Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15471 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list

Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool

Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string

Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])

Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string

Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.

Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
som skall användas för den nya sidan.

Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float

Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
markeringen.
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float

Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
markeringen.
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list

Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool

Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string

Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])

Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string

Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.

Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])

Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot;= -1 läggs den nya sidan till i slutet av 
dokumentet, annars infogas den före &quot;where&quot;. Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt
oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument.
Den valfria parametern &quot;template&quot; anger namnet på den mall som
ska användas på den nya sidan.

Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)

Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
         unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Skapar ett nytt dokument och returnerar &quot;true&quot; om det lyckas. Parametrarna har
följande betydelser:

size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan
använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_&lt;paper_type&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.

margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets
marginaler

 orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap)

firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds
för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre
nummer om du skapar dokument i flera delar.

unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en
fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

 facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag.
Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

 firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida. 
Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått.
Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått
måste du ta hänsyn till detta.

exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
               FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
som skall användas för den nya sidan.

Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
har följande innebörd:

size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.

margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
dokumentets begränsningslinjer

orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP

firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för 
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt 
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Bidrag från:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Tyska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Franska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italienska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Ungerska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bulgariska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galiciska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turkiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Litauiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Tjekiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovakiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Danska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Walesiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ryska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Brasilianska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovenska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>Översä&amp;ttningar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>O&amp;nline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
 kompilerade stödbibliotek för Scribus. 
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff. 
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Utvecklargrupp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Officiell dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Övrig dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Engelska (British):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Svenska:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Hemsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online referenshandbok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Utsändningslista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Koreanska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Spanska:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Tidigare översättare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Om Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1%2%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Bygg-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Scribus version</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Filnamn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Version:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Aktiverad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Publiceringsdatum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Beskrivning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licens:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: Om insticksprogram</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: Om insticksprogram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Sp&amp;ara som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hämta text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Hämta bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Gö&amp;r om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>K&amp;listra in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>Ångra &amp;markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Redigera bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>Fä&amp;rger...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;yckemallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Mallsidor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Annan...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Höge&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Understrykning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>&amp;Understrukna ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Genomstrykning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Vers&amp;aler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitäler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>U&amp;pphöjt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>S&amp;kugga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>B&amp;ildeffekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Är &amp;låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Lä&amp;gg underst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Skicka till &amp;klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>Egensk&amp;aper...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Justera ramen till bild</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Låg upplösning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normal upplösning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Full upplösning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>B&amp;ildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Tecken...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Exempeltext</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portera...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Ta bort...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiera...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Visa &amp;textflöde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Visa kontrolltecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Linjaler relativt sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>Egenska&amp;per</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Måttangivelser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historik över händelser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Verk&amp;tyg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Välj objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Frihandslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Rotera objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Förstora eller förminska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Förstora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Förminska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Redigera raminnehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Redigera text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Länka textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Redigera text med Texthanteraren</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Infoga textram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Infoga bildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Infoga tabell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Infoga form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Infoga polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Infoga linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Infoga Bezierkurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Infoga frihandslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Bild&amp;hantering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>A&amp;vstava text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Ångra avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Smart avstavnin&amp;g</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Hårt bindestreck</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Sid&amp;nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Ny rad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Bryt ram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Kolumnbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registrerat varumärke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Varumärke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Bomber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Citattecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Dubbel divis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Enklet höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Enkelt omvänt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt omvänt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Enkelt höger gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Enkelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Dubbelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJL Dubbelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK Dubbelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Växla paletter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Växla hjälplinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Sida vid sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Om insticksprogr&amp;am</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Mer info...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Visa linjaler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>Öve&amp;rsikt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Snedstreck</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Mager punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Halv fyrkant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Hel fyrkant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Smalt mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Tjockt mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Normalt mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Infoga smart avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Infoga sidnummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tilmallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>K&amp;ontur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Konturer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Infoga PDF textfält</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Infoga PDF kombobox</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Infoga PDF listbox</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Infoga Textmarkering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Infoga länkmarkering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Visa kolumner i textram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbel divis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished">Enklet höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished">Enkelt omvänt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt omvänt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished">Enkelt höger gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger gåsöga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished">Enkelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished">Dubbelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished">CJL Dubbelt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished">CJK Dubbelt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Redigera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation type="unfinished">I&amp;nfoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Extras</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished">Fönste&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hjälp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
    <source>Others</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="unfinished">Ny &amp;från mall...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Avancerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;UCR (Underfärgsborttagning)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Skapar Postscript Nivå 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 2.
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 1.
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Fördela/Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Vänsterkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Centrerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Högerkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mellan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">�erkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Nederkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Me&amp;llan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;nvänd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">Avstån&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Justera och fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Avstån&amp;d:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Justera och fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Först valda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Sist valda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Hjälplinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Urval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Justera nederkanter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Justera höger kanter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Justera vänsterkanter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Justera överkanter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Fördela höger kanter på lika avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Fördela nederkanterna på lika avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Fördela vänster kanter på lika avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Fördela överkanterna på lika avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>Avstån&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Fördela objekten med angivet avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Inget valt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Vänsterjustera text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Högerjustera text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrera text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Marginaljustering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Hård marginaljustering</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Fältegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Knapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Textfält:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Kryssruta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Radioknapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Verktygstips:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Teckensnitt att använda med PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Ram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Färg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tunn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Bred
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Heldragen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Streckad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Understruken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Fasad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Infälld</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Annan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Endast läsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Nödvändigt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Exportera inte värdet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Synlighet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Dold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ingen utskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Visas inte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Utseende</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text när knapp trycks ner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text som visas vid Mus-över</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Använd ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Tryckt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Mus-över</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Ikonplacering...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Markera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Konturerad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Tryck</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Flerradig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Lösenord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Begränsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Rulla (scrolla) inte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Kör inte Rättstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Kontrollera stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrollera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kors</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cirkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Stjärna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Kvadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Startvärde markerat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Redigerbar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Gå till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Skicka formulär</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Återställ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importera data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Händelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Mus upp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Mus ner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Mus aktiverar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Mus avslutar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>I fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Ej i fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Redigera...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Skicka till URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Skicka data som HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importera data från:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Mottagare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Till fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Ändra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Åtgärd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Fält är formatterat som:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Tid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Nummerformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimaler:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Använd valutasymbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Lägg till valutasymbol först</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formattera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Procentformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Datumformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Tidformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Anpassade skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Snabbkommando:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Värdet är ej bekräftat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Värdet måste vara större än eller lika med:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>och mindre än eller lika med:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Anpassat valideringsskript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Bekräfta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Värde har ej beräknats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Värdet är</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>sum</source>
    <translation>summa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>product</source>
    <translation>produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>average</source>
    <translation>medelvärde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>av följande fält:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Välj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Anpassat beräkningsskript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Beräkna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Markering beaktas ej för PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Ange en kommaseparerad fältförteckning här</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exempel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Ändring av markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Alla filer(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>FDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>HTML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>PDF</source>
    <translation type="unfinished">PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Egenskaper Anteckningar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Länk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Extern länk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Extern webblänk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Mottagare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Pos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Använd mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Mallsida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Använd på</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">Aktuell &amp;sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">Jämna sid&amp;or</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">U&amp;dda sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">Ino&amp;m givet område</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Använd den valda mallsidan jämna, udda eller alla sidor inom följande område</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Möjlig avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Använd mall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Använd på &amp;nuvarande sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Använd på alla &amp;jämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Använd på alla &amp;ojämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Använd från &amp;sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>0.1</source>
    <translation type="unfinished">200% {0.1?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">Avsl&amp;uta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ignorera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Stäng</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>default </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Pilar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Strec&amp;kkodsgenerator...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Scribus framsida för Pure Postscript Streckkodskrivare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Fel vid öppnande av fil: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 eller 13 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 eller 12 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 eller 8 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 eller 10 siffror korrekt separerade med bindestreck</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Varierande antal tecken, siffror och någon av symbolerna -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Variabelt antal ASCII-tecken och särskilda funktionssymboler börjande med lämpligt starttecken från den inledande teckenuppsättningen. UCC/EAN-128s måste ha en obligatorisk FNC1 symbol omedelbart efter starttecknet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Variabelt antal siffror eller någon av symbolerna -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Variabelt antal siffror. En ITF-14 har 14 tecken och saknar kontrollsiffra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Variabelt antal siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Variabelt antal siffror eller versaler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Variabelt antal hexadecimala tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished">Streckkod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="373"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Streckkoden är ofullständig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Skapare av streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Streckkod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Välj en av de tillgängliga streckkodstyperna här</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Den numeriska representationen av koden själv. Se hjälpmeddelandet nedan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Återställ exemplen på streckkod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Inkludera text i streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Om kontrollerad så kommer det att finnas siffror även i streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">Bevaka &amp;mellanrummen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Rita pilar för att se till att det finns utrymme vid sidan av koden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Bakgrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Bakgrundsfärg - under kodraderna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Färger på raderna i streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Färg på text och siffror</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Förslag och hjälp visas här</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="obsolete">Förhandsvisa resultatet. 72dpi provexempel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Ko&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;nkludera kontrollsumma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Skapa och inkludera kontrollsumma i streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">Inkl&amp;udera siffra från kontrollsumma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Inkludera siffra från kontrollsumma i streckkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Klippbok,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ladda...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Liten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Medium</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;tor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">För&amp;handsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Klippbok (*.scs);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Byt namn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
Vänligen välj ett annat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Ny artikel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt
Välj ett nytt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Välj en katalog för klippboken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Välj en katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Klippbok (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Välj en klippboksfil att importera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Skapa en ny klippbokssida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Läs in en befintlig klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Spara den valda klippboken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="obsolete">Importera en klippboksfil från Scribus &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Stäng den valda klippboken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
    <source>Hide Directorys</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="unfinished">Dölj bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
    <source>Open Directorys in a new tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="unfinished">Spara som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Flytta bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Bokmärken</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikonplacering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Layout:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Endast text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Endast ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Text under ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Text ovanför ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Text till höger om ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Text till vänster om ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Text ovanpå ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>alltid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>När ikonen är för liten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>När ikonen är för stor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Aldrig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Skala hur:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proportionellt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Icke-proportionellt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Återställ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Inställningar för färghantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktivera färghantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Systemprofiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fyllda färger:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;krivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Återgivningsavsikt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuell</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;krivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulera skrivare på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Markera färger utanför &amp;färgområdet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Använd &amp;svartpunktskompensation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil vid import av bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standardvärde för återgivningen på din monitor. Om du inte vet varför du bör ändra
bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standardvärde för återgivningen på din skrivare. Om du inte vet varför du bör ändra
bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Tillåt &apos;soft proofing&apos; för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line)
baserat på din valda skrivarprofil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line)
Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line)
Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB-bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK-bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil för importerade RGB-bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB Tonplattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK Tonplattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Tonp&amp;lattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Simulerar full färghanteringsmiljö:
Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Bilder:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Aktivera färghantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Systemprofiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished">Standard färgprofil för importerade RGB-bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished">Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;RGB Tonplattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;CMYK Tonplattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished">Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;krivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished">Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Återgivningsavsikt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="unfinished">Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished">Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished">Tonp&amp;lattor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished">Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras.
Relativ colormetri eller perceptuell bör användas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="unfinished">Tillåt &apos;soft proofing&apos; för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line)
baserat på din valda skrivarprofil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulera skrivare på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished">Simulerar full färghanteringsmiljö:
Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished">Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished">Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line)
Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished">Markera färger utanför &amp;färgområdet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished">Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line)
Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished">Använd &amp;svartpunktskompensation</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="94"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Redigera färg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="113"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Färg&amp;modell</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="847"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="119"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="388"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="859"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="120"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="712"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Webbsäker RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="137"/>
    <source>New</source>
    <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="154"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Gammal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">HSV-färgkarta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="239"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="662"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="261"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="660"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="663"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="664"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
    <source>K:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="418"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiska färgstaplar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="416"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statiska färgstaplar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="701"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Namnet på färgen är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Du kan inte skapa en färg med namnet &quot;%1&quot;.
Namnet är reserverat för en transparent färg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="127"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Är en tonplatta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Är en färgseparation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="950"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Du kan inte skapa en färg med namnet &quot;%1&quot;.
Det är ett reserverat namn för genomskinlig färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Färgens namn är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="959"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="363"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="732"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="733"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="943"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="203"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Färger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalsyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Red)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Green)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Blue)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Full färgblindhet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished">Sammanfoga färger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished">Fel: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished">Färgen %1 finns redan!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished">Färgen %1 tillagd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished">Nu öpnnas färghanteraren.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished">Färger sammanfogas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished">Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished">Färghjul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Byt ut skapade färger i dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;rsätt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Lämna färger orörda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Färghjul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;rsätt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Byt ut skapade färger i dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Lämna färger orörda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation type="unfinished">X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation type="unfinished">Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished">Den valda färgen finns inte dokumentets färguppsättning. Skriv in ett namn för den nya färgen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation type="unfinished">Färgen hittades inte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished">Det namn du valt finns redan. Ange ett annat namn för den nya färgen.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Välj tecken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Teckenklass:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Infoga tecken vid markören i texten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort aktuell(a) markering(ar).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Stäng denna dialogruta och återvänd till textredigering.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Full teckenuppsättning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Grundläggande Latin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latin-1 tillägg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Latin Utökad-A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Latin Utökad-B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Allmän interpunktion</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Upp- eller nedsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Valutasymboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Bokstavsliknande symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Nummerformer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Pilar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Matematiska operatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Rita rutor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Större beståndsdel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Geometriska former</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Blandade symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Teckensymboler (dingbats)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Små storlekar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligaturer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Grekiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Grekiska (utökad)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Kyrillisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Kyrillisk (tillägg)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Arabiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Arabiska Utökad A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Arabiska Utökad B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebreiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Infoga kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Stäng dialogrutan och återvänd till textredigering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Fel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished">Kaninte skriva till fil %1. {1?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished">Full teckenuppsättning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished">Grundläggande Latin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Latin-1 tillägg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished">Latin Utökad-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished">Latin Utökad-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished">Allmän interpunktion</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished">Upp- eller nedsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Valutasymboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Bokstavsliknande symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished">Nummerformer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Pilar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished">Matematiska operatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished">Rita rutor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished">Större beståndsdel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished">Geometriska former</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Blandade symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished">Teckensymboler (dingbats)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished">Små storlekar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished">Ligaturer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished">Grekiska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished">Grekiska (utökad)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished">Kyrillisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Kyrillisk (tillägg)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished">Arabiska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished">Arabiska Utökad A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished">Arabiska Utökad B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished">Hebreiska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Teckensnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished">Infoga tecken vid markören i texten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished">Ta bort aktuell(a) markering(ar).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Ta bort</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktuell profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Saknade tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Text överflödar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objektet finns inte på någon sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Bild saknas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt har genomskinlighet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objektet är en monterad PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Inga problem funna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Sida </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Lösgör objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Problem hittade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Förhandskontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objektet är en PDF-notering eller -fält</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorera fel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Kontrolera igen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Bildens upplösning är mindre än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Bildens upplösning är större än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Bilden är en GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
    <source>Layers</source>
    <translation type="unfinished">Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation type="unfinished">Mallsidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
    <source>Layer</source>
    <translation type="unfinished">Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Välj stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Tillgängliga stilmallar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Välj en katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Samlar ihop...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Kan inte samla ihop alla filer för filen:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Kan inte samla ihop filen:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished">Samlar ihop...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished">Kan inte samla ihop alla filer för filen:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Kan inte samla ihop filen:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="227"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="228"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="229"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort oanvända</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Färggrupper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Aktuell färggrupp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spara färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Välj färggrupp att ladda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Spara aktuell färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort oanvända färger från aktuellt dokuments färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Redigera vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Gör en kopia av vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Välj ett namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ny färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation type="obsolete">Information</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importera</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Motsvarande</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementär</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Dela komplementär</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetraidisk (dubbelt komplementärt)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Basfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="obsolete">Ljust monokromatiskt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="obsolete">Mörkt monomkromatiskt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Första motsvarande</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Andra motsvarande</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="obsolete">Första delade</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Andra delade</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Tredje delade</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="obsolete">Fjärde delade</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Första triaden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Andra triaden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Första tetraeden (motsatt bas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="obsolete">Andra tetraeden (vinkel)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Tredje tetraeden (motsatt vinkel)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normalsyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Full färgblindhet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Synfel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Färghjul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Välj metod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Vinkel (0 - 90 grader):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">Sa&amp;mmanfoga färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">Byt ut fä&amp;rger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Byt ut skapade färger i dokumentets färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Lämna färger orörda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Sammanfoga färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Fel: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Nu öpnnas färghanteraren.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Färger sammanfogas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Skapa fär&amp;g...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera existerande färg...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">Sa&amp;mmanfoga färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Byt ut fä&amp;rger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;vsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">Fä&amp;rg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Klicka på hjulet för att få basfärgen. Tonen ges i HSV-värde.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Exempel på färgschema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Färger från det valda färgschemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ny färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">Färgk&amp;omponenter...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (Red)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (Green)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (Blue)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Färgen %1 finns redan!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Färgen %1 tillagd.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>Färg&amp;hjul...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Hjälpreda för färginställning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Färgvälhjare med inkluderad färgteori.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>A&amp;nvänd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Enkelsidig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dubbelsidig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3-vik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4-vik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Vänster sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Mellan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Mellan vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Mellan höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Höger sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Måndag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Tisdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Onsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Torsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Fredag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Lördag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Söndag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>January</source>
    <translation>Januari</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>February</source>
    <translation>Februari</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>March</source>
    <translation>Mars</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>April</source>
    <translation>April</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>June</source>
    <translation>Juni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>July</source>
    <translation>Juli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>August</source>
    <translation>Augusti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>September</source>
    <translation>September</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>October</source>
    <translation>Oktober</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>November</source>
    <translation>November</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>December</source>
    <translation>December</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Vänster sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished">Mellan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Mellan vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Mellan höger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Höger sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished">Normalsyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Protanopia (Red)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Deuteranopia (Green)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Tritanopia (Blue)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished">Full färgblindhet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished">Anpassad: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished">Heldragen linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Streckad linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Punktlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Streck-punkt linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Streck-punkt-punkt linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Okänd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Line</source>
    <translation type="unfinished">Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished">Polyline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="unfinished">Text på kurvlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Nivå 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Nivå 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Nivå 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="221"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="188"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation type="unfinished">Konvertera sidan till mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished">Ny mallsida %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Nyans:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Täckning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Horisontell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vertikal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Diagonal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Korsvis, diagonal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Radiell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Anpassad linjär toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Anpassad radiell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Redigera linjens färgegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Redigera fyllningsfärgens egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Färgmättnad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Normal eller tonad fyllning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Ange graden av transparens för vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Färg på valt objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="obsolete">Flytta vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="obsolete">Flytta början på toningsvektorn med vänster musknapp nedtryckt och flytta slutet på toningsvektorn med höger musknapp nedtryckt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="obsolete">Blandningsläge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="obsolete">Mörkare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="obsolete">Ljusare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="obsolete">Flerfaldiga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="obsolete">Raster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="obsolete">Överlägg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="obsolete">Hårt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="obsolete">Mjukt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="obsolete">Skillnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="obsolete">Färgton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="obsolete">Luminans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">Till:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Alternativ för CSV-import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Fältavgränsare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Värdeavgränsare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Första raden är rubrik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Skrivaralternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Sidan inställd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Endast jämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Endast udda sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Spegla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Utskrift av N-sidor på arket</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Sida per ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sidor per ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Värde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line)
De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line)
Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp &gt; Om.(new line)
Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line)
Eventuellt saknat stöd markeras med *.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Denna panel visar olika CUPS-alternativ vid utskrift. De tillgängliga parametrarna bestämms av skrivarens drivrutin. Du kan bekräfta stöd för CUPS genom att välja Hjälp&gt;Om. Sök efter: C-C-T vilket översätts till C=CUPS, C=littlecms och T=TIFF-stöd. Saknas ett bibliotek markeras det med *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Spara som</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="487"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Kan inte skriva till filen:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="516"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="517"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimera fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Inkludera teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Förflyttar till din dokumentmapp.
Du kan ange dokumentmapp i Inställningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Ange färgkomponenter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Ange &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Ange C&amp;MGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Ange &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished">Värde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Avbruten av användaren</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="29"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Ta bort färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort färg.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Ersätt med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="37"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Ta bort färg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Ersätt med:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Ta bort sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort från:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Ta bort från:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort stilmall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Ersätt med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Ingen stilmall</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Saknat teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnitt %1 är inte installerat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Använd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">istället</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Importen misslyckades</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import av word-dokument misslyckades
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokumentinformation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Nyckelord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Beskri&amp;vning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>U&amp;tgivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Bidragare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Dat&amp;um:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;yp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fierare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Källa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Täc&amp;kning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Rätti&amp;gheter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Ytterligare &amp;information</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line)
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ett namn för dokumentet.(new line)
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line)
Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line)
Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line)
RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line)
alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Person eller organisation primärt ansvarig för skapandet av innehållet. Detta fält kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet som referens eller som metadata i en PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Dokumentets namn. Fältet kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet eller som metadata i en PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>En sammanfattning av dokumentinnehållet.Fältet är en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentet och bäddas in i PDF vid export</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Ämnet för dokumentinnehållet. Detta fält innehåller nyckelord för dokumentinnehållet som du vill bädda in i PDF för att förenkla sökning och indexering av PDF-filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Den fysiska eller digitala beskrivningen av dokumentet. Mediatyp och dimensioner bör anges. RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också bra att ange</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Det språk i vilket dokumentet är skrivet, vanligtvis en ISO-639 kod med (möjligen) ett tillägg iform av bindestreck följt av en landskod (ISO-3166), t. ex. en-GB, sv-SE</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Lägg till en sidnumrerat avsnitt till dokumentet. Det nya avsnittet kommer att läggas till efter det markerade avsnittet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Ta bort det markerade avsnittet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Namn:&lt;/b&gt;Valfritt namn för avsnitt, t. ex. Index&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Visat:&lt;/b&gt;Välj för att visa sidnummer i etta avsnitt om det finns en eller flera textramar för detta ändamål.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Från:&lt;/b&gt;Det sidindex som detta avsnitt börjar på.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Till:&lt;/b&gt;Det sidindex som detta avsnitt ska sluta på.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Stil:&lt;/b&gt;Välj den stil som ska användas.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt;Anger vilken position i stilen som skall inleda, t. ex. om Start=2 och Stil=a, b, c, ... så inleds indexeringen på b. I det första avsnittet i dokumentet kommer detta att ersätta sidnumret på förstasidan i den nya filen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Sidnumret utanför gränserna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Det värde du har angett är utanför gränserna för det aktuella dokumentet (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Dokumentavsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Visad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Från</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">Till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Start</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentavsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Från</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Visad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Hänger samman med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Är förälder till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Är barn till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Bildramar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Logisk (Boolesk)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Heltal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Sträng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Värde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Reella tal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Samband</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Samband med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Lägg till automatiskt till</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Attribut för dokumentenhet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Värde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Samband</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Samband med</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till automatiskt till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import av fil:(new line)
%1(new line)
misslyckades!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Allvarligt fel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Importerar PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyserar PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Skapar objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konvertering av %1 bilder misslyckades!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Redigera stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Teckensnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Stor&amp;lek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Effekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Justering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">An&amp;fang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Linjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">F&amp;yllnadsfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Streckfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Vertikala mellanrum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Justera mot &amp;baslinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Radav&amp;stånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;vanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">Nedan&amp;för:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatorer och indrag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Namn på styckemall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnitt från vald text eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Teckengrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Textens fyllnadsfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Textens konturfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line)
Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Justera texten efter baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Utrymme ovanför stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Utrymme nedanför stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Namnet på stilmallen är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Fast radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automatiskt radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Justera mot baslinjemönstret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Anfanger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Avstånd till text:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Förhandsvisning av stilmallar för stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Beräknar avståndet mellan anfang och texten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Växla mellan exempeltexter med styckets stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Stilmallens namn är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Bakgrund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Välj denna för ökad läsbarhet vid ljust färgade tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuell spärrning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Avvikelse från tecknens baslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Klicka för val av radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Automatiskt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Redigera</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>�amp;ppna...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Spara och avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Avsluta utan att spara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Gör &amp;om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>K&amp;opiera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hämta fältnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Bildeffekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Alternativ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="100"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Färg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="111"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Nyans:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Ljushet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="149"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="171"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="200"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Radie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Värde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="457"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="502"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Tillgängiga effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="543"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1297"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Smeta ut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="528"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1248"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1397"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Ljushet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="519"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="760"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1388"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Färga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1403"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="514"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="755"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="834"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="984"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="750"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="832"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="986"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="553"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="788"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1309"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1432"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Öka skärpan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="499"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Effekter som används</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="618"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="237"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="287"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="258"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="373"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="393"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="413"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="558"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="793"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1005"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="567"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="798"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="868"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1063"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1474"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="576"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="879"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1144"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1525"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="585"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="890"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1591"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation type="unfinished">Skriptfel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="202"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Filen existerar redan. Vill du skriva över?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">existerar redan. Villdu skriva över?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Allt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="unfinished">Spara som bild</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="unfinished">Fel vid skrivning till fil(er).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Välj en katalog att exportera till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Exportera som bild(er)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportera till katalog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Bild&amp;typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Upplösning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuell sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportera en grupp sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Exportera alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportera endast aktuell sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Bildens upplösning(new line)
Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Tillgängliga exportformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line)
Namnet på den exporterade filen blir &apos;dokumentnamn-sidnummer.filtyp&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Ändra utmatningskatalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Bildstorlekar. 100% för ursprungsstorlek, 200% för dubbla storleken etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Bildstorlek i pixlar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Automatisk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Mörkare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Ljusare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Färgton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Luminans</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Flerfaldiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Raster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Upplösa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Överlägg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Hårt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Mjukt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Skillnad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Blandningsläge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Täckning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Bakgrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Använd ingen kurvlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ingen titel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Okänd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribusdokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Upplösning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Färgrymd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort oanvända</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Färggrupper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Aktuell färggrupp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spara färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Välj färggrupp att ladda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Spara aktuell färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Redigera vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Gör en kopia av vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Välj namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">�pna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ny färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Några teckensnitt som använts i detta dokument har ersatts:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> ersattes av: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Använd teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished">Inbakad i PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Åtkomst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation type="unfinished">Okänd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation type="unfinished">Okänd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Användare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">System</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Globala inställningar för teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Tillgängliga teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Ytterligare sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Använd teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Inbäddad i:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tillgängliga teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Ersättning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnitt&amp;sersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Ytterligare &amp;sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Välj en katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Använd teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Inbäddad i:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Sökväg till teckensnittsfil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Sökvägar för teckensnitt kan endast anges i Inställningar, och endast när inga dokument är öppna. Stäng alla öppna dokument, välj Redigera-&gt;Inställningar för att ändra sökväg till teckensnitt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Inbakad i PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Inbakad i PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefsTab</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="unfinished">Tillgängliga teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="unfinished">Teckensnittsersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="unfinished">Ytterligare sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tillgängliga teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="unfinished">Ersättning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="unfinished">Teckensnitt&amp;sersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="unfinished">Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="unfinished">Ytterligare &amp;sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Välj en katalog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Användare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">System</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Avbryt Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Sö&amp;k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Påbörja sökning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Storleken på valt teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Exemplet visas så snart tangenten släpps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Skriv in text här för snabbsökning på teckensnittsnamn. Sökningen skiljer mellan stora och små bokstäver. Du kan använda de vanliga jokertecknen (*, ?, [...]) i sökfrasen.
Exempel: t* eller T* listar alla teckensnitt som börjar på t eller T. *bold* listar alla teckensnitt med bold [fet], bolder [fetare] i namnet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Åtkomst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">Snabbsö&amp;kning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Exempeltext att visa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;täll in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Återställ text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">Snabbsö&amp;kning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Sö&amp;k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Teckensnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Åtkomst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Teckengra&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Exempeltext att visa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;täll in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Återställ text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Förhandsvisning av teckensnitt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Förhandsvisning av teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Sortering, sökning visning av tillgängliga teckensnitt.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Teckensnittsersättning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Ursprungligt teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Ersättningsteckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Gör ersättningarna bestående</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Detta dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade i ditt system. Välj en lämplig ersättning för dem. Avbryt gör att dokumentet inte läses in.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Avbryter teckensnittsersättningen och stoppar inläsningen av dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Aktivering av dessa innebär att Scribus ersätter de saknade teckensnitten även i framtida layouter. Denna ersättning kan tas bort eller ändras i Redigera &gt; Inställningar &gt; Teckensnitt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Om du väljer OK och sedan sparar kommer dessa ersättningar att bli bestående i dokumentet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation type="unfinished">Teckensnitt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="161"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Position:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="162"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Här kan du justera var färgerna börjar och slutar.
Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="170"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Lägg till, ändra eller ta bort färgslut här</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="unfinished">Position:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Färg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Täckning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Nyans:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="230"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="232"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation type="unfinished">Början:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation type="unfinished">Avslutning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="unfinished">Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Hantera stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Horisontella stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vertikala stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lås stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="obsolete">Redigera hjälplinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="obsolete">Ange en position:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="obsolete">Ny hjälplinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished">Horisontella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Hjälplinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="234"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished">Vertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Använ&amp;d på alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nummer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="176"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Använd mellan&amp;rum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Hänvisar till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="295"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished">M&amp;arginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="305"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished">Urv&amp;al</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="240"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished">Nu&amp;mmer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="263"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Använd mellan&amp;rum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="276"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Hantera stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Standard</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="obsolete">Horisontella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Hjälplinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Enhet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="obsolete">Vertikala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lås hjälplinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Använ&amp;d på alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;utomatic</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utomatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nummer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Använd mellan&amp;rum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="obsolete">Nu&amp;mmer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Använd mellan&amp;rum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Hänvisar till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;arginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="obsolete">Urv&amp;al</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Tyvärr finns ingen manual tillgänglig! Vänligen besök http://docs.scribus.net
för uppdaterade dokument och www.scribus.net om du vill ladda hem manualen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Innehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Länk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="327"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus Online-hjälp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Innehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sök</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sök</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">Ta b&amp;ort allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">Bok&amp;märken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;vsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Hitta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Sökterm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nytt bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Titel på nytt bokmärke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Hitta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Hitta &amp;nästa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Hitta &amp;föregående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>Loading Failed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>Lägg till &amp;bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="340"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Ta b&amp;ort allt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Relevans</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">Avsl&amp;uta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="334"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Innehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sök</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">Bok&amp;märken</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="13"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Innehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="44"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sök</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="52"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="85"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished">200% {1?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="78"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished">Bok&amp;märken</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="95"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="109"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation type="unfinished">Ta b&amp;ort allt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Möjlig avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Acceptera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Hoppa över</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Inställning för avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;pråk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Korta&amp;ste ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Längden för det kortaste ord som ska avstavas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Maximalt antal avstavningar i följd(new line)
Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Förslag till avstavningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Avstava texten automatisk vi&amp;d inskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="obsolete">En dialogruta visar de möjliga avstavningarna för ett ord när du använder alternativet Extra, Avstava text.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Startar automatisk avstavning av texten vid inskrivning.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avstavningar i följd tillåts:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Bildinformation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Allmän information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Datum/Tid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Har inbäddad profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profilnamn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Har inbäddade markeringslinjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Har lager:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Artist:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Kommentar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Användarkommentar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Kameramodell:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Kameratillverkare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Beskrivning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright::</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Skannermodell:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Skannertillverkare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="165"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Cgm...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="98"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Cvg...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Cvg Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Välj stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Tillgängliga stilmallar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import DRW...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe Idml Packages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
 converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importera &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="obsolete">Importera EPS-filer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Importerar de flesta EPS-filer till aktuellt dokument,
och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="51"/>
    <source>Import Pict...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="72"/>
    <source>Imports Pict Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import WPG...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports WPG Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="52"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="89"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="91"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Landskap</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation type="unfinished">200% {4?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation type="unfinished">200% {8?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation type="unfinished">200% {16?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished">Dubbelsidig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation type="unfinished">Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="unfinished">Orientering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Bredd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="unfinished">Höjd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="unfinished">Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Infoga sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>framför sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>i slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mall (Vänstersida):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mall (Högersida):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="42"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Mallsidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Mallsida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="208"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="232"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="235"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="236"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="241"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="253"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Flytta objekt tillsammans med sidan</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="37"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="75"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">B&amp;ildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="137"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="152"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="162"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="197"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="711"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="773"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="225"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="240"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="260"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="316"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="309"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="379"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="409"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="419"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="429"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="439"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="495"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="558"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="759"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="813"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="625"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="611"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="697"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="270"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="72"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="82"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="149"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="159"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="187"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="222"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="237"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="247"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="267"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="323"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="416"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="426"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="436"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="446"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="502"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="509"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="618"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="649"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="652"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="661"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="664"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="680"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="704"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="766"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;ildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Alla sidor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Infoga tabell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Antal rader:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Antal kolumner:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Antal rader:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Antal kolumner:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Redigera Javascripts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nytt script:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nytt script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort detta skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="115"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Vill du verkligen ta bort det här skriptet?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Lägger till ett nytt skript och fördefinierar en funktion med samma namn. Om du vill använda detta skript i &quot;Open Action&quot; var noga med att inte ändra nmanet på funktionen.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Hantera snabbkommandon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Aktivitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktuell tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Välj tangent för denna aktivitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ingen tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Användardefinierad tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">Välj &amp;tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Den här tangentkombination används redan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Inläsningsbara uppsättningar av genvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Läs in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Exportera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">Åte&amp;rställ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Tangentbordsgenvägar är tillgängliga för inläsning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Läs in den valda uppsättningen av genvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Importera en uppsättning genvägar till aktuell konfiguration</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Exportera aktuella genvägar till en importerbar fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Ladda om Scribus standardgenvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">Key Set XML filer (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Den här knappsekvensen används redan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished">Upplösning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="338"/>
    <source>Status: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="165"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="342"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Fel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="344"/>
    <source>Finished</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="347"/>
    <source>Running</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="528"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="130"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="150"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="222"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="568"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till nytt lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="599"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Ta bort lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="600"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="unfinished">Höj lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="601"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="unfinished">Sänk lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Nytt lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="589"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="291"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Vill du även ta bort alla objekt i detta lager?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation type="obsolete">Lägg till ett nytt lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation type="obsolete">Ta bort lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation type="obsolete">Lyft upp lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation type="obsolete">Sänk ner lager</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="587"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Täckning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="588"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="569"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Blandningsläge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="571"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="572"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Mörkare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="573"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Ljusare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="574"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Flerfaldiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="575"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Raster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="576"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Överlägg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="577"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Hårt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="578"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Mjukt ljus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="579"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Skillnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="581"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="582"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="580"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Uteslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="583"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Färgton</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="584"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="585"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="586"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Luminans</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="604"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="605"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="606"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="607"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="609"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="602"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="603"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="597"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="598"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="610"/>
    <source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Radie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="67"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Redigera linjeutseende</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Ny stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort denna stilmall?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort den här stilen?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Linjebredd:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Linjebredd:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Platt avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Fyrkantig avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Rundad avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Spetsigt hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Fasat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Rundat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Heldragen linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Streckad linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Punktlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Streck-punkt linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Streck-punkt-punkt linje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="199"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
    <source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
    <source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="127"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="163"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="198"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="152"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Välj Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="220"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="222"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Hämta mer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="224"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="139"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="259"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="260"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Stycken:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="265"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="261"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ManageMacrosDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Beskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importera</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="31"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Hantera sidproportioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="39"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="67"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="68"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="87"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Flytta objekt tillsammans med sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="93"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="114"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="121"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="126"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="180"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="181"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="182"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="183"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="184"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Övers&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Vä&amp;nster:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="157"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Insida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Ytt&amp;ersida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="33"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Förinställda layouter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="obsolete">Använd marginalinställningar på alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="90"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Använd marginaländringar på alla sidor i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Avståndet mellan vänster marginal och papprets kant. Om &quot;Uppslag&quot; valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Avståndet mellan högermarginal och papprets kant. Om &quot;Uppslag&quot; valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="102"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Skrivarmarginaler...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="104"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Importera marginaler för vald sidstorlek från tillgängliga skrivare.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="91"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="108"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="126"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="131"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="145"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="146"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="152"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="217"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="218"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="222"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="223"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Höger:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="159"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Redigera mallsidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort mallsidan?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Ny mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Ny mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="373"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia #%1 av</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Duplicera den valda mallsidan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Ta bort den valda mallsidan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Lägg till en ny mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="102"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importera mallsida från ett annat dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Ny mallsida %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="176"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="140"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="144"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Duplicera flera gånger</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;ntal kopior:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Horisontell förflyttning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vertikal förflyttning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation type="obsolete">DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation type="obsolete">DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Längd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
    <source> °</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="13"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="19"/>
    <source>X1:</source>
    <translation type="unfinished">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="26"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="43"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="128"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="145"/>
    <source>10000.0000</source>
    <translation type="unfinished">200% {10000.0000?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="36"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="unfinished">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="53"/>
    <source>X2:</source>
    <translation type="unfinished">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="70"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="unfinished">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="87"/>
    <source>Length:</source>
    <translation type="unfinished">Längd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="104"/>
    <source>DX:</source>
    <translation type="unfinished">DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="121"/>
    <source>DY:</source>
    <translation type="unfinished">DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="138"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="155"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Skriptfel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation type="obsolete">Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation type="obsolete">Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Visa &amp;konsolen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Göm &amp;konsolen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importera mall</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importera sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Från dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">�dra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importera sida/sidor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="77"/>
    <source> from 0</source>
    <translation>från 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Skapa sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">framför sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">i slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="173"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="192"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>från %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Från dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation type="obsolete">Änd&amp;ra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importera sida/sidor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Före sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>At End</source>
    <translation>I slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importera mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Importera mallsida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista av tokens där en token kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett sidavsnitt eller ett enskilt sidnummer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
    <source>+</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>-</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="unfinished">Åte&amp;rställ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Saknat teckensnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Teckensnitt %1 är inte installerat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Använd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="331"/>
    <source>instead</source>
    <translation>istället</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="40"