Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 24628 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="pl_PL">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="340"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2294"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3403"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="146"/>
    <source>SVN Revision: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
    <source>AppImage for Linux:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze (w porządku kodowego skrótu języka):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Strona domowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentacja online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="137"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="142"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="154"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z Twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Ekran startowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="241"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="242"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T= obsługą TIFF F=obsługą Fontconfig. Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Brak obsługiwanych bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Wersja dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Wersja Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog programistów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licencja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Webmasterzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
    <translation>Refaktoryzacja kodu układu tekstu, nowy model pól i układu tekstu CTL, Zespół Oman House of Open Source Technology:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="420"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="576"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="641"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation>Wersja dla Haiku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
    <translation>Zestaw ikon Scribus 1.5.1+:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Data wydania:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autorzy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Prawa autorskie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licencja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="14"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>P&amp;rzywróć do zapisanej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Pobierz obraz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Powtórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>T&amp;ryb działań na obiektach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Pre&amp;ferencje...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>PDF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>PostScript...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Inne...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Do &amp;prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Justowany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Wersaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitaliki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Indeks górny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Indeks &amp;dolny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Powiel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Przesuń na &amp;wierzch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O poziom &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Obraz widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation>Osadź obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Ed&amp;ycja kształtu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Krzywa &amp;Béziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glif...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Wstaw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Importuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Usuń...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Przenieś...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;obrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Wyrów&amp;nanie do siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Wyrówna&amp;nie do linii pomocniczych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Właściwości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>W&amp;arstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historia działań</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation>Symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Obróć obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Powiększ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Pomniejsz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
    <translation>Edytuj tekst w Edytorze artykułów...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe i wytnij tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Zakraplacz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
    <source>&amp;Manage Images...</source>
    <translation>&amp;Zarządzaj obrazami...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
    <source>Action &amp;Search</source>
    <translation>Wy&amp;szukiwanie działania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
    <source>Zero Width Joiner</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Twarda spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Numer strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Prawa autorskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Znak towarowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punktor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Półpauza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Kreska liczbowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Kreska dialogowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Przełącz palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>C&amp;ień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Edytuj obraz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizuj obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Dopasuj ramkę do obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>W&amp;yrównanie i rozmieszczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nowy wiersz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Przejście do nowej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zmiana łamu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Usuń podział na sylaby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Zarządzaj właściwościami strony...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>Skrypty w &amp;JavaScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Przekształć na stronę wzorcową...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Więcej informacji...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Wyświetlaj linijki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Ukośnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punkt środkowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Spacja półfiretowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Spacja firetowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Spacja chuda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Trzeciak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Ćwiertak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Spacja włosowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyle...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Tryb podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>&amp;New...</source>
    <translation>&amp;Nowy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
    <translation>Pod&amp;gląd wydruku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>&amp;Image Effects...</source>
    <translation>&amp;Efekty obrazu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
    <translation>&amp;Wielokrotne klonowanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>&amp;Transform...</source>
    <translation>&amp;Przekształć...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
    <source>Extended Image Properties...</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
    <translation>Właściwości &amp;adnotacji...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
    <translation>Właściwości p&amp;ola...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>Sample Text...</source>
    <translation>Przykładowy tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Wyświetlaj spady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
    <source>Narrow No-Break Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Zero z twardą spacją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Apostrof prosty podwójny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pojedynczy angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pojedynczy angielski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Podwójny angielski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Podwójny angielski prawy / polski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Pojedynczy odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Podwójny odwrócony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Pojedynczy francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Pojedynczy francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Podwójny francuski lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Podwójny francuski prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Lewy przecinkowy pojedynczy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lewy przecinkowy podwójny / polski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK pojedynczy lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK pojedynczy prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK podwójny lewy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK podwójny prawy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Strona domowa Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Dokumentacja online Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Scribus Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>O &amp;wtyczkach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Zastąp kolory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Linijki związane ze stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Ilość stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Dopasuj obraz do ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
    <source>View</source>
    <translation>Widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>W&amp;idok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Okn&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Pomoc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Po&amp;moc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2418"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Elementy menu wtyczek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2420"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2422"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Znaki Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Wskaźnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Wstaw obraz ze schowka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation>Wstaw wiersze...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation>Wstaw kolumny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation>Usuń wiersze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation>Usuń kolumny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation>Scal komórki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation>Podziel komórki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation>Ustaw wysokość wiersza...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation>Ustaw szerokość kolumny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation>Rozmieść wiersze równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation>Rozmieść kolumny równomiernie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation>Dopasuj ramkę do tabeli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation>Dopasuj tabelę do ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation>&amp;Ramki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation>Dopasuj wysokość ramki do tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation>Znaczniki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation>Style notatek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation>Dopasuj grupę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation>Znacznik kotwicy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation>Tekst zmienny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation>Odniesienie do obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation>Odniesienie do znacznika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation>Przypis dolny/końcowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation>Edycja znacznika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation>Aktualizacja znaczników</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation>Przyciąganie do obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation>Kolory i wypełnienia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Desenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation>Obiekty wbudowane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation>&amp;Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation>Akt&amp;ualizuj dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation>&amp;Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>Content Properties</source>
    <translation>Właściwości zawartości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Scribus &amp;Help...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Cut</source>
    <translation>Wytnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Paste</source>
    <translation>Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Redo</source>
    <translation>Powtórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Undo</source>
    <translation>Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation>Zamknij bieżący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation>Eksportuj dokument do PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation>Utwórz nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation>Otwórz istniejący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation>Drukuj dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation>Zapisz bieżący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation>Zakraplacz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation>Wstaw łuk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation>Wstaw krzywą Béziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation>Wstaw linię kaligraficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation>Wstaw linię odręczną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę graficzną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation>Wstaw linię</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation>Wstaw wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę renderowaną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation>Wstaw figurę geometryczną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation>Wstaw spiralę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation>Wstaw ramkę tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation>Wstaw listę PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation>Wstaw przycisk wielokrotnego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation>Wstaw przycisk pojedynczego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation>Analizuje dokument na okoliczność błędów przed wyeksportowaniem do pliku PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1820"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation>Obróć obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation>Wybierz obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation>Wstaw adnotację 3W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation>Usuń spojenie obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation>Zespój obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>T&amp;runcate</source>
    <translation>Obe&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
    <source>Edit in Preview Mode</source>
    <translation>Edycja w trybie podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
    <source>Toggle Color Management System</source>
    <translation>Przełączanie systemu zarządzania kolorem </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;View Tools</source>
    <translation>Narzędzia &amp;widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
    <source>&amp;Render Frame</source>
    <translation>&amp;Ramka renderowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ksz&amp;tałt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Łuk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spirala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
    <source>Calligraphic Line</source>
    <translation>Linia kaligraficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>Linia od&amp;ręczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>Przycisk wielokrotnego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation>Przycisk pojedynczego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>Pole listy rozwijanej PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>Pole listy PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
    <source>Text Annotation</source>
    <translation>Adnotacja tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
    <source>Link Annotation</source>
    <translation>Adnotacja-dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
    <source>3D Annotation</source>
    <translation>Adnotacja 3W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
    <source>Edit text in story editor</source>
    <translation>Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
    <source>Enable preview mode</source>
    <translation>Włącz tryb podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
    <source>Enable editing in preview mode</source>
    <translation>Włącz edycję w trybie podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
    <source>Toggle color management system</source>
    <translation>Przełączanie systemu zarządzania kolorem </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
    <source>Edit Weld</source>
    <translation>Edycja spojenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>&amp;Downloads</source>
    <translation>&amp;Pobrania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>&amp;Resources</source>
    <translation>Ź&amp;ródła</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Chat with the Community</source>
    <translation>Porozmawiaj ze społecznością</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionSearchDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="14"/>
    <source>Action Search</source>
    <translation>Wyszukiwanie działania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="32"/>
    <source>Search for action...</source>
    <translation>Szukaj działania...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="37"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Wyrównaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="81"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="94"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Względnie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="113"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>W&amp;yrównaj krawędzie do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="429"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmieść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="836"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="903"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Odwróć rozmieszczenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="945"/>
    <source>Swap</source>
    <translation>Zamiana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Wyrównanie i rozmieszczenie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Zaznaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Linii pomocniczej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation>Przy rozmieszczaniu według ustawionej odległości odwróć kierunek rozmieszczania obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation>Zamień obiekty do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation>Zamień obiekty do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="456"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="464"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>Move</source>
    <translation>Przenieś</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Resize</source>
    <translation>Zmień rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Gdy wyrównujesz jedną stronę obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Zawsze przenoś także drugą stronę (zachowasz istniejącą szerokość i wysokość)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Utrzymaj, w miarę możliwości, stałą drugą stronę (zmień rozmiar obiektu zamiast go przenosić)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="123"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="124"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="125"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="126"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Wyjustuj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="127"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Wyjustuj tekst z ostatnią linią</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="53"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="83"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="84"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="85"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="86"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Zewnętrzny odnośnik sieciowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
    <source>New Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="203"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="213"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="88"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Rodzaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="160"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="180"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="162"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation>Ikona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Note</source>
    <translation>Notatka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Comment</source>
    <translation>Komentarz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
    <source>Key</source>
    <translation>Klucz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="133"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Pomoc</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation>Akapit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Krzyżyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="138"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kółko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation>Adnotacja jest otwarta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>to</source>
    <translation>do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Zastosuj do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>Bieżącej &amp;strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Parzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;W zakresie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation>Edycja łuku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation>Kąt początkowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation>Kąt końcowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation>Zakończ edycję</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="45"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation>Kąt początkowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="65"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation>Kąt końcowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="126"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Przykładowy wielokąt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="776"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Diagram przepływu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="777"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Puzzle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="778"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Domyślne kształty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Kod kreskowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
    <source>Insert a barcode</source>
    <translation>Wstaw kod kreskowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
    <translation>Scribusowy interfejs do programu Kreatora kodu kreskowego w czystym Postscriptcie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Wybierz rodzaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
    <source>Select a barcode format</source>
    <translation>Wybierz format kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
    <source>Point of Sale</source>
    <translation>Punkt sprzedaży</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
    <source>Supply Chain</source>
    <translation>Łańcuch dostaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
    <source>Two-dimensional symbols</source>
    <translation>Symbole dwuwymiarowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
    <source>One-dimensional symbols</source>
    <translation>Symbole jednowymiarowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
    <source>GS1 DataBar family</source>
    <translation>Rodzina GS1 DataBar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
    <source>Postal symbols</source>
    <translation>Symbole pocztowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
    <translation>Symbole farmaceutyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
    <source>Less-used symbols</source>
    <translation>Symbole rzadziej używane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
    <source>GS1 Composite symbols</source>
    <translation>Symbole składowe GS1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
    <source>Select a barcode family</source>
    <translation>Wybierz rodzinę kodu kreskowego</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jeśli zaznaczone, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>Tł&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Tek&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Utwórz i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Dołącz liczbę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Wstaw kod kreskowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>Display checksum</source>
    <translation>Wyświetlaj sumę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Show readable text</source>
    <translation>Pokaż czytelny tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
    <source>Parse specials</source>
    <translation>Przetwarzaj znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Guard whitespace</source>
    <translation>Pilnuj pustego miejsca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>^NNN as ASCII</source>
    <translation>^NNN jako ASCII</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
    <source>Add checksum</source>
    <translation>Dodaj sumę kontrolną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
    <source>Advanced options for the barcode</source>
    <translation>Zaawansowane opcje dla kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
    <source>&amp;Barcode:</source>
    <translation>&amp;Kod kreskowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Rodzaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
    <source>&amp;Contents:</source>
    <translation>&amp;Zawartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
    <source>The contents encoded in the barcode</source>
    <translation>Zawartość zakodowana w kodzie kreskowym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
    <source>Select one of the available barcode types here</source>
    <translation>Wybierz jeden z dostępnych rodzajów kodu kreskowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Wersja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
    <source>Error correction level:</source>
    <translation>Poziom korekcji błędów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
    <source>Barcode Family:</source>
    <translation>Rodzina kodu kreskowego:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
    <source>Version of the symbol</source>
    <translation>Wersja symbolu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
    <source>Error correction level</source>
    <translation>Poziom korekcji błędów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2037"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1182"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1745"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1847"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1926"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1929"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nowy wpis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1180"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1437"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1929"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="941"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="987"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2038"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2041"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1187"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopiuj do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1188"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Przenieś do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2051"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2052"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Główna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="782"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="783"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2058"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2059"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Skopiowane obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1437"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nowa nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1176"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Wklej na stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1225"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Usuń zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć wszystkie wpisy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2040"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="756"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2044"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Ukryj obrazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2045"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation>Ukryj pliki wektorowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2039"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation>Przejdź o jeden katalog wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2042"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation>Konfiguracja biblioteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="753"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2043"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation>Ukryj katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2046"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation>Otwórz katalogi w nowej karcie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="49"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zakładki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Tylko tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Tylko ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Zawsze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kiedy ikona jest za duża</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nigdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Sposób skalowania:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Nieproporcjonalnie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Wyzeruj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kiedy ikona jest za mała</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="76"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edycja koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="594"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="994"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1001"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="572"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1006"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB dla Internetu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1117"/>
    <source>Color Map</source>
    <translation>Mapa kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="806"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="638"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="639"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="271"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="269"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="691"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="692"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="693"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="144"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="155"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="621"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="627"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1133"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="216"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie tego koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie utworzenie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub wydzieleń. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji, gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="102"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation>Próbki Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="106"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation>Próbki użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="828"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="829"/>
    <source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, znak wykrzyknika informuje, że kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruku inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1126"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy.
Podaj nazwę koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1142"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation>Ta nazwa koloru już istnieje.
Proszę wybrać inną nazwę.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="721"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>Lab</source>
    <translation>Lab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="771"/>
    <source>HLC</source>
    <translation>HLC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="754"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="805"/>
    <source>L:</source>
    <translation>L:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="755"/>
    <source>a:</source>
    <translation>a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="756"/>
    <source>b:</source>
    <translation>b:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="804"/>
    <source>H:</source>
    <translation>W:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChooseBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="14"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Edycja koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="40"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="66"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="79"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="239"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="262"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="113"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="135"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Stary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="588"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="550"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="601"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="620"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="652"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="639"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="671"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="518"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Błąd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Otwieranie zarządzania kolorami w toku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="342"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Scalanie kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="493"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="16"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Koło barw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jaka zakładka została wybrana.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="59"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Kolory wynikowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="120"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="377"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="125"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="640"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="130"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="868"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="165"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Metoda schematu kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="191"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="262"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="265"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Scal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="275"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Zastąp utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Zas&amp;tąp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="281"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="288"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="291"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="303"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Podgląd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="340"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz rodzaj wady wzroku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="347"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Rodzaj wady wzroku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="409"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="419"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="455"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="491"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="527"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="445"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="481"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="517"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="553"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1013"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="595"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="824"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="686"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="719"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="752"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="785"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1055"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="914"/>
    <source>H:</source>
    <translation>W:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="947"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="980"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1099"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="321"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation>Przykładowy schemat koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="155"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation>Kolory wybranego schematu koloru</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2504"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2532"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2517"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2524"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2540"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Długość: %1
Kąt: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2542"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Szerokość: %1
Wysokość: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2554"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2561"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Kąt: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
    <source>Please enter a name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="184"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Nie znaleziono koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="184"/>
    <source>RGB %1</source>
    <translation>RGB %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="188"/>
    <source>The name you have selected already exists.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="188"/>
    <source>Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_FrameLinks</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="286"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="300"/>
    <source>Linking Text Frames</source>
    <translation>Łączenie ramek tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="222"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Przed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="223"/>
    <source>After</source>
    <translation>Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
    <source>You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it?</source>
    <translation>Próbujesz wstawić ramkę do istniejącego łańcucha tekstu. Gdzie chciałbyś ją wstawić?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="287"/>
    <source>You are trying to link a frame to itself.</source>
    <translation>Próbujesz połączyć ramkę z nią samą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="294"/>
    <source>Frame is already linked. Unlink it before linking it to another frame.</source>
    <translation>Ramka jest już połączona. Odłącz ją przed połączeniem z inną ramką.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="301"/>
    <source>You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked.</source>
    <translation>Próbujesz utworzyć połączenie niepustej ramki z ramką, która jest już połączona.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1799"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1827"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
    <source>Go to Page %1</source>
    <translation>Przejdź do strony %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
    <source>Go to URL %1</source>
    <translation>Przejdź do adresu URL %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
    <source>Go to Page %1 in File %2</source>
    <translation>Przejdź do strony %1 w pliku %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1499"/>
    <source>Page %1 does not exist!</source>
    <translation>Strona %1 nie istnieje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1505"/>
    <source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
    <translation>Docelowy odnośnik jest sieciowym adresem URL.
Adres URL: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1506"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1511"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1510"/>
    <source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
    <translation>Docelowy odnośnik jest plikiem zewnętrznym.
Plik: %1
Strona: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
    <source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
    <translation>Przepełnione znaki: %1 (%2 pustych miejsc)
Kliknij, aby dołączyć do istniejącej ramki tekstowej lub utwórz automatycznie nową połączoną ramkę tekstową.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdrPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="141"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="144"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="386"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Błąd przetwarzania!

Prosimy o przesłanie Twojego pliku (jeśli to możliwe) do
Projektu Wyzwolenia Dokumentów: http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="185"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="188"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="434"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="30"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="263"/>
    <source>Open Character Palette</source>
    <translation>Otwarta paleta znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="327"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
    <source>Error reading file %1 - file is probably corrupted.</source>
    <translation>Błąd odczytu pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="328"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="14"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="348"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Opróżnić paletę?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="349"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Usuwasz wszystkie znaki palety. Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Zapisz skróconą paletę znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="34"/>
    <source>Show/Hide Enhanced Palette</source>
    <translation>Pokaż/Ukryj rozszerzoną paletę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="44"/>
    <source>Unicode Search</source>
    <translation>Przeszukiwanie w Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="51"/>
    <source>Load a Character Palette</source>
    <translation>Wczytaj paletę znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="61"/>
    <source>Save the Character Palette</source>
    <translation>Zapisz paletę znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="71"/>
    <source>Empty the Character Palette</source>
    <translation>Opróżnij paletę znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="190"/>
    <source>Font: %2</source>
    <translation>Czcionka: %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="207"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Pełen zestaw znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="212"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Podstawowy łaciński</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="218"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Dodatek Latin-1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="224"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="230"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="236"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Ogólna interpunkcja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="242"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Indeksy górne i dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="248"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symbole walut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="254"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Znaki literopodobne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="260"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Formy liczbowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="266"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Strzałki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="272"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Operatory matematyczne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="278"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Rysowanie pól</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="284"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Elementy blokowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="290"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Figury geometryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="296"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Różne symbole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="302"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Ozdoby drukarskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="308"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Różne małe formy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="314"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="320"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Znaki specjalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="326"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="332"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Greckie rozszerzone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="338"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Cyrylica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="344"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Cyrylica suplement</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="350"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="356"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="362"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="368"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrajskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="14"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Rozszerzona paleta znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Czcionka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="58"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>Klasa &amp;znaków:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="90"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy.
Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="109"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Wst&amp;aw kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="144"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Glify do wstawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="197"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Usuń bieżące zaznaczenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="200"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="119"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="21"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Brakujące glify</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Brakujący obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="433"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="435"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nie znaleziono problemów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="749"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="114"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="116"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="116"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="121"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Bieżący profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="753"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="123"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Sprawdź ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obraz to plik GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="436"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="148"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Użyto przezroczystości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="149"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="495"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="126"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignoruj odnalezione błędy i kontynuuj eksportowanie lub drukowanie. Pamiętaj, aby przed kontynuowaniem zrozumieć błędy, które ignorujesz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="127"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Uruchom ponownie skanowanie dokumentu, aby sprawdzić naniesione poprawki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Pusta ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="456"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="509"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="117"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Warstwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazu poniżej %1 DPI,
aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazu powyżej %1 DPI,
aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>Image dimension is smaller than its frame</source>
    <translation>Wymiar obrazu jest mniejszy niż jego ramka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="449"/>
    <source>After Marks update document was changed</source>
    <translation>Po aktualizacji znaczników nastąpiła zmiana dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="500"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Issues: %1</source>
    <translation>Błędy: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
    <translation>Przestrzeń barw obiektu nie jest w zestawie CMYK lub dodatkowym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="131"/>
    <source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
    <translation>Zastosowana strona wzorcowa ma różny cel strony (lewa, środkowa, prawa strona)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>Empty Text Frame</source>
    <translation>Pusta ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics.</source>
    <translation>Wskazuje, że wciąż są obecne zmiany redakcyjne wprowadzone do pliku PDF lub że PDF zawiera niezadrukowane obiekty adnotacji. Mogą one powodować problemy w druku profesjonalnym. Jest to również pomocne przypomnienie, jeśli chcesz opublikować ostateczny projekt bez reliktów redakcyjnych.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="132"/>
    <source>Have you applied the correct Master Page?</source>
    <translation>Czy zastosowałeś poprawną stronę wzorcową?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>Imported document contains non-embedded fonts</source>
    <translation>Importowany dokument zawiera czcionki, które nie zostały osadzone.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images.</source>
    <translation>To ostrzeżenie informuje, że używasz formatu grafiki opartej na bitmapie, która nie jest zazwyczaj używana do obrazów o wysokiej rozdzielczości (.gif jest jednym z nich). Może to spowodować słabą jakość obrazu (na przykład: przy drukowaniu komercyjnym, oglądaniu na ekranach o wysokiej rozdzielczości itp.). Jeśli Twój plik PDF będzie drukowany komercyjnie, istnieje kilka systemów drukowania, które będą miały trudności w wydrukowaniu tych rodzajów obrazów.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used.</source>
    <translation>PDF obsługuje wiele różnych sposobów reprezentacji kolorów dowolnego obiektu, w tym kolory RGB, CMYK i Spot (znane jako Wydzielone). Niektóre ze standardów PDF, takie jak PDF/X-1a, wymagają użycia tylko kolorów CMYK i Spot.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <source>The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem.</source>
    <translation>To ostrzeżenie informuje Cię, że istnieje PDF wczytany do ramki obrazu, gdzie ulegnie rasteryzacji lub zostanie przekształcone na bitmapę. Jego rozdzielczość może być mniejsza od stanu idealnego. Zobacz Eksport PDF, aby dowiedzieć się, jak zminimalizować ten problem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing.</source>
    <translation>Jest więcej tekstu niż można wyświetlić w ramce tej wielkości. Jeśli żaden tekst nie wydaje się zaginiony, ten komunikat mogą powodować niewidoczne znaki nadmiarowe, takie jak spacje i powroty karetki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>To ostrzeżenie wskazuje, że dokument zawiera obrazy, które mają warstwę przezroczystą. Jest to problem jeśli używasz starszych profili drukowania lub PostScriptu. Możesz je bezpiecznie zignorować, jeśli eksportujesz do pliku PDF w wersji wyższej niż 1.4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="147"/>
    <source>Annotation uses a non-TrueType font</source>
    <translation>Adnotacja używa czcionki innego rodzaju niż TTF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="147"/>
    <source>Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one.</source>
    <translation>Adnotacje obsługują tylko standardowy zestaw czcionek. Prosimy o wybranie innej.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="150"/>
    <source>This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>Ta warstwa używa przezroczystości; jest to problem jeśli używasz starszych profili drukowania. Możesz to bezpiecznie zignorować, jeśli używasz nowoczesnych metod drukowania lub eksportujesz do pliku PDF w wersji wyższej niż 1.4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="149"/>
    <source>This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>Ta warstwa używa trybów mieszania, które opierają się na przezroczystości; jest to problem jeśli używasz starszych profili drukowania. Możesz to bezpiecznie zignorować, jeśli używasz nowoczesnych metod drukowania lub eksportujesz do pliku PDF w wersji wyższej niż 1.4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="150"/>
    <source>Print/Visible mismatch</source>
    <translation>Niezgodności druku/widoczności</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image.</source>
    <translation>Obraz nie mieści się na całej przestrzeni dla niego zarezerwowanej. Być może jest to zamierzone, lub też jest to spowodowane złym wewnętrznym rozmieszczeniem lub złą skalą. Wynikiem będzie albo przycięty obraz, albo biała przestrzeń wokół obrazu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="125"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences.</source>
    <translation>Profil weryfikatora, na podstawie którego tworzony jest raport. Opcje mogą być ustawione w Ustawieniach dokumentu lub Preferencjach.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it</source>
    <translation>Jeśli utworzyłeś ramkę obrazu, istnieje domniemanie, że planujesz umieścić w niej obraz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it</source>
    <translation>Jeśli utworzyłeś ramkę tekstową, istnieje domniemanie, że planujesz umieścić w niej tekst.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document</source>
    <translation>Gdy niektóre importowane dokumenty wykorzystują nieosadzone czcionki, to będą się źle renderować, chyba że przez przypadek masz te czcionki zainstalowane w systemie. Nie jest to jednak zagwarantowane w przypadku, gdy chcesz podzielić się dokumentem wynikowym.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files</source>
    <translation>Jest to ustawienie definiowane przez użytkownika służące jako ostrzeżenie przed obrazami o wysokiej rozdzielczości, które mogą prowadzić do niepotrzebnie dużych plików.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output</source>
    <translation>Jest to ustawienie definiowane przez użytkownika służące jako ostrzeżenie przed obrazami o niskiej rozdzielczości, które mogą prowadzić do niskiej jakości materiału końcowego.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font</source>
    <translation>Jeden lub więcej znaków nie ma odpowiednich glifów w wybranej przez Ciebie czcionce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>The assigned image file cannot be found</source>
    <translation>Nie można odnaleźć przypisanego obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere</source>
    <translation>Obiekt jest umieszczony gdzieś poza granicami strony, nie zostanie więc wydrukowany i może gdzieś się zagubić.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClockWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
    <source>A</source>
    <translation>A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="109"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Kolekcjonowanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="113"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nie można skolekcjonować wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="127"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można skolekcjonować pliku:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="43"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation>Kolekcjonowanie obiektów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation>Kolekcjonowanie deseni:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation>Kolekcjonowanie czcionek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="58"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation>Kolekcjonowanie profili:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="88"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Kolekcjonowanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="92"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nie można skolekcjonować wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można skolekcjonować pliku:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="468"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation>Sortuj według nazwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="469"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation>Sortuj według koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="470"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation>Sortuj według rodzaju</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="80"/>
    <source>R: %1 G: %2 B: %3</source>
    <translation>R: %1 G: %2 B: %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="86"/>
    <source>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</source>
    <translation>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="92"/>
    <source>L: %1 a: %2 b: %3</source>
    <translation>L: %1 a: %2 b: %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1922"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Pełny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1923"/>
    <source>Gradient</source>
    <translation>Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1919"/>
    <source>Hatch</source>
    <translation>Kreskowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="427"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="429"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Deseń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="701"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="704"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Własna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1330"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation>Utwórz siatkę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Uzupełniający bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrada (podwójne uzupełnienie)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Kolor podstawowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monochromatyczny jasny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monochromatyczny ciemny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1. analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2. analogiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1. bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2. bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3. bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4. bliski</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1. triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2. triadyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1. tetradyczny (przeciwieństwo podstawowego)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2. tetradyczny (kąt)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3. tetradyczny (przeciwieństwo kąta)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Koło barw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Narzędzie konfiguracji kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Narzędzie dobierania kolorów z dołączoną teorią kolorów.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorsAndFillsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="14"/>
    <source>Colors and Fills</source>
    <translation>Kolory i wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="38"/>
    <source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="45"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importuj kolory do bieżącego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="71"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Utwórz nowy kolor wewnątrz bieżącego zestawu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="74"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Edytuj aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edytuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Utwórz kopię aktualnie wybranego koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="94"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Powiel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Usuń aktualnie wybrany kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów bieżącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="114"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>U&amp;suń nieużywane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Zestawy kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="127"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Bieżący zestaw kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="147"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Zapisz bieżący zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="150"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="175"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Ustaw aktualny zestaw kolorów jako domyślny zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="178"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="185"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorsAndFillsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="83"/>
    <source>Solid Colors</source>
    <translation>Pełne kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="85"/>
    <source>Gradients</source>
    <translation>Gradienty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="94"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Desenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="103"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation>Próbki Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="107"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation>Próbki użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="115"/>
    <source>Merge Color Set</source>
    <translation>Połącz zestaw kolorów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="328"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation>Sortuj według nazwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="329"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation>Sortuj według koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="330"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation>Sortuj według rodzaju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="365"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="366"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="367"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edytuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="394"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="405"/>
    <source>Load File</source>
    <translation>Wczytaj plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="395"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="406"/>
    <source>Load Set</source>
    <translation>Wczytaj zestaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="396"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="455"/>
    <source>New Gradient</source>
    <translation>Nowy gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="473"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nowy kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1940"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="586"/>
    <source>Rename Entry</source>
    <translation>Zmień nazwę wpisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="641"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="679"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="758"/>
    <source>Selected Colors</source>
    <translation>Wybrane kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="813"/>
    <source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
    <translation>Czy na pewno wyczyścić wszystkie Twoje gradienty?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="836"/>
    <source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
    <translation>Czy na pewno wyczyścić wszystkie Twoje kolory i gradienty?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="898"/>
    <source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
    <translation>Czy na pewno wyczyścić wszystkie swoje desenie?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1028"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1098"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1032"/>
    <source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
    <translation>Pliki gradientu Scribusa &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1033"/>
    <source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
    <translation>Pliki gradientu Gimpa &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1034"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie Pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1038"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1191"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1075"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie wspierane formaty (%1);;Dokumenty (%2);;Inne pliki (%3);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1076"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importuj kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1084"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1084"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>Plik %1 nie zawiera kolorów, które mogą zostać zaimportowane.
Jeśli plik został oparty na PostScript, spróbuj zaimportować go poprzez Plik -&amp;gt; Import.
Nie wszystkie pliki mają odpowiednie komentarze DSC wskazujące, gdzie znajdują się opisy kolorów.
To utrudnia import kolorów z niektórych plików.
Zobacz sekcję Edycja kolorów w dokumentacji celem szczegółowych informacji.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1228"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1258"/>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation>Wczytywanie deseni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1440"/>
    <source>R: %1 G: %2 B: %3</source>
    <translation>R: %1 G: %2 B: %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1446"/>
    <source>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</source>
    <translation>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1452"/>
    <source>L: %1 a: %2 b: %3</source>
    <translation>L: %1 a: %2 b: %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1940"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Wybierz nazwę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColumnResize</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="93"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Szerokość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Za&amp;pisz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation>Adnotacja 3W PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Własna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Pojedyncza strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Składanka potrójna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Składanka poczwórna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Poniedziałek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Wtorek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Środa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Czwartek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Piątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Niedziela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>January</source>
    <translation>Styczeń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
    <source>February</source>
    <translation>Luty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marzec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
    <source>April</source>
    <translation>Kwiecień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="397"/>
    <source>June</source>
    <translation>Czerwiec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>July</source>
    <translation>Lipiec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
    <source>August</source>
    <translation>Sierpień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>September</source>
    <translation>Wrzesień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
    <source>October</source>
    <translation>Październik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
    <source>December</source>
    <translation>Grudzień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>No</source>
    <translation>Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Tak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Strony widzące się</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Lewa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Lewa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="355"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Prawa środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Prawa strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normalna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normalna lewa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normalna środkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normalna prawa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="412"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalny wzrok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (czerwony)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (zielony)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (niebieski)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Całkowity daltonizm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Własna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Linia ciągła</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Linia przerywana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Linia punktowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Linia kreskowo-punktowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Linia punkt punkt kreska</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Wystający w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="423"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interpunkcja wystająca z lewej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="424"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Interpunkcja wystająca z prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="428"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="429"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Maks. odstęp między słowami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="432"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="433"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks. rozciągnięcie glifu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>skala szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Dwa tony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="410"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Ramka graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>Przycisk wielokrotnego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>Pole tekstowe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>Pole wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>Lista rozwijana PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>Lista PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>Adnotacja tekstowa PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>Adnotacja-dowiązanie PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="437"/>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="451"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript poziom 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="453"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript poziom 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="455"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript poziom 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="457"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Ramka renderowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Domyślny styl akapitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Domyślny styl znaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Domyślny styl linii</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Regular Polygon</source>
    <translation>Wielokąt regularny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Łuk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spirala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Default Table Style</source>
    <translation>Domyślny styl tabeli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Default Cell Style</source>
    <translation>Domyślny styl komórki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation>Przycisk pojedynczego wyboru PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>RadioButton</source>
    <translation>Przycisk pojedynczego wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Textfield</source>
    <translation>Pole tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="328"/>
    <source>Checkbox</source>
    <translation>Pole wyboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
    <source>Combobox</source>
    <translation>Lista rozwijana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Listbox</source>
    <translation>Pole z listą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>TextAnnot</source>
    <translation>Adnotacja tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Dowiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
    <source>Monochrome</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Monochromatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="476"/>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="477"/>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="480"/>
    <source>Cmd</source>
    <translation>Cmd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="481"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="484"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="488"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="485"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="489"/>
    <source>Meta</source>
    <translation>Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
    <source>px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="331"/>
    <source>Content Properties</source>
    <translation>Właściwości zawartości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="334"/>
    <source>Group Properties</source>
    <translation>Właściwości grupy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="337"/>
    <source>Image Properties</source>
    <translation>Właściwości obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="340"/>
    <source>Page Properties</source>
    <translation>Właściwości strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="343"/>
    <source>Table Properties</source>
    <translation>Właściwości tabeli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="346"/>
    <source>Text Properties</source>
    <translation>Właściwości tekstu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_Default</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Open a document&lt;/p&gt;&lt;p&gt;and select an item to see its properties&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="143"/>
    <source>Select a single item to see its properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="145"/>
    <source>Select an item to see its properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_DefaultBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_defaultbase.ui" line="32"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Open a document&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;and select an item to see its properties&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_PageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_pagebase.ui" line="32"/>
    <source>Select an item to see its properties.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="298"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Ustawienia podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="582"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Wklej plik...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="617"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Usuń stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="146"/>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>In&amp;formacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
    <source>Print: </source>
    <translation>Drukowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Włączone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="136"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Wyłączone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="209"/>
    <source>Edit 3D Annotation...</source>
    <translation>Edycja adnotacji 3W...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="223"/>
    <source>Insert Mark</source>
    <translation>Wstaw znacznik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="342"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="367"/>
    <source>Locking</source>
    <translation>Zabezpieczanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="372"/>
    <source>Send to</source>
    <translation>Przenieś do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="374"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Biblioteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="405"/>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>P&amp;rzenieś do warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="437"/>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>Poz&amp;iom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="460"/>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>Z&amp;amień na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="476"/>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>Opcje PD&amp;F</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="523"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="565"/>
    <source>&amp;Paste Here</source>
    <translation>&amp;Wklej tutaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="573"/>
    <source>Paste Recent</source>
    <translation>Wklej ostatni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="196"/>
    <source>Content</source>
    <translation>Zawartość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="17"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Przekształć stronę na stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="37"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="52"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Skopiuj obiekty użytej strony wzorcowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateMode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="829"/>
    <source>3DAnnot</source>
    <translation>Adnotacja 3W</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Utwórz zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Ilość stron w dokumencie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Wybór zakresu podstawowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="248"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="254"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="257"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="280"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Przenieś &amp;niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="283"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="290"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Przenieś &amp;wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="293"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Dodaj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="110"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Strony następujące po sobie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="192"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="215"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="164"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Dodaj do zakresu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="167"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="126"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="225"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Lista rozdzielona przecinkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Ustawienia kolejności</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="355"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Przykładowa kolejność stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="384"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Wielkość grupy stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="416"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="419"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="426"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="429"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Ustawienia importera plików CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="54"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Ustawienia drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="67"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Opcja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="68"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="146"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Zestaw stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="145"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="164"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Odbite</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="186"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="180"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="207"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Strona na arkusz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stron na arkusz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="230"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *.</source>
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="483"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nie można zapisać pliku:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Odwraca krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Wyzerowuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Przełącza pomiędzy liniową i przestrzenną interpolacją krzywej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Wczytuje krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Zapisuje tę krzywą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="370"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="316"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Pokaż podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="350"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Dołącz profile koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Wyświetlaj podgląd i informację o wybranym pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="387"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Kompresja dokumentu Scribusa podczas zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="389"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Dołącz czcionki podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego. Upewnij się, że znasz i rozumiesz informacje licencyjne dla każdej dołączanej czcionki, oraz znasz możliwości ich dalszego dystrybuowania.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Dołącz profile kolorów podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="446"/>
    <source>Import Option:</source>
    <translation>Opcje importu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="450"/>
    <source>Keep original size</source>
    <translation>Zachowaj pierwotny rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
    <source>Downscale to page size</source>
    <translation>Zmniejsz do rozmiaru strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
    <source>Upscale to page size</source>
    <translation>Powiększ do rozmiaru strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="139"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="142"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="341"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CxfImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="32"/>
    <source>Lab</source>
    <translation>Lab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="38"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="44"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CxfImportDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>CxF Import</source>
    <translation>Import CxF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="32"/>
    <source>The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority:</source>
    <translation>Plik, który próbujesz zaimportować, zawiera wiele definicji dla kolorów. Wybierz sposób importowania kolorów według priorytetu:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="376"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="377"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Przesunięcie:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="73"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Anulowane przez użytkownika</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Usuń kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Usuń kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zastąp przez:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Usuń strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Usuń od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation>Alarm - Scribus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DirectionSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/directionselect.cpp" line="90"/>
    <source>Left to right paragraph</source>
    <translation>Akapit od lewej do prawej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/directionselect.cpp" line="91"/>
    <source>Right to left paragraph</source>
    <translation>Akapit od prawej do lewej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="178"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Importowanie nie powiodło się</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="179"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import dokumentu Worda nie powiódł się 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="12"/>
    <source>Show In Finder</source>
    <translation>Wyświetl w Finder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="15"/>
    <source>Show In Explorer</source>
    <translation>Wyświetl w Explorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="17"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="18"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Usuń wszystkie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette_Base</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="14"/>
    <source>Downloads</source>
    <translation>Pobrania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="28"/>
    <source>Show</source>
    <translation>Pokaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="41"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="51"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Usuń wszystkie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1223"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="155"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="158"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="366"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Importowanie pliku:
%1
zakończone błędem!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="434"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Krytyczny błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="773"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="439"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="92"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analizowanie PostScriptu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="772"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Przekształcenie %1 obrazów nie powiodło się!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="646"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="89"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Edytor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Powtórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="66"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Wklej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="71"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="170"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Skrypty JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="64"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="108"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="48"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efekty obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="597"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Opcje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="107"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="119"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="135"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jasność:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="157"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="208"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Promień:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="226"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteryzacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostępne efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="795"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="855"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1310"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Rozmywanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="517"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="849"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1261"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="508"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1001"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="522"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="785"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="851"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1277"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="847"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="997"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="498"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="845"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="999"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Negatyw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1322"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1444"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posteryzacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="527"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="790"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="853"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1293"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1421"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Wyostrzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="582"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
    <source>Applied Effects</source>
    <translation>Zastosowane efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="621"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="624"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="297"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Kolor 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="318"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="387"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Kolor 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Kolor 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="429"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Kolor 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="870"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1018"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1450"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Dwa tony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="556"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="813"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="881"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1076"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1485"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Trzy tony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="565"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="818"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="892"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1157"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1536"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Cztery tony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="823"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="903"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1601"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Krzywe</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EmfPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="581"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="584"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="1069"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="14"/>
    <source>Script error</source>
    <translation>Błąd w skrypcie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="25"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation>Wystąpił wyjątek podczas działania skryptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="45"/>
    <source>Exception</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="52"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Szczegóły &gt;&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>już istnieje. Nadpisać?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Zapisz jako obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Za mało pamięci dla wybranego rozmiaru obrazu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="90"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Zmień katalog wyjściowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Katalog wyjściowy - miejsce, w którym zapisywane będą Twoje obrazy. 
Nazwa wyeksportowanego pliku będzie następująca: &quot;nazwa_dokumentu-numer_strony.rodzaj_pliku&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
    <source>Choose an Export Directory</source>
    <translation>Wybierz katalog dla eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportuj tylko bieżącą stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostępne formaty eksportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="47"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="34"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksportuj do katalogu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="152"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Rodzaj o&amp;brazka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Jakość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="14"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportuj jako obrazek(-ki)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="130"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="225"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="162"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="245"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="136"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="77"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="104"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>Bieżąca &amp;strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>Za&amp;kres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportuj zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozdzielczość obrazów
Użyj 72 dpi dla obrazów przeznaczonych do wyświetlania na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Rozmiar obrazów. 100% oznacza niezmieniony rozmiar, 200% dwa razy większy itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Rozmiar obrazu w pikselach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Współczynnik kompresji Twoich obrazów - 100% oznacza brak kompresji, 0% oznacza najwyższą kompresję. Jeśli masz wątpliwości, wybierz &quot;Automatyczny&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatyczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="58"/>
    <source>Naming of exported files:</source>
    <translation>Nazewnictwo eksportowanych plików:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>Prefix:</source>
    <translation>Przedrostek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="218"/>
    <source>No Background</source>
    <translation>Brak tła</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
    <source>Don&apos;t export Page Background</source>
    <translation>Bez eksportu tła strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Create a range of pages</source>
    <translation>Utwórz zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
    <translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron 
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="40"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozszerzone właściwości obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="119"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Barwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="122"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="123"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Mnożenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="124"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="125"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuszczanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="129"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="131"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="132"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Dosycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="138"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="145"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="151"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="229"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="282"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="284"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="93"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="130"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="291"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Podgląd na bieżąco</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="96"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Plus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
    <source>Destination In</source>
    <translation>Przybliżenie celu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="135"/>
    <source>Destination Out</source>
    <translation>Oddalenie celu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="210"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="247"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="259"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Tytuł:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="262"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez tytułu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="264"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Dokument Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Format pliku:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FhPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="141"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="144"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="350"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Błąd przetwarzania!

Prosimy o przesłanie Twojego pliku (jeśli to możliwe) do
Projektu Wyzwolenia Dokumentów: http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="462"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Niektóre czcionki użyte w dokumencie zostały zastąpione:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="465"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> został zastąpiony przez: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
    <source>File</source>
    <translation>Plik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FlattenPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
    <source>Flatten Path</source>
    <translation>Spłaszcz ścieżkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
    <source>Flattens a Path</source>
    <translation>Spłaszczenia ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
    <source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
    <translation>Przekształca ścieżkę Bézierowską na ścieżkę zrobioną z segmentów linii.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="162"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Rodzina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="163"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="165"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Rodzina czcionki zaznaczonego tekstu lub ramki tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="166"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Styl czcionki zaznaczonego tekstu albo ramki tekstowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontEmbeddingModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="43"/>
    <source>Embed or Subset</source>
    <translation>Osadzanie lub Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="45"/>
    <source>Outline All Fonts</source>
    <translation>Zamień wszystkie czcionki na krzywe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="47"/>
    <source>Do Not Embed</source>
    <translation>Nie osadzaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="93"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Nazwa czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="95"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Użyj czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="148"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Rodzina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="149"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="150"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Odmiana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="97"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Rodzaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="99"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="101"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podzbiór</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="103"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Dostęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="105"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Użyte w dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="107"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Ścieżka do pliku czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="169"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="182"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="189"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Systemowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="212"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Kliknij, aby zmienić wartość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zamknij podgląd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Rozmiar wybranej czcionki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="14"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Podgląd czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>Szybkie &amp;przeszukiwanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar czcionki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="116"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Przykładowy tekst do wyświetlenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;Ustaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="139"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="146"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Wyzeruj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="177"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Wpisywanie tekstu w tym polu umożliwia szybkie przeszukanie w nazwach czcionek. Wyszukiwanie jest niewrażliwe na wielkość znaku. Tekst jest wyszukiwany jako podłańcuch.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="149"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="48"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Wyświetlaj rozszerzoną informację o czcionkach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Ustaw tekst podglądu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Podgląd czcionek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Okno dialogowe podglądu czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Sortowanie i przeszukiwanie dostępnych czcionek. </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Zastępowanie czcionek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Oryginalna czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Czcionka zastępcza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Zastąp czcionki na stałe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Niektóre czcionki zawarte w tym dokumencie nie są zainstalowane w Twoim systemie, prosimy wybrać pasujące czcionki zastępcze. &quot;Anuluj&quot; spowoduje przerwanie wczytywania dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Włączenie tego spowoduje, że Scribus będzie na stałe używał tych zastępników brakujących czcionek we wszystkich następnych układach. Może to zostać wyłączone lub zmienione w Plik &gt; Preferencje &gt; Czcionki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document</source>
    <translation>Anuluje zastępowanie czcionek i przerywa wczytywanie dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document</source>
    <translation>Jeśli wybierzesz OK i zapiszesz dokument, czcionki te będą stale zastępowane w dokumencie.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation>Wybierz alternatywną czcionkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation>Czcionka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="69"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="86"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Kolor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="96"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="119"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Cieniowanie:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation>Dodaj stoper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation>Usuń stoper</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Wektor gradientu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="306"/>
    <source>Start:</source>
    <translation>Początek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="207"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="228"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="373"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="390"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="454"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="524"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="558"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="592"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="626"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="660"/>
    <source>/</source>
    <translation>/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="282"/>
    <source>End:</source>
    <translation>Koniec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="289"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation>Odchylenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="214"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation>Ogniskowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="275"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="407"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="507"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation>1. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="541"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation>2. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="349"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="575"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation>3. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="366"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="609"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation>4. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="643"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation>5. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="703"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation>Edytuj punkty siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="725"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="911"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation>Edycja punktów kontrolnych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="750"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="936"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation>Wyzeruj zaznaczony punkt kontrolny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="775"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="961"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation>Wyzeruj wszystkie punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="812"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation>Nowa siatka...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation>Wyzeruj siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="826"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation>Siatka -&gt; Kształt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="994"/>
    <source>Snap to other Mesh Points</source>
    <translation>Przyciąganie do innych punktów siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="1006"/>
    <source>Add Patch</source>
    <translation>Dodaj łatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="1019"/>
    <source>Remove Patch</source>
    <translation>Usuń łatkę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="38"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Pojedyncze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Poziome</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="287"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="392"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="469"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="90"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="93"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="300"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="405"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="313"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Pionowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="122"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Doda&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="125"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>U&amp;suń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="156"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>Zastosuj do &amp;wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="169"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>Kolumny/Wi&amp;ersze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Ilość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="246"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>Zastosuj &amp;odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="249"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="268"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="373"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>S&amp;trona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="271"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="376"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="456"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="389"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>M&amp;arginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="297"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="402"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>Zazna&amp;czenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="319"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>I&amp;lość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="432"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Inne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="450"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="453"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="463"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z bieżącego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="466"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Usuń linie pomocnicze ze &amp;wszytkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Zarządzanie liniami pomocniczymi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="74"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Dodaj nową poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="87"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Usuń zaznaczoną poziomą linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="119"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Dodaj nową pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Usuń zaznaczoną pionową linię pomocniczą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="150"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="163"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Zastosuj do wszystkich stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="227"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Ilość poziomych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Ilość pionowych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Utwórz wiersze z liniami pomocniczymi z dodatkowym odstępem pomiędzy wierszami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="348"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Utwórz łamy z liniami pomocniczymi z dodatkowym odstępem pomiędzy łamami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę poziomych linii pomocniczych w stosunku do bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="281"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę poziomych linii pomocniczych w stosunku do marginesów bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="294"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę poziomych linii pomocniczych w stosunku do aktualnego zaznaczenia obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="370"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę pionowych linii pomocniczych w stosunku do bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="386"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę pionowych linii pomocniczych w stosunku do marginesów bieżącej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="399"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Utwórz wybraną liczbę pionowych linii pomocniczych w stosunku do aktualnego zaznaczenia obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Zastosuj wyświetlane linie pomocnicze na wszystkich stronach w dokumencie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="259"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="364"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Odnieś do</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Pomoc online Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="427"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Znajdź</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="427"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Poszukiwane pojęcie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="347"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="341"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Plik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>Z&amp;najdź...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="344"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Zn&amp;ajdź następny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="345"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Zna&amp;jdź poprzedni </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="170"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation>Nawigacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="346"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Dodaj zakładkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="348"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Usuń wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zakładki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="14"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="36"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Pomoc Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="52"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="62"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Znajdź &amp;następny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="67"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Znajdź &amp;poprzedni...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="72"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="342"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="759"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Przepraszamy, nie zainstalowano podręcznika!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Przejdź na stronę:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net po najnowszą wersję podręcznika&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net, aby pobrać pliki&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="28"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Zawartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="42"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="50"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Wyszukiwanie nie uwzględnia wielkości znaków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Szukaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="83"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="76"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Zakładk&amp;i</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="93"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="100"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="107"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Usuń wszystkie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Check Spelling</source>
    <translation>Sprawdź pisownię</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
    <source>Text Language:</source>
    <translation>Język tekstu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="49"/>
    <source>Not in dictionary</source>
    <translation>Brak w słowniku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
    <source>Ignore Once</source>
    <translation>Ignoruj tym razem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignoruj Wszystko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
    <source>Suggestions</source>
    <translation>Podpowiedzi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="71"/>
    <source>Change</source>
    <translation>Zmień</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="78"/>
    <source>Change All</source>
    <translation>Zmień Wszystko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
    <source>Check Spelling...</source>
    <translation>Sprawdź pisownię...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="50"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Propozycja podziału</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="70"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="93"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Pomiń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="112"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="81"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Dodaj do
wyjątków</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="102"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Dodaj do
listy ignorowanych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Accept the proposed hyphenation</source>
    <translation>Akceptuj zaproponowany podział wyrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="78"/>
    <source>Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list</source>
    <translation>Dodaj zmodyfikowany łącznik do listy lokalnego słownika dzielenia wyrazów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="99"/>
    <source>Add edited word to words that should not be hyphenated</source>
    <translation>Dodaj zmodyfikowane słowo do listy słów, które nie powinny być dzielone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="113"/>
    <source>Do not apply the proposed hyphenation</source>
    <translation>Nie stosuj zaproponowanego podziału wyrazu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IdmlPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="316"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="319"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="529"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informacje o obrazie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Ogólne informacje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Data / Czas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Zawiera osadzony profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Nazwa profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Zawiera osadzone ścieżki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Zawiera warstwy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>Informacja EXIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Artysta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentarz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Komentarz użytkownika:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Model aparatu fotograficznego:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="134"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Producent aparatu fotograficznego:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="140"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="141"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Prawa autorskie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="142"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Model skanera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="143"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Producent skanera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Czas naświetlania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Apertura:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>Odpowiednik ISO:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Importuj AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Importuje pliki Illustratora</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
    <source>Use the PDF part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
    <source>Use the AI part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Nie udało się zaimportować pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
    <source>This file contains 2 versions of the data.</source>
    <translation>Ten plik zawiera 2 wersje danych.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Illustratora do bieżącego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Choose which one should be imported</source>
    <translation>Wybierz tę, która powinna zostać importowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
    <source>The PDF Import plugin could not be found</source>
    <translation>Nie można odnaleźć wtyczki importu PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="201"/>
    <source>The EPS Import plugin could not be found</source>
    <translation>Nie można odnaleźć wtyczki importu EPS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCdrPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Import Corel Draw...</source>
    <translation>Importowanie Corel Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Corel Draw</source>
    <translation>Corel Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Imports Corel Draw Files</source>
    <translation>Importuje pliki Corel Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="77"/>
    <source>Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Corel Draw do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="126"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="159"/>
    <source>The Uniconverter Import plugin could not be found</source>
    <translation>Nie można odnaleźć wtyczki importu Uniconverter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Błąd przetwarzania!

Prosimy o przesłanie Twojego pliku (jeśli to możliwe) do
Projektu Wyzwolenia Dokumentów: http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="93"/>
    <source>Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX)</source>
    <translation>Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation>Plik CGM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="99"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>Plik CGM (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation>Importuje pliki CGM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Computer Graphics Metafile...</source>
    <translation>Importowanie Computer Graphics Metafile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Computer Graphics Metafile</source>
    <translation>Computer Graphics Metafile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików CGM do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Calamus Vector Graphics...</source>
    <translation>Importowanie grafik wektorowych Calamus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Calamus Vector Graphics Files</source>
    <translation>Importuje pliki grafik wektorowych Calamus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików grafik wektorowych Calamus do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation>Pliki Micrografx DRW</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>Plik Micrografx DRW (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation>Importuje pliki DRW</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Micrografx Draw...</source>
    <translation>Importowanie Micrografx Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Micrografx Draw</source>
    <translation>Micrografx Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Micrografx Draw (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>Micrografx Draw (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików DRW do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportEmfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="95"/>
    <source>EMF</source>
    <translation>EMF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="96"/>
    <source>EMF (*.emf *.EMF)</source>
    <translation>EMF (*.emf *.EMF)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports EMF Files</source>
    <translation>Importuje pliki EMF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="127"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Enhanced Metafile...</source>
    <translation>Importowanie Enhanced Metafile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Enhanced Metafile</source>
    <translation>Enhanced Metafile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="61"/>
    <source>Enhanced Metafile (*.emf *.EMF)</source>
    <translation>Enhanced Metafile (*.emf *.EMF)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików EMF do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportFhPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Freehand...</source>
    <translation>Importowanie Freehand...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Freehand</source>
    <translation>Freehand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Freehand (*.fh* *.FH*)</source>
    <translation>Freehand (*.fh* *.FH*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Freehand Files</source>
    <translation>Importuje pliki Freehand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Freehand do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe InDesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe IDML Packages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
 converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation>Ogólna Licencja Publiczna GPL</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Idml...</source>
    <translation>Importowanie Idml...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports IDML Files</source>
    <translation>Importuje pliki IDML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Adobe InDesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Adobe InDesign IDMS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
    <source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików IDML do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportOdgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import ODF Document...</source>
    <translation>Importowanie dokumentu ODF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="99"/>
    <source>ODF Drawing</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>Rysunek ODF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="100"/>
    <source>ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</source>
    <translation>Rysunek ODF (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="112"/>
    <source>ODF Presentation</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>Prezentacja ODF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="113"/>
    <source>ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</source>
    <translation>Prezentacja ODF (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports ODF Drawing Files</source>
    <translation>Importuje pliki Rysunku ODF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Rysunków ODF do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Importuj PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>Importuje pliki PostScriptowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików PostScriptowych do bieżącego dokumentu,
przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPagesPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import iWorks Pages...</source>
    <translation>Importuj pliki Pages iWorks...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
    <source>iWorks Pages</source>
    <translation>Pages iWorks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
    <source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
    <translation>Pages iWorks (*.pages *.PAGES)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports iWorks Pages Files</source>
    <translation>Importuje pliki Pages iWorks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Pages iWorks do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Macintosh Pict...</source>
    <translation>Importuj Macintosh Pict...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Macintosh Pict Files</source>
    <translation>Importuje pliki Macintosh Pict</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Macintosh Pict do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPdfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import PDF...</source>
    <translation>Importowanie PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Imports PDF Files</source>
    <translation>Importuje pliki PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików PDF do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="162"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="202"/>
    <source>The Import plugin cannot handle Postscript files</source>
    <translation>Wtyczka importu nie może obsłużyć plików Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Pagemaker...</source>
    <translation>Importowanie Pagemaker...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Pagemaker</source>
    <translation>Pagemaker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65)</source>
    <translation>Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Pagemaker Files</source>
    <translation>Importuje pliki Pagemakera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Pagemakera do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPubPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import PUB...</source>
    <translation>Importowanie PUB...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Publisher</source>
    <translation>MS Publisher</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
    <translation>MS Publisher (*.pub *.PUB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports PUB Files</source>
    <translation>Importuje pliki PUB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików MS Publisher do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportQxpPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import QuarkXPress...</source>
    <translation>Importowanie QuarkXPress...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="89"/>
    <source>QuarkXPress</source>
    <translation>QuarkXPress</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="90"/>
    <source>QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT)</source>
    <translation>QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports QuarkXPress Files</source>
    <translation>Importuje pliki QuarkXPress</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports QuarkXPress 3.1-4.1 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje pliki QuarkXPress 3.1-4.1 do bieżącego dokumentu, przekształcając ich dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportShapePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Dia Shapes...</source>
    <translation>Importuj kształty Dia...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Dia shape Files</source>
    <translation>Importuje pliki kształtów Dia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Dia Shapes</source>
    <translation>Kształty Dia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Dia Shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation>Kształty Dia (*.shape *.SHAPE)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość kształtów Dia do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Dia shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation>Kształty Dia (*.shape *.SHAPE)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Sml...</source>
    <translation>Importuj Sml...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość szablonów Kivio do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
    <translation>Plik szablonów Kivio &quot;*.sml&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
    <translation>Plik szablonów Kivio &quot;*.sml&quot; (*.sml *.SML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Sml Files</source>
    <translation>Importuje pliki Sml</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Kivio Stencils</source>
    <translation>Szablony Kivio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Kivio Stencils (*.sml *.SML)</source>
    <translation>Szablony Kivio (*.sml *.SML)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSvmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import SVM...</source>
    <translation>Importuj SVM...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>SVM</source>
    <translation>SVM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>SVM (*.svm *.svm)</source>
    <translation>SVM (*.svm *.svm)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports SVM Files</source>
    <translation>Importuje pliki SVM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików SVM do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVivaPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Viva...</source>
    <translation>Importuj Viva...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
    <source>Viva Designer XML</source>
    <translation>Viva Designer XML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
    <translation>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Viva Files</source>
    <translation>Importuje pliki Viva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Viva do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVsdPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Visio...</source>
    <translation>Importuj Visio...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Visio</source>
    <translation>MS Visio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
    <translation>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports MS Visio Files</source>
    <translation>Importuje pliki MS Visio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików MS Visio do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import WordPerfect Graphics...</source>
    <translation>Importuj grafiki WordPerfect...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports WordPerfect Graphics Files</source>
    <translation>Importuje pliki graficzne WordPerfect</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików graficznych WordPerfect do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation>Importuj Xara...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Xara do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="90"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation>Plik XARA &quot;*.xar&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="92"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>Plik XARA &quot;*.xar&quot; (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation>Importuje pliki Xara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <source>XARA</source>
    <translation>XARA</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="56"/>
    <source>XARA (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>XARA (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Importuj Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Importuje pliki Xfig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Xfig do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXpsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Xps...</source>
    <translation>Importuj Xps...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Microsoft XPS</source>
    <translation>Microsoft XPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
    <translation>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
    <source>Open XML Paper</source>
    <translation>Open XML Paper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
    <translation>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
    <translation>Importuje pliki XPS i Open XML Paper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików XPS i Open XML Paper do bieżącego dokumentu, przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportZmfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Zoner Draw...</source>
    <translation>Importowanie Zoner Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Zoner Draw</source>
    <translation>Zoner Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Zoner Draw (*.zmf *.ZMF)</source>
    <translation>Zoner Draw (*.zmf *.ZMF)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports Zoner Draw Files</source>
    <translation>Importuje pliki Zoner Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Zoner Draw 4-5 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje pliki Zoner Draw 4-5 do bieżącego dokumentu, przekształcając ich dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="141"/>
    <source>Paste to Item</source>
    <translation>Wklej do obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="146"/>
    <source>Edit Item</source>
    <translation>Edycja obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="149"/>
    <source>Remove Item</source>
    <translation>Usuń obiekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="290"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation>Obiekty wbudowane</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="34"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Wstaw stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="58"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="59"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="60"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="54"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Strona(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="71"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Wstaw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="90"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="232"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="257"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="261"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="262"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="282"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="76"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Strony wzorcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="229"/>
    <source>Override Master Page Sizing</source>
    <translation>Nadpisanie rozmiaru strony wzorcowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="36"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;yp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="47"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Ramka &amp;graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="87"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Położenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="96"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Położenie na stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="105"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Bieżąca strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="115"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Pozycja ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>W górnym lewym rogu marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="188"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>W górnym lewym rogu strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="198"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>W górnym lewym rogu spadów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="242"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="235"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="297"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="320"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Taki sam jak marginesy strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Taki sam jak rozmiar strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="340"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Taki sam jak spady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="350"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Taki sam jak importowany obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="387"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="394"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>Op&amp;cje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="594"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Obraz źródłowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="631"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Brak opcji dla tego rodzaju ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="489"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Łamy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="475"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Odstęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="555"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Dokument źródłowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="125"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="208"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Inna pozycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="360"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Inny rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Wstaw ramkę tekstową&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Ramka tekstowa pozwala Ci wprowadzić dowolny tekst w określonym położeniu, z wybranym przez siebie formatowaniem. Możesz wybrać plik tekstowy na karcie Opcje, jeśli chcesz od razu zaimportować dokument do ramki. Scribus obsługuje szeroki zakres importowalnych formatów: od zwykłego tekstu po pliki OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Twój tekst może być zmieniany i formatowany bezpośrednio na stronie lub w Edytorze artykułów.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Wstaw ramkę graficzną&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Ramka graficzna pozwala Ci na umieszczenie obrazu na stronie. Można stosować lub łączyć różne efekty obrazu, w tym: przezroczystość, zmiany jasności czy posteryzacja, które pozwalają na retuszowanie lub tworzenie ciekawych efektów wizualnych. Skalowanie i kształtowanie obrazu odbywa się z poziomu palety Właściwości.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="44"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Wstaw jedną lub więcej ramek tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="54"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Wstaw jedną lub więcej ramek graficznych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Umieść nowe ramki w bieżącej stronie, na wszystkich stronach lub w wybranym zakresie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="102"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Wstaw ramkę tylko na bieżącej stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="112"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Wstaw jedną ramkę na każdej istniejącej stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Wstaw ramki na zakresie stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Zakres stron do wstawienia ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="166"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Położenie nowej ramki w stosunku do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="175"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation>Wstaw ramkę w górnym lewym rogu marginesów strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="185"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation>Wstaw ramkę w górnym lewym rogu strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="195"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation>Wstaw ramkę w górnym lewym rogu spadu strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="205"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation>Wstaw ramkę w określonym miejscu strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="249"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation>Położenie górne wstawionej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="256"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation>Położenie lewe wstawionej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="317"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation>Wstaw nową ramkę o takich samych wymiarach jak marginesy strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="327"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation>Wstaw nową ramkę o takich samych wymiarach jak strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="337"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation>Wstaw nową ramkę o takich samych wymiarach, jak obszar spadu poza granicę samej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="347"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation>Wstaw nową ramkę o takich samych wymiarach jak obraz, który ma zostać importowany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="357"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Wstaw nową ramkę o określonej wielkości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="401"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Szerokość wstawianej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="408"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Wysokość wstawianej ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="465"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Ilość łamów we wstawionej ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="482"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="513"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Połącz ze sobą wstawione ramki tekstowe, aby utworzyć łańcuch ramek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="516"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Połącz wstawiane ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="525"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Połącz pierwszą wstawioną ramkę z istniejącą wcześniej ramką tekstową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="528"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Połącz z istniejącą ramką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="544"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Nazwa istniejącej ramki tekstowej, do której ma zostać utworzone połączenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="562"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation>Dokument źródłowy do wczytania w ramce tekstowej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation>Obraz źródłowy do wczytania w ramce graficznej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="14"/>
    <source>Insert Frames</source>
    <translation>Wstaw ramki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Wstaw tabelę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Ilość kolumn:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableColumnsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Column(s)</source>
    <translation>Wstaw kolumnę(-y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="37"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Ilość kolumn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="69"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Przed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="94"/>
    <source>positions</source>
    <translation>położenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation>Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Początek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Koniec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableRowsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Row(s)</source>
    <translation>Wstaw wiersz(-e)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="37"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="69"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozycja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Przed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="94"/>
    <source>positions</source>
    <translation>położenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation>Po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Początek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Koniec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="83"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nowy skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="31"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Edytuj skrypty w JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Edycja...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="56"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nowy skrypt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="125"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć ten skrypt?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="76"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Dodaje nowy skrypt, definiuje wstępnie funkcję o tej samej nazwie. Jeśli masz zamiar użyć tego skryptu jako skryptu &quot;wykonującego się&quot; podczas otwierania dokumentu PDF, nie zmieniaj jego nazwy.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Wprowadź kod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="57"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="64"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Przywróć</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="135"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Komunikaty programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="186"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Stan: nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="170"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Zabij program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="78"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="86"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozdzielczość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="93"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatyczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="96"/>
    <source> DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="121"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation>Użyj preambuły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="360"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Stan: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="173"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="240"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="364"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="366"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Zakończono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="369"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Wykonywany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="561"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Nie wybrano obiektu!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Edytor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="128"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="137"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="129"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>Edytor dla tej ramki jest już uruchomiony!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="157"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Edytor został uruchomiony!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="138"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Wybierz edytor w preferencjach!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="174"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego do uruchomienia zewnętrznego edytora!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="160"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="218"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="239"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Uruchom zewnętrzny edytor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation>Nie udało się uruchomić edytora. Kod: %d!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="241"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Nie udało się uruchomić edytora &quot;%1&quot;!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="562"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Wstaw symbol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="711"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Warstwy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="365"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="748"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Usuń warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="738"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="366"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Czy chcesz także usunąć wszystkie obiekty na tej warstwie?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="736"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="737"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="712"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="717"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normalny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="718"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Przyciemnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="719"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Rozjaśnianie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="720"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Mnożenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="721"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="722"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Nakładanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="723"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostre światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="724"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Łagodne światło</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="725"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Różnica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="727"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="728"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Dosycenie koloru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="726"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Wyjątek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="729"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Barwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="730"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasycenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="731"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="732"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Jasność</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="751"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Wybiera tryb mieszania kolorów, dostępne tylko w PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="752"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Przezroczystość warstw, dostępna tylko dla PDF-1.4 i SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="746"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Dodaj nową warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="747"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Powiel aktualną warstwę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="749"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Przesuń o warstwę wyżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="750"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="753"/>
    <source>Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color.</source>
    <translation>Koloru znacznika warstwy. Każdej warstwie przyporządkowany jest kolor, który zostanie wyświetlony na obszarze roboczym, jeśli zostaną włączone znaczniki warstw. Dwuklik, aby zmienić kolor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="754"/>
    <source>Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display.</source>
    <translation>Włącz widoczność warstwy. Brak zakreślenia oznacza wyłączenie wyświetlania warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="755"/>
    <source>Print Layer. Uncheck to disable printing.</source>
    <translation>Drukuj warstwę. Brak zakreślenia oznacza wyłączenie drukowania. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="756"/>
    <source>Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked.</source>
    <translation>Zabezpiecz lub odbezpiecz warstwę. Brak zakreślenia oznacza odbezpieczenie warstwy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="757"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled.</source>
    <translation>Spraw, by tekst w niższych warstwach opływał wokół obiektów. Włączenie tego wymusza na tekście w dolnych warstwach opływanie wokół obiektów warstwy, dla której ta opcja została włączona.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="758"/>
    <source>Outline Mode. Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation>Tryb szkieletowy. Przełącza on wyświetlanie obiektów na tryb szkieletowy w celu przyśpieszenia wyświetlania skomplikowanych obiektów.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="759"/>
    <source>Select Objects on Layer. Check to enable selecting.</source>
    <translation>Zaznacz obiekty na warstwie. Zakreślenie oznacza włączenie zaznaczania.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="760"/>
    <source>Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name.</source>
    <translation>Nazwa warstwy. Dwuklik na nazwie warstwy, aby zmienić nazwę.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Soczewka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Ustawienia soczewki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Dodaj nową soczewkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Dodaj soczewkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Usuń zaznaczoną soczewkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Usuń soczewkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Przybliżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddalenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Pozycja soczewki w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Pozycja soczewki w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Wybrana soczewka działa jak szkło powiększające</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>&amp;Szkło powiększające</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Wybrana soczewka działa jak rybie oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>Soczewka &amp;rybie oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>&amp;Promień:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Promień soczewki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation>&amp;Siła:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation>Siła soczewki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Efekty soczewek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Efekty soczewki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation>Zastosuj efekty soczewek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="243"/>
    <source>An error occurred while opening file or file is damaged</source>
    <translation>Nastąpił błąd podczas otwierania pliku albo plik jest uszkodzony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="248"/>
    <source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation>Wystąpił błąd przy przetwarzaniu pliku w wierszu %1, kolumna %2:
%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="134"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="189"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Nie znaleziono wtyczki wczytywania plików</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="151"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Wybierz Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="226"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Więcej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>Plik XML:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="265"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Akapitów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Standardowy Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Przypadkowe akapity</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Ilość akapitów wybranego przykładowego tekstu, którą należy wstawić</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Lista języków, w których dostępne są przykładowe teksty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>Append to existing text</source>
    <translation>Dołącz istniejący tekst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="41"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>Na &amp;dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na &amp;górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>P&amp;o lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="147"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="148"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="229"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="31"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Wstępnie zdefiniowany układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="88"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Zastosuj zmiany marginesów do wszystkich istniejących stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="93"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Marginesy drukarki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="77"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Zastosuj ustawienia do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Wszystkich stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="84"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Wszystkich stron wzorcowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="89"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Zastosuj ustawienia marginesu do wszystkich stron wzorcowych dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="98"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Linie marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="116"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Na górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="121"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Na dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="133"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od górnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="134"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od dolnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od lewej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od prawej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Spady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="234"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="235"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Na zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="239"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Po lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="240"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Po prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="95"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation>Importuj marginesy dla wybranej strony z ustawień dostępnych drukarek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony. Jeśli wybrałeś strony widzące się, układ składanki na 3 lub 4, obszar marginesu może być użyty to osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="150"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony. Jeśli zostały wybrane strony widzące się, układ składanki na 3 lub 4, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="137"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation>Upewnij się, że wszystkie spady mają tę samą wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="151"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation>Upewnij się, że wszystkie marginesy mają tę samą wartość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Item</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.cpp" line="19"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation>Oznacz do obiektu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2ItemDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="49"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etykieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="59"/>
    <source>Item:</source>
    <translation>Obiekt:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Mark</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="16"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation>Kotwice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="75"/>
    <source>Mark to Mark</source>
    <translation>Oznacz do znacznika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="41"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation>Oznacz do obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="53"/>
    <source>Note mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2MarkDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="54"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etykieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="67"/>
    <source>Select marker:</source>
    <translation>Wybierz pisaka:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.cpp" line="7"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation>Znacznik kotwicy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchorDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="50"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etykieta:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNote</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.cpp" line="13"/>
    <source>Insert Foot/Endnote</source>
    <translation>Wstaw przypis dolny/końcowy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNoteDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="71"/>
    <source>Notes Style:</source>
    <translation>Styl notatek:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="11"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="58"/>
    <source>New Mark</source>
    <translation>Nowy znacznik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="34"/>
    <source>Edit variable text</source>
    <translation>Edycja tekstu zmiennego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="22"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="35"/>
    <source>Mark with Variable Text</source>
    <translation>Znacznik ze zmiennym tekstem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="18"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label. To create new Mark select &quot;New Mark&quot; in drop list and input new label.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="31"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableTextDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="32"/>
    <source>Add new Mark for Variable Text</source>
    <translation>Dodaj nowy znacznik do zmiennego tekstu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="52"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etykieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="63"/>
    <source>Text to insert:</source>
    <translation>Tekst do wstawienia:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarksManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="53"/>
    <source>Update All Marks</source>
    <translation>Aktualizacja wszystkich znaczników</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="64"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edycja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="69"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="101"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation>Kotwice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="102"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation>Tekst zmienny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="103"/>
    <source>Marks to Items</source>
    <translation>Oznacz do obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="104"/>
    <source>Marks to Anchors</source>
    <translation>Znaczniki do kotwic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="105"/>
    <source>Notes marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="26"/>
    <source>Marks Manager</source>
    <translation>Zarządzanie znacznikami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="149"/>
    <source>Double click to find mark in text</source>
    <translation>Podwójnie kliknij, aby znaleźć znacznik w tekście</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="151"/>
    <source>Edit selected mark</source>
    <translation>Edycja zaznaczonego znacznika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="150"/>
    <source>Update all reference texts for all marks</source>
    <translation>Aktualizuj wszystkie teksty odniesienia dla wszystkich znaczników</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="32"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="49"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="66"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="83"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="100"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Długość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="117"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="134"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="151"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="168"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Jednostka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="14"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importuj stronę(-y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Import Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Utwórz stronę(-y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="197"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importuj stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importuj stronę(-y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="88"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Wybierz...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
    <translation>Wstaw rozdzieloną przecinkami listę wartości, gdzie wartość może być znakiem * oznaczającym wszystkie strony, np. 1-5 dla zakresu stron lub pojedynczym numerem strony.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="57"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="67"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="14"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation>Zniekształcenie siatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="40"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation>Przeciągnij czerwone uchwyty za pomocą myszy, aby zniekształcić siatkę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Powiększ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="64"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Pomniejsz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="95"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation>Resetuje wybrane uchwyty do ich pierwotnego położenia.
Jeśli nie zostanie wybrany uchwyt wszystkie uchwyty zostaną zresetowane.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="99"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Wyzeruj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="72"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation>Zniekształcenie siatki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="76"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="102"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation>Zniekształcenie siatki wielokątów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="27"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Brakująca czcionka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="35"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Czcionka %1 nie jest zainstalowana.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="40"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Użyj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="46"/>
    <source>instead</source>
    <translation>zamiast</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Narzędzia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="167"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Właściwości...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="165"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="166"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Szerokość:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Przenieś strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiuj stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="94"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Przenieś stronę(-y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Przenieś stronę(-y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Przed stroną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="79"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po stronie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="80"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Na końcu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="54"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="66"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="83"/>
    <source>Swap with Page</source>
    <translation>Zamień ze stroną</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="14"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Postęp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="37"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Całkowity postęp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="67"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation>%v z %m</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="176"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="74"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>O&amp;dstęp poziomy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>Od&amp;stęp pionowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="23"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Wielokrotne powielanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="66"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>I&amp;lość kopii</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Ilość kopii:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>Prz&amp;esuń utworzone obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="100"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="166"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>&amp;Utwórz odstęp między obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="156"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Obrót:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="205"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>Ilość &amp;wierszy i łamów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="291"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Odstęp pionowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="281"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Odstęp poziomy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="239"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Ilość wierszy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="213"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Ilość łamów:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="327"/>
    <source>By &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="335"/>
    <source>&amp;Following Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="345"/>
    <source>Following &amp;Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="355"/>
    <source>Following &amp;Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="365"/>
    <source>Ran&amp;ge of Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="390"/>
    <source>&amp;Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="434"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Moja &amp;wtyczka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - moja wtyczka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="25"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Wtyczka działa!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDocDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="683"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="691"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="119"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Nowy dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="122"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation>Nowy z &amp;szablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="124"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Otwórz &amp;istniejący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Otwórz &amp;ostatni dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="138"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Nie wyświetlaj więcej tego okna dialogowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="152"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Rozmiar strony dokumentu, albo standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="153"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientacja stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="154"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="155"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="156"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Początkowa ilość stron dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="157"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="158"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Utwórz automatycznie ramki tekstowe, kiedy będą dodawane nowe strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="159"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Ilość łamów w automatycznie tworzonych ramkach tekstowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="160"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy automatycznie tworzonymi łamami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Układ dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="233"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="236"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="237"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="249"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="256"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Domyślna &amp;jednostka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="266"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Linie marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="282"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="287"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Ilość stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="297"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="310"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>A&amp;utomatyczne ramki tekstowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="313"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Ł&amp;amy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="322"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Odstęp &amp;między łamami:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Wyświetl ustawienia dokumentu po jego utworzeniu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="383"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="685"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation>Nowy z szablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="687"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation>Otwórz istniejący dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="689"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation>Otwórz ostatni dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="77"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Wstępnie zdefiniowany układ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="47"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Po lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="67"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Po prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="84"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Na górze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="37"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Na dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="134"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Marginesy drukarki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="71"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy górną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="72"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy dolną linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Wewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>P&amp;o lewej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="328"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Na &amp;zewnątrz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="328"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Po &amp;prawej:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="75"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation>Upewnij się, że wszystkie marginesy mają tę samą wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="73"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy lewą linią pomocniczą marginesu a krawędzią strony. Jeśli wybrałeś strony widzące się, obszar marginesu może być użyty do osiągnięcia prawidłowych marginesów dla zszycia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="74"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Ostęp pomiędzy linią pomocniczą prawego marginesu i krawędzią strony. Jeśli zostały wybrane strony widzące się, układ składanki na 3 lub 4, to margines ten może zostać użyty dla osiągnięcia prawidłowego marginesu dla zszycia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="83"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation>Upewnij się, że wszystkie spady mają tę samą wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="85"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation>Importuj marginesy dla wybranej strony z ustawień dostępnych drukarek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od górnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od dolnej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="81"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od lewej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Wielkość spadu mierzona od prawej krawędzi fizycznej strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1100"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1117"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Przenieś węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1118"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Przenieś punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1119"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Dodaj węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Usuń węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1123"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1124"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Wyzeruj ten punkt kontrolny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1103"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>Współrzędne &amp;bezwzględne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1106"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1107"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1108"/>
    <source>Hide Nodes</source>
    <translation>Ukryj węzły</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1109"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Edytuj linię &amp;konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1110"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Wyzeruj kontur obiektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1121"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Przenieś punkty kontrolne niezależnie od siebie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1122"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Przenieś punkty kontrolne symetrycznie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1125"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otwiera wielokąt lub przecina krzywą Beziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1126"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zamknij tę krzywą Béziera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1127"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Odbij ścieżkę w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1128"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Odbij ścieżkę w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1130"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1131"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie do góry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Przemieszczenie w pionie na dół</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1134"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Obraca ścieżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zwiększ rozmiar ścieżki o pokazaną wartość w %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kąt obrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Włącz tryb edycji linii konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Wyzeruj linię konturu do oryginalnego kształtu ramki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1129"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1101"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość w %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zwiększ rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% do którego należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Wartość, do której należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1111"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation>Zrównaj kontur ze ścieżką odcięcia obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Wyzeruj linię konturu do ścieżki odcięcia obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="246"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1104"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>do obszaru roboczego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="248"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1105"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1112"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation>Zrównaj figurę ze ścieżką odcięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Zrównaj figurę ze ścieżką odcięcia obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="308"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="312"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1114"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1115"/>
    <source>Reset all edits</source>
    <translation>Wyzeruj wszystkie edycje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
    <translation>Jeśli zakreślisz tę opcję, zostaną użyte współrzędne odnoszące się do strony, w innym przypadku współrzędne odnoszą się do obiektu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NotesStylesEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="20"/>
    <source>Notes Styles Editor</source>
    <translation>Edytor stylów notatek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="52"/>
    <source>Add New Style</source>
    <translation>Dodaj nowy styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="63"/>
    <source>New Style Name</source>
    <translation>Nazwa nowego stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="79"/>
    <source>Footnotes</source>
    <translation>Przypisy dolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="92"/>
    <source>Endnotes</source>
    <translation>Przypisy końcowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="99"/>
    <source>Numbering</source>
    <translation>Numerowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="116"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Zakres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="133"/>
    <source>Start Number</source>
    <translation>Liczba początkowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="150"/>
    <source>Prefix</source>
    <translation>Przedrostek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="160"/>
    <source>Suffix</source>
    <translation>Przyrostek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="177"/>
    <source>Superscript in text</source>
    <translation>Indeks górny w tekście</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="191"/>
    <source>Superscript in notes</source>
    <translation>Indeks górny w notatce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="201"/>
    <source>Mark Character Style</source>
    <translation>Styl znaku znacznika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="221"/>
    <source>Note Paragraph Style</source>
    <translation>Styl akapitu notatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="245"/>
    <source>Auto Height</source>
    <translation>Automatyczna wysokość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="259"/>
    <source>Auto Width</source>
    <translation>Szerokość automatyczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="273"/>
    <source>Auto Welding</source>
    <translation>Automatyczne spajanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="287"/>
    <source>Remove if empty</source>
    <translation>Usuń, jeśli pusty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="304"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="252"/>
    <source>Apply</source>
    <translation>Zastosuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="317"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="330"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="250"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="403"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="406"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="94"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="95"/>
    <source>Story</source>
    <translation>Historia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="66"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="67"/>
    <source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation>Okno dialogowe znajduje się w trybie dodawania nowego stylu notatki. Po kliknięciu na przycisk Anuluj okno przełączy się w normalny tryb edycji stylu notatek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="392"/>
    <source>Add Style</source>
    <translation>Dodaj styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="159"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="234"/>
    <source>default</source>
    <translation>domyślny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="204"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="364"/>
    <source>Warning! Deleting Notes Style</source>
    <translation>Uwaga! Usuwanie stylu notatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="365"/>
    <source>You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted.</source>
    <translation>Zamierzasz usunąć styl notatek %1. Wszystkie notatki i znaczniki używające tego stylu również zostaną usunięte.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="397"/>
    <source>Cancel Adding</source>
    <translation>Anuluj dodawanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="398"/>
    <source>Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation>Edytor stylu notatek znajduje się w trybie dodawania nowego stylu notatki. Po kliknięciu na przycisk Anuluj edytor przełączy się w normalny tryb edycji stylu notatek.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="413"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Ten dokument nie wydaje się być plikiem OpenOffice Draw.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="634"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupa%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importuje pliki OpenOffice.org Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje większość plików Rysunku OpenOffice.org do bieżącego dokumentu,
przekształcając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="206"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Ten plik zawiera nieobsługiwane elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="204"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Nie można zaimportować tego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation>Właściwości 3W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="127"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation>Wczytaj model...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="137"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation>Wyczyść model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="149"/>
    <source>Views</source>
    <translation>Widoki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="157"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="176"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="196"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Pełny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="201"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation>Stały szkielet projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="206"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation>Przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="211"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation>Przezroczysty szkielet projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="231"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation>Szkielet projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="236"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation>Cieniowany szkielet projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="241"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation>Ukryty szkielet projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="246"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation>Wierzchołki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="251"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation>Cieniowane wierzchołki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="256"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation>Ilustracja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="261"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation>Pełny obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="266"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation>Cieniowana ilustracja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="279"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Kolor linii:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="314"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation>Kolor główny:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="349"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Krycie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="359"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="188"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation>Styl renderowany:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="216"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation>Ramka ograniczająca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="221"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation>Przezroczysta ramka ograniczająca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="226"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation>Zarys przezroczystej ramki ograniczającej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="380"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation>Oświetlenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="391"/>
    <source>None</source>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="396"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation>Lampka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="401"/>
    <source>White</source>
    <translation>Białe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="406"/>
    <source>Day</source>
    <translation>Dzienne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="411"/>
    <source>Night</source>
    <translation>Nocne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="416"/>
    <source>Hard</source>
    <translation>Ostre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="421"/>
    <source>Primary</source>
    <translation>Główny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="426"/>
    <source>Blue</source>
    <translation>Niebieskie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="431"/>
    <source>Red</source>
    <translation>Czerwone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="436"/>
    <source>Cube</source>
    <translation>Sześcian</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="441"/>
    <source>CAD</source>
    <translation>CAD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="446"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation>Szata graficzna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="457"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation>Pole widzenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="469"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="497"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation>Dodaj widok...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="507"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation>Usuń widok</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="173"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Domyślna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation>Dodaj nowy widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>New View</source>
    <translation>Nowy widok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="576"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation>Importuj model 3W</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="151"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="154"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="339"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1494"/>
    <source>Element</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="687"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.&lt;br/&gt;Proszę wybrać inną.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1280"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Strona </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1374"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Wolne obiekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1493"/>
    <source>Outline</source>
    <translation>Struktura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="456"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1495"/>
    <source>Filter:</source>
    <translation>Filtr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="570"/>
    <source>Active</source>
    <translation>Aktywne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="578"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Widoczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="586"/>
    <source>Printing</source>
    <translation>Drukowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="594"/>
    <source>Locked</source>
    <translation>Zabezpieczona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1213"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1309"/>
    <source>Layer: &quot;</source>
    <translation>Warstwa: &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1139"/>
    <source>Inline Frame</source>
    <translation>Ramka wbudowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="454"/>
    <source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline</source>
    <translation>Wpisz słowo kluczowe lub wyrażenie regularne, aby przeszukać strukturę dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="96"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
    <source>Linewidth:</source>
    <translation>Grubość linii:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
    <source>Layer is:</source>
    <translation>Warstwa jest:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="325"/>
    <source>active</source>
    <translation>aktywna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="327"/>
    <source>visible</source>
    <translation>widoczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="329"/>
    <source>invisible</source>
    <translation>niewidoczna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="331"/>
    <source>printing</source>
    <translation>drukowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="333"/>
    <source>non printing</source>
    <translation>niedrukowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="335"/>
    <source>locked</source>
    <translation>zabezpieczona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="429"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Wsp. X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="434"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Wsp. Y:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="14"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="82"/>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Skalowanie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="92"/>
    <source>Resize the scale of the page</source>
    <translation>Zmienia skalę strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
    <source>50%</source>
    <translation type="unfinished">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
    <source>100%</source>
    <translation type="unfinished">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
    <source>150%</source>
    <translation type="unfinished">150%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
    <source>200%</source>
    <translation type="unfinished">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="121"/>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation>Dopasuj do wysokości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="126"/>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation>Dopasuj do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="173"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="183"/>
    <source>Export...</source>
    <translation>Eksport...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreview_PDF</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="35"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Rozdzielczość podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="48"/>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Monitor / Internet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="53"/>
    <source>Printer</source>
    <translation>Drukarka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="58"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="66"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontally</source>
    <translation>Odbij stronę(-y) w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="73"/>
    <source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="80"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation>Przycinaj do marginesów drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="87"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Włącza przekształcenie kolorów dodatkowych na kolory kompozytowe. Jeśli nie planujesz druku kolorów dodatkowych w drukarni, najlepiej zostawić tę opcję włączoną.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="90"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation>Przekształć kolory dodatkowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="100"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation>Ustawienia widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="106"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Umożliwia ładniejszy widok czcionek Type 1, TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="109"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Włącz wy&amp;gładzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="116"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
    <translation>Wyświetla przezroczystość i przezroczyste obiekty zawarte w dokumencie. Wymaga Ghostscriptu w wersji 7.07 lub późniejszej.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="119"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="126"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Włącza podgląd druku z zastosowaniem symulacji generycznych barw CMYK zamiast kolorów RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="129"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="158"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation>Wyświetlaj pokrycie farbą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="170"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation>Próg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="45"/>
    <source>PDF Output Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="67"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Nazwa wydzielenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="79"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyjan (C)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="87"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Madżenta (M)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="95"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Żółty (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="103"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Czarny (K)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="128"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreview_PS</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="35"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Rozdzielczość podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="48"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Kolor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="53"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odcienie szarości</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="61"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontally</source>
    <translation>Odbij stronę(-y) w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="68"/>
    <source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="75"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation>Przycinaj do marginesów drukarki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="82"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Włącza przekształcenie kolorów dodatkowych na kolory kompozytowe. Jeśli nie planujesz druku kolorów dodatkowych w drukarni, najlepiej zostawić tę opcję włączoną.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="85"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation>Przekształć kolory dodatkowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="92"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR ma największy wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych 
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="95"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="105"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation>Ustawienia widoku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="111"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Umożliwia ładniejszy widok czcionek Type 1, TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="114"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Włącz wy&amp;gładzanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="121"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
    <translation>Wyświetla przezroczystość i przezroczyste obiekty zawarte w dokumencie. Wymaga Ghostscriptu w wersji 7.07 lub późniejszej.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="124"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Wyświetlaj &amp;przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="131"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Włącza podgląd druku z zastosowaniem symulacji generycznych barw CMYK zamiast kolorów RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="134"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Wyświetlaj CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="163"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation>Wyświetlaj pokrycie farbą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="175"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation>Próg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="49"/>
    <source>PostScript Output Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="75"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Nazwa wydzielenia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="87"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyjan (C)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="95"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Madżenta (M)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="103"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Żółty (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="111"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Czarny (K)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="136"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="185"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Zapisz jako PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="68"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>Plik &amp;wyjściowy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="102"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Z&amp;mień...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="105"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>Eksport&amp;uj każdą stronę do innego pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="108"/>
    <source>Open PDF after Export</source>
    <translation>Otwórz PDF po eksporcie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="132"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Opcja ta włącza drukowanie pojedynczych plików PDF dla każdej strony dokumentu. Numery stron zostaną dodane automatycznie. Opcja ta jest przydatna dla impozycji w profesjonalnym druku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="186"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 nie istnieje i zostanie utworzony, kontynuować?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="205"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Nie można utworzyć katalogu:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Zapisz jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="133"/>
    <source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination</source>
    <translation>Otwórz wyeksportowany plik PDF poprzez przeglądarkę PDF ustawioną w preferencjach Narzędzi zewnętrznych, gdy nie jest eksportowany do miejsca przeznaczenia eksportu wielu plików.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="134"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab</source>
    <translation>Przycisk &quot;Zapisz&quot; będzie niedostępny, jeśli eksportujesz do PDF/X i nie został podany wymagany ciąg znaków w karcie &quot;PDF/X&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="174"/>
    <source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
    <translation>Zakres stron do wyeksportowania jest nieprawidłowy.
Prosimy o jego sprawdzenie i ponowne spróbowanie.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="563"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Zapisywanie PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Eksportowanie stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksportowanie stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Eksportowanie obiektów na bieżącej stronie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="617"/>
    <source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
    <translation>Zbudowana wersja Qt nie zawiera kodeków tekstu &quot;UTF-16&quot; i &quot;ISO-10646-UCS-2&quot;, w związku z czym wyeksportowanie pliku pdf jest niemożliwe.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3596"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3606"/>
    <source>Date:</source>
    <translation>Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10399"/>
    <source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
    <translation>Nie udało się osadzić pliku PDF: %1.
Prosimy wyłączyć eksperymentalne osadzanie PDF i PS i spróbować ponownie.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11560"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Nie udało się wczytać obrazu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11565"/>
    <source>Failed to write an image : %1</source>
    <translation>Nie udało się zapisać obrazu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11570"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Nie udało się wczytać maski obrazu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11575"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Za mało pamięci, aby przetworzyć obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11555"/>
    <source>A write error occurred, please check available disk space</source>
    <translation>Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>Narzędzia PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Przetwarzanie stron wzorcowych:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksport stron:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1579"/>
    <source>Failed to write data for an image</source>
    <translation>Nie udało się zapisać danych obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="528"/>
    <source>Failed to open file for writing : %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1584"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Nie udało się wczytać obrazu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1589"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Nie udało się wczytać maski obrazu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1594"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Za mało pamięci do przekształcenia obrazu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="462"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="466"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="470"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="474"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="478"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia łamana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="482"/>
    <source>PathText</source>
    <translation>Tekst na ścieżce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="486"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7429"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="490"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Grupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="494"/>
    <source>RegularPolygon</source>
    <translation>Wielokąt regularny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="498"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Łuk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="502"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spirala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="506"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabela</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Odnosi się do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jest rodzicem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jest dzieckiem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Brak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Typ logiczny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Liczba całkowita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Liczba rzeczywista</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>String</source>
    <translation>Łańcuch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="74"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="81"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="84"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="94"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="101"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>W&amp;yczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="104"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="127"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="143"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="36"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="41"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Rodzaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="46"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Wartość</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="51"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="56"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Powiązanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="61"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Powiązany z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="14"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atrybuty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_ImageFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="381"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="487"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="110"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="397"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="493"/>
    <source>Embedded Image</source>
    <translation>Osadzony obraz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="428"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="495"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="521"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="523"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Plik: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="496"/>
    <source>Original PPI:</source>
    <translation>Oryginalne DPI: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="407"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
    <source>Actual PPI:</source>
    <translation>Rzeczywiste DPI: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="498"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Przestrzeń barw:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="119"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="417"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="501"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="126"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="508"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
    <source>Pages:</source>
    <translation>Strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="432"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="519"/>
    <source>Embedded Image missing</source>
    <translation>Brak osadzonego obrazu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="436"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="523"/>
    <source>missing</source>
    <translation>brakujący</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="526"/>
    <source>No Image Loaded</source>
    <translation>Obraz nie został wczytany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="434"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="521"/>
    <source>missing or corrupt</source>
    <translation>brakujący lub uszkodzony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_LatexFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="438"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="601"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="212"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="230"/>
    <source>Running the external application failed!</source>
    <translation>Nie udało się uruchomić zewnętrznej aplikacji!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="271"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
    <translation>Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego, aby uruchomić aplikację!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="445"/>
    <source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Nie udało się uruchomić aplikacji &quot;%1&quot;!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="606"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Wykonywany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="439"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
    <translation>Aplikacja &quot;%1&quot; zakończyła działanie!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="595"/>
    <source>Application</source>
    <translation>Aplikacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="596"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="598"/>
    <source>State</source>
    <translation>Stan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="603"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Zakończono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="47"/>
    <source>Render</source>
    <translation>Render</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="213"/>
    <source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
    <translation>Zazwyczaj jest to problem z Twoim materiałem wejściowym. Proszę sprawdzić plik wygenerowany przez program.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="215"/>
    <source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
    <translation>Czy chcesz otworzyć edytor, aby naprawić problem?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="285"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="289"/>
    <source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
    <translation>Brak ścieżki do programu w pliku konfiguracyjnym!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="434"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
    <translation>Uruchamianie aplikacji &quot;%1&quot; nie powiodło się! Proszę sprawdzić ścieżkę:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="594"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Ramka renderowana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="256"/>
    <source>No configuration defined to run the application!</source>
    <translation>Konfiguracja umożliwająca uruchomienie aplikacji nie została określona!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="452"/>
    <source>No application defined</source>
    <translation>Nie określono aplikacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="141"/>
    <source>Rendering...</source>
    <translation>Renderowanie...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="152"/>
    <source>Render Error</source>
    <translation>Błąd przetwarzania</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_NoteFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="56"/>
    <source>Endnote frame </source>
    <translation>Ramka przypisu końcowego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="56"/>
    <source>Footnote frame </source>
    <translation>Ramka przypisu dolnego</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="148"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_OSGFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
    <source>OSG</source>
    <translation>OpenSceneGraph</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Domyślna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
    <source>3D Model</source>
    <translation>Model 3W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Plik: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_PathText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="371"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Akapitów: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="379"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Wierszy: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="385"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Słów: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="393"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaków: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_TextFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4993"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Tekst dowiązany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4995"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Ramka tekstowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4999"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Akapitów: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5007"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Wierszy: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5013"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Słów: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5021"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaków: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="296"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="227"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Układ dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="303"/>
    <source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
    <translation>Położenie na płótnie gdzie jest umieszczona pierwsza strona dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="298"/>
    <source>Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads.</source>
    <translation>Numery stron wyświetlane na płótnie strona-w-stronę. Często wykorzystywane w celu umożliwienia umieszczania obiektów na rozłożonych stronach.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="203"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="238"/>
    <source>Manage Masterpages</source>
    <translation>Zarządzanie stronami wzorcowymi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="240"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Rozmieść strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="140"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Edycja stron wzorcowych</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="141"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Powiela wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="142"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Usuń wybraną stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="143"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Dodaj nową stronę wzorcową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="144"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importuj strony wzorcowe z innego dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="175"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Ta strona wzorcowa jest używana w dokumencie przynajmniej raz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="179"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć stronę wzorcową &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="212"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nazwa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="111"/>
    <source>&lt;&lt;&lt; Return to Normal Page Mode</source>
    <translation>&lt;&lt;&lt; Powrót do trybu normalnej strony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_Pages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="96"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Ta strona wzorcowa jest używana w dokumencie przynajmniej raz.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="100"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć tę stronę wzorcową?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="164"/>
    <source>Delete Page?</source>
    <translation>Usunąć stronę?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="165"/>
    <source>Are you sure you want to delete this page?</source>
    <translation>Czy na pewno usunąć tę stronę?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_PagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="14"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Rozmieść strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="57"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Dostępne strony wzorcowe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="64"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Lista stron wzorcowych w dokumencie. Nazwy stron wzorcowych mogą być przeciągnięte na poniższe widoki strony, aby zastosować strony wzorcowe, lub na pustą przestrzeń między stronami, aby utworzyć nowe strony.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="96"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Strony dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Lista normalnych stron dokumentu, przedstawiona w układzie dokumentu. Strony mogą być przeciągane, aby je zmienić lub usunąć.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="139"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Układ dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="158"/>
    <source>&lt;qt&gt;Drag pages or master pages onto the trash to delete them&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Przeciągnij strony lub strony wzorcowe nad kosz na śmieci, aby je usunąć&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePropertiesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Zarządzaj właściwościami strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Format strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Rozmiar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="65"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Or&amp;ientacja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="68"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="69"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Pejzaż</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Sz&amp;erokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Wysokość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="88"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Przenieś obiekty należące do strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="94"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Rodzaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="115"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Linie marginesów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Inne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Strona wzorcowa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="176"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size</source>
    <translation>Rozmiar wstawianych stron, albo standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Orientacja wstawianej strony (stron)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="178"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Szerokość wstawianej strony (stron)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Wysokość wstawianej strony (stron)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="180"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation>Podczas wstawiania nowej strony pomiędzy inne, przenieś obiekty z ich bieżącymi stronami. Jest to działanie domyślne.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="222"/>
    <source>Go to the first page</source>
    <translation>Przejdź do pierwszej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="223"/>
    <source>Go to the previous page</source>
    <translation>Przejdź do poprzedniej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="224"/>
    <source>Go to the next page</source>
    <translation>Przejdź do następnej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="225"/>
    <source>Go to the last page</source>
    <translation>Przejdź do ostatniej strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="226"/>
    <source>Select the current page</source>
    <translation>Wybierz bieżącą stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="227"/>
    <source> of %1</source>
    <comment>number of pages in document</comment>
    <translation> z %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagesPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="625"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="169"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="627"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="810"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="387"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Błąd przetwarzania!

Prosimy o przesłanie Twojego pliku (jeśli to możliwe) do
Projektu Wyzwolenia Dokumentów: http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathAlongPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="89"/>
    <source>Path Along Path...</source>
    <translation>Ścieżka wzdłuż ścieżki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="121"/>
    <source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
    <translation>Pochyla wielokąt wzdłuż linii łamanej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="122"/>
    <source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
    <translation>Ta wtyczka pochyla wielokąt z pomocą linii łamanej.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
    <source>Bends a Polygon along a Path.</source>
    <translation>Pochyla wielokąt wzdłuż ścieżki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Łączenie ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
    <source>Starting Point</source>
    <translation>Punkt początkowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="45"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="66"/>
    <source>End Point</source>
    <translation>Punkt końcowy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
    <source>a straight Line</source>
    <translation>zwykłą linią</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="87"/>
    <source>Points moving</source>
    <translation>Linią punktową</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Podgląd w obszarze roboczym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
    <source>Connect First Line</source>
    <translation>Połącz pierwszą linię</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>with Second Line</source>
    <translation>z drugą linią</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
    <source>by using:</source>
    <translation>stosując:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Łączenie ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
    <source>Connect 2 Polylines.</source>
    <translation>Łączy dwie linie łamane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
    <source>Connects two Paths.</source>
    <translation>Łączy dwie ścieżki.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathCutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
    <source>Cut Polygon</source>
    <translation>Wytnij wielokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
    <source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
    <translation>Wycina wielokąt według linii łamanej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
    <source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
    <translation>Linia tnąca musi przecinać wielokąt,
a oba punkty końcowe muszą znajdować się na zewnątrz wielokąta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
    <source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
    <translation>Wycina wielokąt ze ścieżką</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Path along Path</source>
    <translation>Ścieżka wzdłuż ścieżki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
    <source>Effect Type</source>
    <translation>Rodzaj efektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="42"/>
    <source>Single</source>
    <translation>Pojedynczy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="47"/>
    <source>Single, stretched</source>
    <translation>Pojedynczy, rozciągnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
    <source>Repeated</source>
    <translation>Powtórzony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="57"/>
    <source>Repeated, stretched</source>
    <translation>Powtórzony, rozciągnięty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Horizontal Offset</source>
    <translation>Przesunięcie w poziomie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="75"/>
    <source>Vertical Offset</source>
    <translation>Przesunięcie w pionie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="116"/>
    <source>Gap between Objects</source>
    <translation>Odstęp pomiędzy obiektami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Podgląd w obszarze roboczym</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
    <source>Rotate Objects by:</source>
    <translation>Obróć obiekty o:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="93"/>
    <source>0°</source>
    <translation>0°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>90°</source>
    <translation>90°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
    <source>180°</source>
    <translation>180°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>270°</source>
    <translation>270°</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
    <source>Boolean Path Operations</source>
    <translation>Operacje Boole&apos;a na ścieżkach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
    <source>=</source>
    <translation>=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
    <source>Operation</source>
    <translation>Operacja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="379"/>
    <source>Swap Shapes</source>
    <translation>Zamień figury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
    <source>Unites the shapes</source>
    <translation>Scala figury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="333"/>
    <source>Intersection of the shapes</source>
    <translation>Przecięcie figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="346"/>
    <source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
    <translation>Wynikiem jest obszar, w którym te dwa kształty się nie przecinają</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="359"/>
    <source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
    <translation>Rozerwanie.
Wynik połączenia &quot;Przecięcia&quot; i &quot;Wykluczenia&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="441"/>
    <source>Custom Colors</source>
    <translation>Kolory użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
    <source>Stroke:</source>
    <translation>Obrys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="479"/>
    <source>Fill:</source>
    <translation>Wypełnienie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
    <source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
    <translation>Zachowaj kopię oryginalnego obiektu po zastosowaniu operacji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
    <source>Keep</source>
    <translation>Zachowaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="320"/>
    <source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
    <translation>Odejmuje drugą figurę od pierwszej figury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="376"/>
    <source>Exchange the Source Shapes</source>
    <translation>Zamień figury źródłowe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="415"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
    <translation>Uzyskany kształt wykorzystuje kolor pierwszego źródła kształtu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
    <source>First Shape</source>
    <translation>Pierwsza figura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="428"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
    <translation>Uzyskany kształt wykorzystuje kolor drugiego źródła kształtu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="431"/>
    <source>Second Shape</source>
    <translation>Druga figura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="438"/>
    <source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
    <translation>Uzyskany kształt wykorzystuje kolory wskazane poniżej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="469"/>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Kolor obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="489"/>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Kolor Wypełnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="409"/>
    <source>Result Takes Color from:</source>
    <translation>Wynik przyjmuje kolor z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
    <source>First source shape</source>
    <translation>Pierwsza figura źródłowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
    <source>Second source shape</source>
    <translation>Druga figura źródłowa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
    <source>The resulting shape</source>
    <translation>Figura wynikowa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Result gets Color of:</source>
    <translation>Wynik przyjmuje kolor z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Intersection gets Color of:</source>
    <translation>Przecięcie przyjmuje kolor z:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
    <source>Path Operations...</source>
    <translation>Operacje na ścieżkach...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
    <source>Path Operations</source>
    <translation>Operacje na ścieżkach</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
    <source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
    <translation>Zastosuj fantazyjne operacje Boole&apos;a na ścieżkach.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathStrokerPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
    <source>Create Path from Stroke</source>
    <translation>Utwórz ścieżkę z obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Narzędzia ścieżek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
    <source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
    <translation>Przekształca obrys ścieżki na wypełnioną ścieżkę.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PatternPropsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="173"/>
    <source>Pattern Properties</source>
    <translation>Właściwości deseniu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="174"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="175"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="176"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Przesunięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Skalowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Skala X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="184"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Skala Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Obrót</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Skewing</source>
    <translation>Odchylenie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Spacing</source>
    <translation>Odstępy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Wartość:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="194"/>
    <source>X-Skew:</source>
    <translation>Odchylenie X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Y-Skew:</source>
    <translation>Odchylenie Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kąt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="197"/>
    <source>Flip:</source>
    <translation>Przerzut:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PctPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="144"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importowanie: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="147"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="450"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tworzenie obiektów</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PdfImportOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="14"/>
    <source>PDF-Import</source>
    <translation>Importowanie PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="43"/>
    <source>Importing File:</source>
    <translation>Importowanie pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="75"/>
    <source>Page Range</source>
    <translation>Zakres stron</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="81"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Wszystkie strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="93"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Pojedyncza strona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="109"/>
    <source>Choose Pages</source>
    <translation>Wybierz strony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="149"/>
    <source>Crop to:</source>
    <translation>Kadruj do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="159"/>
    <source>Media Box</source>
    <translation>Pole mediów</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="164"/>
    <source>Bleed Box</source>
    <translation>Pole spadu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="169"/>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Pole przycięcia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="174"/>
    <source>Crop Box</source>
    <translation>Pole kadrowania</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="179"/>
    <source>Art Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="196"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="205"/>
    <source>Import Text As Vectors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="215"/>
    <source>Import Text As Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="222"/>
    <source>Note: importing text as text may significantly alter PDF visual aspect</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.cpp" line="54"/>
    <source>The range of pages to impor