Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 379 | Rev 395 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

# Slovak translation of
# Slovak translation of
# translation of scribus to Slovak
# This is a Qt message file in .po format.  Each msgid starts with
# a scope.  This scope should *NOT* be translated - eg. "Foo::Bar"
# would be translated to "Pub", not "Foo::Pub".
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-06 23:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 22.08.2004 20:02\n"
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: (null)\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: (null)\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

msgid "Distribute/Align"
msgstr "Umiestniť/Zarovnať"

msgid "Align"
msgstr "Zarovnať"

msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovne"

msgid "Left Sides"
msgstr "Ľavé strany"

msgid "Middles"
msgstr "Na stred"

msgid "Right Sides"
msgstr "Pravé strany"

msgid "&Between:"
msgstr "&Medzi:"

msgid "&Do Not Change"
msgstr "&Nemeniť"

msgid "A&lign"
msgstr "Z&arovnať"

msgid "Di&splacement"
msgstr "Po&sunutie"

msgid "Distribute &Evenly"
msgstr "Umi&estniť rovnomerne"

msgid "Vertical"
msgstr "Zvisle"

msgid "Top Sides"
msgstr "Horné strany"

msgid "Bottom Sides"
msgstr "Spodné strany"

msgid "Bet&ween:"
msgstr "Me&dzi:"

msgid "Do &Not Change"
msgstr "&Nemeniť"

msgid "Al&ign"
msgstr "Z&arovnať"

msgid "Dis&placement"
msgstr "&Posunutie"

msgid " pt"
msgstr " pt"

msgid " mm"
msgstr " mm"

msgid " in"
msgstr " in"

msgid " p"
msgstr " p"

msgid "Distribute E&venly"
msgstr "Umiestniť ro&vnomerne"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "&Apply"
msgstr "&Použiť"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Zrušiť"

msgid "Field Properties"
msgstr "Vlastnosti pola"

msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

msgid "Button"
msgstr "Tlačítko"

msgid "Text Field"
msgstr "Textové pole"

msgid "Check Box"
msgstr "Políčko k zaškrtnutiu"

msgid "Combo Box"
msgstr "Výber"

msgid "List Box"
msgstr "Zoznam"

msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

msgid "Name:"
msgstr "Názov:"

msgid "Tool-Tip:"
msgstr "Tipy pre nástroje:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Font for use with PDF 1.3:"
msgstr "Písmo pre použitie s PDF-1.3:"

msgid "Border"
msgstr "Ohraničenie"

msgid "Color:"
msgstr "Farba:"

msgid "None"
msgstr "Žiadne"

msgid "Width:"
msgstr "Šírka:"

msgid "Thin"
msgstr "Tenká"

msgid "Normal"
msgstr "Normálna"

msgid "Wide"
msgstr "Široká"

msgid "Style:"
msgstr "Štýl:"

msgid "Solid"
msgstr "Bez prerušenia"

msgid "Dashed"
msgstr "Prerušovaný"

msgid "Underline"
msgstr "Podčiarknuté"

msgid "Beveled"
msgstr "Skosené"

msgid "Inset"
msgstr "Príloha"

msgid "Other"
msgstr "Iné"

msgid "Read Only"
msgstr "Iba na čítanie"

msgid "Required"
msgstr "Požadované"

msgid "Don't Export Value"
msgstr "Neexportovať hodnotu"

msgid "Visibility:"
msgstr "Viditeľnosť:"

msgid "Visible"
msgstr "Viditeľné"

msgid "Hidden"
msgstr "Skryté"

msgid "No Print"
msgstr "Bez tlače"

msgid "No View"
msgstr "Bez náhľadu"

msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

msgid "Text for Button Down"
msgstr "Text pre tlačítko dole"

msgid "Text for Roll Over"
msgstr "Text pre pretočenie"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Use Icons"
msgstr "Použiť ikony"

msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"

msgid "Pressed"
msgstr "Stlačené"

msgid "Roll Over"
msgstr "Pretočiť"

msgid "Icon Placement..."
msgstr "Umiestnenie ikon..."

msgid "Highlight"
msgstr "Zvýraznenie"

msgid "Invert"
msgstr "Invertovať"

msgid "Outlined"
msgstr "Obkreslené"

msgid "Push"
msgstr "Stlačiť"

msgid "Multi-Line"
msgstr "Viacriadkový"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "Limit of"
msgstr "Obmedzenie"

msgid "Characters"
msgstr "Znaky"

msgid "Do Not Scroll"
msgstr "Neposúvať"

msgid "Do Not Spell Check"
msgstr "Nekontrolovať pravopis"

msgid "Check Style:"
msgstr "Overiť štýl:"

msgid "Check"
msgstr "Kontrolovať"

msgid "Cross"
msgstr "Kríž"

msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

msgid "Circle"
msgstr "Kruh"

msgid "Star"
msgstr "Hviezda"

msgid "Square"
msgstr "Štvorec"

msgid "Default is Checked"
msgstr "Štandardne je označené"

msgid "Editable"
msgstr "Upraviteľné"

msgid "Options"
msgstr "Možnosti"

msgid "Java Script"
msgstr "Java skript"

msgid "Go To"
msgstr "Ísť na"

msgid "Submit Form"
msgstr "Potvrdiť formulár"

msgid "Reset Form"
msgstr "Vynulovať formulár"

msgid "Import Data"
msgstr "Importovať dáta"

msgid "Event:"
msgstr "Udalosť:"

msgid "Mouse Up"
msgstr ""

msgid "Mouse Down"
msgstr ""

msgid "Mouse Enter"
msgstr ""

msgid "Mouse Exit"
msgstr ""

msgid "On Focus"
msgstr "Po prepnutí"

msgid "On Blur"
msgstr "Pri rozmazaní"

msgid "Script:"
msgstr "Skript:"

msgid "Edit..."
msgstr "Upraviť..."

msgid "Submit to URL:"
msgstr "Odoslať na URL:"

msgid "Submit Data as HTML"
msgstr "Odoslať údaje ako HTML"

msgid "Import Data from:"
msgstr "Importovať dáta z:"

msgid "Destination"
msgstr "Cieľ"

msgid "To File:"
msgstr "Do súboru:"

msgid "Change..."
msgstr "Zmeniť..."

msgid "Page:"
msgstr "Strana:"

msgid "X-Pos:"
msgstr "X poz.:"

msgid "Y-Pos:"
msgstr "Y poz.:"

msgid "Action"
msgstr "Akcia"

msgid "Field is formatted as:"
msgstr "Pole je naformátované ako:"

msgid "Plain"
msgstr "Obyčajný"

msgid "Number"
msgstr "Číslo"

msgid "Percentage"
msgstr "Percento"

msgid "Date"
msgstr "Dátum"

msgid "Time"
msgstr "Čas"

msgid "Custom"
msgstr "Vlastné"

msgid "Number Format"
msgstr "Formát čísla"

msgid "Decimals:"
msgstr "Desatinné:"

msgid "Use Currency Symbol"
msgstr "Použiť symbol meny"

msgid "Prepend Currency Symbol"
msgstr "Symbol meny vpredu"

msgid "Formatting"
msgstr "Formátovanie"

msgid "Percent Format"
msgstr "Formát percent"

msgid "Date Format"
msgstr "Formát dátumu"

msgid "Time Format"
msgstr "Formát času"

msgid "Custom Scripts"
msgstr "Vlastné skripty"

msgid "Format:"
msgstr "Formát:"

msgid "Keystroke:"
msgstr "Stlačenie klávesy:"

msgid "Format"
msgstr "Formát"

msgid "Value is not validated"
msgstr "Hodnota nie je potvrdená"

msgid "Value must be greater than or equal to:"
msgstr "Hodnota musí byť väčšia alebo rovná:"

msgid "and less or equal to:"
msgstr "a menšia alebo rovná:"

msgid "Custom validate script:"
msgstr "Vlastné hodnotenie skriptu:"

msgid "Validate"
msgstr "Vyhodnotiť"

msgid "Value is not calculated"
msgstr "Hodnota nie je vypočítaná"

msgid "Value is the"
msgstr "Hodnota je"

msgid "sum"
msgstr "suma"

msgid "product"
msgstr "súčin"

msgid "average"
msgstr "priemer"

msgid "minimum"
msgstr "minimum"

msgid "maximum"
msgstr "maximum"

msgid "of the following fields:"
msgstr "nasledujúcich polí:"

msgid "Pick..."
msgstr "Vybrať..."

msgid "Custom calculation script:"
msgstr "Vlastný počítací skript:"

msgid "Calculate"
msgstr "Vypočítať"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

msgid "Flag is ignored for PDF 1.3"
msgstr "Indikátor je v PDF-1.3 ignorovaný"

msgid "Enter a comma separated list of fields here"
msgstr "Sem vložte čiarkou oddelený zoznam polí"

msgid "You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons"
msgstr "Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre tlačítka"

msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"

msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)"
msgstr "Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)"

msgid "Example:"
msgstr "Príklad:"

msgid "Selection Change"
msgstr "Zmena výberu"

msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)"

msgid "Annotation Properties"
msgstr "Vlastnosti anotácie"

msgid "Link"
msgstr "Odkaz"

msgid "External Link"
msgstr "Externý odkaz"

msgid "External Web-Link"
msgstr "Externý odkaz na web"

msgid "PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "PDF-Dokumenty (*.pdf);; Všetky súbory (*)"

msgid "Apply Template"
msgstr "Použiť šablónu"

msgid "&Template:"
msgstr "Ša&blóna:"

msgid "Apply to &Current Page"
msgstr "Použiť na a&ktuálnu stranu"

msgid "Apply to all &even Pages"
msgstr "Použiť na párn&e strany"

msgid "Apply to all &odd Pages"
msgstr "P&oužiť na nepárne strany"

msgid "Apply from &Page:"
msgstr "Použiť od &strany:"

msgid "To:"
msgstr "Do:"

msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"

msgid "Move Bookmark"
msgstr "Presunúť záložku"

msgid "Insert Bookmark"
msgstr "Vložiť záložku"

msgid "Icon Placement"
msgstr "Umiestnenie ikony"

msgid "Layout:"
msgstr "Rozloženie:"

msgid "Caption only"
msgstr "Iba popisky"

msgid "Icon only"
msgstr "Iba ikony "

msgid "Caption below Icon"
msgstr "Popisky pod ikonami"

msgid "Caption above Icon"
msgstr "Popisky nad ikonami"

msgid "Caption right to Icon"
msgstr "Popisky vpravo od ikon"

msgid "Caption left to Icon"
msgstr "Popisky vľavo od ikon"

msgid "Caption overlays Icon"
msgstr "Popisky prekrývajú ikony"

msgid "Scale:"
msgstr "Mierka:"

msgid "Always"
msgstr "Vždy"

msgid "When Icon is too small"
msgstr "Keď ikony sú príliš malé"

msgid "When Icon is too big"
msgstr "Keď ikony sú príliš veľké"

msgid "Never"
msgstr "Nikdy"

msgid "Scale How:"
msgstr "Ako zmeniť:"

msgid "Proportional"
msgstr "Proporcionálne"

msgid "Non Proportional"
msgstr "Neproporcionálny"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Reset"
msgstr "Vynulovať"

msgid "Color Management Settings"
msgstr "Nastavenie manažmentu farieb"

msgid "&Activate Color Management"
msgstr "&Aktívny manažment farieb"

msgid "System Profiles"
msgstr "Systémové profily"

msgid "&Pictures:"
msgstr "&Obrázky:"

msgid "&Solid Colors:"
msgstr "Plné farby (&Solid colors):"

msgid "&Monitor:"
msgstr "&Monitor:"

msgid "P&rinter:"
msgstr "&Tlačiareň:"

msgid "Rendering Intents"
msgstr "Účel generovania"

msgid "Perceptual"
msgstr "Vnímateľné (Perceptual)"

msgid "Relative Colorimetric"
msgstr "Relatívna kolorimetria"

msgid "Saturation"
msgstr "Sýtosť"

msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr "Absolútna kolorimetria"

msgid "M&onitor:"
msgstr "M&onitor:"

msgid "Pr&inter:"
msgstr "Tlač&iareň:"

msgid "Sim&ulate Printer on the Screen"
msgstr "Sim&ulácia tlačiarne na obrazovke"

msgid "Mark Colors out of &Gamut"
msgstr "Označ netlačiteľné farby (&gamut)"

msgid "Use &Blackpoint Compensation"
msgstr "P&oužiť mapovanie čiernej z dvoch profilov"

msgid "Default color profile for imported images"
msgstr "Štandardný farebný profil pre importované obrázky"

msgid "Default color profile for solid colors on the page"
msgstr "Štandardný farebný profil na plné farby na strane"

msgid ""
"Color profile that you have generated or received from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""
"Farebný profil, ktorý máte vygenerovaný alebo dodaný od výrobcu  zariadenia.\n"
"Tento profil by mal byť nastavený na váš monitor a nie všeobecný profil (napr. s RGB)."

msgid ""
"Color profile for your printer model from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i."
"e. sRGB)."
msgstr ""
"Farebný profil pre váš model tlačiarne od výrobcu.\n"
"Tento profil by mal byť nastavený pre vašu tlačiareň a nie všeobecný profil (napr. s RGB)."

msgid ""
"Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""
"Štandardný účel generovania pre váš monitor. Pokiaľ viete, prečo ho meniť,\n"
"zvoľte relatívnu kolorimetrickú transformáciu alebo perceptuálanu (fotografickú) transformáciu."

msgid ""
"Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""

msgid ""
"Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,\n"
"based on the chosen printer profile."
msgstr ""

msgid ""
"Method of showing colors on the screen which may not print properly.\n"
"This requires very accurate profiles and serves only as a warning."
msgstr ""

msgid ""
"Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.\n"
"It is recommended that you enable this if you have photos in your document."
msgstr ""

msgid "Edit Color"
msgstr "Upraviť farby"

msgid "&Name:"
msgstr "&Názov:"

msgid "Color &Model"
msgstr "Farebný &model"

msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"

msgid "RGB"
msgstr "RGB"

msgid "Web Safe RGB"
msgstr "Uložiť pre web RGB"

msgid "New"
msgstr "Nový"

msgid "Old"
msgstr "Starý"

msgid "HSV-Colormap"
msgstr "HSV- farebná mapa"

msgid "C:"
msgstr "C:"

msgid " %"
msgstr " %"

msgid "M:"
msgstr "M:"

msgid "Y:"
msgstr "Y:"

msgid "K:"
msgstr "K:"

msgid "Dynamic Color Bars"
msgstr "Mriežky so dynamickými farbami"

msgid "Static Color Bars"
msgstr "Mriežky so statickými farbami"

msgid "R:"
msgstr "R:"

msgid "G:"
msgstr "G:"

msgid "B:"
msgstr "B:"

msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"

msgid "Name of the Color is not unique"
msgstr "Názov farby nie je jedinečný"

msgid "Colors"
msgstr "Farby"

msgid "&Append"
msgstr "Prid&ať"

msgid "&New"
msgstr "&Nový"

msgid "&Edit"
msgstr "&Upraviť"

msgid "D&uplicate"
msgstr "D&uplikovať"

msgid "&Delete"
msgstr "&Odstrániť"

msgid "&Remove Unused"
msgstr "Odst&rániť nepoužité"

msgid "Color Sets"
msgstr "Sada farieb"

msgid "Current Color Set:"
msgstr "Aktuálna sada farieb:"

msgid "&Save Color Set"
msgstr "Uložiť farebnú &sadu"

msgid "Choose a color set to load"
msgstr "Nahrať sadu farieb"

msgid "Save the current color set"
msgstr "Uloží aktuálny sadu farieb"

msgid "Remove unused colors from current document's color set"
msgstr "Odstrániť nepoužité farby z aktuálnej sady dokumentu"

msgid "Append colors to the current set from an existing document"
msgstr "Pripojiť farby k aktuálnej sade z existujúceho dokumentu"

msgid "Create a new color within the current set"
msgstr "Vytvorí novú farbu v aktuálnej sade"

msgid "Edit the currently selected color"
msgstr "Upraviť aktuálne zvolenú farbu"

msgid "Make a copy of the currently selected color"
msgstr "Vytvoriť kópiu aktuálne zvolenej farby"

msgid "Delete the currently selected color"
msgstr "Odstrániť aktuálne zvolenú farbu"

msgid "Make the current colorset the default color set"
msgstr "Nastaviť aktuálnu farebnú sadu za štandardnú"

msgid "Choose a Name"
msgstr "Vybrať názov"

msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *sla.gz *.scd *scd.gz);; Všetky súbory (*)"

msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *.scd);; Všetky súbory (*)"

msgid "Copy of %1"
msgstr "Kópia %1"

msgid "New Color"
msgstr "Nová farba"

msgid "Shade:"
msgstr "Tieň:"

msgid "Opacity:"
msgstr "Krytie:"

msgid "Horizontal Gradient"
msgstr "Horizontálny prechod"

msgid "Vertical Gradient"
msgstr "Vertikálny prechod"

msgid "Diagonal Gradient"
msgstr "Diagonálny prechod"

msgid "Cross Diagonal Gradient"
msgstr "Krížovodiagonálny prechod"

msgid "Radial Gradient"
msgstr "Radiálny prechod"

msgid "Free linear Gradient"
msgstr "Voľný lineárny prechod"

msgid "Free radial Gradient"
msgstr "Voľný radiálny prechod"

msgid "X1:"
msgstr "X1:"

msgid "Y1:"
msgstr "Y1:"

msgid "X2:"
msgstr "X2:"

msgid "Y2:"
msgstr "Y2:"

msgid "Edit Line Color Properties"
msgstr "Upraviť vlastnosti farby čiary"

msgid "Edit Fill Color Properties"
msgstr "Upraviť vlastnosti farby výplne"

msgid "Saturation of color"
msgstr "Sýtosť farby"

msgid "Normal or gradient fill method"
msgstr "Bežná metóda vyplnenia alebo prechod"

msgid "Set the transparency for the color selected"
msgstr "Nastaviť priesvitnosť pre zvolenú farbu"

msgid "Color of selected object"
msgstr "Farba zvoleného objektu"

msgid "Printer Options"
msgstr "Možnosti tlačiarne"

msgid "Page Set"
msgstr "Nastavenie strany"

msgid "All Pages"
msgstr "Všetky strany"

msgid "Even Pages only"
msgstr "Iba párne strany"

msgid "Odd Pages only"
msgstr "Iba nepárne strany"

msgid "Mirror"
msgstr "Zrkadlo"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"

msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"

msgid "Landscape"
msgstr "Na šírku"

msgid "N-Up Printing"
msgstr "N-Up tlač"

msgid "Page per Sheet"
msgstr "Strana na list"

msgid "Pages per Sheet"
msgstr "Strany na liste"

msgid "Option"
msgstr "Voľba"

msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

msgid ""
"This panel displays various CUPS options when printing. \n"
"The exact parameters available will depend on your printer driver.\n"
"You can confirm CUPS support by selecting Help > About.\n"
"Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF "
"support.\n"
"Missing library support is indicated by a *"
msgstr ""
"Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače.\n"
"Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne.\n"
"Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník > O Scribuse.\n"
"Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff.\n"
"Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *"

msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

msgid "Title:"
msgstr "Názov:"

msgid "No Title"
msgstr "Bez názvu"

msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"

msgid "Scribus Document"
msgstr "Scribus dokument"

msgid "&Compress File"
msgstr "&Komprimovaný súbor"

msgid "&Include Fonts"
msgstr "&Vrátanie písma"

msgid "Encoding:"
msgstr "Kódovanie:"

msgid ""
"Moves to your Document Directory.\n"
"This can be set in the Preferences."
msgstr ""
"Presunutie vášho priečinku s dokumentmi.\n"
"V nastaveniach je toto možné určiť."

msgid "Delete Color"
msgstr "Odstrániť farbu"

msgid "Delete color:"
msgstr "Odstrániť farbu:"

msgid "?"
msgstr "?"

msgid "Replace it with:"
msgstr "Nahradiť s:"

msgid "Delete Pages"
msgstr "Odstrániť strany"

msgid "Delete from:"
msgstr "Odstrániť od:"

msgid "to:"
msgstr "po:"

msgid "Document Information"
msgstr "Informácie o dokumente"

msgid "&Title:"
msgstr "&Názov:"

msgid "&Author:"
msgstr "&Autor:"

msgid "&Keywords:"
msgstr "&Kľúčové slová:"

msgid "Descri&ption:"
msgstr "&Popis:"

msgid "P&ublisher:"
msgstr "&Vydavateľ:"

msgid "&Contributors:"
msgstr "Prispieva&telia:"

msgid "Dat&e:"
msgstr "&Dátum:"

msgid "T&ype:"
msgstr "T&yp:"

msgid "F&ormat:"
msgstr "F&ormát:"

msgid "Identi&fier:"
msgstr "Identi&fikátor:"

msgid "&Source:"
msgstr "&Zdroj:"

msgid "&Language:"
msgstr "&Jazyk:"

msgid "&Relation:"
msgstr "V&zťah:"

msgid "Co&verage:"
msgstr "&Pokrytie:"

msgid "Ri&ghts:"
msgstr "P&ráva:"

msgid "&Document"
msgstr "&Dokument"

msgid "Further &Information"
msgstr "Ďalšie &informácie"

msgid ""
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
"the document.\n"
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
"in the metadata of a PDF"
msgstr ""
"Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu.\n"
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj "
"v metadátach PDF"

msgid ""
"A name given to the document.\n"
"This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as "
"in the metadata of a PDF"
msgstr ""
"Daný názov dokumentu.\n"
"Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj "
"v metadátach PDF"

msgid ""
"An account of the content of the document.\n"
"This field is for a brief description or abstract of the document. It is "
"embedded in the PDF on export"
msgstr ""
"Správa o obsahu dokumentu.\n"
"Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte "
"je zabudované do PDF"

msgid ""
"The topic of the content of the document.\n"
"This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist "
"searches and indexing of PDF files"
msgstr ""
"Téma dokumentu.\n"
"Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované "
"do PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov"

msgid "A person or organisation responsible for making the document available"
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu"

msgid ""
"A person or organisation responsible for making contributions to the content "
"of the document"
msgstr "Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu"

msgid ""
"A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-"
"MM-DD format, as per ISO 8601"
msgstr ""
"Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD"
"ako aj ISO 8601"

msgid ""
"The nature or genre of the content of the document, eg. categories, "
"functions, genres, etc"
msgstr "Charakter, žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď."

msgid ""
"The physical or digital manifestation of the document. Media type and "
"dimensions would be worth noting.\n"
"RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here"
msgstr ""
"Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú vhodné"
"zaznamenania.\n"
"RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť"

msgid ""
"An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN "
"or URI"
msgstr "Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI"

msgid ""
"A reference to a document from which the present document is derived, eg. "
"ISBN or URI"
msgstr ""
"Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo "
"URI"

msgid ""
"The language in which the content of the document is written, usually a ISO-"
"639 language code\n"
"optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-"
"CH"
msgstr ""
"Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka\n"
"prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH"

msgid ""
"A reference to a related document, possibly using a formal identifier such "
"as a ISBN or URI"
msgstr ""
"Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN "
"alebo URI"

msgid ""
"The extent or scope of the content of the document, possibly including "
"location, time and jurisdiction ranges"
msgstr "Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie"

msgid ""
"Information about rights held in and over the document, eg. copyright, "
"patent or trademark"
msgstr ""
"Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo "
"obchodná značka"

msgid "Advanced Options"
msgstr "Pokročilé nastavenia"

msgid "Mirror Page(s) &Horizontal"
msgstr "&Horizontálne zrkadlenie strán"

msgid "Mirror Page(s) &Vertical"
msgstr "&Vertikálne zrkadlenie strán"

msgid "Apply Under Color &Removal"
msgstr ""

msgid "Apply &ICC Profiles"
msgstr "Použiť &ICC-profily"

msgid "PostScript Level &1"
msgstr "PostScript Level &1"

msgid "PostScript Level &2"
msgstr "PostScript Level &2"

msgid "PostScript Level &3"
msgstr "PostScript Level &3"

msgid "Creates PostScript Level 3"
msgstr "Vytvorí PostScript Level 3"

msgid ""
"Creates PostScript Level 2 only, beware,\n"
"this can create huge files"
msgstr ""
"Vytvorí iba  PostScript Level 2.\n"
"Pozor! Môže vytvoriť veľké súbory"

msgid ""
"Creates PostScript Level 1 only, beware,\n"
"this can create huge files"
msgstr ""
"Vytvorí iba  PostScript Level 1.\n"
"Pozor! Môže vytvoriť veľké súbory"

msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
"which are close to the gray. Use of this may improve printing some images\n"
"and some experimentation and testing is need on a case by case basis.\n"
"UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks."
msgstr ""
"Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené\n"
"z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej.\n"
"UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo\n"
"v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť\n"
"tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady.\n"
"UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMY atramentmi."

msgid "Setup Printer"
msgstr "Nastaviť tlačiareň"

msgid "Print Destination"
msgstr "Cieľ tlače"

msgid "File"
msgstr "Súbor"

msgid "&Options..."
msgstr "M&ožnosti..."

msgid "&File:"
msgstr "&Súbor:"

msgid "C&hange..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "A&lternative Printer Command"
msgstr "A&lternatívny príkaz tlače"

msgid ""
"Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,\n"
"to utilize additional printing options"
msgstr ""
"Použiť alternatívneho správcu tlače ako je kprinter alebo gtklp,\n"
"na spracovanie prídavných nastavení tlače"

msgid "Co&mmand:"
msgstr "&Príkaz:"

msgid "Range"
msgstr "Rozsah"

msgid "Print &All"
msgstr "Tl&ačiť všetko"

msgid "Print Current Pa&ge"
msgstr "Tlačiť akt&uálnu stranu"

msgid "Print &Range"
msgstr "Tlačiť &rozsah"

msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
"a range of pages or a single page number."
msgstr ""
"Vložiť čiarkou oddelený zoznam prvkov,\n"
"kde prvok môže byť * pre všetky strany,\n"
"1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany."

msgid "N&umber of Copies:"
msgstr "P&očet kópií:"

msgid "Print &Normal"
msgstr "&Normálna tlač"

msgid "Print &Separations"
msgstr "Oddelená tlač &farebných zložiek"

msgid "All"
msgstr "Všetky"

msgid "Cyan"
msgstr "Azúrová"

msgid "Magenta"
msgstr "Purpurová"

msgid "Yellow"
msgstr "Žltá"

msgid "Black"
msgstr "Čierna"

msgid "Pr&int In Color If Available"
msgstr "Tlač&iť farebne, ak je to možné"

msgid "Print In Gra&yscale"
msgstr "T&lačiť v odtieňoch šedej"

msgid "Ad&vanced Options..."
msgstr "&Pokročilé možnosti..."

msgid "&Print"
msgstr "&Tlač"

msgid "Save as"
msgstr "Uložiť ako"

msgid "Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "Postscript súbory(*.ps);;Všetky súbory (*)"

msgid "Edit Style"
msgstr "Upraviť štýl"

msgid "Character"
msgstr "Znak"

msgid "&Font:"
msgstr "&Písmo:"

msgid "Si&ze:"
msgstr "&Veľkosť:"

msgid "Effect:"
msgstr "Efekt:"

msgid "&Alignment:"
msgstr "Z&arovnanie:"

msgid "&Drop Caps"
msgstr "&Iniciály"

msgid "&Lines:"
msgstr "Č&iary:"

msgid "F&ill Color:"
msgstr "&Farba výplne:"

msgid "St&roke Color:"
msgstr "Fa&rba obrysu:"

msgid "Vertical Spaces"
msgstr "Vertikálne medzery"

msgid "Adjust to Baseline &Grid"
msgstr "Zarovnať k pomocnej &mriežke"

msgid "Line &Spacing:"
msgstr "&Riadkovanie:"

msgid "Abo&ve:"
msgstr "&Nad:"

msgid "&Below:"
msgstr "&Pod:"

msgid "Tabulators and Indentation"
msgstr "Tabulátory a odsadenie"

msgid "Name of your paragraph style"
msgstr "Názov štýlu odstavca"

msgid "Font of selected text or object"
msgstr "Písmo pre zvolený text alebo objekt"

msgid "Font Size"
msgstr "Veľkosť písma"

msgid "Color of text fill"
msgstr "Farba výplne písma"

msgid "Color of text stroke"
msgstr "Farba obrysu písma"

msgid "Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect"
msgstr "Nastaví oveľa vyššie prvé písmeno odstavca. Štylistický efekt"

msgid "Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps"
msgstr "Určuje celkovú výšku iniciály v závislosti od počtu riadkov"

msgid "Align text to baseline grid"
msgstr "Zarovnať text k pomocnej mriežke"

msgid "Spacing above the paragraph"
msgstr "Medzera nad odsekom"

msgid "Spacing below the paragraph"
msgstr "Medzere pod odsekom"

msgid "Line Spacing"
msgstr "Riadkovanie"

msgid "Name of the Style is not unique"
msgstr "Názov štýlu nie je jedinečný"

msgid "Edit Styles"
msgstr "Upraviť štýly"

msgid "&Save"
msgstr "&Uložiť"

msgid "New Style"
msgstr "Nový štýl"

msgid "Do you really want do delete this Style?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť tento štýl?"

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "&Open..."
msgstr "&Otvoriť..."

msgid "Save &As..."
msgstr "Uložiť &ako..."

msgid "&Save and Exit"
msgstr "&Uložiť a ukončiť"

msgid "&Exit without Saving"
msgstr "U&končiť bez uloženia"

msgid "&Undo"
msgstr "V&rátiť späť"

msgid "&Redo"
msgstr "&Opakovať vrátené"

msgid "Cu&t"
msgstr "Vys&trihnúť"

msgid "&Copy"
msgstr "&Kopírovať"

msgid "&Paste"
msgstr "V&ložiť"

msgid "C&lear"
msgstr "&Zmazať"

msgid "&Get Field Names"
msgstr "&Získať názvy polí"

msgid "&File"
msgstr "&Súbor"

msgid "Javascripts (*.js);;All Files (*)"
msgstr "Java skripty (*.js);;Všetky súbory (*)"

msgid "Global Font Settings"
msgstr "Globálne nastavenia písma"

msgid "Available Fonts"
msgstr "Dostupné písma"

msgid "Font Substitutions"
msgstr "Substitúcia písem"

msgid "Additional Paths"
msgstr "Dodatočné cesty"

msgid "Postscript"
msgstr "Postscript"

msgid "Font Name"
msgstr "Názov písma"

msgid "Use Font"
msgstr "Použiť písmo"

msgid "Embed in:"
msgstr "Vložiť do:"

msgid "Subset"
msgstr "Podmnožina"

msgid "Type"
msgstr "Typ"

msgid "Path to Font File"
msgstr "Cesta k súborom písma"

msgid "&Available Fonts"
msgstr "Dostupné písm&a"

msgid "Replacement"
msgstr "Náhrada"

msgid "Font &Substitutions"
msgstr "&Substitúcia písem"

msgid "A&dd..."
msgstr "&Pridať..."

msgid "&Remove"
msgstr "&Odstrániť"

msgid "Additional &Paths"
msgstr "&Dodatočné cesty"

msgid "Choose a Directory"
msgstr "Vybrať priečinok"

msgid "Nodes"
msgstr "Uzly"

msgid "&Absolute Coordinates"
msgstr "&Absolútne súradnice"

msgid "&X-Pos:"
msgstr "&X-Poz:"

msgid "&Y-Pos:"
msgstr "&Y-Poz:"

msgid "Edit &Contour Line"
msgstr "Upraviť vrstevni&cu"

msgid "&Reset Contour Line"
msgstr "Vynulovať v&rstevnicu"

msgid "&End Editing"
msgstr "&Koniec úprav"

msgid "Move Nodes"
msgstr "Presunúť uzly"

msgid "Move Control Points"
msgstr "Presunúť riadiace body"

msgid "Add Nodes"
msgstr "Pridať uzly"

msgid "Delete Nodes"
msgstr "Odstrániť uzly"

msgid "Move Control Points Independently"
msgstr "Presúvať riadiace body nezávislo"

msgid "Move Control Points Symmetrical"
msgstr "Presúvať riadiace body symetricky"

msgid "Reset Control Points"
msgstr "Vynulovať riadiace body"

msgid "Reset this Control Point"
msgstr "Vynulovať tento riadiaci bod"

msgid "Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve"
msgstr "Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku"

msgid "Close this Bezier Curve"
msgstr "Uzavrie túto Bézierovú krivku"

msgid "Mirror the Path Horizontally"
msgstr "Horizontálne zrkadliť cestu"

msgid "Mirror the Path Vertically"
msgstr "Vertikálne zrkadliť cestu"

msgid "Shear the Path Horizontally to the Right"
msgstr "Uvoľniť horizontálu doprava"

msgid "Shear the Path Horizontally to the Left"
msgstr "Uvoľniť horizontálu doľava"

msgid "Shear the Path Vertically Up"
msgstr "Uvoľniť vertikálu hore"

msgid "Shear the Path Vertically Down"
msgstr "Uvoľniť vertikálu dole"

msgid "Rotate the Path Counter-Clockwise"
msgstr "Rotácia v smere hodinových ručičiek"

msgid "Rotate the Path Clockwise"
msgstr "Rotácia proti smeru hodinových ručičiek"

msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
msgstr "Zmenšiť o zobrazené %"

msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
msgstr "Zväčšiť o zobrazené %"

msgid "Angle of Rotation"
msgstr "Uhol otočenia"

#, c-format
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
msgstr "% zväčšenia alebo zmenšenia"

msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
msgstr "Aktivuje režim úprav vrstevnice"

msgid "Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame"
msgstr "Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu"

msgid ""
"When checked use Coordinates relative to the Page,\n"
"otherwise Coordinates are relative to the Object."
msgstr ""
"Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane,\n"
"v opačnom prípade sú relatívne k objektu."

msgid "Manage Guides"
msgstr "Ovládanie vodítok"

msgid "Horizontal Guides"
msgstr "Vodorovné vodítka"

msgid "&Add"
msgstr "&Pridať"

msgid "D&elete"
msgstr "O&dstrániť"

msgid "Vertical Guides"
msgstr "Zvislé vodítka"

msgid "A&dd"
msgstr "&Pridať"

msgid "De&lete"
msgstr "&Odstrániť"

msgid "&Lock Guides"
msgstr "&Uzamknúť vodítka"

msgid ""
"Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs "
"and downloads."
msgstr ""
"Ľutujem, ale manuál nie je dostupný! Aktualizovanú dokumentáciu si môžete "
"stiahnuť na http://scribus.net"

msgid "Possible Hyphenation"
msgstr "Možné delenie slov"

msgid "Accept"
msgstr "Akceptovať"

msgid "Skip"
msgstr "Preskočiť"

msgid "Hyphenator Settings"
msgstr "Nastavenie delenia slov"

msgid "&Fully Automatic"
msgstr "&Plnoautomaticky"

msgid "Check &During Typing"
msgstr "&Kontrolovať počas písania"

msgid "&Smallest Word:"
msgstr "&Najmenšie slovo:"

msgid "&Number of Hypenations allowed:"
msgstr "&Počet povolených delení slov:"

msgid ""
"If you uncheck this you will get a dialog\n"
"everytime a possible Hyphenation is found."
msgstr ""
"Ak toto odznačíte, potom vždy, keď bude\n"
"nájdené možné rozdelenie slova, zobrazí sa vám dialóg."

msgid "Enables automatic checking of your text while typing."
msgstr "Povolí automatickú kontrolu vášho textu počas písania."

msgid "Length of the smallest word to be hyphenated."
msgstr "Toto je dĺžka najmenšieho slova, ktoré sa bude deliť."

msgid ""
"Maximum number of Hyphenations following each other.\n"
"A value of 0 means unlimited hyphenations."
msgstr ""
"Maximálny počet delení slov za sebou.\n"
"Hodnota 0 znamená neobmedzené delenie slov."

msgid "Insert Page"
msgstr "Vložiť stranu"

msgid "&Inserting"
msgstr "&Vkladanie"

msgid "Page(s)"
msgstr "strana"

msgid "before Page"
msgstr "pred stranu"

msgid "after Page"
msgstr "za stranu"

msgid "at End"
msgstr "na koniec"

msgid "Inserting"
msgstr "Vkladanie"

msgid "&Template (Left Page):"
msgstr "Ša&blóna (ľavá strana):"

msgid "Template (Right Page):"
msgstr "Šablóna (Pravá strana):"

msgid "Edit JavaScripts"
msgstr "Upraviť Java skripty"

msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."

msgid "&Add..."
msgstr "&Pridať..."

msgid "&Close"
msgstr "&Zavrieť"

msgid "&New Script:"
msgstr "&Nový skript:"

msgid "New Script"
msgstr "Nový skript"

msgid "Do you really want do delete this Script?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť tento skript?"

msgid "&No"
msgstr "&Nie"

msgid "&Yes"
msgstr "&Áno"

msgid "Manage Keyboard Shortcuts"
msgstr "Správa klávesových skratiek"

msgid "Current Key"
msgstr "Aktuálny kláves"

msgid "Select a Key for this Action"
msgstr "Zvoľte kláves pre túto akciu"

msgid "&No Key"
msgstr "Žiad&ny kláves"

msgid "&User Defined Key"
msgstr "Po&užívateľom definovaný kláves"

msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr "ALT+SHIFT+T"

msgid "Set &Key"
msgstr "Nastaviť &kláves"

msgid "Alt"
msgstr "Alt"

msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

msgid "Shift"
msgstr "Shift"

msgid "Shift+"
msgstr "Shift+"

msgid "Alt+"
msgstr "Alt+"

msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl+"

msgid "This Key Sequence is already in use"
msgstr "Táto klávesová sekvencia sa už používa"

msgid "Layers"
msgstr "Vrstvy"

msgid "Add a new Layer"
msgstr "Pridať novú vrstvu"

msgid "Delete Layer"
msgstr "Odstrániť vrstvu"

msgid "Raise Layer"
msgstr "Vrstvu dopredu"

msgid "Lower Layer"
msgstr "Vrstvu dozadu"

msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"

msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť všetky objekty v tejto vrstve?"

msgid "Edit Line Styles"
msgstr "Upraviť štýly čiary"

msgid "Multiple Duplicate"
msgstr "Viacnásobné duplikovanie"

msgid "&Number of Copies:"
msgstr "&Počet kópií:"

msgid "&Horizontal Shift:"
msgstr "&Vodorovné posunutie:"

msgid "&Vertical Shift:"
msgstr "&Zvislé posunutie:"

msgid "Import Template"
msgstr "Importovať šablónu"

msgid "Import Page(s)"
msgstr "Importovať stranu"

msgid "From Document:"
msgstr "Z dokumentu:"

msgid "Import Page(s):"
msgstr "Importovať stranu:"

msgid " from 0"
msgstr " z 0"

msgid "Create Page(s)"
msgstr "Vytvoriť stranu"

msgid "Import"
msgstr "Import"

msgid " from %1"
msgstr " z %1"

msgid "Missing Font"
msgstr "Chýbajúce písmo"

msgid "The Font %1 is not installed."
msgstr "Písmo %1 nie je nainštalované."

msgid "Use"
msgstr "Použiť"

msgid "instead"
msgstr "namiesto"

msgid "Move Pages"
msgstr "Presunúť strany"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopírovať stránku"

msgid "Move Page(s):"
msgstr "Presun strán:"

msgid "X, Y, &Z"
msgstr "X, Y, &Z"

msgid "&Shape"
msgstr "&Tvar"

msgid "&Text"
msgstr "&Text"

msgid "&Image"
msgstr "&Obrázok"

msgid "&Line"
msgstr "&Čiara"

msgid "&Colors"
msgstr "&Farby"

msgid "Name"
msgstr "Názov"

msgid "Geometry"
msgstr "Geometria"

msgid "&Width:"
msgstr "Šír&ka:"

msgid "&Height:"
msgstr "&Výška:"

msgid "&Rotation:"
msgstr "&Otočenie:"

msgid "Basepoint:"
msgstr "Základný bod:"

msgid "Level"
msgstr "Úroveň"

msgid "Shape:"
msgstr "Tvar:"

msgid "&Edit Shape..."
msgstr "&Upraviť tvar..."

msgid ""
"R&ound\n"
"Corners:"
msgstr ""
"Za&obliť\n"
"Rohy:"

msgid "Distance of Text"
msgstr "Vzdialenosť textu"

msgid "Colu&mns:"
msgstr "&Stĺpce:"

msgid "&Gap:"
msgstr "&Odstup:"

msgid "To&p:"
msgstr "&Horný:"

msgid "&Bottom:"
msgstr "&Dolný:"

msgid "&Left:"
msgstr "&Ľavý:"

msgid "&Right:"
msgstr "P&ravý:"

msgid "T&abulators..."
msgstr "T&abulátory..."

msgid "Path Text Properties"
msgstr "Vlastnosti textu na krivky"

msgid "Show Curve"
msgstr "Zobraziť krivku"

msgid "Start Offset:"
msgstr "Počiatočný posun:"

msgid "Distance from Curve:"
msgstr "Vzdialenosť od krivky:"

msgid "Text &Flows Around Frame"
msgstr "Text o&bteká okolo rámu"

msgid "Use &Bounding Box"
msgstr "Použiť &viazané pole"

msgid "&Use Contour Line"
msgstr "Po&užiť vrstevnicu"

msgid "&Font Size:"
msgstr "V&eľkosť písma:"

msgid "Custom Spacing"
msgstr "Vlastné medzery"

msgid "&Kerning:"
msgstr "Vyrovnávanie zna&kov (kerning):"

msgid "L&ine Spacing:"
msgstr "R&iadkovanie:"

msgid "St&yle:"
msgstr "Š&týl:"

msgid "Lan&guage:"
msgstr "&Jazyk:"

msgid "&Free Scaling"
msgstr "Voľ&ná zmena veľkosti"

msgid "X-Sc&ale:"
msgstr "X-Mierk&a:"

msgid "Y-Scal&e:"
msgstr "Y-Mi&erka:"

msgid "Scale &To Frame Size"
msgstr "Zmeniť veľ&kosť na rozmer rámu"

msgid "P&roportional"
msgstr "P&roporcionálne"

msgid "Input Profile:"
msgstr "Vložiť profil:"

msgid "Rendering Intent:"
msgstr "Účel generovania:"

msgid "Left Point"
msgstr "Ľavý bod"

msgid "End Points"
msgstr "Koncové body"

msgid "&Basepoint:"
msgstr "Základný &bod:"

msgid "T&ype of Line:"
msgstr "T&yp čiary:"

msgid "Line &Width:"
msgstr "Ší&rka čiary:"

msgid "Miter Join"
msgstr "Kolmý spoj"

msgid "Bevel Join"
msgstr "Skosený spoj"

msgid "Round Join"
msgstr "Oblý spoj"

msgid "Ed&ges:"
msgstr "&Hrany:"

msgid "Flat Cap"
msgstr "Rovná hlavička"

msgid "Square Cap"
msgstr "Štvorcová hlavička"

msgid "Round Cap"
msgstr "Oblá hlavička"

msgid "&Endings:"
msgstr "Ukonč&enia:"

msgid "No Style"
msgstr "Bez štýlu"

msgid "Cell Lines"
msgstr "Čiary bunky"

msgid "Line at Top"
msgstr "Horná čiara"

msgid "Line at the Left"
msgstr "Ľavá čiara"

msgid "Line at the Right "
msgstr "Pravá čiara"

msgid "Line at Bottom"
msgstr "Dolná čiara"

msgid "Name of selected object"
msgstr "Názov zvoleného objektu"

msgid "Horizontal position of current basepoint"
msgstr "Vodorovná pozícia aktuálneho základného bodu"

msgid "Vertical position of current basepoint"
msgstr "Zvislá pozícia aktuálneho základného bodu"

msgid "Width"
msgstr "Šírka"

msgid "Height"
msgstr "Výška"

msgid "Rotation of object at current basepoint"
msgstr "Otočenie objektu v aktuálnom základnom bode"

msgid "Point from which measurements or rotation angles are referenced"
msgstr "Bod, od ktorého sú odvodené vzdialenosti alebo uhly rotácie"

msgid "Select top left for basepoint"
msgstr "Zvoliť ľavý horný roh za základný bod"

msgid "Select top right for basepoint"
msgstr "Zvoliť pravý horný roh za základný bod"

msgid "Select bottom left for basepoint"
msgstr "Zvoliť ľavý dolný roh za základný bod"

msgid "Select bottom right for basepoint"
msgstr "Zvoliť pravý dolný roh za základný bod"

msgid "Select center for basepoint"
msgstr "Zvoliť stred za základný bod"

msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Vodorovne zameniť"

msgid "Flip Vertical"
msgstr "Zvislo zameniť"

msgid "Move one level up"
msgstr "Presunúť o jednu úroveň vyššie"

msgid "Move one level down"
msgstr "Presunúť o jednu úroveň nižšie"

msgid "Move to front"
msgstr "Presunúť dopredu"

msgid "Move to back"
msgstr "Presunúť dozadu"

msgid "Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom"
msgstr ""
"Ukazuje hladinu zvoleného objektu. 0 znamená, že objekt je na najnižšej "
"úrovni"

msgid "Lock or unlock the object"
msgstr "Uzamknúť alebo odomknúť objekt"

msgid "Lock or unlock the size of the object"
msgstr "Uzamknúť alebo odomknúť veľkosť objekt"

msgid "Enable or disable printing of the object"
msgstr "Povoliť alebo zakázať tlač objektu"

msgid "Make text in lower frames flow around the object shape"
msgstr "Povoliť obtekanie textu v nižších rámoch okolo zvoleného objektu"

msgid "Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow"
msgstr "Použiť obklopujúce pole namiesto tvaru rámu pre tok textu"

msgid "Use a second line originally based on the frame's shape for text flow"
msgstr "Použiť druhú čiaru pôvodne založenú na tvare rámu pre tok textu"

msgid "Scaling width of characters"
msgstr "Zmena šírky znakov"

msgid "Saturation of color of text stroke"
msgstr "Sýtosť farby obrysu písma"

msgid "Saturation of color of text fill"
msgstr "Sýtosť farby výplne textu"

msgid "Reverse Writing"
msgstr "Písať sprava doľava"

msgid "Manual Kerning"
msgstr "Ručné párovanie znakov (Kerning)"

msgid "Style of current paragraph"
msgstr "Štýl aktuálneho odseku"

msgid "Hyphenation language of frame"
msgstr "Jazyk rámu pre delenie slov"

msgid "Change settings for left or end points"
msgstr "Zmena nastavenia bodov čiary"

msgid "Pattern of line"
msgstr "Štýl čiary"

msgid "Thickness of line"
msgstr "Hrúbka čiary"

msgid "Type of line joins"
msgstr "Typ spojenia čiar"

msgid "Type of line end"
msgstr "Zakončenie čiar"

msgid "Line style of current object"
msgstr "Štýl čiary aktuálneho objektu"

msgid "Choose the shape of frame..."
msgstr "Vyberte tvar rámu..."

msgid "Edit shape of the frame..."
msgstr "Upraviť tvar rámu..."

msgid "Set radius of corner rounding"
msgstr "Nastaví polomer zaoblenia rohov"

msgid "Number of columns in text frame"
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"

msgid "Switches between Gap or Column width"
msgstr "Prepína medzi medzerou alebo šírkou stĺpca"

msgid "Distance between columns"
msgstr "vzdialenosť medzi stĺpcami"

msgid "Distance of text from top of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od horného okraja rámu"

msgid "Distance of text from bottom of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od dolného okraja rámu"

msgid "Distance of text from left of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od ľavého okraja rámu"

msgid "Distance of text from right of frame"
msgstr "Vzdialenosť textu od pravého okraja rámu"

msgid "Edit tab settings of text frame..."
msgstr "Úprava nastavení tabulátorov textového rámu..."

msgid "Allow the image to be a different size to the frame"
msgstr "Povolí nastavenie iných rozmerov obrázku ako má rám"

msgid "Horizontal offset of image within frame"
msgstr "Vodorovný posun obrázku v ráme"

msgid "Vertical offset of image within frame"
msgstr "Zvislý posun obrázku v ráme"

msgid "Resize the image horizontally"
msgstr "Zmena šírky obrázku"

msgid "Resize the image vertically"
msgstr "Zmeniť výšku obrázku"

msgid "Keep the X and Y scaling the same"
msgstr "Použije sa rovnaká zmena veľkosti pre oba rozmery (X a Y)"

msgid "Keep the aspect ratio"
msgstr "Zachovať pomer strán"

msgid "Make the image fit within the size of the frame"
msgstr "Obrázok zmení veľkosť podľa rozmeru rámu"

msgid "Use image proportions rather than those of the frame"
msgstr "Obrázok si zachová svoje proporcie"

msgid "Source profile of the image"
msgstr "Zdrojový profil obrázku"

msgid "Rendering intent for the image"
msgstr "Účel generovania obrázka"

msgid "&X1:"
msgstr "&X1:"

msgid "X&2:"
msgstr "X&2:"

msgid "Y&1:"
msgstr "Y&1:"

msgid "&Y2:"
msgstr "&Y2:"

msgid "Column width"
msgstr "Šírka stĺpca"

msgid ""
"Name \"%1\" isn't unique.\n"
"Please choose another."
msgstr ""
"Názov \"%1\" nie je jedinečný.\n"
"Vyberte si, prosím, iný."

msgid "pt"
msgstr "pt"

msgid "mm"
msgstr "mm"

msgid "in"
msgstr "in"

msgid "p"
msgstr "p"

msgid "Line Width:"
msgstr "Šírka čiary:"

msgid " pt "
msgstr " pt "

msgid "Solid Line"
msgstr "Plná čiara"

msgid "Dashed Line"
msgstr "Čiarkovaná čiara"

msgid "Dotted Line"
msgstr "Bodkovaná čiara"

msgid "Dash Dot Line"
msgstr "Bodko-čiarkovaná čiara"

msgid "Dash Dot Dot Line"
msgstr "Čiarka-bodko-bodkovaná čiara"

msgid "Edit Templates"
msgstr "Upraviť šablóny"

msgid "Do you really want do delete this Template?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť túto šablónu?"

msgid "New Template"
msgstr "Nová šablóna"

msgid "Copy #%1 of "
msgstr "Kópia  #%1 z "

msgid "New Document"
msgstr "Nový dokument"

msgid "Page Size"
msgstr "Veľkosť strany"

msgid "&Size:"
msgstr "&Veľkosť:"

msgid "Legal"
msgstr "Legal"

msgid "Letter"
msgstr "Letter"

msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"

msgid "Orie&ntation:"
msgstr "Orie&ntácia:"

msgid "&Facing Pages"
msgstr "&Protiľahlé strany"

msgid "Left &Page First"
msgstr "&Prvá strana vľavo"

msgid "Margin Guides"
msgstr "Vodítka okrajov"

msgid "&Top:"
msgstr "&Hore:"

msgid "F&irst Page Number:"
msgstr "Č&íslo prvej strany:"

msgid "&Default Unit:"
msgstr "Štan&dardná jednotka:"

msgid "Points (pts)"
msgstr "Body (pts)"

msgid "Millimetres (mm)"
msgstr "Milimetre (mm)"

msgid "Inches (in)"
msgstr "Palce (in)"

msgid "Picas (p)"
msgstr "Piká (p)"

msgid "&Automatic Text Frames"
msgstr "&Autom. textové rámy"

msgid "Column Guides"
msgstr "Vodítka stĺpcov"

msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
msgstr "veľkosť strany dokumentu, či už štandardná alebo vlastná"

msgid "Orientation of the document's pages"
msgstr "Orientácia strán dokumentu"

msgid "Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""

msgid ""
"Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page "
"size"
msgstr ""

msgid "Enable single or spread based layout"
msgstr ""

msgid "Make the first page the left page of the document"
msgstr ""

msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
msgstr ""

msgid "Distance between the bottom margin guide and the edge of the page"
msgstr ""

msgid ""
"Distance between the left margin guide and the edge of the page.\n"
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
"correct margins for binding"
msgstr ""

msgid ""
"Distance between the right margin guide and the edge of the page.\n"
"If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the "
"correct margins for binding"
msgstr ""

msgid "First page number of the document"
msgstr ""

msgid "Default unit of measurement for document editing"
msgstr ""

msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
msgstr ""

msgid "Number of columns to create in automatically created text frames"
msgstr ""

msgid "Distance between automatically created columns"
msgstr ""

msgid "&Inside:"
msgstr "&Vnútorný:"

msgid "O&utside:"
msgstr "V&onkajší:"

msgid "Left Page"
msgstr "Ľavá strana"

msgid "Right Page"
msgstr "Pravá strana"

msgid "Copy Here"
msgstr "Kopírovať sem"

msgid "Move Here"
msgstr "Sem presunúť"

msgid "Show &Margins"
msgstr "Zobraziť o&kraje"

msgid "Show &Frames"
msgstr "Zobraziť &rámy"

msgid "Show &Images"
msgstr "Ukázať &obrázky"

msgid "Show &Grid"
msgstr "Zobraziť m&riežku"

msgid "Show G&uides"
msgstr "Zobraziť &vodítka"

msgid "Show &Baseline Grid"
msgstr "Zo&braziť pomocnú mriežku"

msgid "Sn&ap to Grid"
msgstr "Priti&ahnuť k mriežke"

msgid "Sna&p to Guides"
msgstr "&Pritiahnuť k vodítkam"

msgid "Picture"
msgstr "Obrázok"

msgid "File: "
msgstr "Súbor: "

msgid "Original PPI: "
msgstr "Pôvodné PPI"

msgid "Actual PPI: "
msgstr "Aktuálne PPI: "

msgid "Linked Text"
msgstr "Prepojený text"

msgid "Text Frame"
msgstr "Textový rám"

msgid "Text on a Path"
msgstr "Text na cestu"

msgid "Paragraphs: "
msgstr "Odseky"

msgid "Words: "
msgstr "Slová:"

msgid "Chars: "
msgstr "Znaky"

msgid "Print: "
msgstr "Tlačiť: "

msgid "Enabled"
msgstr "Povolené"

msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"

msgid "In&fo"
msgstr "In&fo"

msgid "&Get Picture..."
msgstr "V&ložiť obrázok..."

msgid "I&mage Visible"
msgstr "&Viditeľný obrázok"

msgid "&Update Picture"
msgstr "Ak&tualizovať obrázok"

msgid "&Edit Picture"
msgstr "&Upraviť obrázok"

msgid "&Adjust Frame to Picture"
msgstr "&Prispôsobiť rám podľa obrázku"

msgid "&Get Text..."
msgstr "V&ložiť text..."

msgid "&Append Text..."
msgstr "Pr&ipojiť text..."

msgid "&Edit Text..."
msgstr "&Upraviť text..."

msgid "Is PDF &Bookmark"
msgstr "Je PDF &záložkou"

msgid "Is PDF A&nnotation"
msgstr "Je PDF a&notáciou"

msgid "Annotation P&roperties"
msgstr "V&lastnosti anotácie"

msgid "Field P&roperties"
msgstr "Vlas&tnosti pola"

msgid "&PDF Options"
msgstr "Nastavenia &PDF"

msgid "Edit Text..."
msgstr "Upraviť text..."

msgid "&Lock"
msgstr "&Zamknúť"

msgid "Un&lock"
msgstr "Odo&mknúť"

msgid "Lock Object &Size"
msgstr "Uzamknúť veľko&sť objektu"

msgid "Unlock Object &Size"
msgstr "Odomknúť veľko&sť objektu"

msgid "Send to S&crapbook"
msgstr "Poslať do z&ápisníka"

msgid "Send to La&yer"
msgstr "Poslať do vrstv&y"

msgid "&Insert Sample Text"
msgstr "Vlož&iť ukážkový text"

msgid "&Group"
msgstr "Zos&kupiť"

msgid "Un&group"
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"

msgid "Le&vel"
msgstr "Úro&veň"

msgid "Send to &Back"
msgstr "Presunúť &dozadu"

msgid "Bring to &Front"
msgstr "Presunúť do&predu"

msgid "&Lower"
msgstr "Z&nížiť"

msgid "&Raise"
msgstr "Z&výšiť"

msgid "&Picture Frame"
msgstr "&Rám obrázka"

msgid "Pol&ygon"
msgstr "&Mnohouholník"

msgid "&Outlines"
msgstr "&Obrysy"

msgid "&Text Frame"
msgstr "&Textový rám"

msgid "&Bezier Curve"
msgstr "&Bézierová krivka"

msgid "Conve&rt to"
msgstr "Konve&rzia na"

msgid "C&lear Contents"
msgstr "V&ymazať obsah"

msgid "Show P&roperties..."
msgstr "Zob&raziť vlastnosti..."

msgid "Hide P&roperties..."
msgstr "Sk&ryť vlastnosti..."

msgid "Do you really want to clear all your Text?"
msgstr "Skutočne chcete odstrániť celý text?"

msgid "The Program"
msgstr "Program"

msgid "is missing!"
msgstr "chýba!"

msgid "Copy of"
msgstr "Kópia z "

msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

msgid "Line"
msgstr "Čiara"

msgid "Polygon"
msgstr "Mnohouholník"

msgid "Polyline"
msgstr "Lomená čiara"

msgid "PathText"
msgstr "Text na cestu"

msgid "Create PDF File"
msgstr "Vytvoriť PDF-súbor"

msgid "O&utput to File:"
msgstr "Výst&up do súboru:"

msgid "Cha&nge..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "Export Range"
msgstr "Exportovať rozsah"

msgid "&All Pages"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "C&hoose Pages"
msgstr "Zvo&liť strany"

msgid "File Options"
msgstr "Súborové nastavenia"

msgid "Compatibilit&y:"
msgstr "Kompatibili&ta:"

msgid "&Binding:"
msgstr "&Viazanie:"

msgid "Left Margin"
msgstr "Ľavý okraj"

msgid "Right Margin"
msgstr "Pravý okraj"

msgid "Generate &Thumbnails"
msgstr "Vy&tvoriť náhľady"

msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
msgstr "U&ložiť prepojené textové rámy ako PDF články"

msgid "&Include Bookmarks"
msgstr "Vrátane zálož&iek"

msgid " dpi"
msgstr " dpi"

msgid "&Resolution:"
msgstr "&Rozlíšenie:"

msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
msgstr "Kom&primovať text a vektorovú grafiku"

msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavenie obrázku"

msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"

msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

msgid "Zip"
msgstr "Zip"

msgid "&Method:"
msgstr "&Metóda:"

msgid "&Quality:"
msgstr "&Kvalita:"

msgid "Maximum"
msgstr "Maximum"

msgid "High"
msgstr "Vysoká"

msgid "Medium"
msgstr "Stredná"

msgid "Low"
msgstr "Nízka"

msgid "Minimum"
msgstr "Minimum"

msgid "&Downsample Images to:"
msgstr "Z&níženie kvality obrázkov na:"

msgid "&General"
msgstr "&Všeobecné"

msgid "&Embed all Fonts"
msgstr "Vložiť vš&etky písma"

msgid "Embedding"
msgstr "Vkladanie"

msgid "Available Fonts:"
msgstr "Dostupné písma:"

msgid "&>>"
msgstr "&>>"

msgid "&<<"
msgstr "&<<"

msgid "Fonts to embed:"
msgstr "Písma na vloženie:"

msgid "&Fonts"
msgstr "&Písma"

msgid "Enable &Presentation Effects"
msgstr "&Povoliť prezentačné efekty"

msgid "Page"
msgstr "Strana"

msgid "Show Page Pre&views"
msgstr "Zo&braziť náhľady pre strany"

msgid "Effects"
msgstr "Efekty"

msgid "&Display Duration:"
msgstr "&Doba zobrazenia:"

msgid "Effec&t Duration:"
msgstr "&Trvanie efektu:"

msgid "Effect T&ype:"
msgstr "T&yp efektu:"

msgid "&Moving Lines:"
msgstr "Pres&úvanie riadkov:"

msgid "F&rom the:"
msgstr "&Z:"

msgid "D&irection:"
msgstr "S&mer:"

msgid " sec"
msgstr " sek"

msgid "No Effect"
msgstr "Bez efektu"

msgid "Blinds"
msgstr "Pruhy"

msgid "Box"
msgstr "Rám"

msgid "Dissolve"
msgstr "Rozpustenie"

msgid "Glitter"
msgstr "Lesk"

msgid "Split"
msgstr "Rozdeliť"

msgid "Wipe"
msgstr "Zotrieť"

msgid "Inside"
msgstr "Vnútorný"

msgid "Outside"
msgstr "Vonkajší"

msgid "Left to Right"
msgstr "Zľava doprava"

msgid "Top to Bottom"
msgstr "Zhora dole"

msgid "Bottom to Top"
msgstr "Zdola hore"

msgid "Right to Left"
msgstr "Sprava doľava"

msgid "Top-left to Bottom-Right"
msgstr "Zľava hore doprava dole"

msgid "&Apply Effect on all Pages"
msgstr "Použiť efekt n&a všetky strany"

msgid "E&xtras"
msgstr "E&xtra"

msgid "&Use Encryption"
msgstr "Po&užiť šifrovanie"

msgid "Passwords"
msgstr "Heslá"

msgid "&User:"
msgstr "&Používateľ:"

msgid "&Owner:"
msgstr "V&lastník:"

msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Allow &Printing the Document"
msgstr "&Povoliť tlač dokumentu"

msgid "Allow &Changing the Document"
msgstr "P&ovoliť zmeny dokumentu"

msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
msgstr "Povoliť kopírovanie textu a grafik&y"

msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
msgstr "Povoliť pridávanie &anotácií a polí"

msgid "S&ecurity"
msgstr "Be&zpečnosť"

msgid "General"
msgstr "Všeobecné"

msgid "Output &Intended For:"
msgstr "Plánovaný &výstup pre:"

msgid "Screen / Web"
msgstr "Obrazovka/Web"

msgid "Printer"
msgstr "Tlačiareň"

msgid "&Use Custom Rendering Settings"
msgstr "Po&užiť vlastné nastavenia generovania"

msgid "Rendering Settings"
msgstr "Nastavenie generovania"

msgid "Fre&quency:"
msgstr "Fre&kvencia:"

msgid "&Angle:"
msgstr "&Uhol:"

msgid "S&pot Function:"
msgstr ""

msgid "Simple Dot"
msgstr "Bodka"

msgid "Round"
msgstr "Kruh"

msgid "Ellipse"
msgstr "Elipsa"

msgid "Solid Colors:"
msgstr "Plné farby (Solid colors):"

msgid "Use ICC Profile"
msgstr "Použiť ICC-profil"

msgid "Profile:"
msgstr "Profil:"

msgid "Rendering-Intent:"
msgstr "Účel generovania:"

msgid "Images:"
msgstr "Obrázky:"

msgid "Don't use embedded ICC profiles"
msgstr "Nepoužívať vložené ICC profily"

msgid "C&olor"
msgstr "&Farba"

msgid "PDF/X-3 Output Intent"
msgstr "Výstup do PDF/X-3"

msgid "&Info String:"
msgstr "&Informačný reťazec:"

msgid "Output &Profile:"
msgstr "Výstupný &profil:"

msgid "Trim Box"
msgstr "Orezanie"

msgid "PDF/X-&3"
msgstr "PDF/X-&3"

msgid "Export all pages to PDF"
msgstr "Exportovať všetky strany do PDF"

msgid "Export a range of pages to PDF"
msgstr "Exportovať rozsah strán do PDF"

msgid ""
"Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the "
"widest compatibility.\n"
"Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or "
"you require 128 bit encryption.\n"
"PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable "
"when you have activated color management."
msgstr ""

msgid ""
"Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know\n"
"you need to change it leave the default choice - Left."
msgstr ""

msgid ""
"Generates thumbnails of each page in the PDF.\n"
"Some viewers can use the thumbnails for navigation."
msgstr ""

msgid ""
"Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a "
"PDF."
msgstr ""

msgid ""
"Embed the bookmarks you created in your document.\n"
"These are useful for navigating long PDF documents."
msgstr ""

msgid ""
"Export resolution of text and vector graphics.\n"
"This does not affect the resolution of bitmap images like photos."
msgstr ""

msgid ""
"Compression of text and graphics.\n"
"Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size."
msgstr ""

msgid ""
"Version of compression for images.\n"
"Automatic allows Scribus to choose the best method.\n"
"ZIP is good for images with solid colors.\n"
"JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with "
"slight image loss possible).\n"
"Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression "
"options."
msgstr ""

msgid ""
"Compression levels: Minimum (25\\%), Low (50\\%), Medium (75\\%), High (85\\"
"%), Maximum (95\\%)"
msgstr ""

msgid ""
"Downsample your bitmap images to the selected DPI.\n"
"Leaving this unchecked will render them at their native resolution."
msgstr ""

msgid "DPI (Dots Per Inch) for image export."
msgstr ""

msgid ""
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts\n"
"will preserve the layout and appearance of your document."
msgstr ""

msgid "Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode."
msgstr ""

msgid "Show page previews of each page listed above."
msgstr ""

msgid ""
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
"selected page."
msgstr ""

msgid ""
"Length of time the effect runs.\n"
"A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down."
msgstr ""

msgid "Type of the display effect."
msgstr ""

msgid "Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects."
msgstr ""

msgid "Starting position for the box and split effects."
msgstr ""

msgid "Direction of the glitter or wipe effects."
msgstr ""

msgid "Apply the selected effect to all pages."
msgstr "Použiť zvolený efekt na všetky strany."

msgid ""
"Enable the security features in your exported PDF.\n"
"If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit "
"encryption.\n"
"If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit "
"encryption.\n"
"Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and "
"does have some limitations."
msgstr ""

msgid ""
"Choose a master password which enables or disables all the\n"
"security features in your exported PDF"
msgstr ""

msgid "Choose a password for users to be able to read your PDF."
msgstr ""

msgid "Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. "
msgstr ""

msgid "Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented."
msgstr ""

msgid ""
"Allow copying of text or graphics from the PDF. \n"
"If un-checked, text and graphics cannot be copied."
msgstr ""

msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
msgstr ""

msgid ""
"Color model for the output of your PDF.\n"
"Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for "
"printing on typical inkjets.\n"
"Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer."
msgstr ""

msgid ""
"This is an advanced setting which is not enabled by default. This should "
"only be enabled\n"
"when specifically requested by your printer and they have given you the "
"exact details needed.\n"
"Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not "
"portable across systems."
msgstr ""

msgid "Embed a color profile for solid colors"
msgstr ""

msgid "Color profile for solid colors"
msgstr ""

msgid "Rendering intent for solid colors"
msgstr "Účel generovania pre plných farieb"

msgid "Embed a color profile for images"
msgstr ""

msgid "Do not use color profiles that are embedded in source images"
msgstr ""

msgid "Color profile for images"
msgstr ""

msgid "Rendering intent for images"
msgstr "Účel generovania pre obrázky"

msgid ""
"Output profile for printing. If possible, get some guidance from your "
"printer on profile selection."
msgstr ""

msgid ""
"Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail\n"
"PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document."
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
msgstr ""

msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
msgstr ""

msgid "Result"
msgstr "Výsledok"

msgid "Search Results for: "
msgstr "Hľadať výsledok pre:"

msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"

msgid "Select"
msgstr "Výber"

msgid "Pictures"
msgstr "Obrázky"

msgid "Path"
msgstr "Cesta"

msgid "Print"
msgstr "Tlač"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "Goto"
msgstr "Ísť na"

msgid "Missing"
msgstr "Chýba"

msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

msgid "Polygon Properties"
msgstr "Vlastnosti mnohouholníkov"

msgid "Corn&ers:"
msgstr "R&ohy:"

msgid "Conve&x Polygon"
msgstr "Konve&xný mnohouholník"

msgid "&Factor:"
msgstr "&Faktor:"

msgid "Number of corners for polygons"
msgstr "Počet uhlov pre mnohouholník"

msgid "Degrees of rotation for polygons"
msgstr "Stupne otočenia pre mnohouholníky"

msgid "Polygons will be convex rather than concave"
msgstr "Mnohouholníky budú radšej konvexné než konkávne"

msgid "Sample Polygon"
msgstr "Ukážka mnohouholníka"

msgid "Change the angles at which lines of the polygon join"
msgstr "Zmení uhly, v ktorých sa spájajú čiary mnohouholníka"

msgid "Document Setup"
msgstr "Nastavenie dokumentu"

msgid "&Outside:"
msgstr "V&onkajší:"

msgid "Scrapbook"
msgstr "Zápisník"

msgid "&Load..."
msgstr "Načí&tať..."

msgid "&Small"
msgstr "&Malé"

msgid "&Medium"
msgstr "&Stredné"

msgid "&Large"
msgstr "&Veľké"

msgid "&Preview"
msgstr "&Náhľad"

msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
msgstr "Zápisník (*.scs);;Všetky súbory (*)"

msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"

msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"

msgid "Object"
msgstr "Objekt"

msgid "New Entry"
msgstr "Nová položka"

msgid "Initializing..."
msgstr "Inicializácia..."

msgid "Scribus "
msgstr "Scribus "

msgid "Create a new Document"
msgstr "Vytvorí nový dokument"

msgid "Open a Document"
msgstr "Otvorí dokument"

msgid "Save the current Document"
msgstr "Uloží aktuálny dokument"

msgid "Close the current Document"
msgstr "Zavrie aktuálny dokument"

msgid "Print the current Document"
msgstr "Vytlačí aktuálny dokument"

msgid "Save the current Document as PDF"
msgstr "Uložiť aktuálny dokument ako PDF"

msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Hľadanie písem"

msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
msgstr "Vo vašom systéme nie sú postscriptové písma"

msgid "Exiting now"
msgstr "Končím"

msgid "Fatal Error"
msgstr "Kritická chyba"

msgid "Smart Hyphen"
msgstr "Inteligentný spojovník"

msgid "Align Left"
msgstr "Zarovnať vľavo"

msgid "Align Right"
msgstr "Zarovnať vpravo"

msgid "Align Center"
msgstr "Zarovnať do stredu"

msgid "Insert Page Number"
msgstr "Vloženie čísla strany"

msgid "Attach Text to Path"
msgstr "Pripojiť text k ceste"

msgid "Show Layers"
msgstr "Zobraziť vrstvy"

msgid "Javascripts..."
msgstr "Java skript..."

msgid "Undo"
msgstr "Späť"

msgid "Show Page Palette"
msgstr "Zobraziť paletu strany"

msgid "Lock/Unlock"
msgstr "Uzamknutie/Odomknutie"

msgid "Non Breaking Space"
msgstr "Nedeliteľná medzera"

msgid "Reading Preferences"
msgstr "Načítavanie nastavení"

msgid "Getting ICC Profiles"
msgstr "Získavanie ICC profilov"

msgid "Init Hyphenator"
msgstr "Inicializácia delenia slov"

msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr "Nastavovanie klávesov"

msgid "&Color Management..."
msgstr "Správa &farieb..."

msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Načítavanie zápisníka"

msgid "Initializing Plugins"
msgstr "Inicializácia zásuvných modulov"

msgid "Open &Recent"
msgstr "Otvoriť n&edávne"

msgid "Open..."
msgstr "Otvoriť..."

msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"

msgid "Save"
msgstr "Uložiť"

msgid "Save as..."
msgstr "Uložiť ako..."

msgid "Re&vert to Saved"
msgstr "&Vrátiť sa k uloženému"

msgid "Collect for O&utput..."
msgstr "Priečinok pre výst&up..."

msgid "&Get Text/Picture..."
msgstr "V&ložiť text/obrázok..."

msgid "Append &Text..."
msgstr "Pripojiť &text..."

msgid "Import &Page(s)..."
msgstr "Im&portovať stranu..."

msgid "&Import"
msgstr "&Import"

msgid "Save &Text..."
msgstr "Uložiť &text..."

msgid "Save Page as &EPS..."
msgstr "Uložiť stranu ako &EPS..."

msgid "Save as P&DF..."
msgstr "Uložiť ako P&DF..."

msgid "&Export"
msgstr "&Export"

msgid "Document &Information..."
msgstr "&Informácie o dokumente"

msgid "Document Info..."
msgstr "Informácie o dokumente..."

msgid "Document &Setup..."
msgstr "Na&stavenie dokumentu..."

msgid "Document Setup..."
msgstr "Nastavenie dokumentu..."

msgid "&Print..."
msgstr "&Tlačiť..."

msgid "Print..."
msgstr "Tlač..."

msgid "&Quit"
msgstr "&Koniec"

msgid "Quit"
msgstr "Koniec"

msgid "Select &All"
msgstr "Vybrať &všetko"

msgid "Cut"
msgstr "Vystrihnúť"

msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"

msgid "Paste"
msgstr "Vložiť"

msgid "Clear"
msgstr "Vymazať"

msgid "Select all"
msgstr "Vybrať všetko"

msgid "&Search/Replace..."
msgstr "&Hľadať/Nahradiť..."

msgid "C&olors..."
msgstr "&Farby..."

msgid "Colors..."
msgstr "Farby..."

msgid "&Paragraph Styles..."
msgstr "Štýly o&dstavca..."

msgid "&Line Styles..."
msgstr "Štý&ly čiar..."

msgid "Styles..."
msgstr "Štýly..."

msgid "&Templates..."
msgstr "Ša&blóny..."

msgid "Templates..."
msgstr "Šablóny..."

msgid "&Javascripts..."
msgstr "&Java skript"

msgid "Select New Font"
msgstr "Vybrať nové písmo:"

msgid "Duplicate"
msgstr "Duplikovať"

msgid "&Multiple Duplicate"
msgstr "&Viacnásobné duplikovanie"

msgid "Group"
msgstr "Zoskupiť"

msgid "&Ungroup"
msgstr "Z&rušiť zoskupenie"

msgid "Un-group"
msgstr "Zrušiť zoskupenie"

msgid "Send to Back"
msgstr "Preniesť do pozadia"

msgid "Bring to Front"
msgstr "Preniesť do popredia"

msgid "Lower"
msgstr "Dozadu"

msgid "Raise"
msgstr "Dopredu"

msgid "Distribute/&Align..."
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."

msgid "Distribute/Align..."
msgstr "Umiestniť/zarovnať..."

msgid "&Edit Frame"
msgstr "&Upraviť rám"

msgid "&Attach Text to Path"
msgstr "&Pripojiť text k ceste"

msgid "&Detach Text from Path"
msgstr "O&dpojiť text z ceste"

msgid "&Combine Polygons"
msgstr "&Spojiť mnohouholníky"

msgid "Split &Polygons"
msgstr "Ro&zdeliť mnohouholníky"

msgid "C&onvert to Outlines"
msgstr "K&onvertovať na obrysy"

msgid "&Insert..."
msgstr "&Vložiť..."

msgid "Insert..."
msgstr "Vložiť..."

msgid "&Delete..."
msgstr "&Odstrániť..."

msgid "Delete..."
msgstr "Odstrániť..."

msgid "&Move..."
msgstr "&Presunúť..."

msgid "Move..."
msgstr "Presunúť..."

msgid "&Apply Template..."
msgstr "Použiť š&ablónu..."

msgid "Apply Template..."
msgstr "Použiť šablónu..."

msgid "Manage &Guides..."
msgstr "O&vládanie vodítok..."

msgid "Manage Guides..."
msgstr "Ovládanie vodítok..."

msgid "&Fit in Window"
msgstr "Pr&ispôsobiť oknu"

msgid "Fit in Window"
msgstr "Prispôsobiť oknu"

msgid "50%"
msgstr "50%"

msgid "75%"
msgstr "75%"

msgid "&100%"
msgstr "&100%"

msgid "100%"
msgstr "100%"

msgid "200%"
msgstr "200%"

msgid "&Thumbnails"
msgstr "Minia&túry"

msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatúry"

msgid "Hide Margins"
msgstr "Skryť okraje"

msgid "Hide Frames"
msgstr "Skryť rámy"

msgid "Hide Images"
msgstr "Skryť obrázky"

msgid "Show Grid"
msgstr "Ukázať mriežku"

msgid "Snap to Grid"
msgstr "Pritiahnuť k mriežke"

msgid "&Properties"
msgstr "&Vlastnosti"

msgid "&Outline"
msgstr "&Prehľad"

msgid "Outline"
msgstr "Prehľad"

msgid "&Scrapbook"
msgstr "&Zápisník"

msgid "&Layers"
msgstr "V&rstvy"

msgid "P&age Palette"
msgstr "P&aleta strany"

msgid "&Bookmarks"
msgstr "Zá&ložky"

msgid "&Manage Pictures"
msgstr "&Správa obrázkov"

msgid "Manage Pictures"
msgstr "Správa obrázkov"

msgid "&Hyphenate Text"
msgstr "&Delenie slov v texte"

msgid "Hyphenate Text"
msgstr "Delenie slov v texte"

msgid "Toolti&ps"
msgstr "Ti&py pre nástroje"

msgid "&Tools"
msgstr "&Nástroje"

msgid "P&DF Tools"
msgstr "P&DF nástroje"

msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"

msgid "Tooltips"
msgstr "Ti&py pre nástroje"

msgid "P&references..."
msgstr "Nas&tavenia..."

msgid "&Fonts..."
msgstr "Písmo..."

msgid "Fonts..."
msgstr "Písmo..."

msgid "&Hyphenator..."
msgstr "&Delenie slov..."

msgid "&Keyboard Shortcuts..."
msgstr "&Klávesové skratky..."

msgid "&About Scribus"
msgstr "&O Scribuse"

msgid "About Scribus"
msgstr "O Scribuse"

msgid "About &Qt"
msgstr "Informácie o &Qt"

msgid "About Qt"
msgstr "O Qt"

msgid "Scribus &Manual..."
msgstr "Scribus &manuál"

msgid "Online-Help..."
msgstr "Online Pomocník..."

msgid "St&yle"
msgstr "Š&týl"

msgid "&Item"
msgstr "Objekt"

msgid "&Page"
msgstr "&Strana"

msgid "&View"
msgstr "&Zobraziť"

msgid "&Settings"
msgstr "Nas&tavenia"

msgid "&Windows"
msgstr "&Okná"

msgid "&Help"
msgstr "&Pomocník"

msgid "&Left"
msgstr "&Vľavo"

msgid "&Center"
msgstr "Do &stredu"

msgid "&Right"
msgstr "V&pravo"

msgid "&Block"
msgstr "Do &bloku"

msgid "&Forced"
msgstr "&Vynútené"

msgid "&Other..."
msgstr "&Iné..."

msgid "Strikethru"
msgstr "Prečiarknuté vyššie"

msgid "Small Caps"
msgstr "Kapitálky"

msgid "Superscript"
msgstr "Horný index"

msgid "Subscript"
msgstr "Dolný index"

msgid "Ready"
msgstr "Pripravený"

msgid "&Cascade"
msgstr "&Kaskáda"

msgid "&Tile"
msgstr "&Dláždenie"

msgid "Get Text/Picture..."
msgstr "Vložiť text/obrázok..."

msgid "Get Picture..."
msgstr "Vložiť obrázok..."

msgid "&Color"
msgstr "&Farba"

msgid "&Invert"
msgstr "&Invertovať"

msgid "&Font"
msgstr "&Písmo"

msgid "&Size"
msgstr "&Veľkosť"

msgid "&Effects"
msgstr "&Efekty"

msgid "&Alignment"
msgstr "&Zarovnanie"

msgid "&Shade"
msgstr "&Tieň"

msgid "&Tabulators..."
msgstr "&Tabulátory..."

msgid "Get Text..."
msgstr "Vložiť text..."

msgid "Font"
msgstr "Písmo"

msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

msgid "Style"
msgstr "Štýl"

msgid "Color"
msgstr "Farba"

msgid "Shade"
msgstr "Tieň"

msgid "Importing Pages..."
msgstr "Importovanie strán..."

msgid ""
"<p>You are trying to import more pages than there are available in the "
"current document counting from the active page.</p>Choose one of the "
"following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> "
"pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul><br>"
msgstr ""

msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"

msgid "Import done"
msgstr "Import je dokončený"

msgid "Found nothing to import"
msgstr "Nebolo nájdené nič na importovanie"

msgid "Loading..."
msgstr "Načítavam..."

msgid "All Supported Formats"
msgstr "Všetky podporované formáty"

msgid "All Files (*)"
msgstr "Všetky súbory (*)"

msgid "Text Files (*.txt);;All Files(*)"
msgstr "Textové súbory (*.txt);;Všetky súbory (*)"

msgid ""
"Can't write the File: \n"
"%1"
msgstr ""
"Nie je možné zapísať súbor: \n"
"%1"

msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Všetky súbory (*)"

msgid "Saving..."
msgstr "Ukladám..."

msgid "Printing..."
msgstr "Tlačím..."

msgid "Document"
msgstr "Dokument"

msgid "Printing failed!"
msgstr "Tlač sa nepodarila!"

msgid "Scribus Manual"
msgstr "Scribus manuál"

msgid "&Shade:"
msgstr "&Tieň:"

msgid "Hide Baseline Grid"
msgstr "Skryť mriežku základných čiar"

msgid "Show Baseline Grid"
msgstr "Zobraziť mriežku základných čiar"

msgid "The following Programs are missing:"
msgstr "Tieto programy chýbajú:"

msgid "Ghostscript : You cannot use EPS Images"
msgstr "Ghostscript : Nemôžete používať EPS obrázky"

msgid "EPS-Files (*.eps);;All Files (*)"
msgstr "EPS obrázky (*.eps);;Všetky súbory (*)"

msgid "Some Objects are locked."
msgstr "Niektoré objekty sú uzamknuté."

msgid "Lock all"
msgstr "Uzamknúť všetko"

msgid "Unlock all"
msgstr "Odomknúť všetko"

msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"

msgid "Lock"
msgstr "Uzamknúť"

msgid "Loading:"
msgstr "Načítavanie:"

msgid "Adjusting Colors"
msgstr "Prispôsobenie farieb"

msgid "&Undo Delete Object"
msgstr "S&päť zmazanie objektu"

msgid "&Undo Object Move"
msgstr "Vrátiť s&päť presun objektu"

msgid "&Undo Object Change"
msgstr "Vrátiť s&päť zmenu objektu"

msgid "English"
msgstr "Anglický"

msgid "German"
msgstr "Nemecký"

msgid "Spanish"
msgstr "Španielsky"

msgid "Italian"
msgstr "Taliansky"

msgid "French"
msgstr "Francúzsky"

msgid "Russian"
msgstr "Ruský"

msgid "Danish"
msgstr "Dánsky"

msgid "Slovak"
msgstr "Slovenský"

msgid "Hungarian"
msgstr "Maďarský"

msgid "Czech"
msgstr "Český"

msgid "Dutch"
msgstr "Holandský"

msgid "Portuguese"
msgstr "Portugalský"

msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrajinský"

msgid "Polish"
msgstr "Poľský"

msgid "Greek"
msgstr "Grécky"

msgid "Catalan"
msgstr "Katalánsky"

msgid "Finnish"
msgstr "Fínsky"

msgid "Irish"
msgstr "Írsky"

msgid "Lithuanian"
msgstr "Litovský"

msgid "Swedish"
msgstr "Švédsky"

msgid "Slovenian"
msgstr "Slovinský"

msgid "Scribus Crash"
msgstr "Pád Scribusu"

msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
msgstr "Scribus spadol kvôli signálu #%1"

msgid "Background"
msgstr "Pozadie"

msgid "Layer"
msgstr "Vrstva"

msgid "&Leave Anyway"
msgstr "Zaho&diť"

msgid "C&lose Anyway"
msgstr "&Zavrieť"

msgid "Document:"
msgstr "Dokument:"

msgid "has been changed since the last save."
msgstr "bol od posledného uloženia zmenený."

msgid "&Save Now"
msgstr "&Uložiť"

msgid "Show Page Previews"
msgstr "Zobraziť náhľady pre strany"

msgid "Show Template Names"
msgstr "Zobraziť názvy šablón"

msgid "Arrange Pages"
msgstr "Usporiadať strany"

msgid "Available Templates:"
msgstr "Dostupné šablóny:"

msgid "Document Pages:"
msgstr "Strany dokumentu:"

msgid "Facing Pages"
msgstr "Dvojstrany"

msgid "Left Page first"
msgstr "Prvá strana vľavo"

msgid "Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them."
msgstr "Strany alebo šablóny zmažete potiahnutím do odpadkového koša."

msgid "Previews all the pages of your document."
msgstr "Náhľady na všetky strany vášho dokumentu."

msgid ""
"Here are all your Templates, to create a new Page\n"
"drag a Template to the Pageview below."
msgstr ""
"Tu sú všetky vaše šablóny; na vytvorenie novej strany\n"
"potiahnite šablónu do náhľadu strany."

msgid "Select Fields"
msgstr "Zvoliť polia"

msgid "Available Fields"
msgstr "Dostupné polia:"

msgid "Selected Fields"
msgstr "Zvolené polia"

msgid "Element"
msgstr "Prvok"

msgid "Information"
msgstr "Informácie"

msgid "X:"
msgstr "X:"

msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"

msgid "Group "
msgstr "Zoskupiť "

msgid ""
"Do you really want to overwrite the File:\n"
"%1 ?"
msgstr ""
"Skutočne chcete prepísať súbor:\n"
"%1 ?"

msgid "Select Items"
msgstr "Vybrať položky"

msgid "Insert Text Frame"
msgstr "Vložiť textový rám"

msgid "Insert Picture"
msgstr "Vložiť obrázok"

msgid "Insert Table"
msgstr "Vložiť tabuľku"

msgid "Properties..."
msgstr "Vlastnosti..."

msgid "Insert Polygons"
msgstr "Vložiť mnohouholníky"

msgid "Insert Lines"
msgstr "Vložiť čiary"

msgid "Insert Bezier Curves"
msgstr "Vložiť bézierové krivky"

msgid "Insert Freehand Line"
msgstr "Vložiť rukou kreslenú čiaru"

msgid "Rotate Item"
msgstr "Otočiť objekt"

msgid "Zoom in or out"
msgstr "Zväčšiť alebo zmenšiť"

msgid "Edit Contents of Frame"
msgstr "Upraviť obsah rámu"

msgid "Edit the text with the Story Editor"
msgstr "Upraviť text v Story editore"

msgid "Link Text Frames"
msgstr "Prepojiť textové rámy"

msgid "Unlink Text Frames"
msgstr "Zrušiť prepojenie textových rámom"

msgid "Do measurements"
msgstr "Merať"

msgid "Draw various Shapes"
msgstr "Kreslenie rôznych tvarov"

msgid "PDF Tools"
msgstr "PDF nástroje"

msgid "Insert PDF Fields"
msgstr "Vložiť PDF polia"

msgid "Insert PDF Annotations"
msgstr "Vložiť PDF anotáciu"

msgid "Manage Tabulators"
msgstr "Správa tabulátorov"

msgid "Fill Color Settings"
msgstr "Nastavenia farby výplne:"

msgid "Stroke Color Settings"
msgstr "Nastavenia farby obrysu"

msgid "Character Settings"
msgstr "Nastavenia znakov"

msgid "Kerning:"
msgstr "Párovanie (kerning):"

msgid "Style Settings"
msgstr "Nastavenie štýlu"

msgid "Font Settings"
msgstr "Nastavenie písma"

msgid "Font of selected text"
msgstr "Písmo označeného textu"

msgid "Story Editor"
msgstr "Story Editor"

msgid "&Reload Text from Frame"
msgstr "&Znova načítať text z rámu"

msgid "&Save to File..."
msgstr "Uložiť do súboru..."

msgid "&Load from File..."
msgstr "Načítať zo súboru..."

msgid "Save &Document"
msgstr "Uložiť &dokument"

msgid "&Update Text Frame and Exit"
msgstr "&Aktualizovať textový rám a ukončiť"

msgid "&Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ukončiť b&ez aktualizácie textového rámu"

msgid "&Insert Special..."
msgstr "Vlož&iť špeciálne..."

msgid "&Edit Styles..."
msgstr "&Upraviť štýly"

msgid "&Fonts Preview..."
msgstr "Náhľad na písmo..."

msgid "&Update Text Frame"
msgstr "&Aktualizovať textový rám"

msgid "&Background..."
msgstr "&Pozadie..."

msgid "&Display Font..."
msgstr "Písm&o zobrazenia..."

msgid "Clear all Text"
msgstr "Odstrániť celý text"

msgid "Load Text from File"
msgstr "Načítať text zo súboru"

msgid "Save Text to File"
msgstr "Uložiť text do súboru..."

msgid "Update Text Frame and Exit"
msgstr "Aktualizovať textový rám a ukončiť"

msgid "Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ukončiť bez aktualizácie textového rámu"

msgid "Reload Text from Frame"
msgstr "Znovu načítať text z rámu"

msgid "Update Text Frame"
msgstr "Aktualizovať textový rám"

msgid "Search/Replace"
msgstr "Nájsť/Nahradiť"

msgid "Current Paragraph:"
msgstr "Aktuálny odsek:"

msgid "Totals:"
msgstr "Celkom:"

msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Chcete uložiť zmeny?"

msgid "&Insert Special"
msgstr "Vlož&iť špeciálne"

msgid "&Fonts Preview"
msgstr "Náhľad na &písma"

msgid "Do you really want to lose all your Changes?"
msgstr "Skutočne chcete stratiť všetky zmeny?"

msgid "Search for:"
msgstr "Hľadať:"

msgid "Paragraph Style"
msgstr "Štýl odstavca"

msgid "Font Effects"
msgstr "Efekty písma"

msgid "Fill Color"
msgstr "Farba výplne"

msgid "Fill Shade"
msgstr "Tieň výplne"

msgid "Stroke Color"
msgstr "Farba obrysu"

msgid "Stroke Shade"
msgstr "Tieň obrysu"

msgid "Left"
msgstr "Vľavo"

msgid "Center"
msgstr "Na stred"

msgid "Right"
msgstr "Vpravo"

msgid "Block"
msgstr "Do bloku"

msgid "Forced"
msgstr "Vynútené"

msgid "Replace with:"
msgstr "Nahradiť s:"

msgid "&Whole Word"
msgstr "&Celé slovo:"

msgid "&Ignore Case"
msgstr "&Ignorovať veľkosť písma"

msgid "&Search"
msgstr "&Hľadať"

msgid "&Replace"
msgstr "&Nahradiť"

msgid "Replace &All"
msgstr "Nahradiť &všetko"

msgid "Search finished"
msgstr "Vyhľadávanie ukončené"

msgid "Strike Out"
msgstr "Prečiarknuté"

msgid "Outline Text"
msgstr "Obrys textu"

msgid "Align Text Left"
msgstr "Zarovnať text doľava"

msgid "Align Text Right"
msgstr "Zarovnať text doprava"

msgid "Align Text Center"
msgstr "Zarovnať text na stred"

msgid "Align Text Justified"
msgstr "Zarovnať text do bloku"

msgid "Align Text Forced Justified"
msgstr "Zarovnať podľa okrajov"

msgid "Other..."
msgstr "Iný..."

msgid "Full Stop"
msgstr "Bodka"

msgid "Comma"
msgstr "Čiarka"

msgid "&Position:"
msgstr "&Pozícia:"

msgid "First &Line:"
msgstr "Prvý r&iadok:"

msgid "Ind&ent:"
msgstr "Odsad&enie"

msgid "Delete All"
msgstr "Odstrániť všetko"

msgid "Indentation for first line of the paragraph"
msgstr "Odsadenie pre prvý riadok odseku"

msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
msgstr "Odsadenie zľava pre celý odsek"

msgid "Delete all Tabulators"
msgstr "Odstrániť všetky tabulátory"

msgid ""
"<h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ "
"toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt "
"provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;"
"X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available "
"for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www."
"trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p>"
msgstr ""
"<h3>O Qt</h3>"
"<p>Tento program používa Qt verzie %1.</p>"
"<p>Qt je C++ knižnica pre multiplatformový &amp; vývoj GUI"
"aplikácii.</p>"
"<p>Poskytuje portabilitu jednotného kódu na MS&nbsp;Windows, "
"Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, a všetky hlavné komerčné varianty Unixu."
"<br>Qt je dostupné aj pre malé zariadenia.</p>"
"<p>Qt je produkt firmy TrollTech. Ďalšie informácie nájdete na "
"<tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt>.</p>"

msgid "Copy or Move a File"
msgstr "Kopírovať alebo presunúť súbor"

msgid "Read: %1"
msgstr "Čítať: %1"

msgid "Write: %1"
msgstr "Zapísať: %1"

msgid "File &name:"
msgstr "&Názov súboru:"

msgid "File &type:"
msgstr "&Typ súboru:"

msgid "One directory up"
msgstr "O priečinok vyššie"

msgid "Attributes"
msgstr "Atribúty"

msgid "Look &in:"
msgstr "Pozrieť &do:"

msgid "Back"
msgstr "Dozadu"

msgid "Create New Folder"
msgstr "Vytvoriť nový priečinok"

msgid "List View"
msgstr "Pohľad zoznam"

msgid "Detail View"
msgstr "Podrobný pohľad"

msgid "Preview File Info"
msgstr "Informácie o súbore"

msgid "Preview File Contents"
msgstr "Ukázať obsah súboru"

msgid "Read-write"
msgstr "Čítanie-Zápis"

msgid "Read-only"
msgstr "Iba pre čítanie"

msgid "Write-only"
msgstr "Iba zápis"

msgid "Inaccessible"
msgstr "Nedostupné"

msgid "Symlink to File"
msgstr "Symbolický odkaz na súbor"

msgid "Symlink to Directory"
msgstr "Symbolický odkaz na priečinok"

msgid "Symlink to Special"
msgstr "Symbolický odkaz na špeciálne"

msgid "Dir"
msgstr "Priečinok"

msgid "Special"
msgstr "Špeciálne"

msgid "Save As"
msgstr "Uložiť ako"

msgid "&Open"
msgstr "&Otvoriť"

msgid "&Rename"
msgstr "&Premenovať"

msgid "R&eload"
msgstr "N&ačítať znovu"

msgid "Sort by &Name"
msgstr "Zoradiť podľa &mena"

msgid "Sort by &Size"
msgstr "Zoradiť podľa &veľkosti"

msgid "Sort by &Date"
msgstr "Zoradiť podľa &dátumu"

msgid "&Unsorted"
msgstr "&Nezoradené"

msgid "Sort"
msgstr "Zoradiť"

msgid "Show &hidden files"
msgstr "Zobraziť &skryté súbory"

msgid "the file"
msgstr "súbor"

msgid "the directory"
msgstr "priečinok"

msgid "the symlink"
msgstr "symbolický odkaz"

msgid "Delete %1"
msgstr "Odstrániť %1"

msgid "<qt>Are you sure you wish to delete %1 \"%2\"?</qt>"
msgstr "<qt>Ste si istý, že chcete odstrániť %1 \"%2\"?</qt>"

msgid "New Folder 1"
msgstr "Nový priečinok 1"

msgid "New Folder"
msgstr "Nový priečinok"

msgid "New Folder %1"
msgstr "Nový priečinok %1"

msgid "Find Directory"
msgstr "Nájsť priečinok"

msgid "Directories"
msgstr "Priečinky"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid ""
"%1\n"
"File not found.\n"
"Check path and filename."
msgstr ""
"%1\n"
"Súbor nenájdený.\n"
"Overte, cestu a názov súboru."

msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Všetky súbory (*.*)"

msgid "Select a Directory"
msgstr "Vyberte priečinok"

msgid "Directory:"
msgstr "Priečinok:"

msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"

msgid "Line up"
msgstr "Zoradiť"

msgid "Customize..."
msgstr "Prispôsobiť..."

msgid "System Menu"
msgstr "Systémová ponuka"

msgid "Unshade"
msgstr "Zobraziť"

msgid "Normalize"
msgstr "Normalizovať"

msgid "Minimize"
msgstr "Minimalizovať"

msgid "Maximize"
msgstr "Maximalizovať"

msgid "&Restore"
msgstr "&Obnoviť"

msgid "&Move"
msgstr "&Presunúť"

msgid "Mi&nimize"
msgstr "Mi&nimalizovať"

msgid "Ma&ximize"
msgstr "Ma&ximalizovať"

msgid "Stay on &Top"
msgstr "Nechať navr&chu"

msgid "Restore Down"
msgstr "Obnoviť pôvodné"

msgid "Sh&ade"
msgstr "S&kryť"

msgid "%1 - [%2]"
msgstr "%1 - [%2]"

msgid "&Unshade"
msgstr "&Zobraziť"

msgid "Hu&e:"
msgstr "Od&tieň:"

msgid "&Sat:"
msgstr "&Sýtosť:"

msgid "&Val:"
msgstr "&Hodnota:"

msgid "&Red:"
msgstr "Če&rvená:"

msgid "&Green:"
msgstr "Ze&lená:"

msgid "Bl&ue:"
msgstr "Mo&drá:"

msgid "A&lpha channel:"
msgstr "A&lfa kanál:"

msgid "&Basic colors"
msgstr "&Základné farby"

msgid "&Custom colors"
msgstr "&Vlastné farby"

msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "&Definovať vlastné farby>>"

msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "Pridať k &vlastným farbám"

msgid "Select color"
msgstr "Výber farby"

msgid "Page "
msgstr "Strana "

msgid " of %1"
msgstr " z %1"

msgid "Number of Rows:"
msgstr "Počet riadkov:"

msgid "Number of Columns:"
msgstr "Počet stĺpcov:"

msgid "Importing text"
msgstr "Importovanie textu"

msgid "Distances"
msgstr "Vzdialenosti"

msgid "DX:"
msgstr "DX:"

msgid "DY:"
msgstr "DY:"

msgid "Angle:"
msgstr "Uhol:"

msgid "Length:"
msgstr "Dĺžka:"

msgid "Position:"
msgstr "Pozícia:"

msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
msgstr "Tu môžete pridať zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors)."

msgid "Choose the importer to use"
msgstr "Vyberte import, ktorý sa má použiť"

msgid "Get text only"
msgstr "Iba text"

msgid "Import text without any formatting"
msgstr "Importovať text bez formátovania"

msgid "Importer:"
msgstr "Importér:"

msgid "Importer"
msgstr "Importér"

#, c-format
msgid "About Scribus%1%2"
msgstr "O Scribuse %1%2"

msgid "%1. %2 %3 "
msgstr "%1. %2 %3 "

msgid ""
"Scribus Version %1\n"
"%2 %3"
msgstr ""
"Scribus verzia %1\n"
"%2 %3"

msgid "Build-ID:"
msgstr "Build-ID:"

msgid "&About"
msgstr "&Informácie"

msgid "Programming:"
msgstr "Programovanie:"

msgid "Contributions from:"
msgstr "Príspevky od:"

msgid "Windows port:"
msgstr "Windows verzia"

msgid "Documentation:"
msgstr "Dokumentácia:"

msgid "A&uthors"
msgstr "A&utori"

msgid "German:"
msgstr "Nemecký:"

msgid "French:"
msgstr "Francúzsky:"

msgid "Spanish and Catalan:"
msgstr "Španielsky a Katalánsky:"

msgid "Italian:"
msgstr "Taliansky:"

msgid "Hungarian:"
msgstr "Maďarský:"

msgid "Ukrainian:"
msgstr "Ukrajinský:"

msgid "Bulgarian:"
msgstr "Bulharský:"

msgid "Galician:"
msgstr "Galícky:"

msgid "Turkish:"
msgstr "Turecký:"

msgid "Lithuanian:"
msgstr "Litovský:"

msgid "Polish:"
msgstr "Poľský:"

msgid "Czech:"
msgstr "Český:"

msgid "Slovak:"
msgstr "Slovenský"

msgid "Danish:"
msgstr "Dánsky:"

msgid "Norwegian:"
msgstr "Nórsky:"

msgid "English:"
msgstr "Anglický"

msgid "Welsh:"
msgstr "Welský:"

msgid "Russian:"
msgstr "Ruský:"

msgid "Brazilian:"
msgstr "Brazílsky:"

msgid "Finnish:"
msgstr "Fínsky:"

msgid "Slovenian:"
msgstr "Slovinský:"

msgid "Basque:"
msgstr "Baskitský:"

msgid "&Translations"
msgstr "Pre&klady"

msgid "Homepage and online reference"
msgstr "Domovská stránka a online referencie"

msgid "Mailing list"
msgstr "E-mailová konferencia"

msgid "Bugs and feature requests"
msgstr "Chyba a požiadavky na vlastnosti"

msgid "&Online"
msgstr "&On-line"

msgid ""
"This panel shows the version, build date and\n"
" compiled in library support in Scribus\n"
"The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.\n"
"Missing library support is indicated by a *"
msgstr ""
"Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie\n"
"a podporu knižníc v Scribuse.\n"
"C-C-T vyjadruje podporu C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n"
"Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Guides"
msgstr "Vodítka"

msgid "Typography"
msgstr "Typografia"

msgid "Display"
msgstr "Zobraziť"

msgid "External Tools"
msgstr "Externé nástroje"

msgid "Misc."
msgstr "Rôzne"

msgid "GUI"
msgstr "GUI"

msgid "&Theme:"
msgstr "&Téma:"

msgid "Units"
msgstr "Jednotky"

msgid "Points (pt)"
msgstr "Body (pt)"

msgid "Mouse Settings"
msgstr "Nastavenie myši"

msgid "&Wheel Jump:"
msgstr "&Krok kolieska"

msgid " px"
msgstr " px"

msgid "&Grab Radius:"
msgstr "&Zachytiť polomer"

msgid "Menus"
msgstr "Ponuky"

msgid "&Recent Documents:"
msgstr "&Nedávne dokumenty:"

msgid "Paths"
msgstr "Cesty"

msgid "&Documents:"
msgstr "&Dokumenty:"

msgid "&Change..."
msgstr "&Zmeniť..."

msgid "&ICC Profiles:"
msgstr "&ICC profily:"

msgid "&Scripts:"
msgstr "&Skripty:"

msgid "Ch&ange..."
msgstr "Z&meniť..."

msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukladanie"

msgid "&Enabled"
msgstr "&Povolené"

msgid "min"
msgstr "min"

msgid "&Interval:"
msgstr "&Interval:"

msgid "Grid Layout"
msgstr "Rozloženie mriežky:"

msgid "M&inor Grid Spacing:"
msgstr "Vedľajšia vzdialenosť mriežky:"

msgid "Ma&jor Grid Spacing:"
msgstr "Hlavná vzdialenosť mriežky:"

msgid "Guide &Snap Distance:"
msgstr "V&zdialenosť medzi vodítkami:"

msgid "Grid Colors"
msgstr "Farby mriežky"

msgid "Min&or Grid Color:"
msgstr "Farba vedľajšej mriežky:"

msgid "Majo&r Grid Color:"
msgstr "Farba hlavnej mriežky:"

msgid "&User Guides Color:"
msgstr "&Vlastná farba vodítok:"

msgid "Base&line Grid Color:"
msgstr "Farba mriežky základných čiar:"

msgid "Placing"
msgstr "Umiestnenie"

msgid "In the &Background"
msgstr "V pozadí"

msgid "In the Fore&ground"
msgstr "V popredí"

msgid "Baseline Grid"
msgstr "Mriežka základných čiar"

msgid "O&n"
msgstr "Zap&nuté"

msgid "O&ff"
msgstr "&Vypnuté"

msgid "&Displacement:"
msgstr "&Posunutie:"

msgid "&Scaling:"
msgstr "&Zmena veľkosti:"

msgid "D&isplacement:"
msgstr "P&osunutie:"

msgid "S&caling:"
msgstr "Z&mena veľkosti:"

msgid "Sc&aling:"
msgstr "Zmen&a veľkosti:"

msgid "Baseline &Grid:"
msgstr "Mriežka zá&kladných čiar:"

msgid "Baseline &Offset:"
msgstr "P&osun základných čiar:"

msgid "Automatic &Line Spacing:"
msgstr "Automa&tické riadkovanie:"

msgid "Default &Font:"
msgstr "Štandardné &písmo:"

msgid "Default &Size:"
msgstr "Štandardná &veľkosť"

msgid "&Text Color:"
msgstr "Farbu &textu:"

msgid "Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz"
msgstr "Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy"

msgid "&Line Color:"
msgstr "Farba čia&ry:"

msgid "&Shading:"
msgstr "&Tieňovanie:"

msgid "&Fill Color:"
msgstr "&Farba výplne:"

msgid "S&hading:"
msgstr "Tie&ňovanie:"

msgid "&Type of Line:"
msgstr "&Typ čiary:"

msgid "Mi&nimum:"
msgstr "Mi&nimum"

msgid "Ma&ximum:"
msgstr "Ma&ximum"

msgid "&Stepping:"
msgstr "&Krokovanie:"

msgid "&Horizontal Scaling:"
msgstr "&Vodorovné zväčšenie"

msgid "&Vertical Scaling:"
msgstr "&Zvislé zväčšenie"

msgid "&Scale Picture to Frame Size"
msgstr "Z&meniť veľkosť obrázka na rozmer rámu"

msgid "Keep Aspect &Ratio"
msgstr "Zachovať pome&r strán"

msgid "Other Options"
msgstr "Ostatné nastavenia"

msgid "Sa&ve Contents on Changes"
msgstr "Pri zmene u&ložiť obsah"

msgid "Small"
msgstr "Malá"

msgid "Large"
msgstr "Veľká"

msgid "Display Pages &Side by Side"
msgstr "Zobrazovať stranu za stranou"

msgid "Page Colors"
msgstr "Farby strany"

msgid "&Background:"
msgstr "&Pozadie:"

msgid "&Margins:"
msgstr "Okra&je:"

msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
msgstr "Zobraziť &netlačiteľnú oblasť vo farbe okrajov"

msgid "Use PDF 1.4 &Transparency Features"
msgstr "Požiť vlastnosti priesvitnosti PDF-1.4"

msgid "&Adjust Display Size"
msgstr "P&rispôsobiť veľkosti obrazovky"

msgid "To adjust the display drag the ruler below with the Slider."
msgstr "Obrazovku si prispôsobíte pomocou jazdca na dolnom pravítku."

msgid "Postscript Interpreter"
msgstr "Interpret postscriptu"

msgid "&Name of Executable:"
msgstr "&Príkaz pre spustenie programu:"

msgid "Antialias &Text"
msgstr "Vyhladiť &text"

msgid "Antialias &Graphics"
msgstr "Vyhladiť grafiku"

msgid "Image Processing Tool"
msgstr "Nástroj na úpravu obrázkov"

msgid "Name of &Executable:"
msgstr "P&ríkaz pre spustenie programu:"

msgid "Printing"
msgstr "Tlač"

msgid "Clip to Page &Margins"
msgstr "Pripnúť k okrajo&m strany"

msgid "Apply &Under Color Removal"
msgstr ""

msgid ""
"Choose the default window decoration and looks.\n"
"Scribus inherits any available KDE or Qt themes"
msgstr ""
"Vyberte štandardnú dekoráciu okien a vzhľadu.\n"
"Scribus dedí dostupné KDE a QT témy."

msgid "Default font size for the menus and windows"
msgstr "Štandardná veľkosť písma pre ponuky a okná"

msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
msgstr "Počet riadkov, ktoré posunie Scribus pri každom pohybe kolieska na myši"

msgid "Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles"
msgstr "Polomer oblasti, ktorú Scribus považuje za oblasť daného objektu "

msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
msgstr "Počet nedávno upravovaných dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor"

msgid "Default documents directory"
msgstr "Štandardný priečinok pre dokumenty"

msgid "Default ICC profiles directory"
msgstr "Štandardný priečinok pre ICC profily"

msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr "Štandardný priečinok Scriptera pre skripty"

msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
msgstr "Štandardná veľkosť papiera, či už vlastné alebo štandardné rozmery"

msgid "Default orientation of document pages"
msgstr "Štandardná orientácia strán dokumentu"

msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr "Šírka strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"

msgid "Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr "Výška strán dokumentu, upraviteľná, ak ste si zvolili vlastnú veľkosť strán"

msgid "Make the first page the left page of a document"
msgstr "Prvá strana je ľavá strana dokumentu"

msgid ""
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
"extension\n"
"each time the time period elapses"
msgstr ""
"Keď je povolené, Scribus uloží záložnú kópiu s príponou .bak\n"
"vždy, keď vyprší časová lehota"

msgid "Time period between saving automatically"
msgstr "Časový interval medzi automatickými uloženiami"

msgid "Distance between the minor grid lines"
msgstr "Vzdialenosť medzi čiarami vedľajšej mriežky"

msgid "Distance between the major grid lines"
msgstr "Vzdialenosť medzi čiarami hlavnej mriežky"

msgid "Distance within which an object will snap to your placed guides"
msgstr "Vzdialenosť, v ktorej sa čiara mriežky chová voči objektu ako magnet"

msgid "Color of the minor grid lines"
msgstr "Farba vedľajších čiar mriežky"

msgid "Color of the major grid lines"
msgstr "Farba hlavných čiar mriežky"

msgid "Color of the guide lines you insert"
msgstr "Farba vodítok, ktoré vkladáte manuálne"

msgid "Place the grid behind your page objects"
msgstr "Umiestniť mriežku za objekty"

msgid "Place the grid in front of your page objects"
msgstr "Umiestniť mriežku pred objekty"

msgid "Turns on the basegrid"
msgstr "Zapnúť základnú mriežku"

msgid "Turns off the basegrid"
msgstr "Vypnúť základnú mriežku"

msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
msgstr "Posunutie nad základnú čiaru"

msgid "Relative size of the superscript compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť horného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Displacement below the baseline of the normal font on a line"
msgstr "Posunutie pod základnú čiaru"

msgid "Relative size of the subscript compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť dolného indexu v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Relative size of the small caps font compared to the normal font"
msgstr "Relatívna veľkosť kapitálok v porovnaní s bežnou veľkosťou písma"

msgid "Percentage increase over the font size for the line spacing"
msgstr "Percentuálny nárast riadkovania podľa veľkosti písma"

msgid "Text Frame Properties"
msgstr "Vlastnosti textového pola"

msgid "Picture Frame Properties"
msgstr "Vlastnosti rámu obrázka"

msgid "Shape Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia obrysov"

msgid "Magnification Level Defaults"
msgstr "Vlastnosti úrovne zväčšenia"

msgid "Line Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia čiar"

msgid "Polygon Drawing Properties"
msgstr "Vlastnosti kreslenia mnohouholníkov"

msgid "Font for new text frames"
msgstr "Písmo pre nový textový rám"

msgid "Size of font for new text frames"
msgstr "Veľkosť písma pre nový textový rám"

msgid "Color of font"
msgstr "Farba písma"

msgid "Number of columns in a text frame"
msgstr "Počet stĺpcov v textovom ráme"

msgid "Gap between text frame columns"
msgstr "Medzery medzi stĺpcami textu"

msgid "Sample of your font"
msgstr "Ukážka písma"

msgid "Picture frames allow pictures to scale to any size"
msgstr "Rámy obrázkov umožňujú zmenu na ľubovoľnú veľkosti"

msgid "Horizontal scaling of images"
msgstr "Vodorovné zväčšenie obrázkov"

msgid "Vertical scaling of images"
msgstr "Zvislé zväčšenie obrázkov"

msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
msgstr "Dodržať rovnakú vodorovné aj zvislú zmenu veľkosti"

msgid "Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame"
msgstr "Obrázky v obrázkových rámoch budú menené podľa rozmerov rámu"

msgid "Automatically scaled pictures keep their original proportions"
msgstr "Automaticky nastavovaná veľkosť obrázkov dodržuje originálne proporcie"

msgid "Fill color of picture frames"
msgstr "Farba výplne obrázkových rámov"

msgid "Saturation of color of fill"
msgstr "Sýtosť farby výplne"

msgid "Line color of shapes"
msgstr "Farba čiar obrysov"

msgid "Saturation of color of lines"
msgstr "Sýtosť farby čiary"

msgid "Fill color of shapes"
msgstr "Farba výplne tvarov"

msgid "Line style of shapes"
msgstr "Štýl čiary"

msgid "Line width of shapes"
msgstr "Šírka čiar tvarov"

msgid "Minimum magnification allowed"
msgstr "Minimálne povolené zväčšenie"

msgid "Maximum magnification allowed"
msgstr "Maximálne povolené zväčšenie"

msgid "Change in magnification for each zoom operation"
msgstr "Zmena zväčšenia pre každý krok lupy"

msgid "Color of lines"
msgstr "Farba čiar"

msgid "Style of lines"
msgstr "Štýl čiar"

msgid "Width of lines"
msgstr "Šírka čiar"

msgid "Choose the size of the preview in the scrapbook palette"
msgstr "Vyberte veľkosť náhľadu v zápisníku"

msgid "Save the scrapbook contents everytime after a change"
msgstr "Uložiť obsah zápisníku pri každej zmene"

msgid "When using facing pages, show the two pages side by side"
msgstr "zobrazovať strany vedľa seba, ak sú nastavené protiľahlé strany"

msgid "Color for paper"
msgstr "Farba pre papier"

msgid "Color for the margin lines"
msgstr "Farba pre čiary okrajov"

msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr "Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov"

msgid "Enable transparency features within PDF 1.4 export"
msgstr "Povoliť vlastnosti priesvitnosť pri exporte do PDF 1.4"

msgid "Set the default zoom level"
msgstr "Nastavenie štandardnej úrovne zväčšenie"

msgid "Filesystem location for the Ghostscript interpreter"
msgstr "Umiestnenie Ghostscript interpreta v súborovom systéme"

msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr "Vyhladenie textu pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"

msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr "Vyhladenie grafiky pre EPS a PDF pri generovaní na monitore"

msgid "Filesystem location for graphics editor"
msgstr "Umiestnenie editora grafiky v súborovom systéme"

msgid "Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
msgstr "Neukazovať objekty mimo hraníc tlačiteľnej strany alebo exportovaného súboru"

msgid "Select Character:"
msgstr "Vybrať znak:"

msgid "&Insert"
msgstr "&Vložiť"

msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr "Vložiť znak na pozíciu kurzora"

msgid "Delete the current selection(s)."
msgstr "Odstrániť označené."

msgid "Close this dialog and return to text editing."
msgstr "Zatvorí tento dialóg a vráti sa do úprav textu."

msgid "Print Preview"
msgstr "Ukážka pred tlačou"

msgid "Print Previe&w"
msgstr "&Ukážka pred tlačou"

msgid "Anti-alias &Text"
msgstr "Vyhladiť &text"

msgid "Anti-alias &Graphics"
msgstr "Vyhladiť &grafiku"

msgid "Display Trans&parency"
msgstr "Zobraziť priesvitnosť"

msgid "&Under Color Removal"
msgstr ""

msgid "&Display CMYK"
msgstr "Zobraziť CMYK"

msgid "&C"
msgstr "&C"

msgid "&M"
msgstr "&M"

msgid "&Y"
msgstr "&Y"

msgid "&K"
msgstr "&K"

msgid ""
"Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense\n"
"of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts"
msgstr ""
"Poskytuje krajší pohľad na textové položky v prehliadači, za čo zaplatíte\n"
"miernym spomalením prezerania. Toto sa týka iba Type 1 písma"

msgid ""
"Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF "
"and\n"
"vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in "
"previewing"
msgstr ""
"Poskytuje krajší pohľad na písma True Type, Open Type, EPS, PDF\n"
"a vektorovej grafiky, za čo zaplatíte miernym spomalením prezerania"

msgid ""
"Shows transparency and transparent items in your document. Requires "
"Ghostscript 7.07 or later"
msgstr ""
"Zobrazuje transparentnosť a transparentné položky vo vašom dokumente."
"Vyžaduje Ghostscript 7.07 alebo vyšší"

msgid ""
"Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB "
"colors"
msgstr "Vytvorí náhľad tlače simuláciou CMYK atramentov namiesto RGB farieb"

msgid "Enable/disable the C (Cyan) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže C (azúrovú) zložku"

msgid "Enable/disable the M (Magenta) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže M (fialovú) zložku"

msgid "Enable/disable the Y (Yellow) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže Y (žltú) zložku"

msgid "Enable/disable the K (Black) ink plate"
msgstr "Povolí/zakáže K (čiernu) zložku"

msgid ""
"A way of switching some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
"which are close to the gray. Use of this may improve printing some images\n"
"and some experimentation and testing is need on a case by case basis.\n"
"UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks."
msgstr ""
"Spôsob prepínania niektorých šedých tieňov, ktoré sú zložené\n"
"z azúrovej, fialovej a žltej farby namiesto použitia čiernej.\n"
"UCR naviac ovplyvňuje časti obrázkov, ktoré sú neutrálne a/alebo\n"
"v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť\n"
"tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady.\n"
"UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMY atramentom."

msgid "Save Page as &SVG..."
msgstr "Uložiť stranu ako &SVG..."

msgid "SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)"
msgstr "SVG obrázky (*.svg *.svgz);; Všetky súbory (*)"

msgid "SVG-Images (*.svg);;All Files (*)"
msgstr "SVG obrázky (*.svg);; Všetky súbory (*)"

msgid "Import &SVG..."
msgstr "Import &SVG..."

msgid "S&cripter Manual..."
msgstr "S&cripter manuál..."

msgid "&Scribus Scripts"
msgstr "&Scribus skripty"

msgid "&Execute Script..."
msgstr "&Spustiť skript..."

msgid "&Recent Scripts"
msgstr "&Posledné skripty"

msgid "Show &Console"
msgstr "Ukázať &konzolu"

msgid "S&cript"
msgstr "Skr&ipt"

msgid "Online Reference"
msgstr "Online referencie"

msgid "Python Scripts (*.py);; All Files (*)"
msgstr "Python skripty (*.py);;Všetky súbory (*)"

msgid "Script error"
msgstr "Chyba skriptu"

msgid ""
"If you are running an official script report it at <a href=\"http://bugs."
"scribus.net\">bugs.scribus.net</a> please."
msgstr ""
"Ak ste spustili oficiálny skript, tak nahláste toto na <a href=\"http://bugs."
"scribus.net\">bugs.scribus.net</a>."

msgid ""
"This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug "
"tracker."
msgstr ""
"Táto správa je tiež vo vašej schránke (clipboard). Použite Ctrl+V a vložte ju "
"do stopovača chýb (bug tracker)."

msgid "Hide &Console"
msgstr "Skryť &konzolu"

msgid "Script Console"
msgstr "Konzola skriptu"

msgid "Oook! Wrong arguments! Call: "
msgstr "Ups! Zlé argumenty! Volajte: "

msgid "Oook! You're calling an object doesn't exist!"
msgstr "Ups! Voláte objekt, ktorý neexistuje!"

msgid "Oook! You're trying to erase an object doesn't exist!"
msgstr "Ups! Pokúšate sa odstrániť objekt, ktorý neexistuje!"

msgid "Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist!"
msgstr "Ups! Objekt, ktorý sa snažíte zreťaziť neexistuje!"

msgid ""
"Oook! You're trying to load image into an object doesn't exist or isn't "
"selected!"
msgstr ""
"Ups! Snažíte sa načítať obrázok do objektu, ktorý neexistuje, alebo nie je "
"označený!"

msgid "Oook! You're trying to (un)lock an object doesn't exist! None selected too."
msgstr ""
"Ups! Snažíte sa uzamknúť/odomknúť objekt, ktorý neexistuje! Alebo nič "
"nie je označené."

msgid "Oook! You're trying to query an object doesn't exist! None selected too."
msgstr ""
"Ups! Snažíte sa dať požiadavku na objekt, ktorý neexistuje! Alebo nič "
"nie je označené."

msgid "Choose a Export Directory"
msgstr "Vybrať priečinok pre export"

msgid "Export as Image(s)"
msgstr "Exportovať ako obrázok"

msgid "&Export to Directory:"
msgstr "&Exportovať do priečinka:"

msgid "Image &Type:"
msgstr "&Typ obrázka:"

msgid "&Current page"
msgstr "Aktuálna strana"

msgid "&All pages"
msgstr "Všetky str&any"

msgid "&Range"
msgstr "&Rozsah"

msgid "C"
msgstr "C"

msgid "Export a range of pages"
msgstr "Exportovať rozsah strán"

msgid "Export all pages"
msgstr "Exportovať všetky strany"

msgid "Export only the current page"
msgstr "Exportovať iba aktuálnu stranu"

msgid ""
"Resolution of the Images\n"
"Use 72 dpi for Images intended for the Screen"
msgstr ""
"Rozlíšenie obrázkov\n"
"Použite 72 dpi pre obrázky, ktoré chcete zobrazovať"

#, c-format
msgid "The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality"
msgstr "Kvalita vašich obrázkov - 100% je najlepšia, 1% najhoršia"

msgid "Available export formats"
msgstr "Dostupné formáty pre export:"

msgid ""
"The output directory - the place to store your images.\n"
"Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'"
msgstr ""
"Výstupný priečinok - miesto pre odkladanie vašich obrázkov.\n"
"Názov exportovaného súboru bude 'názovdokumentu-číslostrany.typsúboru'"

msgid "Change the output directory"
msgstr "Zmeniť výstupný priečinok"

msgid "Save as &Image..."
msgstr "Uložiť ako &obrázok..."

msgid "Save as Image"
msgstr "Uložiť ako obrázok"

msgid "Error writting the output file(s)."
msgstr "Chyba pri zapisovaní výstupného súboru."

msgid "Error writing the output file(s)."
msgstr "Chyba pri zapisovaní výstupného súboru."

msgid "Export successful."
msgstr "Export bol úspešný"

msgid "File exists. Overwrite?"
msgstr "Súbor existuje. Prepísať?"

msgid "exists already. Overwrite?"
msgstr "už existuje. Prepísať?"

msgid "Yes all"
msgstr "Áno všetko"

msgid "HTML Files"
msgstr "HTML súbory"

msgid "html"
msgstr "html"

msgid "Text Files"
msgstr "Textové súbory"

msgid "Fonts Preview"
msgstr "Náhľad na súbory"

msgid "Alt+O"
msgstr "Alt+O"

msgid "Alt+C"
msgstr "Alt+C"

msgid "Import &EPS/PS..."
msgstr "Import &EPS/PS..."

msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr "Všetky podporované formáty (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"

msgid ""
"Importing File:\n"
"%1\n"
"failed!"
msgstr ""
"Importovanie súboru:\n"
"%1\n"
"zlyhalo!"

msgid "New &from Template..."
msgstr "Nový p&odľa šablóny..."

msgid "New From Template"
msgstr "Nový podľa šablóny"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Usage"
msgstr "Použitie"

msgid "Created with"
msgstr "Vytvorené v"

msgid "Author"
msgstr "Autor"

msgid "Downloading Templates"
msgstr "Stiahnutie šablón"

msgid ""
"Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads "
"section."
msgstr "Šablóny dokumentov môžete nájsť na http://www.scribus.net/ v časti Stiahnutie (Downloads)."

msgid "Installing Templates"
msgstr "Inštalácia šablón"

msgid ""
"Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the "
"current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system."
msgstr ""
"Extrahujte balík to priečinka šablón ~/.scribus/templates pre aktuálneho "
"používateľa alebo do PREFIX/share/scribus/templates pre všetkých používateľov."

msgid "Preparing a template"
msgstr "Príprava šablóny"

msgid ""
"Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be "
"shared do not collect them when saving as a template."
msgstr ""
"Uistite sa, že písma a obrázky, ktoré ste použili je možné voľne používať. "
"Ak písma nie je možné zdieľať s inými, tak ich nevyberte pri ukladaní "
"šablóny."

msgid ""
"The template creator should also make sure that the Installing Templates "
"section above applies to their templates as well. This means a user should "
"be able to download a template package and be able to extract them to the "
"template directory and start using them."
msgstr ""

msgid "Removing a template"
msgstr "Odstránenie šablóny"

msgid ""
"Removing a template from the New From Template dialog will only remove the "
"entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup "
"menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml "
"file."
msgstr ""

msgid "Translating template.xml"
msgstr "Preloženie template.xml"

msgid ""
"Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml "
"(use the same lang code that is present in the qm file for your language), "
"for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must "
"be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can "
"load it."
msgstr ""
"Skopírujte existujúci súbor template.xmldo súbora s nazov template.jazyk_KRAJINA.xml "
"(použite rovnaký kód jazyka, ako ten, ktorý je použitý pre qm súbor vášho jazyka), "
"napríklad  template.fi.xml pre fínsky preklad template.xml. Kópia musí byť umiestnená v rovnakom priečinku ako pôvodný template.xml, aby ho Scribus mohol načítať."

msgid "Newsletters"
msgstr "Letáky s novinkami"

msgid "Brochures"
msgstr "Brožúry"

msgid "Catalogs"
msgstr "Katalógy"

msgid "Flyers"
msgstr "Letáky"

msgid "Signs"
msgstr "Označenia"

msgid "Cards"
msgstr "Karty"

msgid "Letterheads"
msgstr "Hlavičkové papiere"

msgid "Envelopes"
msgstr "Obálky"

msgid "Business Cards"
msgstr "Vizitky"

msgid "Calendars"
msgstr "Kalendáre"

msgid "Advertisements"
msgstr "Reklamy"

msgid "Labels"
msgstr "Popisy"

msgid "Programs"
msgstr "Programy"

msgid "PDF Forms"
msgstr "PDF formuláre"

msgid "PDF Presentations"
msgstr "PDF prezentácie"

msgid "Magazines"
msgstr "Časopisy"

msgid "Posters"
msgstr "Plagáty"

msgid "Announcements"
msgstr "Oznámenia"

msgid "Text Documents"
msgstr "Textové dokumenty"

msgid "Folds"
msgstr ""

msgid "Own Templates"
msgstr "Vlastné šablóny"

msgid "Save as Template"
msgstr "Uložiť ako šablónu"

msgid "Category"
msgstr "Kategória"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "More Details"
msgstr "Viac detailov"

msgid "Less Details"
msgstr "Menej detailov"

msgid "landscape"
msgstr "na šírku"

msgid "portrait"
msgstr "na výšku"

msgid "custom"
msgstr "vlastné"

msgid "Save as &Template..."
msgstr "Uložiť ako ša&blónu..."

#~ msgid "PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)"
#~ msgstr "PDF Dokumenty (*.pdf);;Všetky súbory (*)"

#~ msgid "Corners:"
#~ msgstr "Rohy:"

#~ msgid "Rotation:"
#~ msgstr "Otočenie: "

#~ msgid "Convex Polygon"
#~ msgstr "Konvexný mnohouholník"

#~ msgid "Factor:"
#~ msgstr "Faktor:"

#~ msgid "Document &Info..."
#~ msgstr "&Informácie o dokumente..."

#~ msgid "Export "
#~ msgstr "Export..."

#~ msgid "Font Preview"
#~ msgstr "Náhľad na písma"

#~ msgid "Number of copies:"
#~ msgstr "Počet kópií:"

#~ msgid "Face:"
#~ msgstr "Rez:"

#~ msgid "Fill Color:"
#~ msgstr "Farba výplne:"

#~ msgid "Load..."
#~ msgstr "Načítať..."

#~ msgid "Redo"
#~ msgstr "Opakovať:"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Upraviť"

#~ msgid "Template:"
#~ msgstr "Šablóna:"

#~ msgid "Shape"
#~ msgstr "Tvar"

#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Výška:"

#~ msgid "Columns:"
#~ msgstr "Stĺpce:"

#~ msgid "Bottom:"
#~ msgstr "Dolný:"

#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "Ľavý:"

#~ msgid "Right:"
#~ msgstr "Pravý:"

#~ msgid "Font Size:"
#~ msgstr "Veľkosť písma:"

#~ msgid "Free Scaling"
#~ msgstr "Voľná zmena veľkosti"

#~ msgid "X-Pos.:"
#~ msgstr "X poz.:"

#~ msgid "Y-Pos.:"
#~ msgstr "Y poz.:"

#~ msgid "Use ICC-Profile"
#~ msgstr "Použiť ICC-profil"

#~ msgid "&Manage Guides..."
#~ msgstr "&Ovládanie vodítok..."

#~ msgid "PDF-Tools"
#~ msgstr "PDF nástroje"

#~ msgid "Leave"
#~ msgstr "Odísť"

#~ msgid "Quality :"
#~ msgstr "Kvalita :"

#~ msgid "From page:"
#~ msgstr "Od strany:"

#~ msgid "To page:"
#~ msgstr "Po stranu:"

#~ msgid "Print last page first"
#~ msgstr "Tlačiť poslednú stranu ako prvú"

#~ msgid "Print first page first"
#~ msgstr "Tlačiť prvú stranu ako prvú"

#~ msgid "Document to load:"
#~ msgstr "Načítať dokument:"

#~ msgid "Document contains: 0 Page(s)"
#~ msgstr "Dokument obsahuje: 0 strán"

#~ msgid "Document contains: %1 Page(s)"
#~ msgstr "Dokument obsahuje: %1 strán"

#~ msgid "Show Margins"
#~ msgstr "Zobraziť okraje"

#~ msgid "Show Frames"
#~ msgstr "Zobraziť rámy"

#~ msgid "Show Images"
#~ msgstr "Zobraziť obrázky"

#~ msgid "Hide Grid"
#~ msgstr "Skryť mriežku"

#~ msgid "Hide Guides"
#~ msgstr "Skryť vodítka"

#~ msgid "Show Guides"
#~ msgstr "Zobraziť vodítka"

#~ msgid "Snap to Guides"
#~ msgstr "Pritiahnuť k vodítka"

#~ msgid "From:"
#~ msgstr "Od:"

#~ msgid "Big"
#~ msgstr "Veľká"

#~ msgid "Actual Size"
#~ msgstr "Aktuálna veľkosť"

#~ msgid "Hide &Margins"
#~ msgstr "Skryť o&kraje"

#~ msgid "Hide &Frames"
#~ msgstr "Skryť &rámy"

#~ msgid "Hide &Images"
#~ msgstr "Skryť &obrázky"

#~ msgid "Snap to &Grid"
#~ msgstr "Pritiahnuť k &mriežke"

#~ msgid "Hide G&uides"
#~ msgstr "&Skryť vodítka"

#~ msgid "Hide &Grid"
#~ msgstr "S&kryť mriežku"

#~ msgid "Hide &Baseline Grid"
#~ msgstr "Skryť mriežku základných čiar"

#~ msgid "K"
#~ msgstr "K"

#~ msgid "Insert Special"
#~ msgstr "Vložiť špeciálne"

#~ msgid "Show Measurements"
#~ msgstr "Zobraziť rozmery"

#~ msgid "Hide Measurements"
#~ msgstr "Skryť rozmery"

#~ msgid "Scaled to "
#~ msgstr "Zmeniť na "

#~ msgid "Gutter Width:"
#~ msgstr "Šírka medzery:"

#~ msgid "W:"
#~ msgstr "Š:"

#~ msgid "Document "
#~ msgstr "Dokument "

#~ msgid "Images"
#~ msgstr "Obrázky"

#~ msgid ");;Vectorimages (*.eps *.pdf);;All Files (*)"
#~ msgstr ");;Vektorová grafika (*.eps *.pdf);;Všetky súbory (*)"

#~ msgid "Resolution for EPS-Images:"
#~ msgstr "Rozlíšenie pre EPS obrázky:"

#~ msgid "OK to delete Color:"
#~ msgstr "OK pre zmazanie farby:"

#~ msgid "Edit Colors"
#~ msgstr "Zmeniť farby"

#~ msgid "Show Outline"
#~ msgstr "Zobraziť prehľad"

#~ msgid "Hide Outline"
#~ msgstr "Skryť prehľad"

#~ msgid "Rectangle"
#~ msgstr "Obdĺžnik"

#~ msgid "Delete Page:"
#~ msgstr "Odstrániť stranu:"

#~ msgid "Delete Page"
#~ msgstr "Odstrániť stranu"

#~ msgid "Line Width"
#~ msgstr "Šírka čiary"

#~ msgid "Print to printer:"
#~ msgstr "Tlač na tlačiareň:"

#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Komentár"

#~ msgid "Browse..."
#~ msgstr "Prechádzať..."

#~ msgid "Printer settings"
#~ msgstr "Nastavenie tlačiarne"

#~ msgid "Paper format"
#~ msgstr "Formát papiera"

#~ msgid "Select Font"
#~ msgstr "Vybrať písmo"

#~ msgid "Font st&yle"
#~ msgstr "Š&týl písma"

#~ msgid "Stri&keout"
#~ msgstr "Prečia&rknuté"

#~ msgid "&Underline"
#~ msgstr "Po&dčiarknuté"

#~ msgid "Printing-Error"
#~ msgstr "Chyba pri tlači"

#~ msgid "Printing completed"
#~ msgstr "Tlač je dokončená"

#~ msgid "Printing aborted"
#~ msgstr "Tlač je prerušená"

#~ msgid "Saving aborted"
#~ msgstr "Ukladanie bolo prerušené"

#~ msgid "Loading aborted"
#~ msgstr "Načítavanie prerušené"

#~ msgid "Fonts"
#~ msgstr "Písma"

#~ msgid " loaded"
#~ msgstr " načítané"

#~ msgid " saved"
#~ msgstr " uložené"

#~ msgid "Unable to create PDF-File."
#~ msgstr "Nie je možné vytvoriť PDF súbor."

#~ msgid "Error creating PDF-File.."
#~ msgstr "Chyba pri vytváraní PDF súboru."

#~ msgid "Error during EPS-Export"
#~ msgstr "Chyba pri EPS exporte"

#~ msgid "To End"
#~ msgstr "Na koniec"

#~ msgid "Insert Textbox"
#~ msgstr "Vložiť textový rám"

#~ msgid "Insert Rectangles"
#~ msgstr "Vložiť obdĺžniky"

#~ msgid "Modify..."
#~ msgstr "Modifikovať..."

#~ msgid "Modify Textframe"
#~ msgstr "Modifikovať textový rám"

#~ msgid "Modify Frame"
#~ msgstr "Modifikovať rám"

#~ msgid "Other:"
#~ msgstr "Iný:"

#~ msgid "Don't print"
#~ msgstr "Netlačiť"

#~ msgid "Properties:"
#~ msgstr "Vlastnosti:"

#~ msgid "Ordinary Text"
#~ msgstr "Bežný text"

#~ msgid "Textdistance"
#~ msgstr "Vzdialenosť textu"

#~ msgid "Face"
#~ msgstr "Rez"

#~ msgid "Disp.:"
#~ msgstr "Posun:"

#~ msgid "Italic"
#~ msgstr "Kurzíva"

#~ msgid "No Fill"
#~ msgstr "Bez výplne"

#~ msgid "Background Color:"
#~ msgstr "Farba pozadia:"

#~ msgid "Vertical flipped"
#~ msgstr "Zvisle preklopené"

#~ msgid "Horizontal flipped"
#~ msgstr "Vodorovne preklopené"

#~ msgid "Local X-Pos:"
#~ msgstr "Lokálna X-poz:"

#~ msgid "Local Y-Pos:"
#~ msgstr "Lokálna Y-poz:"

#~ msgid "Modify Pictureframe"
#~ msgstr "Modifikovať rám obrázku"

#~ msgid "Linestyle:"
#~ msgstr "Štýl čiary:"

#~ msgid "Linewidth:"
#~ msgstr "Šírka čiary:"

#~ msgid "Scaling X:"
#~ msgstr "Zväčšenie X:"

#~ msgid "Scaling Y:"
#~ msgstr "Zväčšenie Y:"

#~ msgid "Frame"
#~ msgstr "Rám"

#~ msgid "Break Textchains"
#~ msgstr "Prerušiť reťazenie textu"

#~ msgid "Is Spot-Color"
#~ msgstr "Priama farba"

#~ msgid "New Style:"
#~ msgstr "Nový Štýl:"

#~ msgid "Show Styles"
#~ msgstr "Zobraziť štýly"

#~ msgid "Hide Styles"
#~ msgstr "Skryť štýly"

#~ msgid "Styles"
#~ msgstr "Štýly"

#~ msgid "Indentation"
#~ msgstr "Odsadenie"

#~ msgid "AFM-File available"
#~ msgstr "Dostupný AFM súbor"

#~ msgid "Show Scrapbook"
#~ msgstr "Zobraziť zápisník"

#~ msgid "Hide Scrapbook"
#~ msgstr "Skryť zápisník"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Koniec"

#~ msgid "Template for this Page:"
#~ msgstr "Šablóna pre túto stranu:"

#~ msgid "Sorry, no Manual available!"
#~ msgstr "Ľutujem, ale manuál nie je dostupný!"

#~ msgid "Compression"
#~ msgstr "Kompresia"

#~ msgid "Corner Radius:"
#~ msgstr "Polomer rohu:"

#~ msgid "Rounded Rectangle"
#~ msgstr "Oblý pravouholník"

#~ msgid "Align Text Block"
#~ msgstr "Zarovnať text do bloku"

#~ msgid "To the End"
#~ msgstr "Do konca"

#~ msgid "Fontsize"
#~ msgstr "Veľkosť písma"

#~ msgid "Scaling"
#~ msgstr "Zväčšovanie"

#~ msgid "Edit Polygon"
#~ msgstr "Upraviť mnohouholník"

#~ msgid "Modify Pathtext"
#~ msgstr "Upraviť cestu pre text"

#~ msgid "Closes this Dialog"
#~ msgstr "Zavrieť tento dialóg"

#~ msgid "Hide Layers"
#~ msgstr "Skryť vrstvy"

#~ msgid "Global JavaScripts"
#~ msgstr "Globálne Java skripty"

#~ msgid "General..."
#~ msgstr "Všeobecné..."

#~ msgid "Printing Mode"
#~ msgstr "Mód tlače"

#~ msgid "X-Pos+:"
#~ msgstr "X-Poz+:"

#~ msgid "Y-Pos+:"
#~ msgstr "Y-Poz+:"

#~ msgid "Horiz. Scale:"
#~ msgstr "Horiz. mierka:"

#~ msgid "Vert. Scale:"
#~ msgstr "Vert. mierka:"

#~ msgid "Show Bookmarks"
#~ msgstr "Zobraziť záložky"

#~ msgid "Hide Bookmarks"
#~ msgstr "Skryť záložky"

#~ msgid "by:"
#~ msgstr "o"

#~ msgid "Character:"
#~ msgstr "Znak:"

#~ msgid "Hide PDF-Tools"
#~ msgstr "Skryť pdf nástroje"

#~ msgid "Hide Colors"
#~ msgstr "Skryť farby"

#~ msgid "locally connected"
#~ msgstr "lokálne pripojená"

#~ msgid "Left Page based on:"
#~ msgstr "Ľavá strana založená na:"

#~ msgid "Right Page based on:"
#~ msgstr "Pravá strana založená na:"

#~ msgid "X-Coor.:"
#~ msgstr "X-koor.:"

#~ msgid "Y-Coor.:"
#~ msgstr "Y-koor.:"

#~ msgid "Scale When:"
#~ msgstr "Zmena veľkosti, ak:"