Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 6530 | Rev 7508 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë 
domethënien vijuese:

  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.

  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat 
  e dokumentit

  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI

  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.

  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.

shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit. 
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj 
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror 
i programthit tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). 
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])

Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti, 
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj. 
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.

Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])

Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo 
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)

Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund 
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
tastiere për makron.
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe 
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;varg&quot;)

Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation type="obsolete">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation type="obsolete">75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation type="obsolete">min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation type="obsolete">sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation type="obsolete">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation type="obsolete">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation type="obsolete">html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation type="obsolete">Email</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
të Rrumbullakët:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
%1
dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer</source>
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation type="obsolete">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues vlere:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation type="obsolete">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që njekin njëra tjetrën.
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation type="obsolete">Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation type="obsolete">Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation type="obsolete">Skemë Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Nëse vepruese, Scribus ruan një kopje kopjeruajtjeje të kartelës suaj me zgjatimin .bak
çdo herë që mbaron periudha kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;p:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation type="obsolete">Pikë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation type="obsolete">Polake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës djathtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation type="obsolete">Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation type="obsolete">Përfundim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation type="obsolete">Shembull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation type="obsolete">Hi&amp;jezo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation type="obsolete">Kyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation type="obsolete">Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation type="obsolete">Broshura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation type="obsolete">Programth i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation type="obsolete">Slovake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;parenditur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation type="obsolete">Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation type="obsolete">Gjendje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation type="obsolete">Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos &amp;Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Rreth Qt-së&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ky program përdor versionin %1 të Qt-së.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një toolkit C++ për zhvillim GUI &amp;amp; zbatime shumëplatformëshe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-ja ofron kalueshmëri prej një burimi të vetëm në MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, dhe tërë variantet e njohur komercialë Unix.&lt;br&gt;Qt është gjithaq i mundshëm për pajisje të trupëzuara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një produkt Trolltech. Për më tepër të dhëna shihni &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="obsolete">Ekran / Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Qeth sa &amp;Mënjanat e Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation type="obsolete">Shih &amp;në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation type="obsolete">Tipografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumë&amp;këndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation type="obsolete">Titull CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="obsolete">Yellow</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="obsolete">Orientim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation type="obsolete">Oshiloskop Turbullt %s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për korniza të reja tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation type="obsolete">është ndryshuar që prej ruatjes së fundit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Model Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Përmbajtjeje Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation type="obsolete">Paragraf i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation type="obsolete">Përfundime Kërkimi për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel paraqet mundësi të ndryshme CUPS kur shtypet. 
Parametrat e saktë të mundshëm do të varen nga &quot;driver&quot;-i i shtypësit tuaj.
Mund të keni suport CUPS duke përzgjidhur Ndihmë &gt; Rreth.
Shih për përmendje të: C-C-T Kjo është e barazvlefshme me C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Fqe Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation type="obsolete">Emër i të &amp;Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation type="obsolete">Rreshti i parë është titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po provoni të fshini një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Teksti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Mbushëse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla &amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Shto Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo fluturimthi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation type="obsolete">Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Përzgjedhura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;reshti i Parë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">në Fund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po shkarkoj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Vizatoni Forma të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation type="obsolete">portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="obsolete">Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Kuti Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI Fillestar: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation type="obsolete">vetiak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të mbishkruhet Kartela:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Korniza të &amp;Lidhura Tekstesh si Artikuj PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation type="obsolete">Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Jashtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation type="obsolete">Slovene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation type="obsolete">prej 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndër&amp;mjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër-majtas Poshtë-djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation type="obsolete">Mjet Përpunimi Pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation type="obsolete">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Fshirje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet e ripërmasuara vetvetiu ruajnë përpjestimet e veta fillestare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni vetëm faqen e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation type="obsolete">Këtu keni tërë Stampat tuaja, për të krijuar Faqe të re
tërhiqni një Stampë te parja e Faqes më poshtë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Trupëzo tërë Gërmat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation type="obsolete">Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës fillimisht për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ekzekuto Programth...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation type="obsolete">Administro shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni një interval faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për letrën</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="obsolete">Jep Fjalëkalimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation type="obsolete">Pikë e Thjeshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ngri Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation type="obsolete">Tip bashkimi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasjen e dokumentit të mundshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation type="obsolete">Lexim-shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation type="obsolete">Importues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation type="obsolete">Postera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation type="obsolete">Gërma teksti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation type="obsolete">Shtyp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Shtypës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation type="obsolete">Trashësi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="obsolete">Shn&amp;dërro si </translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation type="obsolete">produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation type="obsolete">Të ri Prej Stampe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Vertikal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation type="obsolete">Pë&amp;rshkrim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Pamjeje: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e Rregulluar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj Faqe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të ruani ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;til gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation type="obsolete">Programi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshoni këndet nën të cilë vijat e shumëkëndëshit takohen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo ose Zhvendos Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Disa objekte janë të kyçur.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jeni të sigurtë se doni të fshihen %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Dërgoje në të Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Numër i Faqes së Parë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po heq stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po përgatis stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">para Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma (pa hapësira):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation type="obsolete">po përkthej stampë XML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Stil për paragrafin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjere Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation type="obsolete">Po ujdis Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation type="obsolete">Formularë PDF:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndrysho...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Importuesi CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë Katrore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mënjana:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation type="obsolete">Zvogëlo ose zmadho shfaqjen e dokumentit </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër Kopjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj nga e Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kryeradhë dhe Hapësira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation type="obsolete">Katalogë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Kohëzgjatje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation type="obsolete">Kategori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Efekt te tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation type="obsolete">Tekst Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko prej Kartele...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation type="obsolete">Përshtat...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Tani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Shtypjen e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rikthe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation type="obsolete">Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation type="obsolete">mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation type="obsolete">Vijë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll i përfunduar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation type="obsolete">Maksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Prodho bazë të dhënash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Emër i dhënë dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation type="obsolete">Shpe&amp;Sti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation type="obsolete">Gjej Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq kartela të &amp;fshehura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfundo Përpunim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation type="obsolete">Parazgjedhje Shkalle Zmadhimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation type="obsolete">Import i kryer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation type="obsolete">Tip fundi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation type="obsolete">Normalizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e Re:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation type="obsolete">Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Kurbë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation type="obsolete">X-Shk&amp;allë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation type="obsolete">Programe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Fshij përzgjedhjen(t) e çastit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="obsolete">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="obsolete">Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst.Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst/Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;përmasim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmasim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Pikas (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation type="obsolete">Katalane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Y-Shkall&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation type="obsolete">Poshtëshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Rregullime të Përgjithshme &quot;Proxy&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation type="obsolete">Pro&amp;gramth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç objektin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation type="obsolete">I pakapshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtim shënimesh dhe fushash te PDF-ja. 
Nëse nuk shenjohet, parandalohet përpunimi i shënimeve dhe fushave.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të fshini tërë Objektet edhe në këtë Shtresë?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation type="obsolete">Sipërshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation type="obsolete">Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kurba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil pa Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation type="obsolete">Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation type="obsolete">Ky është një rregullim i cili si parazgjedhje nuk është veprues. Do të duhej të aktivizohej
kur kërkohet veçanërisht nga shtypësi juaj dhe ju kanë dhënë saktë hollësitë e nevojshme.
Përndryshe, PDF-ja juaj që eksportuat mund të mos shtypet si pritet dhe të jetë vërtet i kalueshëm nëpër sisteme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation type="obsolete">Ruse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation type="obsolete">Shtypja dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation type="obsolete">Stampa të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në një kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp Dokument...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation type="obsolete">Karta Biznesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën para objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto tërë faqet si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq P&amp;araparje Faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation type="obsolete">Kërko për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation type="obsolete">Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Faqja Majtas e Para</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation type="obsolete">e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="obsolete">Rrotulloni Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI e Tanishme: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="obsolete">Për&amp;fundimi në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo kopjim teksti apo grafike prej PDF-së. 
Nëse nuk shenjohet, nuk mund të kopjohet tekst apo grafikë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation type="obsolete">Zbato efektet e përzgjedhur te të tëra faqet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation type="obsolete">Ngarko Tekst prej Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation type="obsolete">Destinacion Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation type="obsolete">Korniza pamjesh lejojnë pamjet të ripërmasohen në çfarëdo madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation type="obsolete">Kodim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">/Mënyrë Vizualizimi/Pa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation type="obsolete">Parje si Listë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation type="obsolete">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Burim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation type="obsolete">Scribus-i vithiset për shkak të Sinjalit #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Miu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plotësisht Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rrotullim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus </source>
    <translation type="obsolete">Scribus </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Programthe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation type="obsolete">simlidhja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Administrimi &amp;Ngjyrash...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Largësira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation type="obsolete">Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="obsolete">Tekst sipas një Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation type="obsolete">Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori profilesh ICC parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation type="obsolete">Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Ndryshim Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori dokumentesh parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shpërfill të Mëdhaja/Vogla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Korniza Teksti &amp;Vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;gjelbër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation type="obsolete">Orientim parazgjedhje faqesh dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e vijave udhëzuese që fusni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation type="obsolete">Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation type="obsolete">Drejtorira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stampë?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;/Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation type="obsolete">E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Zhvendosje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth i &amp;Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Tekst (*.txt);;Tërë Kartelat(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Ndërprerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë me Pika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i Lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pa Tast Prishkurt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation type="obsolete">I &amp;lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Kartelat (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation type="obsolete">Gjithsej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;kaje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation type="obsolete">Pr&amp;onar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation type="obsolete">Krijo një Dokument të ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ërpjestimor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation type="obsolete">Lexo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cilësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="obsolete">Ruajtje përfundimesh e suksesshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation type="obsolete">Natyra ose zhanri i përmbajtjes së dokumentit, psh. kategori, funksione, zhanre, etj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmë &amp;Online...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujdis Madhësi Paraqitjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="obsolete">Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;iguri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Temë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="obsolete">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation type="obsolete">Menu Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation type="obsolete">Bëj tekst nga kornizat e poshtme të rrjedhin përreth formës së objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Karakteristika &amp;Tejdukshmërie PDF 1.4 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Përdor përpjestimet e pamjes më mirë se ata të kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation type="obsolete">Portugeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;drejta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation type="obsolete">Hequr&amp;vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Kjo Radhë Tastesh është në përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Rreshtave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation type="obsolete">Krijo vetvetiu korniza teksti kur shtohen faqe të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation type="obsolete">Ngrije një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje ngjyre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije e objektit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation type="obsolete">Drejt&amp;im:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="obsolete">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="obsolete">Sigurohuni që pamjet dhe gërmat që përdorni mund të përdoren lirisht. Nëse gërmat nuk janë të përbashkëta mos i koleksiononi gjatë ruajtjesh stampash.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation type="obsolete">Zbrite një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Inç (inç)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="obsolete">Orie&amp;ntim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Hapësira Vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Çblloko </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokumente:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshimi në zmadhim për çdo veprim &quot;zoom&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Kyç i Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;rapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation type="obsolete">Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë midis shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Bazë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation type="obsolete">Elips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">pas Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje e faqes, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation type="obsolete">E panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation type="obsolete">Përp&amp;uthshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation type="obsolete">Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">Cakto &amp;Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation type="obsolete">Gjeometri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitja fizike ose numerike e dokumentit. Do të ishte me leverdi përmendja e tipit të medias dhe përmasat.
Gjithashtu të dobishme janë RFC2045, RFC2046 për tipe MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hapje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërm&amp;asim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation type="obsolete">E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo ose çaktivizo shtypjen e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation type="obsolete">Nuk u gjet gjë për ta importuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation type="obsolete">Shembull i gërmave tuaja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation type="obsolete">Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation type="obsolete">Vetëruajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">J&amp;ashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation type="obsolete">Zarfa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ngjyrash që genden të trupëzuar në burimin e pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation type="obsolete">Mb&amp;ulim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation type="obsolete">Tip i efektit të ekranit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Jo Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation type="obsolete">Krye Letrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Parapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation type="obsolete">Vithisje Scribus-i</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation type="obsolete">Njësi &amp;Parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation type="obsolete">Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation type="obsolete">Po ruaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation type="obsolete">I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation type="obsolete">Hidhu te:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Fusha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument i lidhur, mundësisht duke përdorur një identifikues formal si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatje Efek&amp;ti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation type="obsolete">Kanal alfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Gjuha në të cilën përmbajtja e dokumentit është shkruajtur, zakonisht kod ISO-639 gjuhe
mundet edhe ndarë me vizë nga prapashtesë kodi ISO-3166 vendi, p.sh. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation type="obsolete">Datë e shoqëruar një ngjarjeje në jetën e dokumentit, në format VVVV-MM-DD, si në ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;dhër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Vertikalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;dryshoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përshtatja Kornizën Pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash për t&apos;u krijuar në korniza teksti të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tema e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë është për fjalëkyça dokumenti që doni të trupëzohen në një PDF, për të ndihmuar kërkime dhe indexim kartelash PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation type="obsolete">Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation type="obsolete">F&amp;ormat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj Parapëlqimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton përputhshmërinë me. Parazgjedhja është Acrobat 4.0 çka ju jep përputhshmërinë më të madhe.
Zgjidhni Acrobat 5.0 nese kartela juaj ka karakteristika PDF 1.4 si p.sh. tejdukshmëri ose nëse keni nevojë për kodim 128 bit.
PDF/X-3 vlen për eksportim PDF-sh për shtypje komerciale dhe është i përzgjedhshëm kur keni veprues administrim ngjyrash.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndëshat do të jenë të mysët më tepër se të lugët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bulgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Paraqit Zonë të &amp;Pashtypshme në Ngjyrë Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation type="obsolete">Revista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation type="obsolete">nga %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatja e xhirimit të efektit.
Një kohë më e shkurtër do ta përshpejtojë efektin, një më e gjatë do ta ngadalësojë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni pamjet dhe zbukurim dritaresh parazgjedhje.
Scribus-i bën të vetën cilëndo temë të mundshme KDE apo Q</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë poshtë paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation type="obsolete">Masko zonën jashtë mënjanash me ngjyrën e mënjanave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto te Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utorë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo karakteristika tejdukshmërie brenda eksportimi PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation type="obsolete">Një drejtori sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Po rregulloj Shkurtprerje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Të dhënash Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation type="obsolete">Paragrafë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation type="obsolete">Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Fut Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Fusha PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation type="obsolete">Numër për faqen e parë të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation type="obsolete">Eksportim i suksesshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Futjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Faqet &amp;Krah Njëra Tjetrës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation type="obsolete">Nëse &quot;widget&quot;-i është &quot;widget&quot;-i parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation type="obsolete">Skemë vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj faqe si &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni Shtypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje SVG (*.svg);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation type="obsolete">Vija Kutie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation type="obsolete">Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation type="obsolete">Mbush stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Shënime PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues fushe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation type="obsolete">Fjalë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton lidhjen e faqeve te PDF-ja. Lini parazgjedhjen - Majtas,
veç në e ditshi që keni nevojë ta ndryshoni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation type="obsolete">Shtrirja ose fokusi i përmbajtjes së dokumentit, mundësisht duke përfshirë vendndodhje, kohe dhe shtrirje juridike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation type="obsolete">kartela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation type="obsolete">Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation type="obsolete">Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation type="obsolete">Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Efekti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation type="obsolete">Nëse i vini shenjë kësaj do të kini një dialog
sa herë që gjendet një Ndarje me Vizë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation type="obsolete">Importo tekst pa e formatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation type="obsolete">Në Ballë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation type="obsolete">Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Nga Poshtë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj si P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Shtim Shëni&amp;mesh dhe Fushash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Shtypje &amp;Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation type="obsolete">Hap të &amp;Fundmin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation type="obsolete">Largësi e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Stampë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Krijo Dosje të Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Faqe si $EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Shembull Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shto Shtresë të re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation type="obsolete">Identi&amp;fikues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të &amp;Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milimetra (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;shkruaj dot Kartelën: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së sipërme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation type="obsolete">Më tepër Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po instaloj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation type="obsolete">Kryej matje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i etiketës së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument prej të cilit dokumenti i pranishëm ka rrjedhur, p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation type="obsolete">Parje në Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation type="obsolete">Doracak për Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation type="obsolete">Po, tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="obsolete">Sistemo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation type="obsolete">Krijuar me</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation type="obsolete">Më pak Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Bëj set ngjyrash të çastit set parazgjedhje të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;

Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej 
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
&quot;Asnjë&quot;.

deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; varg me emër kartele

Shfaq një kuti dialogu Hap Kartelë me caption &quot;caption&quot;. Kartelat filtrohen me
vargun e filtrit &quot;filtër&quot;. Mund të jepet edhe një emër kartele ose shteg kartele,
lëreni bosh këtë varg kur doni të mos e përdorni. Vlera True për haspreview 
aktivizon një kuti të vogël paraparjesh te kutiza për Përzgjedhje Kartelash. Kur
parametri issave është caktuar True dialogu vepron si një dialog &quot;Ruaj Si&quot; 
përndryshe vepron si &quot;Dialog Hapje Kartelash&quot;. Parazgjedhja për të dy parametrat
opsionalë është False.

Filtri, nëse tregohet, merr formën &apos;koment (*.tip *.tip2 ...)&apos;.
Për shembull &apos;Pamje (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Këshillohuni me dokumentimin e Qt-së mbi QFileDialog për hollësi mbi filtra.

Shembull: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Shembull: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë 
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë. 
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.

Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë 
nga 1.

Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.

Shembuj përdorimi:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string

Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.

Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.

Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Hap dokumentin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.

Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg 
të plotë ose relativ).

Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;të dhëna&quot;, &quot;përshkrim&quot;) -&gt; bool

Cakton të dhëna dokumenti. &quot;Autor&quot;, &quot;Të dhëna&quot;, &quot;Përshkrim&quot; janë
vargje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)

Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr) 
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni 
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)

Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)

Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus 
te &quot;emër kartele&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për 
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil bashkimi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e bashkimit janë:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)

Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. 
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në 
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk 
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti 
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;emër&quot;])

Rrotullon objektin &quot;emër&quot; në mënyrë relative me gradë &quot;rot&quot;. Objekti rrotullohet
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Vlerat pozitive do të thonë
rrotullim kundërorar kur përdoret pikë parazgjedhje rrotullimi. Nëse nuk është dhënë
&quot;emër&quot; përdoret përbërësi i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])

Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk 
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;emër&quot;)

Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;emër&quot;)

Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])

Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])

Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])

Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
nënkupton 100 %.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
nëse gjen kyçje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të 
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; listë vlerash

Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;emër kartele&quot;, &quot;shembull&quot;, madhësi) -&gt; bool

Krijon një paraparje pamjeje të gërmave &quot;emër&quot; me tekstin e dhënë &quot;shembull&quot; dhe madhësinë.
Pamjet ruhen te &quot;emër kartele&quot;. Përgjigjet me &quot;true&quot; në rast suksesi.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden gërmat e treguara.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një shembull ose një emër kartele bosh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;emër&quot;)

Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])

Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)

Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;, e shtypshme)

Cakton shtresën &quot;shtresë&quot; si të shtypshme ose jo. Nëse e shtypshme është
vendosur si &quot;false&quot; shtresa nuk do të jetë e shtypshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme, vlera False do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme, vlera False do të thotë që shtypja e
shtresës &quot;shtresë&quot; është e çaktivizuar.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)

Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk 
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(shtresë)

Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.

Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat 
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë 
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim 
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është 
tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin. 
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse 
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një 
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të 
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot; 
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për 
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues 
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm 
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;emër&quot;])

Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;emër&quot; [, gjendje])

Aktivizon/çaktivizon karakteristikën &quot;Teksti Rrjedh Përreth Kornize&quot; për 
objektin &quot;emër&quot;. Thirru me emër vargu parametrash dhe &quot;gjendje&quot; buleane 
opsionale. Nëse nuk jepet &quot;gjendje&quot;, këmbehet gjendja për rrjedhje teksti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])

Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Rivizaton tërë faqet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)

Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është 
numri i shfaqur për faqen e parë.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Zhvendoset te faqja &quot;nr&quot; (pra, bën të çastit faqen &quot;nr&quot;). Vini re që
gotoPage nuk ndryshon (hëpërhë) faqen të cilën parësi i përdoruesit 
po shfaq, thjesht cakton faqen mbi të cilën do të zbatohen urdhrat e programthit.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh 
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.

Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Shihni getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Shihni setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është 
i pari në faqen...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Përgjigjet me mënjanat e faqes (majtas, djathtas, sipër, krye) në njësitë e çastit.
Shihni konstantet UNIT_&lt;tip&gt; dhe getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])

Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë 
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante 
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])

Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;. 
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera 
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti 
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti 
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit 
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst 
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot; 
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti 
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;emër&quot;])

Fut tekstin &quot;tekst&quot; te pozicioni &quot;pos&quot; brenda kornizës së tekstit. Teksti
duhet të jetë i koduar në UTF (për referencë shihni setText()) Gërma e parë ka
tregues 0. nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError për futje jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst 
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])

Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;. 
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm 
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit 
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.

Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është 
jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])

Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])

Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot; 
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).

Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(fillim, numërim, [&quot;emër&quot;])

Përzgjedh shenja &quot;numërimi&quot; të tekstit në kornizën e tekstit &quot;emër&quot; duke filluar 
prej shenjës &quot;fillim&quot;. Numërimi i shenjave nis nga 0. Nëse &quot;numërimi&quot; është zero, 
do të pastrohet çfarëdo përzgjedhje teksti. Nëse &quot;numërimi&quot; është -1, do të 
përzgjidhet tërë teksti në kornizën. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError nëse përzgjedhja është jashtë kufijve të tekstit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;emër&quot;])

Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka 
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta) 
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)

Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të 
prej kornizash të tjera.

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)

Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;emër&quot;])

Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Krijo një makro të quajtur &quot;emër&quot; duke çmuar kodin burim &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; duhet të pajtohet me të njëjtët rregulla si makrot e krijuara në GUI.
Në u dhëntë, vargu &quot;accel&quot; do të përdoret për të rregualluar një shkurtprerje
tastiere për makron.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar. 
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej 
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj. 
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If printable is set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerOutlined&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerFlow&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerBlendmode&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerTransparency&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bullgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Faqja hyrëse dhe referencë online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Bug-e dhe kërkesa për gjëra të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;I lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datë e krijimit dhe(new line)
librari suporti të përpiluara brenda Scribus-it(new line)
C-C-T do të thotë C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.(new line)
Librari suport që mungojnë tregohen me a *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Reth Scribus-it %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Ekipi Zhvillues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacioni Zyrtar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacion Tjetër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Përkthime dhe Përkthyes Zyrtarë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Anglishte (Britanike):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Koreane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Kontribues Përkthimesh të Dikurshëm:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Faqja Hyrëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Bug-e dhe Kërkesa për Anë të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Listë Postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datën e krijimit dhe
 suport librarish përpiluar në Scribus
C-C-T është e barazvlefshme me suport C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build ID:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filename:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="unfinished">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="unfinished">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="unfinished">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 pt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="unfinished">Fi&amp;gurëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="unfinished">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frame Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bullet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Info...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solidus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>En Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Em Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thick Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mid Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hair Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="unfinished">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ff</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>fl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>ffi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>ffl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>ft</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>st</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text 2...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Gjatë &amp;Heqje Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë që janë të përbëra nga(new line)
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.(new line)
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutralë dhe/ose të errët(new line)
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje(new line)
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Të mesit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;hvendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda &amp;Njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndë&amp;rmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos Ndr&amp;ysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda Një&amp;soj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>None Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Detyrimisht Përligjshëm</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Anë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>E plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Me vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>I padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Tekst për Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Tekst për Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Nëse Parazgjedhja është Shenjuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Miu Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Miu Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Miu Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Miu Exit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Në Turbull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Përpunoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Parangjit Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format Kohor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Programthe Vetjakë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Taste:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+W</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation type="unfinished">te</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>5 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>For ISBN-10 the data should contain 9 or 10 <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>digits separated appropriately by dash characters.
For ISBN-13 the data should contain 12 or 13 <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>digits separated appropriately by dash characters.
If the last digit is not given then the ISBN <byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/>checkdigit is calculated automatically.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">E m&amp;adhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.(new line)
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Faqerojtësa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Vetëm marrje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Marrje nën Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Marrje mbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Marrje djathtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Marrje majtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Marrje përmbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Përherë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Kurrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Si ta Ripërmasoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Jo Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Rimerr</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të &amp;plota:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Përdor Kompensim &amp;Blackpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për ngjyra të plota te faqja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil ngjyrash për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
bazuar në profilin e zgjedhur për shtypësin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.(new line)
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.(new line)
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Përpunoni Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB E përshtatshme për Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>E re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>E vjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Tabelë HSV ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Nuk mund të krijoni një ngjyrë të quajtur &quot;%1&quot;.(new line)
Është emër i ruajtur për ngjyrë të tejdukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Scheme Method:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="unfinished">Përzgjidhni Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="unfinished">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll këtë dialog dhe kthehu te përpunimi i tekstit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished">Greke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text overflow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Objects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="unfinished">Sete Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="unfinished">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="unfinished">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="unfinished">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="unfinished">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="unfinished">Zgjidhni Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Kopje e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>3-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>4-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tuesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wednesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thursday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Friday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sunday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>January</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>February</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>March</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>April</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>May</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>June</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>July</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>August</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>September</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>October</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>November</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>December</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Patejdukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim Vertikal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim linear i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Ngopje ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Mundësi Importuesi CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Kufizues fushe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Kufizues vlere:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Rreshti i parë është titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Mundësi Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Faqe e Rregulluar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Vetëm Faqe Çift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Vetëm Faqe Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Pasqyro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Shtypje N-Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel paraqet mundësi të ndryshme CUPS kur shtypet. (new line)
Parametrat e saktë të mundshëm do të varen nga &quot;driver&quot;-i i shtypësit tuaj.(new line)
Mund të keni suport CUPS duke përzgjidhur Ndihmë &gt; Rreth.(new line)
Shih për përmendje të: C-C-T Kjo vlen për suport C=CUPS C=littlecms T=TIFF.(new line)
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Ngjesh Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Përfshi Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Shkon te Drejtoria juaj e Dokumenteve.(new line)
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Fshij Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Fshij Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Pa Stil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <source>Importing failed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Të dhëna Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Fjalëkyça:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Përshkrim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Botues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Pjesë&amp;marrës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identifi&amp;kues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>B&amp;urim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Gjuhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Marrëdhënie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Mbu&amp;lim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Të &amp;drejta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës para të gjithësh për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.(new line)
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Emër dhënë dokumentit.(new line)
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.(new line)
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tema e përmbajtjes së dokumentit.(new line)
Kjo fushë është për fjalëkyça dokumenti që doni të trupëzohen në një PDF, për të ndihmuar kërkime dhe indexim kartelash PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Person ose organizëm përgjegjës për bërjen e dokumentit të passhëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datë shoqëruar një ngjarjeje në jetën e dokumentit, në format VVVV-MM-DD, si në ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Natyra ose zhanri i përmbajtjes së dokumentit, psh. kategori, funksione, zhanre, etj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitja fizike ose numerike e dokumentit. Do të ishte me leverdi përmendja e tipit të medias dhe përmasat.(new line)
Gjithashtu të dobishme janë RFC2045, RFC2046 për tipe MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Një referencë te një dokument prej të cilit dokumenti i pranishëm ka rrjedhur, p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Gjuha në të cilën përmbajtja e dokumentit është shkruajtur, zakonisht kod ISO-639 gjuhe(new line)
mundet edhe ndarë me vizë nga prapashtesë kodi ISO-3166 vendi, p.sh. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Një referencë te një dokument i afërm, mundësisht duke përdorur një identifikues formal si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Shtrirja ose fokusi i përmbajtjes së dokumentit, mundësisht duke përfshirë shtrirje juridike,hapësinore dhe kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Real Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Rregulloni Shtypës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Destinacion Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Mundësi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,(new line)
për të bërë të përdorshme mundësi shtypjesh shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Urdhër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Shtyp &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku(new line)
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për(new line)
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Numër Kopjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Shtypje &amp;Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Yellow</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Të zezë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="unfinished">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Importimi i Kartelës:(new line)
%1(new line)
dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Gabim Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Gabim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
    <translation type="obsolete">Po përpunoj Makro: &lt;b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
    <translation type="obsolete">Ka një kartelë &apos;%1&apos; tashmë.
Jeni të sigurtë se doni të mbishkruhet?
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
    <translation type="obsolete">E keni përpunuar tashmë këtë makro.
Jeni të sigurtë se doni të hidhni tej tërë ndryshimet tuaj?
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A full traceback follows:

%1
</source>
    <translation type="obsolete">Vijon një gjurmim i plotë:

%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compilation of the macro failed, so it can not 
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
    <translation type="obsolete">Dështoi përpunimi i makros, ndaj nuk mund 
të ruhet në formën e tanishme. Gabimi qe:
%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - Makro e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Kjo është kutia e dialogut Përpunoni Makro / Makro e Re. Këtu mund të ndryshoni kodin burim për makrot. Përpunoni kodin burim për makron te zona për përpunim teksti nën etiketën &quot;Kod Burim&quot; dhe klikoni OK për të ruajtur ndryshimet te makroja.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Code:</source>
    <translation type="obsolete">Kod Burim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editing Macro:</source>
    <translation type="obsolete">Po përpunoj Makro:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the macro being edited.</source>
    <translation type="obsolete">Emri i makros që po përpunohet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Ky përbërës shfaq emrin e makros që jeni duke përpunuar për çastin.&lt;qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Hidh tej tërë ndryshimetDiscard all changes dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Dilni nga dialogu i përpunimit, duke hedhur tej tërë ndryshimet që bëtë. Nëse doni të dilni pa ruajtur makron por nuk doni të humbni ndryshimet tuaj, ruajini ndryshimet me &quot;Ruaj Burim Si...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet te makroja dhe dil. Nëse ka ndonjë problem me makron, do të shfaqet një mesazh dhe dialogu i përpunimit nuk do të mbyllet.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Kjo zonë teksti përmban kodin burim të makros. Nëse po krijoni një makro të re nuk do të ketë gjë brenda saj, dhe nëse po përpunoni një makro ekzistuese, këtu do të tregohet kodi burim që përcaktonte makron.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load Source ...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko Burim ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zëvendëso kodin e çastit me kod prej një kartele.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ngarko prej një &quot;kartele&quot; kod të ri burim te zona e përpunimit . Çfarëdo kod burim në zonën e përpunimit zëvendësohet. Burimi i ngarkuar duhet të jetë një funksion makroje Scribus. Nëse ngarkoni një tjetër programth, do t&apos;ju duhet ta përpunoni para ruajtjes së tij që të mund të funksionojë si një programues makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Source As...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Burim Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj te një kartelë kodin burim që po përpunohet.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj në një kartelë kodin burim - tekstin - e makros. Mund ta përpunoni kodin e ruajtur dhe ta ngarkoni sërish me &quot;Ngarko Burim...&quot;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Përpunoni Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Gërmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Hapësira Vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndër&amp;vijë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabelëzues dhe Kryeradhë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Madhësi Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Ngjyrë mbushjeje teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="unfinished">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Hapësirë sipër paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Hapësirë poshtë paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Ndërvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="unfinished">Largësira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished">Sfond</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Përpunues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;I ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Ruaj dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Dil pa Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>P&amp;ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Pa&amp;stro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Merr Emra Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <source>Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blur</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brightness</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contrast</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="unfinished">Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posterize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sharpen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects in use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="unfinished">Tërë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksporto si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksporto te Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>T&amp;ip Pamjeje: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Cilësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Qartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Faqe e &amp;çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksporto një interval faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku(new line)
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për(new line)
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportoni tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksporto vetëm faqen e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Qartësi e Pamjeve(new line)
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Formate të mundshëm eksporti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Drejtoria e përfundimeve - vendi ku të ruhen pamjet tuaja.(new line)
Emri i kartelës eksport do të jetë &apos;emërdokumenti-numërfaqeje.tipkartele &apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Madhësi e pamjeve. 100% për të mos patur ndryshime, 200% për dy herë më të madhe etj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Patejdukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished">Sfond</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation type="unfinished">Shtigje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Pa Titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>E panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Vini te seti i çastit ngjyra prej një dokumenti ekzistues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Bëj set ngjyrash të çastit set parazgjedhje ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Gërma të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Gërma të &amp;Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Zëvendësim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>Sht&amp;o...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>&amp;Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Përdor Gërma </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Lër paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Lër paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Këtu mund të shtoni, ndryshoni ose hiqni Ndalesa Ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Vertikalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="unfinished">Administroni Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Page Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Document guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation>Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Ndihmë Onlinë për Scribus-in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Më ndjeni, nuk ka doracak të passhëm! Ju lutem shihni: http://docs.scribus.net për(new line)
dokumente të përditësuar dhe www.scribus.net për shkarkime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Term:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Prano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Anashkalo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plotësisht Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Gjuhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation type="obsolete">Nëse i vini shenjë kësaj do të kini një dialog(new line)
sa herë që gjendet një Ndarje me Vizë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që ndjekin njëra tjetrën.(new line)
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>Këshillime &amp;Ndarjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Ndaj Tekst Automatikisht &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>Ndarje të &amp;Njëpasnjëshme të &amp;Lejuara:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Kur përdorni Ekstra, mundësi Ndarjeje Teksti shfaqet një kuti dialogu që tregon tërë ndarësat e mundshëm për çdo fjalë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Aktivizon ndarje automatike të tekstit tuaj në shtypje e sipër.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <source>Image Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Artist:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="unfinished">Importo &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Fut Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>para Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>pas Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>në Fund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Madhësi Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">Orie&amp;ntim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>