Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 19033 | Rev 19158 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl_PL">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple

Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)

Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie 
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.

deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk 
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym 
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż 
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.

Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków 
zaczynają się od 1.

Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.

Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
          ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.

Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.

Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)

Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.

Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot; 
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)

Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot; 
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)

Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)

Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)

Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT, 
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)

Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)

Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony 
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny 
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt 
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])

Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)

Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną 
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)

Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])

Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika 
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;

Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;. 
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie 
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples

Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu 
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot; 
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)

Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)

Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie. 
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool

Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)

Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa 
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(warstwa)

Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę. 
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, 
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna 
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby 
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne 
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; 
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane 
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name. 
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu. 
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky 
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot; 
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot; 
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś 
zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę, 
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Zobacz getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Zobacz setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest 
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych 
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) 
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;. 
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;. 
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka 
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera 
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego 
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek, 
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])

Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych 
w tym module - zobacz dir(scribus).

Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, 
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera 
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100 
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)

Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może 
być połączona z żadną inną ramką tekstową.

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)

Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną 
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])

Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem 
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;. 
Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się 
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji 
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet(). 
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset(). 
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka 
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk 
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę. 
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, 
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera 
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego 
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek, 
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float

Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])

Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych 
w tym module - zobacz dir(scribus).

Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, 
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera 
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie 
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100 
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)

Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może 
być połączona z żadną inną ramką tekstową.

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)

Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną 
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;

Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])

Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple

Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)

Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie 
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.

deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)

Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku

Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz 
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały 
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog 
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;. 
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.

Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.

Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym 
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż 
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.

Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków 
zaczynają się od 1.

Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.

Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
          ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.

Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.

Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)

Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.

Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot; 
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)

Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool

Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot; 
to łańcuchy znaków.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)

Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot; 
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)

Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)

Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)

Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT, 
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)

Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)

Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)

Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony 
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer

Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny 
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt 
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])

Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem 
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch 
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])

Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)

Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną 
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)

Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])

Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika 
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie 
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie 
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples

Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)

Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)

Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie. 
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)

Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot; 
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)

Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa 
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(warstwa)

Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna 
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby 
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne 
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; 
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane 
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name. 
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu. 
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). 
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus 
utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky 
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string

Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot; 
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej 
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być 
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w 
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, 
Scribus utworzy ją automatycznie.

Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])

Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])

Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie 
przełączone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool

Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot; 
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś 
zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])

Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę, 
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)

Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.

Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;). 
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.

Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.

Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Zobacz getHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Zobacz setHGuides.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest 
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) 
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, 
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot; 
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją 
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;. 
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie 
zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;. 
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])

Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem 
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;. 
Zobacz progressSet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się 
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji 
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet(). 
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset(). 
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;

Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;. 
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie 
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu 
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot; 
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool

Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.

Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF. 
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.

Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych 
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="124"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="127"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analiza pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="262"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2495"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generewanie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="305"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;O programie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="297"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="307"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="311"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="345"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Strona domowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="347"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentacja online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="351"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="355"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="329"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="331"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="349"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>December</source>
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>January</source>
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="299"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="303"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="317"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="301"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="315"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Ekran startowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Scribus wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="653"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="651"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="353"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog deweloperów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licencja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="309"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="313"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Webmasterzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="448"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="562"/>
    <location filename="../../../scribus/about.cpp" line="629"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Włączona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data wydania:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licencja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>K&amp;olory...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Inne...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Justowany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Właściwości &amp;pola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glif...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Przykładowy tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Przesuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historia operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Obróć element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Powiększ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Pomniejsz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text...</source>
    <translation type="obsolete">Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw ramkę graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz odręczną linię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Prawa autorskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punktor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Półpauza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Kreska dialogowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Prosty podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Przecinkowy frakcja dolna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Lewy polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK pojedyńczy lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK pojedyńczy prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>C&amp;ień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edytuj obrazek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Edytuj tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Zmiana wiersza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zmiana łamu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Właściwości strony...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Więcej informacji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Contents</source>
    <translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Contents</source>
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Wyświetlaj linijki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Ukośnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punkt środkowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Spacja półfiretowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Spacja firetowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Spacja chuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Trzeciak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Ćwiertak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Spacja włosowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw niełamliwą spację</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Contents (Absolute)</source>
    <translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyle...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Wstaw listę PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text 2...</source>
    <translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Tryb podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ramka...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Desenie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Dodaj do deseni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Wyświetlaj spady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Zero z twardą spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Wstaw obrazek ze schowka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translatorcomment>Sprawdzić, czy skrót R nie jest już przyporządkowany gdzie indziej</translatorcomment>
    <translation>&amp;Ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Prosty podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pojedynczy angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pojedynczy angielski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Pojedynczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Pojedynczy francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Pojedynczy francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lewy polski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK pojedynczy lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK pojedynczy prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Latex Source...</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;Latex Frame</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Wstaw &amp;linię</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Strona domowa Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Dokumentacja online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Scribus Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check updates</source>
    <translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Zastąp kolory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Ilość stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move/Resize value indicator</source>
    <translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>View</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>W&amp;idok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Okn&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Pomoc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Po&amp;moc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Elementy menu wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Znaki Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Ustawienia zarządzania kolorami</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2. 
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku postscriptowego. Nie zaleca się używania, chyba że poprosi o to drukarnia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Poziomo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Środki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pionowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="36"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>W&amp;zględnie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>W&amp;yrównaj strony względnie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="160"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="181"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="188"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="209"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="300"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="314"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="331"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="348"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="358"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="365"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="372"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="389"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="396"/>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="403"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="260"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.ui" line="511"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Odwróć rozmieszczene</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Zaznaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="152"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="154"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="156"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="166"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Linii pomocniczej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>W&amp;yrównaj krawędzie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
    <translation>Przemieszczanie (zachowaj rozmiar)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
    <translation>Zmiana rozmiaru (zachowaj przeciwległe krawędzie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="168"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="454"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="462"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="122"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="150"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="158"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="164"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Justuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Właściwości pola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Brzeg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2109"/>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Cienki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Szeroki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Pełny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Kreskowany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Wytłoczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Wstawka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Wymagane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Nie wysyłaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Widoczność:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Ukryty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Nie drukuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Wygląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Tekst dla Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Użyj ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Wyróżnienie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obramowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Wciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Wielowierszowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Maksymalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Nie przewijaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Haczyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Krzyżyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Romb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kółko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Gwiazdka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Kwadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2072"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Idź do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Wyślij formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importuj dane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Zdarzenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2052"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2052"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="573"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2052"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Wejście w pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="604"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="933"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="959"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1036"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Edytuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Wyślij dane jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importuj dane z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="649"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Akcja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Bez formatowania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Liczba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Czas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format liczby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="777"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="804"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Format procentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format daty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format czasu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Sprawdź</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Wartość jest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>sum</source>
    <translation>sumą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>product</source>
    <translation>iloczynem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>average</source>
    <translation>średnią</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>następujących pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Wybierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Oblicz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1302"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1333"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1357"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2267"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1477"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Przykład:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2101"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font dla PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1189"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2267"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2072"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2110"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="2072"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Podpowiedź:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Nie eksportuj wartości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1334"/>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps, *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm;;%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation>Format do wysłania:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>FDF</source>
    <translation>FDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>HTML</source>
    <translation>HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation>XFDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">Aktualnej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;W zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Propozycja podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Zastosuj do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;W zakresie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj szablon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szablon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;current page</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;all pages:</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Sprawdzanie Pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mis-spelling:</source>
    <translation type="obsolete">Błędna pisownia:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Active dictionary: </source>
    <translation type="obsolete">Aktywny słownik: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Personal
Dictionary</source>
    <translation type="obsolete">Słownik
osobisty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Dodaj słowo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Zastąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange All</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;mień wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Skip</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pomiń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;kip All</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;omiń wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Brak w słowniku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Nie znaleziono tego słowa w aktualnym słowniku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Nie znaleziono zamiennika dla aktualnego słowa w słowniku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktualny słownik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>Aktualnie włączony słownik. Scribus używa słownika aspell do sprawdzania pisowni.&lt;br /&gt;Jeśli potrzebujesz nowszych lub innych wersji słowników, powinieneś zainstalować je z pomoca narzędzi instalacyjnych lub menedżera pakietów dostępnych w twoim systemie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignoruj aktualny tekst, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignoruj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignoruj wszystkie wystąpienia aktualnego tekstu, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnoruj wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Dodaj aktualne słowo do swojego osobistego słownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Zastąp aktualne słowo, którego nie znaleziono w słowniku, słowem znajdującym się w polu propozycji zamiennika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Zamień wszystkie wystąpienia aktualnego słowa w tekście, które nie zostało znalezione, na słowo zawarte w polu &quot;Zastąp przez:&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Zastąp &amp;wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="39"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Załadowany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="39"/>
    <source>default </source>
    <translation>domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="39"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation> słownik aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="obsolete">Wtyczka aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Błąd konfiguracji aspella.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-checking completed.</source>
    <translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-checking done.</source>
    <translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="382"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="384"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="405"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="258"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="97"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="104"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
    <source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="259"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="451"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="452"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation>Czy chcesz zacząć sprawdzanie od początku zaznaczenia z użyciem wybranego języka?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="72"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Nie znaleziono słowników Aspell, proszę najpierw zainstalować słowniki.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Diagram przepływu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Puzzle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Domyślne figury</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Generator kodu kreskowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="320"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 lub 13 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 lub 12 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 lub 8 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 cyfry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
    <translation>Zmienna ilość liter, cyfr i dowolnych symboli.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="353"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Wybierz typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="149"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation>Wybierz typ kodu kreskowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Generator kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>Tł&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Tek&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Podgląd wyniku. Probka o rozdzielczości 72 dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make check digit visible in text</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Wprowadź kod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1459"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1233"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1241"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1319"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1391"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1245"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1394"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nowy wpis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="842"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pobierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;amknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mały</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">Ś&amp;redni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Duży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1104"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1245"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1394"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="664"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="702"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="742"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1460"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1461"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Wczytaj istniejącą bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1462"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Zapisz zaznaczoną bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="obsolete">Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1464"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="849"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopiuj do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="850"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Przenieś do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="553"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="554"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Główna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="556"/>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="557"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Skopiowane obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1104"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nowa nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="838"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Wklej na Stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="893"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Zapisz jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="896"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="899"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Usuń zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1059"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1463"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Przesuń zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Tylko tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Tylko ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaluj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>zawsze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>nigdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak skalować:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>proporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Wyzeruj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasyceniowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną 
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;rukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki R&amp;GB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazy &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazy &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Obrazy:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formularz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Profile systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>Obrazy &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>Obrazy &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Obrazki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę 
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną 
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="87"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edytuj kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="654"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="673"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="892"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="899"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="409"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="904"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="113"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="757"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB dla internetu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="136"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="153"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Stary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="261"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="698"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="699"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="700"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="438"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="436"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="742"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="743"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="744"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="283"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="310"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="337"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="364"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="695"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="696"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Mapa kolorów HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="106"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="120"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="1004"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="385"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="777"/>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="778"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="988"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
Podaj nazwę koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cmykfw.cpp" line="191"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Kolory</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <source>Parent Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Kolory</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleWBase</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Kolory wynikowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Scal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Podgląd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Typ wady wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Typ wady wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy schemat koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Scal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="obsolete">Metoda przedstawiania kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="obsolete">HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="obsolete">Kolory wynikowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2266"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2294"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2279"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2286"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2302"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Długość: %1
Kąt: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Szerokość: %1
Wysokość: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2316"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Kąt: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="165"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Nie znaleziono koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1314"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1345"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Klasa znaków:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Pełen zestaw znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Podstawowy łaciński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Dodatek Latin-1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Ogólna interpunkcja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Indeksy górne i dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Symbole walut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Znaki literopodobne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Formy liczbowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Operatory matematyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Rysowanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Elementy blokowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Figury geometryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Różne symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Dingbaty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Różne małe formy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Greckie rozszerzone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Cyrylica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Cyrylica suplement</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Arabskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebrajskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">Wst&amp;aw kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="obsolete">Rozszerzona paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="obsolete">Skrócona paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="obsolete">Ukryj rozszerzoną </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="32"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="254"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Wybierz nazwę pliku do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="336"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="292"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Błąd w trakcie czytania pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz nazwę pliku do zapisania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="337"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="obsolete">Wyczyścić paletę?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="obsolete">Masz zamiar usunąć wszystkie znaki z tej palety. Czy jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Opróżnić paletę?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="346"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Usuwasz wszystkie znaki palety. Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Ukryj/Pokaż paletę rozszerzoną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Zapisz skróconą paletę znaków</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Pełen zestaw znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Podstawowy łaciński</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Dodatek Latin-1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Ogólna interpunkcja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Indeksy górne i dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symbole walut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Znaki literopodobne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formy liczbowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operatory matematyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Rysowanie ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Elementy blokowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Figury geometryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Różne symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Różne małe formy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Greckie rozszerzone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Cyrylica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Cyrylica suplement</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrajskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Rozszerzona paleta znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>Klasa &amp;znaków:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert 
dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Wst&amp;aw kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Glify do wstawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Usuń</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="667"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktualny profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="662"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="662"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="668"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="675"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Brakujące glify</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="676"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="677"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="678"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Brakujący obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="682"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="683"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="684"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="399"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="401"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nie znaleziono problemów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="569"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="627"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="660"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="669"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Sprawdź ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka poniżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="685"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obrazek to plik GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="402"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="433"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Użyto przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="438"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="451"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="686"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="671"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="672"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="673"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Pusta ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="414"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="443"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="457"/>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="520"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation>Błędy: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="468"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Warstwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="680"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazka poniżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/checkDocument.cpp" line="681"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF 1.4</source>
    <translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Dostępne style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="80"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Zapisywanie w toku...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="85"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="99"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="85"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="89"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="92"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="97"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="104"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="110"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktualny zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="141"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="180"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="181"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="186"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="188"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="189"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="190"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="191"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="193"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="224"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Wybierz nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="411"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="424"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Kolory &quot;spot&quot; są oznaczane czerwonym kółkiem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.eps *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Inne pliki (*.eps *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Inne pliki (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Inne pliki (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="375"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="375"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="194"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Kolory dodatkowe są oznaczane czerwonym kółkiem. Więcej wskazówek na temat ostrzerzeń związanych z przestrzenią kolorów znajdziesz pod Zarządzaniem Kolorami. Kolor znaczników oznaczony jest symbolem znacznika znajdującym się obok koloru. Stosuj kolor znacznika tylko do znaczników cięcia i znaczników drukarskich.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="365"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie wspierane formaty (%1);;Dokumenty (%2);;Inne pliki (%3);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/colorm.cpp" line="366"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importuj kolory</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrada (podwójne uzupełnienie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Kolor podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="obsolete">Monochromatyczny jasny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="obsolete">Monochromatyczny ciemny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Drugi analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Drugi bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Trzeci bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="obsolete">Czwarty bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Drugi triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Pierwszy tetradyczny (przeciwieństwo podstawowego)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="obsolete">Drugi tetradyczny (kąt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Trzeci tetradyczny (przeciwieństwo kąta)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz metodę:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Kąt (0 - 90 stopni):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Scal kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastąp kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get base color</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij na kole, aby pobrać kolor podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the sample color schema</source>
    <translation type="obsolete">Jest to przykładowy schemat kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the method to create color schema. See documentation for more info</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod, aby utworzyć schemat kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do dokumentacji programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you have the color of your chosen color schema</source>
    <translation type="obsolete">To jest kolor wybranego schematu kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Scalanie kolorów w toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Wada wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Utwórz kolor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importuj istniejący kolor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Scal kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zastąp kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Nasycenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Składowa nasycenia w trybie HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Składowa wartości w trybie HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij na koło, aby uzyskać kolor podstawowy. Jest nim składowa częstotliwości światła (H) w modelu HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Kolory wybranego modelu kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Kolor %1 już istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Kolor %1 został dołączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Skła&amp;dowe koloru...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Koło barw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Narzędzie konfiguracji kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Narzędzie dobierania kolorów z dołączoną teorią kolorów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Za&amp;pisz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Pojedyncza strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Podwójna strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Składanka potrójna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Składanka poczwórna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Poniedziałek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Wtorek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Środa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Czwartek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Piątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Niedziela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>January</source>
    <translation>Styczeń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>February</source>
    <translation>Luty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marzec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>April</source>
    <translation>Kwiecień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>June</source>
    <translation>Czerwiec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>July</source>
    <translation>Lipiec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>August</source>
    <translation>Sierpień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>September</source>
    <translation>Wrzesień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>October</source>
    <translation>Październik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>December</source>
    <translation>Grudzień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normalna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normalna lewa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normalna środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normalna prawa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Definicja użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interunkcja wystająca z lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interpunkcja wystająca z prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Maks. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Both sides</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="obsolete">Obie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norm. Word Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Norm. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Ramka obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>LaTeX Frame</source>
    <translation type="obsolete">Ramka LaTeX</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>Przycisk PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>Lista PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>Adnotacja tekstowa PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>Adnotacja-dowiązanie PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Ramka renderowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Domyślny styl akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Domyślny styl znaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Domyślny styl linii</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="209"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Ustawienia podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="422"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Wklej plik...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/contextmenu.cpp" line="455"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Usuń stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="obsolete">Wstaw obrazek ze schowka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Zamień stronę na stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Skopiuj obiekty użytej strony wzorcowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Gradient w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="990"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1045"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1046"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1047"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Kolor wybranego obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Przesuń wektor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1048"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Przesuwanie początku wektora gradientu przy wciśniętym lewym przycisku myszy, przesuwanie końca wektora gradientu przy wciśniętym prawym przycisku myszy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation>Ustawienia przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Mnożenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Mnożenie odwrotności</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Dosycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Barwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Przesunięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Skalowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Obrót</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1004"/>
    <source>Angle</source>
    <translation>Kąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="405"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Deseń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Skalowanie X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Skalowanie Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation>Tylko kolory w użyciu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="1049"/>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Utwórz zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Ilość stron w dokumencie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Zakres stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Wybór zakresu podstawowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Przesuń &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Przesuń &amp;wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Dodaj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Strony następujące po sobie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Dodaj do zakresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Lista rozdzielona przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Ustawienia kolejności</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Kolejność stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Przykładowa kolejność stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Wielkość grupy stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="obsolete">Ilość stron w dokumencie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="obsolete">Zakres stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="obsolete">Wybór zakresu podstawowego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="obsolete">Strony następujące po sobie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="obsolete">Lista rozdzielona przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj do zakresu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="obsolete">Przesuń &amp;wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="obsolete">Przesuń &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="obsolete">Ustawienia kolejności</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="obsolete">Wielkość grupy stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowa kolejność stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="obsolete">Kolejność stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="53"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Opcja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="65"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="134"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Zestaw stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="148"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="151"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="161"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Odwrócone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="178"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="182"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="176"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="185"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="202"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>strona na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stron na kartkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cupsoptions.cpp" line="225"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="408"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="408"/>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="446"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="446"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="480"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="506"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Odwraca krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="507"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Wyzerowuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="508"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Przełącza pomiędzy linearną i przestrzenną interpolacją krzywej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Wczytuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Zapisuje tę krzywą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Otwiera katalog dokumentów.
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="295"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="325"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="304"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Dołącz profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="272"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Pokaż podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Dołącz profile koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="273"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Wyświetlaj podgląd i informację o wybranym pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="340"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Kompresja dokumentu Scribusa podczas zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Dołącz profile kolorów podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="79"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="82"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analiza pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="205"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="332"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generewanie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw składowe koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="367"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dasheditor.cpp" line="368"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Przesunięcie:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Anulowane przez użytkownika</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="29"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Usuń kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="37"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Usuń kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/dcolor.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Usuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Usuń od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Usuń styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Usuń styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Zastąp przez:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Import nie powiódł się</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import dokumentu Worda nie powiódł sieę %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation>Te&amp;mat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="60"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="68"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>O&amp;pis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="81"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Wydawca:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="88"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="103"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="110"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="117"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="124"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>Ź&amp;ródło:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="131"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Język:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Zakres:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Prawa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Osoba lub organizacja odpowiadająca za zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa nadana dokumentowi.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Opis zawartości dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tematyka, której poświęcona jest zawartość dokumentu.
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Język zawartości dokumentu, zazwyczaj podany jako kod językowy ISO-639,
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odnośnik do dokumentu, z którego wywodzi się aktualny dokument, na przykład numer ISBN lub URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="166"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Osoba lub organizacja głównie odpowiedzialna za utworzenie zawartości dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Nazwa danego dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Opis zawartości dokumentu. Pole to zawiera krótki opis lub streszczenie dokumentu. Jest ono osadzane w pliku PDF w trakcie eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Temat zawartości dokumentu. Pole to przeznaczone jest na słowa kluczowe, które chcesz osadzić w pliku PDF, aby umożliwić przeszukiwanie i indeksowanie plików PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Język zawartości dokumentu, zazwyczaj kod języka wg ISO-639, z opcjonalnie dołączonym po myślniku kodem kraju wg ISO-3166, np. en-GB lub fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Dodaje nowy rozdział z numerowanymi stronami do dokumentu. Nowy rozdział dodany zostanie po aktualnie wybranym rozdziale.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany rozdział.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Numer strony poza dozwolonym zakresem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Podana wartość jest poza zakresem numerów stron aktualnego dokumentu (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Rozdziały dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation>Wyświetlaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation>Od</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation>Do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Początek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Rozdziały dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Początek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Wyświetlaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Ramki graficzne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Typ logiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Liczba całkowita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Łańcuch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Atrybuty elementów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Automatycznie dodaj do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Liczba rzeczywista</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Właściwości obiektów dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Automatycznie dodaj do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadDictionaries</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.ui" line="14"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.ui" line="56"/>
    <source>Download Dictionaries</source>
    <translation>Ściągnij słowniki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.ui" line="20"/>
    <source>Available Dictionary Downloads</source>
    <translation>Dostępne słowniki do ściągnięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.ui" line="49"/>
    <source>Update Dictionary List</source>
    <translation>Aktualizuj listę słowników</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.ui" line="63"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.cpp" line="116"/>
    <source>Language</source>
    <translation>Język</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.cpp" line="116"/>
    <source>Code</source>
    <translation>Kod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/downloaddictionaries.cpp" line="116"/>
    <source>Location</source>
    <translation>Położenie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Błąd podczas importu pliku %1! 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Converting Image:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Konwersja obrazka:
%1
nie powiodła się!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="838"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Importowanie PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="83"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analizowanie Postscriptu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generewanie obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="837"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konwersja %1 obrazków nie powiodła się!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="706"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="80"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Atrybut:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Font wybranego tekstu albo obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Stopień pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Kolor wypełnienia tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Kolor obrysu tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Efekt stylistyczny, generujący ponadwymiarową pierwszą literę akapitu </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Całkowita wielkość inicjałów opuszczonych liczona w ilości wierszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj tekst do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Interlinia nad akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Interlinia pod akapitem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatory i wcięcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wyrównanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Wi&amp;erszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kolor wypełnienia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ko&amp;lor obrysu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">In&amp;terlinia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Na&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj do linii &amp;pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style:</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd stylu akapitu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy tekst stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Włącza/wyłącza próbny tekst dla tego stylu akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Stała interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automatyczna interlinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Wyrównaj do linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Inicjały opuszczone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp od tekstu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Określa odstęp pomiędzy inicjałami opuszczonymi i tekstem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa stylu nie jest jednoznaczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz, aby umożliwić łatwiejsze czytanie stylów tekstowych w jasnych kolorach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manualne podcinanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Przesunięcie znaków względem linii pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Kliknij, aby włączyć tryb interlinii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="34"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Edytor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Skrypty Javascript (*.js);;Wszystkie pliki(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="45"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="65"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="100"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="104"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="132"/>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="148"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Skrypty w JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="57"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="60"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/editor.cpp" line="63"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Filtry obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="82"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="99"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="110"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="126"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jasność:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="148"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="170"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Promień:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="217"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteryzuj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="456"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="501"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostępne filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="460"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="841"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1418"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Rozmywanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="527"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="764"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="835"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1247"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="759"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="845"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="987"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1387"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="769"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="837"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1263"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="513"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="754"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="833"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="983"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="508"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="749"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="831"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="985"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="552"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="787"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="843"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1308"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posteryzacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="774"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="839"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1279"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1408"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Wyostrzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="487"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="498"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Zastosowane filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="617"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="621"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="352"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Kolor 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="257"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="306"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="372"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Kolor 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="326"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="392"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Kolor 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="412"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Kolor 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="557"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="792"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="856"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1437"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="566"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="797"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="867"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1062"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1473"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="802"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="878"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="900"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1143"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1524"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="584"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="807"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="889"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1324"/>
    <location filename="../../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1590"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Krzywe</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>już istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Zapisz jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Za mało pamięci dla wybranego rozmiaru obrazka.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Zmień katalog wyjściowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Katalog wyjściowy - miejsce, w którym zapisywane będą twoje obrazki. 
Nazwa wyeksportowanego pliku będzie następująca: &quot;nazwa_dokumentu-numer_strony.typ_pliku&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportuj tylko aktualną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostępne formaty eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksportuj do katalogu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Typ o&amp;brazka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Jakość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportuj jako obrazek(ki)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Aktualna &amp;strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>Za&amp;kres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazków
Użyj 72 dpi dla obrazków przeznaczonych do wyświetlania na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Jakość obrazków - 100% oznacza najlepszą, 1% najniższą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportuj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Stopień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Rozmiar obrazków. 100% oznacza niezmieniony rozmiar, 200% dwa razy większy itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Rozmiar obrazka w pikselach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Etykieta tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatyczny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Barwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Mnożenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Mnożenie odwrotności</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuszczanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Dosycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Tło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Podgląd na bieżąco</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="214"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="217"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez tytułu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="219"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="200"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="227"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="229"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="197"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="197"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="203"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="obsolete">Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/customfdialog.cpp" line="224"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Format pliku:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Aktualny zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Dołącz kolory do aktualnego zestawu kolorów z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Klonuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="413"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Niektóre fonty użyte w dokumencie zostały zastąpione:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="417"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>został zastąpiony przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Krój:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Rodzina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Rodzina fontów zaznaczonego tekstu lub ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Styl fontów zaznaczonego tekstu albo ramki tekstowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Użyj fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Rodzina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Odmiana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Osadź w PostScripcie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podzestaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Użyte w dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Ścieżka do pliku fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Kliknij by zmienić wartość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostępne fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Font zastępczy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="254"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostępne fonty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Doda&amp;tkowe ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Użyj fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Zagnieźdź w:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Ścieżka do pliku fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ścieżki zawierające fonty można dodawać w ustawieniach tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Ścieżki zawierające fonty można dodawać w ustawieniach tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument. Zamknij wszystkie dokumenty, następnie otwórz w menu Edycja&gt;Ustawienia, aby zmienić ścieżki przeszukiwania fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Osadź w PostScripcie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>Katalogi zawierające fonty można dodawać w menu Plik&gt;Konfiguracja tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument. Zamknij wszystkie dokumenty, następnie otwórz w menu Plik&gt;Konfiguracja&gt;Fonty, aby zmienić ścieżki przeszukiwania fontów.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Użyj fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Osadź w PostScripcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Ścieżka do pliku fontu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Stopień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podgląd fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="obsolete">Szybkie przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dołącz wybrane kroje pisma do Fontów w menu Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zamknij podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="obsolete">Tekst podany tutaj zostanie użyty do szybkiego przeszukiwania nazw fontów. Np. wpisanie &quot;bold&quot; spowoduje wyświetlenie wszystkich fontów mających &quot;bold&quot; w nazwie. Przeszukiwanie uwzględnia wielkość liter.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Rozpocznij przeszukiwanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Stopień wybranego kroju pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Użytkownik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">System</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Próbka zostanie wyświetlona po puszczeniu klawisza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Tekst podany tutaj zostanie użyty do szybkiego przeszukiwania nazw fontów. Przeszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter. Możesz również użyć wieloznaczników (*, ?, [...]) w poszukiwanym zwrocie. Przykłady: t* znajdzie wszystkie fonty zaczynające się na literę t lub T. Wpisanie *bold* spowoduje wyświetlenie wszystkich fontów mających w nazwie &quot;bold&quot;, &quot;bolder&quot; itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Podgląd fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>Szybkie &amp;przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>S&amp;topień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Przykładowy tekst do wyświetlenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;Ustaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Wyzeruj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Wpisywanie tekstu w tym polu umożliwia szybkie przeszukanie w nazwach fontów. Wyszukiwanie jest niewrażliwe na wielkość znaku. Tekst jest wyszukiwany jako podłańcuch.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Wyświetlaj rozszerzoną informację o fontach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Ustaw tekst podglądu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">Szybkie &amp;przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Szu&amp;kaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa fontu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;topień pisma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Przykładowy tekst do wyświetlenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Wyzeruj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Okno dialogowe podglądu fontów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Sortowanie i przeszukiwanie dostępnych fontów. </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Fonty zastępcze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Oryginalny font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Font zastępczy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Zastąp fonty na stałe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Niektóre fonty zawarte w tym dokumencie nie są zainstalowane w twoim systemie, wybierz pasujące fonty zastępcze. &quot;Anuluj&quot; spowoduje przerwanie wczytywania dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Anuluje zastępowanie fontów i przerywa wczytywanie dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="obsolete">Włączenie tej opcji spowoduje, że Scribus będzie używał tych fontów zastępczych we wszystkich przyszłych dokumentów. Można to zmienić w menu Edycja&gt;Konfiguracja&gt;Fonty.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Jeśli wybierzesz OK i zapiszesz dokument, fonty te będą zastępowane permanentnie w dokumentnie.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="332"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="333"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/gradienteditor.cpp" line="341"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Wektor gradientu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Zarządzaj liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="102"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="117"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Wiersze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Szpalty:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Odniesienie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="279"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Wiersze i szpalty - automatyczne linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstęp pomiędzy wierszami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Odstęp pomiędzy &amp;szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Ustawia linie pomocnicze w dokumencie. Okno zarządzania liniami pomocniczymi pozostanie otwarte, ale zmiany zostaną dokonane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastos&amp;uj do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednostka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Istnieje już pusta (0.0) linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="obsolete">Edytuj linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="obsolete">Wpisz pozycję:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="obsolete">Nowa linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="29"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Pojedyncze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="37"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="144"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="208"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="295"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="354"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="305"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="231"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="95"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="120"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="127"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="318"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="321"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="138"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>Szpalty/Wi&amp;ersze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Ilość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="173"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>Zastosuj &amp;odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="176"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Odnieś do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="341"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="205"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="292"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>M&amp;arginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="215"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="302"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>Zazna&amp;czenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="237"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>I&amp;lość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="260"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="263"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="329"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="335"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="338"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="348"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z aktualnego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="351"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;wszytkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="223"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Zarządzaj Liniami Pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Dodaj nową poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Usuń zaznaczoną poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Dodaj nową pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Usuń zaznaczoną pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Zastosuj do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Ilość poziomych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Ilość pionowych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Utwórz wiersze z liniami pomocniczymi z dodatkowym odstępem pomiędzy wierszami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Utwórz szpalty z liniami pomocniczymi z dodatkowym odstępem pomiędzy szpaltami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze ze wszytkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="186"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.ui" line="273"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../../scribus/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Odnieś do</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Zarządzaj liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Standard</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="obsolete">Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Linia pomocnicza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednostka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="obsolete">Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;utomatic</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utomatyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ilość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj &amp;odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;lość:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Odnieś do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;arginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="obsolete">Zazna&amp;czenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation type="obsolete">Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Page Guides</source>
    <translation type="obsolete">Usuń linie pomocnicze &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="obsolete">Usuń linie pomocnicze z aktualnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Document guides</source>
    <translation type="obsolete">Usuń linie pomocnicze &amp;dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="obsolete">Usuń wszystkie linie pomocnicze z aktualnego dokumentu&