Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14099 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="da_DK">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; liste

Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokumentets farver.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple

Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åbne, så
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokumentets farver.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple

Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter 
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne 
farve fra standard dokumentets farver.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)

Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)

Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
 c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være 
i området fra 0 til 255.

Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)

Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet 
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til 
&quot;NONE&quot; - transparent.


å
å

æ
&quot;er
&quot;

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)

Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool

Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog-boks. opretter et nyt dokument, hvis brugeren
accepterer indstillingerne. Opretter ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev oprettet et nyt dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished">fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -&gt; streng med fil-navn

Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
Hvis har-previsning er &quot;TRUE&quot; aktiveres et lille visningsvindue i fil-valg-boksen. 
Når er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot; 
dialog, ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Når er-mappe værdien er 
&quot;True&quot;, så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for 
alle de valgfri parametre er &quot;False&quot;.

Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.

Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og 
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per). 
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.

Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre 
starter ved 1.

For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
kan binær-ORes med knap konstanter:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.

Eksempler på brug:
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
          ICON_ERROR)
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Definerede knap og ikon konstanter:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="unfinished">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng

Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.

Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; streng

Viser &apos;Opret ny afsnits-typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool

Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har 
følgende betydning:

størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.

margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener

retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE

førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for 
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.

måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
PAGE_4 er 4-fold

førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
Indeksering fra 0 (0 = første).

antalSider = Antal sider som skal laves.

Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.

eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished">newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
          måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool

ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for.

Opretter et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har 
følgende betydning:

  størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
  bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.

  margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener

  retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE

  førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
  side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for 
  et højere nummer, når et dokument består af flere dele.

  enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
  predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.

eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="unfinished">closeDoc()

Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.

Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;navn&quot;)

Åbner dokumentet &quot;navn&quot;

Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="unfinished">saveDoc(&quot;navn&quot;)

Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis 
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme 
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.

Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
    <source>getDocName() -&gt; string

Returns the name the document was saved under.
If the document was not saved before the name is empty.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;navn&quot;)

Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en 
fuld eller relativ sti).

Kan rejse ScribusError hvis gem fejler.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished">setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
Sætter dokument-informationen. &quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot; er
strenge.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)

Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
    <source>setBaseLine(grid, offset)

Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Sætter dokumentets margener, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt;
konstanter.
 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">setUnit(type)

Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.

Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)

Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
af UNIT_* konstanterne:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)

Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot; 
ind i det aktive dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="unfinished">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)

Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi 
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished">closeMasterPage()

Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer 
redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished">masterPageNames()

Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet.
 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished">editMasterPage(sideNavn)

Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside
for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished">createMasterPage(sideNavn)

Opretter en ny masterside med navnet sideNavn og åbner den for
redigering.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteMasterPage(sideNavn)

Sletter den navngivne masterside.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er 
udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y) 

Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis 
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y) 

Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet
- se UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde) 

Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen 
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; 
for reference.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; liste

Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished">getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)

Returnerer navnet på `egenskab&apos;ens C type i det givne `objekt&apos;. Se getProperty()

Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, søges også nedarvede egenskaber.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished">getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)

Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt&apos;.
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, returneres også navnene på egenskaber
understøttet af forældreklassen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished">getProperty(objekt, egenskab)

Returnerer værdien af egenskab `egenskab&apos; i det givne `objekt&apos;.

Argumentet `object&apos; kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det 
navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på 
et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde.

Argumentet `egenskab&apos; skal være en streng, og er navnet på den egenskab
der søges efter i `objekt&apos;.

Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished">setProperty(objekt, egenskab, værdi)

Sætter `egenskab&apos; af `objekt&apos; til `værdi&apos;. Hvis `værdi&apos; ikke kan konverteres til en type
der er forenelig med typen af `egenskab&apos;, vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse
kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes.

Se getProperty() for mere information.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])

Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position. 
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT 
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;]) 

Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den 
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])

Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret 
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er 
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning 
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. 
 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])

Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier 
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element. 
 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])

Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng

Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer 
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede 
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer

Returneret antallet af markerede objekter.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;navn&quot;)

Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="unfinished">deselectAll()

Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="unfinished">groupObjects(liste)

Opretter en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde 
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives, 
så bruges de markerede elementer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;navn&quot;)

Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])

Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer
gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for &quot;faktor&quot; skal være
større end 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)

Indlæser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])

Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Værdien 1 betyder 100 %.

kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet er låst.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)

Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
Både `skalertilramme&apos; og `proportional&apos; er boolsk.

Kan rejse WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)

Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; liste

Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; liste af tupler

Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres 
billed-data som en streng. Det valgfri &quot;format&quot; argument specificerer billed-formatet, 
der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save().
Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM.

Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis &quot;eksempel&quot; eller &quot;filnavn&quot; er tomt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; liste

Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;navn&quot;)

Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; streng

Returnerer navnet på det aktive lag.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])

Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til 
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis 
&quot;printbar&quot; sættes til &quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at være låst eller ej. Hvis låst
sættes til &quot;true&quot; vil laget være låst.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids 
er sat til &quot;true&quot; vil laget blive vist som omrids.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)

sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til &quot;true&quot;,
vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)

Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand til blanding. 

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)

Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed til trans.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot; 
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget 
&quot;lag&quot; er usynligt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot; 
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget 
&quot;lag&quot; ikke kan udskrives.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er låst eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er redigerbart, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er låst.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er vist som omrids eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er vist som omrids, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er normalt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget &quot;lag&quot;, Værdien &quot;true&quot; betyder, 
at tekst flyder omkring objekter, værdien &quot;false&quot; betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal

Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal

Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;lag&quot;)

Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">createLayer(&quot;lag&quot;)

Opretter et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.

Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; streng

Returnerer en streng med -lang værdien.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()

Flytter det markerede forrest.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="unfinished">moveSelectionToFront()

Flytter det markerede bagerst.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny rectangle på den aktive side og returnerer dens navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny ellipse på den aktive side og returnerer dens navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dens navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dens navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer 
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed 
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi 
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter 
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed 
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi 
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter 
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det 
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at 
forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets 
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn 
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="unfinished">createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens 
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er 
kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende 
måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, 
fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller 
hvis der er nogen tal tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Opretter en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets 
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn 
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;navn&quot;])

Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så slettes det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])

Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder omkring ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;.
Kaldes med parametrene streng &quot;navn&quot; og valgfrit heltal &quot;tilstand&quot; (0 &lt;= tilstand &lt;= 3).
&quot;Tilstand&quot; sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt.
&quot;Tilstand&quot; sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme.
&quot;Tilstand&quot; sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks.
&quot;Tilstand&quot; sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linien.
Hvis &quot;tilstand&quot; ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
&quot;True&quot; hvis et eller andet er markeret.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
If no object name is given, style is applied on selected object.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])

Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
anvendes stilen på det markerede objekt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; liste

Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string

Opretter en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])

Opretter en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side, 
der skal bruges til den nye side.

Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer

Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="unfinished">redrawAll()

Gentegner alle sider.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished">Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)

Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;

Kan rejse ScribusError hvis &quot;gem&quot; fejlede.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)

Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.

Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="unfinished">gotoPage(nr)

Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
kun den side, som script-kommandoer opererer på.

Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer

Returnerer antal sider i dokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; liste

Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er 
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="unfinished">setHGuides(liste)

Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.

Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet
     setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="unfinished">getVGuides()

Se getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="unfinished">setVGuides()

Se setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple

Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple

Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; liste

Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
Det betyder objektet &apos;Tekst1&apos; er en tekst-ramme (type 4) og er den 
første på siden...
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="unfinished">getPageMargins()

Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets 
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="unfinished">importPage(&quot;fraDok&quot;, (sideListe), [lav, importhvor, importhvorSide])

Importerer et antal sider (angivet som en tuple) fra et eksisterende dokument (filnavn skal angives). Denne funktion svarer til &quot;Side&gt;Import&quot; rullemenu funktionen.
fraDok: streng; filnavnet på dokumentet, hvorfra der skal importeres sider
sideListe: tuple med sidenumre på sider der skal importeres
lav: nummer; 0 for at erstatte ekisterende sider, 1 (standardværdi) for at indsætte nye sider
importhvor: nummer; sidenummeret (i aktive dokument) hvortil siderne skal importeres
importhvorSide: nummer; brugt hvis lav==1; 0 for at lave sider før valgte side; 1 for at lave sider efter valgte side; 2 (standardværdi) for at lave
sider i slutningen af dokumentet
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])

Sætter gradient-fyld på objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-blandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-gennemsigtigheden på objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])

Sætter linieblandings-tilstanden på objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-bredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i 
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])

Sætter typen af liniesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])

Sætter typen af linieende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede 
konstanter for &quot;stil&quot; - LINE_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])

Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])

Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt 
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])

sætter linie-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="unfinished">createParagraphStyle(...)
Opretter en afsnits-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:

&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på afsnits-typografien, der skal laves

linieafstands-tilstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstands-tilstanden, mulige tilstande er:

fast linieafstand:     0
automatisk linieafstand:   1
grundlinie gitter linieafstand: 2
linieafstand [valgfrit] -&gt; angiver linieafstanden hvis der bruges fast linieafstand

justering [valgfrit] -&gt; angiver justering af afsnittet

-&gt; venstre:   0

-&gt; centrer:  1

-&gt; højre:  2
-&gt; udslutte: 3

-&gt; udvid:  4

venstremargen [valgfrit], højremargen [valgfrit] -&gt; angiver margen

afstandfør [valgfrit], afstandefter [valgfrit] -&gt; angiver afstanden til det forrige og efterfølgende afsnit

førsteindrykning [valgfri] -&gt; indrykningen af den første linie

haruncial [valgfrit] -&gt; angiver om der er unicialer (1 = ja, 0 = nej)

uniciallinier [valgfrit] -&gt; højde (i linier) af unicialerne hvis de er brugt

unicialforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af unicialerne hvis de er brugt

&quot;tegnstil&quot; [valgfrit] -&gt; tegnstil der skal bruges

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="unfinished">createCharStyle(...)

Opretter en tegn-typografi: Denne funktion tager følgende nøgleords parametre:

&quot;navn&quot; [påkrævet] -&gt; angiver navnet på tegn-typografien, der skal laves
&quot;font&quot; [valgfrit] -&gt; navn på fonten der skal bruges

fontstørrelse[valgfrit] -&gt; fontstørrelse der skal sættes (double)

&quot;egenskaber&quot; [valgfrit] -&gt; nærmere typografiske detaljer kan defineres med en streng, som kunne indholde følgende comma-separerede ord (uden mellemrum!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fyldfarve&quot; [valgfrit], &quot;fyldskygge&quot; [valgfrit] -&gt; angiver fyld tilvalg
&quot;stregfarve&quot; [valgfrit], &quot;streg-farvemætning&quot; [valgfrit] -&gt; angiver streg tilvalg

grundlinieforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af grundlinien

skygge-xforskydning [valgfrit], skygge-yforskydning [valgfrit] -&gt; forskydning af skyggen hvis den bruges

omridsbredde [valgfrit] -&gt; bredde af tegnomrids hvis det bruges

understreg-forskydning [valgfrit], understreg-bredde [valgfrit] -&gt; understreg tilvalg hvis det bruges

overstreg-forskydning [valgfrit], overstreg-bredde [valgfrit] -&gt; overstreg tilvalg hvis det bruges

skaleh [valgfrit], skalev [valgfrit] -&gt; skalering af tegnene

spatiering [valgfrit] -&gt; spatiering af teksten

&quot;sprog&quot; [valgfrit] -&gt; sprog kode

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis 
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien 
af det første tegn i den markerede tekst.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den 
markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har 
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen, 
ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket 
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres 
den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple

Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">
vn

Returnerer tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Afstandene returneres som en tuple som (venstre, højre, top bund). Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
for flere detaljer. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])

Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen &quot;navn&quot;. 
Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn
har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen 
af rammen. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen 
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, 
så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede 
tekst blive ændret. &quot;størrelse&quot; skal være indenfor området 1 til 512. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. 
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
Mode values are the same as in createParagraphStyle.

May throw ValueError if the mode is out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])

Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="unfinished">
venstre
højre
und
vn

Sætter tekst-afstandene på tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdierne
&quot;venstre&quot;, &quot;højre&quot;, &quot;top&quot; og &quot;bund. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, 
så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis nogen af afstandene er uden for tilladte område (skal være positiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="unfinished">setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])

Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus).

Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished">selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])

Markerer &quot;antal&quot; tegn af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende 
fra tegn &quot;start&quot;. Tegn tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil 
enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.

Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;navn&quot;])

Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der 
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])

Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. 
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)

Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
ikke være sammenkædet med nogen anden ramme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)

Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
blive forbundet, f.eks. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bliver &apos;a-&gt;c&apos; når du kalder unlinkTextFrames(b).

Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;navn&quot;])

Konverterer fonte i tekst-rammen &quot;navn&quot; til kurver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished">textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer

Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme &quot;navn&quot;. 
Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke 
sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle 
sammenkædede tekstrammer.

Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Foretager orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;navn&quot;]) -&gt; booll

Fjerner orddeling i tekstrammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;til/fra&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen &quot;navn&quot; er et bogmærke eller ej.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis tekst-rammen &quot;navn&quot; er et PDF bogmærke.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;streng&quot;)

Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="unfinished">progressReset()

Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste 
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)

Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
Se progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)

Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af 
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale 
antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin 
der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De 
nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles 
tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech&apos;s Qt docs]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="unfinished">setCursor()

[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, 
så undgå at bruge den lige nu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)

Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinie og &quot;Gem&quot; i fil-menuen. 
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus 
ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished">zoomDocument(dobbelt)

Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier
som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)

Ruller dokumentet i hoved-GUI winduet med værdierne x og y.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished">placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer EPS &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished">placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer SXD &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished">placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer ODG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool

Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
See also setSpotColor()

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">isSpotColor(&quot;navn&quot;) -&gt; bool

Returnerer True hvis farven &quot;navn&quot; er en spot-farve.
Se også setSpotColor()

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)

Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
See also isSpotColor()

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">setSpotColor(&quot;navn&quot;, spot)

Sætter farven &quot;navn&quot; som en spot-farve hvis spot parameter er &quot;True&quot;.
se også isSpotColor()

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes..
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on 
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])

Sætter de interne Skalerings-faktorer for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 
betyder 100 %. Interne skaleringsfaktorer er forskellig fra værdierne, som
vises på egenskabs-paletten. Bemærk : forældet, brug istedet setImageScale().

kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="unfinished">setImagescale(x, y [, &quot;navn&quot;])

Sætter skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Værdien 1 betyder 
100 %. Skaleringsfaktorer er lig med værdierne, som vises på egenskabs-paletten.

kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])

Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientStop(&quot;farve&quot;, skygge, ugennemsigtighed, rampepunkt, [&quot;navn&quot;])

Sætter eller tilføjer et gradient-stop til gradient-fyldet i objekt &quot;navn&quot; ved position rampepunkt.
Farve beskrivelserne er de samme som for setFillColor() og setFillShade(). setGradientFill()
skal tidligere være kaldt for at gradient fyldet bliver synligt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])

Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextScalingV(skala, [&quot;navn&quot;])

Sætter den vertikale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])

Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">setTextScalingH(skala, [&quot;navn&quot;])

Sætter den horisontale tegn-skalering på objektet &quot;navn&quot; til &quot;skala&quot; i procent.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; liste

Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle definerede farver i dokumentet.
Hvis ikke et dokument er åbnet, så returneres en liste over standard dokument farver.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Viser &quot;Ny dokument&quot; dialog boks. Laver et nyt dokument, hvis brugeren
accepterer indstillingerne. Laver ikke et dokument, hvis brugeren trykker på annullér.
Returnerer &quot;true&quot; hvis der blev lavet et nyt dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer navnet på fyld-farven i objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;navn&quot;])

Flytter objektet &quot;navn&quot; med dx og dy relativt til dets nuværende position. 
Afstanden er udtrykt i dokumentets nuværende måle-enhed (se UNIT 
konstanter). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
Hvis &quot;navn&quot; hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Forhindrer gentegning af siden når bool=&quot;false&quot;, ellers er gentegning aktiveret.
Denne ændring vil holde selv efter scriptet afslutter, så vær sikker på at
kalde setredraw(True) i slutningen: Forbeholdt topniveau af dit script.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny rectangle på den aktive side og returnerer dets navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke angives, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede findes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;farve1&quot;, mætning1, &quot;farve2&quot;, mætning2, [&quot;navn&quot;])

Sætter gradient-fyld af objektet &quot;navn&quot; til type. Farvebeskrivelsen er
den samme, som for setFillColor() og setFillShade(). Se konstanterne
for mulige typer (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer font-størrelsen i punkter for tekst-ramme &quot;navn&quot;. Hvis 
denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres værdien 
af det første tegn i den markerede tekst.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det aktive element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;streng&quot;)

Skriver &quot;streng&quot; til Scribus beskedfelt (status linie). Teksten
skal være UTF8 kodet eller &apos;unicode&apos; streng (anbefalet).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(hvor [,&quot;masterside&quot;])

Laver en ny side. Hvis &quot;hvor&quot; er -1, så tilføjes den nye side i slutningen
af dokumentet, ellers er den ny side indsat før &quot;hvor&quot;. Side-numre er
talt fra 1 og opefter, lige meget hvad nummer den første side har fået.
Den valgfri parameter &quot;masterside&quot; angiver navnet på den master side, 
der skal bruges til den nye side.

Kan rejse IndexError hvis side-nummer er uden for tilladte værdi
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
            måle-enhed, sideType, førsteSideOrden, antalSider) -&gt; bool

Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har 
følgende betydning:

størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;papir_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.

margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener

retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE

førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for 
et højere nummer, hvis et dokument består af flere dele.

måle-enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

sideType = En af de predefinerede constanter PAGE_n. PAGE_1 er enkeltside,
PAGE_2 er for dobbeltsidet dokumenter, PAGE_3 er for 3 siders folder og
PAGE_4 er 4-fold

førsteSideOrden = Hvad er positionen af første side i dokumentet.
Indeksering fra 0 (0 = første).

antalSider = Antal sider som skal laves.

Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.

eksempel: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Kan rejse ScribusError hvis førsteSideOrden er større end tilladt for sideType.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer SVG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SVG&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SVG
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple

Returnerer en tuple (C, M, Y, K), som indeholder de fire farvekomponenter af
farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Hvis ingen dokumenter er åben, så
returneres værdien af den navngivne farve fra standard dokument farver.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)

Ændrer farven &quot;navn &quot; til den angivne C, M, Y, K værdi. Farveværdien er
defineret via fire komponenter c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort.
Farve-komponenterne skal være i området fra 0 til 255.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)

Sletter farven &quot;navn &quot;. Enhver forekomst af denne farve er erstattet 
af farven &quot;erstat&quot;. Hvis &quot;erstat&quot; ikke er angivet, så sættes farven til 
&quot;NONE&quot; - transparent.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;navn&quot;, &quot;erstat&quot;)

Enhver forekomst af farven &quot;navn&quot; bliver erstattet af farven &quot;erstat&quot;.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titel&quot;, &quot;besked&quot;,
  ikon=ICON_NONE, knap1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  knap2=BUTTON_NONE, knap3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Viser en besked-boks med titlen &quot;titel&quot;, meddelelsen &quot;besked&quot;, og
et ikon &quot;ikon&quot; og op til 3 knapper. Som standard bruges ingen ikoner og 
en enkel knap, OK, er vist. Kun titel og besked argumenterne er påkrævet,
selvom det anbefales meget, at sætte et ikon og passende knap(per). 
Besked-teksten kan indeholde simple HTML-lignende formatering.

Returnerer nummeret på den knap brugeren trykkede på. Knap-numre 
starter ved 1.

For ikon og knap-parametre er der predefinerede konstanter tilgængelige
med de samme navne som i Qt Dokumentationen. Disse er BUTTON_* og
ICON_* konstanterne defineret i modulet. Der er også to ekstra konstanter der
kan binær-ORes med knap konstanter:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Tryk enter trykker denne knap.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Tryk escape trykker denne knap.

Eksempler på brug:
resultat = messageBox(&apos;Script fejlede&apos;,
          &apos;Denne script fungerer kun, når der er markeret en tekst-ramme.&apos;,
          ICON_ERROR)
resultat = messageBox(&apos;Abekatte!&apos;, &apos;Noget gik agurk! &lt;i&gt;Hvad er en abekat?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Definerede knap og ikon konstanter:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(titel, besked [,standardværdi]) -&gt; streng

Viser den almindelige &apos;spørg efter streng&apos; dialog og returnerer dens værdi som en streng
Parametre: vindue-titel, tekst i vinduet og en valgfri &apos;standard&apos; værdi.

Eksempel: valueDialog(&apos;titel&apos;, &apos;tekst i vinduet&apos;, &apos;valgfri&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Lukker det aktive dokument uden at spørge om det skal gemmes.

Kan rejse NoDocOpenError hvis der ikke er noget dokument at lukke
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis der er et åbent dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;navn&quot;)

Åbner dokumentet &quot;navn&quot;

Kan rejse ScribusError hvis dokumentet ikke kunne åbnes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc(&quot;navn&quot;)

Gemmer det aktive dokument med dets nuværende navn, returnerer &quot;true&quot; hvis 
det lykkedes. Hvis dokumentet ikke allerede har været gemt, så vil der komme 
en interaktiv &quot;gem fil&quot; dialog.

Hvis &quot;gem fil&quot; fejler, er der ikke nogen måde at fortælle det på.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;navn&quot;)

Gemmer det aktive dokument med det nye navn &quot;navn&quot; (som kan være en 
fuld eller relativ sti).

Kan rejse ScribusError hvis gemningen fejler.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Sætter dokumentets margener, Venstre(lr), Højre(rr), Top(tr) og Bund(br)
margener er angivet i dokumentets måle-enhed - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(type)

Ændrer dokumentets måle-enhed. Mulige værdier for &quot;enhed&quot; er
defineret som konstanter UNIT_&lt;type&gt;.

Kan rejse ValueError hvis en ugyldig type er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus enheds konstant)

Returnerer dokumentets måle-enhed. Den returnerede værdi vil være en
af UNIT_* konstanterne:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filnavn&quot;)

Indlæser afsnits-typografierne fra Scribus dokumentet &quot;filnavn&quot; 
ind i det aktive dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(modståendeSider, førsteSideVenstre)

Sætter dokumentets type. For at få modstående sider, så sæt den første værdi 
til FACINGPAGES, for at deaktivere dette brug istedet NOFACINGPAGES. Hvis du ønsker
at have den første side som venstre side, sæt da den anden værdi til FIRSTPAGELEFT, for
en højre side som den første brug FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer navnet på linie-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer linie-bredde på på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer værdien for liniens farvemætning på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer typen af liniesamlingen på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Samlingstyperne er
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer typen af linieenden på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Endetyperne er
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer (se kontanter)

Returnerer liniestilen på objektet &quot;navn&quot; Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. Liniestilene er
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y) 

Returnerer en (x, y) tuple, som indeholder skaleringsværdierne for billedrammen
&quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer filnavnet for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis 
&quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;navn&quot;]) -&gt; (bredde,højde) 

Returnerer en (bredde, højde) tuple med størrelsen på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Størrelsen 
er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; 
for reference.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer rotationen på objektet &quot;navn&quot;. Værdien er udtrykt i grader,
og med uret giver en positiv værdi. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; liste

Returnerer en liste, som indeholder navnene på alle objekter på den aktive side.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [,&quot;navn&quot;]) 

Flytter objektet &quot;navn&quot; til en ny placering. Koordinaterne er udtrykt i den 
aktuelle måle-enhed for dokumentet - (se UNIT konstanter). Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element. Hvis objektet &quot;navn&quot;
hører til en gruppe, så flyttes hele gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;navn&quot;])

Roterer objektet &quot;navn&quot; med &quot;rot&quot; grader relativt. Objektet er roteret 
omkring den spids, som er valgt som omdrejningspunkt - standard er 
det øverste venstre ved nul rotation. Positive værdier angiver drejning 
mod uret, når standard omdrejnings-punktet bruges. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. 
 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(bredde, højde [, &quot;navn&quot;])

Ændrer størrelsen på objektet &quot;navn&quot; til den givne bredde og højde.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; streng

Returnerer navnet på det markerede objekt. Hvis &quot;nr&quot; angives, så indikerer 
det nummeret på det markerede objekt, f.eks. betyder 0 det første markerede 
objekt, 1 betyder det andet markerede objekt o.s.v. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Returneret antallet af markerede objekter.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;navn&quot;)

Marker objekt med det givne &quot;navn&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Fjerner alle markeringer i hele dokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(liste)

Laver en gruppe af alle objekter der er nævnt i &quot;liste&quot;. &quot;liste&quot; skal indeholde 
navnene på de objekter, som skal laves til en gruppe. Hvis &quot;liste&quot; ikke angives, 
så bruges de markerede elementer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;navn&quot;)

Adskiller gruppen, som objektet &quot;navn&quot; hører til. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(faktor [,&quot;navn&quot;])

Skalerer gruppen, som objekter &quot;navn&quot; hører til. Værdier større en 1 forstørrer
gruppen, værdier mindre end 1 laver gruppen mindre, f.eks. en værdi på 0.5
skalerer gruppen til 50 % af dens originale størrelse, en værdi på 1.5 skalerer
gruppen til 150 % af dens originale størrelse. Værdien for &quot;faktor&quot; skal være
større end 0. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

kan rejse ValueError, hvis en ugyldig skalerings-faktor er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filnavn&quot;, &quot;navn&quot;)

Indlæser billedet &quot;filnavn&quot; ind i billed-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en billed-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;navn&quot;])

Sætter Skalerings-faktorerne for billedet i billed-rammen &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Værdien 1 betyder 100 %.

kan rejse WrongFrameTypeError, hvis mål-rammen ikke er en billedramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Låser objektet &quot;navn&quot; hvis det er ulåst og låser det op hvis det er låst.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet er låst.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis objektet &quot;navn&quot; er låst. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; liste

Returnerer en liste med navnene på alle tilgængelige fonte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; liste af tupler

Returner større mængde font-info. Det er en liste af tuplerne med:
[ (Scribus navn, Familie, Rigtige navn, substituere (1|0), indlejr PS (1|0), font-fil), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; liste

Returnerer en liste med navnene på alle definerede lag.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;navn&quot;)

Sætter laget &quot;navn&quot; som det aktive lag.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; streng

Returnerer navnet på det aktive lag.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;lag&quot; [, &quot;navn&quot;])

Sender objektet &quot;navn&quot; til laget &quot;lag&quot;. Laget skal eksistere.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;lag&quot;, synlig)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at være synligt eller usynligt. Hvis &quot;synlig&quot; sættes til 
&quot;False&quot;, så er laget usynligt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;lag&quot;)

Sletter laget med navnet &quot;lag&quot;. Der sker ingen ting hvis laget ikke
eksisterer eller hvis det er det eneste lag i dokumentet.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(&quot;lag&quot;)

Laver et nyt lag med navnet &quot;lag&quot;.

Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; streng

Returnerer en streng med -lang værdien.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny ellipse på den aktive side og returnerer dets navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny billed-ramme på den aktive side og returnerer dets navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, bredde, højde, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny tekst-ramme på den aktive side og returnerer dets navn. 
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed (se 
UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn, fordi du behøver 
dette navn for at kunne referere til dette objekt senere. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny linie fra punktet(x1, y1) til punktet(x2, y2) og returnerer 
dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed 
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi 
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny poly-linie og returnerer dens navn. Poly-liniens punkter 
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende måle-enhed 
(se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, fordi 
du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot;
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver et nyt polygon og returnerer dets navn. Polygonets punkter 
er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
Mindst tre punkter er påkrævet. Det er ikke nødvendigt at gentage det 
første punkt for at lukke polygonet. Polygonet er automatisk lukket ved at 
forbinde det første og det sidste punkt. Koordinaterne er givet i dokumentets 
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn 
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller hvis
antallet af værdier ikke kan danne talpar uden noget tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(liste, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny bezier kurve og returnerer dens navn. Bezier kurvens 
punkter er placeret i listen &quot;liste&quot; i følgende orden: 
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn, yn, kxn, kyn].
I listen med punkter betyder x og y koordinaterne for punktet og kx og ky er 
kontrolpunktet for kurven. Koordinaterne er givet i dokumentets nuværende 
måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn for objektet, 
fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse ValueError hvis et utilstrækkeligt antal punkter er angivet eller 
hvis der er nogen tal tilovers.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;tekstboks&quot;, &quot;bezierkurve&quot;, [&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Laver en ny sti-tekst ved at forene de to objekter &quot;tekstboks&quot; og
&quot;bezierkurve&quot; og returnerer dens navn. Koordinaterne er givet i dokumentets 
nuværende måle-enhed (se UNIT konstanter). &quot;navn&quot; skal være et unikt navn 
for objektet, fordi du behøver dette navn for yderligere adgang til dette objekt. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så vil Scribus lave et for dig.

Kan rejse NameExistsError hvis du angiver et navn, som allerede er brugt.
Kan rejse NotFoundError hvis en eller begge navngive basis-objekter ikke eksisterer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;navn&quot;])

Sletter elementet med navnet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så slettes det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Undersøger om et objekt med navnet &quot;navn&quot; virkelig eksisterer i dokumentet.
Den valgfri paramater er objekt navnet. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så returneres
&quot;True&quot; hvis et eller andet er markeret.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;navn&quot;])

Anvender stil på objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
anvendes stilen på det markerede objekt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; liste

Returnerer en liste af navne på alle afsnits-typografier i det aktive dokument.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Returnerer nummeret på den aktive side. Sidenummeret er talt fra 1 og
opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Gentegner alle sider.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;navn&quot;)

Gemmer den aktive side som en EPS til filen &quot;navn&quot;

Kan rejse ScribusError hvis &quot;gem&quot; fejlede.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Sletter den angivne side. Ingen ting slettes, hvis dokumentet kun indeholder en side.
Sidenummeret er talt fra 1 og opefter, uanset hvilket sidenummer den første side har fået.

Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Flytter til siden &quot;nr&quot; (d.v.s. laver siden &quot;nr&quot; til den aktive). bemærk at
gotoPage ændrer ikke (lige nu) den side som brugeren ser, den vælger
kun den side, som script-kommandoer opererer på.

Kan rejse IndexError hvis sidenummeret er uden for område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Returnerer antal sider i dokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; liste

Returnerer en liste med positionerne for de horisontale hjælpelinier. Værdierne er 
angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(liste)

Sætter horisontale hjælpelinier. Input-parameter skal være en liste med hlælpeliniernes
placeringer angivet i den aktuelle måle-enhed for dokumentet - se UNIT_&lt;type&gt; konstanter.

Eksempel: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # tilføjer ny hjælpelinie uden nogen mistet
     setHGuides([90,250]) # Erstatter nuværende hjælpelinier fuldstændigt
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Se getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Se setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Returnerer en tuple med side-dimensioner målt i dokumentets aktuelle måle-enhed.
Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; liste

Returnerer en liste af tupler med elementer på den aktive side. Tuplen er:
(navn, objekt-type, orden) F.eks. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Billed1&apos;, 2, 1)].
Det betyder objektet &apos;Tekst1&apos; er en tekst-ramme (type 4) og er den 
første på siden...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. &quot;farve&quot;
er navnet på en af de definerede farver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så 
bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(bredde, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-bredden på objektet &quot;navn&quot; til &quot;bredde&quot;. &quot;bredde&quot; skal være i 
området fra 0.0 til 12.0 inklusivt, og er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Sætter farvemætningen på linie-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(samling, [&quot;navn&quot;])

Sætter typen af liniesamling på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;samling&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
predefinerede konstanter for samlingen - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endetype, [&quot;navn&quot;])

Sætter typen af linieende på objektet &quot;navn&quot; til typen &quot;endetype&quot; .
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. Der er
predefinerede konstanter for endetyperne - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-stil for objektet &quot;navn&quot; til stilen &quot;stil&quot;. Hvis &quot;navn&quot; ikke 
angives, så bruges det markerede element. Der er predefinerede 
konstanter for &quot;stil&quot; - LINE_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])

Sætter farvemætningen på fyld-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis farvemætningen er uden for tilladte område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;navn&quot;])

Sætter radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er udtrykt 
i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis hjørne-radius er negativ.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;navngivetStil&quot;, [&quot;navn&quot;])

sætter linie-stil på objektet &quot;navn&quot; til navngivet stil &quot;navngivetStil&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.

Kan rejse NotFoundError hvis linie-stilen ikke eksisterer.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer font-navnet for tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme
har noget tekst markeret, så returneres værdien af det første tegn i den 
markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer længden på teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis denne tekst-ramme har 
noget tekst markeret, så returneres den markerede tekst. Al tekst i rammen, 
ikke kun det der lige nu ses, returneres. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;navn&quot;]) -&gt; streng

Returnerer teksten fra tekst-rammen &quot;navn&quot; og alle tekst-rammer, som er lænket 
med denne ramme. Hvis denne tekst-ramme har noget tekst markeret, så returneres 
den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; udtrykt i punkter.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Henter antallet af kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til teksten fra strengen &quot;tekst&quot;.
Teksten skal være UTF8 kodet - brug f.eks. unicode(tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). se FAQ&apos;en
for flere detaljer. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter fonten i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;font&quot;. Hvis der er markeret nogen 
tekst, vil kun den markerede tekst blive ændret. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, 
så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis fonten ikke findes.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter font-størrelsen i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. &quot;størrelse&quot;
angives i punkter. Hvis der er markeret nogen tekst, vil kun den markerede 
tekst blive ændret. &quot;størrelse&quot; skal være indenfor området 1 til 512. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError for en fontstørrelse der er uden for gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-afstanden (&quot;leading&quot;) i tekst-rammen &quot;navn&quot; til &quot;størrelse&quot;. 
&quot;størrelse&quot; er angivet i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis linie-afstanden er uden for gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(størrelse, [&quot;navn&quot;])

Sætter kolonne-afstanden i tekst-rammen &quot;navn&quot; til værdien &quot;størrelse&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis kolonne-afstanden er uden for gyldigt område (skal være positiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;navn&quot;])

Sætter antal kolonner i tekst-rammen &quot;navn&quot; til heltallet &quot;nr&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse ValueError hvis antal kolonner ikke er mindst 1.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(justering, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekst-justering i tekst-rammen &quot;navn&quot; til angivet justering.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element. &quot;justering&quot;
skal være en af ALIGN_konstanterne defineret i dette modul - se dir(scribus).

Kan rejse ValueError for en ugyldig ALIGN_konstant.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;navn&quot;])

Sletter al tekst i tekst-rammen &quot;navn&quot;. Hvis der er markeret noget tekst, så
slettes kun den markerede tekst. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekst-farven i tekst-rammen &quot;navn&quot; til farven &quot;farve&quot;. Hvis der 
er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;farve&quot;, [&quot;navn&quot;])

Sætter tekstens streg-farve. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(farvemætning, [&quot;navn&quot;])

Sætter farvemætningen på tekst-farven på objektet &quot;navn&quot; til &quot;farvemætning&quot;.
Hvis der er markeret nogen tekst, så vil kun den markerede tekst blive ændret. 
&quot;farvemætning&quot; skal være en integer værdi i området fra 0 (lysest) til 100
(fuld farvemætning). Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;franavn&quot;, &quot;tilnavn&quot;)

Sammenkæder to tekst-rammer. Rammen &quot;franavn&quot; bliver sammenkædet
med rammen &quot;tilnavn&quot;. Mål-rammen skal være en tom tekst-ramme og må
ikke være sammenkædet med nogen anden ramme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;navn&quot;)

Fjerner objektet &quot;navn&quot; fra sammenkædede tekstrammer. Hvis rammen
var i midten af en kæde, så vil den foregående og den efterfølgende ramme
blive forbundet, f.eks. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bliver &apos;a-&gt;c&apos; når du kalder unlinkTextFrames(b).

Kan rejse ScribusException hvis sammenkædnings-regler bliver overtrådt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;navn&quot;])

Konverterer fonte i tekst-rammen &quot;navn&quot; til kurver. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, 
så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Rydder op i Scrbus fremgangs-målererens tidligere indstillinger. Den kaldes før næste 
brug af fremgangs-måleren. Se progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Sætter fremgangs-målerens maksimale trin-værdi til det angivne tal.
Se progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Sætter fremgangs-måler positionen til &quot;nr&quot;, en værdi relativ til det tidligere kald af 
progressTotal. Fremgangs-måleren bruger konceptet om trin; du giver den det totale 
antal trin og antal trin nået indtil nu, og den vil så vise den procentvise værdi af de trin 
der er gjort færdige. Du kan angive det totale antal trin med progressTotal(). De 
nuværende antal trin er angivet med progressSet(). Fremgangs-måleren kan spoles 
tilbage til begyndelsen med progressReset(). [Baseret på info fra Trolltech&apos;s Qt docs]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[IKKE UNDERSTØTTET!] Denne kan få tingene til at bryde sammen, så
undgå at bruge den lige nu.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Aktiverer/deaktiverer &quot;gem-ikonet&quot; i Scribus værktøjslinie og &quot;Gem&quot; i fil-menuen. 
Det er brugbart at kalde denne procedure, når du ændrer dokumentet, fordi Scribus 
ikke automatisk opdager, når du har ændret dokumentet ved at bruge en script.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(skalertilramme, proportional=None, name=&lt;markering&gt;)

Sætter skalér til ramme på den markerede eller speciferede billed-ramme til `scaletoframe&apos;.
Hvis proportional er specificeret, så sættes fast bredde/højde forholdet til `proportionelt&apos;.
Både `skalertilramme&apos; og `proportional&apos; er boolsk.

Kan rejse WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;navn&quot;, &quot;filenavn&quot;, &quot;eksempel&quot;, størrelse, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Laver en billed-visning af fonten &quot;navn&quot; med teksten &quot;eksempel&quot; og størrelse.
Hvis &quot;filnavn&quot; ikke er &quot;&quot;, så bliver billedet gemt i &quot;filnavn&quot;. Ellers returneres 
billed-data som en streng. Det valgfri &quot;format&quot; argument specificerer billed-formatet, 
der skal genereres, og støtter de formater, som er tilladt af QPixmap.save().
Almindelige formater er PPM, JPEG, PNG og XPM.

Kan rejse NotFoundError hvis den angivne font ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis &quot;eksempel&quot; eller &quot;filnavn&quot; er tomt.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; kan udskrives eller ej, værdien &quot;True&quot; 
betyder, at laget &quot;lag&quot; kan udskrives, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget 
&quot;lag&quot; ikke kan udskrives.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;til/fra&quot;, [&quot;navn&quot;]

Sætter hvorvidt (til/fra = 1) tekstrammen &quot;navn&quot; et et bogmærke eller ej.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;navn&quot;]) -&gt; bool

Returnerer &quot;true&quot; hvis tekst-rammen &quot;navn&quot; er et PDF bogmærke.
Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse WrongFrameTypeError, hvis målrammen ikke er en tekst-ramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Returnerer side margener som en (top, venstre, højre, bund) tuple i dokumentets 
aktuelle måle-enhed. Se UNIT_&lt;type&gt; konstanter og getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;navn&quot;) -&gt; tuple

Returnerer en tuple (R, G, B), som indeholder de tre farvekomponenter 
af farven &quot;navn&quot; fra det aktive dokument. Konverteret til RGB farve rum.
Hvis ingen dokumenter er åben, så returneres værdien af den navngivne 
farve fra standard dokument farver.

Kan rejse NotFoundError hvis den navngivne farve ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;overskrift&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;standardnavn&quot; ,har-previsning, er-gem, er-mappe]) -&gt; streng med fil-navn

Viser en &quot;Fil-åbn&quot; dialog-boks med overskriften &quot;overskrift&quot;. Filer er filtreret
med filter-strengen &quot;filter&quot;. Et standard fil-navn eller fil-sti kan også
angives, lad denne streng være tom, når du ikke ønsker at bruge den.
Hvis har-previsning er &quot;TRUE&quot; aktiverer et lille visningsvindue i fil-valg-boksen. 
Når er-gem værdien er sat til &quot;True&quot;, så fungerer dialogboksen som en &quot;Gem som&quot; 
dialog, ellers fungerer den som en &quot;Fil åbn&quot; dialog. Når er-mappe værdien er 
&quot;True&quot;, så viser og returnerer dialogboksen kun mapper. Standardværdien for 
alle de valgfri parametre er &quot;False&quot;.

Filteret, hvis specificeret, har formen &apos;kommentar (*.type *.type2 ...)&apos;.
For eksempel &apos;billeder&apos; (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Se Qt-dokumentationen over QFileDialog for detaljer om filtre.

Eksempel: fileDialog(&apos;Åbn input&apos;, &apos;CSV filer (*.csv)&apos;)
Eksempel: fileDialog(&apos;Gem report&apos;, standardnavn=&apos;report.txt&apos;, er-gem=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(objekt, egenskab, inkludérsuper=True)

Returnerer navnet på `egenskab&apos;ens C type i det givne `objekt&apos;. Se getProperty()

Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, søges også nedarvede egenskaber.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(objekt, inkludérsuper=True)

Returnerer en liste af egenskabs navne understøttet af `objekt&apos;.
Hvis `inkludérsuper&apos; er `TRUE&apos;, returneres også navnene på egenskaber
understøttet af forældreklassen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="obsolete">getProperty(objekt, egenskab)

Returnerer værdien af egenskab `egenskab&apos; i det givne `objekt&apos;.

Argumentet `object&apos; kan være en streng, og der vil da blive søgt efter det 
navngivne Sideelement. Det kan også være et PyObjekt, som kan pege på 
et hvilket som helst C++ QObjekt tilfælde.

Argumentet `egenskab&apos; skal være en streng, og er navnet på den egenskab
der søges efter i `objekt&apos;.

Værdien der returneres er forskellig afhængig af egenskabens type.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="obsolete">setProperty(objekt, egenskab, værdi)

Sætter `egenskab&apos; af `objekt&apos; til `værdi&apos;. Hvis `værdi&apos; ikke kan konverteres til en type
der er forenelig med typen af `egenskab&apos;, vil en indsigelse blive rejst. En indsigelse
kan også blive rejst, hvis den grundlæggende sætter mislykkes.

Se getProperty() for mere information.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="obsolete">getChildren(objekt, afklasse=None, afnavn=None, regexpmatch=False, rekursiv=True)

Returnerer en liste af børn af `objekt&apos;, muligvis begrænset til børn
af klasse med navnet `afklasse&apos; eller børn med navnet `afnavn&apos;. Hvis `rekursiv&apos;
er True, søges rekursivt gennem børn, børnebørn, etc.

See QObject::children() i Qt dokumentationen for mere information.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="obsolete">getChild(objekt, barnenavn, afklasse=None, rekursiv=True)

Returnerer det første barn af `objekt&apos; med navnet `barnenavn&apos;, søgningen 
er muligvis begrænset til børn af klasse med navnet `afklasse&apos;. Hvis `rekursiv&apos;
er True, søges rekursivt gennem børn, børnebørn, etc.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(start, antal, [&quot;navn&quot;])

Markerer &quot;antal&quot; tegn af teksten i tekst-rammen &quot;navn&quot; startende 
fra tegn &quot;start&quot;. Tegn tælling starter ved 0. Hvis &quot;antal&quot; er nul, vil 
enhver tekstmarkering blive nulstillet. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges 
det markerede element.

Kan rejse IndexError hvis hvis markeringen er sat udenfor teksten.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;navn&quot;, ingenlinks]) -&gt; integer

Returnerer det faktiske antal skrifttegn der overløber i tekstramme &quot;navn&quot;. 
Hvis ingenlinks er sat til andet end nul tages kun en ramme - der bruger ikke 
sammenkædning af tekstrammer. Uden denne parameter søges igennem alle 
sammenkædede tekstrammer.

Kan rejse WrongFrameTypeError hvis den givne ramme ikke er en tekstramme
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; streng

Viser &apos;Lav ny afsnits typografi&apos; vindue. Funktionen returnerer det rigtige
typografi navn eller Intet når bruger annullerer vinduet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(størrelse, margener, retning, førsteSideNummer,
          måle-enhed, modståendeSider, førsteSideVenstre) -&gt; bool

ADVARSEL: Forældet procedure! brug newDocument i stedet for.

Laver et Nyt dokument og returnerer &quot;true&quot; hvis det lykkedes. Parametrene har 
følgende betydning:

  størrelse = A tuple (bredde, højde) beskriver størrelsen af dokumentet. du kan
  bruge predefinerede constanter med navnet PAPER_&lt;paper_type&gt; f.eks. PAPER_A4 etc.

  margener = En tuple (venstre, højre, top, bund) beskriver documentets margener

  retning = sidens retning - constanter PORTRAIT, LANDSCAPE

  førsteSideNummer = er nummeret på den første side i dokumentet brugt for
  side-nummerering. Selvom værdien oftest er 1, så er der nogen gange brug for 
  et højere nummer, når et dokument består af flere dele.

  enhed: denne værdi sætter måle-enheden, som bruges i dokumentet. Brug en
  predefineret constant for dette, en af: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  modståendeSider = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  førsteSideVenstre = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Værdierne for bredde, højde og margener er udtrykt i den givne måle-enhed
for dokumentet. PAPER_* constanter er udtrykt i punkter. Hvis dit dokument
ikke er i punkter, så sørg for at tage højde for dette.

eksempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="obsolete">zoomDocument(dobbelt)

Zoom dokumentet i hoved GUI vinduet. Funktionen bruger heltals-værdier
som 20.0, 100.0, etc. Zoom så siden fylder vinduet bruger -100 som mærke.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()

Lukker den aktive masterside, hvis der er nogen, og returnerer 
redigering til normal. Begynd redigering med editMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">masterPageNames()

Returnerer en liste af navnene på alle mastersider i dokumentet.
 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">editMasterPage(sideNavn)

Aktiverer redigering af masterside og åbner den navngivne masterside
for redigering. Afslut redigering med closeMasterPage().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="obsolete">createMasterPage(sideNavn)

Laver en masterside med navnet sideNavn og åbner den for
redigering.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(sideNavn)

Sletter den navngivne masterside.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot;) -&gt; bool
Sætter dokument-informationen. &quot;forfatter&quot;, &quot;info&quot;, &quot;beskrivelse&quot; er
strenge.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;navn&quot;]) -&gt; string

Laver en dublet at det valgte objekt (eller valgt gruppe).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer fyld gennemsigtigheden for objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer fyld blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;navn&quot;]) -&gt; komma-tal

Returnerer liniens gennemsigtighed af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer linie blandindings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot;. Hvis &quot;navn&quot; 
ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;lag&quot;, låst)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at være låst eller ej. Hvis låst
sættes til &quot;true&quot; vil laget være låst.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er låst eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er redigerbart, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er låst.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er vist som omrids eller ej, værdien &quot;true&quot; betyder
at laget &quot;lag&quot; er vist som omrids, værdien &quot;false&quot; betyder at laget &quot;lag&quot; er normalt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt tekst flyder omkring objekter på laget &quot;lag&quot;, Værdien &quot;true&quot; betyder, 
at tekst flyder omkring objekter, værdien &quot;false&quot; betyder, at tekst ikke flyder omkring objekter

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;lag&quot;) -&gt; heltal

Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; blandings-tilstand.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;lag&quot;) -&gt; komma-tal

Returnerer laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;navn&quot; [, tilstand])

Aktiverer/deaktiverer &quot;Tekst flyder omkring ramme&quot; egenskab for objektet &quot;navn&quot;.
Kaldes med parametrene streng &quot;navn&quot; og valgfrit heltal &quot;tilstand&quot; (0 &lt;= tilstand &lt;= 3).
&quot;Tilstand&quot; sat til 0 vil deaktivere tekst flyder omkring objekt.
&quot;Tilstand&quot; sat til 1 vil få tekst til at flyde omkring objekt ramme.
&quot;Tilstand&quot; sat til 2 vil få tekst til at flyde omkring indbindings boks.
&quot;Tilstand&quot; sat til 3 vil få tekst til at flyde omkring omrids linien.
Hvis &quot;tilstand&quot; ikke er angivet vil tilstanden blive slået til eller fra.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="obsolete">Returnerer sidens type, 0 betyder venstre side, 1 er en midterside og 2 er en højre side
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;navn&quot;]) -&gt; heltal

Returnerer antal tekst-linier i tekst-rammen &quot;navn&quot;.
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;navn&quot;, c, m, y, k)

Definerer en ny farve &quot;navn &quot;. Farveværdien er defineret via fire komponenter:
 c = Cyan, m = Magenta, y = Gul og k = sort. Farve-komponenterne skal være 
i området fra 0 til 255.

Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt farve-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;navn&quot;]) -&gt; integer

Returnerer radius på hjørnerne på objektet &quot;navn&quot;. Radius er 
udtrykt i punkter. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;navn&quot;]) -&gt; (x,y) 

Returnerer en (x, y) tuple med positionen på objektet &quot;navn&quot;. 
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element. 
Positionen er udtrykt i den aktuelle måle-enhed for dokumentet
- se UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;navn&quot;])

Sætter rotationen af objektet &quot;navn&quot; til &quot;rot&quot;. Positive værdier 
angiver drejning mod uret. Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges 
det markerede element. 
 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;lag&quot;, printbar)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at kunne udskrives eller ej. Hvis 
&quot;printbar&quot; sættes til &quot;False&quot;, så bliver laget ikke udskrivet.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;lag&quot;) -&gt; bool

Returnerer hvorvidt laget &quot;lag&quot; er synligt eller ej, værdien &quot;True&quot; 
betyder, at laget &quot;lag&quot; er synligt, værdien &quot;False&quot; betyder, at laget 
&quot;lag&quot; er usynligt.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;navn&quot;])

Indsætter teksten &quot;tekst&quot; ved position &quot;pos&quot; i tekst-rammen &quot;navn&quot;. 
Teksten skal være UTF kodet (se setText() som reference). Første tegn
har index 0. Indsættes tekst ved position -1, så tilføjes teksten i slutningen 
af rammen. Hvis &quot;navn&quot; ikke er givet, så bruges det markerede element.

Kan rejse IndexError for en indsætning uden for et gyldigt område.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;lag&quot;, omrids)

Sætter laget &quot;lag&quot; til at blive vist som omrids eller ej. Hvis omrids 
er sat til &quot;true&quot; vil laget blive vist som omrids.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;lag&quot;, flyd)

sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; flydningskontrol til flyd. Hvis flyd sættes til &quot;true&quot;,
vil tekst i lag over dette flyde rundt om objekter i dette lag.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerBlendmode(&quot;lag&quot;, blanding)

Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot;  blandings-tilstand til blanding. 

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis lagets navn ikke kan accepteres.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;lag&quot;, trans)

Sætter laget &quot;lag&apos;s&quot; gennemsigtighed til trans.

Kan rejse NotFoundError hvis laget ikke findes.
Kan rejse ValueError hvis et ugyldigt lag-navn er angivet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-gennemsigtigheden af objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])

Sætter fyld-blandings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(gennemsigtighed, [&quot;navn&quot;])

Sætter linie-gennemsigtigheden af objektet &quot;navn&quot; til gennemsigtighed
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blandingstilstand, [&quot;navn&quot;])

Sætter linieblandings-tilstanden af objektet &quot;navn&quot; til blandingstilstand
Hvis &quot;navn&quot; ikke angives, så bruges det markerede element.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer EPS &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af EPS&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede EPS
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer SXD &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af SXD&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede SXD
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;filnavn&quot;, x, y)

Placerer ODG &quot;filnavn&quot; på den aktive side,
x og y specificerer coordinaten af øverste venstre hjørne af ODG&apos;en på siden

hvis indlæsning lykkedes, indeholder markeringen den importerede ODG
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopi #%1 af </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="129"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="132"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="296"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Gruppe%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2563"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Bidrag fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Forfattere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>Over&amp;sættelser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Internet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Udviklings-holdet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Officiel dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Anden dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Hjemmeside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentation på nettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Fejlreportering og anmodning om nye funktioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Postliste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Officielle oversættelser og oversættere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Tidligere oversættelse fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Om Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Bruger Ghostscript version %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ingen Ghostscript version tilgængelig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Tango Projekt Ikoner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="obsolete">Tjek for &amp;Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="obsolete">Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus. C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav viser renderingsbiblioteket C=cairo eller A=libart. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet. Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Tjek for opdateringer til Scribus. Der vil ikke blive sendt nogen data væk fra din maskine.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>reklame-billede:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF understøttelse F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav er gengivelse til skærm C=cairo eller Q=Qt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Scribus Version</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Tjek for Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Afbryd tjek for Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Udvikler Blog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Ude af stand til at læse licens-fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for licens-information.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Doc Oversættere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Webmasters:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="447"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="559"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="625"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Ude af stand til at læse %1 fil. Se venligst efter i installations-mappen eller på Scribus hjemmesiden for %1 information.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Filnavn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Version:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Aktiveret:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Udgivelsesdato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Beskrivelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Forfatter(e):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licens:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: Om Plug-ins</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Om Plug-ins</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Åbn...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gem &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Genindl&amp;æs det gemte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Saml &amp;projekt i mappe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hent tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Tilføj &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Hent billede...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Gem &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Gem som P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Dokument indstillinger...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>P&amp;references 150...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Udskriv...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Fortryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Lav igen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Element handlings-tilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Kli&amp;p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Ma&amp;rkér alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Fjern al markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Søg/erstat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Redigér billede...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>Far&amp;ver...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>Gradients...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Master sider...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Pr&amp;æferencer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Andet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Center</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Forceret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Understreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Understreg &amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Gennemstreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Alt som store bogstaver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Små &amp;Kapitæler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Hævet skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>S&amp;ænket skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>Sk&amp;ygge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Billed effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplikér &amp;flere gange</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>Lav til &amp;gruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Bryd g&amp;ruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Er &amp;låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>St&amp;ørrelse er låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Placér &amp;bagest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Placér &amp;forrest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Flyt bag&amp;ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Flyt f&amp;orud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Placér i s&amp;crapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>K&amp;valiteter...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Billede er &amp;synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Opdatér billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Tilpas ramme til billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Udvidede billed egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Lav Opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normal opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Fuld opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Er PDF-&amp;Bogmærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Er PDF-&amp;Kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Kommentar e&amp;genskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Felt ege&amp;nskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Re&amp;digér form...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Fastgør &amp;tekst til sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Frigør t&amp;ekst fra sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Forbind &amp;polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Opdel polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier-kurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>B&amp;illed ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glyf...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Prøvetekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Indsæt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portér...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Slet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiér...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Flyt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Anvend masterside...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Håndtér &amp;hjælpelinier...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Miniat&amp;urer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Vis &amp;margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Vis &amp;rammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Vis &amp;billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Vis &amp;gitter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Vis &amp;hjælpelinier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Vis &amp;grundlinie-gitter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Vis &amp;tekstkæde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Vis kontrol tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Klæb til gitter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Kl&amp;æb til hjælpelinier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Arrangér sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bogmærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Målinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Handlings historie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Preflight efterprøvning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>Ops&amp;til på linie og fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF-værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Markér element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">For&amp;m</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Frihånds linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Rotér objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Zoom ind eller ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Zoom ind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Zoom ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Redigér indhold af ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Redigér tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Sammenkæd tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Bryd sammenkædning af tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Farveopsnapper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiér element egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Redigér teksten med den indbyggede tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt figur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt frihånds-linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Håndtér &amp;billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Orddel tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Fjern orddeling af tekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Generér indholdsfortegnelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Om &amp;QT</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Hj&amp;ælpe-tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;Manual...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>Smart &amp;orddeling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Ikke brydbar bindestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Ikke brydbar &amp;mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Side&amp;nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Ny linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Ramme-skift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Kolonne-skift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Ophavsret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registreret varemærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Varemærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Em streg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En streg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Figur tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Citat tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Slå paletter til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Slå hjælpelinier til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Håndtér side egenskaber...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Linialer relativt til side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Bagved hinanden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>Ved &amp;siden af hinanden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>&amp;Vis udskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>konvertér til masterside...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Om &amp;Plug-ins</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Mere Info...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Oversigt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt smart orddeling</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt ikke brydbar bindestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt ikke brydbar mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt sidenummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>&amp;Typografier &amp;&amp; Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Omrids</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Udskrivning aktiveret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Flip horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Flip vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Kurver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Vis linealer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Solidus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Prik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>tynd spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Tyk spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Mid spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Hår spatie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Indsæt (&amp;Ubetinget)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Vis kolonner i tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Gem som &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Mønstre...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Send til mønstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Ramme...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Forhåndvisnings-tilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Vis Til beskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Vis lag-indikatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Indsæt PDF trykknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Indsæt PDF tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Indsæt PDF afkrydsnings boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Indsæt PDF kombo boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Insæt PDF liste boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Insæt tekst kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Indsæt lænke kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nul-bredde mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nul-bredde IB mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Tilpas til højde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Tilpas til bredde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Klæb til værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Lige dobbelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Enkelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Enkelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Dobbelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Dobbelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Enkelt vendt om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dobbelt vendt om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Enkelt venstre Guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Enkelt højre Guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dobbelt venstre Guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dobbelt højre Guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Lavt enkelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lavt dobbelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK Enkelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK Enkelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK Dobbelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK Dobbelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Indsæt &amp;tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Indsæt b&amp;illedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Indsæt t&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Indsæt &amp;figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Indsæt &amp;polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Indsæt &amp;linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Indsæt &amp;bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Indsæt &amp;frihånds-linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Scribus Hjemmside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Scribus dokumentation på nettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Scribus Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Komme i gang med scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Vis kontekst menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Håndtér billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;Om Plugins</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Indsæt unicode-tegn Begynd sekvens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Hent Vektor-fil...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Avanceret Marker alt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Redigér kilde...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Erstat farver...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Linialer relativt til side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Indsæt &amp;render-ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Tjek for Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Antal sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Tilpas billede til ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Redigér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>View</source>
    <translation>Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Ekstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Vinduer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Vinduer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Plugin menu-elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Andet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Unicode tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>/Flyt/Ændre størrelse Værdi-viser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nyt &amp;fra skabelon...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>CMS indstillinger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Opstil på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Relativt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="137"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="144"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="151"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="158"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="165"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="172"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="179"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="186"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="200"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="273"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="280"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="287"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="294"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="301"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="311"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="318"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="328"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="335"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="345"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="359"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="376"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="383"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="390"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="521"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="528"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="244"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="437"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Afstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="500"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Opstil på linie og fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Opstil på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relativt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afstand:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Opstil på linie og fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Først markerede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Sidst markerede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Hjælpelinie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Stil bund-sider på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Stil højre sider på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centrér omkring vertikal akse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Stil venstre sider på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Centrér omkring horisontal akse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Stil top-sider på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Markerede hjælpelinier:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Fordel højre sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Fordel bund-sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Fordel center af objekter med lige stor afstand horisontalt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Fordel venstre sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Fordel center af objekter med lige stor afstand vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Fordel top-sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Afstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Fordel elementerne med det med anførte mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Intet markeret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="459"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="467"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Opstil på linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Stil højre sider af elementer på linie efter venstre side af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Stil venstre sider af elementer på linie efter højre side af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Stil top-sider af elementer på linie efter bunden af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Stil bund-sider af elementer på linie efter toppen af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer lige store</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer lige store</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af side ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af side ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af side-margener ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af side-margener ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Juster relativt til:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Først markerede element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Andet markerede element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Den aktive sidde&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Margenerne på den aktive side&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En hjælpelinie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Det markerede&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Placeringen af den markerede hjælpelinie, hvortil der skal justeres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Justér mod venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Justér mod højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Lige margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Tvunget lige margener</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Dato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2110"/>
    <source>None</source>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Tryk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Stjerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tynd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Tid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Bred</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Sæt valutasymbol foran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Send form</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Maksimalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Afkrydsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>kryds</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Felt har fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Gå til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Andet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Almindelig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Massiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Liste boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Brug valutasymbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Nummerformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>afkrydsningsstil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Til fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ingen udskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Send til URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Udregn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Rul over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Værdi er ikke valideret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formatering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Kombo boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Bruger validerings script:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Handling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Grænse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Datoformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Knap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cirkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Felt egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Punkteret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Brugerdefineret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Tidsformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Begivenhed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Værdien er</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skjult</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Bruger udregnings script:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Indtast en komma-adskilt liste af felter her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Bruger scripts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Ingen visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Firkant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Felt er formateret som:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Felt mister fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Send Data som HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Ikon placering...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Mus-taste slippes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Vælg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Markøren går ind i felt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Brug ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Skrivebeskyttet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Trykket ned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>product</source>
    <translation>Produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>For Rul over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Validér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Vælg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Procent format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Skrifttegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Adgangskode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Synlighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>average</source>
    <translation>Gennemsnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Med skrå kanter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importér data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Markøren forlader felt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Mus-taste trykkes ned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procentdel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimaler:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>af de følgende felter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importér data fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>og mindre eller lig med:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Tasteanslag:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Multi-linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Understreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Redigérbar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Udseende</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Afkrydsnings boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Værdi er ikke udregnet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Redigér...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Nulstil form</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Behøves</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Ingen stavekontrol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Indrammet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Værdi skal være lig med eller større end:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Højlys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Standard er afkrydset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1475"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Eksempel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Ingen rulning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>For knap ned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Du behøver i det mindste normal-ikonet for at bruge ikoner på knapper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2102"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Ændring af valg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Script:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>sum</source>
    <translation>sum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font til brug i PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Kan ikke benyttes i PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2111"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Værktøj-tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Eksportér ikke værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Billeder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportér absolutte filnavn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation>Send format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>FDF</source>
    <translation>FDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>HTML</source>
    <translation>HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation>XFDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Lænke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ekstern web-Lænke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Kommentar egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenter (*.pdf);; Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ekstern Lænke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>V&amp;ælg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Pos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportér absolutte filnavn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Anvend masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Anvend på</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">Denne &amp;side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;lle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fra side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Anvend den valgte masterside på lige, ulige eller alle sider indenfor de valgte sidernumre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Mulig orddeling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Anvend på</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>Denne &amp;side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Indenfor udvalg</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Ingen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Stavekontrol understøttelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Tilføjer understøttelse for stavekontrol via aspell. Sprog kan vælges blandt de installerede aspell ordbøger, og stavekontrol kan udføres løbende, eller på den markerede tekst.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Stavekontrol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>Aspell Plugin Fejl</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Stavekontrol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Erstatning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Tilføj ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Erstat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Ikke i ordbog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ord, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Erstatnings-tekst for det aktive ord, der ikke blev fundet i ordbogen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktive ordbog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>Den nuværende aktive ordbog. Scribus bruger aspell for ordbogs-support&lt;br /&gt;hvis du kræver updaterede eller flere ordbøger, så skal du installere dem via dit systems installations-system eller pakke-håndtering.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorér den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignorér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignorér alle forekomster af den aktuelle tekst, der ikke blev fundet i den aktive ordbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>&amp;Ignorér alle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Tilføj det aktuelle ord til din personlige ordbog for fremtidig brug</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Erstat det aktuelle ord, der ikke blev fundet til det, der vises i erstatnings-feltet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Erstat alle forekomster af det aktuelle ord, der ikke blev fundet, til det der vises i erstatnings-feltet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Erstat &amp;alle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Luk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Indlæst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>default </source>
    <translation>dtandard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation>aspell ordbog.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i aspell stavekontrol indstilling.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Fejl i oprettelse af aspell stavekontrol.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Ude af stand at til springe over alle forekomster af &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation>ved at tilføje det til sessions-listen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Ude af stand til at tilføje ord til personlig liste.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Stavekontrol tjek fuldført</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Stavekrontrol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Ingen tilgængelige Aspell ordbøger fundet. Indstaller venligst nogle.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation>Ønsker du at starte fra begyndelsen af det markerede med et andet sprog?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Pile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Rutediagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Puslespil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Standard figurer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stregkode generator...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Scribus brugerflade for ren Postscript stregkode skriver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>&amp;Stregkode...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation>Scribus brugerflade til Ren postscript Stregkode generator</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="340"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Fejl ved åbning af fil: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 eller 13 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 eller 12 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 eller 8 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 cifret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Variabel antal tegn, cifre og enhver af følgende symboler -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Variabel antal ASCII tegn og specielle funktions symboler, der starter med det rigtige start-tegn for det indledende tegnsæt. UCC/EAN-128s skal have et obligatorisk FNC 1 symbol umiddelbart efter start-tegnet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Variabel antal cifre og enhver af følgende symboler -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Variabel antal cifre. En ITF-14 er på 14 tegn og har ikke et kontrol-ciffer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Variabel antal cifre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Variabel antal cifre og store bogstaver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Variabel antal hexadecimal tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Stregkode er mangelfuld</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 eller 13 cifre med tankestreger. Det forældede ISBN-10 format accepterer 9 eller 10 cifre med tankestreger, men denne standard er forældet efter 1. januar 2007. (Note: For at konvertere et gammel ISBN-10 til et nyt ISBN-13, så sæt 978- foran de første 9 cifre, f.eks. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Det sidste tjekciffer bliver kalkuleret automatisk.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vælg type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation>Vælg stregkode type</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Stregkode fremstilling</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Vælg en af de tilgængelige stregkodetyper her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Den numeriske repræsentation af selve koden. Se hjælpeteksten nedenunder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Nulstil stregkode prøverne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inkludér tekst i stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>sæt kryds for også at få tal i stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">Besk&amp;yt mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>tegn pile for at være sikker på mellemrum ved siden af koden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Baggrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Baggrundsfarve - under kode linierne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Farve på linierne i stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Te&amp;kst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Farve på tekst og tal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Råd og hjælp er vist her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Visning af resultatet. 72dpi prøve.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Ko&amp;de:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;nkludér kontrolsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Generér og inkludér en kontrolsum i stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">Inkl&amp;udér kontrolsum ciffer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Inkludér kontrolsum-cifret i stregkode-teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Indsæt stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Inkl&amp;udér kontrolsum ciffer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>I&amp;nkludér kontrolsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>Besk&amp;yt mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>&amp;Inkludér tekst i stregkode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1235"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1319"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1419"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1240"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Ny indgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Nyt navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1105"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1240"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydigt.
Vælg venligst et andet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vælg en mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="668"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Vælg en scrapbog-mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbog (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Vælg en scrapbog-fil der skal importeres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hovedbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Kopierede elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopiér til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Flyt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1420"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Opret en ny scrapbog-side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1421"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Indlæs en eksisterende scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1422"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Gem den valgte scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1423"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importér en scrapbog-fil fra Scribus &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1424"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Luk den valgte scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1105"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nyt navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Scrapbog (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Indsæt på side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Gem som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Slet indhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1060"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Ønsker du virkelig at slette alle indgange?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Flyt bogmærke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Bogmærker</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt bogmærke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Bogmærker</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Aldrig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Nulstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Tekst oven på ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Skalér:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Udformning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Kun tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst under ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Altid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skalér:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Kun ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst til venstre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst til højre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Når ikon er for stor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Ikke Proportionel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proportionel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikon placering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst over ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Når ikon er for lille</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolut kolorimetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">System profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Farvetilpasningsmetoder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profile can only be changed when no document are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Opfattelsesmæssig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativ kolorimetri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mætningsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten.
Denne profil bør være beregnet for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Farveprofil for din printer fra producenten.
Denne profil bør være beregnet for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier.
Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Viser på skærmen hvordan dokumentets farver udskrives,
baseret på den valgte printerprofil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt.
Dette kræver meget nøjagtige profiler og er kun ment som en advarsel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktiver farvestyring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Skærm:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Printer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulér printer på skærmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Markér farver uden for s&amp;kalaen (gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Bru&amp;g sortpunkt kompensation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Standard Farveprofil for importerede RGB billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB massive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK massive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Mass&amp;ive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Konvertér alle farver til printer rum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standard gengivelse beregnet for din skærm. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse:
alle farver, rgb eller cmyk, er konverteret til printerens farverum.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Billeder:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Form</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktiver farvestyring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">System profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RGB Billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Standard Farveprofil for importerede RGB billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;CMYK Billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Standard Farveprofil for importerede CMYK billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;RGB massive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Standard Farveprofil for massive RGB farver på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;CMYK massive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Standard Farveprofil for massive CMYK farver på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Skærm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Farveprofil som du har lavet eller har modtaget fra producenten.
Denne profil burde være specifik for din skærm og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Printer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Farveprofil for din printer fra producenten.
Denne profil burde være specifik for din printer og ikke en generel profil (d.v.s sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Gengivelses-hensigter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Billeder:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Standard gengivelse beregnet for billeder. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Mass&amp;ive farver:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Standard gengivelse beregnet for massive farver. Hvis du ikke ved hvorfor man ændrer det,
vælg da relativ kolorimetri eller opfattelsesmæssig.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Aktiverer &apos;godkendelse fra skærm&apos; af hvordan dokumentets farver udskrives,
baseret på den valgte printerprofil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulér printer på skærmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Simulér en fuldigstændig farvestyret omgivelse:
alle farver, rgb eller cmyk, er konverteret til printerens farverum.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Konvertér alle farver til printer farverum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metode til at vise på skærmen de farver, som måske ikke udskrives rigtigt.
Dette kræver meget nøjagtige profiler og tjener kun som en advarsel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Markér farver uden for s&amp;kalaen (gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Sortpunkt kompensation er en metode til at forbedre kontrasten i fotografier.
Det anbefales at bruge dette, hvis der er fotografier i dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Bru&amp;g sortpunkt kompensation</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="141"/>
    <source>New</source>
    <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="158"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Gammel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="764"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Web-sikker RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="92"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Redigér farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="442"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statiske farvesøjler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="444"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiske farvesøjler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="680"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="899"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="906"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="117"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="911"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="705"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="706"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="749"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="750"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="751"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="704"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">HSV-Farvekort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Farve &amp;model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="125"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Er spot-farve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Er pasmærke-farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1002"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Du kan ikke oprette en farve, der hedder &quot;%1&quot;.
Navnet er reserveret for gennemsigtig farve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="obsolete">Ved at vælge dette vil aktivere udskrivning af dette på alle plader. Pasmærke-farver bruges f.eks til skæremærker, pasmærker og lignende. Disse er ikke typisk brugt i selve sidens layout.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="390"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Ved at vælge dette vil gøre denne farve til en spot-farve, og således lave endnu en spot, når der laves plader eller separationer. Det er ofte brugt, når et logo eller anden farve behøver at være helt præcis eller ikke kan laves med CMYK trykfarver. Metalliske og fluorescerende farver er gode eksempler på farver, som ikke særlig let kan laves med CMYK trykfarver.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Hvad dette betyder er, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i Scribus manualen under &quot;Color Management&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Navnet på farven eksisterer allerede,
vælg venligst et andet navn.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Flere råd om gamut advarsler findes i &quot;online&quot; hjælpen under &quot;Color Management&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Du kan ikke oprette en farve uden et navn
Give den venligst et navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>HSV Farvekort</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Form1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Baseret på:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Grundlæggende formatering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Avanceret formatering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Farver</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Form1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="obsolete">Baseret på:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Grundlæggende formatering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Avanceret formatering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Farver</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Sammenfletter farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Fejl: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Farve %1 findes allerede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Farve %1 tilføjet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Nu åbnes farvehåndteringen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Farve sammenfletning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Ikke i stand til at finde den forespurgte farve. Du har sansynligvis valgt sort, grå eller hvid. Der er ikke ingen metode til at behandle denne farve.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Farvehjul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Resultat farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Farverne på din valgte farvesammensætning.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Farve-sammensætnings metode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Vælg en af metoderne til at oprette en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Sammenflet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Erstat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Efterlad farver urørt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Forhåndsvisning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Farve-sammensætnings prøve.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simulér almindelige synsevne fejl her. Vælg fejl-typen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Synsevne fejl-type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Farvehjul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="obsolete">Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farve-model afhænger af det valgte faneblad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Vælg en af metoderne til at lave en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Forhåndsvisning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Synsevne defekt-type:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulér almindelige synsevne defekter her. Vælg defekt-typen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Farve-sammensætnings prøve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Farverne på din valgte farvesammensætning.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sammenflet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Erstat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Efterlad farver urørt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="obsolete">Farve-sammensætnings metode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="obsolete">HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="obsolete">Resultat farver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2331"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2359"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1

</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2344"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2351"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2367"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Længde: %1
Vinkel: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2369"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Bredde: %1
Højde: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2381"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Den valgte farve findes ikke i dokumentets farvesæt. Indtast venligst et navn for denne nye farve.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Farve ikke fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Navnet du har valgt eksisterer allerede. Indtast venligst et andet navn for denne nye farve.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1292"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1323"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="85"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="88"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="213"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="361"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Skrifttegn klasse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Indsæt tegn ved markøren i teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Slet de(t) markerede område(r).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Fuldt tegnsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Grundlæggende latin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latin-1 tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Latin udvidet-A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Latin udvidet-B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Generel tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Hævet- og sænket skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Mønt symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Bogstavlignende symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Tal former</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Pile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Matematiske operatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Boks tegning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Blok elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Geometriske figurer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Diverse symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Dingbats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Små figur varianter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligaturer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Græsk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Græsk udvidet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Kyrillisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Kyrillisk tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Arabisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Arabisk udvidet A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Arabisk udvidet B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebraisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="obsolete">Udvidet palette</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="obsolete">Hurtig palette</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="obsolete">Skjul udvidet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede. Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Scribus Tegn Palette (*.ucp);;Alle Filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Vælg et filnavn som skal åbnes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Fejl ved læsning af fil %1 - fil er sansynligvis beskadiget.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="obsolete">Vælg et filnavn til at gemme under</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Kan ikke skrive fil %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="obsolete">Ryd palette?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="obsolete">Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Skrifttegn palette</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Søg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Ryd palette?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Skjul/Vis Udvidet palette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Gem Hurtig skrifttegn-palette</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Fuldt tegnsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Grundlæggende latin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Latin udvidet-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Latin udvidet-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Generel tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Hævet- og sænket skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Mønt symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Bogstavlignende symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Tal former</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Pile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematiske operatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Boks tegning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blok elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometriske figurer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Diverse symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Små figur varianter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligaturer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Græsk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Græsk udvidet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Kyrillisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Kyrillisk tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabisk udvidet A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabisk udvidet B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebraisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Udvidet skrifttegn-palette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>S&amp;krifttegn klasse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede.
Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Indsæt &amp;kode:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Glyffer som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Indsæt tegn ved markøren i teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Slet de(t) markerede område(r).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Indtast en fire-cifret Unikode værdi direkte her</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ingen typografi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Slet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="660"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glyffer der mangler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="661"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Tekst overløb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt er ikke på en side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Manglende billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt har gennemsigtighed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt er en PDF kommentar eller felt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt er en anbragt PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="381"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Ingen problemer fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="548"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Side </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Frie objekter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Problemer fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="645"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Preflight efterprøvning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="647"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="647"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="652"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktive profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="653"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorér fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="382"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="412"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Transparens der er brugt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="415"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Blandings tilstand der er brugt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="422"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>LAG &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="654"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Tjek igen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Billedopløsning under %1 DPI, nuværende %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Billedopløsning over %1 DPI, nuværende %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Billede er GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Kommentering bruger ikke TrueType fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="656"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation>Preflight profil til grundlag for report-generering. Tilvalg kan sættes i dokument indstillinger eller preferencer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorér fundne fejl og fortsæt med eksport eller udskrivning. Vær sikker på, at forstå de fejl du ignorerer, før du fortsætter.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Kør dokument-skanningen igen for at kontrollere de ændringer, du har lavet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Tøm Billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="393"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="493"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation>Sag(er): %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="435"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Master sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Billedopløsning under %1 DPI,
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Billedopløsning over %1 DPI, 
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Vælg typografier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Tilgængelige typografier</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="55"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vælg en mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Samler sammen...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="88"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Kan ikke samle alle filer sammen for uddata for fil:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke indsamle filen:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplikér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Fjern ubrugte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktive farvesæt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Gem farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Vælg et farvesæt som skal indlæses</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Gem det aktive farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Fjern ubrugte farver fra det aktive dokuments farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importér farver til det aktive sæt fra et eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Opret en ny farve i det aktive sæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Redigér den valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Lav en kopi af den valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Slet den valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Lav det aktive farvesæt til standard farvesættet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Vælg et navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="355"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopi af %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="366"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Ny farve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Hvad dette betyder er, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Spot-farver er vist med en rød cirkel. Pasmærke-farver vil have et pasmærke ved siden af farven. Flere råd om gamut advarsler findes i Scribus manualen under &quot;Color Management&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Andre filer (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="323"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="323"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>Filen %1 indeholder ikke farver, som kan importeres.
Hvis filen var PostScript-baseret, prøv at importér med Fil -&amp;gt; Importér.
Ikke alle filer har DSC foreskrevne kommentarer hvor farve-beskrivelserne er placeret.
dette forhindre import af farver fra nogle filer.
Se Redigér farver sektionen af dokumentationen for flere detaljer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation>Hvis farvestyring er aktiveret, vil en trekantet advarsels-indikator betyde, at farven måske er uden for farveskalaen (gamut) i den valgte printer-profil. Dette betyder, at farven måske ikke trykkes præcist, som det er vist på skærmen. Spot-farver er vist med en rød cirkel. Flere råd om gamut advarsler findes i &quot;online&quot; hjælpen under &quot;Color Management&quot;. Pasmærke-farver vil have et pasmærke ved siden af farven. Brug kun pasmærker for printermærker og beskæringsmærker.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="313"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Alle understøttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre Filer (%3);;Alle Filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importér farver</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>komplementær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Opdelt komplementær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrade (Dobbelt komplementær)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Basis farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monokromatisk lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monokromatisk mørk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1. Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2. Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1. Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2. Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1. Tetrade (basis modsætning)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2. Tetrade (vinkel)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3. Tetrade (vinkel modsætning)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Farvehjul...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Farveindstilling-hjælper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Farvevælger med farveteori inkluderet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>A&amp;nvend</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Brugerdefineret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Enkelt side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dobbelt sidet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3-Fold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4-Fold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
    <source>No</source>
    <translation>Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Venstre side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Midterste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Midterste til venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Midterste til højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Højre side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normal venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normal midterste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normal højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Mandag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Tirsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Onsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Torsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Fredag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Lørdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Søndag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>January</source>
    <translation>Januar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>February</source>
    <translation>Februar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>April</source>
    <translation>April</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>June</source>
    <translation>Juni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>July</source>
    <translation>Juli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>August</source>
    <translation>August</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>September</source>
    <translation>September</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>October</source>
    <translation>Oktober</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>November</source>
    <translation>November</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>December</source>
    <translation>december</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalt syn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (Rød)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (Grøn)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (Blå)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Fuld farve-blindhed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Brugerdefineret: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>None</source>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Massiv linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Streg linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Prik linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Streg prik linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Streg prik prik linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Venstre udstående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Højre udstående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Venstre hængende tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Højre hængende tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Both sides</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="obsolete">Begge sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. ord-spatiering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norm. Word Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Norm. ord-spatiering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. glyf-udvidelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks. glyf-udvidelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Max. ord-spatiering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="355"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Poly-linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst på en sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Adskillige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF trykknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF afkrydsningsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF kombo-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF liste-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF Tekst kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF lænke-kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript niveau 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript niveau 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript niveau 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Gengiv ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Standard afsnits-typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Standard Skrifttegn-typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Stansard Linie-stil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="214"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Forhåndsvisnings indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="428"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Indsæt Fil...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="461"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Slet side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="186"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Indsæt Billeder fra udklipsholder</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Konvertér side til masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopiér anvendte master-side elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Ny masterside %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Horisontal Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Ugennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vertikal Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Kryds Diagonal Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Diagonal Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Radial Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Farvemætning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Redigér liniefarve egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Redigér fyldfarve egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Farvemætning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Normal eller gradient fyldmetode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Angiv gennemsigtigheden for den valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Fri lineær gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Fri radial gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="obsolete">Flyt vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="obsolete">Flyt starten på gradientvektoren med den venstre museknap trykket ned og flyt slutningen på gradientvektoren med den højre museknap trykket ned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="obsolete">Gennemsigtigheds indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="obsolete">Forskydninger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Skalering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">X-skalering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Y-skalering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Rotation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation type="obsolete">Vinkel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="obsolete">Mønster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="obsolete">Blandings tilstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="obsolete">Gør mørkere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="obsolete">Gør lysere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="obsolete">Gang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="obsolete">Skærm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="obsolete">Læg over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="obsolete">Hårdt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="obsolete">Blødt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="obsolete">Forskel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="obsolete">Udelukkelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="obsolete">Farve blegning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="obsolete">Farve sværtning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="obsolete">Farvetone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Mætningsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Farve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="obsolete">Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="obsolete">Vis kun farver, der er i brug</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="obsolete">Vis alle farver fra dokumentets farveliste, eller kun de der allerede er i brug</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="329"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="332"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Brugerdefineret</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Lav række</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Antal sider i dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Dok side-omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Grundlæggende udvælgelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>S&amp;let</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Flyt &amp;ned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Flyt &amp;op</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Tilføj en række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Sammenhængende sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Tilføj til række</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Komma adskilt liste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Avanceret omordning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Side-orden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Prøve-side orden:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Side-gruppe størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="obsolete">Lav omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="obsolete">Antal sider i dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="obsolete">Dok side-omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="obsolete">Grundlæggende udvælgelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tilføj en række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="obsolete">Sammenhængende sider</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Til:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="obsolete">Komma adskilt liste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tilføj til række</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="obsolete">Flyt &amp;op</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="obsolete">Flyt &amp;ned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;let</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="obsolete">Avanceret omordning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="obsolete">Side-gruppe størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="obsolete">Prøve-side orden:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="obsolete">Side-orden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV import indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Felt adskiller:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Værdi adskiller:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Første række er en overskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Kun lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Side pr ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Spejling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Indstilling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Retning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Printer instillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Kun ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portræt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Udskriv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sider pr ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-UP udskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Dette panel viser forskellige CUPS valgmuligheder for udskrivning. De precise parametre, som er tilgængelige afhænger af printerdriveren. Du kan se om CUPS er understøttet ved at vælge Hjælp &gt; Om Scribus. Se efter: C-C-T Disse står for C=CUPS C=littlecms T=TIFF understøttelse. Manglende biblioteksunderstøttelse er vist ved en *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kurve Filer (*.scu);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Gem som</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="487"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke skrive filen: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Vender kurven rundt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Nulstiller kurven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Skifter mellem lineær og kubisk interpolation af kurven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="516"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Indlæser en kurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="517"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Gemmer denne kurve</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Gå til dokument-mappe.
Dette kan indstilles i Præferencer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="343"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Tegnsæt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="285"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="315"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimer fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Medtag fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Medtag ICC-profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="262"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Vis Forhåndsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="296"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Medtag farve-profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="263"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Vis en forhåndsvisning og information for den valgte fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Komprimér Scribus-dokumentet når det gemmes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Medtager fonte, når filerne for dokumentet samles sammen. Vær sikker på at kende og forstå licens-informationen for de fonte du samler og muligvis gendistribuerer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Medtag farve-profiler, når filerne for dokumentet samles sammen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="78"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="81"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="209"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="337"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Værdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Forskydning:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Anulleret af bruger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Slet farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Slet farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Erstat med:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Slet sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Slet fra:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Slet typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slet typografi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Erstat med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Ingen typografi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Import fejlede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import af word dokument fejlede
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokument information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Nøgleord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Beskrivelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Forlægger:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Bidrag fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Da&amp;to:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ype:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>For&amp;mat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Id&amp;entifikation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Kildetekst:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Sprog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>D&amp;ækning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Rettig&amp;heder:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Yderligere &amp;Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at gøre dokumentet tilgængelig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>En person eller organisation som er ansvarlig for at yde bidrag til dokumentets indhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>En dato forbundet med en begivenhed i dokumentets livscyklus, i ÅÅÅÅ-MM-DD format, som beskrevet i ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Dokumentets natur eller genre, f.eks. kategori, funktioner, genre, etc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>En utvetydig reference til dokumentet inden for et givet sammenhæng som f.eks. ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>En reference til et relateret dokument, eventuelt med en formel identifikation så som en ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Dokumentets omfang eller rækkevidde, eventuelt også sted, tid og jurisdiktion</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Information om rettigheder indeholdt i og over dokumentet, f. eks. copyright, patent eller varemærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>En reference til et dokument fra hvilket det aktuelle dokument er udledt af, f.eks ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Personen eller organisationen hovedsalig ansvarlig for indholdet af dokumentet. Dette felt kan indlejres både i Scribus dokumentet for reference og i PDF som metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>En navn på dokumentet. Dette felt kan indlejres både i Scribus dokumentet for reference og i PDF som metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>En beskrivelse af dokumentets indhold. Dette felt er beregnet for en kort beskrivelse eller resumé af dokumentet. Det bliver indlejret i PDF ved export</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Emnet på dokumentets indhold. Dette felt er beregnet for dokument nøgleord, som du ønsker at indlejre i PDF, for at lette søgning og indeksering af PDF-filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Den fysiske eller digitale udgave af dokumentet. Medie type og format/størrelse vil være værd at nævne. RFC2045,RFC2046 for MIME typer er også brugbart her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Sproget som indholdet af dokumentet er skrevet i, sædvanligvis en ISO-639 sprogkode eventuelt efterfulgt af en bindestreg og en ISO-3166 landekode, f.eks. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Tilføj en side-nummererings sektion til dokumentet. Den nye sektion vil blive tilføjet efter den sektion, der lige nu er valgt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Slet den valgte sektion.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Sidenummer er uden for tilladt område</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Værdierne du har indtastet ligger uden for omfanget af sidenumre i det aktive dokument (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Navn:&lt;/b&gt; Valgfri navn for afsnit f.eks. Indeks&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Vist:&lt;/b&gt; Vælg at vise sidenumre i dette afsnit hvis der er en eller flere tekstrammer sat til at gøre dette.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Fra:&lt;/b&gt; Sideindeks for dette afsnit starter ved.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Til:&lt;/b&gt; Sideindeks for dette afsnit stopper ved.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;stil:&lt;/b&gt; Vælg sidenummer stilen som skal bruges.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Indekset, inden for stilens område, starter ved. F.eks. hvis Start=2 og Stil=a,b,c, ..., vil numrene starte ved b. Dette erstatter, for det første afsnit i dokumentet, det gamle &apos;Første sidenummer&apos; i &apos;Ny fil vinduet&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Dokument sektioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation>Vist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation>Fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation>Til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Dokument sektioner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Fra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Til</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Vist</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Relaterer til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Er forælder til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Er barn af</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Billedrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Boolsk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Heltal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Streng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Kommatal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Dokument element kvaliteter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Slægtskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Slægtskab med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Auto-tilføj til</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Dokument element kvaliteter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Type</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Slægtskab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Slægtskab med</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Auto tilføj til</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiér</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import af fil:
%1
fejlede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Fatal fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyserer Postscript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Convertering af %1 billeder fejlede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Lav til gruppe%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Redigér typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Tegn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Linie afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Navn på din afsnits-typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Font for den markerede tekst eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Font størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Tekstens fyldfarve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Tekstens stregfarve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Bestemmer højden af unicialen i antal linier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Afstand over afsnit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Afstand under afsnit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatorer og indrykning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linier:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Afstande</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Fast linieafstand</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automatisk linieafstand</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Ret ind efter basislinie-gitter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Uncialer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Afstand fra tekst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Vis afsnits typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Bestemmer afstanden mellem uncialerne og teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Slår prøvetekst for denne afsnits typografi til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Navnet på typografien er ikke entydig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Baggrund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuel spatiering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Forskydning til tegnenes basislinie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Tryk for at vælge linieafstandens type</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
    <translation type="obsolete">Vælg for lettere læsning af let farvede typografier</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Redigér</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Åbn...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gem &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Gem og afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Afslut uden at gemme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Fortryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Lav igen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Kli&amp;p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hent feltnavne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Billed effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Indstillinger:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="100"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="111"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Farvemætning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Lysstyrke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="149"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="171"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="200"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Radius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Værdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterisér:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="457"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="502"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Tilgængelige effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="543"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="843"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1298"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1420"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Blødgør</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="528"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="837"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1249"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1398"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="519"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="761"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="847"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="902"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="989"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1389"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kulørisér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="839"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1265"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="514"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="756"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="835"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="985"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="751"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="833"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="987"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="554"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="789"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="845"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1310"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1433"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterisér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="841"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1281"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1410"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Skærp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="499"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Effekter i brug</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="619"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="623"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annullér</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="237"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="287"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Farve 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="258"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="373"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Farve 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="393"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Farve 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="413"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Farve 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="559"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="794"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="902"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1006"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1439"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="568"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="799"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="869"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="902"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1064"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1475"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="577"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="880"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="902"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1145"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1526"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="891"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1326"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1592"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Kurver</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Filen eksisterer. Overskriv?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>eksisterer allerede. Overskriv?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Alle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Gem som billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Utilstrækkelig hukommelse for denne billed-størrelse.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Fejl ved skrivning af uddata-fil(er).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>A&amp;lle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Vælg mappen for uddata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Tilgængelige eksport-formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Vælg en eksportmappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Uddata-mappen - stedet hvor dine billeder gemmes.
Navnet på den eksporterede fil vil være &apos;dokumentnavn-sidenummer.filtype&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportér kun den aktuelle side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Vælg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksportér til mappe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Billed&amp;type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportér som billede(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>Opløs&amp;ning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>A&amp;ktuelle side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Indsæt en liste af tegn adskilt med komma, hvor
et tegn kan være * for alle siderne, 1-5 for
en række sider eller et enkelt sidenummer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Billedernes opløsning
Brug 72 dpi for billeder, der er beregnet til skærmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Kvaliteten på dine billeder - 100% er bedst, 1% den laveste kvalitet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportér nogle af siderne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportér alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Billedernes størrelse. 100% for ingen ændringer. 200% for to gange større etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Billedstørrelse i pixler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>TekstEtiket</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Kompressions-forholdet for dine billeder - 100% er ingen kompression, 0% højeste kompression. Hvis du er i tvivl, så brug &apos;Aautomatisk&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatisk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Udvidede billed egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Gør mørkere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Gør lysere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Farvetone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mætningsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Gang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Skærm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Opløs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Læg over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Hårdt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Blødt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Forskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Udelukkelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Farve blegning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Farve sværtning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Blandings tilstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Ugennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Brug ikke nogen sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Forhåndsvisning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="207"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ingen titel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="204"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="209"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="217"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="219"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Opløsning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Farverum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="obsolete">Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Fil format:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="617"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Nogle fonte brugt af dette dokument er blevet erstattet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="621"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> er erstattet med: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Fontnavn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Font navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Brug font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Familie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Variant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Indlejr i PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Substituere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Adgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Brugt i dok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Sti til fontfil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Bruger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>System</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Klik for at ændre værdien</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Font navn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Erstatnings fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Erstatning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Vælg en mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Ekstra stier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Tilgængelige Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tilgængelige fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Erstatninger af fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Ekstra &amp;Stier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vælg...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;lføj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Font navn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Brug font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Substituere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Sti til fontfil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Indlejr i PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Font søgestier kan kun sættes i Fil &gt; Præferencer, og kun når der ikke er åbnet nogen dokumenter. Luk alle dokumenter, og brug så Fil &gt; Præferencer for at ændre font søgestien.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Brug font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Indlejr i PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Substituere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Sti til fontfil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefsTab</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="unfinished">Tilgængelige Fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="unfinished">Erstatnings fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="unfinished">Ekstra stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tilgængelige fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Font navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="unfinished">Erstatning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Erstatninger af fonte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="unfinished">Ti&amp;lføj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished">Font søgestier kan kun sættes i Fil &gt; Præferencer, og kun når der ikke er åbnet nogen dokumenter. Luk alle dokumenter, og brug så Fil &gt; Præferencer for at ændre font søgestien.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="unfinished">Ekstra &amp;Stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Vælg en mappe</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Tilføj den markerede font til stil, Font menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Afslut visning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Start søgning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Størrelse på valgte font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Vævet silkepyjamas byttet med blå kvarts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Bruger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">System</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i fontnavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Du kan angive almindelige erstatningstegn (*,?,[...]) i dit søgeord. Eksempler: t* viser alle fonte, der starter med t eller T. *bold* viser alle fonte med ordet bold, bolder etc. i navnet. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Prøve vil blive vist når tasten slippes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Font navn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</s