Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool

Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë 
domethënien vijuese:

  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.

  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat 
  e dokumentit

  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI

  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.

  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.

shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit. 
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)

Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj 
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror 
i programthit tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). 
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])

Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti, 
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj. 
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.

Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])

Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo 
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)

Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund 
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
tastiere për makron.
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe 
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)

Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>50%</source>
    <translation type="obsolete">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>75%</source>
    <translation type="obsolete">75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dir</source>
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>GUI</source>
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Low</source>
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Old</source>
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Zip</source>
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>min</source>
    <translation type="obsolete">min</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>sum</source>
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Destination</source>
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> dpi</source>
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> sec</source>
    <translation type="obsolete">sek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>100%</source>
    <translation type="obsolete">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>200%</source>
    <translation type="obsolete">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Back</source>
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Date</source>
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Goto</source>
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>High</source>
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>JPEG</source>
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Icon</source>
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock</source>
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Path</source>
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Quit</source>
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Skip</source>
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Exiting now</source>
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sort</source>
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Star</source>
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Thin</source>
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Time</source>
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Wide</source>
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>html</source>
    <translation type="obsolete">html</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Strike Out</source>
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Strikethru</source>
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply</source>
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Black</source>
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cards</source>
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Check</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Comma</source>
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cross</source>
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Czech</source>
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dutch</source>
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Email</source>
    <translation type="obsolete">Email</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Folds</source>
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Go To</source>
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Icons</source>
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Image</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move to back</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Minimize</source>
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Irish</source>
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
të Rrumbullakët:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Menus</source>
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Misc.</source>
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Never</source>
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Plain</source>
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Range</source>
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ready</source>
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reset</source>
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Round</source>
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shade</source>
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Signs</source>
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Solid</source>
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Units</source>
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Usage</source>
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Initializing...</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>List Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Italian</source>
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Write: %1</source>
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Other Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>is missing!</source>
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importing text</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Outline Text</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To File:</source>
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No Print</source>
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No Title</source>
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Announcements</source>
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>External Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>the directory</source>
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Character Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Advertisements</source>
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Own Templates</source>
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Get text only</source>
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Calendars</source>
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete %1</source>
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete...</source>
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Small Caps</source>
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Full Stop</source>
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Colors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>maximum</source>
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Maximum</source>
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select Items</source>
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Setup</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select color</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>minimum</source>
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Minimum</source>
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Missing</source>
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Info...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
%1
dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move...</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style of lines</source>
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importer</source>
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Accept</source>
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Always</source>
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Author</source>
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Border</source>
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Button</source>
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Circle</source>
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Danish</source>
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create</source>
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>landscape</source>
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Event:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File: </source>
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="obsolete">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>French</source>
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Column width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>German</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Group </source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Available Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move to front</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Invert</source>
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No View</source>
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Labels</source>
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Layers</source>
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues vlere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation type="obsolete">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që njekin njëra tjetrën.
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Object</source>
    <translation type="obsolete">Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number</source>
    <translation type="obsolete">Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation type="obsolete">Skemë Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Option</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Nëse vepruese, Scribus ruan një kopje kopjeruajtjeje të kartelës suaj me zgjatimin .bak
çdo herë që mbaron periudha kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;p:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Layers</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>End Points</source>
    <translation type="obsolete">Pikë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polish</source>
    <translation type="obsolete">Polake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Loading:</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës djathtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rename</source>
    <translation type="obsolete">Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Result</source>
    <translation type="obsolete">Përfundim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample</source>
    <translation type="obsolete">Shembull</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Unlock all</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation type="obsolete">Hi&amp;jezo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock all</source>
    <translation type="obsolete">Kyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shape:</source>
    <translation type="obsolete">Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Brochures</source>
    <translation type="obsolete">Broshura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Script</source>
    <translation type="obsolete">Programth i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovak</source>
    <translation type="obsolete">Slovake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;parenditur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Square</source>
    <translation type="obsolete">Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Status</source>
    <translation type="obsolete">Gjendje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Title:</source>
    <translation type="obsolete">Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos &amp;Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Rreth Qt-së&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ky program përdor versionin %1 të Qt-së.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një toolkit C++ për zhvillim GUI &amp;amp; zbatime shumëplatformëshe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-ja ofron kalueshmëri prej një burimi të vetëm në MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, dhe tërë variantet e njohur komercialë Unix.&lt;br&gt;Qt është gjithaq i mundshëm për pajisje të trupëzuara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një produkt Trolltech. Për më tepër të dhëna shihni &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="obsolete">Ekran / Web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Qeth sa &amp;Mënjanat e Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation type="obsolete">Shih &amp;në:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Typography</source>
    <translation type="obsolete">Tipografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumë&amp;këndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CSV_header</source>
    <translation type="obsolete">Titull CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="obsolete">Yellow</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="obsolete">Orientim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation type="obsolete">Oshiloskop Turbullt %s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për korniza të reja tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation type="obsolete">është ndryshuar që prej ruatjes së fundit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Model Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Përmbajtjeje Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation type="obsolete">Paragraf i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation type="obsolete">Përfundime Kërkimi për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel paraqet mundësi të ndryshme CUPS kur shtypet. 
Parametrat e saktë të mundshëm do të varen nga &quot;driver&quot;-i i shtypësit tuaj.
Mund të keni suport CUPS duke përzgjidhur Ndihmë &gt; Rreth.
Shih për përmendje të: C-C-T Kjo është e barazvlefshme me C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Fqe Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation type="obsolete">Emër i të &amp;Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation type="obsolete">Rreshti i parë është titull</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po provoni të fshini një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Teksti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Mbushëse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Point</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla &amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Shto Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Documents</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo fluturimthi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tooltips</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open...</source>
    <translation type="obsolete">Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Përzgjedhura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;reshti i Parë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">në Fund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po shkarkoj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Vizatoni Forma të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>portrait</source>
    <translation type="obsolete">portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="obsolete">Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Kuti Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI Fillestar: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>custom</source>
    <translation type="obsolete">vetiak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të mbishkruhet Kartela:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Korniza të &amp;Lidhura Tekstesh si Artikuj PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation type="obsolete">Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Outline</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Jashtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovenian</source>
    <translation type="obsolete">Slovene</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line at Top</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> from 0</source>
    <translation type="obsolete">prej 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndër&amp;mjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër-majtas Poshtë-djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation type="obsolete">Mjet Përpunimi Pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation type="obsolete">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Fshirje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet e ripërmasuara vetvetiu ruajnë përpjestimet e veta fillestare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni vetëm faqen e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation type="obsolete">Këtu keni tërë Stampat tuaja, për të krijuar Faqe të re
tërhiqni një Stampë te parja e Faqes më poshtë.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Trupëzo tërë Gërmat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation type="obsolete">Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Picture</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës fillimisht për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ekzekuto Programth...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation type="obsolete">Administro shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni një interval faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color for paper</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për letrën</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="obsolete">Jep Fjalëkalimin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation type="obsolete">Pikë e Thjeshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Placing</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ngri Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation type="obsolete">Tip bashkimi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasjen e dokumentit të mundshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Read-write</source>
    <translation type="obsolete">Lexim-shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importer:</source>
    <translation type="obsolete">Importues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Posters</source>
    <translation type="obsolete">Postera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Read-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation type="obsolete">Gërma teksti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print: </source>
    <translation type="obsolete">Shtyp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Shtypës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation type="obsolete">Trashësi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="obsolete">Shn&amp;dërro si </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>product</source>
    <translation type="obsolete">produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New From Template</source>
    <translation type="obsolete">Të ri Prej Stampe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Vertikal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation type="obsolete">Pë&amp;rshkrim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Pamjeje: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e Rregulluar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj Faqe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të ruani ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width of lines</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;til gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The Program</source>
    <translation type="obsolete">Programi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshoni këndet nën të cilë vijat e shumëkëndëshit takohen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo ose Zhvendos Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Disa objekte janë të kyçur.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jeni të sigurtë se doni të fshihen %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Dërgoje në të Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Numër i Faqes së Parë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Removing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po heq stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po përgatis stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">para Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Validate</source>
    <translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma (pa hapësira):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation type="obsolete">po përkthej stampë XML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Stil për paragrafin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjere Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation type="obsolete">Po ujdis Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation type="obsolete">Formularë PDF:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndrysho...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Importuesi CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë Katrore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mënjana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation type="obsolete">Zvogëlo ose zmadho shfaqjen e dokumentit </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër Kopjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj nga e Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kryeradhë dhe Hapësira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Catalogs</source>
    <translation type="obsolete">Katalogë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Kohëzgjatje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Password</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Category</source>
    <translation type="obsolete">Kategori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Efekt te tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PathText</source>
    <translation type="obsolete">Tekst Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko prej Kartele...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Customize...</source>
    <translation type="obsolete">Përshtat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>CSV_data</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Tani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Shtypjen e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rikthe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Author:</source>
    <translation type="obsolete">Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>average</source>
    <translation type="obsolete">mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation type="obsolete">Vijë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Search finished</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll i përfunduar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Maximize</source>
    <translation type="obsolete">Maksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Prodho bazë të dhënash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Emër i dhënë dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation type="obsolete">Shpe&amp;Sti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Find Directory</source>
    <translation type="obsolete">Gjej Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Trim Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print...</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq kartela të &amp;fshehura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfundo Përpunim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation type="obsolete">Parazgjedhje Shkalle Zmadhimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import done</source>
    <translation type="obsolete">Import i kryer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type of line end</source>
    <translation type="obsolete">Tip fundi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normalize</source>
    <translation type="obsolete">Normalizo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e Re:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation type="obsolete">Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Curve</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Kurbë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation type="obsolete">X-Shk&amp;allë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Programs</source>
    <translation type="obsolete">Programe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Fshij përzgjedhjen(t) e çastit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="obsolete">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>About Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="obsolete">Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst.Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst/Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;përmasim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmasim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Pikas (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Catalan</source>
    <translation type="obsolete">Katalane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save As</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Y-Shkall&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Subscript</source>
    <translation type="obsolete">Poshtëshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Rregullime të Përgjithshme &quot;Proxy&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation type="obsolete">Pro&amp;gramth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç objektin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation type="obsolete">I pakapshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open a Document</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtim shënimesh dhe fushash te PDF-ja. 
Nëse nuk shenjohet, parandalohet përpunimi i shënimeve dhe fushave.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të fshini tërë Objektet edhe në këtë Shtresë?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Superscript</source>
    <translation type="obsolete">Sipërshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation type="obsolete">Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kurba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil pa Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert...</source>
    <translation type="obsolete">Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation type="obsolete">Ky është një rregullim i cili si parazgjedhje nuk është veprues. Do të duhej të aktivizohej
kur kërkohet veçanërisht nga shtypësi juaj dhe ju kanë dhënë saktë hollësitë e nevojshme.
Përndryshe, PDF-ja juaj që eksportuat mund të mos shtypet si pritet dhe të jetë vërtet i kalueshëm nëpër sisteme.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Russian</source>
    <translation type="obsolete">Ruse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation type="obsolete">Shtypja dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation type="obsolete">Stampa të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në një kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp Dokument...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Business Cards</source>
    <translation type="obsolete">Karta Biznesi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën para objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto tërë faqet si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq P&amp;araparje Faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Search for:</source>
    <translation type="obsolete">Kërko për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation type="obsolete">Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Faqja Majtas e Para</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation type="obsolete">e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="obsolete">Rrotulloni Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI e Tanishme: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="obsolete">Për&amp;fundimi në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo kopjim teksti apo grafike prej PDF-së. 
Nëse nuk shenjohet, nuk mund të kopjohet tekst apo grafikë.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation type="obsolete">Zbato efektet e përzgjedhur te të tëra faqet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation type="obsolete">Ngarko Tekst prej Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation type="obsolete">Destinacion Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation type="obsolete">Korniza pamjesh lejojnë pamjet të ripërmasohen në çfarëdo madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation type="obsolete">Kodim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">/Mënyrë Vizualizimi/Pa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>List View</source>
    <translation type="obsolete">Parje si Listë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spanish</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Special</source>
    <translation type="obsolete">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Burim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation type="obsolete">Scribus-i vithiset për shkak të Sinjalit #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Miu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plotësisht Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Write-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rrotullim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus </source>
    <translation type="obsolete">Scribus </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Programthe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>the symlink</source>
    <translation type="obsolete">simlidhja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Administrimi &amp;Ngjyrash...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Largësira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Passwords</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Printing...</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation type="obsolete">Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="obsolete">Tekst sipas një Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document:</source>
    <translation type="obsolete">Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori profilesh ICC parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Underline</source>
    <translation type="obsolete">Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Ndryshim Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori dokumentesh parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shpërfill të Mëdhaja/Vogla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Swedish</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Korniza Teksti &amp;Vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;gjelbër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation type="obsolete">Orientim parazgjedhje faqesh dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Other...</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e vijave udhëzuese që fusni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation type="obsolete">Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Directories</source>
    <translation type="obsolete">Drejtorira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Loading...</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stampë?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;/Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Display</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Editable</source>
    <translation type="obsolete">E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Special</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Zhvendosje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth i &amp;Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>External Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Tekst (*.txt);;Tërë Kartelat(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Ndërprerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë me Pika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i Lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pa Tast Prishkurt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation type="obsolete">I &amp;lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Kartelat (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Totals:</source>
    <translation type="obsolete">Gjithsej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;kaje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation type="obsolete">Pr&amp;onar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation type="obsolete">Krijo një Dokument të ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ërpjestimor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Read: %1</source>
    <translation type="obsolete">Lexo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cilësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="obsolete">Ruajtje përfundimesh e suksesshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation type="obsolete">Natyra ose zhanri i përmbajtjes së dokumentit, psh. kategori, funksione, zhanre, etj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmë &amp;Online...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujdis Madhësi Paraqitjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="obsolete">Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select all</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;iguri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Temë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="obsolete">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Directory:</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>System Menu</source>
    <translation type="obsolete">Menu Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation type="obsolete">Bëj tekst nga kornizat e poshtme të rrjedhin përreth formës së objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Karakteristika &amp;Tejdukshmërie PDF 1.4 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Përdor përpjestimet e pamjes më mirë se ata të kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Portuguese</source>
    <translation type="obsolete">Portugeze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;drejta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation type="obsolete">Hequr&amp;vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Kjo Radhë Tastesh është në përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Rreshtave:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation type="obsolete">Krijo vetvetiu korniza teksti kur shtohen faqe të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move one level up</source>
    <translation type="obsolete">Ngrije një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje ngjyre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije e objektit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation type="obsolete">Drejt&amp;im:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="obsolete">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="obsolete">Sigurohuni që pamjet dhe gërmat që përdorni mund të përdoren lirisht. Nëse gërmat nuk janë të përbashkëta mos i koleksiononi gjatë ruajtjesh stampash.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move one level down</source>
    <translation type="obsolete">Zbrite një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Inç (inç)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="obsolete">Orie&amp;ntim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Hapësira Vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Çblloko </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokumente:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshimi në zmadhim për çdo veprim &quot;zoom&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Kyç i Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;rapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Element</source>
    <translation type="obsolete">Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë midis shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Bazë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ellipse</source>
    <translation type="obsolete">Elips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">pas Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje e faqes, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>English</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation type="obsolete">E panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation type="obsolete">Përp&amp;uthshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation type="obsolete">Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">Cakto &amp;Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Geometry</source>
    <translation type="obsolete">Gjeometri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitja fizike ose numerike e dokumentit. Do të ishte me leverdi përmendja e tipit të medias dhe përmasat.
Gjithashtu të dobishme janë RFC2045, RFC2046 për tipe MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hapje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërm&amp;asim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Required</source>
    <translation type="obsolete">E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo ose çaktivizo shtypjen e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation type="obsolete">Nuk u gjet gjë për ta importuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation type="obsolete">Shembull i gërmave tuaja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation type="obsolete">Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Delete All</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Autosave</source>
    <translation type="obsolete">Vetëruajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">J&amp;ashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Envelopes</source>
    <translation type="obsolete">Zarfa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ngjyrash që genden të trupëzuar në burimin e pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation type="obsolete">Mb&amp;ulim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation type="obsolete">Tip i efektit të ekranit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Jo Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Letterheads</source>
    <translation type="obsolete">Krye Letrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Parapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation type="obsolete">Vithisje Scribus-i</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation type="obsolete">Njësi &amp;Parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Templates...</source>
    <translation type="obsolete">Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Saving...</source>
    <translation type="obsolete">Po ruaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Finnish</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Visible</source>
    <translation type="obsolete">I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation type="obsolete">Hidhu te:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select Fields</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Fusha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument i lidhur, mundësisht duke përdorur një identifikues formal si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatje Efek&amp;ti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation type="obsolete">Kanal alfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as Template</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Gjuha në të cilën përmbajtja e dokumentit është shkruajtur, zakonisht kod ISO-639 gjuhe
mundet edhe ndarë me vizë nga prapashtesë kodi ISO-3166 vendi, p.sh. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation type="obsolete">Datë e shoqëruar një ngjarjeje në jetën e dokumentit, në format VVVV-MM-DD, si në ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;dhër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Vertikalë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;dryshoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përshtatja Kornizën Pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash për t&apos;u krijuar në korniza teksti të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tema e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë është për fjalëkyça dokumenti që doni të trupëzohen në një PDF, për të ndihmuar kërkime dhe indexim kartelash PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Format:</source>
    <translation type="obsolete">Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation type="obsolete">F&amp;ormat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj Parapëlqimet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton përputhshmërinë me. Parazgjedhja është Acrobat 4.0 çka ju jep përputhshmërinë më të madhe.
Zgjidhni Acrobat 5.0 nese kartela juaj ka karakteristika PDF 1.4 si p.sh. tejdukshmëri ose nëse keni nevojë për kodim 128 bit.
PDF/X-3 vlen për eksportim PDF-sh për shtypje komerciale dhe është i përzgjedhshëm kur keni veprues administrim ngjyrash.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndëshat do të jenë të mysët më tepër se të lugët</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bulgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Paraqit Zonë të &amp;Pashtypshme në Ngjyrë Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Magazines</source>
    <translation type="obsolete">Revista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> from %1</source>
    <translation type="obsolete">nga %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatja e xhirimit të efektit.
Një kohë më e shkurtër do ta përshpejtojë efektin, një më e gjatë do ta ngadalësojë.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni pamjet dhe zbukurim dritaresh parazgjedhje.
Scribus-i bën të vetën cilëndo temë të mundshme KDE apo Q</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë poshtë paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation type="obsolete">Masko zonën jashtë mënjanash me ngjyrën e mënjanave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;General</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto te Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utorë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo karakteristika tejdukshmërie brenda eksportimi PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>One directory up</source>
    <translation type="obsolete">Një drejtori sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Po rregulloj Shkurtprerje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Të dhënash Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation type="obsolete">Paragrafë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation type="obsolete">Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Fut Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Restore Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Fusha PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation type="obsolete">Numër për faqen e parë të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Export successful.</source>
    <translation type="obsolete">Eksportim i suksesshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Futjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Faqet &amp;Krah Njëra Tjetrës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation type="obsolete">Nëse &quot;widget&quot;-i është &quot;widget&quot;-i parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation type="obsolete">Skemë vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select New Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj faqe si &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni Shtypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>HTML Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fill Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje SVG (*.svg);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation type="obsolete">Vija Kutie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation type="obsolete">Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation type="obsolete">Mbush stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Shënime PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues fushe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Words: </source>
    <translation type="obsolete">Fjalë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton lidhjen e faqeve te PDF-ja. Lini parazgjedhjen - Majtas,
veç në e ditshi që keni nevojë ta ndryshoni.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation type="obsolete">Shtrirja ose fokusi i përmbajtjes së dokumentit, mundësisht duke përfshirë vendndodhje, kohe dhe shtrirje juridike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>the file</source>
    <translation type="obsolete">kartela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation type="obsolete">Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Example:</source>
    <translation type="obsolete">Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation type="obsolete">Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Efekti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation type="obsolete">Nëse i vini shenjë kësaj do të kini një dialog
sa herë që gjendet një Ndarje me Vizë.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation type="obsolete">Importo tekst pa e formatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation type="obsolete">Në Ballë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation type="obsolete">Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Nga Poshtë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj si P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Shtim Shëni&amp;mesh dhe Fushash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Shtypje &amp;Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation type="obsolete">Hap të &amp;Fundmin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation type="obsolete">Largësi e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Stampë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Krijo Dosje të Re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Faqe si $EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Font Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Shembull Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shto Shtresë të re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation type="obsolete">Identi&amp;fikues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të &amp;Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milimetra (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;shkruaj dot Kartelën: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së sipërme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>More Details</source>
    <translation type="obsolete">Më tepër Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po instaloj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do measurements</source>
    <translation type="obsolete">Kryej matje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i etiketës së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument prej të cilit dokumenti i pranishëm ka rrjedhur, p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Detail View</source>
    <translation type="obsolete">Parje në Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation type="obsolete">Doracak për Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Replace with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso me:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Yes all</source>
    <translation type="obsolete">Po, tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Image Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="obsolete">Sistemo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Created with</source>
    <translation type="obsolete">Krijuar me</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Color of font</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Less Details</source>
    <translation type="obsolete">Më pak Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Bëj set ngjyrash të çastit set parazgjedhje të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;

Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej 
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
&quot;Asnjë&quot;.

deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; varg me emër kartele

Shfaq një kuti dialogu Hap Kartelë me caption &quot;caption&quot;. Kartelat filtrohen me
vargun e filtrit &quot;filtër&quot;. Mund të jepet edhe një emër kartele ose shteg kartele,
lëreni bosh këtë varg kur doni të mos e përdorni. Vlera True për haspreview 
aktivizon një kuti të vogël paraparjesh te kutiza për Përzgjedhje Kartelash. Kur
parametri issave është caktuar True dialogu vepron si një dialog &quot;Ruaj Si&quot; 
përndryshe vepron si &quot;Dialog Hapje Kartelash&quot;. Parazgjedhja për të dy parametrat
opsionalë është False.

Filtri, nëse tregohet, merr formën &apos;koment (*.tip *.tip2 ...)&apos;.
Për shembull &apos;Pamje (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Këshillohuni me dokumentimin e Qt-së mbi QFileDialog për hollësi mbi filtra.

Shembull: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Shembull: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë 
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë. 
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.

Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë 
nga 1.

Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.

Shembuj përdorimi:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string

Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.

Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.

Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Hap dokumentin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.

Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg 
të plotë ose relativ).

Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;të dhëna&quot;, &quot;përshkrim&quot;) -&gt; bool

Cakton të dhëna dokumenti. &quot;Autor&quot;, &quot;Të dhëna&quot;, &quot;Përshkrim&quot; janë
vargje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr) 
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni 
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)

Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)

Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus 
te &quot;emër kartele&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për 
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil bashkimi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e bashkimit janë:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)

Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. 
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në 
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk 
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti 
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;emër&quot;])

Rrotullon objektin &quot;emër&quot; në mënyrë relative me gradë &quot;rot&quot;. Objekti rrotullohet
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Vlerat pozitive do të thonë
rrotullim kundërorar kur përdoret pikë parazgjedhje rrotullimi. Nëse nuk është dhënë
&quot;emër&quot; përdoret përbërësi i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])

Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk 
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;emër&quot;)

Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;emër&quot;)

Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])

Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])

Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])

Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
nënkupton 100 %.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
nëse gjen kyçje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të 
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; listë vlerash

Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;emër kartele&quot;, &quot;shembull&quot;, madhësi) -&gt; bool

Krijon një paraparje pamjeje të gërmave &quot;emër&quot; me tekstin e dhënë &quot;shembull&quot; dhe madhësinë.
Pamjet ruhen te &quot;emër kartele&quot;. Përgjigjet me &quot;true&quot; në rast suksesi.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden gërmat e treguara.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një shembull ose një emër kartele bosh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;emër&quot;)

Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])

Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)

Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;, e shtypshme)

Cakton shtresën &quot;shtresë&quot; si të shtypshme ose jo. Nëse e shtypshme është
vendosur si &quot;false&quot; shtresa nuk do të jetë e shtypshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme, vlera False do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme, vlera False do të thotë që shtypja e
shtresës &quot;shtresë&quot; është e çaktivizuar.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)

Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk 
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(shtresë)

Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.

Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat 
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë 
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim 
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është 
tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin. 
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse 
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një 
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të 
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot; 
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për 
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues 
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm 
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;emër&quot;])

Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;emër&quot; [, gjendje])

Aktivizon/çaktivizon karakteristikën &quot;Teksti Rrjedh Përreth Kornize&quot; për 
objektin &quot;emër&quot;. Thirru me emër vargu parametrash dhe &quot;gjendje&quot; buleane 
opsionale. Nëse nuk jepet &quot;gjendje&quot;, këmbehet gjendja për rrjedhje teksti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])

Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>redrawAll()

Rivizaton tërë faqet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)

Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është 
numri i shfaqur për faqen e parë.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Zhvendoset te faqja &quot;nr&quot; (pra, bën të çastit faqen &quot;nr&quot;). Vini re që
gotoPage nuk ndryshon (hëpërhë) faqen të cilën parësi i përdoruesit 
po shfaq, thjesht cakton faqen mbi të cilën do të zbatohen urdhrat e programthit.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>pageCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh 
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.

Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>getVGuides()

Shihni getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>setVGuides()

Shihni setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është 
i pari në faqen...
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Përgjigjet me mënjanat e faqes (majtas, djathtas, sipër, krye) në njësitë e çastit.
Shihni konstantet UNIT_&lt;tip&gt; dhe getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])

Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë 
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante 
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])

Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;. 
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera 
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti 
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti 
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit 
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst 
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot; 
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti 
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;emër&quot;])

Fut tekstin &quot;tekst&quot; te pozicioni &quot;pos&quot; brenda kornizës së tekstit. Teksti
duhet të jetë i koduar në UTF (për referencë shihni setText()) Gërma e parë ka
tregues 0. nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError për futje jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst 
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])

Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;. 
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm 
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit 
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.

Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është 
jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])

Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])

Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot; 
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).

Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(fillim, numërim, [&quot;emër&quot;])

Përzgjedh shenja &quot;numërimi&quot; të tekstit në kornizën e tekstit &quot;emër&quot; duke filluar 
prej shenjës &quot;fillim&quot;. Numërimi i shenjave nis nga 0. Nëse &quot;numërimi&quot; është zero, 
do të pastrohet çfarëdo përzgjedhje teksti. Nëse &quot;numërimi&quot; është -1, do të 
përzgjidhet tërë teksti në kornizën. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError nëse përzgjedhja është jashtë kufijve të tekstit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;emër&quot;])

Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka 
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta) 
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)

Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të 
prej kornizash të tjera.

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)

Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;emër&quot;])

Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Krijo një makro të quajtur &quot;emër&quot; duke çmuar kodin burim &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; duhet të pajtohet me të njëjtët rregulla si makrot e krijuara në GUI.
Në u dhëntë, vargu &quot;accel&quot; do të përdoret për të rregualluar një shkurtprerje
tastiere për makron.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar. 
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej 
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>setCursor()

[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj. 
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple

Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])

Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bullgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Faqja hyrëse dhe referencë online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Bug-e dhe kërkesa për gjëra të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;I lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datë e krijimit dhe(new line)
librari suporti të përpiluara brenda Scribus-it(new line)
C-C-T do të thotë C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.(new line)
Librari suport që mungojnë tregohen me a *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Reth Scribus-it %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Ekipi Zhvillues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacioni Zyrtar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacion Tjetër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Përkthime dhe Përkthyes Zyrtarë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Anglishte (Britanike):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Koreane:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Kontribues Përkthimesh të Dikurshëm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Faqja Hyrëse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Bug-e dhe Kërkesa për Anë të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Listë Postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datën e krijimit dhe
 suport librarish përpiluar në Scribus
C-C-T është e barazvlefshme me suport C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="unfinished">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>New Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>En Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>ff</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>fi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>fl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>ffi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>ffl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>ft</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>st</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Gjatë &amp;Heqje Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë që janë të përbëra nga(new line)
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.(new line)
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutralë dhe/ose të errët(new line)
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje(new line)
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Të mesit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;hvendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda &amp;Njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndë&amp;rmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos Ndr&amp;ysho</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda Një&amp;soj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="443"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="451"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Detyrimisht Përligjshëm</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Anë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2087"/>
    <source>None</source>
    <translation>Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>E plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Me vija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>I padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Tekst për Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Tekst për Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>Push</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Nëse Parazgjedhja është Shenjuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2051"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Miu Up</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Miu Down</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2030"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Miu Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Miu Exit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2031"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Në Turbull</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Përpunoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="678"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="691"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="700"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="731"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="734"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="752"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="820"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="775"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="784"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Parangjit Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="831"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="811"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="854"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="880"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Format Kohor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="902"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Programthe Vetjakë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="914"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="940"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Taste:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="964"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="989"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="993"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1004"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1025"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1051"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>sum</source>
    <translation>mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>product</source>
    <translation>produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>average</source>
    <translation>mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1056"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1057"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1064"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1079"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1099"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1174"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1175"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1176"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1453"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2079"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2244"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2088"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2050"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation type="unfinished">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1342"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1287"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation type="unfinished">te</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
    <source>0.1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Mbyll</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source>default </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="145"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="80"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="243"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="272"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="275"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="314"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="67"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="54"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="48"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Format</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">E m&amp;adhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.(new line)
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136965632"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Faqerojtësa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Vetëm marrje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Marrje nën Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Marrje mbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Marrje djathtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Marrje majtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Marrje përmbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always<