Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="sl_SI">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple

Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.

Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)

Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.

Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)

Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.

Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string

Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.

Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string

Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool

Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:

velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.

robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.

postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE

številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.

merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.

zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).

številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.

Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.

primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.

Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)

Odpre dokument &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
za shranjevanje.

Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)

Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
relativna pot).

Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool

Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)

Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.

Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)

Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
konstant UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)

Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
trenutni dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)

Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()

Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">masterPageNames()

Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">editMasterPage(imeStrani)

Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="obsolete">createMasterPage(imeStrani)

Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
za urejanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(imeStrani)

Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)

Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)

Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)

Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
za cel nabor možnosti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string

Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])

Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])

Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([št]) -&gt; string

Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
izbrani predmet itn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Vrne število izbranih predmetov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;ime&quot;)

Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)

Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
trenutno izbrani predmeti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)

Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])

Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.

Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
če je zaklenjen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)

Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])

Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)

Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
plast ni vidna.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)

Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.

Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int

Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float

Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,

Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;plast&quot;)

Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.

Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(plast)

Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()

Premakne trenutni izbor v ospredje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToBack()

Premakne trenutni izbor v ozadje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.

Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.

Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;ime&quot;])

Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
trenutno izbrani element.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
vrne True, če je izbran kak predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])

Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])

Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.

Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Ponovno izriše vse strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; integer

Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)

Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(št)

Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
številka strani.

Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Vrne število strani dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; seznam

Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(seznam)

Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.

Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Glejte getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Glejte setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])

Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])

Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])

Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])

Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])

Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])

Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])

Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])

Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.

Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])

Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])

Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.

Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;ime&quot;])

Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.

Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])

Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)

Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(maks)

Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
Glejte tudi progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="obsolete">zoomDocument(double)

Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)

Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran

Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string

Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.

Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])

Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)

Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])

Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.

Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)

&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool

Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:

velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.

robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.

postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE

številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.

merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.

zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).

številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.

Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.

primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool

Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:

velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.

robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.

postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE

številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.

merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.

zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).

številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.

Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.

primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran

Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple

Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.

Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)

Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.

Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)

Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.

Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string

Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.

Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.

Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)

Odpre dokument &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
za shranjevanje.

Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)

Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
relativna pot).

Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)

Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.

Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)

Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
konstant UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)

Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
trenutni dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)

Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)

Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)

Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)

Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
za cel nabor možnosti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])

Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])

Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([št]) -&gt; string

Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
izbrani predmet itn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Vrne število izbranih predmetov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;ime&quot;)

Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)

Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
trenutno izbrani predmeti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)

Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])

Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.

Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
če je zaklenjen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)

Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])

Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)

Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
plast ni vidna.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;plast&quot;)

Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.

Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(plast)

Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.

Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;ime&quot;])

Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
trenutno izbrani element.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
vrne True, če je izbran kak predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])

Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Ponovno izriše vse strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)

Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.

Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(št)

Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
številka strani.

Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Vrne število strani dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; seznam

Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(seznam)

Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.

Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Glejte getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Glejte setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])

Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])

Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])

Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.

Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])

Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])

Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.

Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;ime&quot;])

Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])

Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
trenutno izbrani element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(maks)

Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
Glejte tudi progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string

Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()

Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">masterPageNames()

Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="obsolete">editMasterPage(imeStrani)

Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="obsolete">createMasterPage(imeStrani)

Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
za urejanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(imeStrani)

Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="obsolete">zoomDocument(double)

Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool

Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string

Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float

Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)

Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.

Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int

Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.

Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float

Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,

Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; integer

Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])

Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])

Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])

Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])

Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer

Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])

Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)

Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG

Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()

Premakne trenutni izbor v ospredje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="obsolete">moveSelectionToBack()

Premakne trenutni izbor v ozadje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool

Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.

Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.

Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)

Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
v Scribus vključene knjižnice\n
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;O programu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Razvijalci:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Domača stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Spletna pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Dopisni seznam</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans:</source>
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch:</source>
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
podporo knjižnicam v Sckribusu
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Using GhostScript version %1</source>
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No GS version available</source>
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
%2 %3 (%4)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>ID gradnje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>March</source>
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>May</source>
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Scribus različice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Posodobitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="obsolete">Preveri stanje &amp;posodobitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation type="obsolete">O preverjanju stanja posodobitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog razvijalcev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licenca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Datoteke licence ni mogoče odpreti. Informacije o licenci preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Ime datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Različica:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Vključeno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Datum izzida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Avtorj(i):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licenca:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barve ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 točk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Senca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji v &amp;skicirko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>je &amp;opomba PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Vzorčno besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">Prilagodi &amp;oknu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sličice predogleda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Pokaži &amp;robove</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Pokaži ukazne znake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Vodila glede na stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Pripni na mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Pripni na vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Skicirka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Plasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Uredi strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Meritve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>R&amp;azporedi in poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Orodja &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Izberi predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Prostoročna črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Zasukaj predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Povečaj ali pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Povečaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Uredi vsebino okvira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Uredi besedilo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Poveži besedilne okvire</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Razveži besedilne okvire</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Izbira barve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopiraj lastnosti predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Uredi besedilo z urejevalnikom zgodbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi besedilni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi slikovni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi lik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi krivuljo bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi prostoročno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Upravljaj s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>
&amp;Deli besede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Odstrani deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Ustvari kazalo vsebine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;QT-ju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Namigi orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Pr&amp;iročnik za Scribus ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Pametno &amp;deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Neprelomen pomišljaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Neprelomen pre&amp;sledek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>&amp;Številka strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nova vrstica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Prelom okvira</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Prelom stolpca</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Zaščitena blagovna znamka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Blagovna znamka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Oznaka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pomišljaj M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Pomišljaj N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Vezaj števil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Narekovalni pomišljaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Opuščaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Ravni dvojni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Levi enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Desni enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Obratni enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Obratni dvojni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Enojen levi guillemet </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Enojen desni guillemet </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni levi guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni desni guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Nizka enojna vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Nizka dvojna vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Turned Comma</source>
    <translation type="obsolete">Dvojna obrnjena vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Levi enojni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Desni enojni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni levi CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Dvojni desni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Preklopi palete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Preklopi vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Pred&amp;ogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaSkripti ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Pretvori v glavno stran ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskadno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Tlakovano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;O vtičnikih</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Več informacij ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tiskanje omogočeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Prezrcali vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Prezrcali navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Edit Welded Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Pokaži ravnila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Oris</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Poševnica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Vmesna pika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Presledek N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Presledek M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Ozek presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Širok presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Vmesni presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Las tanek presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi pameten vezaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi nedeljiv pomišljaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi nedeljiv presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi številko strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>&amp;Slogi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Oris</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Orisi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Prilepi (&amp;absolutno)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Pokaži stolpce okvira z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Shrani kot &amp;EPS ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Latex Source...</source>
    <translation type="obsolete">Uredi kodo Latex ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="obsolete">Vzorci ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji med vzorce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Okvir ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Orodja lepljivosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Umeri na višino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Umeri na širino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Predogledni način</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Pokaži dodatek za porezavo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Pokaži indikatorje plasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Vstavi &amp;besedilni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Vstavi &amp;slikovni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;Latex Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi okvir Late&amp;x</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Vstavi &amp;tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Vstavi &amp;lik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Vstavi &amp;mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>Insert Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>Insert Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Vstavi &amp;črto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Vstavi krivuljo &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Vstavi prostoročno &amp;črto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Vstavi gumb PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Vstavi besedilno polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Vstavi potrditveno polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Vstavi kombinirano polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Vstavi seznamsko polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Vstavi besedilo opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Vstavi povezavo opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Domača stran Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Scribusova spletna dokumentacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Wiki Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Prvi koraki s Scribusom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>Presledek ničelne &amp;širine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nedeljiv presledek ničelne širine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Opuščaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Ravni dvojni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Levi enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Desni enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Dvojni levi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Dvojni desni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Obratni enojni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Obratni dvojni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Enojen levi guillemet </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Enojen desni guillemet </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dvojni levi guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dvojni desni guillemet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Nizka enojna vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Nizka dvojna vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Levi enojni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Desni enojni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Dvojni levi CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Dvojni desni CJK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Pokaži kontekstni meni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Upravljaj s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;O vtičnikih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check updates</source>
    <translation type="obsolete">Preverji stanje posodobitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Vstavi začetno zaporedje znaka Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Pridobi vektorsko datoteko ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Napredno izberi vse ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Uredi vir ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Zamenjaj barve ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Vodila glede na stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Vstavi &amp;upodobljen okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Število strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Vzorci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <source>Inline Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
    <source>Insert PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>Test Qt Quick</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Copy</source>
    <translation type="unfinished">Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished">Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished">Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished">Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Edit text in the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
    <source>Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
    <source>Extras</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
    <source>Others</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
to so lahko ogromne datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
to so lahko ogromne datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">Postscript &amp;1. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">Postscript &amp;2. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">Postscript &amp;3. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in 
magenta barve s črnino. 
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako 
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej 
narediti nekaj preiskusov. 
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Z vrha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Po sredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Z desne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Z leve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Od spodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Razporedi/Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">Po&amp;ravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Raz&amp;postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enakomerno razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;mes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne spreminjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Po&amp;ravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Raz&amp;postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Enakomerno razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne spreminjaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>DockWidget</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Izbrano vodilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Glede na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Razdalja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Razporejanje in poravnava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativno na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Prvo izbiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Zadnjo izbiro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Robove</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Izbor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Desne strani predmetov poravnaj na levo stran vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Levo strani predmetov poravnaj na desno stran vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Poravnaj spodnje strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Poravnaj desne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Poravnaj vrhnje strani predmetov na dno sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Sredinsko po navpični osi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Poravnaj leve strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Sredinsko po vodoravni osi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Poravnaj spodnje strani predmetov na vrh sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Poravnaj vrhnje strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Izbrano vodilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Poenoti vodoravne razmike med predmeti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravni razmiki med predmeti naj bodo enaki navedeni vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Enakomerno razporedi desne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Enakomerno razporedi spodnje strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Enakomerno vodoravno razporedi središča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Poenoti navpične razmike med predmeti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Navpični razmiki med predmeti naj bodo enaki navedeni vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Enakomerno razporedi leve strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Enakomerno navpično razporedi središča</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Enakomerno razporedi vrhnje strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Razdalja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Predmete razporedi z dano razdaljo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Ni izbrano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odkleni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Desne strani predmetov poravnaj na levo stran sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Leve strani predmetov poravnaj na desno stran sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Vrh predmetov poravnaj na dno sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Dno predmetov poravnaj na vrh sidra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Vodoravni razmik med elementi naj bo enako širok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Vodoravni razmik med elementi naj bo enak navedeni vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Navpični razmik med elementi naj bo enako širok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Navpični razmik med elementi naj bo enak navedeni vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Vodoravni razmik med elementi in konci strani naj bo enak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Navpični razmik med elementi, vrhom in dnom strani naj bo enak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Vodoravni razmik med elementi in robovi strani naj bo enak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Navpični razmik med elementi in robovi strani naj bo enak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Poravnaj relativno glede na:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvi izbrani predmet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugi izbrani predmet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Trenutno stran&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Robove trenutne strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodilo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Izbor&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Move</source>
    <translation type="unfinished">Premakni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Resize</source>
    <translation type="unfinished">Spremeni velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Položaj izbranega vodila za poravnavo nanj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Poravnaj besedilo na levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Poravnaj besedilo obojestransko na silo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Poravnaj besedilo sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Poravnaj besedilo obojestransko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Poravnaj besedilo na desno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation type="obsolete">vsota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation type="obsolete">Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="obsolete">Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation type="obsolete">Potisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation type="obsolete">Zvezda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation type="obsolete">Tanko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation type="obsolete">Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation type="obsolete">Široko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Predpni simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation type="obsolete">Omejitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation type="obsolete">Preveri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation type="obsolete">Križ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation type="obsolete">Ob pozornosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation type="obsolete">Pojdi na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation type="obsolete">Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation type="obsolete">Umik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Drugo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation type="obsolete">Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation type="obsolete">Enobarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation type="obsolete">Seznamsko polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation type="obsolete">Oblika števil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta preverjanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation type="obsolete">V datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation type="obsolete">Ne tiskaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation type="obsolete">Izračunaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Prehod kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost ni preverjena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation type="obsolete">največ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Oblikovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="obsolete">Kombinirano polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation type="obsolete">Posebna skripta za preverbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation type="obsolete">najmanj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation type="obsolete">Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation type="obsolete">Oblika datuma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="obsolete">Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation type="obsolete">Krog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Lastnosti polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation type="obsolete">Črtkano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Po meri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation type="obsolete">Oblika časa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation type="obsolete">Dogodek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation type="obsolete">Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation type="obsolete">Skrito</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation type="obsolete">Posebna skripta za izračunavanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation type="obsolete">Tu vnesite seznam polj, ločenih z vejicami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Posebne skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="obsolete">Preobrni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation type="obsolete">Brez predogleda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation type="obsolete">Število</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation type="obsolete">Kvadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation type="obsolete">Polje je oblikovano kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Namig orodja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation type="obsolete">Ob zabrisanosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Ne izvozi vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji podatke kot HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="obsolete">Besedilno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation type="obsolete">Postavitev ikon ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation type="obsolete">Kazalec spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation type="obsolete">Izberi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="obsolete">Kazalec vstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation type="obsolete">Samo za branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation type="obsolete">Pritisnjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation type="obsolete">zmnožek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation type="obsolete">Potrdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation type="obsolete">Oblika odstotka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation type="obsolete">Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation type="obsolete">Geslo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation type="obsolete">Vidnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation type="obsolete">povprečje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation type="obsolete">Privzdignjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi podatke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="obsolete">Kazalec izstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation type="obsolete">Kazalec pritisne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation type="obsolete">Skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation type="obsolete">Odstotek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation type="obsolete">Decimalke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation type="obsolete">iz naslednjih polj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi podatke iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">in manjša ali enaka kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation type="obsolete">Natipk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation type="obsolete">Več-vrstično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation type="obsolete">Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation type="obsolete">Karo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation type="obsolete">Urejanje dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Videz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="obsolete">Potrditveno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost ni izračunana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Uredi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation type="obsolete">Ponastavi obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation type="obsolete">Zahtevano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation type="obsolete">Ne preverjaj črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation type="obsolete">Obrobljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation type="obsolete">Viden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost mora biti večja ali enaka kot :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation type="obsolete">Oblika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation type="obsolete">Poudari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation type="obsolete">Privzeto izbrano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation type="obsolete">Primer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation type="obsolete">Ne drsaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo ob pritisku gumba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation type="obsolete">Če želite uporabljati ikone na gumbih, potrebujete vsaj ikono za Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="obsolete">Sprememba izbire</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Pisava za k PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">Možnost ne bo upoštevana pri PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JavaScript</source>
    <translation type="obsolete">JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="obsolete">Nasvet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Ne izvozi vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi absolutno ime datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Povezava na splet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti PDF (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Povezava navzven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
    <source>Note</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
    <source>Comment</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
    <source>Key</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>NewParagraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Cross</source>
    <translation type="unfinished">Križ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
    <source>Circle</source>
    <translation type="unfinished">Krog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Izvozi absolutno ime datoteke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Uporabi glavno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Glavna stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;lihih straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">so&amp;dih straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">vseh str&amp;aneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;v obsegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Uveljavi izbrano predlogo na lihih, sodih ali vseh straneh v danem območju&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>to</source>
    <translation>v</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Uporabi izbrane glavne strani na lihih, sodih ali vseh straneh v naslednjem obsegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Možno deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Vse str&amp;ani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Običajo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi s &amp;strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished">Obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Podpora preverjanja črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="obsolete">Doda podporo za preverjanje črkovanja s programom aspell. Jezik lahko izberete med nameščenimi jezikovnimi slovarji aspell, preverjanje črkovanja pa je mogoče tudi med vnašanjem ali na izbranem besedilu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Preverjanje črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Preverjanje črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mis-spelling:</source>
    <translation type="obsolete">Napačno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Active dictionary: </source>
    <translation type="obsolete">Aktivni slovar: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Personal
Dictionary</source>
    <translation type="obsolete">Osebni
slovar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Dodaj besedo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Spremeni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange All</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Skip</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Preskoči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;kip All</source>
    <translation type="obsolete">Pres&amp;koči vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zhod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Zapri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Naložen </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>default </source>
    <translation>privzeti </translation>
  </message>
  <message>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="obsolete"> slovar aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="obsolete">vtičnikaspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Napaka v konfiguraciji črkovalnika aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="obsolete">vtičnikaspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Napaka pri ustvarjanju črkovalnika aspell.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-checking completed.</source>
    <translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja dokončano.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spell-checking done.</source>
    <translation type="obsolete">Preverjanje črkovanja opravljeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Vseh pojavitev &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation> ni mogoče preskočiti z dodajanjem na seznam seje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Besede ni mogoče dodati na osebni seznam.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished">Preverjanje črkovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
    <source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Puščice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Diagram poteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Sestavljanka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Privzete oblike</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Generator &amp;črtne kode ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Uporabniški vmesnik Scribus za pisanje črtne kode (Pure Postscript Barcode Writer)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Črtna koda ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished">Vstavi črtno kodo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Napaka pri odpiranju datoteke: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 ali 13 številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 ali 12 številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 ali 8 številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 številki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 ali 10 številk ločenih s ustreznimi pomišljaji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Spreminjajoče število znakov, številk in simbolov -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Spreminjajoče število ASCII znakov in posebnih ukazov simbolov, prične se z ustreznim začetnim znakom za začetni nabor znakov. FNC 1 simbol mora slediti takoj za začetkom znaka pri UCC/EAN-128s.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Spreminjajoče število številk in simbolov -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Spreminjajoče število številk. ITF-14 ima 14 znakov in nima številk za preverjanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Spreminjajoče število številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Spreminjajoče število številk in velikih črk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Spreminjajoče število šestnajstiških znakov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished">Črtna koda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Črtna koda nepopolna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 ali 13 številk z vezaji. Zastarela oblika ISBN-10 sprejema 9 ali 10 številk z vezaji, vendar ni več v javni uporabi po 1. januarju 2007. (Opomba: Za pretvorbo stare številke ISBN-10 v novo ISBN-13, na začetek dodajte predpono 978- prvim 9 številkam, npr. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Zadnja preskusna številka bo izračunana samodejno.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Izberite vrsto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="obsolete">Izberite vrsto črtne kode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Generator črtne kode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Črtna koda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Izberite eno od razpoložljivih vrst črtne kode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Številčni prikaz same kode. Glejte sporočilo pomoči spodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Ponastavi vzorce črtne kode</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vključi besedilo v črtno kodo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt +I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Če je izbrano, vključi številke v črtni kodi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Straži prazen prostor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Riši puščice, da je prostor poleg kode zagotovljen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Ozadje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Barva ozadja - pod črtami kode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Črte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barva črt črtne kode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Barva besedila in številk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tu so prikazani nasveti in pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="obsolete">Predogled rezultata. 72dpi vzorec.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Ko&amp;da:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;ključi kontrolno vsoto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Ustvari in vključi kontrolno vsoto v črtno kodo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vključi številko kotnrolne vsote</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Vključi številko kontrolne vsote v besedilo črtne kode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Vstavi črtno kodo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
    <source>&amp;Format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
    <source>Error &amp;checking:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
    <source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Skicirka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nov vnos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Preimenuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Naloži ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani &amp;kot ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Srednji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Izberite mapo za skicirko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Skicirka (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Izberite datoteko skicirke za uvoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uvozi datoteko skicirke ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Glavno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Kopirani elementi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Skicirka (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Skopiraj v:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Premakni v:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Novo ime</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Ustvari novo stran v skicirki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Naloži obstoječo skicirko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Shrani izbrano skicirko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi datoteko skicirke iz Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zapri izbrano skicirko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Prilepi na stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="unfinished">Skrij slike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani kot ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Izbriši vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Resnično želite izbrisati vse vnose?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Premakni zaznamek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi zaznamek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikoli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Ponastavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Način umerjanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Postavitev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Samo napis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Napis pod ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vedno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Merilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Samo ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Nesorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Postavitev ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Napis nad ikono</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Barvni profil, ki ste ga ustvarili sami ali dobili od proizvajalca.
Ta naj bo prirejen modelu vašega zaslona in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
kakršnega ponuja proizvajalec, in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Sistemski profili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Namen upodobitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike. 
Če v dokumentu uporabljate slike, je to priporočljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Privzet namen upodobitve strani. Če niste gotovi,
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Zaznavno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Privzet namen upodobitve strani. Če niste gotovi,
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno. 
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Polne barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;skalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;aslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tiskalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Označi barve izven &amp;spektra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Slike &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Slike &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Privzet barvni profil za uvožene slike CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Privzet barvni profil za uvožene slike RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Čiste barve &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Čiste barve &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Čiste barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Pretvori vse barve v barvni prostor tiskalnika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Privzeti barvni profil za čiste barve RGB na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Privzeti barvni profil za čiste barve CMYK na stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Privzet namen upodobitve čistih barv. Če niste gotovi,
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Privzet namen upodobitve slik. Če niste gotovi,
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Simuliraj upravljano barvno okolje z vsemi barvami :
vse barve, rgb ali cmyk, bodo pretvorjene v barvni prostor tiskalnika.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="obsolete">Slike &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="obsolete">Slike &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished">Obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Sistemski profili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="unfinished">Slike &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished">Privzet barvni profil za uvožene slike RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="unfinished">Slike &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished">Privzet barvni profil za uvožene slike CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">Čiste barve &amp;RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Privzeti barvni profil za čiste barve RGB na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">Čiste barve &amp;CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Privzeti barvni profil za čiste barve CMYK na stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished">Barvni profil, ki ste ga ustvarili sami ali dobili od proizvajalca.
Ta naj bo prirejen modelu vašega zaslona in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="unfinished">Ti&amp;skalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished">Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
kakršnega ponuja proizvajalec, in ne kak splošen profil (npr. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Namen upodobitve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="unfinished">Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished">Privzet namen upodobitve slik. Če niste gotovi,
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Čiste barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished">Privzet namen upodobitve čistih barv. Če niste gotovi,
izberite Relativne barvne vrednosti ali Zaznavno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="unfinished">Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished">Simuliraj upravljano barvno okolje z vsemi barvami :
vse barve, rgb ali cmyk, bodo pretvorjene v barvni prostor tiskalnika.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished">Pretvori vse barve v barvni prostor tiskalnika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished">Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno. 
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished">Označi barve izven &amp;spektra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished">Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike. 
Če v dokumentu uporabljate slike, je to priporočljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished">Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
    <source> %</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Staro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Ime barve ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Spletno varne RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Uredi barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Nespremenljivi izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Katalog barv HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Ne morete ustvariti barve z imenom &quot;%1&quot;,
ker je to ime rezervirano za prosojno barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>je čista barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">je registracijska barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Ne morete ustvariti barve z imenom &quot;%1&quot;,
ker je to ime rezervirano za prosojno barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Ime barve ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="obsolete">S to izbiro boste omogočili tiskanje na vseh ploščah. Registracijske barve se uporabljajo za tiskarske oznake, kot so oznake za obrezovanje, registrske oznake in podobno. Te niso pogosto uporabljene v sami postavitvi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>S to izbiro boste to barvo naredili za točkovno barvo, s čimer boste ustvarili novo točko pri izdelavi plošč ali separacij. To je najpogosteje uporabljeno, ko logotip ali druga barva potrebuje natanko predstavitev ali pa je ni mogoče potanko prikazati s črnili CMYK. Metalna in fluoroscentna črnila so dober primer, ki ga ni mogoče enostavno prikazati s črnili CMYK.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Če je vključeno upravljanje barv, opozorilni trikotnik opozarja, da je barva morda zunaj barvnega obsega profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da se barva morda ne bo natisnila natanko tako, kot je prikazana na zaslonu. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v spletni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="obsolete">Ime barve že obstaja,
prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation type="obsolete">Barve brez imena ne morete ustvariti
Prosimo, da jo poimenujete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Spajanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Napaka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Barva %1 že obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Barva %1 je dodana.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Odpiranje upravljalnika barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Spajanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Zahtevane barve ni mogoče najti. Najbrž ste izbrali črno, sivo ali belo. Teh barv ni mogoče pripraviti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Barvni krog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>S klikom na krog izberite čisto barvo. Njen barvni model je odvisen od izbranega zavihka.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Končne barve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK (CMRK)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB (RZM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV (ONV)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Barve izbrane barvne sheme.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Metoda barvne sheme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Razlika med izbrano vrednostjo in preštetimi vrednostmi. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Izberite metodo pripravljanja barvne sheme. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Združi pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Spoji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Zamenjaj pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Barve pusti nedotaknjene</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Predogled:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Vzorčna barvna shema.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simuliranje pogostih okvar vida. Izberite vrsto okvare.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Vrsta okvare pogleda:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y (R):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB (RZM):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV (ONV):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G (Z):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B (M):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H (O):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S (N):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation type="unfinished">X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation type="unfinished">Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished">Izbrana barva ni uvrščena v nabor barv dokumenta. Izberite ji ime.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished">Izbrano ime že obstaja. Izberite drugo ime za to barvo.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_FrameLinks</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
    <source>Linking Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Povezovanje besedilnih okvirov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
    <source>Go to Page %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
    <source>Go to URL %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
    <source>Go to Page %1 in File %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
    <source>Overflow Characters: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
    <source>Page %1 does not exist!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
    <source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
    <source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Odpri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CellStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Uvažanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Analiziranje datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Tvorba predmetov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button

The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Če pritisnete in držite desni miškin gumb,
lahko vidite pomanjšano sličico.

Tipka &apos;Insert&apos; doda znak v spodnjo izbiro,
tipka &apos;Delete&apos; pa odstrani zadnjega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Če pritisnete in držite desni miškin gumb, lahko vidite pomanjšano sličico. Tipka &apos;Insert&apos; doda znak v spodnjo izbiro, tipka &apos;Delete&apos; pa odstrani zadnjega</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Izberi znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Razred znaka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi črke v besedilo pod kazalko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši trenutno izbiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Celoten nabor znakov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Osnovni latin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latin-1 dodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Latin razširjeni A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Latin razširjeni B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Splošno naglaševanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Nad- in podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Valutni simboli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Črkam podobni znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Oblike števil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Puščice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Matematični znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Risanje s kvadratki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Blokovski elementi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Geometrijski liki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Razni simboli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Viseče oznake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Različice male oblike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligature</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Grška pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Razširjena grška pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Cirilica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Cirilica - dodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Arabska pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Razširjena arabska A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Razširjena arabska B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Hebrejska pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vstavite kodo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Vpišite štiriznakovno vrednost unicode sem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znakov Scribus (*.ucp);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Izberite ime datoteke za odpiranje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Napaka pri branju datoteke %1 - datoteka je najverjetneje poškodovana.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="obsolete">Izberite ime datoteke za shranjevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Datoteke %1 ni mogoče zapisati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="obsolete">Želite počistiti paleto?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="obsolete">Počistili boste vse znake s palete. Ste prepričani?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znakov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="obsolete">Hitra paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="obsolete">Skrij napredno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Najdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="obsolete">Napredna paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Če pritisnete in držite pritisnjen desni miškin gumb, lahko vidite pomanjšano sličico. Tipka Vstavi doda znak v spodnjo izbiro, tipka Izbriši pa odstrani zadnjega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Želite izprazniti paleto?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Odstranili boste vse znake s palete. Ste prepričani?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Pokaži/skrij napredno paleto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished">Celoten nabor znakov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished">Osnovni latin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Latin-1 dodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished">Latin razširjeni A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished">Latin razširjeni B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished">Splošno naglaševanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished">Nad- in podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Valutni simboli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Črkam podobni znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished">Oblike števil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Puščice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished">Matematični znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished">Risanje s kvadratki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished">Blokovski elementi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished">Geometrijski liki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished">Razni simboli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished">Viseče oznake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished">Različice male oblike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished">Ligature</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished">Razširjena grška pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished">Cirilica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished">Cirilica - dodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished">Razširjena arabska A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished">Razširjena arabska B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished">Hebrejska pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Vpišite štiriznakovno vrednost unicode sem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished">Izbriši trenutno izbiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Trenutni profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Predmeti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
    <source>After Marks update document was changed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
    <source>Issues: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Težave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Manjkajoči znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Prelivanje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Predmet ni na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Manjka slika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
    <source>Empty Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
    <source>Image dimension is smaller than its frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
    <source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
    <source>Imported document contains non embedded fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
    <source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Slika ima ločljivost manjšo od %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Predmet je prosojen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object is a PDF-Annotation or Field</source>
    <translation type="obsolete">Predmet je PDF opomba ali polje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Predmet je postavljeni PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Ni najdenih težav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stran </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Prosti predmeti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Najdene težave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Preveri pred letom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Predmet je opomba ali polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Prezri napake</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Uporabljena prosojnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Uporabljen način spajanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Plast &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Preveri znova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Ločljivost slike je pod %1 DPI, trenutno je %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Ločljivost slike presega %1 DPI, trenutno je %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Slika je vrste GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Opomba uporablja pisavo, ki ni vrste TrueType</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation>Predletni profil kot osnova za izdelavo poročila. Možnosti lahko nastavite v nastavitvah dokumenta ali splošnih nastavitvah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Prezri opažene napake in nadaljuj z izvozom ali tiskanjem. Preverite, da razumete napake, ki jih boste prezrli, preden nadaljujete.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Ponovno zaženi pregled dokumenta za preverjanje popravkov, ki ste jih opravili</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Izprazni slikovni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
    <source>Layers</source>
    <translation type="unfinished">Plasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation type="unfinished">Glavne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
    <source>Layer</source>
    <translation type="unfinished">Plast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Izberi sloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Dostopni slogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClockWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
    <source>A</source>
    <translation type="unfinished">A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Zbiranje ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Neuspešno zbiranje datotek za izhod datoteke:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Neuspešeno zbiranje datoteke:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished">Zbiranje ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished">Neuspešno zbiranje datotek za izhod datoteke:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Neuspešeno zbiranje datoteke:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation type="unfinished">Razvrsti po imenu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Nabori barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Trenuten nabor barv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shrani nabor barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Izberite nabor barv za nalaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Shrani trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">V trenutni nabor uvozi barve iz drugega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Uredi izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Naredi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Izberi trenuten nabor barv kot privzetega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Izberite ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nova barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Če je upravljanje barv omogočeno, potem opozorilni trikotnik predstavlja opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barve morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Če je upravljanje barv omogočeno, potem opozorilni trikotnik predstavlja opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barve morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod naslovom Upravljanje barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (%1);;Other Files (%2);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti (%1);;Druge datoteke (%2);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation type="obsolete">Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="obsolete">Datoteka %1 ne vsebuje barv, ki bi jih bilo mogoče uvoziti.
Če datoteka temelji na PostScriptu, jo poskusite uvoziti z Datoteka -&amp;gt; Uvozi. 
Vse datoteke nimajo komentarje v skladu z DSC, kjer se nahajajo opisi barv.
 To preprečuje uvažanje barv iz nekaterih datotek.
Za več podrobnosti si oglejte razdelek Urejanje barv v dokumentaciji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation type="obsolete">Če je upravljanje barv omogočeno, potem opozorilni trikotnik predstavlja opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barve morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod Upravljanje barv. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Registracijske barve uporabljajte le za oznake za tiskalnik in za obrezovanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Vse podprte vrste (%1);;Dokumenti (%2);;Druge datoteke (%3);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Enobarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementarno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Deljeno komplementarno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadično</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradično (dvojno komplementarno)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Osnovna barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="obsolete">Enobarvna svetla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="obsolete">Enobarvna temna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Prva analogna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">Druga analogna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="obsolete">Prva deljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Druga deljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="obsolete">Tretja deljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="obsolete">Četrta deljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Prva triadična</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">Druga triadična</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Prva tetradična (nasprotna osnovna)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="obsolete">Druga tetradična (kot)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="obsolete">Tretja tetradična (nasprotni kot)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Običajen pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Polna barvna slepota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Okvara pogleda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Barvni krog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">R (Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Izberite način:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Kot (0 - 90 stopinj):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spoji barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">Zamen&amp;jaj barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Združi pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjaj pripravljene barve v barve dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Barve pusti nedotaknjene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Spajanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Napaka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Odpiranje upravljalnika barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Spajanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopia (rdeča)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranopia (zelena)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopia (modra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Pr&amp;ipravi barvo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">Uvoz&amp;i obstoječo barvo ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spoji barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Zamen&amp;jaj barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zhod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation:</source>
    <translation type="obsolete">Nasičenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value:</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Razlika med izbrano vrednostjo in preštetimi vrednostmi. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Nasičenost HSV načina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value component in HSV mode</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost HSV načina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">S klikom na krog izberite čisto barvo. Ta ustreza vrednosti odtenka v HSV načinu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Vzorčna barvna shema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Izberite metodo pripravljanja barvne sheme. Za več informacij si preberite navodila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Barve izbrane barvne sheme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simuliranje pogostih okvar vida. Izberite vrsto okvare.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nova barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Ne najdem zahtevane barve. Najbrz ste izbrali črno, sivo ali belo. Teh barv se ne da pripraviti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;arvne komponente ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanopija (rdeča)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Devteranopija (zelena)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanopija (modra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 že obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 je dodana.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>Barvni &amp;krog ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Pomočnik pri nastavljanju barv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Izbirnik barv, ki upošteva teorijo barv.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColumnResize</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Širina</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Po meri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Posamična stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dvostransko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Trojno zloženo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Četvorno zloženo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Srednja leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Srednja desna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Desna stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="obsolete">Navadno levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="obsolete">Navadno sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="obsolete">Navadno desno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Ponedeljek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Torek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Sreda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Četrtek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Petek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Nedelja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>January</source>
    <translation>Januar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
    <source>February</source>
    <translation>Februar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>April</source>
    <translation>April</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>June</source>
    <translation>Junij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
    <source>July</source>
    <translation>Julij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>August</source>
    <translation>Avgust</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
    <source>September</source>
    <translation>September</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>October</source>
    <translation>Oktober</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
    <source>November</source>
    <translation>November</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>December</source>
    <translation>December</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Group</source>
    <translation type="unfinished">Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Regular Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Button</source>
    <translation type="unfinished">Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>RadioButton</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Textfield</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>Checkbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Combobox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Listbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>TextAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="unfinished">Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Sredinsko levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Sredinsko desno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Desna stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Navadno levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Navadno sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Navadno desno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Polna črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Črtkana črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Pikčasta črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Črta pika črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Črta pika pika črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Default Table Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default Cell Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Sivinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Dvobarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Monochrome</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Običajen pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopija (rdeča)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Devteranopija (zelena)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopija (modra)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Polna barvna slepota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Po meri: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Levo štrleče</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Desno štrleče</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Levo viseče ločilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Desno viseče ločilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Privzeto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Najm. sledenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Najv. sledenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Najm. razširitev črke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Najv. razširitev črke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="unfinished">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="unfinished">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
    <source>Cmd</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="unfinished">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
    <source>Meta</source>
    <translation type="unfinished">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Besedilni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Slikovni okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomljena črta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>LaTeX Frame</source>
    <translation type="obsolete">Okvir LaTeX</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Večkratni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>Gumb PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>Besedilno polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>Potrditveno polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>Kombinirano polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>Seznamsko polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>Besedilo opombe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>Povezava opombe PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript ravni 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript ravni 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript ravni 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Upodobi okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Privzeti slog odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Privzeti znakovni slog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Privzeti slog črte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Nastavitve predogleda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Prilepi datoteko ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Izbriši stran</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Pretvori stran v glavno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopiraj uporabljene elemente glavne strani</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nova glavna stran %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Metoda navadnega ali prelivnega polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Prekrivnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Navpičen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Barva izbranega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Križno diagonalni preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Uredi lastnosti barve polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Nasičenost barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Diagonalni preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Uredi lastnosti barve črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vodoraven preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Prost enosmeren preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Prost krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="obsolete">Premakni vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
    <translation type="obsolete">S pritisnjenim levim miškinim gumbom premikate začetek vektorja preliva,
z desnim pa konec vektorja preliva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="obsolete">Začetek vektorja preliva premikate s pritisnjenim levim miškinim gumbom, konec pa z desnim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="obsolete">Zamiki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Sprememba merila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Sprememba merila X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Sprememba merila Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Sukanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation type="obsolete">Kot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished">Vzorec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve prosojnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="obsolete">Način spajanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="obsolete">Potemni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="obsolete">Posvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="obsolete">Pomnoži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="obsolete">Zaslon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="obsolete">Prekrij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="obsolete">Ostra luč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="obsolete">Mehka luč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="obsolete">Razlika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="obsolete">Izključitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="obsolete">Barvno posvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="obsolete">Barvno potemni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="obsolete">Obarvanost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="obsolete">Svetilnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži le uporabljene barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži vse barve iz barvnega seznama dokumenta ali le že uporabljene barve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
    <source>Solid</source>
    <translation type="unfinished">Enobarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
    <source>Gradient</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Po meri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateMode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
    <source>3DAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Ustvari obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Število strani v dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Obseg strani dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Osnovni izbor obsega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Obseg strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Premakni navz&amp;dol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Premakni navz&amp;gor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Dodaj obseg strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Zaporedne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Sode strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Dodaj obsegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Lihe strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Z vejicami ločen seznam</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Napredno prerazvrščanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Zaporedje strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Primer zaporedja strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Velikost skupine strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Možnosti uvoza CVS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ločilo polj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ločilo vrednosti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Prva vrstica je glava tabele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Samo sode strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Vrednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stran(i) na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcalno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Možnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Usmerjenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Samo lihe strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pokončno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nabor strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Strani na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tu vidite razne možnosti, ki jih pri tiskanju ponuja CUPS.\n Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Datoteke krivulj (*.scu);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>V datoteko ni mogoče pisati: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Preobrne krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Ponastavi krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Preklopi med linearno in kubično interpolacijo krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Naloži krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Shrani to krivuljo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Premakne v mapo dokumenta.
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodiranje znakov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Stisni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Pokaži predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Vključi barvne profile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Pokaži predogled in podatke o izbrani datoteki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Ob shranjevanju stisni dokument Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Pri nabiranju datotek za dokument vključi pisave. Preverite, da poznate in razumete licenčne pogoje za vse pisave, ki jih tako zberete in morebiti razširjate naprej.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Pri nabiranju datotek za dokument vključi barvne profile</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Uvažanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Analiziranje datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Tvorba predmetov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Določi barvne komponente</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">O (H):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">N (S):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">Z (G):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">Mo (B):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">Ma (M):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">R (Y):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Določi &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Določi C&amp;MYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Določi &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Vrednost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Zamik:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Preklical uporabnik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Izbriši barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Izbriši strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Izbriši od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">namesto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Pisava %1 ni nameščena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Uvoz ni uspel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Uvoz dokumenta Word ni uspel
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Avtorji &amp;prispevkov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>Zap&amp;is:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Vir:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ime dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Opis vsebine dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tema vsebine dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za objavo dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Oseba ali organizacija, odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum, povezan z dogodkom v življenskem ciklu dokumenta. Skladno s standardom ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Zvrst ali žanr vsebine dokumenta (npr. kategorije, funkcije, žanri ...)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Nedvoumen sklic na dokument v danem kontekstu, npr. ISBN ali URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Sklic na dokument, iz katerega je dokument izveden, npr. ISBN ali URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639 
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Sklic na povezan dokument, po možnosti s formalnim označevalcem, kakršna sta ISBN in URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Relevanca oz. umestitev vsebine dokumenta, po možnosti vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Podatki o pravicah, uporabljenih in vsebovanih v dokumentu, npr. avtorske pravice,
patenti, blagovne znamke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je v glavni meri odgovorna za vsebino dokumenta. To polje lahko vključite v Scribusov dokument ali kot metapodatek v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Ime dokumenta. To polje lahko vključite v Scribusov dokument ali kot metapodatek v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Kratek povzetek vsebine dokumenta. To je pri izvozu vključeno v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Tema vsebine dokumenta. To polje je namenjeno ključnim besedam, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje po PDF datotekah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fizična ali digitalna manifestacija dokumenta. Umestno je omeniti mere dokumenta. Smiselne so tudi oznake RFC2045,RFC2046 za vrste MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jezik, v katerem je dokument napisan. Običajno je to jezikovna koda po standardu ISO-639, z neobveznim dodatkom državne kode po standardu ISO-3166. Primer: sl-SI, en-GB</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentu dodaj odsek s številkami strani. Nov odsek bo dodan za trenutno izbranim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši trenutno izbran odsek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ime:&lt;/b&gt; Izbirno ime za odsek, npr. Kazalo&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Prikaži:&lt;/b&gt; Izberi za prikaz številčenja strani v tem odstavku, če je en ali več besedilnih okvirjev nastavljen, da to stori.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Začetna številka, pri kateri naj se odstavek začne.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Končna številka, pri kateri naj se odstavek konča.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Slog:&lt;/b&gt; Izberite slog številčenja strani, ki bo uporabljen.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začetek:&lt;/b&gt; Številka, pri kateri naj se slog začne. Primer: Če je Začetek=2 in Slog=a,b,c, ..., potem se bo številčenje začelo pri b. Za prvi odstavek dokumenta bo to zamenjalo staro prvo številko strani, izbrano v oknu novega dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation type="obsolete">Številke strani so izven meja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost, ki ste jo vpisali, je zunaj dosega številčenja strani v trenutnem dokumentu (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Odseki dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Prikazano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Začetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Odseki dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Začetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Prikazano</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relates To</source>
    <translation type="obsolete">Se nanaša na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation type="obsolete">Je starš</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation type="obsolete">Je otrok </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Besedilni okvirji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Frames</source>
    <translation type="obsolete">Slikovni okvirji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Boolean</source>
    <translation type="obsolete">Dvojiško</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Integer</source>
    <translation type="obsolete">Cela števila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>String</source>
    <translation type="obsolete">Niz znakov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Atributi predmeta dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Odnos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Odnos do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Samodejno dodaj k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Po&amp;čisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Real Number</source>
    <translation type="obsolete">Realno število</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Lastnosti predmeta dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vrednost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Odnos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Odnos do</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Samodejno dodaj k</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Uvažanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Analiziranje datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Tvorba predmetov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Uvoz datoteke:\n
%1\n
ni uspel!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Usodna napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Uvažanje PostScripta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Preučevanje PostScripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Pretvorba %1 slik ni uspela!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Ime sloga ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Razmik nad odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatorji in zamikanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Ime vašega sloga odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic v številu vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Pisava izbranega besedila ali predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Uredi slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Barva potez besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Navpični presledki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Barva polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Razmik pod odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Učinek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva &amp;polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva po&amp;teze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Vzorčno besedilo za ta slog odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged
for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Razdalje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Nespremenljiv razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Samodejno razmikanje vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Poravnaj na mrežo osnovnice </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Ozaljšane začetnice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Razdalja do besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Predogled sloga odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Določi razmik med ozaljšano začetnico in besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni vzorčno besedilo sloga odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Ime sloga ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Ozadje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Izberite za lažje branje svetlih besedilnih slogov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Ročno sledenje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Odmik od osnovnice črk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Klikni za izbiro kako so vrstice razmaknjene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation type="obsolete">Kliknite in držite pritisnjeno za izbor načina razmikanja črt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Samodejno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Urejevalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>P&amp;onovi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Po&amp;čisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Pri&amp;dobi imena polj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaSkripti (*.js);; Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Učinki slike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Možnosti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Svetlost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Polmer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Vrednost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteriziraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Učinki na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Zabrisanost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Svetlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Obarvanost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Sivinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Preobrni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posteriziraj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Izostri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Uporabljeni učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Barva 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Barva 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Barva 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Barva 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Dvobarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tribarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Štiribarvno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Krivulje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation type="unfinished">Napaka skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Datoteka že obstaja. Jo želite prepisati?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>že obstaja. Jo želite prepisati?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Shrani kot sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Za takšno velikost slike primanjkuje pomnilnika.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">V red&amp;u</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Vrste datotek za izvoz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Izvozi v mapo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Ločljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Izvozi obseg strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vpišite z vejicami ločen seznam območij.
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za 
več strani ali samo številka posamezne strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Ločljivost slik. Za uporabo na zaslonu
uporabite ločljivost 72 dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najvišjša, 1% je najnižja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost slik. 100% za brez sprememb, 200% za dvojno velikost, itn.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>BesedilnaOznaka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Velikost slike v slikovnih točkah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Potemni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Posvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Obarvanost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Svetilnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Pomnoži</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Zaslon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Prelij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Prekrij</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ostra luč</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Mehka luč</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Razlika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Izključitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Barvno posvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Barvno potemni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Izključitev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Način spajanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Prekrivnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Ozadje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Plasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="268"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Ne uporabljaj poti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="270"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Poti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Predogled v živo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Brez naslova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Naslov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Skribusov dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Ločljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barvni prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Sivinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Vrsta datoteke:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Izberi nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Nabori barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Shrani trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nova barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Uredi izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Izberi ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shrani nabor barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">V trenutni nabor uvozi barve iz drugega dokumenta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Nekatere pisave, uporabljene v tem dokumentu, so bile nadomeščene:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation>je bila zamenjana z:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FlattenPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
    <source>Flatten Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished">Orodja poti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
    <source>Flattens a Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
    <source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
    <source>Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Družina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Različica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Vdelaj v PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Dostop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Uporabljeno v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Uporabnik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sistem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Če želite spremeniti vrednost, kliknite</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Nadomestne pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Dodatne &amp;poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Vključi v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Nadome&amp;stne pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Globalne nastavitve pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Pot do datoteke s pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Dodatne poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pis&amp;ave na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pisave na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Uporabi pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Vdelaj v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Pot do datoteke s pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse dokumente in uporabite Uredi-&gt;Nastavitve.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse dokumente in uporabite Uredi-&gt;Nastavitve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse odprte dokumente, nato uporabite Datoteka-&gt;Nastavitve-&gt;Pisave.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Vdelaj v PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Datoteka &gt; Nastavitve, če ni trenutno odprt noben dokument. Zaprite vse odprte dokumente, nato izberite Datoteka &gt; Nastavitve &gt; Pisave, da spremenite pot iskanja pisav.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefsTab</name>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pisave na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Nadomestne pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Dodatne poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pis&amp;ave na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Nadome&amp;stne pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v Datoteka &gt; Nastavitve, če ni trenutno odprt noben dokument. Zaprite vse odprte dokumente, nato izberite Datoteka &gt; Nastavitve &gt; Pisave, da spremenite pot iskanja pisav.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Dodatne &amp;poti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj izbrano pisavo v slog, meni Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Zapusti predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dostop</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Uporabnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Sistem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dodaj izbrano pisavo v slog, meni Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zapusti predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="obsolete">Hitro iskanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Išči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
    <translation type="obsolete">To polje omogoča hitro iskanje po imenih pisav. Na primer: &apos;bold&apos; pokaže vse pisave, ki imajo v imenu besedo bold. Iskanje ni občutljivo za velike/male črke.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Začni z iskanjem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Velikost izbrane pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Vzorec bo prikazan po sprostitvi tipke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">To vnosno polje omogoča hitro iskanje po imenih pisav. Iskanje ni občutljivo za velike/male črke. Lahko uporabite standardne označbe (*,?, [...]) v vaši frazi. Primer: t* prikaže vse pisave, ki se začnejo s t ali T. *bold* pokaže vse pisave, ki imajo v imenu besedo bold, bolder itd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Dostop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Hitro iskanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Vzorčno besedilo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;Nastavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Ponastavi besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Z vnosom besedila lahko hitreje preiščete imena pisav. Iskanje ne ločuje med velikimi in malimi črkami. Podano besedilo je obravnavano kot podniz.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Extended Font Informations</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži razširjene podatke o pisavi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Privzeto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hitro iskanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Najdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Doc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Dostop</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Vzorčno besedilo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nastavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Ponastavi besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>Predogled &amp;pisav ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Pogovorno okno za predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Urejanje, iskanje, pregledovanje pisav, ki so na voljo.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Nadomeščanje pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Document contains some Fonts that are not installed on your System,
please choose a suitable replacement for them.</source>
    <translation type="obsolete">V dokumentu so uporabljene pisave, ki jih nimate na sistemu. 
Izberite primerne nadomestke zanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Izvorna pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Nadomestna pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Te zamenjave naj bodo stalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>V dokumentu so uporabljene pisave, ki niso nameščene v sistem. Izberite njihove nadomestke. Če izberete &apos;Prekliči&apos;, prekinete nalaganje dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Prekliče te nadomestke in ustavi nalaganje dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="obsolete">S tem Scribusu naročite, naj trajno uporablja te nadomestke za manjkajoče pisave v vseh prihodnjih postavitvah. To lahko spremenite v Uredi &gt; Nastavitve &gt; Pisave.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Če izberete V redu in shranite, se bodo te zamenjave trajno zapisale v dokument.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation type="unfinished">Pisava</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Dodajte, spremenite ali odstranite barvne postanke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="unfinished">Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Prekrivnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Senca:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="unfinished">Vektor preliva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation type="unfinished">Začetek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation type="unfinished">Konec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="unfinished">Merilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
    <source>Snap to other Mesh Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
    <source>Add Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
    <source>Remove Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="obsolete">Vektor preliva</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravna vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Upravljaj z vodili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Navpična vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vrste in stolpci - samodejna vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;rstice:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;olpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">Razmi&amp;k vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">Razmik sto&amp;lpcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Nanašajoč se na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Robovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Izbira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Posodobi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Nastavi vodila v dokumentu. Upravljalnik vodil ostane odprt, spremembe pa so trajno uveljavljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uporabi na vseh straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Enota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Prazno vodilo (0,0) že obstaja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Posamično</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Vodoravnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Navpičnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>&amp;Uporabi na vseh straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>&amp;Stolpec/vrstica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Število:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>U&amp;porabi razmik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Nanašajoč se na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>&amp;Robovi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>&amp;Izbor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>Števi&amp;lo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Uporabi &amp;razmik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Razno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Izbriši vsa vodila s trenutne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Izbriši vodila s &amp;trenutne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Izbriši vsa vodila iz trenutnega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Izbriši vodila iz &amp;vseh strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Upravitelj vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Dodaj novo vodoravno vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Izbriši izbrano vodoravno vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Dodaj novo navpično vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Izbriši izbrano navpično vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zakleni vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Uporabi na vseh straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Število vodoravnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Število navpičnih vodil, ki naj bodo ustvarjena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Ustvari vrstice z vodili, z dodatnim razmikom med vrsticami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Ustvari stolpce z vodili, z dodatnim razmikom med stolpci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Ustvari izbrano število vodoravnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na robove trenutne strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Ustvari izbrano število navpičnih vodil glede na trenuten izbor predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Uporabi prikazana vodila na vseh straneh dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Izbriši vsa vodila na trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Izbriši vsa vodila na vseh straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Priročnik žal ni dosegljiv. Najnovejši priročnik najdete na http://docs.scribus.net,
najnovejše datototeke za prenos pa na www.scribus.net.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Vsebina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="327"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribusova spletna pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vsebina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Najdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">Poi&amp;šči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Izbriši vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">I&amp;zhod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Iskanje ne razlikuje med velikimi in malimi črkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation type="obsolete">Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Iskalni izraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nov zaznamek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Naslov novega zaznamka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Najdi ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Najdi &amp;naslednjega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Najdi &amp;prejšnjega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>Loading Failed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>Dod&amp;aj zaznamek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="340"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Izbriš&amp;i vse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Pomembnost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="334"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Žal priročnik ni nameščen!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oglejte si:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net za posodobljeno dokumentacijo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net za prenose&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Pomoč za Scribusa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="obsolete">Iskanje razlikuje male in velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1</source>
    <translation type="obsolete">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>I&amp;zhod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Najdi &amp;naslednjega ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Najdi &amp;prejšnjega ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Pogovorno okno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vsebina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">Poi&amp;šči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is cas