumencie PDF. Zagnieżdżenie czcionek
pozwoli na zachowanie układu graficznego i wyglądu dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Wyświetl podgląd każdej strony wymienionej powyżej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Czas, przez jaki strona będzie pokazywana, zanim włączy się efekt prezentacyjny dla wybranej strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Czas trwania efektu prezentacyjnego.
Krótszy czas spowoduje przyspieszenie efektu, dłuższy czas jego spowolnienie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Typ efektu prezentacyjnego.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Kierunek przemieszczania się linii dla efektu dzielenia i żaluzji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Wybierz pozycję początkową dla efektu ramki i dzielenia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Wybierz kierunek efektu szachownicy lub zacierania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Zastosuj wybrany efekt do wszystkich stron.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Eksportuj wszystkie strony do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Eksportuj zakres stron do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility.
Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Określa odstęp do zszycia stron w pliku PDF. Najlepiej zostawić
domyślne ustawienie (z lewej strony), chyba że wiesz na pewno, że zmiana jest potrzebna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Włącza generowanie miniatur każdej strony w pliku PDF.
Niektóre przegląrki używają miniatur do nawigacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Włącza generowanie artykułów PDF, które przydają się
w nawigowaniu pomiędzy powiązanymi ze sobą artykułami w PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers in your document are exported to the PDF
Only available if PDF 1.5 is choosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Włącza osadzanie utworzonych przez ciebie zakładek w dokumencie.
Jest to przydatne przy poruszaniu się w długich dokumentach PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Wybór rozdzielczości tekstu i grafiki wektorowej w eksportowanym pliku.
Nie ma wpływu na rozdzielczość grafiki bitmapowej, np. zdjęć.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Włącza kompresję tekstu i grafiki. Najlepiej zostawić zakreślone, 
chyba że ma się powody, aby to zmieniać. Redukuje to rozmiar pliku PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Wybór wersji kompresji obrazków.
Automatyczna pozwala Scribusowi na wybór najlepszej metody.
ZIP jest dobry dla obrazków o jednolitych kolorach.
JPEG nadaje się lepiej do tworzenia mniejszych plików PDF zawierających dużo zdjęć (przy najmniejszej z możliwych utracie informacji obrazka).
Wybierz kompresję automatyczną, chyba że potrzebujesz specjalnych opcji przy kompresji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Stopnie kompresji: minimalny (25%), niski (50%), średni (75%), wysoki (85%), maksymalny (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Ten wybór umożliwi redukcję grafiki bitmapowej do wybranej rozdzielczości DPI.
Jeśli nie zakreślisz tej opcji, grafika zostanie wyeksportowana z oryginalną rozdzielczością.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>Wybór rozdzielczości DPI (Dots Per Inch) dla eksportu obrazków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Wybierz główne hasło, które włączy lub wyłączy wszystkie
zabezpieczenia w wyeksportowanym pliku PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Wybierz hasło dla użytkowników, którym będzie wolno czytać twój PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Dozwolone drukowanie dokumentu PDF. W przypadku braku zakreślenia druk zostanie uniemożliwiony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Dozwolona edycja dokumentu PDF. W przypadku braku zakreślenia edycja zostanie uniemożliwiona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Dozwolone kopiowanie tekstu i grafik z dokumentu PDF. W przypadku braku zakreślenia, kopiowanie zostanie uniemożliwione.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Wybór modelu barw dla wyjściowego dokumentu PDF.
Wybierz &quot;Monitor/Internet&quot; dla plików PDF, które przeznaczone są do oglądania na monitorze lub do druku an typowych drukarkach atramentowych.
Wybierz opcję &quot;Drukarka&quot;, jeśli będziesz drukował na drukarce obsługującej CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation>Jest to zaawansowana opcja, która domyślnie jest wyłączona. Włącz ją tylko wtedy, 
kiedy zostaniesz o to poproszony przez twoją drukarnię i dostaniesz od nich szczegółowe instrukcje.
W innym przypadku twój wyeksportowany plik PDF może sprawiać problemy przy druku i przy otwieraniu w innym systemach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Zagnieżdża profil barw dla jednolitych kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Model barw dla jednolitych kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla jednolitych kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Wybierz profil barw dla obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Nie stosuj profili barw zagnieżdżonych w obrazkach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Profil barw dla obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Profil wyjściowy dla druku. Jeśli to możliwe, poproś drukarnię o poradę w sprawie wyboru właściwego profilu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Ten komentarz musi zostać podany dla zgodności ze standardem PDF/X-3.
Zalecane jest wpisanie tutaj tytułu dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od górnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od dolnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od lewej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od prawej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontally</source>
    <translation>Odwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertically</source>
    <translation>Odwróć strony w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; in full screen mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabTools</name>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation>Kolor wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color:</source>
    <translation>Kolor obrysu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Szp&amp;alty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Odstęp &amp;między szpaltami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation>&amp;Kolor linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation>&amp;Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation>Kolor &amp;wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation>Styl linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line S&amp;tyle:</source>
    <translation>Styl &amp;linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows:</source>
    <translation>Strzałki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start:</source>
    <translation>Początek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End:</source>
    <translation>Koniec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Sk&amp;alowanie ręczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation>Skalowanie w &amp;poziomie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation>Ska&amp;lowanie w pionie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>Dopas&amp;uj obrazek do rozmiaru ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation>Zachowa&amp;j proporcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>&amp;Kolor wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use embedded Clipping Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Screen Preview</source>
    <translation>Podgląd na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Resolution Preview</source>
    <translation>Podgląd w pełnej rozdzielczości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Resolution Preview</source>
    <translation>Podgląd w normalnej rozdzielczości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Resolution Preview</source>
    <translation>Podgląd w niskiej rozdzielczości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation>Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation>Ma&amp;ksimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation>&amp;Skok:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Właściwości ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Właściwości ramki graficznej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Właściwości figur rysunkowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Domyślne ustawienia stopnia powiększenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Właściwości rysowania linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Właściwości rysowania wielokątów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Czcionka dla nowych ramek tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Rozmiar czcionki dla nowych ramek tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Kolor czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Ilość szpalt w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Przykład twojej czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Ramka graficzna pozwala na skalowanie obrazków do dowolnego rozmiaru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Skalowanie obrazków w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Skalowanie obrazków w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Zachowaj taką samą skalę w poziomie i w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Obrazki w ramkach graficznych są skalowane to rozmiaru ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Automatyczne skalowanie obrazków, zachowaj oryginalne proporcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Kolor wypełnienia ramek graficznych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Nasycenie koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Kolor obrysu figur rysunkowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Nasycenie koloru obrysów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Kolor wypełnienia figur rysunkowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Styl linii obrysu figur rysunkowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Grubość linii obrysu figur rysunkowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Minimalne dozwolone powiększenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Maksymalne dozwolone powiększenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Zmiana powiększenia dla każdej operacji powiększania </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Kolor linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tab Fill Character:</source>
    <translation>Znak wypełnienia tabulatorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tab Width:</source>
    <translation>Szerokość tabulatora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom:</source>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom: </source>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabTypograpy</name>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Indeks dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation>Przesu&amp;nięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation>Ro&amp;zmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation>Roz&amp;miar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement:</source>
    <translation>Przesunięcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation>Automatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Grubość linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Przekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing</source>
    <translation>Automatyczna &amp;interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation>Interlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Przesunięcie nad linią pisma czcionki w wierszu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Względny rozmiar czcionki indeksu górnego w porównaniu z normalną czcionką</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Przesunięcie pod linią pisma normalnej czcionki w wierszu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Względny rozmiar czcionki indeksu dolnego w porównaniu z normalną czcionką</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Względny rozmiar czcionki kapitalików w porównaniu z normalną czcionką</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>O ile w procentach interlinia jest większa od rozmiaru czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width expressed as a percentage of the font size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Kropka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Przecinek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Usuń wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Wcięcie pierszego wiersza akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Wcięcie z lewej strony całego akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Usuń wszystkie tabulatory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation>&amp;Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation>Pierwsza &amp;linia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Ind&amp;ent:</source>
    <translation>W&amp;cięcie z lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Char:</source>
    <translation>Znak wypełniający:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom:</source>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom: </source>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UnderlineValues</name>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation>Automatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation>Przesunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Grubość linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UndoManager</name>
  <message>
    <source>Add vertical guide</source>
    <translation>Dodaj pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add horizontal guide</source>
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove vertical guide</source>
    <translation>Usuń pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove horizontal guide</source>
    <translation>Usuń poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move vertical guide</source>
    <translation>Przesuń pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move horizontal guide</source>
    <translation>Przesuń poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock guides</source>
    <translation>Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock guides</source>
    <translation>Odbezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move</source>
    <translation>Przesuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize</source>
    <translation>Zmień rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate</source>
    <translation>Obróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
    <translation>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
    <translation>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection</source>
    <translation>Zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection/Group</source>
    <translation>Zaznaczenie/Grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Utwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
    <translation>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align/Distribute</source>
    <translation>Wyrównanie/Odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items involved</source>
    <translation>Które obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set fill color</source>
    <translation>Ustaw kolor wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color1: %1, Color2: %2</source>
    <translation>Kolor1: %1, Kolor2: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set fill color shade</source>
    <translation>Ustaw cień koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line color</source>
    <translation>Ustaw kolor linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line color shade</source>
    <translation>Ustaw cień koloru linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip horizontally</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip vertically</source>
    <translation>Odbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Zabezpiecz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Odbezpiecz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock size</source>
    <translation>Zabezpiecz rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock size</source>
    <translation>Odbezpiecz rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ungroup</source>
    <translation>Rozgrupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From %1
to %2</source>
    <translation>Od %1
do %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Wytnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set fill color transparency</source>
    <translation>Ustaw przezroczystość koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line color transparency</source>
    <translation>Ustaw przezroczystość koloru linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line style</source>
    <translation>Ustaw styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the style of line end</source>
    <translation>Ustaw styl końca linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the style of line join</source>
    <translation>Ustaw styl połączenia linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line width</source>
    <translation>Ustaw grubość linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set custom line style</source>
    <translation>Ustaw własny styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use custom line style</source>
    <translation>Nie używaj własnego stylu linii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set start arrow</source>
    <translation>Ustaw strzałkę początkową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set end arrow</source>
    <translation>Ustaw strzałkę końcową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create table</source>
    <translation>Utwórz tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows: %1, Cols: %2</source>
    <translation>Wierszy: %1, Szpalt: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font</source>
    <translation>Ustaw czcionkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font size</source>
    <translation>Ustaw rozmiar czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font width</source>
    <translation>Ustaw szerokość czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font fill color</source>
    <translation>Ustaw kolor wypełnienia czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font stroke color</source>
    <translation>Ustaw kolor obrysu czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font fill color shade</source>
    <translation>Ustaw cień koloru wypełnienia czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font stroke color shade</source>
    <translation>Ustaw cień koloru obrysu czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set kerning</source>
    <translation>Ustaw podcięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set line spacing</source>
    <translation>Ustaw interlinię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set paragraph style</source>
    <translation>Ustaw styl akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set language</source>
    <translation>Ustaw język</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text</source>
    <translation>Wyrównaj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font effect</source>
    <translation>Ustaw atrybuty czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image frame</source>
    <translation>Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text frame</source>
    <translation>Ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bezier curve</source>
    <translation>Krzywa Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to</source>
    <translation>Zamień na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import SVG image</source>
    <translation>Importuj grafikę SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import EPS image</source>
    <translation>Importuj grafikę EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scratch space</source>
    <translation>Brudnopis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around the frame</source>
    <translation>Tekst opływa ramkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around bounding box</source>
    <translation>Tekst opływa ramkę ograniczającą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around contour line</source>
    <translation>Tekst opływa linię konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No text flow</source>
    <translation>Brak opływania tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No bounding box</source>
    <translation>Brak ramki ograniczającej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No contour line</source>
    <translation>Bez linii konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page %1</source>
    <translation>Strona %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set image scaling</source>
    <translation>Ustaw skalowania obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frame size</source>
    <translation>Rozmiar ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free scaling</source>
    <translation>Skalowanie ręczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep aspect ratio</source>
    <translation>Zachowaj proporcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Break aspect ratio</source>
    <translation>Nie zachowuj proporcji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit contour line</source>
    <translation>Edytuj linię konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape</source>
    <translation>Edytuj figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset contour line</source>
    <translation>Wyzeruj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add page</source>
    <translation>Dodaj stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add pages</source>
    <translation>Dodaj strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete page</source>
    <translation>Usuń stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete pages</source>
    <translation>Usuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add layer</source>
    <translation>Dodaj warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Usuń warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename layer</source>
    <translation>Zmień nazwę warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to layer</source>
    <translation>Przesuń do warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable printing of layer</source>
    <translation>Włącz drukowanie obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable printing of layer</source>
    <translation>Wyłącz drukowanie obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change name of the layer</source>
    <translation>Zmień nazwę warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get image</source>
    <translation>Pobierz obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set font height</source>
    <translation>Ustaw wysokość czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
    <translation>Importuj obrazk OpenOffice.org Draw</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UndoPalette</name>
  <message>
    <source>Action History</source>
    <translation>Historia operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show selected object only</source>
    <translation>Wyświetlaj tylko zaznaczone obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial State</source>
    <translation>Stan początkowy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UndoWidget</name>
  <message>
    <source>%1: %2</source>
    <comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
    <translation>%1: %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ValueDialog</name>
  <message>
    <source>Insert value</source>
    <translation>Wstaw wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK.</source>
    <translation>Wpisz wartość i kliknij na OK.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK</source>
    <translation>Wpisz wartość i kliknij na OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send your value to the script</source>
    <translation>Wyślij wartość do skryptu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>VlnaDialog</name>
  <message>
    <source>Short Words</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply unbreakable space on:</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Zastosuj twarde spacje dla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected frames</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Zaznaczonych &amp;ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Active &amp;page</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All items</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>&amp;Całego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace defaults by user config</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Zastąp ustawienia domyślne własną konfiguracją</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When the user config file exists 
(%1)
you can choose if you want to append your config
to the global configuration by unchecked button.

You can replace predefined values by yours
with checked button too.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>możesz wybrać, czy dołączyć ustawienia własne
do ustawień domyślnych, nie zakreślając tej opcji,
czy też zastąpić domyślne ustawienia własnymi, zakreślając ją.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Only selected frames processed.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja dotyczy tylko zaznaczonych ramek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Only actual page processed.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja dotyczy aktualnej strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All items in document processed.</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Operacja dotyczy całego dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words for Scribus</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Short Words dla Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available in the following languages</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>Ustawienia dostępne dla następujących języków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Short Words</source>
    <comment>short words plugin</comment>
    <translation>O Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;system configuration...</source>
    <translation>Edytuj &amp;konfigurację systemu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;user configuration...</source>
    <translation>Edytuj konfigurację &amp;użytkownika...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;etup editor...</source>
    <translation>U&amp;stawienia edytora...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info and Languages...</source>
    <translation>&amp;Informacja i języki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Po&amp;moc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words</source>
    <translation>Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are starting to edit read-only file.
%1</source>
    <translation>Zaczynasz edytować plik read-only.
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Application &apos;%1&apos; error. Cannot be started.</source>
    <translation>Błąd aplikacji &apos;%1&apos;. Nie można wystartować.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Short Words setup</source>
    <translation>Ustawienia Short Words</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter name of the plain text editor executable:</source>
    <translation>Wpisz nazwę edytora zwykłych plików tekstowych:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Właściwości...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>Narzędzia PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation>Wstaw pola PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation>Wstaw adnotacje PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Wybierz jakiego importera użyć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation>Importuje tekst bez formatowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation>Importer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Text Only</source>
    <translation>Importuj tylko tekst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtImporterDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Wybierz jakiego importera użyć</translation>
  </message>
  <message>
    <source></source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember association</source>
    <translation>Zapamiętaj przypisanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember the file extension - importer association
and do not ask again to select an importer for
files of this type.</source>
    <translation>Zapamiętaj, do jakiego importera zostało przypisane to rozszerzenie
i nie pytaj więcej, jakiego importera używać dla tego typu pliku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation>Nowy z szablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Zastosowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation>Utworzony w</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation>Ściąganie szablonów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation>Instalowanie szablonów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
    <translation>Rozpakuj archiwum do katalogu szablonów ~/.scribus/templates dla aktualnego użytkownika lub PREFIX/share/scribus/templates dla wszystkich użytkowników systemu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation>Przygotowanie szablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation>Usuwanie szablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation>Tłumaczenie template.xml</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
    <translation>Szablony dokumentów można znaleźć na stronie http://www.scribus.net/ w sekcji Downloads.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation>Upewnij się, że obrazki i czcionki mogą być używane dowolnie. Jeśli czcionki nie mogą być udostępniane nie dołączaj ich podczas zapisywania szablonu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation>Twórcy szablonów powinni również zadbać o to, by ich szablony można było zainstalować przez dialog &quot;Nowy z szablonu&quot;. Oznacza to, iż użytkownik powinien mieć możliwość ściągnięcia archiwum z szablonem, rozpakowania go do katalogu szablonów i natychmiastowego użycia go.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation>Usunięcie szablonu z okienka dialogowego usunie jedynie wpis z template.xml. Pliki dokumentów nie zostaną skasowane.
Menu podręczne z opcją usunięcia jest dostępne jedynie, gdy posiadasz prawa zapisu do pliku template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
    <translation>Skopiuj istniejący template.xml do pliku o nazwie template.kod_KRAJU.xml (użyj tego samego kodu kraju co w pliku qm dla twojego języka), na przykład template.fi.xml jest to template.xml w języku fińskim. Kopia musi znajdować się w tym samym katalogu co oryginalny template.xml by NZS mógł go odnaleźć.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation>Zapisz jako szablon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Kategoria</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Zastosowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Autor
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation>Email</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation>Więcej szczegółów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation>Mniej szczegółów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfDia</name>
  <message>
    <source>Create filter</source>
    <translation>Utwórz importer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Wyczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a previously saved filter</source>
    <translation>Wybierz zapisany wcześniej importer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name to this filter for saving</source>
    <translation>Nadaj nazwę, pod jaką należy zapisać ten importer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name for saving</source>
    <translation>Nadaj nazwę do zapisania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfFilter</name>
  <message>
    <source>Disable or enable this filter row</source>
    <translation>Włącz albo wyłącz ten wiersz importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove this filter row</source>
    <translation>Usuń ten wiersz importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new filter row</source>
    <translation>Dodaj nowy wiersz importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation>do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and</source>
    <translation>i</translation>
  </message>
  <message>
    <source>remove match</source>
    <translation>usuń odpowiednik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>do not remove match</source>
    <translation>nie usuwaj odpowiednika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>words</source>
    <translation>słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation>Zastąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value at the left is a regular expression</source>
    <translation>Wartość po lewej to wyrażenie regularne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>with</source>
    <translation>z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraph style</source>
    <translation>styl akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>all instances of</source>
    <translation>wszystkie wystąpienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>all paragraphs</source>
    <translation>wszystkich akapitów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs starting with</source>
    <translation>akapitów zaczynających się od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with less than</source>
    <translation>akapitów zawierających mniej niż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with more than</source>
    <translation>akapitów zawierających więcej niż</translation>
  </message>
</context>
</TS>