Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9672 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

‰PNG


IHDR  szzô   pHYsšœgAMA±Ž|ûQ“ cHRMz%€ƒùÿ€éu0ê`:˜o’_ÅFIDATxÚbüÿÿ?Ã@€bb`@î€pЀ; €Ü4à w@
¸hÀ@î€bbdddÀƒÿ£aj; €ñÈýG¯'@ŽŠ1RÓ4àQ@LÄúžV €<ˆ‰X߃âŸ@š!Ѐ‡@1
¤ïA €<ˆi }4à!@Lé{ T2ˆ_¹Í÷Ô.!ˆ      f¹¡¡!Ó<ž?ž®qĈü„,§v½S=: ¦´ˆi -€‚…@ü@•=g8“iUŒIEND®B`‚