Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

# translation of scribus.sk_SK.po to Slovak
# translation of scribus to Slovak
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: scribus.sk_SK\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-22 02:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:54+0100\n"
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <<sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

msgid "Custom"
msgstr "Vlastné"

msgid "4A0"
msgstr ""

msgid "2A0"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Comm10E"
msgstr "Čiarka"

msgid "DLE"
msgstr ""

msgid "None"
msgstr "Žiadne"

#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"

msgid "Page Size"
msgstr "Veľkosť strany"

msgid "&Size:"
msgstr "&Veľkosť:"

msgid "Orie&ntation:"
msgstr "Orie&ntácia:"

msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"

msgid "Landscape"
msgstr "Na šírku"

msgid "&Width:"
msgstr "Šír&ka:"

msgid "&Height:"
msgstr "&Výška:"

msgid "Move Objects with their Page"
msgstr ""

msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

msgid "Margin Guides"
msgstr "Vodítka okrajov"

msgid "Distances"
msgstr "Vzdialenosti"

msgid "pt"
msgstr "pt"

msgid "X1:"
msgstr "X1:"

msgid "Y1:"
msgstr "Y1:"

msgid "X2:"
msgstr "X2:"

msgid "Y2:"
msgstr "Y2:"

msgid "DX:"
msgstr "DX:"

msgid "DY:"
msgstr "DY:"

msgid "Angle:"
msgstr "Uhol:"

msgid "Length:"
msgstr "Dĺžka:"

msgid "All Supported Formats"
msgstr "Všetky podporované formáty"

msgid "All Files (*)"
msgstr "Všetky súbory (*)"

msgid "Available Fonts"
msgstr "Dostupné písma"

msgid "Font Substitutions"
msgstr "Substitúcia písem"

msgid "Additional Paths"
msgstr "Dodatočné cesty"

msgid "Font Name"
msgstr "Názov písma"

msgid "Use Font"
msgstr "Použiť písmo"

msgid "Embed in:"
msgstr "Vložiť do:"

msgid "Subset"
msgstr "Podmnožina"

msgid "Path to Font File"
msgstr "Cesta k súborom písma"

msgid "Postscript"
msgstr "Postscript"

msgid "&Available Fonts"
msgstr "Dostupné písm&a"

msgid "Replacement"
msgstr "Náhrada"

msgid "&Delete"
msgstr "&Odstrániť"

msgid "Font &Substitutions"
msgstr "&Substitúcia písem"

msgid "C&hange..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "A&dd..."
msgstr "&Pridať..."

msgid "&Remove"
msgstr "&Odstrániť"

msgid ""
"<qt>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is "
"no document currently open. Close any open documents, then use Edit-"
">Settings to change the font search path.</qt>"
msgstr ""

msgid "Additional &Paths"
msgstr "&Dodatočné cesty"

msgid "Choose a Directory"
msgstr "Vybrať priečinok"

#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "Rozloženie:"

#, fuzzy
msgid "First Page is:"
msgstr "Č&íslo prvej strany:"

msgid "Subscript"
msgstr "Dolný index"

msgid " %"
msgstr " %"

msgid "&Displacement:"
msgstr "&Posunutie:"

msgid "&Scaling:"
msgstr "&Zmena veľkosti:"

msgid "Superscript"
msgstr "Horný index"

msgid "D&isplacement:"
msgstr "P&osunutie:"

msgid "S&caling:"
msgstr "Z&mena veľkosti:"

msgid "Underline"
msgstr "Podčiarknuté"

#, fuzzy
msgid "Displacement:"
msgstr "P&osunutie:"

#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "Autor"

msgid "Line Width:"
msgstr "Šírka čiary:"

#, fuzzy
msgid "Strikethru"
msgstr "Prečiarknuté vyššie"

msgid "Small Caps"
msgstr "Kapitálky"

msgid "Sc&aling:"
msgstr "Zmen&a veľkosti:"

#, fuzzy
msgid "Automatic &Line Spacing"
msgstr "Automa&tické riadkovanie:"

#, fuzzy
msgid "Line Spacing:"
msgstr "&Riadkovanie:"

msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
msgstr "Posunutie nad základnú čiaru"

msgid "Relative size of the superscript compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť horného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Displacement below the baseline of the normal font on a line"
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"

msgid "Relative size of the subscript compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť dolného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Relative size of the small caps font compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť kapitálok v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Percentage increase over the font size for the line spacing"
msgstr "Percentuálny nárast riadkovania podľa veľkosti písma"

#, fuzzy
msgid ""
"Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage "
"of the fonts descender"
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"

msgid "Line width expressed as a percentage of the font size"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage "
"of the fonts ascender"
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"

#, fuzzy
msgid "Free Objects"
msgstr "Objekt"

msgid "Group "
msgstr "Zoskupiť "

msgid "Page "
msgstr "Strana "

msgid "Outline"
msgstr "Prehľad"

msgid "Element"
msgstr "Prvok"

msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"

msgid " pt"
msgstr " pt"

msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

#, fuzzy
msgid "Fill Color:"
msgstr "&Farba výplne:"

#, fuzzy
msgid "Stroke Color:"
msgstr "Fa&rba obrysu:"

#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "Vlastné"

#, fuzzy
msgid "Tab Fill Character:"
msgstr "Nastavenia znakov"

#, fuzzy
msgid "Tab Width:"
msgstr "Šírka:"

msgid "Colu&mns:"
msgstr "&Stĺpce:"

msgid "&Gap:"
msgstr "&Odstup:"

msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"

msgid "&Line Color:"
msgstr "Farba čia&ry:"

msgid "&Shading:"
msgstr "&Tieňovanie:"

msgid "&Fill Color:"
msgstr "&Farba výplne:"

msgid "S&hading:"
msgstr "Tie&ňovanie:"

#, fuzzy
msgid "Line Style:"
msgstr "Štý&ly čiar..."

msgid "Line &Width:"
msgstr "Ší&rka čiary:"

#, fuzzy
msgid "Line S&tyle:"
msgstr "Štý&ly čiar..."

msgid "Arrows:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Start:"
msgstr "Hviezda"

#, fuzzy
msgid "End:"
msgstr "Kódovanie:"

msgid "&Free Scaling"
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"

msgid "&Horizontal Scaling:"
msgstr "&Vodorovné zväčšenie"

msgid "&Vertical Scaling:"
msgstr "&Zvislé zväčšenie"

msgid "&Scale Picture to Frame Size"
msgstr "Z&meniť veľkosť obrázka na rozmer rámu"

msgid "Keep Aspect &Ratio"
msgstr "Zachovať pome&r strán"

msgid "F&ill Color:"
msgstr "&Farba výplne:"

msgid "Use embedded Clipping Path"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "On Screen Preview"
msgstr "Ukážka pred tlačou"

#, fuzzy
msgid "Full Resolution Preview"
msgstr "Náhľad na súbory"

msgid "Normal Resolution Preview"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Low Resolution Preview"
msgstr "&Rozlíšenie:"

msgid "Mi&nimum:"
msgstr "Mi&nimum"

msgid "Ma&ximum:"
msgstr "Ma&ximum"

msgid "&Stepping:"
msgstr "&Krokovanie:"

msgid "Text Frame Properties"
msgstr "Vlastnosti textového pola"

msgid "Picture Frame Properties"
msgstr "Vlastnosti rámu obrázka"

msgid "Shape Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia obrysov"

msgid "Magnification Level Defaults"
msgstr "Vlastnosti úrovne zväčšenia"

msgid "Line Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"

msgid "Polygon Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia mnohouholníkov"

msgid "Font for new text frames"
msgstr "Písmo pre nový textový rám"

msgid "Size of font for new text frames"
msgstr "Veľkosť písma pre nový textový rám"

msgid "Color of font"
msgstr "Farba písma"

msgid "Number of columns in a text frame"
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"

msgid "Gap between text frame columns"
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"

msgid "Sample of your font"
msgstr "Ukážka písma"

msgid "Picture frames allow pictures to scale to any size"
msgstr "Rámy obrázkov umožňujú zmenu na ľubovoľnú veľkosti"

msgid "Horizontal scaling of images"
msgstr "Vodorovné zväčšenie obrázkov"

msgid "Vertical scaling of images"
msgstr "Zvislé zväčšenie obrázkov"

msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
msgstr "Dodržať rovnakú vodorovné aj zvislú zmenu veľkosti"

msgid "Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame"
msgstr "Obrázky v obrázkových rámoch budú menené podľa rozmerov rámu"

msgid "Automatically scaled pictures keep their original proportions"
msgstr "Automaticky nastavovaná veľkosť obrázkov dodržuje originálne proporcie"

msgid "Fill color of picture frames"
msgstr "Farba výplne obrázkových rámov"

msgid "Saturation of color of fill"
msgstr "Sýtosť farby výplne"

msgid "Line color of shapes"
msgstr "Farba čiar obrysov"

msgid "Saturation of color of lines"
msgstr "Sýtosť farby čiary"

msgid "Fill color of shapes"
msgstr "Farba výplne tvarov"

msgid "Line style of shapes"
msgstr "Štýl čiary"

msgid "Line width of shapes"
msgstr "Šírka čiar tvarov"

msgid "Minimum magnification allowed"
msgstr "Minimálne povolené zväčšenie"

msgid "Maximum magnification allowed"
msgstr "Maximálne povolené zväčšenie"

msgid "Change in magnification for each zoom operation"
msgstr "Zmena zväčšenia pre každý krok lupy"

msgid "Color of lines"
msgstr "Farba čiar"

msgid "Saturation of color"
msgstr "Sýtosť farby"

msgid "Style of lines"
msgstr "Štýl čiar"

msgid "Width of lines"
msgstr "Šírka čiar"

#, fuzzy
msgid "Custom:"
msgstr "Vlastné"

msgid "Freetype2 library not available"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken, no embedding"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken (FreeType2), discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken (no Face), discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken and will be discarded"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
msgstr ""

msgid "Font %1 is broken, discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

msgid "Failed to load font %1 - font type unknown"
msgstr ""

msgid "Font %1 loaded from %2(%3)"
msgstr ""

msgid "Font %1(%2) is duplicate of %3"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Loading font %1 (found using fontconfig)"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

msgid "Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file"
msgstr ""

msgid "Left"
msgstr "Vľavo"

msgid "Right"
msgstr "Vpravo"

msgid "Full Stop"
msgstr "Bodka"

msgid "Comma"
msgstr "Čiarka"

msgid "Center"
msgstr "Na stred"

msgid "&Position:"
msgstr "&Pozícia:"

msgid "Dot"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Hyphen"
msgstr "&Delenie slov..."

#, fuzzy
msgid "Underscore"
msgstr "&Nezoradené"

#, fuzzy
msgid "Fill Char:"
msgstr "&Farba výplne:"

msgid "Delete All"
msgstr "Odstrániť všetko"

msgid "Indentation for first line of the paragraph"
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"

msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"

msgid "Delete all Tabulators"
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"

msgid "Document"
msgstr "Dokument"

msgid "Background"
msgstr "Pozadie"

msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"

msgid "Normal"
msgstr "Normálna"

msgid "Nodes"
msgstr "Uzly"

msgid "&Absolute Coordinates"
msgstr "&Absolútne súradnice"

msgid "&X-Pos:"
msgstr "&X-Poz:"

msgid "&Y-Pos:"
msgstr "&Y-Poz:"

msgid "Edit &Contour Line"
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"

msgid "&Reset Contour Line"
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"

msgid "&End Editing"
msgstr "&Koniec úprav"

msgid "Move Nodes"
msgstr "Presunúť uzly"

msgid "Move Control Points"
msgstr "Presunúť riadiace body"

msgid "Add Nodes"
msgstr "Pridať uzly"

msgid "Delete Nodes"
msgstr "Odstrániť uzly"

msgid "Move Control Points Independently"
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"

msgid "Move Control Points Symmetrical"
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"

msgid "Reset Control Points"
msgstr "Vynulovať riadiace body"

msgid "Reset this Control Point"
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"

msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"

msgid "Close this Bezier Curve"
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"

msgid "Mirror the Path Horizontally"
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"

msgid "Mirror the Path Vertically"
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"

msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"

msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"

msgid "Shear the Path Vertically Up"
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"

msgid "Shear the Path Vertically Down"
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"

msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"

msgid "Rotate the Path Clockwise"
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"

msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"

msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"

msgid "Angle of Rotation"
msgstr "Uhol otočenia"

#, c-format
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"

msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"

msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"

#, fuzzy
msgid ""
"When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are "
"relative to the Object."
msgstr ""
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."

msgid "Name"
msgstr "Názov"

msgid "Type"
msgstr "Typ"

msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#, fuzzy
msgid "Parameter"
msgstr "Znak"

#, fuzzy
msgid "Relationship"
msgstr "V&zťah:"

#, fuzzy
msgid "Relationship To"
msgstr "V&zťah:"

msgid "Auto Add To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Document Item Attributes"
msgstr "Nastavenie dokumentu"

msgid "&Add"
msgstr "&Pridať"

#, fuzzy
msgid "Alt+A"
msgstr "Alt+"

msgid "&Copy"
msgstr "&Kopírovať"

msgid "Alt+C"
msgstr "Alt+C"

#, fuzzy
msgid "Alt+D"
msgstr "Alt+"

msgid "C&lear"
msgstr "&Zmazať"

#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Alt+"

#, fuzzy
msgid "%1: %2"
msgstr "%1 - [%2]"

msgid "Initial State"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Action History"
msgstr "Akcia"

#, fuzzy
msgid "Show selected object only"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

msgid "&Undo"
msgstr "V&rátiť späť"

msgid "&Redo"
msgstr "&Opakovať vrátené"

msgid "Printer Options"
msgstr "Možnosti tlačiarne"

msgid "Page Set"
msgstr "Nastavenie strany"

msgid "All Pages"
msgstr "Všetky strany"

msgid "Even Pages only"
msgstr "Iba párne strany"

msgid "Odd Pages only"
msgstr "Iba nepárne strany"

msgid "Mirror"
msgstr "Zrkadlo"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

msgid "N-Up Printing"
msgstr "N-Up tlač"

msgid "Page per Sheet"
msgstr "Strana na list"

msgid "Pages per Sheet"
msgstr "Strany na liste"

msgid "Option"
msgstr "Voľba"

msgid ""
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
"support.\n"
"Missing library support is indicated by a *"
msgstr ""
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"

#, fuzzy
msgid "Add vertical guide"
msgstr "Zvislé vodítka"

#, fuzzy
msgid "Add horizontal guide"
msgstr "Vodorovné vodítka"

#, fuzzy
msgid "Remove vertical guide"
msgstr "Zvislé vodítka"

#, fuzzy
msgid "Remove horizontal guide"
msgstr "Vodorovné vodítka"

#, fuzzy
msgid "Move vertical guide"
msgstr "Zvislé vodítka"

#, fuzzy
msgid "Move horizontal guide"
msgstr "Vodorovné vodítka"

#, fuzzy
msgid "Lock guides"
msgstr "&Uzamknúť vodítka"

#, fuzzy
msgid "Unlock guides"
msgstr "&Uzamknúť vodítka"

#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "&Presunúť"

#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Vynulovať"

#, fuzzy
msgid "Rotate"
msgstr "Otočiť objekt"

msgid ""
"X1: %1, Y1: %2, %3\n"
"X2: %4, Y2: %5, %6"
msgstr ""

msgid ""
"W1: %1, H1: %2\n"
"W2: %3, H2: %4"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Selection"
msgstr "Výber"

msgid "Group"
msgstr "Zoskupiť"

#, fuzzy
msgid "Selection/Group"
msgstr "Vybrať písmo"

msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"

msgid ""
"X: %1, Y: %2\n"
"W: %3, H: %4"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align/Distribute"
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

msgid "Items involved"
msgstr ""

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#, fuzzy
msgid "Set fill color"
msgstr "Výber farby"

msgid "Color1: %1, Color2: %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set fill color shade"
msgstr "Farba výplne tvarov"

#, fuzzy
msgid "Set line color"
msgstr "Výber farby"

#, fuzzy
msgid "Set line color shade"
msgstr "Farba čiar obrysov"

#, fuzzy
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Vodorovne zameniť"

#, fuzzy
msgid "Flip vertically"
msgstr "Zvislo zameniť"

msgid "Lock"
msgstr "Uzamknúť"

msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"

#, fuzzy
msgid "Lock size"
msgstr "&Uzamknúť vodítka"

#, fuzzy
msgid "Unlock size"
msgstr "Odomknúť"

#, fuzzy
msgid "Ungroup"
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"

msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"

msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"

msgid ""
"From %1\n"
"to %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Apply Master Page"
msgstr "Použiť od &strany:"

msgid "Paste"
msgstr "Vložiť"

msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"

msgid "Set fill color transparency"
msgstr ""

msgid "Set line color transparency"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set line style"
msgstr "Upraviť štýly čiary"

#, fuzzy
msgid "Set the style of line end"
msgstr "Zakončenie čiar"

#, fuzzy
msgid "Set the style of line join"
msgstr "Typ spojenia čiar"

#, fuzzy
msgid "Set line width"
msgstr "Šírka čiary:"

#, fuzzy
msgid "No style"
msgstr "Bez štýlu"

msgid "Set custom line style"
msgstr ""

msgid "Do not use custom line style"
msgstr ""

msgid "Set start arrow"
msgstr ""

msgid "Set end arrow"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Create table"
msgstr "Vytvoriť filter"

msgid "Rows: %1, Cols: %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Set font"
msgstr "Vybrať písmo"

#, fuzzy
msgid "Set font size"
msgstr "Veľkosť písma"

#, fuzzy
msgid "Set font width"
msgstr "Šírka stĺpca"

#, fuzzy
msgid "Set font height"
msgstr "Šírka stĺpca"

#, fuzzy
msgid "Set font fill color"
msgstr "Sýtosť farby"

#, fuzzy
msgid "Set font stroke color"
msgstr "Farba obrysu"

#, fuzzy
msgid "Set font fill color shade"
msgstr "Farba výplne tvarov"

#, fuzzy
msgid "Set font stroke color shade"
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"

#, fuzzy
msgid "Set kerning"
msgstr "Párovanie (kerning):"

#, fuzzy
msgid "Set line spacing"
msgstr "Riadkovanie"

#, fuzzy
msgid "Set paragraph style"
msgstr "štýl odstavca"

#, fuzzy
msgid "Set language"
msgstr "&Jazyk:"

#, fuzzy
msgid "Align text"
msgstr "Zarovnať vľavo"

#, fuzzy
msgid "Set font effect"
msgstr "Efekty písma"

#, fuzzy
msgid "Image frame"
msgstr "Obrázok"

#, fuzzy
msgid "Text frame"
msgstr "Textový rám"

msgid "Polygon"
msgstr "Mnohouholník"

#, fuzzy
msgid "Bezier curve"
msgstr "&Bézierová krivka"

msgid "Polyline"
msgstr "Lomená čiara"

#, fuzzy
msgid "Convert to"
msgstr "Konve&rzia na"

#, fuzzy
msgid "Import SVG image"
msgstr "Import &SVG..."

#, fuzzy
msgid "Import EPS image"
msgstr "Importovať stranu"

#, fuzzy
msgid "Import OpenOffice.org Draw image"
msgstr "Import OpenOffice.org Draw..."

msgid "Scratch space"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text flows around the frame"
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"

msgid "Text flows around bounding box"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text flows around contour line"
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"

#, fuzzy
msgid "No text flow"
msgstr "Farba výplne písma"

#, fuzzy
msgid "No bounding box"
msgstr "Použiť &viazané pole"

#, fuzzy
msgid "No contour line"
msgstr "Po&užiť vrstevnicu"

#, fuzzy
msgid "Page %1"
msgstr "Strana "

#, fuzzy
msgid "Set image scaling"
msgstr "&Zvislé zväčšenie"

#, fuzzy
msgid "Frame size"
msgstr "Veľkosť strany"

#, fuzzy
msgid "Free scaling"
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"

#, fuzzy
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr "Zachovať pomer strán"

#, fuzzy
msgid "Break aspect ratio"
msgstr "Zachovať pomer strán"

#, fuzzy
msgid "Edit contour line"
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"

#, fuzzy
msgid "Edit shape"
msgstr "&Upraviť tvar"

#, fuzzy
msgid "Reset contour line"
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"

#, fuzzy
msgid "Add page"
msgstr "Všetky str&any"

#, fuzzy
msgid "Add pages"
msgstr "Všetky str&any"

#, fuzzy
msgid "Delete page"
msgstr "Odstrániť strany"

#, fuzzy
msgid "Delete pages"
msgstr "Odstrániť strany"

#, fuzzy
msgid "Add layer"
msgstr "Pridať novú vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Delete layer"
msgstr "Odstrániť vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Rename layer"
msgstr "Vrstvu dopredu"

#, fuzzy
msgid "Raise layer"
msgstr "Vrstvu dopredu"

#, fuzzy
msgid "Lower layer"
msgstr "Vrstvu dozadu"

#, fuzzy
msgid "Send to layer"
msgstr "Poslať do vrstv&y"

#, fuzzy
msgid "Enable printing of layer"
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"

#, fuzzy
msgid "Disable printing of layer"
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"

#, fuzzy
msgid "Change name of the layer"
msgstr "Nie je možné odstrániť poslednú vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Get image"
msgstr "Vložiť text..."

msgid "Move Pages"
msgstr "Presunúť strany"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopírovať stránku"

#, fuzzy
msgid "Move Page(s)"
msgstr "Presun strán:"

msgid "to:"
msgstr "po:"

#, fuzzy
msgid "Before Page"
msgstr "pred stranu"

#, fuzzy
msgid "After Page"
msgstr "za stranu"

#, fuzzy
msgid "At End"
msgstr "na koniec"

msgid "Move Page(s):"
msgstr "Presun strán:"

#, fuzzy
msgid "Relates To"
msgstr "Šablóna:"

msgid "Is Parent Of"
msgstr ""

msgid "Is Child Of"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Frames"
msgstr "Textový rám"

#, fuzzy
msgid "Image Frames"
msgstr "Obrázok"

#, fuzzy
msgid "Boolean"
msgstr "Kórejsky"

#, fuzzy
msgid "Integer"
msgstr "Na stred"

#, fuzzy
msgid "String"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Manage Tabulators"
msgstr "Správa tabulátorov"

msgid "Layer"
msgstr "Vrstva"

msgid "Copy Here"
msgstr "Kopírovať sem"

msgid "Move Here"
msgstr "Sem presunúť"

msgid "&Paste"
msgstr "V&ložiť"

msgid "Picture"
msgstr "Obrázok"

msgid "File: "
msgstr "Súbor: "

msgid "Original PPI: "
msgstr "Pôvodné PPI"

msgid "Actual PPI: "
msgstr "Aktuálne PPI: "

msgid "Linked Text"
msgstr "Prepojený text"

msgid "Text Frame"
msgstr "Textový rám"

msgid "Text on a Path"
msgstr "Text na cestu"

msgid "Paragraphs: "
msgstr "Odseky"

msgid "Words: "
msgstr "Slová:"

msgid "Chars: "
msgstr "Znaky"

msgid "Print: "
msgstr "Tlačiť: "

msgid "Enabled"
msgstr "Povolené"

msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"

msgid "In&fo"
msgstr "In&fo"

#, fuzzy
msgid "Preview Settings"
msgstr "Nastavenie štýlu"

msgid "&PDF Options"
msgstr "Nastavenia &PDF"

msgid "Send to La&yer"
msgstr "Poslať do vrstv&y"

msgid "Le&vel"
msgstr "Úro&veň"

msgid "Conve&rt to"
msgstr "Konve&rzia na"

#, fuzzy
msgid "Linking Text Frames"
msgstr "Prepojiť textové rámy"

msgid ""
"There is a problem with text frames linking. You are trying to link filled "
"frames or a frame to the same one itself"
msgstr ""

msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"

msgid "Do you really want to clear all your Text?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"

msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""

msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation "
"will be cancelled"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ignore all errors"
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"

msgid "Automatic check before printing or exporting"
msgstr ""

msgid "Check for missing glyphs"
msgstr ""

msgid "Check for objects not on a page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Check for overflow in text frames"
msgstr "Písmo pre nový textový rám"

msgid "Check for transparencies used"
msgstr ""

msgid "Check for missing images"
msgstr ""

msgid "Check image resolution"
msgstr ""

msgid "Lowest allowed resolution"
msgstr ""

msgid " dpi"
msgstr " dpi"

#, fuzzy
msgid "Check for placed PDF Files"
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"

#, fuzzy
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"

#, fuzzy
msgid "Add Profile"
msgstr "Profil:"

#, fuzzy
msgid "Remove Profile"
msgstr "Systémové profily"

msgid "Page"
msgstr "Strana"

#, fuzzy
msgid "Master Page "
msgstr "za stranu"

msgid "Cannot find plugin"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "unknown error"
msgstr "Neznámy"

msgid "Cannot find symbol (%1)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Persistent"
msgstr "Tlač"

msgid "Import"
msgstr "Import"

#, fuzzy
msgid "Standard"
msgstr "Hviezda"

msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"

#, fuzzy
msgid "%1 of %2"
msgstr "%1 - [%2]"

msgid " of %1"
msgstr " z %1"

msgid "Icon Placement"
msgstr "Umiestnenie ikony"

msgid "Layout:"
msgstr "Rozloženie:"

msgid "Caption only"
msgstr "Iba popisky"

msgid "Icon only"
msgstr "Iba ikony "

msgid "Caption below Icon"
msgstr "Popisky pod ikonami"

msgid "Caption above Icon"
msgstr "Popisky nad ikonami"

msgid "Caption right to Icon"
msgstr "Popisky vpravo od ikon"

msgid "Caption left to Icon"
msgstr "Popisky vľavo od ikon"

msgid "Caption overlays Icon"
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"

msgid "Scale:"
msgstr "Mierka:"

msgid "Always"
msgstr "Vždy"

msgid "When Icon is too small"
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"

msgid "When Icon is too big"
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"

msgid "Never"
msgstr "Nikdy"

msgid "Scale How:"
msgstr "Ako zmeniť:"

msgid "Proportional"
msgstr "Proporcionálne"

msgid "Non Proportional"
msgstr "Neproporcionálny"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Reset"
msgstr "Vynulovať"

msgid "Importing text"
msgstr "Importovanie textu"

msgid "Cancelled by user"
msgstr ""

msgid "Select Fields"
msgstr "Zvoliť polia"

msgid "Available Fields"
msgstr "Dostupné polia:"

msgid "&>>"
msgstr "&>>"

msgid "&<<"
msgstr "&<<"

msgid "Selected Fields"
msgstr "Zvolené polia"

msgid "Choose the importer to use"
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"

msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"

#, fuzzy
msgid "Import Text Only"
msgstr "Importovanie textu"

msgid "Import text without any formatting"
msgstr "Importovať text bez formátovania"

msgid "Importer:"
msgstr "Importér:"

msgid "Encoding:"
msgstr "Kódovanie:"

msgid "Remember association"
msgstr "Zapamätať asociáciu"

#, fuzzy
msgid ""
"Remember the file extension - importer association and do not ask again to "
"select an importer for files of this type."
msgstr ""
"Pamätať si príponu súbora tohoto typu ako asociáciu\n"
"a nepýtať sa znova na typ importu."

msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Line"
msgstr "Čiara"

msgid "PathText"
msgstr "Text na cestu"

msgid "Copy of"
msgstr "Kópia z "

msgid "Manage Guides"
msgstr "Ovládanie vodítok"

msgid "Horizontal Guides"
msgstr "Vodorovné vodítka"

msgid "D&elete"
msgstr "O&dstrániť"

msgid "Vertical Guides"
msgstr "Zvislé vodítka"

msgid "A&dd"
msgstr "&Pridať"

msgid "De&lete"
msgstr "&Odstrániť"

msgid "Rows and Columns - Automatic Guides"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Rows:"
msgstr "&X-Poz:"

#, fuzzy
msgid "C&olumns:"
msgstr "&Stĺpce:"

#, fuzzy
msgid "Row &Gap"
msgstr "&Odstup:"

#, fuzzy
msgid "Colum&n Gap"
msgstr "Vodítka stĺpcov"

msgid "Refer to:"
msgstr ""

msgid "&Page"
msgstr "&Strana"

#, fuzzy
msgid "&Margins"
msgstr "Okra&je:"

#, fuzzy
msgid "&Selection"
msgstr "Výber"

msgid "&Lock Guides"
msgstr "&Uzamknúť vodítka"

msgid "&Close"
msgstr "&Zavrieť"

#, fuzzy
msgid "&Update"
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"

msgid ""
"Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes "
"are persistant"
msgstr ""

msgid "Other..."
msgstr "Iný..."

msgid "&Shade:"
msgstr "&Tieň:"

msgid "Shade"
msgstr "Tieň"

msgid "Corn&ers:"
msgstr "R&ohy:"

msgid "&Rotation:"
msgstr "&Otočenie:"

msgid "Apply &Factor"
msgstr "Použiť &faktor"

msgid "&Factor:"
msgstr "&Faktor:"

msgid "Number of corners for polygons"
msgstr "Počet uhlov pre mnohouholník"

msgid "Degrees of rotation for polygons"
msgstr "Stupne otočenia pre mnohouholníky"

msgid "Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons"
msgstr "Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov"

msgid "Sample Polygon"
msgstr "Ukážka mnohouholníka"

msgid ""
"A negative value will make the polygon concave (or star shaped),\n"
" a positive value will make it convex"
msgstr ""
"Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo v tvare hviezdy),\n"
"a kladná na konvexný"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

msgid "GUI"
msgstr "GUI"

msgid "&Language:"
msgstr "&Jazyk:"

msgid "&Theme:"
msgstr "&Téma:"

msgid "&Font Size:"
msgstr "V&eľkosť písma:"

msgid "&Wheel Jump:"
msgstr "&Krok kolieska"

msgid "&Recent Documents:"
msgstr "&Nedávne dokumenty:"

msgid "Paths"
msgstr "Cesty"

msgid "&Documents:"
msgstr "&Dokumenty:"

msgid "&Change..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "&ICC Profiles:"
msgstr "&ICC profily:"

msgid "&Scripts:"
msgstr "&Skripty:"

msgid "Ch&ange..."
msgstr "Z&meniť..."

#, fuzzy
msgid "Document T&emplates:"
msgstr "Strany dokumentu:"

msgid "Cha&nge..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "Jednotky"

msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukladanie"

msgid "&Enabled"
msgstr "&Povolené"

msgid "min"
msgstr "min"

msgid "&Interval:"
msgstr "&Interval:"

#, fuzzy
msgid "Undo/Redo"
msgstr "Späť"

msgid "Action history length"
msgstr ""

msgid "Guides"
msgstr "Vodítka"

msgid "Typography"
msgstr "Typografia"

msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"

#, fuzzy
msgid "Hyphenator"
msgstr "&Delenie slov..."

#, fuzzy
msgid "Fonts"
msgstr "&Písma"

msgid "Preflight Verifier"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Management"
msgstr "Správa &farieb..."

#, fuzzy
msgid "PDF Export"
msgstr "&Export"

#, fuzzy
msgid "Table of Contents and Indexes"
msgstr "Pri zmene u&ložiť obsah"

#, fuzzy
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "&Klávesové skratky..."

msgid "Other Options"
msgstr "Ostatné nastavenia"

msgid "Sa&ve Contents on Changes"
msgstr "Pri zmene u&ložiť obsah"

msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"

msgid "Small"
msgstr "Malá"

msgid "Medium"
msgstr "Stredná"

msgid "Large"
msgstr "Veľká"

msgid "Scrapbook"
msgstr "Zápisník"

#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Zobraziť"

msgid "Color:"
msgstr "Farba:"

msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
msgstr "Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov"

#, fuzzy
msgid "Alt+U"
msgstr "Alt+"

#, fuzzy
msgid "Show Pictures"
msgstr "Obrázky"

#, fuzzy
msgid "Show Text Chains"
msgstr "Zobraziť názvy šablón"

#, fuzzy
msgid "Show Text Control Characters"
msgstr "Zobraziť názvy šablón"

#, fuzzy
msgid "Show Frames"
msgstr "Zobraziť &rámy"

msgid "Rulers relative to Page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scratch Space"
msgstr "Vertikálne medzery"

msgid "&Top:"
msgstr "&Hore:"

msgid "&Left:"
msgstr "&Ľavý:"

msgid "&Bottom:"
msgstr "&Dolný:"

msgid "&Right:"
msgstr "P&ravý:"

#, fuzzy
msgid "Gaps between Pages"
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"

#, fuzzy
msgid "Horizontal:"
msgstr "Vodorovne"

#, fuzzy
msgid "Vertical:"
msgstr "Zvisle"

msgid "&Adjust Display Size"
msgstr "P&rispôsobiť veľkosti obrazovky"

#, fuzzy
msgid "To adjust the display drag the ruler below with the slider."
msgstr "Obrazovku si prispôsobíte pomocou jazdca na dolnom pravítku."

msgid "Display"
msgstr "Zobraziť"

msgid "Postscript Interpreter"
msgstr "Interpret postscriptu"

msgid "&Name of Executable:"
msgstr "&Príkaz pre spustenie programu:"

msgid "Antialias &Text"
msgstr "Vyhladiť &text"

msgid "Antialias &Graphics"
msgstr "Vyhladiť grafiku"

#, fuzzy
msgid "dpi"
msgstr " dpi"

#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "&Rozlíšenie:"

msgid "Image Processing Tool"
msgstr "Nástroj na úpravu obrázkov"

msgid "Name of &Executable:"
msgstr "P&ríkaz pre spustenie programu:"

#, fuzzy
msgid "External Tools"
msgstr "Externé nástroje"

msgid "Printing"
msgstr "Tlač"

msgid "Clip to Page &Margins"
msgstr "Pripnúť k okrajo&m strany"

msgid "Apply &Under Color Removal"
msgstr "Aplikovať  &Under Color Removal"

msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
msgstr ""

msgid "Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles"
msgstr ""

msgid "Show Startup Dialog"
msgstr ""

msgid "Lorem Ipsum"
msgstr ""

msgid "Always use standard Lorem Ipsum"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Count of the Paragraphs:"
msgstr "Aktuálny odsek:"

msgid "Miscellaneous"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Tlačiť &rozsah"

#, fuzzy
msgid "Plugin"
msgstr "Obyčajný"

#, fuzzy
msgid "How to run"
msgstr "Presunúť dopredu"

#, fuzzy
msgid "Load it?"
msgstr "Načítavanie:"

#, fuzzy
msgid "Plugin ID"
msgstr "Obyčajný"

msgid "File"
msgstr "Súbor"

msgid "You need to restart the application to apply the changes."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Plugins"
msgstr "Obyčajný"

#, fuzzy
msgid "Turns the display of linked frames on or off"
msgstr "Zapnúť základnú mriežku"

msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""

msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""

msgid ""
"Select your default language for Scribus to run with.\n"
"Leave this blank to choose based on environment variables.\n"
"You can still override this by passing a command line option when starting "
"Scribus"
msgstr ""

msgid ""
"Choose the default window decoration and looks.\n"
"Scribus inherits any available KDE or Qt themes"
msgstr ""
"Vyberte štandardnú dekoráciu okien a vzhľadu.\n"
"Scribus dedí dostupné KDE a QT témy."

msgid "Default font size for the menus and windows"
msgstr "Štandardná veľkosť písma pre ponuky a okná"

msgid "Default unit of measurement for document editing"
msgstr "Štandardná merná jednotka dokumentu"

msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
msgstr ""
"Počet riadkov, ktoré posunie Scribus pri každom pohybe kolieska na myši"

msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
msgstr ""
"Počet nedávno upravovaných dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor"

msgid "Default documents directory"
msgstr "Štandardný priečinok pre dokumenty"

msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot\n"
"be changed with a document open."
msgstr ""

msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr "Štandardný priečinok Scriptera pre skripty"

#, fuzzy
msgid "Additional directory for document templates"
msgstr "Ďalší priečinok pre šablóny dokumentov"

msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
msgstr "Štandardná veľkosť papiera, či už vlastné alebo štandardné rozmery"

msgid "Default orientation of document pages"
msgstr "Štandardná orientácia strán dokumentu"

msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"

msgid ""
"Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
"Výška strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"

msgid ""
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
"extension\n"
"each time the time period elapses"
msgstr ""
"Keď je povolené, Scribus uloží záložnú kópiu s príponou .bak\n"
"vždy, keď vyprší časová lehota"

msgid "Time period between saving automatically"
msgstr "Časový interval medzi automatickými uloženiami"

msgid ""
"Set the length of the action history in steps.\n"
"If set to 0 infinite amount of actions will be stored."
msgstr ""

msgid "Choose the size of the preview in the scrapbook palette"
msgstr "Vyberte veľkosť náhľadu v zápisníku"

msgid "Save the scrapbook contents everytime after a change"
msgstr "Uložiť obsah zápisníku pri každej zmene"

msgid "Color for paper"
msgstr "Farba pre papier"

msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr "Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov"

msgid "Set the default zoom level"
msgstr "Nastavenie štandardnej úrovne zväčšenie"

msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""

msgid "Filesystem location for the Ghostscript interpreter"
msgstr "Umiestnenie Ghostscript interpreta v súborovom systéme"

msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr "Vyhladenie textu pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"

msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr "Vyhladenie grafiky pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"

msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp\n"
"and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote',\n"
"as it allows you to edit the image in an already running\n"
"instance of gimp."
msgstr ""

msgid ""
"Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
msgstr ""
"Neukazovať objekty mimo hraníc tlačiteľnej strany alebo exportovaného súboru"

msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
"which are close to the gray. Use of this may improve printing some images\n"
"and some experimentation and testing is need on a case by case basis.\n"
"UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks."
msgstr ""
"Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené\n"
"z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej.\n"
"UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo\n"
"v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže "
"zlepšiť\n"
"tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady.\n"
"UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMY atramentmi."

msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""

msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Locate Ghostscript"
msgstr "Postscript"

msgid "Locate your image editor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page Item Attributes"
msgstr "Atribúty"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Zrušiť"

msgid "Could not open output file %1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Output stream not writeable"
msgstr "Výst&up do súboru:"

msgid "Verification of settings failed: %1"
msgstr ""

msgid "Could not open input file %1"
msgstr ""

msgid "Unable to read settings XML:"
msgstr ""

msgid "%1 (line %2 col %3)"
msgstr ""

msgid "Unable to read settings XML: %1"
msgstr ""

msgid "null root node"
msgstr ""

msgid "<pdfVersion> invalid"
msgstr ""

msgid "found %1 <%2> nodes, need 1."
msgstr ""

msgid "unexpected null <%2> node"
msgstr ""

msgid "node <%1> not an element"
msgstr ""

msgid "element <%1> lacks `value' attribute"
msgstr ""

msgid "element <%1> value must be `true' or `false'"
msgstr ""

msgid "element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute"
msgstr ""

msgid "Copy #%1 of "
msgstr "Kópia  #%1 z "

msgid "Delete Pages"
msgstr "Odstrániť strany"

#, fuzzy
msgid "Delete From:"
msgstr "Odstrániť od:"

msgid "Edit Style"
msgstr "Upraviť štýl"

msgid "Flat Cap"
msgstr "Rovná hlavička"

msgid "Square Cap"
msgstr "Štvorcová hlavička"

msgid "Round Cap"
msgstr "Oblá hlavička"

msgid "Miter Join"
msgstr "Kolmý spoj"

msgid "Bevel Join"
msgstr "Skosený spoj"

msgid "Round Join"
msgstr "Oblý spoj"

msgid " pt "
msgstr " pt "

msgid "Solid Line"
msgstr "Plná čiara"

msgid "Dashed Line"
msgstr "Čiarkovaná čiara"

msgid "Dotted Line"
msgstr "Bodkovaná čiara"

msgid "Dash Dot Line"
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"

msgid "Dash Dot Dot Line"
msgstr "Čiarka-bodka-bodka čiara"

msgid ""
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
"Please choose another."
msgstr ""
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
"Vyberte si, prosím, iný."

#, fuzzy
msgid "Image Effects"
msgstr "Efekty"

#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "Možnosti"

msgid "Shade:"
msgstr "Tieň:"

#, fuzzy
msgid "Brightness:"
msgstr "P&ráva:"

#, fuzzy
msgid "Contrast:"
msgstr "R&ohy:"

#, fuzzy
msgid "Radius:"
msgstr "&Zachytiť polomer"

#, fuzzy
msgid "Value:"
msgstr "Hodnota"

#, fuzzy
msgid "Posterize:"
msgstr "Plagáty"

#, fuzzy
msgid "Available Effects"
msgstr "Dostupné písma"

#, fuzzy
msgid "Blur"
msgstr "Pri rozmazaní"

msgid "Brightness"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Colorize"
msgstr "Farba"

#, fuzzy
msgid "Contrast"
msgstr "Na výšku"

#, fuzzy
msgid "Grayscale"
msgstr "T&lačiť v odtieňoch šedej"

msgid "Invert"
msgstr "Invertovať"

#, fuzzy
msgid "Posterize"
msgstr "Plagáty"

#, fuzzy
msgid "Sharpen"
msgstr "&Tvar"

#, fuzzy
msgid ">>"
msgstr "&>>"

#, fuzzy
msgid "<<"
msgstr "&<<"

#, fuzzy
msgid "Effects in use"
msgstr "Efekty"

msgid "Scribus Crash"
msgstr "Pád Scribusu"

msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
msgstr "Scribus spadol kvôli signálu #%1"

msgid "Delete Layer"
msgstr "Odstrániť vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Do you want to delete all objects on this layer too?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"

msgid "Layers"
msgstr "Vrstvy"

#, fuzzy
msgid "Add a new layer"
msgstr "Pridať novú vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Uložiť ako P&DF..."

msgid "O&utput to File:"
msgstr "Výst&up do súboru:"

msgid "&Save"
msgstr "&Uložiť"

msgid "Save as"
msgstr "Uložiť ako"

msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"

msgid "Delete Color"
msgstr "Odstrániť farbu"

#, fuzzy
msgid "Delete Color:"
msgstr "Odstrániť farbu"

#, fuzzy
msgid "Replace With:"
msgstr "Nahradiť s:"

msgid " mm"
msgstr " mm"

msgid " in"
msgstr " in"

msgid " p"
msgstr " p"

#, fuzzy
msgid " cm"
msgstr " mm"

#, fuzzy
msgid " c"
msgstr " sek"

msgid "mm"
msgstr "mm"

msgid "in"
msgstr "in"

msgid "p"
msgstr "p"

msgid "cm"
msgstr ""

msgid "c"
msgstr ""

msgid "Points (pt)"
msgstr "Body (pt)"

#, fuzzy
msgid "Millimeters (mm)"
msgstr "Milimetre (mm)"

msgid "Inches (in)"
msgstr "Palce (in)"

msgid "Picas (p)"
msgstr "Piká (p)"

#, fuzzy
msgid "Centimeters (cm)"
msgstr "Milimetre (mm)"

msgid "Cicero (c)"
msgstr ""

msgid "Properties..."
msgstr "Vlastnosti..."

msgid "PDF Tools"
msgstr "PDF nástroje"

msgid "Button"
msgstr "Tlačítko"

msgid "Text Field"
msgstr "Textové pole"

msgid "Check Box"
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"

msgid "Combo Box"
msgstr "Výber"

msgid "List Box"
msgstr "Zoznam"

msgid "Insert PDF Fields"
msgstr "Vložiť PDF polia"

msgid "Insert PDF Annotations"
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"

msgid "Link"
msgstr "Odkaz"

msgid "Possible Hyphenation"
msgstr "Možné delenie slov"

msgid "Accept"
msgstr "Akceptovať"

msgid "Skip"
msgstr "Preskočiť"

msgid "Missing Font"
msgstr "Chýbajúce písmo"

msgid "The Font %1 is not installed."
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."

msgid "Use"
msgstr "Použiť"

msgid "instead"
msgstr "namiesto"

#, fuzzy
msgid "Font %1 is broken (FreeType), discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

#, fuzzy
msgid "Font %1  has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it"
msgstr "Písmo %1 je poškodené, odkladám ho"

msgid "extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)"
msgstr ""

msgid "memcpy header: %1 %2 %3"
msgstr ""

msgid "table '%1'"
msgstr ""

msgid "memcpy table: %1 %2 %3"
msgstr ""

msgid "memcpy offset: %1 %2 %3"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Select Lorem Ipsum"
msgstr "Vybrať položky"

msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

msgid "Get More:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XML File:"
msgstr "HTML súbory"

#, fuzzy
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Odseky"

msgid "Alt+O"
msgstr "Alt+O"

msgid "DPI"
msgstr ""

msgid "RGB"
msgstr "RGB"

msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"

#, fuzzy
msgid "Colorspace:"
msgstr "Farba:"

msgid "Title:"
msgstr "Názov:"

msgid "No Title"
msgstr "Bez názvu"

msgid "Scribus Document"
msgstr "Scribus dokument"

msgid "&Compress File"
msgstr "&Komprimovaný súbor"

msgid "&Include Fonts"
msgstr "&Vrátanie písma"

msgid ""
"Moves to your Document Directory.\n"
"This can be set in the Preferences."
msgstr ""
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
"V nastaveniach je toto možné určiť."

#, fuzzy
msgid "Extended Image Properties"
msgstr "Vlastnosti textového pola"

#, fuzzy
msgid "Darken"
msgstr "Dátum"

#, fuzzy
msgid "Lighten"
msgstr "Vpravo"

#, fuzzy
msgid "Hue"
msgstr "Od&tieň:"

msgid "Saturation"
msgstr "Sýtosť"

msgid "Color"
msgstr "Farba"

msgid "Luminosity"
msgstr ""

msgid "Multiply"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka/Web"

msgid "Dissolve"
msgstr "Rozpustenie"

msgid "Overlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Hard Light"
msgstr "Výška"

#, fuzzy
msgid "Soft Light"
msgstr "Zľava doprava"

#, fuzzy
msgid "Difference"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Exclusion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Dodge"
msgstr "Farebný &model"

#, fuzzy
msgid "Color Burn"
msgstr "Farba"

msgid "Exlusion"
msgstr ""

msgid "Blend Mode:"
msgstr ""

msgid "Opacity:"
msgstr "Krytie:"

msgid "Don't use any Path"
msgstr ""

msgid "Align Text Left"
msgstr "Zarovnať text doľava"

msgid "Align Text Right"
msgstr "Zarovnať text doprava"

msgid "Align Text Center"
msgstr "Zarovnať text na stred"

msgid "Align Text Justified"
msgstr "Zarovnať text do bloku"

msgid "Align Text Forced Justified"
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"

#, fuzzy
msgid "Edit Master Pages"
msgstr "za stranu"

#, fuzzy
msgid "Duplicates the selected master page"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

#, fuzzy
msgid "Deletes the selected master page"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

#, fuzzy
msgid "Adds a new master page"
msgstr "Pridať novú vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Imports master pages from another document"
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this master page?"
msgstr "Skutočne chcete zmazať túto šablónu?"

msgid "&No"
msgstr "&Nie"

msgid "&Yes"
msgstr "&Áno"

msgid "&Name:"
msgstr "&Názov:"

#, fuzzy
msgid "New Master Page"
msgstr "za stranu"

msgid "Copy of %1"
msgstr "Kópia %1"

msgid "Name:"
msgstr "Názov:"

#, fuzzy
msgid "New MasterPage"
msgstr "za stranu"

#, fuzzy
msgid "Align and Distribute"
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

msgid "Align"
msgstr "Zarovnať"

#, fuzzy
msgid "&Relative to:"
msgstr "V&zťah:"

#, fuzzy
msgid "First Selected"
msgstr "Výber"

#, fuzzy
msgid "Last Selected"
msgstr "Výber"

#, fuzzy
msgid "Margins"
msgstr "Okra&je:"

#, fuzzy
msgid "Guide"
msgstr "Vodítka"

msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgstr ""

msgid "Align left sides of objects to right side of anchor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align bottoms"
msgstr "Zarovnať vľavo"

#, fuzzy
msgid "Align right sides"
msgstr "Zarovnať vpravo"

msgid "Align tops of objects to bottom of anchor"
msgstr ""

msgid "Center on vertical axis"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align left sides"
msgstr "Zarovnať text do bloku"

#, fuzzy
msgid "Center on horizontal axis"
msgstr "Vodorovné vodítka"

msgid "Align bottoms of objects to top of anchor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Align tops"
msgstr "Zarovnať vľavo"

#, fuzzy
msgid "&Selected Guide:"
msgstr "Zvolené polia"

#, fuzzy
msgid "Distribute"
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
msgstr ""

msgid "Make horizontal gaps between objects equal to the value specified"
msgstr ""

msgid "Distribute right sides equidistantly"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Distribute bottoms equidistantly"
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"

msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
msgstr ""

msgid "Make vertical gaps between objects equal"
msgstr ""

msgid "Make vertical gaps between objects equal to the value specified"
msgstr ""

msgid "Distribute left sides equidistantly"
msgstr ""

msgid "Distribute centers equidistantly vertically"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Distribute tops equidistantly"
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"

#, fuzzy
msgid "&Distance:"
msgstr "Vzdialenosti"

msgid "Distribute the items with the distance specified"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "None Selected"
msgstr "Výber"

#, fuzzy
msgid "Some objects are locked."
msgstr "Niektoré objekty sú uzamknuté."

#, fuzzy
msgid "&Unlock All"
msgstr "Odomknúť všetko"

#, fuzzy, c-format
msgid "Y: %1%2"
msgstr "%1 - [%2]"

#, fuzzy, c-format
msgid "X: %1%2"
msgstr "%1 - [%2]"

msgid "Export Range"
msgstr "Exportovať rozsah"

msgid "&All Pages"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "C&hoose Pages"
msgstr "Zvo&liť strany"

msgid "File Options"
msgstr "Súborové nastavenia"

msgid "Compatibilit&y:"
msgstr "Kompatibili&ta:"

msgid "&Binding:"
msgstr "&Viazanie:"

msgid "Left Margin"
msgstr "Ľavý okraj"

msgid "Right Margin"
msgstr "Pravý okraj"

msgid "Generate &Thumbnails"
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"

msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"

msgid "&Include Bookmarks"
msgstr "Vrátane zálož&iek"

#, fuzzy
msgid "Include Layers"
msgstr "Vrátane zálož&iek"

msgid "&Resolution for EPS Graphics:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
msgstr "Komprimovať text a &vektorovú grafiku"

msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavenie obrázku"

msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

msgid "Zip"
msgstr "Zip"

msgid "&Method:"
msgstr "&Metóda:"

msgid "&Quality:"
msgstr "&Kvalita:"

msgid "Maximum"
msgstr "Maximum"

msgid "High"
msgstr "Vysoká"

msgid "Low"
msgstr "Nízka"

msgid "Minimum"
msgstr "Minimum"

#, fuzzy
msgid "Resample Images to:"
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"

msgid "&General"
msgstr "&Všeobecné"

msgid "&Embed all Fonts"
msgstr "Vložiť vš&etky písma"

msgid "&Subset all Fonts"
msgstr "Podmnožina všetkých písem"

msgid "Embedding"
msgstr "Vkladanie"

msgid "Available Fonts:"
msgstr "Dostupné písma:"

msgid "Fonts to embed:"
msgstr "Písma na vloženie:"

msgid "Fonts to subset:"
msgstr "Písma do podmnožiny:"

msgid "&Fonts"
msgstr "&Písma"

#, fuzzy
msgid "Enable &Presentation Effects"
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"

msgid "Show Page Pre&views"
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"

msgid "Effects"
msgstr "Efekty"

msgid "&Display Duration:"
msgstr "&Doba zobrazenia:"

msgid "Effec&t Duration:"
msgstr "&Trvanie efektu:"

msgid "Effect T&ype:"
msgstr "T&yp efektu:"

msgid "&Moving Lines:"
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"

msgid "F&rom the:"
msgstr "&Z:"

msgid "D&irection:"
msgstr "S&mer:"

msgid " sec"
msgstr " sek"

msgid "No Effect"
msgstr "Bez efektu"

msgid "Blinds"
msgstr "Pruhy"

msgid "Box"
msgstr "Rám"

msgid "Glitter"
msgstr "Lesk"

msgid "Split"
msgstr "Rozdeliť"

msgid "Wipe"
msgstr "Zotrieť"

msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovne"

msgid "Vertical"
msgstr "Zvisle"

msgid "Inside"
msgstr "Vnútorný"

msgid "Outside"
msgstr "Vonkajší"

msgid "Left to Right"
msgstr "Zľava doprava"

msgid "Top to Bottom"
msgstr "Zhora dole"

msgid "Bottom to Top"
msgstr "Zdola hore"

msgid "Right to Left"
msgstr "Sprava doľava"

msgid "Top-left to Bottom-Right"
msgstr "Zľava hore doprava dole"

msgid "&Apply Effect on all Pages"
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"

msgid "E&xtras"
msgstr "E&xtra"

msgid "&Use Encryption"
msgstr "Po&užiť šifrovanie"

msgid "Passwords"
msgstr "Heslá"

msgid "&User:"
msgstr "&Používateľ:"

msgid "&Owner:"
msgstr "V&lastník:"

msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Allow &Printing the Document"
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"

msgid "Allow &Changing the Document"
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"

msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"

msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"

msgid "S&ecurity"
msgstr "Be&zpečnosť"

msgid "Output &Intended For:"
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"

msgid "Screen / Web"
msgstr "Obrazovka/Web"

msgid "Printer"
msgstr "Tlačiareň"

msgid "&Use Custom Rendering Settings"
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"

msgid "Rendering Settings"
msgstr "Nastavenie generovania"

msgid "Fre&quency:"
msgstr "Fre&kvencia:"

msgid "&Angle:"
msgstr "&Uhol:"

msgid "S&pot Function:"
msgstr "Funkcia &bodu:"

msgid "Simple Dot"
msgstr "Bodka"

msgid "Round"
msgstr "Kruh"

msgid "Ellipse"
msgstr "Elipsa"

msgid "Solid Colors:"
msgstr "Plné farby (Solid colors):"

msgid "Use ICC Profile"
msgstr "Použiť ICC-profil"

msgid "Profile:"
msgstr "Profil:"

msgid "Rendering-Intent:"
msgstr "Účel generovania:"

msgid "Perceptual"
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"

msgid "Relative Colorimetric"
msgstr "Relatívna kolorimetria"

msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr "Absolútna kolorimetria"

msgid "Images:"
msgstr "Obrázky:"

msgid "Don't use embedded ICC profiles"
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"

msgid "C&olor"
msgstr "&Farba"

msgid "PDF/X-3 Output Intent"
msgstr "Výstup do PDF/X-3"

msgid "&Info String:"
msgstr "&Informačný reťazec:"

msgid "Output &Profile:"
msgstr "Výstupný &profil:"

msgid "Trim Box"
msgstr "Orezanie"

msgid "PDF/X-&3"
msgstr "PDF/X-&3"

msgid ""
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
"will preserve the layout and appearance of your document."
msgstr ""
"Vložiť písma do PDF. Vloženie písma\n"
"zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu."

#, fuzzy
msgid ""
"Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; in full "
"screen mode."
msgstr ""
"Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Acrobat Reader."

msgid "Show page previews of each page listed above."
msgstr "Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore."

msgid ""
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
"selected page."
msgstr "Ako dlho je strana zobrazené, než sa spustí prechod na ďalšiu stranu."

msgid ""
"Length of time the effect runs.\n"
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
msgstr ""
"Ako dlho beží prezentačný efekt.\n"
"Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí."

msgid "Type of the display effect."
msgstr "Typ efektu."

msgid ""
"Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
msgstr "Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť."

msgid "Starting position for the box and split effects."
msgstr "Štartovacia pozícia efektov rám a rozdeliť."

msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
msgstr "Smer efektu lesk alebo zotrieť."

msgid "Apply the selected effect to all pages."
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."

msgid "Export all pages to PDF"
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"

msgid "Export a range of pages to PDF"
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"

msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
"a range of pages or a single page number."
msgstr ""
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."

#, fuzzy
msgid ""
"Determines the PDF compatibility.\n"
"The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility.\n"
"Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you "
"require 128 bit encryption.\n"
"PDF/X-3 is for exporting the PDF, when you want color managed RGB for "
"commercial printing\n"
" and is selectable when you have activated color management. \n"
"Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color "
"digital color laser printer."
msgstr ""
"Určuje PDF kompatibilitu. Štandardne je to Acrobat 4.0, ktorá poskytuje "
"najširšiu kompatibilitu.\n"
"Acrobat 5.0 si vyberte v prípade, že váš súbor obsahuje vlastnosti PDF 1.4 "
"ako napríklad priesvitnosť,alebo požaduje 128 bitové šifrovanie.\n"
"PDF/X-3 je pre export PDF pre komerčnú tlač a je voliteľné len v prípade "
"aktivácie správy farieb."

msgid ""
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
"you need to change it leave the default choice - Left."
msgstr ""
"Určuje viazanie strán v PDF. Ak nepotrebujete špeciálne nastavenia,\n"
"neupravujte túto voľbu."

msgid ""
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
msgstr ""
"Generuje náhľady všetkých strán v PDF.\n"
"Niektoré prehliadače používajú k navigácií."

msgid ""
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
"PDF."
msgstr "Generuje PDF články, čo umožňuje navigáciu odkazov v PDF."

msgid ""
"Layers in your document are exported to the PDF\n"
"Only available if PDF 1.5 is choosen."
msgstr ""

msgid ""
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
"These are useful for navigating long PDF documents."
msgstr ""
"Vložiť záložky obsiahnuté v dokumente.\n"
"Tie sú užitočné pri navigácií v rozsiahlych dokumentoch."

msgid ""
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
msgstr ""
"Rozlíšenie textu a vektorovej grafiky pri exporte.\n"
"Neovplyvňuje rozlíšenie bitmapových obrázkov ako sú napr. fotografie."

#, fuzzy
msgid ""
"Enable lossless compression of text and graphics.\n"
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
msgstr ""
"Kompresia textu a grafiky.\n"
"Pokiaľ na to nemáte dôvod, tak nechajte túto voľbu povolenú. Znižuje veľkosť "
"PDF súboru."

#, fuzzy
msgid ""
"Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose "
"the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG "
"is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight "
"image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a "
"need for special compression options."
msgstr ""
"Verzia kompresie pre obrázky.\n"
"Automaticky - Scribus vyberie najvhodnejšiu metódu.\n"
"ZIP - vhodná pre obrázky s plnými farbami.\n"
"JPEG - najlepšia voľba pre vytváranie malých PDF súborov, ktoré majú veľa "
"fotiek (malá strata kvality).\n"
"Pokiaľ nepotrebujete špeciálnu kompresiu, tak nechajte túto voľbu nastavenú "
"na Automaticky."

msgid ""
"Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), "
"Maximum (95%)"
msgstr ""
"Úroveň kompresie: Minimálna (25%), Nízka (50%), Stredná (75%), Vysoká(85%), "
"Maximálna (95%)"

#, fuzzy
msgid ""
"Re-sample your bitmap images to the selected DPI.\n"
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution.\n"
"This can increase memory usage and slow down export."
msgstr ""
"Znížiť kvalitu bitmapových obrázkov na zvolené DPI.Ak voľbu nepovolíte, bude "
"im ponechané pôvodné rozlíšenie."

msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
msgstr "DPI (Body na palec) pre export obrázkov."

#, fuzzy
msgid ""
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
"If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption.\n"
"If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption.\n"
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
"does have some limitations."
msgstr ""
"Povoliť bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF.Pokiaľ mate zvolený  "
"Acrobat 4.0, bude použité 40 bitové šifrovanie.\n"
"Pokiaľ mate zvolený  Acrobat 5.0, bude použité 128 bitové šifrovanie.\n"
"Poznámka: PDF šifrovanie nie je tak spoľahlivé ako GPG alebo PGP a má svoje "
"obmedzenia."

msgid ""
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
"security features in your exported PDF"
msgstr ""
"Zvoľte heslo, ktoré povolí alebo zakáže všetky\n"
"bezpečnostné vlastnosti exportovaného PDF"

msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
msgstr "Zvoľte heslo pre používateľom, ktorý budú môcť čítať PDF."

msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
msgstr "Povolí tlač PDF. Ak je odznačené, tlač bude zakázaná. "

msgid ""
"Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
msgstr "Povolí úpravu PDF. Ak je odznačené, úprava PDF bude zakázaná. "

msgid ""
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
msgstr ""
"Povolí kopírovanie textu a grafiky z PDF.\n"
"Ak je odznačené, kopírovanie textu a grafiky z PDF bude zakázané. "

msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
msgstr ""
"Povolí pridávanie anotácií a polí do PDF.\n"
" Ak je odznačené, úprava anotácií a polí bude zakázaná. "

msgid ""
"Color model for the output of your PDF.\n"
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
"printing on typical inkjets.\n"
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
msgstr ""
"Farebný model výstupu PDF.\n"
"Zvoľte Monitor/Web pre PDF, ktoré bude publikované na monitore alebo na "
"typickej kancelárskej tlačiarni.\n"
"Zvoľte Tlačiareň, ak PDF bude tlačené na CMYK tlačiarni."

msgid ""
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
"only be enabled\n"
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
"exact details needed.\n"
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
"portable across systems."
msgstr ""
"Toto je pokročilé nastavenie, ktoré nie je štandardne povolené. Malo by byť "
"povolené len v tom prípade\n"
"pokiaľ je špeciálne vyžadované tlačiarňou a máte k dispozícií presné "
"detaily.\n"
"Inak vytvoríte PDF, ktoré sa nebude dať správne vytlačiť a nebude skutočne "
"prenosné medzi systémami."

msgid "Embed a color profile for solid colors"
msgstr "Vložiť farebný profil pre plné farieb"

msgid "Color profile for solid colors"
msgstr "Farebný profil pre plné farby"

msgid "Rendering intent for solid colors"
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"

msgid "Embed a color profile for images"
msgstr "Vložiť farebný profil pre obrázky"

msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
msgstr "Nepoužívať farebné profily, ktoré sú vložené do zdrojových obrázkov"

msgid "Color profile for images"
msgstr "Farebný profil pre obrázky"

msgid "Rendering intent for images"
msgstr "Účel generovania pre obrázky"

msgid ""
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
"printer on profile selection."
msgstr ""
"Výstupný profil pre tlač. Ak je to možné, použite príručku k tlačiarni pri "
"výbere profilu."

msgid ""
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
msgstr ""
"Voliteľný text, ktorého vyplnením bude PDF alebo PDF/X-3\n"
"spĺňať špecifikáciu PDF/X-3. Doporučujeme použiť názov dokumentu."

msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"

msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
msgstr "Vzdialenosť orezania od dolného fyzického okraja strany"

msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
msgstr "Vzdialenosť orezania od ľavého fyzického okraja strany"

msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
msgstr "Vzdialenosť orezania od pravého fyzického okraja strany"

msgid "Mirror Page(s) horizontally"
msgstr "Vodorovne zrkadliť stranu(y)"

msgid "Mirror Page(s) vertically"
msgstr "Zvislo zrkadliť stranu(y)"

#, fuzzy
msgid "Single Page"
msgstr "Dvojstrany"

msgid "Double sided"
msgstr ""

msgid "Left Page"
msgstr "Ľavá strana"

msgid "Right Page"
msgstr "Pravá strana"

#, fuzzy
msgid "3-Fold"
msgstr "Zložky"

#, fuzzy
msgid "Middle"
msgstr "Na stred"

#, fuzzy
msgid "4-Fold"
msgstr "Zložky"

#, fuzzy
msgid "Middle Left"
msgstr "Na stred"

#, fuzzy
msgid "Middle Right"
msgstr "Na stred"

msgid "Migrate Old Scribus Settings?"
msgstr ""

msgid ""
"Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.\n"
"Do you want to migrate them to the new Scribus version?"
msgstr ""

msgid "New Document"
msgstr "Nový dokument"

#, fuzzy
msgid "Open Document"
msgstr "Otvorí dokument"

#, fuzzy
msgid "Recent Documents"
msgstr "&Nedávne dokumenty:"

#, fuzzy
msgid "Do not show this dialog again"
msgstr "Už sa znovu nepýtať"

msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"

msgid "Orientation of the document's pages"
msgstr "Orientácia strán dokumentu"

msgid ""
"Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
"Šírka strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."

msgid ""
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
"size"
msgstr ""
"Výska strán dokumentu, upraviteľná, pokiaľ si zvolíte vlastnú veľkosť strany."

msgid "First page number of the document"
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"

#, fuzzy
msgid "Initial number of pages of the document"
msgstr "Prvé číslo strany dokumentu"

msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
msgstr "Automaticky vytvorí textový rám pri pridaní novej strany"

msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
msgstr "Počet automaticky vytvorených stĺpcov pri vytvorení textového rámu"

msgid "Distance between automatically created columns"
msgstr "Vzdialenosť medzi automaticky vytvorenými stĺpcami"

msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

msgid "F&irst Page Number:"
msgstr "Č&íslo prvej strany:"

#, fuzzy
msgid "N&umber of Pages:"
msgstr "P&očet kópií:"

msgid "&Default Unit:"
msgstr "Štan&dardná jednotka:"

msgid "&Automatic Text Frames"
msgstr "&Autom. textové rámy"

#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;"
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.scd);;"
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr "Všetky podporované formáty (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"

#, fuzzy
msgid "SVG Images (*.svg *.svgz);;"
msgstr "SVG obrázky (*.svg *.svgz);; Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "SVG Images (*.svg);;"
msgstr "SVG obrázky (*.svg);; Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;"
msgstr "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Všetky súbory (*)"

msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"

#, fuzzy
msgid "Move Vector"
msgstr "Sem presunúť"

msgid "Horizontal Gradient"
msgstr "Horizontálny prechod"

msgid "Vertical Gradient"
msgstr "Vertikálny prechod"

msgid "Diagonal Gradient"
msgstr "Diagonálny prechod"

msgid "Cross Diagonal Gradient"
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"

msgid "Radial Gradient"
msgstr "Radiálny prechod"

msgid "Free linear Gradient"
msgstr "Voľný lineárny prechod"

msgid "Free radial Gradient"
msgstr "Voľný radiálny prechod"

msgid "Edit Line Color Properties"
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"

msgid "Edit Fill Color Properties"
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"

msgid "Normal or gradient fill method"
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"

msgid "Set the transparency for the color selected"
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"

msgid "Color of selected object"
msgstr "Farba zvoleného objektu"

msgid ""
"Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and "
"move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed"
msgstr ""

msgid "Document Setup"
msgstr "Nastavenie dokumentu"

#, fuzzy
msgid "&Unit:"
msgstr "Jednotky"

#, fuzzy
msgid "Apply size settings to all Pages"
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"

#, fuzzy
msgid "Apply margin settings to all Pages"
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"

msgid "Document Information"
msgstr "Informácie o dokumente"

#, fuzzy
msgid "Minimum Scratch Space"
msgstr "Vertikálne medzery"

msgid "Turns the of linked frames on or off"
msgstr ""

msgid "Adjusting Colors"
msgstr "Prispôsobenie farieb"

msgid "Field Properties"
msgstr "Vlastnosti pola"

msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

msgid "Tool-Tip:"
msgstr "Tipy pre nástroje:"

msgid "Font for use with PDF 1.3:"
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"

msgid "Border"
msgstr "Ohraničenie"

msgid "Width:"
msgstr "Šírka:"

msgid "Thin"
msgstr "Tenká"

msgid "Wide"
msgstr "Široká"

msgid "Style:"
msgstr "Štýl:"

msgid "Solid"
msgstr "Bez prerušenia"

msgid "Dashed"
msgstr "Prerušovaný"

msgid "Beveled"
msgstr "Skosené"

msgid "Inset"
msgstr "Príloha"

msgid "Other"
msgstr "Iné"

msgid "Read Only"
msgstr "Iba na čítanie"

msgid "Required"
msgstr "Požadované"

msgid "Don't Export Value"
msgstr "Neexportovať hodnotu"

msgid "Visibility:"
msgstr "Viditeľnosť:"

msgid "Visible"
msgstr "Viditeľné"

msgid "Hidden"
msgstr "Skryté"

msgid "No Print"
msgstr "Bez tlače"

msgid "No View"
msgstr "Bez náhľadu"

msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

msgid "Text for Button Down"
msgstr "Text pre tlačítko dole"

msgid "Text for Roll Over"
msgstr "Text pre pretočenie"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Use Icons"
msgstr "Použiť ikony"

msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"

msgid "Pressed"
msgstr "Stlačené"

msgid "Roll Over"
msgstr "Pretočiť"

msgid "Icon Placement..."
msgstr "Umiestnenie ikon..."

msgid "Highlight"
msgstr "Zvýraznenie"

msgid "Outlined"
msgstr "Obkreslené"

msgid "Push"
msgstr "Stlačiť"

msgid "Multi-Line"
msgstr "Viacriadkový"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "Limit of"
msgstr "Obmedzenie"

msgid "Characters"
msgstr "Znaky"

msgid "Do Not Scroll"
msgstr "Neposúvať"

msgid "Do Not Spell Check"
msgstr "Nekontrolovať pravopis"

msgid "Check Style:"
msgstr "Overiť štýl:"

msgid "Check"
msgstr "Kontrolovať"

msgid "Cross"
msgstr "Kríž"

msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

msgid "Circle"
msgstr "Kruh"

msgid "Star"
msgstr "Hviezda"

msgid "Square"
msgstr "Štvorec"

msgid "Default is Checked"
msgstr "Štandardne je označené"

msgid "Editable"
msgstr "Upraviteľné"

msgid "Java Script"
msgstr "Java skript"

msgid "Go To"
msgstr "Ísť na"

msgid "Submit Form"
msgstr "Potvrdiť formulár"

msgid "Reset Form"
msgstr "Vynulovať formulár"

msgid "Import Data"
msgstr "Importovať dáta"

msgid "Event:"
msgstr "Udalosť:"

#, fuzzy
msgid "Mouse Up"
msgstr "Posunúť vyššie"

#, fuzzy
msgid "Mouse Down"
msgstr "Posunúť nižšie"

#, fuzzy
msgid "Mouse Enter"
msgstr "Vložiť hodnoty"

#, fuzzy
msgid "Mouse Exit"
msgstr "Ukončí GnuCash"

msgid "On Focus"
msgstr "Po prepnutí"

msgid "On Blur"
msgstr "Pri rozmazaní"

msgid "Script:"
msgstr "Skript:"

msgid "Edit..."
msgstr "Upraviť..."

msgid "Submit to URL:"
msgstr "Odoslať na URL:"

msgid "Submit Data as HTML"
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"

msgid "Import Data from:"
msgstr "Importovať dáta z:"

msgid "Destination"
msgstr "Cieľ"

msgid "To File:"
msgstr "Do súboru:"

msgid "Change..."
msgstr "Zmeniť..."

msgid "Page:"
msgstr "Strana:"

msgid "X-Pos:"
msgstr "X poz.:"

msgid "Y-Pos:"
msgstr "Y poz.:"

msgid "Action"
msgstr "Akcia"

msgid "Field is formatted as:"
msgstr "Pole je naformátované ako:"

msgid "Plain"
msgstr "Obyčajný"

msgid "Number"
msgstr "Číslo"

msgid "Percentage"
msgstr "Percento"

msgid "Date"
msgstr "Dátum"

msgid "Time"
msgstr "Čas"

msgid "Number Format"
msgstr "Formát čísla"

msgid "Decimals:"
msgstr "Desatinné:"

msgid "Use Currency Symbol"
msgstr "Použiť symbol meny"

msgid "Prepend Currency Symbol"
msgstr "Symbol meny vpredu"

msgid "Formatting"
msgstr "Formátovanie"

msgid "Percent Format"
msgstr "Formát percent"

msgid "Date Format"
msgstr "Formát dátumu"

msgid "Time Format"
msgstr "Formát času"

msgid "Custom Scripts"
msgstr "Vlastné skripty"

msgid "Format:"
msgstr "Formát:"

msgid "Keystroke:"
msgstr "Stlačenie klávesy:"

msgid "Format"
msgstr "Formát"

msgid "Value is not validated"
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"

msgid "Value must be greater than or equal to:"
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"

msgid "and less or equal to:"
msgstr "a menšia alebo rovná:"

msgid "Custom validate script:"
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"

msgid "Validate"
msgstr "Vyhodnotiť"

msgid "Value is not calculated"
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"

msgid "Value is the"
msgstr "Hodnota je"

msgid "sum"
msgstr "suma"

msgid "product"
msgstr "súčin"

msgid "average"
msgstr "priemer"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

msgid "of the following fields:"
msgstr "nasledujúcich polí:"

msgid "Pick..."
msgstr "Vybrať..."

msgid "Custom calculation script:"
msgstr "Vlastný počítací skript:"

msgid "Calculate"
msgstr "Vypočítať"

msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"

msgid "Enter a comma separated list of fields here"
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"

msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
msgstr ""
"Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre "
"tlačítka"

msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
msgstr ""
"Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"

msgid "Example:"
msgstr "Príklad:"

msgid "Selection Change"
msgstr "Zmena výberu"

msgid "Result"
msgstr "Výsledok"

msgid "Search Results for: "
msgstr "Hľadať výsledok pre:"

msgid "Select"
msgstr "Výber"

msgid "&New"
msgstr "&Nový"

msgid "&Open..."
msgstr "&Otvoriť..."

msgid "Save &As..."
msgstr "Uložiť &ako..."

msgid "Re&vert to Saved"
msgstr "&Vrátiť sa k uloženému"

msgid "Collect for O&utput..."
msgstr "Priečinok pre výst&up..."

msgid "Get Text..."
msgstr "Vložiť text..."

msgid "Append &Text..."
msgstr "Pripojiť &text..."

#, fuzzy
msgid "Get Image..."
msgstr "Vložiť text..."

msgid "Save &Text..."
msgstr "Uložiť &text..."

msgid "Save Page as &EPS..."
msgstr "Uložiť stranu ako &EPS..."

msgid "Save as P&DF..."
msgstr "Uložiť ako P&DF..."

msgid "Document &Setup..."
msgstr "Na&stavenie dokumentu..."

msgid "&Print..."
msgstr "&Tlačiť..."

msgid "&Quit"
msgstr "&Koniec"

msgid "&Item Action Mode"
msgstr ""

msgid "Cu&t"
msgstr "Vys&trihnúť"

msgid "C&lear Contents"
msgstr "V&ymazať obsah"

msgid "Select &All"
msgstr "Vybrať &všetko"

#, fuzzy
msgid "&Deselect All"
msgstr "Odstrániť všetko"

msgid "&Search/Replace..."
msgstr "&Hľadať/Nahradiť..."

#, fuzzy
msgid "Edit Image..."
msgstr "Vložiť text..."

msgid "C&olors..."
msgstr "&Farby..."

msgid "&Paragraph Styles..."
msgstr "Štýly o&dstavca..."

msgid "&Line Styles..."
msgstr "Štý&ly čiar..."

#, fuzzy
msgid "&Master Pages..."
msgstr "za stranu"

msgid "&Javascripts..."
msgstr "&Java skript"

msgid "P&references..."
msgstr "Nas&tavenia..."

#, fuzzy
msgid "%1 pt"
msgstr " pt"

msgid "&Other..."
msgstr "&Iné..."

msgid "&Left"
msgstr "&Vľavo"

msgid "&Center"
msgstr "Do &stredu"

msgid "&Right"
msgstr "V&pravo"

msgid "&Block"
msgstr "Do &bloku"

msgid "&Forced"
msgstr "&Vynútené"

#, fuzzy
msgid "&%1 %"
msgstr "&100%"

#, fuzzy
msgid "&Normal"
msgstr "Normálna"

msgid "&Underline"
msgstr "&Podčiarknuť"

#, fuzzy
msgid "Underline &Words"
msgstr "Podčiarknuté"

#, fuzzy
msgid "&Strike Through"
msgstr "Prečiarknuté vyššie"

#, fuzzy
msgid "&All Caps"
msgstr "Všetky str&any"

#, fuzzy
msgid "Small &Caps"
msgstr "Kapitálky"

#, fuzzy
msgid "Su&perscript"
msgstr "Horný index"

#, fuzzy
msgid "Su&bscript"
msgstr "Dolný index"

msgid "&Outline"
msgstr "&Prehľad"

#, fuzzy
msgid "S&hadow"
msgstr "Tieň"

#, fuzzy
msgid "&Image Effects"
msgstr "&Efekty"

msgid "&Tabulators..."
msgstr "&Tabulátory..."

msgid "D&uplicate"
msgstr "D&uplikovať"

msgid "&Multiple Duplicate"
msgstr "&Viacnásobné duplikovanie"

msgid "&Group"
msgstr "Zos&kupiť"

msgid "&Ungroup"
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"

#, fuzzy
msgid "Is &Locked"
msgstr "&Zamknúť"

#, fuzzy
msgid "Si&ze is Locked"
msgstr "&Zamknúť"

#, fuzzy
msgid "Lower to &Bottom"
msgstr "Zhora dole"

#, fuzzy
msgid "Raise to &Top"
msgstr "Horná čiara"

msgid "&Lower"
msgstr "Z&nížiť"

msgid "&Raise"
msgstr "Z&výšiť"

msgid "Send to S&crapbook"
msgstr "Poslať do z&ápisníka"

#, fuzzy
msgid "&Attributes..."
msgstr "Atribúty"

msgid "I&mage Visible"
msgstr "&Viditeľný obrázok"

#, fuzzy
msgid "&Update Image"
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"

#, fuzzy
msgid "Adjust Frame to Image"
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"

#, fuzzy
msgid "&Low Resolution"
msgstr "&Rozlíšenie:"

#, fuzzy
msgid "&Normal Resolution"
msgstr "&Rozlíšenie:"

#, fuzzy
msgid "&Full Resolution"
msgstr "&Rozlíšenie:"

msgid "Is PDF &Bookmark"
msgstr "Je PDF &záložkou"

msgid "Is PDF A&nnotation"
msgstr "Je PDF a&notáciou"

msgid "Annotation P&roperties"
msgstr "V&lastnosti anotácie"

msgid "Field P&roperties"
msgstr "Vlas&tnosti pola"

msgid "&Edit Shape..."
msgstr "&Upraviť tvar..."

msgid "&Attach Text to Path"
msgstr "&Pripojiť text k ceste"

msgid "&Detach Text from Path"
msgstr "O&dpojiť text z ceste"

msgid "&Combine Polygons"
msgstr "&Spojiť mnohouholníky"

msgid "Split &Polygons"
msgstr "Ro&zdeliť mnohouholníky"

msgid "&Bezier Curve"
msgstr "&Bézierová krivka"

#, fuzzy
msgid "&Image Frame"
msgstr "Obrázok"

msgid "&Outlines"
msgstr "&Obrysy"

#, fuzzy
msgid "&Polygon"
msgstr "Mnohouholník"

msgid "&Text Frame"
msgstr "&Textový rám"

msgid "&Glyph..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sample Text"
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"

msgid "&Insert..."
msgstr "&Vložiť..."

#, fuzzy
msgid "Im&port..."
msgstr "&Import"

msgid "&Delete..."
msgstr "&Odstrániť..."

#, fuzzy
msgid "&Copy..."
msgstr "&Kopírovať"

msgid "&Move..."
msgstr "&Presunúť..."

#, fuzzy
msgid "&Apply Master Page..."
msgstr "Použiť š&ablónu..."

msgid "Manage &Guides..."
msgstr "O&vládanie vodítok..."

#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties..."
msgstr "Vlastnosti..."

#, fuzzy
msgid "&Fit in window"
msgstr "Pr&ispôsobiť oknu"

#, fuzzy
msgid "&50%"
msgstr "50%"

#, fuzzy
msgid "&75%"
msgstr "75%"

msgid "&100%"
msgstr "&100%"

#, fuzzy
msgid "&200%"
msgstr "200%"

msgid "&Thumbnails"
msgstr "Minia&túry"

msgid "Show &Margins"
msgstr "Zobraziť o&kraje"

msgid "Show &Frames"
msgstr "Zobraziť &rámy"

msgid "Show &Images"
msgstr "Ukázať &obrázky"

msgid "Show &Grid"
msgstr "Zobraziť m&riežku"

msgid "Show G&uides"
msgstr "Zobraziť &vodítka"

msgid "Show &Baseline Grid"
msgstr "Zo&braziť pomocnú mriežku"

#, fuzzy
msgid "Show &Text Chain"
msgstr "Zobraziť o&kraje"

#, fuzzy
msgid "Show Control Characters"
msgstr "Ukázať &konzolu"

msgid "Sn&ap to Grid"
msgstr "Priti&ahnuť k mriežke"

msgid "Sna&p to Guides"
msgstr "&Pritiahnuť k vodítkam"

msgid "&Properties"
msgstr "&Vlastnosti"

msgid "&Scrapbook"
msgstr "&Zápisník"

msgid "&Layers"
msgstr "V&rstvy"

#, fuzzy
msgid "&Arrange Pages"
msgstr "Usporiadať strany"

msgid "&Bookmarks"
msgstr "Zá&ložky"

#, fuzzy
msgid "&Measurements"
msgstr "Merať"

msgid "Action &History"
msgstr ""

msgid "Preflight &Verifier"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Align and Distribute"
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

msgid "&Tools"
msgstr "&Nástroje"

msgid "P&DF Tools"
msgstr "P&DF nástroje"

#, fuzzy
msgid "Select Item"
msgstr "Vybrať položky"

#, fuzzy
msgid "T&able"
msgstr "&Povolené"

msgid "&Shape"
msgstr "&Tvar"

msgid "&Line"
msgstr "&Čiara"

#, fuzzy
msgid "&Freehand Line"
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"

msgid "Rotate Item"
msgstr "Otočiť objekt"

msgid "Zoom in or out"
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"

#, fuzzy
msgid "Zoom in"
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"

#, fuzzy
msgid "Zoom out"
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"

msgid "Edit Contents of Frame"
msgstr "Upraviť obsah rámu"

msgid "Edit Text..."
msgstr "Upraviť text..."

msgid "Link Text Frames"
msgstr "Prepojiť textové rámy"

msgid "Unlink Text Frames"
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"

msgid "&Eye Dropper"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Copy Item Properties"
msgstr "Vlastnosti mnohouholníkov"

msgid "Edit the text with the Story Editor"
msgstr "Upraviť text v Story editore"

msgid "Insert Text Frame"
msgstr "Vložiť textový rám"

#, fuzzy
msgid "Insert Image Frame"
msgstr "Vložiť textový rám"

msgid "Insert Table"
msgstr "Vložiť tabuľku"

#, fuzzy
msgid "Insert Shape"
msgstr "Vložiť stranu"

#, fuzzy
msgid "Insert Polygon"
msgstr "Vložiť mnohouholníky"

#, fuzzy
msgid "Insert Line"
msgstr "Vložiť čiary"

#, fuzzy
msgid "Insert Bezier Curve"
msgstr "Vložiť bézierové krivky"

msgid "Insert Freehand Line"
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"

msgid "&Manage Pictures"
msgstr "&Správa obrázkov"

msgid "&Hyphenate Text"
msgstr "&Delenie slov v texte"

#, fuzzy
msgid "Dehyphenate Text"
msgstr "Delenie slov v texte"

msgid "&Generate Table Of Contents"
msgstr ""

msgid "&About Scribus"
msgstr "&O Scribuse"

msgid "About &Qt"
msgstr "Informácie o &Qt"

msgid "Toolti&ps"
msgstr "Ti&py pre nástroje"

msgid "Scribus &Manual..."
msgstr "Scribus &manuál"

#, fuzzy
msgid "Smart &Hyphen"
msgstr "Inteligentný spojovník"

#, fuzzy
msgid "Non Breaking Dash"
msgstr "Nedeliteľná medzera"

#, fuzzy
msgid "Non Breaking &Space"
msgstr "Nedeliteľná medzera"

#, fuzzy
msgid "Page &Number"
msgstr "Vloženie čísla strany"

#, fuzzy
msgid "New Line"
msgstr "Nová vrstva"

#, fuzzy
msgid "Frame Break"
msgstr "Veľkosť strany"

#, fuzzy
msgid "Column Break"
msgstr "Vodítka stĺpcov"

#, fuzzy
msgid "Copyright"
msgstr "Kopírovať"

msgid "Registered Trademark"
msgstr ""

msgid "Trademark"
msgstr ""

msgid "Bullet"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Em Dash"
msgstr "Prerušovaný"

#, fuzzy
msgid "En Dash"
msgstr "Prerušovaný"

#, fuzzy
msgid "Figure Dash"
msgstr "Obrázky"

msgid "Quotation Dash"
msgstr ""

msgid "Apostrophe"
msgstr ""

msgid "Straight Double"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Single Left"
msgstr "Zarovnať text doľava"

#, fuzzy
msgid "Single Right"
msgstr "Zarovnať vpravo"

msgid "Double Left"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Double Right"
msgstr "Zarovnať vpravo"

msgid "Single Reversed"
msgstr ""

msgid "Double Reversed"
msgstr ""

msgid "Single Left Guillemet"
msgstr ""

msgid "Single Right Guillemet"
msgstr ""

msgid "Double Left Guillemet"
msgstr ""

msgid "Double Right Guillemet"
msgstr ""

msgid "Low Single Comma"
msgstr ""

msgid "Low Double Comma"
msgstr ""

msgid "Double Turned Comma"
msgstr ""

msgid "CJK Single Left"
msgstr ""

msgid "CJK Single Right"
msgstr ""

msgid "CJK Double Left"
msgstr ""

msgid "CJK Double Right"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Toggle Palettes"
msgstr "P&aleta strany"

#, fuzzy
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Vodítka stĺpcov"

msgid "&Title:"
msgstr "&Názov:"

msgid "&Author:"
msgstr "&Autor:"

msgid "&Keywords:"
msgstr "&Kľúčové slová:"

msgid "Descri&ption:"
msgstr "&Popis:"

msgid "P&ublisher:"
msgstr "&Vydavateľ:"

msgid "&Contributors:"
msgstr "Prispieva&telia:"

msgid "Dat&e:"
msgstr "&Dátum:"

msgid "T&ype:"
msgstr "T&yp:"

msgid "F&ormat:"
msgstr "F&ormát:"

msgid "Identi&fier:"
msgstr "Identi&fikátor:"

msgid "&Source:"
msgstr "&Zdroj:"

msgid "&Relation:"
msgstr "V&zťah:"

msgid "Co&verage:"
msgstr "&Pokrytie:"

msgid "Ri&ghts:"
msgstr "P&ráva:"

#, fuzzy
msgid "Documen&t"
msgstr "Dokument"

msgid "Further &Information"
msgstr "Ďalšie &informácie"

#, fuzzy
msgid ""
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
"the document. This field can be embedded in the Scribus document for "
"reference, as well as in the metadata of a PDF"
msgstr ""
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
"metadátach PDF"

#, fuzzy
msgid ""
"A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus "
"document for reference, as well as in the metadata of a PDF"
msgstr ""
"Daný názov dokumentu.\n"
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v "
"metadátach PDF"

#, fuzzy
msgid ""
"An account of the content of the document. This field is for a brief "
"description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export"
msgstr ""
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je "
"zabudované do PDF"

#, fuzzy
msgid ""
"The topic of the content of the document. This field is for document "
"keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF "
"files"
msgstr ""
"Téma dokumentu.\n"
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do "
"PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"

msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"

msgid ""
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
"of the document"
msgstr ""
"Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"

msgid ""
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
"MM-DD format, as per ISO 8601"
msgstr ""
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD "
"ako aj ISO 8601"

msgid ""
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
"functions, genres, etc"
msgstr ""
"Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."

#, fuzzy
msgid ""
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
"dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also "
"useful here"
msgstr ""
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú "
"vhodnézaznamenania.\n"
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"

msgid ""
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
"or URI"
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"

msgid ""
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
"ISBN or URI"
msgstr ""
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
"URI"

#, fuzzy
msgid ""
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
"639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country "
"code, eg. en-GB, fr-CH"
msgstr ""
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"

msgid ""
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
"as a ISBN or URI"
msgstr ""
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
"alebo URI"

msgid ""
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
"location, time and jurisdiction ranges"
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"

msgid ""
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
"patent or trademark"
msgstr ""
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná "
"značka"

msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
msgstr "Vzdialenosť medzi horným vodítkom okraja a hranou strany"

msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
msgstr "Vzdialenosť medzi dolným vodítkom okraja a hranou strany"

msgid ""
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
"correct margins for binding"
msgstr ""
"Vzdialenosť medzi ľavým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
"správneho okraja pre väzbu"

msgid ""
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
"correct margins for binding"
msgstr ""
"Vzdialenosť medzi pravým vodítkom okraja a hranou strany.\n"
"Pri použití protiľahlých strán, táto medzera môže byť použitá na dosiahnutie "
"správneho okraja pre väzbu"

msgid "&Inside:"
msgstr "&Vnútorný:"

msgid "O&utside:"
msgstr "V&onkajší:"

msgid ""
"You can see a thumbnail if you press\n"
"and hold down the right mouse button\n"
"\n"
"The Insert key inserts a Glyph into the Selection below\n"
"and the Delete key removes the last inserted one"
msgstr ""

msgid "Select Character:"
msgstr "Vybrať znak:"

#, fuzzy
msgid "Character Class:"
msgstr "Znaky"

msgid "&Insert"
msgstr "&Vložiť"

msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr "Vložiť znak na pozíciu kurzora"

msgid "Delete the current selection(s)."
msgstr "Odstrániť označené."

msgid "Close this dialog and return to text editing."
msgstr "Zatvorí tento dialóg a vráti sa do úprav textu."

#, fuzzy
msgid "Full Character Set"
msgstr "Nastavenia znakov"

#, fuzzy
msgid "Basic Latin"
msgstr "Španielsky (Latinská Amerika)"

msgid "Latin-1 Supplement"
msgstr ""

msgid "Latin Extended-A"
msgstr ""

msgid "Latin Extended-B"
msgstr ""

msgid "General Punctuation"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Super- and Subscripts"
msgstr "Horný index"

#, fuzzy
msgid "Currency Symbols"
msgstr "Použiť symbol meny"

msgid "Letterlike Symbols"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Number Forms"
msgstr "Formát čísla"

msgid "Arrows"
msgstr ""

msgid "Mathematical Operators"
msgstr ""

msgid "Box Drawing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Block Elements"
msgstr "Prvok"

msgid "Geometric Shapes"
msgstr ""

msgid "Miscellaneous Symbols"
msgstr ""

msgid "Dingbats"
msgstr ""

msgid "Small Form Variants"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Ligatures"
msgstr "Obrázky"

#, fuzzy
msgid "Specials"
msgstr "Špeciálne"

msgid "Greek"
msgstr "Grécky"

msgid "Greek Extended"
msgstr ""

msgid "Cyrillic"
msgstr ""

msgid "Cyrillic Supplement"
msgstr ""

msgid "Arabic"
msgstr ""

msgid "Arabic Extended A"
msgstr ""

msgid "Arabic Extended B"
msgstr ""

msgid "Hebrew"
msgstr ""

msgid "Edit Color"
msgstr "Upraviť farby"

msgid "Color &Model"
msgstr "Farebný &model"

msgid "Web Safe RGB"
msgstr "Uložiť pre web RGB"

msgid "Is Spot-Color"
msgstr ""

msgid "Is Registration-Color"
msgstr ""

msgid "New"
msgstr "Nový"

msgid "Old"
msgstr "Starý"

msgid "HSV-Colormap"
msgstr "HSV- farebná mapa"

msgid "C:"
msgstr "C:"

msgid "M:"
msgstr "M:"

msgid "Y:"
msgstr "Y:"

msgid "K:"
msgstr "K:"

msgid "Dynamic Color Bars"
msgstr "Mriežky so dynamickými farbami"

msgid "Static Color Bars"
msgstr "Mriežky so statickými farbami"

msgid "R:"
msgstr "R:"

msgid "G:"
msgstr "G:"

msgid "B:"
msgstr "B:"

msgid ""
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
"It's a reserved name for transparent color"
msgstr ""
"Nie je možné vytvoriť farbu s názvom \"%1\".\n"
"Je rezervovaný pre transparentnú farbu."

msgid "Name of the Color is not unique"
msgstr "Názov farby nie je jedinečný"

msgid "Colors"
msgstr "Farby"

msgid "&Import"
msgstr "&Import"

msgid "&Edit"
msgstr "&Upraviť"

msgid "&Remove Unused"
msgstr "Odst&rániť nepoužité"

msgid "Color Sets"
msgstr "Sada farieb"

msgid "Current Color Set:"
msgstr "Aktuálna sada farieb:"

msgid "&Save Color Set"
msgstr "Uložiť farebnú &sadu"

msgid "Choose a color set to load"
msgstr "Nahrať sadu farieb"

msgid "Save the current color set"
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"

msgid "Remove unused colors from current document's color set"
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"

#, fuzzy
msgid "Import colors to the current set from an existing document"
msgstr "Pripojiť farby k aktuálnej sade z existujúceho dokumentu"

msgid "Create a new color within the current set"
msgstr "Vytvorí novú farbu v aktuálnej sade"

msgid "Edit the currently selected color"
msgstr "Upraviť aktuálne zvolenú farbu"

msgid "Make a copy of the currently selected color"
msgstr "Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby"

msgid "Delete the currently selected color"
msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"

msgid "Make the current colorset the default color set"
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"

msgid "Choose a Name"
msgstr "Vybrať názov"

msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"

msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"

msgid "New Color"
msgstr "Nová farba"

msgid "Position:"
msgstr "Pozícia:"

msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
msgstr ""
"Tu môžete pridať zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors)."

msgid "Scribus "
msgstr "Scribus "

msgid "Initializing Plugins"
msgstr "Inicializácia zásuvných modulov"

#, fuzzy
msgid "Initializing Keyboard Shortcuts"
msgstr "Správa klávesových skratiek"

msgid "Reading Preferences"
msgstr "Načítavanie nastavení"

#, fuzzy
msgid "Initializing Story Editor"
msgstr "Story Editor"

#, fuzzy
msgid "Reading ICC Profiles"
msgstr "Získavanie ICC profilov"

#, fuzzy
msgid "Initializing Hyphenator"
msgstr "Inicializácia delenia slov"

msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Načítavanie zápisníka"

msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr "Nastavovanie klávesov"

msgid "Initializing..."
msgstr "Inicializácia..."

#, fuzzy
msgid "Edit"
msgstr "&Upraviť"

msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Hľadanie písem"

#, fuzzy
msgid "There are no fonts found on your system."
msgstr "Vo vašom systéme nie sú postscriptové písma"

#, fuzzy
msgid "Exiting now."
msgstr "Končím"

msgid "Fatal Error"
msgstr "Kritická chyba"

msgid "Font System Initialized"
msgstr "Systém písem bol inicializovaný"

#, fuzzy
msgid "Scribus Development Version"
msgstr "Scribus dokument"

msgid ""
"You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document "
"you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The "
"process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless "
"you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Proceed"
msgstr "&Vynútené"

msgid "&File"
msgstr "&Súbor"

msgid "Open &Recent"
msgstr "Otvoriť n&edávne"

msgid "&Export"
msgstr "&Export"

msgid "St&yle"
msgstr "Š&týl"

msgid "&Color"
msgstr "&Farba"

msgid "&Size"
msgstr "&Veľkosť"

msgid "&Shade"
msgstr "&Tieň"

msgid "&Font"
msgstr "&Písmo"

msgid "&Effects"
msgstr "&Efekty"

msgid "&Item"
msgstr "Objekt"

msgid "Level"
msgstr "Úroveň"

#, fuzzy
msgid "C&onvert To"
msgstr "Konve&rzia na"

#, fuzzy
msgid "I&nsert"
msgstr "&Vložiť"

msgid "Character"
msgstr "Znak"

#, fuzzy
msgid "Quote"
msgstr "Koniec"

#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Nahradiť"

msgid "&View"
msgstr "&Zobraziť"

msgid "&Windows"
msgstr "&Okná"

msgid "&Help"
msgstr "&Pomocník"

msgid "&Alignment"
msgstr "&Zarovnanie"

msgid "Ready"
msgstr "Pripravený"

msgid "&Cascade"
msgstr "&Kaskáda"

msgid "&Tile"
msgstr "&Dláždenie"

msgid "Importing Pages..."
msgstr "Importovanie strán..."

msgid "Import Page(s)"
msgstr "Importovať stranu"

msgid ""
"<p>You are trying to import more pages than there are available in the "
"current document counting from the active page.</p>Choose one of the "
"following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> "
"pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul><br>"
msgstr ""
"<p>Pokúšate sa importovať viac strán, než sú dostupné v aktuálnom dokumente "
"počítajúc od aktívnej strany.</p>Vyberte si nasledovné:"
"<br><ul><li><b>Vytvoriť</b> chýbajúce strany</li><li><b>Importovať</b> "
"strany až po poslednú stranu</li><li><b>Zrušiť</b></li></ul><br>"

msgid "Import done"
msgstr "Import je dokončený"

msgid "Found nothing to import"
msgstr "Nebolo nájdené nič na importovanie"

#, fuzzy
msgid ""
"File %1 \n"
"is not in an acceptable format"
msgstr "Súbor %1 nie je vo formáte Scribus"

msgid "Loading..."
msgstr "Načítavam..."

msgid "Some fonts used by this document have been substituted:"
msgstr ""

msgid " was replaced by: "
msgstr ""

msgid "Some ICC profiles used by this document are not installed:"
msgstr ""

msgid "(converted)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Cannot write the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Nie je možné zapísať súbor: \n"
"%1"

msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*)"

msgid "Save As"
msgstr "Uložiť ako"

msgid "Saving..."
msgstr "Ukladám..."

msgid ""
"Detected some Errors.\n"
"Consider using the Preflight Checker to correct them"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Abort"
msgstr "&Informácie"

#, fuzzy
msgid "Ignore"
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"

msgid "Printing..."
msgstr "Tlačím..."

msgid "Printing failed!"
msgstr "Tlač sa nepodarila!"

msgid "Cannot Cut In-Use Item"
msgstr ""

msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation "
"will be cancelled"
msgstr ""

msgid "About Qt"
msgstr "O Qt"

msgid "Scribus Manual"
msgstr "Scribus manuál"

msgid "Text Files (*.txt);;All Files(*)"
msgstr "Textové súbory (*.txt);;Všetky súbory (*)"

msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

#, fuzzy
msgid "The following programs are missing:"
msgstr "Tieto programy chýbajú:"

#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Nemôžete používať EPS obrázky"

msgid "All"
msgstr "Všetky"

#, fuzzy
msgid "EPS Files (*.eps);;All Files (*)"
msgstr "EPS obrázky (*.eps);;Všetky súbory (*)"

msgid ""
"Detected some Errors.\n"
"Consider using the Preflight Verifier to correct them"
msgstr ""

msgid "Some Objects are locked."
msgstr "Niektoré objekty sú uzamknuté."

#, fuzzy
msgid "&Lock All"
msgstr "Uzamknúť všetko"

#, fuzzy
msgid "Collecting..."
msgstr "Načítavam..."

msgid ""
"Cannot collect all files for output for file:\n"
"%1"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "The program"
msgstr "Program"

msgid "is already running!"
msgstr ""

msgid "Information"
msgstr "Informácie"

msgid "is missing!"
msgstr "chýba!"

msgid ""
"The selected color does not exist in the document's color set. Please enter "
"a name for this new color."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Not Found"
msgstr "Farba nebola nájdená"

msgid ""
"The name you have selected already exists. Please enter a different name for "
"this new color."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Level"
msgstr "Úroveň"

#, fuzzy
msgid "Send to Layer"
msgstr "Poslať do vrstv&y"

#, fuzzy
msgid "Previe&w Settings"
msgstr "Nas&tavenia"

#, fuzzy
msgid "Displacement"
msgstr "&Posunutie"

#, fuzzy
msgid "Linewidth"
msgstr "Šírka čiary:"

msgid "X-Offset"
msgstr ""

msgid "Y-Offset"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Underline Words Only"
msgstr "Podčiarknuté"

#, fuzzy
msgid "All Caps"
msgstr "Kapitálky"

msgid "Strike Out"
msgstr "Prečiarknuté"

#, fuzzy
msgid "Shadow"
msgstr "Tieň"

msgid "Advanced Options"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

msgid "Mirror Page(s) &Horizontal"
msgstr "&Horizontálne zrkadlenie strán"

msgid "Mirror Page(s) &Vertical"
msgstr "&Vertikálne zrkadlenie strán"

msgid "Apply Under Color &Removal"
msgstr "Aplikovať  Under Color &Removal"

msgid "Set Media Size"
msgstr ""

msgid "Apply &ICC Profiles"
msgstr "Použiť &ICC-profily"

msgid "PostScript Level &1"
msgstr "PostScript Level &1"

msgid "PostScript Level &2"
msgstr "PostScript Level &2"

msgid "PostScript Level &3"
msgstr "PostScript Level &3"

msgid "Creates PostScript Level 3"
msgstr "Vytvorí PostScript Level 3"

msgid ""
"Creates PostScript Level 2 only, beware,\n"
"this can create huge files"
msgstr ""
"Vytvorí iba  PostScript Level 2.\n"
"Pozor! Môže vytvoriť veľké súbory"

msgid ""
"Creates PostScript Level 1 only, beware,\n"
"this can create huge files"
msgstr ""
"Vytvorí iba  PostScript Level 1.\n"
"Pozor! Môže vytvoriť veľké súbory"

msgid "Setup Printer"
msgstr "Nastaviť tlačiareň"

msgid "Print Destination"
msgstr "Cieľ tlače"

msgid "&Options..."
msgstr "M&ožnosti..."

msgid "&File:"
msgstr "&Súbor:"

msgid "A&lternative Printer Command"
msgstr "A&lternatívny príkaz tlače"

msgid ""
"Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,\n"
"to utilize additional printing options"
msgstr ""
"Použiť alternatívneho správcu tlače ako je kprinter alebo gtklp,\n"
"na spracovanie prídavných nastavení tlače"

msgid "Co&mmand:"
msgstr "&Príkaz:"

msgid "Range"
msgstr "Rozsah"

msgid "Print &All"
msgstr "Tl&ačiť všetko"

msgid "Print Current Pa&ge"
msgstr "Tlačiť akt&uálnu stranu"

msgid "Print &Range"
msgstr "Tlačiť &rozsah"

msgid "N&umber of Copies:"
msgstr "P&očet kópií:"

msgid "Print &Normal"
msgstr "&Normálna tlač"

msgid "Print &Separations"
msgstr "Oddelená tlač &farebných zložiek"

msgid "Cyan"
msgstr "Azúrová"

msgid "Magenta"
msgstr "Purpurová"

msgid "Yellow"
msgstr "Žltá"

msgid "Black"
msgstr "Čierna"

msgid "Pr&int In Color If Available"
msgstr "Tlač&iť farebne, ak je to možné"

msgid "Print In Gra&yscale"
msgstr "T&lačiť v odtieňoch šedej"

msgid "Ad&vanced Options..."
msgstr "&Pokročilé možnosti..."

msgid "&Print"
msgstr "&Tlač"

#, fuzzy
msgid "Postscript Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "Postscript súbory(*.ps);;Všetky súbory (*)"

msgid "Insert Page"
msgstr "Vložiť stranu"

msgid "Page(s)"
msgstr "strana"

msgid "before Page"
msgstr "pred stranu"

msgid "after Page"
msgstr "za stranu"

msgid "at End"
msgstr "na koniec"

#, fuzzy
msgid "Master Pages"
msgstr "za stranu"

#, fuzzy
msgid "&Master Page:"
msgstr "za stranu"

msgid ""
"<h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ "
"toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt "
"provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;"
"X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available "
"for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www."
"trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p>"
msgstr ""
"<h3>O Qt</h3><p>Tento program používa Qt verzie %1.</p><p>Qt je C++ knižnica "
"pre multiplatformový &amp; vývoj GUIaplikácii.</p><p>Poskytuje portabilitu "
"jednotného kódu na MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, a všetky "
"hlavné komerčné varianty Unixu.<br>Qt je dostupné aj pre malé zariadenia.</"
"p><p>Qt je produkt firmy TrollTech. Ďalšie informácie nájdete na <tt>http://"
"www.trolltech.com/qt/</tt>.</p>"

msgid "Copy or Move a File"
msgstr "Kopírovať alebo presunúť súbor"

msgid "Read: %1"
msgstr "Čítať: %1"

msgid "Write: %1"
msgstr "Zapísať: %1"

msgid "File &name:"
msgstr "&Názov súboru:"

msgid "File &type:"
msgstr "&Typ súboru:"

msgid "One directory up"
msgstr "O priečinok vyššie"

msgid "Attributes"
msgstr "Atribúty"

msgid "Look &in:"
msgstr "Pozrieť &do:"

msgid "Back"
msgstr "Dozadu"

msgid "Create New Folder"
msgstr "Vytvoriť nový priečinok"

msgid "List View"
msgstr "Pohľad zoznam"

msgid "Detail View"
msgstr "Podrobný pohľad"

msgid "Preview File Info"
msgstr "Informácie o súbore"

msgid "Preview File Contents"
msgstr "Ukázať obsah súboru"

msgid "Read-write"
msgstr "Čítanie-Zápis"

msgid "Read-only"
msgstr "Iba pre čítanie"

msgid "Write-only"
msgstr "Iba zápis"

msgid "Inaccessible"
msgstr "Nedostupné"

msgid "Symlink to File"
msgstr "Symbolický odkaz na súbor"

msgid "Symlink to Directory"
msgstr "Symbolický odkaz na priečinok"

msgid "Symlink to Special"
msgstr "Symbolický odkaz na špeciálne"

msgid "Dir"
msgstr "Priečinok"

msgid "Special"
msgstr "Špeciálne"

msgid "&Open"
msgstr "&Otvoriť"

msgid "&Rename"
msgstr "&Premenovať"

msgid "R&eload"
msgstr "N&ačítať znovu"

msgid "Sort by &Name"
msgstr "Zoradiť podľa &mena"

msgid "Sort by &Size"
msgstr "Zoradiť podľa &veľkosti"

msgid "Sort by &Date"
msgstr "Zoradiť podľa &dátumu"

msgid "&Unsorted"
msgstr "&Nezoradené"

msgid "Sort"
msgstr "Zoradiť"

msgid "Show &hidden files"
msgstr "Zobraziť &skryté súbory"

msgid "the file"
msgstr "súbor"

msgid "the directory"
msgstr "priečinok"

msgid "the symlink"
msgstr "symbolický odkaz"

msgid "Delete %1"
msgstr "Odstrániť %1"

msgid "<qt>Are you sure you wish to delete %1 \"%2\"?</qt>"
msgstr "<qt>Ste si istý, že chcete odstrániť %1 \"%2\"?</qt>"

msgid "New Folder 1"
msgstr "Nový priečinok 1"

msgid "New Folder"
msgstr "Nový priečinok"

msgid "New Folder %1"
msgstr "Nový priečinok %1"

msgid "Find Directory"
msgstr "Nájsť priečinok"

msgid "Directories"
msgstr "Priečinky"

msgid "Save"
msgstr "Uložiť"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid ""
"%1\n"
"File not found.\n"
"Check path and filename."
msgstr ""
"%1\n"
"Súbor nenájdený.\n"
"Overte, cestu a názov súboru."

msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Všetky súbory (*.*)"

msgid "Select a Directory"
msgstr "Vyberte priečinok"

msgid "Directory:"
msgstr "Priečinok:"

msgid "Clear"
msgstr "Vymazať"

msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"

msgid "Line up"
msgstr "Zoradiť"

msgid "Customize..."
msgstr "Prispôsobiť..."

msgid "System Menu"
msgstr "Systémová ponuka"

msgid "Unshade"
msgstr "Zobraziť"

msgid "Normalize"
msgstr "Normalizovať"

msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovať"

msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"

msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"

msgid "&Restore"
msgstr "&Obnoviť"

msgid "&Move"
msgstr "&Presunúť"

msgid "Mi&nimize"
msgstr "Mi&nimalizovať"

msgid "Ma&ximize"
msgstr "Ma&ximalizovať"

msgid "Stay on &Top"
msgstr "Nechať navr&chu"

msgid "Restore Down"
msgstr "Obnoviť pôvodné"

msgid "Sh&ade"
msgstr "S&kryť"

msgid "%1 - [%2]"
msgstr "%1 - [%2]"

msgid "&Unshade"
msgstr "&Zobraziť"

msgid "Hu&e:"
msgstr "Od&tieň:"

msgid "&Sat:"
msgstr "&Sýtosť:"

msgid "&Val:"
msgstr "&Hodnota:"

msgid "&Red:"
msgstr "Če&rvená:"

msgid "&Green:"
msgstr "Ze&lená:"

msgid "Bl&ue:"
msgstr "Mo&drá:"

msgid "A&lpha channel:"
msgstr "A&lfa kanál:"

msgid "&Basic colors"
msgstr "&Základné farby"

msgid "&Custom colors"
msgstr "&Vlastné farby"

msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "&Definovať vlastné farby>>"

msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "Pridať k &vlastným farbám"

msgid "Select color"
msgstr "Výber farby"

msgid "Font st&yle"
msgstr "Š&týl písma"

msgid "Stri&keout"
msgstr "Prečiar&knuť"

msgid "Sample"
msgstr "Vzorka"

msgid "Scr&ipt"
msgstr "Skr&ipt"

msgid "Apply"
msgstr "Použiť"

msgid "Select Font"
msgstr "Vybrať písmo"

msgid "About Scribus %1"
msgstr "Scribus %1"

#, fuzzy
msgid "%1 %2 %3 "
msgstr "%1. %2 %3 "

msgid "Using GhostScript version %1"
msgstr ""

msgid "No GS version available"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Scribus Version %1\n"
"%2 %3 (%4)"
msgstr ""
"Scribus verzia %1\n"
"%2 %3"

msgid "Build-ID:"
msgstr "Build-ID:"

msgid "&About"
msgstr "&Informácie"

msgid "Development Team:"
msgstr "Vývojársky tím:"

msgid "Contributions from:"
msgstr "Príspevky od:"

msgid "Mac OSX Aqua Port:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Windows Port:"
msgstr "Windows verzia"

msgid "Official Documentation:"
msgstr "Oficiálna dokumentácia:"

msgid "Other Documentation:"
msgstr "Ďalšia dokumentácia:"

msgid "A&uthors"
msgstr "A&utori"

msgid "Official Translations and Translators:"
msgstr "Oficiálne preklady a prekladatelia:"

msgid "Previous Translation Contributors:"
msgstr "Minulí prispievatelia prekladov:"

msgid "&Translations"
msgstr "Pre&klady"

msgid "Homepage"
msgstr "Domovská stránka"

msgid "Online Reference"
msgstr "Online referencie"

msgid "Wiki"
msgstr ""

msgid "Bugs and Feature Requests"
msgstr "Chyby a požiadavky na vlastnosti"

msgid "Mailing List"
msgstr "E-mailová konferencia"

msgid "&Online"
msgstr "&On-line"

#, fuzzy
msgid ""
"This panel shows the version, build date and compiled in library support in "
"Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support "
"F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also "
"indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected."
msgstr ""
"Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie\n"
"a podporu knižníc v Scribuse.\n"
"C-C-T vyjadruje podporu C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n"
"Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *"

#, fuzzy
msgid "&Defaults"
msgstr "Štan&dardná jednotka:"

msgid "&Apply"
msgstr "&Použiť"

#, fuzzy
msgid "Fixed Linespacing"
msgstr "Riadkovanie"

#, fuzzy
msgid "Automatic Linespacing"
msgstr "Automa&tické riadkovanie:"

#, fuzzy
msgid "Align to Baseline Grid"
msgstr "Zarovnať text k pomocnej mriežke"

msgid "&X1:"
msgstr "&X1:"

msgid "X&2:"
msgstr "X&2:"

msgid "Y&1:"
msgstr "Y&1:"

msgid "&Y2:"
msgstr "&Y2:"

msgid "Distance between columns"
msgstr "vzdialenosť medzi stĺpcami"

msgid "Column width"
msgstr "Šírka stĺpca"

msgid "No Style"
msgstr "Bez štýlu"

msgid "X, Y, &Z"
msgstr "X, Y, &Z"

msgid "&Text"
msgstr "&Text"

msgid "&Image"
msgstr "&Obrázok"

msgid "&Colors"
msgstr "&Farby"

msgid "Geometry"
msgstr "Geometria"

msgid "Basepoint:"
msgstr "Základný bod:"

msgid "Shape:"
msgstr "Tvar:"

msgid ""
"R&ound\n"
"Corners:"
msgstr ""
"Za&obliť\n"
"Rohy:"

msgid "Distance of Text"
msgstr "Vzdialenosť textu"

msgid "To&p:"
msgstr "&Horný:"

msgid "T&abulators..."
msgstr "T&abulátory..."

msgid "Path Text Properties"
msgstr "Vlastnosti textu na krivky"

msgid "Show Curve"
msgstr "Zobraziť krivku"

msgid "Start Offset:"
msgstr "Počiatočný posun:"

msgid "Distance from Curve:"
msgstr "Vzdialenosť od krivky:"

msgid "Text &Flows Around Frame"
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"

msgid "Use &Bounding Box"
msgstr "Použiť &viazané pole"

msgid "&Use Contour Line"
msgstr "Po&užiť vrstevnicu"

msgid "St&yle:"
msgstr "Š&týl:"

msgid "Lan&guage:"
msgstr "&Jazyk:"

#, fuzzy
msgid "Actual X-DPI:"
msgstr "Aktuálne PPI: "

#, fuzzy
msgid "Actual Y-DPI:"
msgstr "Aktuálne PPI: "

msgid "X-Sc&ale:"
msgstr "X-Mierk&a:"

msgid "Y-Scal&e:"
msgstr "Y-Mi&erka:"

msgid "Scale &To Frame Size"
msgstr "Zmeniť veľ&kosť na rozmer rámu"

msgid "P&roportional"
msgstr "P&roporcionálne"

msgid "Input Profile:"
msgstr "Vložiť profil:"

msgid "Rendering Intent:"
msgstr "Účel generovania:"

msgid "Left Point"
msgstr "Ľavý bod"

msgid "End Points"
msgstr "Koncové body"

msgid "&Basepoint:"
msgstr "Základný &bod:"

msgid "T&ype of Line:"
msgstr "T&yp čiary:"

msgid "Start Arrow:"
msgstr ""

msgid "End Arrow:"
msgstr ""

msgid "Ed&ges:"
msgstr "&Hrany:"

msgid "&Endings:"
msgstr "Ukonč&enia:"

msgid "Cell Lines"
msgstr "Čiary bunky"

msgid "Line at Top"
msgstr "Horná čiara"

msgid "Line at the Left"
msgstr "Ľavá čiara"

msgid "Line at the Right "
msgstr "Pravá čiara"

msgid "Line at Bottom"
msgstr "Dolná čiara"

msgid "Name of selected object"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

msgid "Horizontal position of current basepoint"
msgstr "Vodorovná pozícia aktuálneho základného bodu"

msgid "Vertical position of current basepoint"
msgstr "Zvislá pozícia aktuálneho základného bodu"

msgid "Width"
msgstr "Šírka"

msgid "Height"
msgstr "Výška"

msgid "Rotation of object at current basepoint"
msgstr "Otočenie objektu v aktuálnom základnom bode"

msgid "Point from which measurements or rotation angles are referenced"
msgstr "Bod, od ktorého sú odvodené vzdialenosti alebo uhly rotácie"

msgid "Select top left for basepoint"
msgstr "Zvoliť ľavý horný roh za základný bod"

msgid "Select top right for basepoint"
msgstr "Zvoliť pravý horný roh za základný bod"

msgid "Select bottom left for basepoint"
msgstr "Zvoliť ľavý dolný roh za základný bod"

msgid "Select bottom right for basepoint"
msgstr "Zvoliť pravý dolný roh za základný bod"

msgid "Select center for basepoint"
msgstr "Zvoliť stred za základný bod"

msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Vodorovne zameniť"

msgid "Flip Vertical"
msgstr "Zvislo zameniť"

msgid "Move one level up"
msgstr "Presunúť o jednu úroveň vyššie"

msgid "Move one level down"
msgstr "Presunúť o jednu úroveň nižšie"

msgid "Move to front"
msgstr "Presunúť dopredu"

msgid "Move to back"
msgstr "Presunúť dozadu"

msgid ""
"Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom"
msgstr ""
"Ukazuje hladinu zvoleného objektu. 0 znamená, že objekt je na najnižšej "
"úrovni"

msgid "Lock or unlock the object"
msgstr "Uzamknúť alebo odomknúť objekt"

msgid "Lock or unlock the size of the object"
msgstr "Uzamknúť alebo odomknúť veľkosť objekt"

msgid "Enable or disable printing of the object"
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"

msgid "Make text in lower frames flow around the object shape"
msgstr "Povoliť obtekanie textu v nižších rámoch okolo zvoleného objektu"

msgid "Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow"
msgstr "Použiť obklopujúce pole namiesto tvaru rámu pre tok textu"

msgid "Use a second line originally based on the frame's shape for text flow"
msgstr "Použiť druhú čiaru pôvodne založenú na tvare rámu pre tok textu"

msgid "Font of selected text or object"
msgstr "Písmo pre zvolený text alebo objekt"

msgid "Font Size"
msgstr "Veľkosť písma"

#, fuzzy
msgid "Offset to baseline of characters"
msgstr "Zmena šírky znakov"

msgid "Scaling width of characters"
msgstr "Zmena šírky znakov"

#, fuzzy
msgid "Scaling height of characters"
msgstr "Zmena šírky znakov"

msgid "Color of text stroke"
msgstr "Farba obrysu písma"

msgid "Color of text fill"
msgstr "Farba výplne písma"

msgid "Saturation of color of text stroke"
msgstr "Sýtosť farby obrysu písma"

msgid "Saturation of color of text fill"
msgstr "Sýtosť farby výplne textu"

msgid "Right to Left Writing"
msgstr "Písanie sprava doľava"

#, fuzzy
msgid "Manual Tracking"
msgstr "Ručné párovanie znakov (Kerning)"

msgid "Line Spacing"
msgstr "Riadkovanie"

msgid "Style of current paragraph"
msgstr "Štýl aktuálneho odseku"

msgid "Hyphenation language of frame"
msgstr "Jazyk rámu pre delenie slov"

msgid "Change settings for left or end points"
msgstr "Zmena nastavenia bodov čiary"

msgid "Pattern of line"
msgstr "Štýl čiary"

msgid "Thickness of line"
msgstr "Hrúbka čiary"

msgid "Type of line joins"
msgstr "Typ spojenia čiar"

msgid "Type of line end"
msgstr "Zakončenie čiar"

msgid "Line style of current object"
msgstr "Štýl čiary aktuálneho objektu"

msgid "Choose the shape of frame..."
msgstr "Vyberte tvar rámu..."

msgid "Edit shape of the frame..."
msgstr "Upraviť tvar rámu..."

msgid "Set radius of corner rounding"
msgstr "Nastaví polomer zaoblenia rohov"

msgid "Number of columns in text frame"
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"

msgid "Switches between Gap or Column width"
msgstr "Prepína medzi medzerou alebo šírkou stĺpca"

msgid "Distance of text from top of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od horného okraja rámu"

msgid "Distance of text from bottom of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od dolného okraja rámu"

msgid "Distance of text from left of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od ľavého okraja rámu"

msgid "Distance of text from right of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od pravého okraja rámu"

msgid "Edit tab settings of text frame..."
msgstr "Úprava nastavení tabulátorov textového rámu..."

msgid "Allow the image to be a different size to the frame"
msgstr "Povolí nastavenie iných rozmerov obrázku ako má rám"

msgid "Horizontal offset of image within frame"
msgstr "Vodorovný posun obrázku v ráme"

msgid "Vertical offset of image within frame"
msgstr "Zvislý posun obrázku v ráme"

msgid "Resize the image horizontally"
msgstr "Zmena šírky obrázku"

msgid "Resize the image vertically"
msgstr "Zmeniť výšku obrázku"

msgid "Keep the X and Y scaling the same"
msgstr "Použije sa rovnaká zmena veľkosti pre oba rozmery (X a Y)"

msgid "Keep the aspect ratio"
msgstr "Zachovať pomer strán"

msgid "Make the image fit within the size of the frame"
msgstr "Obrázok zmení veľkosť podľa rozmeru rámu"

msgid "Use image proportions rather than those of the frame"
msgstr "Obrázok si zachová svoje proporcie"

msgid "Source profile of the image"
msgstr "Zdrojový profil obrázku"

msgid "Rendering intent for the image"
msgstr "Účel generovania obrázka"

msgid "Invalid argument: "
msgstr ""

msgid "File %1 does not exist, aborting."
msgstr ""

msgid "Usage: scribus [option ... ] [file]"
msgstr ""

msgid "Print help (this message) and exit"
msgstr ""

msgid "Uses xx as shortcut for a language"
msgstr ""

msgid "List the currently installed interface languages"
msgstr ""

msgid "Show information on the console when fonts are being loaded"
msgstr ""

msgid "Do not show the splashscreen on startup"
msgstr ""

msgid "Output version information and exit"
msgstr ""

msgid "Installed interface languages for Scribus are as follows:"
msgstr ""

msgid "To override the default language choice:"
msgstr ""

msgid "scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Scribus Version "
msgstr ""
"Scribus verzia %1\n"
"%2 %3"

msgid "Scribus, Open Source Desktop Publishing"
msgstr ""

msgid "---------------------------------------"
msgstr ""

msgid "Homepage:       http://www.scribus.net "
msgstr ""

msgid "Documentation:  http://docs.scribus.net"
msgstr ""

msgid "Wiki:           http://wiki.scribus.net"
msgstr ""

msgid "Issues:         http://bugs.scribus.net"
msgstr ""

msgid "Search/Replace"
msgstr "Nájsť/Nahradiť"

msgid "Search for:"
msgstr "Hľadať:"

msgid "Paragraph Style"
msgstr "Štýl odstavca"

msgid "Font"
msgstr "Písmo"

msgid "Font Effects"
msgstr "Efekty písma"

msgid "Fill Color"
msgstr "Farba výplne"

msgid "Fill Shade"
msgstr "Tieň výplne"

msgid "Stroke Color"
msgstr "Farba obrysu"

msgid "Stroke Shade"
msgstr "Tieň obrysu"

msgid "Block"
msgstr "Do bloku"

msgid "Forced"
msgstr "Vynútené"

msgid "Replace with:"
msgstr "Nahradiť s:"

msgid "&Whole Word"
msgstr "&Celé slovo:"

msgid "&Ignore Case"
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"

msgid "&Search"
msgstr "&Hľadať"

msgid "&Replace"
msgstr "&Nahradiť"

msgid "Replace &All"
msgstr "Nahradiť &všetko"

msgid "Search finished"
msgstr "Vyhľadávanie ukončené"

#, fuzzy
msgid "Drop Caps"
msgstr "&Iniciály"

msgid "&Lines:"
msgstr "Č&iary:"

#, fuzzy
msgid "Distance from Text:"
msgstr "Vzdialenosť textu"

msgid "Tabulators and Indentation"
msgstr "Tabulátory a odsadenie"

#, fuzzy
msgid "Preview of the Paragraph Style"
msgstr "Názov štýlu odstavca"

msgid "Name of your paragraph style"
msgstr "Názov štýlu odstavca"

msgid "Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps"
msgstr "Určuje celkovú výšku iniciály v závislosti od počtu riadkov"

msgid "Determines the gap between the DropCaps and the Text"
msgstr ""

msgid "Spacing above the paragraph"
msgstr "Medzera nad odsekom"

msgid "Spacing below the paragraph"
msgstr "Medzere pod odsekom"

#, fuzzy
msgid "Toggles sample text of this paragraph style"
msgstr "Názov štýlu odstavca"

msgid "Name of the Style is not unique"
msgstr "Názov štýlu nie je jedinečný"

msgid "Current Key"
msgstr "Aktuálny kláves"

msgid "Select a Key for this Action"
msgstr "Zvoľte kláves pre túto akciu"

msgid "&No Key"
msgstr "Žiad&ny kláves"

msgid "&User Defined Key"
msgstr "Po&užívateľom definovaný kláves"

msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr "ALT+SHIFT+T"

msgid "Set &Key"
msgstr "Nastaviť &kláves"

msgid "Loadable Shortcut Sets"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Load"
msgstr "Načí&tať..."

#, fuzzy
msgid "&Import..."
msgstr "&Import"

#, fuzzy
msgid "&Export..."
msgstr "&Export"

#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "Vynulovať"

msgid "Keyboard shortcut sets available to load"
msgstr ""

msgid "Load the selected shortcut set"
msgstr ""

msgid "Import a shortcut set into the current configuration"
msgstr ""

msgid "Export the current shortcuts into an importable file"
msgstr ""

msgid "Reload the default Scribus shortcuts"
msgstr ""

msgid "Alt"
msgstr "Alt"

msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

msgid "Shift"
msgstr "Shift"

msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"

msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"

msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"

msgid "This Key Sequence is already in use"
msgstr "Táto klávesová sekvencia sa už používa"

msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""

msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
msgstr "Zápisník (*.scs);;Všetky súbory (*)"

msgid "Object"
msgstr "Objekt"

msgid "New Entry"
msgstr "Nová položka"

msgid "&Preview"
msgstr "&Náhľad"

msgid "&Load..."
msgstr "Načí&tať..."

msgid "&Small"
msgstr "&Malé"

msgid "&Medium"
msgstr "&Stredné"

msgid "&Large"
msgstr "&Veľké"

msgid "Polygon Properties"
msgstr "Vlastnosti mnohouholníkov"

msgid "Missing"
msgstr "Chýba"

msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

#, fuzzy
msgid "Cancel Search"
msgstr "Hľadať"

msgid "Goto"
msgstr "Ísť na"

msgid "Manage Pictures"
msgstr "Správa obrázkov"

msgid "Path"
msgstr "Cesta"

msgid "Print"
msgstr "Tlač"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

#, fuzzy
msgid "Scribus - Image Search"
msgstr "Scribus manuál"

msgid "The search failed: %1"
msgstr ""

msgid "No images named \"%1\" were found."
msgstr ""

msgid "Edit Line Styles"
msgstr "Upraviť štýly čiary"

msgid "New Style"
msgstr "Nový štýl"

msgid "Do you really want to delete this Style?"
msgstr "Skutočne chcete zmazať tento štýl?"

#, fuzzy
msgid "Import Master Page"
msgstr "Importovať dáta"

#, fuzzy
msgid "&From Document:"
msgstr "Z dokumentu:"

#, fuzzy
msgid "Chan&ge..."
msgstr "Zmeniť..."

#, fuzzy
msgid "&Import Page(s):"
msgstr "Importovať stranu:"

#, fuzzy
msgid "&Import Master Page"
msgstr "Importovať stranu:"

#, fuzzy
msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for "
"all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number."
msgstr ""
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."

msgid " from 0"
msgstr " z 0"

msgid "Create Page(s)"
msgstr "Vytvoriť stranu"

msgid " from %1"
msgstr " z %1"

msgid "The frame the table of contents will be placed into"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page Numbers Placed:"
msgstr "Č&íslo prvej strany:"

#, fuzzy
msgid "Item Attribute Name:"
msgstr "Atribúty"

msgid ""
"The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation "
"of the entries"
msgstr ""

msgid ""
"Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, "
"or not at all"
msgstr ""

msgid "List Non-Printing Entries"
msgstr ""

msgid "Include frames that are set to not print as well"
msgstr ""

msgid "The paragraph style used for the entry lines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Paragraph Style:"
msgstr "Štýl odstavca"

#, fuzzy
msgid "Destination Frame:"
msgstr "Cieľ"

#, fuzzy
msgid "Table Of Contents"
msgstr "V&ymazať obsah"

#, fuzzy
msgid "Inde&x"
msgstr "Vnútorný"

msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"

msgid "Annotation Properties"
msgstr "Vlastnosti anotácie"

msgid "External Link"
msgstr "Externý odkaz"

msgid "External Web-Link"
msgstr "Externý odkaz na web"

msgid "&Type:"
msgstr "&Typ:"

msgid "&Page:"
msgstr "&Strana:"

msgid "&X-Pos"
msgstr "&X-Pos"

msgid "PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "PDF-Dokumenty (*.pdf);; Všetky súbory (*)"

msgid "&Leave Anyway"
msgstr "Zaho&diť"

msgid "C&lose Anyway"
msgstr "&Zavrieť"

msgid "Document:"
msgstr "Dokument:"

msgid "has been changed since the last save."
msgstr "bol od posledného uloženia zmenený."

msgid "&Save Now"
msgstr "&Uložiť"

msgid "Could not find target file %1: %2"
msgstr ""

msgid "Could not open target file %1: %2"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Number of rows:"
msgstr "Počet riadkov:"

#, fuzzy
msgid "Number of columns:"
msgstr "Počet stĺpcov:"

#, fuzzy
msgid "Font Substitution"
msgstr "Substitúcia písem"

msgid ""
"This document contains some fonts that are not installed on your system,\n"
"please choose a suitable replacement for them."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Original Font"
msgstr "Pôvodné PPI"

#, fuzzy
msgid "Substitution Font"
msgstr "Substitúcia písem"

msgid "Make these substitutions permanent"
msgstr ""

msgid "Show Page Previews"
msgstr "Zobraziť náhľady pre strany"

#, fuzzy
msgid "Show Master Page Names"
msgstr "Zobraziť názvy šablón"

#, fuzzy
msgid "Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them"
msgstr "Strany alebo šablóny zmažete potiahnutím do odpadkového koša."

#, fuzzy
msgid "Previews all the pages of your document"
msgstr "Náhľady na všetky strany vášho dokumentu."

#, fuzzy
msgid ""
"Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to "
"the page view below"
msgstr ""
"Tu sú všetky vaše šablóny; na vytvorenie novej strany\n"
"potiahnite šablónu do náhľadu strany."

msgid "Arrange Pages"
msgstr "Usporiadať strany"

#, fuzzy
msgid "Available Master Pages:"
msgstr "Dostupné šablóny:"

msgid "Document Pages:"
msgstr "Strany dokumentu:"

msgid "Facing Pages"
msgstr "Dvojstrany"

#, fuzzy
msgid "Left Page First"
msgstr "&Prvá strana vľavo"

#, fuzzy
msgid "Edit Styles..."
msgstr "&Upraviť štýly"

msgid "Fill Color Settings"
msgstr "Nastavenia farby výplne:"

msgid "Stroke Color Settings"
msgstr "Nastavenia farby obrysu"

msgid "Character Settings"
msgstr "Nastavenia znakov"

msgid "Style Settings"
msgstr "Nastavenie štýlu"

msgid "Font Settings"
msgstr "Nastavenie písma"

msgid "Font of selected text"
msgstr "Písmo označeného textu"

msgid "&Reload Text from Frame"
msgstr "&Znova načítať text z rámu"

msgid "&Save to File..."
msgstr "Uložiť do súboru..."

msgid "&Load from File..."
msgstr "Načítať zo súboru..."

msgid "Save &Document"
msgstr "Uložiť &dokument"

msgid "&Update Text Frame and Exit"
msgstr "&Aktualizovať textový rám a ukončiť"

msgid "&Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ukončiť b&ez aktualizácie textového rámu"

#, fuzzy
msgid "&Insert Glyph..."
msgstr "&Vložiť..."

msgid "&Edit Styles..."
msgstr "&Upraviť štýly"

msgid "&Fonts Preview..."
msgstr "Náhľad na písmo..."

msgid "&Update Text Frame"
msgstr "&Aktualizovať textový rám"

msgid "&Background..."
msgstr "&Pozadie..."

msgid "&Display Font..."
msgstr "Písm&o zobrazenia..."

msgid "&Smart text selection"
msgstr "&Inteligentný výber textu"

msgid "&Settings"
msgstr "Nas&tavenia"

msgid "Story Editor"
msgstr "Story Editor"

#, fuzzy
msgid "Clear All Text"
msgstr "Odstrániť celý text"

msgid "Load Text from File"
msgstr "Načítať text zo súboru"

msgid "Save Text to File"
msgstr "Uložiť text do súboru..."

msgid "Update Text Frame and Exit"
msgstr "Aktualizovať textový rám a ukončiť"

msgid "Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ukončiť bez aktualizácie textového rámu"

msgid "Reload Text from Frame"
msgstr "Znovu načítať text z rámu"

msgid "Update Text Frame"
msgstr "Aktualizovať textový rám"

msgid "Current Paragraph:"
msgstr "Aktuálny odsek:"

msgid "Totals:"
msgstr "Celkom:"

#, fuzzy
msgid "Story Editor - %1"
msgstr "Story Editor"

msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Chcete uložiť zmeny?"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to lose all your changes?"
msgstr "Skutočne chcete stratiť všetky zmeny?"

#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"

#, fuzzy
msgid "Glyphs missing"
msgstr "chýba!"

#, fuzzy
msgid "Text overflow"
msgstr "Farbu &textu:"

#, fuzzy
msgid "Object is not on a Page"
msgstr "Objekt nebol nájdený"

#, fuzzy
msgid "Missing Image"
msgstr "Chýba"

msgid "Image has a DPI-Value less than %1 DPI"
msgstr ""

msgid "Object has transparency"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Object is a PDF Annotation or Field"
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"

#, fuzzy
msgid "Object is a placed PDF"
msgstr "Niektoré objekty sú uzamknuté."

msgid "No Problems found"
msgstr ""

msgid "Problems found"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Items"
msgstr "Objekt"

#, fuzzy
msgid "Problems"
msgstr "Profil:"

#, fuzzy
msgid "Current Profile:"
msgstr "Vložiť profil:"

#, fuzzy
msgid "&Ignore Errors"
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "&Save and Exit"
msgstr "&Uložiť a ukončiť"

msgid "&Exit without Saving"
msgstr "U&končiť bez uloženia"

msgid "&Get Field Names"
msgstr "&Získať názvy polí"

msgid "Javascripts (*.js);;All Files (*)"
msgstr "Java skripty (*.js);;Všetky súbory (*)"

msgid "Move Bookmark"
msgstr "Presunúť záložku"

msgid "Insert Bookmark"
msgstr "Vložiť záložku"

#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "Overiť štýl:"

#, fuzzy
msgid "Available Styles"
msgstr "Dostupné písma"

msgid "Edit Styles"
msgstr "Upraviť štýly"

#, fuzzy
msgid "Common Settings"
msgstr "Nastavenie písma"

#, fuzzy
msgid "Placing in Documents"
msgstr "&Nedávne dokumenty:"

#, fuzzy
msgid "In the Background"
msgstr "V pozadí"

#, fuzzy
msgid "In the Foreground"
msgstr "V popredí"

#, fuzzy
msgid "Snapping"
msgstr "&Krokovanie:"

#, fuzzy
msgid "Snap Distance:"
msgstr "V&zdialenosť medzi vodítkami:"

#, fuzzy
msgid "Grab Radius:"
msgstr "&Zachytiť polomer"

msgid " px"
msgstr " px"

#, fuzzy
msgid "Show Guides"
msgstr "Zobraziť &vodítka"

#, fuzzy
msgid "Show Margins"
msgstr "Zobraziť o&kraje"

#, fuzzy
msgid "Show Page Grid"
msgstr "Ukázať mriežku"

#, fuzzy
msgid "Major Grid"
msgstr "Farba hlavnej mriežky:"

#, fuzzy
msgid "Spacing:"
msgstr "R&iadkovanie:"

#, fuzzy
msgid "Minor Grid"
msgstr "Farba vedľajšej mriežky:"

msgid "Show Baseline Grid"
msgstr "Zobraziť mriežku základných čiar"

#, fuzzy
msgid "Baseline Settings"
msgstr "Nastavenie obrázku"

msgid "Baseline &Grid:"
msgstr "Mriežka zá&kladných čiar:"

msgid "Baseline &Offset:"
msgstr "P&osun základných čiar:"

msgid "Guides are not visible through objects on the page"
msgstr ""

msgid "Guides are visible above all objects on the page"
msgstr ""

msgid "Distance between the minor grid lines"
msgstr "Vzdialenosť medzi čiarami vedľajšej mriežky"

msgid "Distance between the major grid lines"
msgstr "Vzdialenosť medzi čiarami hlavnej mriežky"

msgid "Distance within which an object will snap to your placed guides"
msgstr "Vzdialenosť, v ktorej sa čiara mriežky chová voči objektu ako magnet"

msgid ""
"Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles"
msgstr "Polomer oblasti, ktorú Scribus považuje za oblasť daného objektu "

msgid "Color of the minor grid lines"
msgstr "Farba vedľajších čiar mriežky"

msgid "Color of the major grid lines"
msgstr "Farba hlavných čiar mriežky"

msgid "Color of the guide lines you insert"
msgstr "Farba vodítok, ktoré vkladáte manuálne"

msgid "Color for the margin lines"
msgstr "Farba pre čiary okrajov"

#, fuzzy
msgid "Color for the baseline grid"
msgstr "Farba pre čiary okrajov"

#, fuzzy
msgid "Turns the basegrid on or off"
msgstr "Zapnúť základnú mriežku"

#, fuzzy
msgid "Distance between the lines of the baseline grid"
msgstr "Vzdialenosť medzi čiarami vedľajšej mriežky"

#, fuzzy
msgid "Distance from the top of the page for the first baseline"
msgstr "Vzdialenosť orezania od horného fyzického okraja strany"

msgid "Turns the gridlines on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the guides on or off"
msgstr ""

msgid "Turns the margins on or off"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Apply To"
msgstr "Použiť"

#, fuzzy
msgid "Current &page"
msgstr "Aktuálna strana"

#, fuzzy
msgid "Alt+P"
msgstr "Alt+"

#, fuzzy
msgid "&Even pages"
msgstr "Iba párne strany"

#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Alt+"

#, fuzzy
msgid "O&dd pages"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "&All pages"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "&Within range"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Alt+W"
msgstr "Alt+"

msgid ""
"<qt>Apply the selected template to even, odd or all pages within the "
"following range</qt>"
msgstr ""

msgid "to"
msgstr "na"

msgid "&Activate Color Management"
msgstr "&Aktívny manažment farieb"

msgid "System Profiles"
msgstr "Systémové profily"

#, fuzzy
msgid "&RGB Pictures:"
msgstr "&Obrázky:"

#, fuzzy
msgid "&CMYK Pictures:"
msgstr "&Obrázky:"

msgid "&Solid Colors:"
msgstr "Plné farby (&Solid colors):"

msgid "&Monitor:"
msgstr "&Monitor:"

msgid "P&rinter:"
msgstr "&Tlačiareň:"

msgid "Rendering Intents"
msgstr "Účel generovania"

msgid "M&onitor:"
msgstr "M&onitor:"

msgid "Pr&inter:"
msgstr "Tlač&iareň:"

msgid "Sim&ulate Printer on the Screen"
msgstr "Sim&ulácia tlačiarne na obrazovke"

msgid "Mark Colors out of &Gamut"
msgstr "Označ netlačiteľné farby (&gamut)"

msgid "Use &Blackpoint Compensation"
msgstr "P&oužiť mapovanie čiernej z dvoch profilov"

#, fuzzy
msgid "Default color profile for imported cmyk images"
msgstr "Štandardný farebný profil pre importované obrázky"

#, fuzzy
msgid "Default color profile for imported rgb images"
msgstr "Štandardný farebný profil pre importované obrázky"

msgid "Default color profile for solid colors on the page"
msgstr "Štandardný farebný profil na plné farby na strane"

msgid ""
"Color profile that you have generated or received from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""
"Farebný profil, ktorý máte vygenerovaný alebo dodaný od výrobcu  "
"zariadenia.\n"
"Tento profil by mal byť nastavený na váš monitor a nie všeobecný profil "
"(napr. s RGB)."

msgid ""
"Color profile for your printer model from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""
"Farebný profil pre váš model tlačiarne od výrobcu.\n"
"Tento profil by mal byť nastavený pre vašu tlačiareň a nie všeobecný profil "
"(napr. s RGB)."

msgid ""
"Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""
"Štandardný účel generovania pre váš monitor. Pokiaľ viete, prečo ho meniť,\n"
"zvoľte relatívnu kolorimetrickú transformáciu alebo perceptuálanu "
"(fotografickú) transformáciu."

msgid ""
"Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""
"Štandardný účel generovania pre vašu tlačiareň. Pokiaľ neviete prečo to "
"meniť,\n"
"zvoľte relatívnu kolorimetrickú transformáciu alebo perceptuálnu "
"(fotografickú) transformáciu."

msgid ""
"Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,\n"
"based on the chosen printer profile."
msgstr "Povoliť 'soft proofing' založený na vybranom profile tlačiarne."

msgid ""
"Method of showing colors on the screen which may not print properly.\n"
"This requires very accurate profiles and serves only as a warning."
msgstr ""
"Metóda zobrazovania farieb na obrazovke, ktoré nemusia byť správne "
"vytlačené.\n"
"Toto vyžaduje veľmi presné profily a slúži iba ako varovanie."

msgid ""
"Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.\n"
"It is recommended that you enable this if you have photos in your document."
msgstr ""
"Kompenzácia čierneho bodu je metóda zlepšovania kontrastu fotiek\n"
"Odporúča sa, aby ste povolili túto možnosť, pokiaľ váš dokument obsahuje "
"fotografie."

msgid "Contents"
msgstr "Obsahy"

#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Obsahy"

#, fuzzy
msgid "Se&arch"
msgstr "Hľadať"

#, fuzzy
msgid "De&lete All"
msgstr "Odstrániť všetko"

#, fuzzy
msgid "Book&marks"
msgstr "Záložky"

#, fuzzy
msgid "E&xit"
msgstr "&Export"

msgid "Scribus Online Help"
msgstr "Scribus online pomocník"

msgid "Searching is case unsensitive"
msgstr ""

msgid ""
"Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated "
"docs\n"
"and www.scribus.net for downloads."
msgstr ""
"Ľutujem, ale manuál nie je dostupný! Aktualizovanú dokumentáciu si môžete\n"
"stiahnuť z http://docs.scribus.net."

#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Neznámy"

#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "in"

#, fuzzy
msgid "Search Term:"
msgstr "Hľadať:"

#, fuzzy
msgid "New Bookmark"
msgstr "Presunúť záložku"

#, fuzzy
msgid "New Bookmark's Title:"
msgstr "Záložky"

msgid "Edit JavaScripts"
msgstr "Upraviť Java skripty"

msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."

msgid "&Add..."
msgstr "&Pridať..."

msgid "&New Script:"
msgstr "&Nový skript:"

msgid "New Script"
msgstr "Nový skript"

msgid "Do you really want to delete this Script?"
msgstr "Skutočne chcete zmazať tento skript?"

msgid "Multiple Duplicate"
msgstr "Viacnásobné duplikovanie"

msgid "&Number of Copies:"
msgstr "&Počet kópií:"

msgid "&Horizontal Shift:"
msgstr "&Vodorovné posunutie:"

msgid "&Vertical Shift:"
msgstr "&Zvislé posunutie:"

msgid "&Hyphenation Suggestions"
msgstr "N&ávrhy pre delenie slov"

msgid "Hyphenate Text Automatically &During Typing"
msgstr "Automaticky deliť slová pri písaní"

msgid "&Smallest Word:"
msgstr "&Najmenšie slovo:"

msgid "Consecutive Hyphenations &Allowed:"
msgstr "M&aximálny počet po sebe nasledujúcich delení:"

msgid ""
"A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when "
"you use the Extras, Hyphenate Text option."
msgstr ""
"Pri voľbe Extra -> Delenie slov sa zobrazí dialóg, v ktorom budú zobrazené "
"všetky možnosti delenia slova."

msgid "Enables automatic hyphenation of your text while typing."
msgstr "Povolí automatické delenie slov vášho textu počas písania."

msgid "Length of the smallest word to be hyphenated."
msgstr "Toto je dĺžka najmenšieho slova, ktoré sa bude deliť."

msgid ""
"Maximum number of Hyphenations following each other.\n"
"A value of 0 means unlimited hyphenations."
msgstr ""
"Maximálny počet delení slov za sebou.\n"
"Hodnota 0 znamená neobmedzené delenie slov."

msgid "Afrikaans"
msgstr "Afrikánsky"

msgid "Albanian"
msgstr "Albánsky"

msgid "Basque"
msgstr "Baskitsky"

msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulharský"

msgid "Brazilian"
msgstr "Brazílsky"

msgid "Catalan"
msgstr "Katalánsky"

msgid "Chinese"
msgstr "Čínsky"

#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Katalánsky"

msgid "Czech"
msgstr "Český"

msgid "Danish"
msgstr "Dánsky"

msgid "Dutch"
msgstr "Holandský"

msgid "English"
msgstr "Anglický"

msgid "English (British)"
msgstr "Anglický (Britský)"

msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"

msgid "German"
msgstr "Nemecký"

msgid "Finnish"
msgstr "Fínsky"

msgid "French"
msgstr "Francúzsky"

msgid "Galician"
msgstr "Halíčsky"

msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarský"

msgid "Indonesian"
msgstr "Indonézsky"

msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"

msgid "Korean"
msgstr "Kórejsky"

msgid "Lithuanian"
msgstr "Litovský"

msgid "Norwegian (Bokmaal)"
msgstr "Nórsky (Bokmaal)"

msgid "Norwegian (Nnyorsk)"
msgstr "Nórsky (Nnyorsk)"

msgid "Norwegian"
msgstr "Nórsky"

msgid "Polish"
msgstr "Poľský"

msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalský"

#, fuzzy
msgid "Portuguese (BR)"
msgstr "Portugalský"

msgid "Russian"
msgstr "Ruský"

msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"

msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"

msgid "Spanish (Latin)"
msgstr "Španielsky (Latinská Amerika)"

msgid "Slovak"
msgstr "Slovenský"

msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinský"

msgid "Serbian"
msgstr "Srbsky"

#, fuzzy
msgid "Turkish"
msgstr "Turecký:"

#, fuzzy
msgid "Ukranian"
msgstr "Ukrajinský"

#, fuzzy
msgid "Welsh"
msgstr "Welský:"

#, fuzzy
msgid "File exists"
msgstr "Súbor existuje. Prepísať?"

msgid ""
"A file named '%1' already exists.\n"
"Do you want to replace it with the file you are saving?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "page"
msgstr "Strana"

msgid "New From Template"
msgstr "Nový podľa šablóny"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Usage"
msgstr "Použitie"

msgid "Created with"
msgstr "Vytvorené v"

msgid "Author"
msgstr "Autor"

msgid "Downloading Templates"
msgstr "Stiahnutie šablón"

msgid ""
"Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads "
"section."
msgstr ""
"Šablóny dokumentov môžete nájsť na http://www.scribus.net/ v časti "
"Stiahnutie (Downloads)."

msgid "Installing Templates"
msgstr "Inštalácia šablón"

msgid ""
"Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the "
"current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system."
msgstr ""
"Extrahujte balík to priečinka šablón ~/.scribus/templates pre aktuálneho "
"používateľa alebo do PREFIX/share/scribus/templates pre všetkých "
"používateľov."

msgid "Preparing a template"
msgstr "Príprava šablóny"

msgid ""
"Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be "
"shared do not collect them when saving as a template."
msgstr ""
"Uistite sa, že písma a obrázky, ktoré ste použili je možné voľne používať. "
"Ak písma nie je možné zdieľať s inými, tak ich nevyberte pri ukladaní "
"šablóny."

msgid ""
"The template creator should also make sure that the Installing Templates "
"section above applies to their templates as well. This means a user should "
"be able to download a template package and be able to extract them to the "
"template directory and start using them."
msgstr ""
"Tvorca šablóny by sa mal uistiť, či sa sekcia Inštalácia šablón, ktorá je "
"uvedená vyššie, týka tiež aj jeho šablón. to znamená, že používateľ by mal "
"byť schopný si stiahnuť balík šablón, extrahovať ich do priečinku šablón a "
"používať ich."

msgid "Removing a template"
msgstr "Odstránenie šablóny"

msgid ""
"Removing a template from the New From Template dialog will only remove the "
"entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup "
"menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml "
"file."
msgstr ""
"Odstránenie šablóny z dialógu Nový podľa šablóny iba odstráni položku zo "
"súboru template.xml a nespôsobí odstránenie súborov dokumentu. Pomocou "
"dialógu je možné iba odstránenie zobrazenia šablóny ak mate prístupové práva "
"k zápisu súboru template.xml."

msgid "Translating template.xml"
msgstr "Preloženie template.xml"

msgid ""
"Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml "
"(use the same lang code that is present in the qm file for your language), "
"for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must "
"be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can "
"load it."
msgstr ""
"Skopírujte existujúci súbor template.xml do súbora s názvom template."
"jazyk_KRAJINA.xml (použite rovnaký kód jazyka, ako ten, ktorý je použitý pre "
"qm súbor vášho jazyka), napríklad  template.fi.xml pre fínsky preklad "
"template.xml. Kópia musí byť umiestnená v rovnakom priečinku ako pôvodný "
"template.xml, aby ho Scribus mohol načítať."

msgid "Newsletters"
msgstr "Letáky s novinkami"

msgid "Brochures"
msgstr "Brožúry"

msgid "Catalogs"
msgstr "Katalógy"

msgid "Flyers"
msgstr "Letáky"

msgid "Signs"
msgstr "Označenia"

msgid "Cards"
msgstr "Karty"

msgid "Letterheads"
msgstr "Hlavičkové papiere"

msgid "Envelopes"
msgstr "Obálky"

msgid "Business Cards"
msgstr "Vizitky"

msgid "Calendars"
msgstr "Kalendáre"

msgid "Advertisements"
msgstr "Reklamy"

msgid "Labels"
msgstr "Popisy"

msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"

msgid "Programs"
msgstr "Programy"

msgid "PDF Forms"
msgstr "PDF formuláre"

msgid "PDF Presentations"
msgstr "PDF prezentácie"

msgid "Magazines"
msgstr "Časopisy"

msgid "Posters"
msgstr "Plagáty"

msgid "Announcements"
msgstr "Oznámenia"

msgid "Text Documents"
msgstr "Textové dokumenty"

msgid "Folds"
msgstr "Zložky"

msgid "Media Cases"
msgstr "Obaly médií"

msgid "Own Templates"
msgstr "Vlastné šablóny"

msgid "New &from Template..."
msgstr "Nový p&odľa šablóny..."

#, fuzzy
msgid "Document Template: "
msgstr "Strany dokumentu:"

#, fuzzy
msgid "Short &Words..."
msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."

msgid "Short Words processing. Wait please..."
msgstr ""

msgid "Short Words processing. Done."
msgstr ""

msgid "Custom (optional) configuration: "
msgstr ""

msgid "Standard configuration: "
msgstr ""

msgid "Edit &system configuration..."
msgstr ""

msgid "Edit &user configuration..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "S&etup editor..."
msgstr "V&ložiť obrázok..."

#, fuzzy
msgid "&Info and Languages..."
msgstr "&Jazyk:"

#, fuzzy
msgid "Short Words"
msgstr "&Celé slovo:"

msgid "Apply unbreakable space on:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Selected frames"
msgstr "Zvolené polia"

msgid "Active &page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&All items"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "Replace defaults by user config"
msgstr ""

msgid ""
"When the user config file exists \n"
"(%1)\n"
"you can choose if you want to append your config\n"
"to the global configuration by unchecked button.\n"
"\n"
"You can replace predefined values by yours\n"
"with checked button too."
msgstr ""

msgid "Only selected frames processed."
msgstr ""

msgid "Only actual page processed."
msgstr ""

msgid "All items in document processed."
msgstr ""

msgid "Short Words for Scribus"
msgstr ""

msgid "Available in the following languages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "About Short Words"
msgstr "O skripte"

msgid ""
"You are starting to edit read-only file.\n"
"%1"
msgstr ""

msgid "Application '%1' error. Cannot be started."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Short Words setup"
msgstr "&Celé slovo:"

msgid "Enter name of the plain text editor executable:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Short Words Manual"
msgstr "&Celé slovo:"

msgid "Save as &Template..."
msgstr "Uložiť ako ša&blónu..."

msgid "Save as Template"
msgstr "Uložiť ako šablónu"

msgid "Category"
msgstr "Kategória"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "More Details"
msgstr "Viac detailov"

msgid "Less Details"
msgstr "Menej detailov"

msgid "Legal"
msgstr "Legal"

msgid "Letter"
msgstr "Letter"

msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"

msgid "landscape"
msgstr "na šírku"

msgid "portrait"
msgstr "na výšku"

msgid "custom"
msgstr "vlastné"

msgid "Import &OpenOffice.org Draw..."
msgstr "Import OpenOffice.org Draw..."

msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)"
msgstr "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Všetky súbory (*)"

msgid "Doc"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Access"
msgstr "Akceptovať"

#, fuzzy
msgid "Font Size:"
msgstr "V&eľkosť písma:"

msgid "Fonts Preview"
msgstr "Náhľad na súbory"

#, fuzzy
msgid "Quick Search: "
msgstr "Hľadať"

msgid "Append selected font into Style, Font menu"
msgstr "Pridať zvolené písmo do štýlu, ponuky písmo"

msgid "Leave preview"
msgstr "Zanechať náhľad"

msgid ""
"Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. 'bold' "
"shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Start searching"
msgstr "Párovanie (kerning):"

#, fuzzy
msgid "Size of the selected font"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Použiť"

#, fuzzy
msgid "System"
msgstr "Systémová ponuka"

msgid "Text Filters"
msgstr "Textové filtre"

msgid "Create filter"
msgstr "Vytvoriť filter"

msgid "Choose a previously saved filter"
msgstr "Vybrať uložený filter"

msgid "Give a name to this filter for saving"
msgstr "Zadajte názov filtra"

msgid "Give a name for saving"
msgstr "Zadajte názov pre ukladanie"

msgid "Disable or enable this filter row"
msgstr "Povoliť alebo zakázať túto časť filtra"

msgid "Remove this filter row"
msgstr "Odstrániť tento riadok filtra"

msgid "Add a new filter row"
msgstr "Pridať nový riadok filtra"

msgid "and"
msgstr "a"

msgid "remove match"
msgstr "odstrániť vzor"

msgid "do not remove match"
msgstr "neodstraňovať vzor"

msgid "words"
msgstr "slová"

msgid "Replace"
msgstr "Nahradiť"

msgid "Value at the left is a regular expression"
msgstr "Hodnota vľavo je regulárny výraz"

msgid "with"
msgstr "s"

msgid "paragraph style"
msgstr "štýl odstavca"

msgid "all instances of"
msgstr "všetky inštancie"

msgid "all paragraphs"
msgstr "všetky odstavce"

msgid "paragraphs starting with"
msgstr "odstavce začínajúce s "

msgid "paragraphs with less than"
msgstr "odstavce s menej než"

msgid "paragraphs with more than"
msgstr "odstavce s viac než"

msgid "CSV Importer Options"
msgstr "CVS import nastavenia"

msgid "Field delimiter:"
msgstr "Oddeľovač polí:"

msgid "(TAB)"
msgstr "(TAB)"

msgid "Value delimiter:"
msgstr "Oddeľovač hodnôt:"

msgid "First row is a header"
msgstr "Prvý riadok obsahuje hlavičku"

msgid "Comma Separated Value Files"
msgstr "Súbor s hodnotami oddeľovanými čiarkami (CSV)"

msgid "CSV_data"
msgstr "CSV_dáta"

msgid "CSV_header"
msgstr "CSV_hlavička"

#, fuzzy
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "Textové dokumenty"

#, fuzzy
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "Nastavenia importu OpenOffice.org Writer dokumentu"

#, fuzzy
msgid "Overwrite Paragraph Styles"
msgstr "Štýl odstavca"

msgid ""
"Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "Štýl odstavca"

msgid ""
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
"paragraph styles, will retain style attributes, even if the original "
"document's styles are named differently."
msgstr ""

msgid "Use document name as a prefix for paragraph styles"
msgstr "Použiť názov dokumentu ako prefix pre štýl odsekov"

#, fuzzy
msgid "Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus."
msgstr ""
"Má pridať importér pridať názov dokumentu\n"
"na začiatok názvu štýlu odseku v Scribuse?"

msgid "Do not ask again"
msgstr "Už sa znovu nepýtať"

msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OASIS OpenDocument."
msgstr ""

msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "Dokument OpenOffice.org Writer"

msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr "Nastavenia importu OpenOffice.org Writer dokumentu"

msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OpenOffice.org 1.x document."
msgstr ""

msgid "Text Files"
msgstr "Textové súbory"

msgid ""
"\n"
"External Links\n"
msgstr ""
"\n"
"Externé odkazy\n"

msgid "HTML Files"
msgstr "HTML súbory"

msgid "html"
msgstr "html"

msgid "Print Previe&w"
msgstr "&Ukážka pred tlačou"

msgid "Print Preview"
msgstr "Ukážka pred tlačou"

msgid "Anti-alias &Text"
msgstr "Vyhladiť &text"

msgid "Anti-alias &Graphics"
msgstr "Vyhladiť &grafiku"

msgid "Display Trans&parency"
msgstr "Zobraziť priesvitnosť"

msgid "&Under Color Removal"
msgstr "&Under Color Removal"

msgid "&Display CMYK"
msgstr "Zobraziť CMYK"

msgid "&C"
msgstr "&C"

msgid "&M"
msgstr "&M"

msgid "&Y"
msgstr "&Y"

msgid "&K"
msgstr "&K"

msgid ""
"Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense\n"
"of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts"
msgstr ""
"Poskytuje krajší pohľad na textové položky v prehliadači, za čo zaplatíte\n"
"miernym spomalením prezerania. Toto sa týka iba Type 1 písma"

msgid ""
"Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF "
"and\n"
"vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in "
"previewing"
msgstr ""
"Poskytuje krajší pohľad na písma True Type, Open Type, EPS, PDF\n"
"a vektorovej grafiky v náhľade, na úkor mierneho spomalenia prezerania"

msgid ""
"Shows transparency and transparent items in your document. Requires "
"Ghostscript 7.07 or later"
msgstr ""
"Zobrazuje transparentnosť a transparentné položky vo vašom dokumente."
"Vyžaduje Ghostscript 7.07 alebo vyšší"

msgid ""
"Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB "
"colors"
msgstr "Vytvorí náhľad tlače simuláciou CMYK atramentov namiesto RGB farieb"

msgid "Enable/disable the C (Cyan) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže C (azúrovú) zložku"

msgid "Enable/disable the M (Magenta) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže M (fialovú) zložku"

msgid "Enable/disable the Y (Yellow) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže Y (žltú) zložku"

msgid "Enable/disable the K (Black) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže K (čiernu) zložku"

#, fuzzy
msgid "Failed to open document."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť dokument"

#, fuzzy
msgid "Failed to save document."
msgstr "Nepodarilo sa uložiť dokument"

msgid "Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants."
msgstr "Jednotka je mimo rozsahu. Použiť jednu z scribus.UNIT_* konštánt."

msgid "Argument must be page item name, or PyCObject instance"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Property not found"
msgstr "Štýl nebol nájdený"

#, fuzzy
msgid "Child not found"
msgstr "Farba nebola nájdená"

msgid "Couldn't convert result type '%1'."
msgstr ""

msgid "Property type '%1' not supported"
msgstr ""

msgid "Couldn't convert '%1' to property type '%2'"
msgstr ""

msgid "Types matched, but setting property failed."
msgstr ""

msgid "S&cripter Manual..."
msgstr "S&cripter manuál..."

msgid ""
"Scribus Python interface module\n"
"\n"
"This module is the Python interface for Scribus. It provides functions\n"
"to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each\n"
"function is documented individually below.\n"
"\n"
"A few things are common across most of the interface.\n"
"\n"
"Most functions operate on frames. Frames are identified by their name,\n"
"a string - they are not real Python objects. Many functions take an\n"
"optional (non-keyword) parameter, a frame name.\n"
"Many exceptions are also common across most functions. These are\n"
"not currently documented in the docstring for each function.\n"
"- Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them\n"
"without a document to operate on.\n"
"- If you do not pass a frame name to a function that requires one,\n"
"the function will use the currently selected frame, if any, or\n"
"raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate\n"
"on.\n"
"- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them\n"
"on a frame type that they do not make sense with. For example, setting\n"
"the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result\n"
"in this exception being raised.\n"
"- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be\n"
"passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by\n"
"any function as provided here and in its docstring is incomplete.\n"
"\n"
"Details of what exceptions each function may throw are provided on the\n"
"function's documentation, though as with most Python code this list\n"
"is not exhaustive due to exceptions from called functions.\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Exit"
msgstr "&Upraviť"

#, fuzzy
msgid "&Run"
msgstr "Kruh"

#, fuzzy
msgid "Run As &Console"
msgstr "Ukázať &konzolu"

#, fuzzy
msgid "&Save Output..."
msgstr "Uložiť do súboru..."

#, fuzzy
msgid "&Script"
msgstr "&Skripty:"

#, fuzzy
msgid "Scribus Python Console"
msgstr "Konzola skriptu"

msgid ""
"This is derived from standard Python console so it contains some limitations "
"esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more "
"informations."
msgstr ""

msgid "Script Console"
msgstr "Konzola skriptu"

msgid "Write your commands here. A selection is processed as script"
msgstr ""

msgid "Output of your script"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py)"
msgstr "Python skripty (*.py);;Všetky súbory (*)"

msgid "Open File With Python Commands"
msgstr ""

msgid "Save the Python Commands in File"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Text Files (*.txt)"
msgstr "Textové súbory (*.txt);;Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "Save Current Output"
msgstr "Uloží aktuálny dokument"

#, fuzzy
msgid "Failed to save EPS."
msgstr "Nepodarilo sa uložiť EPS"

#, fuzzy
msgid "Page number out of range."
msgstr "Počet strán je mimo rozsah"

#, fuzzy
msgid "argument is not list: must be list of float values."
msgstr "argument nie je zoznam: musí byť zoznamom plávajúcich hodnôt"

#, fuzzy
msgid "argument contains non-numeric values: must be list of float values."
msgstr ""
"argument obsahuje nenumerické hodnoty: musí to byť zoznam plávajúcich hodnôt"

#, fuzzy
msgid "argument contains no-numeric values: must be list of float values."
msgstr ""
"argument obsahuje nenumerické hodnoty: musí to byť zoznam plávajúcich hodnôt"

msgid "&Execute Script..."
msgstr "&Spustiť skript..."

msgid "Show &Console"
msgstr "Ukázať &konzolu"

msgid "&About Script..."
msgstr "&O skripte..."

msgid "&Scribus Scripts"
msgstr "&Scribus skripty"

msgid "&Recent Scripts"
msgstr "&Posledné skripty"

msgid "Script error"
msgstr "Chyba skriptu"

msgid ""
"If you are running an official script report it at <a href=\"http://bugs."
"scribus.net\">bugs.scribus.net</a> please."
msgstr ""
"Ak ste spustili oficiálny skript, tak nahláste toto na <a href=\"http://bugs."
"scribus.net\">bugs.scribus.net</a>."

msgid ""
"This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug "
"tracker."
msgstr ""
"Táto správa je tiež vo vašej schránke (clipboard). Použite Ctrl+V a vložte "
"ju do stopovača chýb (bug tracker)."

msgid ""
"There was an internal error while trying the command you entered. Details "
"were printed to stderr. "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Examine Script"
msgstr "Nový skript"

msgid "About Script"
msgstr "O skripte"

msgid ""
"Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "An object with the requested name already exists."
msgstr "Objekt s požadovaným názvom už existuje"

#, fuzzy
msgid "Point list must contain at least two points (four values)."
msgstr "Bodový zoznam musí obsahovať najmenej dva body (štyri hodnoty)"

#, fuzzy
msgid "Point list must contain an even number of values."
msgstr "Bodový zoznam musí obsahovať párny počet hodnôt"

#, fuzzy
msgid "Point list must contain at least three points (six values)."
msgstr "Bodový zoznam musí obsahovať najmenej tri body (šesť hodnôt)"

#, fuzzy
msgid "Point list must contain at least four points (eight values)."
msgstr "Bodový zoznam musí obsahovať najmenej štyri body (osem hodnôt)"

#, fuzzy
msgid "Point list must have a multiple of six values."
msgstr "Bodový zoznam musí byť násobok šiestich hodnôt"

#, fuzzy
msgid "Object not found."
msgstr "Objekt nebol nájdený"

#, fuzzy
msgid "Style not found."
msgstr "Štýl nebol nájdený"

#, fuzzy
msgid "Cannot set style on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12."
msgstr "Šírka čiara je mimo hraníc, musí byť 0 <= šírka_čiary <= 12"

#, fuzzy
msgid "Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100."
msgstr "Tieň čiary je mimo hraníc, musí byť 0 <= tieň <= 100"

#, fuzzy
msgid "Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100."
msgstr "Výplň čiary je mimo hraníc, musí byť 0 <= tieň <= 100"

msgid "Corner radius must be a positive number."
msgstr "Polomer roku musí byť kladné číslo."

#, fuzzy
msgid "Line style not found."
msgstr "Štýl čiary nebol nájdený"

msgid "Target is not an image frame."
msgstr "Cieľ nie je obrázkový rám."

#, fuzzy
msgid "Specified item not an image frame."
msgstr "Cieľ nie je obrázkový rám."

msgid "Cannot group less than two items"
msgstr ""

msgid "Can't group less than two items"
msgstr ""

msgid "Need selection or argument list of items to group"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Cannot scale by 0%."
msgstr "Nie je možné zmeniť mierku o 0%"

msgid "Cannot get font size of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať veľkosť písma netextového rámu."

msgid "Cannot get font of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať písmo netextového rámu."

msgid "Cannot get text size of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať veľkosť text netextového rámu."

msgid "Cannot get column count of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať počet stĺpcov netextového rámu."

msgid "Cannot get line space of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať vzdialenosť čiar netextového rámu."

#, fuzzy
msgid "Cannot get column gap of non-text frame."
msgstr "Nie je možné nastaviť stĺpce v netextovom ráme"

msgid "Cannot get text of non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať text netextového rámu."

msgid "Cannot set text of non-text frame."
msgstr "Nie je možné nastaviť text netextového rámu."

#, fuzzy
msgid "Cannot insert text into non-text frame."
msgstr "Nie je možné získať písmo netextového rámu."

#, fuzzy
msgid "Insert index out of bounds."
msgstr "Vkladanie indexu mimo hraníc"

msgid "Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants."
msgstr "Zarovnanie je mimo rozsahu. Použiť jednu zo scribus.ALIGN* konštánt."

#, fuzzy
msgid "Cannot set text alignment on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512."
msgstr "Veľkosť písma je mimo hraníc - musí byť 1 <= veľkosť <= 512"

#, fuzzy
msgid "Cannot set font size on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné nastaviť veľkosť písma pre netextový rám."

#, fuzzy
msgid "Cannot set font on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné nastaviť písmo v netextovom ráme."

#, fuzzy
msgid "Font not found."
msgstr "Písmo nebolo nájdené"

#, fuzzy
msgid "Line space out of bounds, must be >= 0.1."
msgstr "Šírka čiara je mimo hraníc, musí byť 0 <= šírka_čiary <= 12"

#, fuzzy
msgid "Cannot set line spacing on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Column gap out of bounds, must be positive."
msgstr "Vzdialenosť medzi stĺpcami je mimo hraníc, musí byť kladná"

#, fuzzy
msgid "Cannot set column gap on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné nastaviť stĺpce v netextovom ráme"

#, fuzzy
msgid "Column count out of bounds, must be > 1."
msgstr "Šírka čiara je mimo hraníc, musí byť 0 <= šírka_čiary <= 12"

#, fuzzy
msgid "Cannot set number of columns on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné číslovať stĺpce v netextovom ráme"

msgid "Selection index out of bounds"
msgstr "Index výberu je mimo hraníc"

#, fuzzy
msgid "Cannot select text in a non-text frame"
msgstr "Nie je možné odstrániť text z netextového rámu"

#, fuzzy
msgid "Cannot delete text from a non-text frame."
msgstr "Nie je možné odstrániť text z netextového rámu"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text fill on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text stroke on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Cannot set text shade on a non-text frame."
msgstr "Nie je možné použiť štýl na netextový rám"

#, fuzzy
msgid "Can only link text frames."
msgstr "Prepojiť je možné len textové rámce"

#, fuzzy
msgid "Target frame must be empty."
msgstr "Cieľový rám musí byť prázdny"

#, fuzzy
msgid "Target frame links to another frame."
msgstr "Cieľový rám je prepojený na iný rám"

#, fuzzy
msgid "Target frame is linked to by another frame."
msgstr "Cieľový rám je prepojený na iný rám"

#, fuzzy
msgid "Source and target are the same object."
msgstr "Zdroj a cieľ je rovnaký objekt."

#, fuzzy
msgid "Cannot unlink a non-text frame."
msgstr "Nie je možné odstrániť text z netextového rámu"

#, fuzzy
msgid "Object is not a linked text frame, can't unlink."
msgstr "Objekt nie je pripojený textový rám - nie je možné ho odpojiť"

#, fuzzy
msgid ""
"Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame "
"instead."
msgstr ""
"Objekt je posledný rám v sérií, nie je možné ho odpojiť. Odpojte namiesto "
"neho predchádzajúci rám."

#, fuzzy
msgid "Cannot convert a non-text frame to outlines."
msgstr "Nie je možné konvertovať netextový rám na obrysy"

msgid "Only text frames can be checked for overflowing"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Can't set bookmark on a non-text frame"
msgstr "Nie je možné nastaviť písmo v netextovom ráme."

#, fuzzy
msgid "Can't get info from a non-text frame"
msgstr "Nie je možné nastaviť písmo v netextovom ráme."

msgid "Insert value"
msgstr "Vložiť hodnotu"

msgid "Enter a value then press OK."
msgstr "Vložte hodnotu a potom stlačte OK."

msgid "Enter a value then press OK"
msgstr "Vložte hodnotu a potom stlačte OK"

msgid "Send your value to the script"
msgstr "Pošle vaše hodnoty skriptu"

#, fuzzy
msgid "Cannot render an empty sample."
msgstr "Nie je možné vygenerovať prázdnu vzorku"

#, fuzzy
msgid "Unable to save pixmap"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť EPS"

#, fuzzy
msgid "Cannot have an empty layer name."
msgstr "Nie je možné mať vrstvu bez názvu"

#, fuzzy
msgid "Layer not found."
msgstr "Vrstva nebola nájdená"

#, fuzzy
msgid "Cannot remove the last layer."
msgstr "Nie je možné odstrániť poslednú vrstvu"

#, fuzzy
msgid "Cannot create layer without a name."
msgstr "Nie je možné vytvoriť vrstvu bez názvu"

#, fuzzy
msgid "Color not found - python error"
msgstr "Farba nebol nájdená medzi štandardnými farbami"

msgid "Cannot get a color with an empty name."
msgstr "Nie je možné získať farbu bez názvu."

#, fuzzy
msgid "Color not found."
msgstr "Farba nebola nájdená"

msgid "Cannot change a color with an empty name."
msgstr "Nie je možné zmeniť farbu bez názvu."

#, fuzzy
msgid "Color not found in document."
msgstr "Farba nebol nájdená v dokumente"

#, fuzzy
msgid "Color not found in default colors."
msgstr "Farba nebol nájdená medzi štandardnými farbami"

msgid "Cannot create a color with an empty name."
msgstr "Nie je možné vytvoriť farbu bez názvu."

msgid "Cannot delete a color with an empty name."
msgstr "Nie je možné odstrániť farbu bez názvu."

msgid "Cannot replace a color with an empty name."
msgstr "Nie je možné nahradiť farbu bez názvu."

#, fuzzy
msgid "The filename must be a string."
msgstr "Cieľový rám musí byť prázdny"

#, fuzzy
msgid "The filename should not be empty string."
msgstr "Cieľový rám musí byť prázdny"

msgid "Cannot delete image type settings."
msgstr ""

msgid "The image type must be a string."
msgstr ""

msgid "'allTypes' attribute is READ-ONLY"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Failed to export image"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť dokument"

msgid "Python Scripts (*.py);; All Files (*)"
msgstr "Python skripty (*.py);;Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "Run as Extension Script"
msgstr "&Spustiť skript..."

msgid "Import &SVG..."
msgstr "Import &SVG..."

msgid "SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)"
msgstr "SVG obrázky (*.svg *.svgz);; Všetky súbory (*)"

msgid "SVG-Images (*.svg);;All Files (*)"
msgstr "SVG obrázky (*.svg);; Všetky súbory (*)"

#, fuzzy
msgid "Normal Vision"
msgstr "Normalizovať"

msgid "Protanopy"
msgstr ""

msgid "Deuteranopy"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Full Color Blindness"
msgstr "Nastavenia farby výplne:"

msgid "Vision Defect:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Wheel"
msgstr "Farebný &model"

msgid "C"
msgstr "C"

#, fuzzy
msgid "M"
msgstr "&M"

#, fuzzy
msgid "Y"
msgstr "&Y"

#, fuzzy
msgid "K"
msgstr "&K"

#, fuzzy
msgid "Select Method:"
msgstr "Zvoliť polia"

msgid "Angle (0 - 90 degrees):"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "&Merge Colors"
msgstr "Farby strany"

#, fuzzy
msgid "&Replace Colors"
msgstr "&Nahradiť"

#, fuzzy
msgid "Merge created colors into the document colors"
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"

#, fuzzy
msgid "Replace created colors in the document colors"
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"

msgid "Leave colors untouched"
msgstr ""

msgid ""
"Difference between selected value and counted ones. See documentation for "
"more info"
msgstr ""

msgid "Click the wheel to get base color"
msgstr ""

msgid "Here you have the sample color schema"
msgstr ""

msgid ""
"Select one of the method to create color schema. See documentation for more "
"info"
msgstr ""

msgid "Here you have the color of your chosen color schema"
msgstr ""

msgid ""
"You can simulate common vision defects here. Just select type of the defect"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Merging colors"
msgstr "Výber farby"

#, fuzzy
msgid "Error: "
msgstr "Chyba"

msgid "Now opening the color manager."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Color Merging"
msgstr "Farebný &model"

#, fuzzy
msgid "&Color Wheel..."
msgstr "Farby..."

msgid "Monochromatic"
msgstr ""

msgid "Analogous"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Complementary"
msgstr "Prvok"

msgid "Split Complementary"
msgstr ""

msgid "Triadic"
msgstr ""

msgid "Tetradic (Double Complementary)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Base Color"
msgstr "Farby strany"

msgid "Monochromatic Light"
msgstr ""

msgid "Monochromatic Dark"
msgstr ""

msgid "1st. Analogous"
msgstr ""

msgid "2nd. Analogous"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "1st. Split"
msgstr "Rozdeliť"

#, fuzzy
msgid "2nd. Split"
msgstr "Rozdeliť"

#, fuzzy
msgid "3rd. Split"
msgstr "Rozdeliť"

#, fuzzy
msgid "4th. Split"
msgstr "Rozdeliť"

msgid "1st. Triadic"
msgstr ""

msgid "2nd. Triadic"
msgstr ""

msgid "1st. Tetradic (base opposite)"
msgstr ""

msgid "2nd. Tetradic (angle)"
msgstr ""

msgid "3rd. Tetradic (angle opposite)"
msgstr ""

msgid "Choose a Export Directory"
msgstr "Vybrať priečinok pre export"

msgid "Export as Image(s)"
msgstr "Exportovať ako obrázok"

msgid "&Export to Directory:"
msgstr "&Exportovať do priečinka:"

msgid "Image &Type:"
msgstr "&Typ obrázka:"

msgid "&Resolution:"
msgstr "&Rozlíšenie:"

msgid "&Current page"
msgstr "Aktuálna strana"

msgid "&Range"
msgstr "&Rozsah"

msgid "Export a range of pages"
msgstr "Exportovať rozsah strán"

msgid "Export all pages"
msgstr "Exportovať všetky strany"

msgid "Export only the current page"
msgstr "Exportovať iba aktuálnu stranu"

msgid ""
"Resolution of the Images\n"
"Use 72 dpi for Images intended for the Screen"
msgstr ""
"Rozlíšenie obrázkov\n"
"Použite 72 dpi pre obrázky, ktoré chcete zobrazovať"

#, c-format
msgid "Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc."
msgstr ""
"Veľkosť obrázkov. 100% - bez zmien, 200% - pre dvojnásobnú veľkosť atď."

#, c-format
msgid "The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality"
msgstr "Kvalita vašich obrázkov - 100% je najlepšia, 1% najhoršia"

msgid "Available export formats"
msgstr "Dostupné formáty pre export:"

msgid ""
"The output directory - the place to store your images.\n"
"Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'"
msgstr ""
"Výstupný priečinok - miesto pre odkladanie vašich obrázkov.\n"
"Názov exportovaného súboru bude 'názovdokumentu-číslostrany.typsúboru'"

msgid "Change the output directory"
msgstr "Zmeniť výstupný priečinok"

msgid "Save as &Image..."
msgstr "Uložiť ako &obrázok..."

msgid "Save as Image"
msgstr "Uložiť ako obrázok"

msgid "Error writing the output file(s)."
msgstr "Chyba pri zapisovaní výstupného súboru."

msgid "Export successful."
msgstr "Export bol úspešný"

msgid "File exists. Overwrite?"
msgstr "Súbor existuje. Prepísať?"

msgid "exists already. Overwrite?"
msgstr "už existuje. Prepísať?"

msgid "Yes all"
msgstr "Áno všetko"

msgid "Save Page as &SVG..."
msgstr "Uložiť stranu ako &SVG..."

msgid ""
"Do you really want to overwrite the File:\n"
"%1 ?"
msgstr ""
"Skutočne chcete prepísať súbor:\n"
"%1 ?"

msgid "Import &EPS/PS..."
msgstr "Import &EPS/PS..."

msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr "Všetky podporované formáty (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"

msgid ""
"Importing File:\n"
"%1\n"
"failed!"
msgstr ""
"Importovanie súboru:\n"
"%1\n"
"zlyhalo!"

#~ msgid "First &Line:"
#~ msgstr "Prvý r&iadok:"

#~ msgid "Left Ind&ent:"
#~ msgstr "Ľ&avé zarovnanie:"

#~ msgid "Apply Template"
#~ msgstr "Použiť šablónu"

#~ msgid "&Template:"
#~ msgstr "Ša&blóna:"

#~ msgid "Apply to &Current Page"
#~ msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"

#~ msgid "Apply to all &even Pages"
#~ msgstr "Použiť na párn&e strany"

#~ msgid "Apply to all &odd Pages"
#~ msgstr "P&oužiť na nepárne strany"

#~ msgid "To:"
#~ msgstr "Do:"

#, fuzzy
#~ msgid "Apply template"
#~ msgstr "Použiť šablónu"

#~ msgid "&Update Picture"
#~ msgstr "Ak&tualizovať obrázok"

#~ msgid "&Edit Picture"
#~ msgstr "&Upraviť obrázok"

#~ msgid "&Edit Text..."
#~ msgstr "&Upraviť text..."

#~ msgid "&Lock"
#~ msgstr "&Zamknúť"

#~ msgid "Un&lock"
#~ msgstr "Odo&mknúť"

#~ msgid "Lock Object &Size"
#~ msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"

#~ msgid "Unlock Object &Size"
#~ msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"

#~ msgid "Un&group"
#~ msgstr "Z&rušiť zoskupenie"

#~ msgid "Send to &Back"
#~ msgstr "Presunúť &dozadu"

#~ msgid "Bring to &Front"
#~ msgstr "Presunúť do&predu"

#~ msgid "&Picture Frame"
#~ msgstr "&Rám obrázka"

#~ msgid "Pol&ygon"
#~ msgstr "&Mnohouholník"

#~ msgid "Get text only"
#~ msgstr "Iba text"

#~ msgid "Insert Picture"
#~ msgstr "Vložiť obrázok"

#~ msgid "Draw various Shapes"
#~ msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"

#~ msgid "Edit Templates"
#~ msgstr "Upraviť šablóny"

#~ msgid "New Template"
#~ msgstr "Nová šablóna"

#~ msgid "Executive"
#~ msgstr "Executive"

#~ msgid "Folio"
#~ msgstr "Folio"

#~ msgid "Ledger"
#~ msgstr "Ledger"

#~ msgid "&Facing Pages"
#~ msgstr "&Protiľahlé strany"

#~ msgid "Enable single or spread based layout"
#~ msgstr "povoliť rozloženie po jednej alebo po viacerých stranách"

#~ msgid "Make the first page the left page of the document"
#~ msgstr "Prvá strana je ľavou stranou dokumentu"

#, fuzzy
#~ msgid "Doc-Checker"
#~ msgstr "Kontrolovať"

#~ msgid "&Outside:"
#~ msgstr "V&onkajší:"

#~ msgid "Distribute/Align"
#~ msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

#~ msgid "Left Sides"
#~ msgstr "Ľavé strany"

#~ msgid "Right Sides"
#~ msgstr "Pravé strany"

#~ msgid "&Between:"
#~ msgstr "&Medzi:"

#~ msgid "&Do Not Change"
#~ msgstr "&Nemeniť"

#~ msgid "A&lign"
#~ msgstr "Z&arovnať"

#~ msgid "Di&splacement"
#~ msgstr "Po&sunutie"

#~ msgid "Top Sides"
#~ msgstr "Horné strany"

#~ msgid "Bottom Sides"
#~ msgstr "Spodné strany"

#~ msgid "Bet&ween:"
#~ msgstr "Me&dzi:"

#~ msgid "Do &Not Change"
#~ msgstr "&Nemeniť"

#~ msgid "Al&ign"
#~ msgstr "Z&arovnať"

#~ msgid "&Document"
#~ msgstr "&Dokument"

#~ msgid "&Append"
#~ msgstr "Prid&ať"

#, fuzzy
#~ msgid "PDF-1.3"
#~ msgstr "PDF/X-&3"

#, fuzzy
#~ msgid "PDF/X-3"
#~ msgstr "PDF/X-&3"

#, fuzzy
#~ msgid "Import Page(s)..."
#~ msgstr "Im&portovať stranu..."

#~ msgid "Document &Information..."
#~ msgstr "&Informácie o dokumente"

#~ msgid "&Templates..."
#~ msgstr "Ša&blóny..."

#~ msgid "&Invert"
#~ msgstr "&Invertovať"

#~ msgid "Distribute/&Align..."
#~ msgstr "Umiestniť/zarovnať..."

#~ msgid "C&onvert to Outlines"
#~ msgstr "K&onvertovať na obrysy"

#~ msgid "P&age Palette"
#~ msgstr "P&aleta strany"

#~ msgid "&Insert Special"
#~ msgstr "Vlož&iť špeciálne"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Cannot write the File: \n"
#~ "%1"
#~ msgstr ""
#~ "Nie je možné zapísať súbor: \n"
#~ "%1"

#~ msgid "Ukrainian"
#~ msgstr "Ukrajinský"

#~ msgid "Irish"
#~ msgstr "Írsky"

#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Left Page):"
#~ msgstr "Ša&blóna (ľavá strana):"

#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Right Page):"
#~ msgstr "Šablóna (Pravá strana):"

#~ msgid "Custom Spacing"
#~ msgstr "Vlastné medzery"

#~ msgid "&Kerning:"
#~ msgstr "Vyrovnávanie zna&kov (kerning):"

#~ msgid "L&ine Spacing:"
#~ msgstr "R&iadkovanie:"

#~ msgid "&Font:"
#~ msgstr "&Písmo:"

#~ msgid "Si&ze:"
#~ msgstr "&Veľkosť:"

#~ msgid "Effect:"
#~ msgstr "Efekt:"

#~ msgid "&Alignment:"
#~ msgstr "Z&arovnanie:"

#~ msgid "St&roke Color:"
#~ msgstr "Fa&rba obrysu:"

#~ msgid "Vertical Spaces"
#~ msgstr "Vertikálne medzery"

#~ msgid "Adjust to Baseline &Grid"
#~ msgstr "Zarovnať k pomocnej &mriežke"

#~ msgid "Abo&ve:"
#~ msgstr "&Nad:"

#~ msgid "&Below:"
#~ msgstr "&Pod:"

#~ msgid ""
#~ "Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic "
#~ "effect"
#~ msgstr "Nastaví oveľa vyššie prvé písmeno odstavca. Štylistický efekt"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Woven silk pyjamas exchanged\n"
#~ "for blue quartz"
#~ msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"

#~ msgid "Pictures"
#~ msgstr "Obrázky"

#~ msgid "Import Template"
#~ msgstr "Importovať šablónu"

#, fuzzy
#~ msgid "&Import Template"
#~ msgstr "Importovať šablónu"

#~ msgid "Left Page first"
#~ msgstr "Prvá strana vľavo"

#~ msgid "Kerning:"
#~ msgstr "Párovanie (kerning):"

#~ msgid "&Insert Special..."
#~ msgstr "Vlož&iť špeciálne..."

#~ msgid "Baseline Grid"
#~ msgstr "Mriežka základných čiar"

#, fuzzy
#~ msgid "Brazilian Portugese"
#~ msgstr "Portugalský"

#, fuzzy
#~ msgid "Afrikaans:"
#~ msgstr "Afrikánsky"

#~ msgid "Catalan:"
#~ msgstr "Katalánsky:"

#~ msgid "Czech:"
#~ msgstr "Český:"

#~ msgid "Danish:"
#~ msgstr "Dánsky:"

#, fuzzy
#~ msgid "Dutch:"
#~ msgstr "Holandský"

#~ msgid "English (British):"
#~ msgstr "Anglický (Britský):"

#~ msgid "Esperanto:"
#~ msgstr "Esperanto:"

#~ msgid "Finnish:"
#~ msgstr "Fínsky:"

#~ msgid "French:"
#~ msgstr "Francúzsky:"

#~ msgid "German:"
#~ msgstr "Nemecký:"

#~ msgid "Italian:"
#~ msgstr "Taliansky:"

#~ msgid "Korean:"
#~ msgstr "Kórejský:"

#~ msgid "Norwegian:"
#~ msgstr "Nórsky:"

#~ msgid "Polish:"
#~ msgstr "Poľský:"

#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian):"
#~ msgstr "Brazílsky"

#~ msgid "Russian:"
#~ msgstr "Ruský:"

#~ msgid "Serbian:"
#~ msgstr "Srbsky:"

#~ msgid "Slovak:"
#~ msgstr "Slovenský"

#~ msgid "Slovenian:"
#~ msgstr "Slovinský:"

#~ msgid "Spanish:"
#~ msgstr "Španielsky:"

#~ msgid "Swedish:"
#~ msgstr "Švédsky:"

#~ msgid "Ukrainian:"
#~ msgstr "Ukrajinský:"

#~ msgid "Welsh:"
#~ msgstr "Welský:"

#~ msgid "Basque:"
#~ msgstr "Baskitský:"

#~ msgid "Brazilian:"
#~ msgstr "Brazílsky:"

#~ msgid "Bulgarian:"
#~ msgstr "Bulharský:"

#~ msgid "Galician:"
#~ msgstr "Galícky:"

#~ msgid "Hungarian:"
#~ msgstr "Maďarský:"

#~ msgid "Lithuanian:"
#~ msgstr "Litovský:"

#~ msgid "Turkish:"
#~ msgstr "Turecký:"

#~ msgid "T&emplates:"
#~ msgstr "Ša&blóny:"

#~ msgid "Misc."
#~ msgstr "Rôzne"

#, fuzzy
#~ msgid "&Refresh"
#~ msgstr "&Obnoviť"

#~ msgid "Default ICC profiles directory"
#~ msgstr "Štandardný priečinok pre ICC profily"

#~ msgid "Make the first page the left page of a document"
#~ msgstr "Prvá strana je ľavá strana dokumentu"

#~ msgid "Filesystem location for graphics editor"
#~ msgstr "Umiestnenie editora grafiky v súborovom systéme"

#~ msgid "Template: "
#~ msgstr "Šablóna:"

#~ msgid "&Fonts Preview"
#~ msgstr "Náhľad na &písma"

#~ msgid "Update paragraph styles"
#~ msgstr "Aktualizovať štýly odstavcov"

#~ msgid ""
#~ "If a paragraph style already exists with the same name as the current\n"
#~ "OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be\n"
#~ "edited to match the one being imported, or left untouched"
#~ msgstr ""
#~ "Ak už existuje štýl odseku s rovnakým názvom ako je štýl odseku\n"
#~ "v aktuálnom OpenOffice.org dokumente, má sa Scribus štýl upraviť\n"
#~ "podľa importovaného, alebo zostať nezmenený?"

#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "štýl odstavca"

#~ msgid ""
#~ "Should the importer always use currently\n"
#~ "set value when importing OpenOffice.org document and\n"
#~ "never ask your confirmation again"
#~ msgstr ""
#~ "Má importér vždy použiť aktuálne nastavené hodnoty\n"
#~ "pri importovaní OpenOffice.org dokumentu\n"
#~ "a už sa nepýtať na potvrdenie?"

#~ msgid "Error writting the output file(s)."
#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní výstupného súboru."

#~ msgid "Global Font Settings"
#~ msgstr "Globálne nastavenia písma"

#~ msgid "X:"
#~ msgstr "X:"

#~ msgid "&Get Text..."
#~ msgstr "V&ložiť text..."

#~ msgid "&Append Text..."
#~ msgstr "Pr&ipojiť text..."

#~ msgid "Show P&roperties..."
#~ msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."

#~ msgid "Hide P&roperties..."
#~ msgstr "Sk&ryť vlastnosti..."

#~ msgid "&Presentation"
#~ msgstr "Prezentácia"

#~ msgid "Delete color:"
#~ msgstr "Odstrániť farbu:"

#~ msgid "?"
#~ msgstr "?"

#~ msgid "Replace it with:"
#~ msgstr "Nahradiť s:"

#~ msgid "Points (pts)"
#~ msgstr "Body (pts)"

#~ msgid "Orientation:"
#~ msgstr "Orientácia:"

#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Výška:"

#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian)"
#~ msgstr "Brazílsky"

#~ msgid "Create a new Document"
#~ msgstr "Vytvorí nový dokument"

#~ msgid "Close the current Document"
#~ msgstr "Zavrie aktuálny dokument"

#~ msgid "Print the current Document"
#~ msgstr "Vytlačí aktuálny dokument"

#~ msgid "Save the current Document as PDF"
#~ msgstr "Uložiť aktuálny dokument ako PDF"

#~ msgid "Align Center"
#~ msgstr "Zarovnať do stredu"

#~ msgid "Attach Text to Path"
#~ msgstr "Pripojiť text k ceste"

#~ msgid "Show Layers"
#~ msgstr "Zobraziť vrstvy"

#~ msgid "Javascripts..."
#~ msgstr "Java skript..."

#~ msgid "Show Page Palette"
#~ msgstr "Zobraziť paletu strany"

#~ msgid "Lock/Unlock"
#~ msgstr "Uzamknutie/Odomknutie"

#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Otvoriť..."

#~ msgid "Save as..."
#~ msgstr "Uložiť ako..."

#~ msgid "&Get Text/Picture..."
#~ msgstr "V&ložiť text/obrázok..."

#~ msgid "Document Info..."
#~ msgstr "Informácie o dokumente..."

#~ msgid "Document Setup..."
#~ msgstr "Nastavenie dokumentu..."

#~ msgid "Print..."
#~ msgstr "Tlač..."

#~ msgid "Select all"
#~ msgstr "Vybrať všetko"

#~ msgid "Styles..."
#~ msgstr "Štýly..."

#~ msgid "Templates..."
#~ msgstr "Šablóny..."

#~ msgid "Select New Font"
#~ msgstr "Vybrať nové písmo:"

#~ msgid "Duplicate"
#~ msgstr "Duplikovať"

#~ msgid "Un-group"
#~ msgstr "Zrušiť zoskupenie"

#~ msgid "Send to Back"
#~ msgstr "Preniesť do pozadia"

#~ msgid "Bring to Front"
#~ msgstr "Preniesť do popredia"

#~ msgid "Lower"
#~ msgstr "Dozadu"

#~ msgid "Raise"
#~ msgstr "Dopredu"

#~ msgid "Distribute/Align..."
#~ msgstr "Umiestniť/zarovnať..."

#~ msgid "Insert..."
#~ msgstr "Vložiť..."

#~ msgid "Delete..."
#~ msgstr "Odstrániť..."

#~ msgid "Move..."
#~ msgstr "Presunúť..."

#~ msgid "Apply Template..."
#~ msgstr "Použiť šablónu..."

#~ msgid "Manage Guides..."
#~ msgstr "Ovládanie vodítok..."

#~ msgid "Fit in Window"
#~ msgstr "Prispôsobiť oknu"

#~ msgid "100%"
#~ msgstr "100%"

#~ msgid "Thumbnails"
#~ msgstr "Miniatúry"

#~ msgid "Hide Margins"
#~ msgstr "Skryť okraje"

#~ msgid "Hide Frames"
#~ msgstr "Skryť rámy"

#~ msgid "Hide Images"
#~ msgstr "Skryť obrázky"

#~ msgid "Snap to Grid"
#~ msgstr "Pritiahnuť k mriežke"

#~ msgid "Tooltips"
#~ msgstr "Ti&py pre nástroje"

#~ msgid "&Fonts..."
#~ msgstr "Písmo..."

#~ msgid "Fonts..."
#~ msgstr "Písmo..."

#~ msgid "About Scribus"
#~ msgstr "O Scribuse"

#~ msgid "Online-Help..."
#~ msgstr "Online Pomocník..."

#~ msgid "Get Text/Picture..."
#~ msgstr "Vložiť text/obrázok..."

#~ msgid "Get Picture..."
#~ msgstr "Vložiť obrázok..."

#~ msgid "Style"
#~ msgstr "Štýl"

#~ msgid "Hide Baseline Grid"
#~ msgstr "Skryť mriežku základných čiar"

#~ msgid "&Undo Delete Object"
#~ msgstr "S&päť zmazanie objektu"

#~ msgid "&Undo Object Move"
#~ msgstr "Vrátiť s&päť presun objektu"

#~ msgid "&Undo Object Change"
#~ msgstr "Vrátiť s&päť zmenu objektu"

#~ msgid "Outline Text"
#~ msgstr "Obrys textu"

#~ msgid "&Inserting"
#~ msgstr "&Vkladanie"

#~ msgid "Inserting"
#~ msgstr "Vkladanie"

#~ msgid "Color Management Settings"
#~ msgstr "Nastavenie manažmentu farieb"

#~ msgid "Hyphenator Settings"
#~ msgstr "Nastavenie delenia slov"

#~ msgid "Mouse Settings"
#~ msgstr "Nastavenie myši"

#~ msgid "Grid Layout"
#~ msgstr "Rozloženie mriežky:"

#~ msgid "M&inor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Vedľajšia vzdialenosť mriežky:"

#~ msgid "Ma&jor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Hlavná vzdialenosť mriežky:"

#~ msgid "Grid Colors"
#~ msgstr "Farby mriežky"

#~ msgid "&User Guides Color:"
#~ msgstr "&Vlastná farba vodítok:"

#~ msgid "Base&line Grid Color:"
#~ msgstr "Farba mriežky základných čiar:"

#~ msgid "Placing"
#~ msgstr "Umiestnenie"

#~ msgid "O&n"
#~ msgstr "Zap&nuté"

#~ msgid "O&ff"
#~ msgstr "&Vypnuté"

#~ msgid "Default &Font:"
#~ msgstr "Štandardné &písmo:"

#~ msgid "Default &Size:"
#~ msgstr "Štandardná &veľkosť"

#~ msgid "&Type of Line:"
#~ msgstr "&Typ čiary:"

#~ msgid "Display Pages &Side by Side"
#~ msgstr "Zobrazovať stranu za stranou"

#~ msgid "&Background:"
#~ msgstr "&Pozadie:"

#~ msgid "Use PDF 1.4 &Transparency Features"
#~ msgstr "Požiť vlastnosti priesvitnosti PDF-1.4"

#~ msgid "Place the grid behind your page objects"
#~ msgstr "Umiestniť mriežku za objekty"

#~ msgid "Place the grid in front of your page objects"
#~ msgstr "Umiestniť mriežku pred objekty"

#~ msgid "Turns off the basegrid"
#~ msgstr "Vypnúť základnú mriežku"

#~ msgid "When using facing pages, show the two pages side by side"
#~ msgstr "zobrazovať strany vedľa seba, ak sú nastavené protiľahlé strany"

#~ msgid "Enable transparency features within PDF 1.4 export"
#~ msgstr "Povoliť vlastnosti priesvitnosť pri exporte do PDF 1.4"

#, fuzzy
#~ msgid "Passed object is not callable"
#~ msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - New Macro"
#~ msgstr "Scribus manuál"

#, fuzzy
#~ msgid "Source Code:"
#~ msgstr "&Zdroj:"

#, fuzzy
#~ msgid "Editing Macro:"
#~ msgstr "Končím"

#, fuzzy
#~ msgid "&Ok"
#~ msgstr "&OK"

#, fuzzy
#~ msgid "&Load Source ..."
#~ msgstr "Načí&tať..."

#, fuzzy
#~ msgid "&Save Source As..."
#~ msgstr "Uložiť &ako..."

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+S"
#~ msgstr "Alt+"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+N"
#~ msgstr "Alt+"

#, fuzzy
#~ msgid "<qt>Create a new macro.</qt>"
#~ msgstr "Vytvorí nový dokument"

#, fuzzy
#~ msgid "Close this dialog"
#~ msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"

#, fuzzy
#~ msgid "Return to Scribus"
#~ msgstr "O Scribuse"

#, fuzzy
#~ msgid "Rena&me"
#~ msgstr "Premenovať"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+M"
#~ msgstr "Alt+"

#, fuzzy
#~ msgid "<qt>Delete the currently selected macro.</qt>"
#~ msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"

#, fuzzy
#~ msgid "&Set Accel"
#~ msgstr "Vybrať všetko"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+X"
#~ msgstr "Alt+"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete &All"
#~ msgstr "Odstrániť všetko"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete all macros."
#~ msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"

#, fuzzy
#~ msgid "Alt+I"
#~ msgstr "Alt+"

#, fuzzy
#~ msgid "Import macros from a file."
#~ msgstr "Importovať dáta z:"

#~ msgid "S&cript"
#~ msgstr "Skr&ipt"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - Script Plugin"
#~ msgstr "&Scribus skripty"

#~ msgid "Hide &Console"
#~ msgstr "Skryť &konzolu"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - Macro Manager"
#~ msgstr "Scribus manuál"

#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - Scripter Preferences"
#~ msgstr "&Scribus skripty"

#, fuzzy
#~ msgid "Browse..."
#~ msgstr "Presunúť..."

#, fuzzy
#~ msgid "Script File:"
#~ msgstr "Skript:"

#, fuzzy
#~ msgid "Save changes and close"
#~ msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"

#, fuzzy
#~ msgid "Cannot save to a blank filename."
#~ msgstr "Nie je možné uložiť súbor bez názvu"

#, fuzzy
#~ msgid "Manage Macros"
#~ msgstr "Správa obrázkov"

#~ msgid "Can't column gap on a non-text frame"
#~ msgstr "Nie je možné nastaviť stĺpce v netextovom ráme"