Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;

Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej 
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
&quot;Asnjë&quot;.

deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë 
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë. 
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.

Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë 
nga 1.

Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.

Shembuj përdorimi:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string

Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.

Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.

Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)

Hap dokumentin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.

Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)

Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg 
të plotë ose relativ).

Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr) 
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni 
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(type)

Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)

Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)

Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus 
te &quot;emër kartele&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për 
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)

Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. 
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit. 
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në 
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk 
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti 
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])

Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk 
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;emër&quot;)

Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)

Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])

Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])

Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])

Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
nënkupton 100 %.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
nëse gjen kyçje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të 
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj 
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror 
i programthit tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; listë vlerash

Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)

Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])

Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)

Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)

Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk 
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(shtresë)

Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.

Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). 
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat 
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë 
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim 
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është 
tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin. 
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse 
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një 
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të 
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot; 
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për 
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues 
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm 
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;emër&quot;])

Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])

Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Rivizaton tërë faqet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)

Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është 
numri i shfaqur për faqen e parë.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh 
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.

Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Shihni getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Shihni setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është 
i pari në faqen...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])

Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])

Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë 
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante 
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])

Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo 
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;. 
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera 
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti 
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti 
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit 
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst 
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot; 
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti 
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst 
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])

Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;. 
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm 
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit 
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.

Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është 
jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])

Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])

Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot; 
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).

Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;emër&quot;])

Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka 
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta) 
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)

Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të 
prej kornizash të tjera.

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)

Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;emër&quot;])

Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)

Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar. 
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej 
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj. 
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool

Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë 
domethënien vijuese:

  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.

  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat 
  e dokumentit

  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI

  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.

  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.

shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit. 
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)

Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj 
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror 
i programthit tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). 
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])

Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti, 
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj. 
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.

Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])

Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo 
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)

Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund 
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
tastiere për makron.
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe 
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)

Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation type="obsolete">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation type="obsolete">75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation type="obsolete">min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation type="obsolete">sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation type="obsolete">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation type="obsolete">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation type="obsolete">html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation type="obsolete">Email</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
të Rrumbullakët:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
%1
dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer</source>
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation type="obsolete">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues vlere:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation type="obsolete">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që njekin njëra tjetrën.
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation type="obsolete">Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation type="obsolete">Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation type="obsolete">Skemë Rrjete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation type="obsolete">Nëse vepruese, Scribus ruan një kopje kopjeruajtjeje të kartelës suaj me zgjatimin .bak
çdo herë që mbaron periudha kohore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Mënjanë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;p:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation type="obsolete">Pikë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation type="obsolete">Polake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës djathtas dhe skajit të faqes.
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation type="obsolete">Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation type="obsolete">Përfundim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation type="obsolete">Shembull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation type="obsolete">Hi&amp;jezo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation type="obsolete">Kyç tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation type="obsolete">Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation type="obsolete">Broshura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation type="obsolete">Programth i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation type="obsolete">Slovake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;parenditur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation type="obsolete">Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation type="obsolete">Gjendje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Nënset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation type="obsolete">Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos &amp;Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Rreth Qt-së&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ky program përdor versionin %1 të Qt-së.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një toolkit C++ për zhvillim GUI &amp;amp; zbatime shumëplatformëshe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-ja ofron kalueshmëri prej një burimi të vetëm në MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, dhe tërë variantet e njohur komercialë Unix.&lt;br&gt;Qt është gjithaq i mundshëm për pajisje të trupëzuara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një produkt Trolltech. Për më tepër të dhëna shihni &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="obsolete">Ekran / Web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Qeth sa &amp;Mënjanat e Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation type="obsolete">Shih &amp;në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation type="obsolete">Tipografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumë&amp;këndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation type="obsolete">Titull CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="obsolete">Yellow</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="obsolete">Orientim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation type="obsolete">Oshiloskop Turbullt %s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për korniza të reja tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation type="obsolete">është ndryshuar që prej ruatjes së fundit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Model Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Përmbajtjeje Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation type="obsolete">Paragraf i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation type="obsolete">Përfundime Kërkimi për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel paraqet mundësi të ndryshme CUPS kur shtypet. 
Parametrat e saktë të mundshëm do të varen nga &quot;driver&quot;-i i shtypësit tuaj.
Mund të keni suport CUPS duke përzgjidhur Ndihmë &gt; Rreth.
Shih për përmendje të: C-C-T Kjo është e barazvlefshme me C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Fqe Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation type="obsolete">Emër i të &amp;Ekzekutueshmit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation type="obsolete">Rreshti i parë është titull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation type="obsolete">Oook! Po provoni të fshini një objekt që nuk ekziston!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation type="obsolete">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Teksti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Mbushëse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla &amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Shto Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo fluturimthi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation type="obsolete">Dosje e Re %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation type="obsolete">Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusha të Përzgjedhura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation type="obsolete">R&amp;reshti i Parë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">në Fund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po shkarkoj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Vizatoni Forma të ndryshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation type="obsolete">portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="obsolete">Portret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Kuti Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI Fillestar: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation type="obsolete">vetiak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të mbishkruhet Kartela:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Korniza të &amp;Lidhura Tekstesh si Artikuj PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation type="obsolete">Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Jashtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation type="obsolete">Slovene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation type="obsolete">prej 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Jepni një listë objektesh të ndarë me presje ku
objekti mund të jetë * për tërë faqet, 1-5 për
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndër&amp;mjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër-majtas Poshtë-djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation type="obsolete">Mjet Përpunimi Pamjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation type="obsolete">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Fshirje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet e ripërmasuara vetvetiu ruajnë përpjestimet e veta fillestare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni vetëm faqen e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation type="obsolete">Këtu keni tërë Stampat tuaja, për të krijuar Faqe të re
tërhiqni një Stampë te parja e Faqes më poshtë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Trupëzo tërë Gërmat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation type="obsolete">Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës fillimisht për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ekzekuto Programth...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation type="obsolete">Administro shtojca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni një interval faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për letrën</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="obsolete">Jep Fjalëkalimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation type="obsolete">Pikë e Thjeshtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Ngri Shtresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Gërma...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation type="obsolete">Tip bashkimi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasjen e dokumentit të mundshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation type="obsolete">Lexim-shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Nyje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Fshih Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation type="obsolete">Importues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation type="obsolete">Postera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation type="obsolete">Gërma teksti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation type="obsolete">Shtyp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Shtypës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation type="obsolete">Trashësi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="obsolete">Shn&amp;dërro si </translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation type="obsolete">produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation type="obsolete">Të ri Prej Stampe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Vertikal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation type="obsolete">Pë&amp;rshkrim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Pamjeje: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendësim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e Rregulluar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation type="obsolete">Po importoj Faqe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të ruani ndryshimet tuaj?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;til gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation type="obsolete">Programi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshoni këndet nën të cilë vijat e shumëkëndëshit takohen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation type="obsolete">Kopjo ose Zhvendos Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Disa objekte janë të kyçur.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jeni të sigurtë se doni të fshihen %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation type="obsolete">Dërgoje në të Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Numër i Faqes së Parë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po heq stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation type="obsolete">Po përgatis stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">para Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma (pa hapësira):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation type="obsolete">po përkthej stampë XML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Stil për paragrafin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Bjere Përpara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation type="obsolete">Po ujdis Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation type="obsolete">Formularë PDF:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndrysho...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi Importuesi CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">Administro Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë Katrore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mënjana:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation type="obsolete">Zvogëlo ose zmadho shfaqjen e dokumentit </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Numër Kopjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj nga e Papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kryeradhë dhe Hapësira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation type="obsolete">Katalogë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq Kohëzgjatje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation type="obsolete">Kategori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Efekt te tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation type="obsolete">Tekst Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko prej Kartele...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation type="obsolete">Përshtat...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Tani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Shtypjen e Dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rikthe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation type="obsolete">Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation type="obsolete">mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation type="obsolete">Vijë Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll i përfunduar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation type="obsolete">Sa Dritarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation type="obsolete">Eksportoni tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation type="obsolete">Maksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Prodho bazë të dhënash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Emër i dhënë dokumentit.
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation type="obsolete">Shpe&amp;Sti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation type="obsolete">Gjej Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation type="obsolete">Vijë Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq kartela të &amp;fshehura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfundo Përpunim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation type="obsolete">Parazgjedhje Shkalle Zmadhimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation type="obsolete">Import i kryer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation type="obsolete">Tip fundi vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation type="obsolete">Normalizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation type="obsolete">Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e Re:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation type="obsolete">Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Kurbë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shtresë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Stil i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation type="obsolete">X-Shk&amp;allë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation type="obsolete">Programe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Fshij përzgjedhjen(t) e çastit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="obsolete">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Fshih &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="obsolete">Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi Parazgjedhje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst.Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst/Pamje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;përmasim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmasim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Pikas (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation type="obsolete">Katalane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Y-Shkall&amp;ë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation type="obsolete">Poshtëshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Rregullime të Përgjithshme &quot;Proxy&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation type="obsolete">Pro&amp;gramth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç objektin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation type="obsolete">I pakapshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo shtim shënimesh dhe fushash te PDF-ja. 
Nëse nuk shenjohet, parandalohet përpunimi i shënimeve dhe fushave.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Doni të fshini tërë Objektet edhe në këtë Shtresë?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation type="obsolete">Sipërshkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation type="obsolete">Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kurba Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil pa Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation type="obsolete">Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation type="obsolete">Ky është një rregullim i cili si parazgjedhje nuk është veprues. Do të duhej të aktivizohej
kur kërkohet veçanërisht nga shtypësi juaj dhe ju kanë dhënë saktë hollësitë e nevojshme.
Përndryshe, PDF-ja juaj që eksportuat mund të mos shtypet si pritet dhe të jetë vërtet i kalueshëm nëpër sisteme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation type="obsolete">Ruse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation type="obsolete">Shtypja dështoi!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation type="obsolete">Stampa të Mundshme:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në një kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp Dokument...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation type="obsolete">Karta Biznesi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën para objekteve të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto tërë faqet si PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq P&amp;araparje Faqesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation type="obsolete">Kërko për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation type="obsolete">Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Faqja Majtas e Para</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Pozicion:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation type="obsolete">e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation type="obsolete">Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="obsolete">Rrotulloni Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation type="obsolete">PPI e Tanishme: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation type="obsolete">Për&amp;fundimi në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation type="obsolete">Lejo kopjim teksti apo grafike prej PDF-së. 
Nëse nuk shenjohet, nuk mund të kopjohet tekst apo grafikë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation type="obsolete">Zbato efektet e përzgjedhur te të tëra faqet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation type="obsolete">Ngarko Tekst prej Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation type="obsolete">Destinacion Shtypësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation type="obsolete">Korniza pamjesh lejojnë pamjet të ripërmasohen në çfarëdo madhësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation type="obsolete">Kodim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation type="obsolete">/Mënyrë Vizualizimi/Pa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation type="obsolete">Parje si Listë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation type="obsolete">Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Burim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation type="obsolete">Scribus-i vithiset për shkak të Sinjalit #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Miu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plotësisht Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm shkrim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rrotullim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;oshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus </source>
    <translation type="obsolete">Scribus </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Programthe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation type="obsolete">simlidhja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Administrimi &amp;Ngjyrash...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Largësira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation type="obsolete">Po shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation type="obsolete">Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="obsolete">Tekst sipas një Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation type="obsolete">Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori profilesh ICC parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation type="obsolete">Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Ndryshim Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Kornize Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori dokumentesh parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shpërfill të Mëdhaja/Vogla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Korniza Teksti &amp;Vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;gjelbër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation type="obsolete">Orientim parazgjedhje faqesh dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë e vijave udhëzuese që fusni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation type="obsolete">Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation type="obsolete">Drejtorira</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation type="obsolete">Po ngarkoj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stampë?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;/Importo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation type="obsolete">Pikë (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation type="obsolete">E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation type="obsolete">Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Zhvendosje Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth i &amp;Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation type="obsolete">Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela Tekst (*.txt);;Tërë Kartelat(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Ndërprerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë me Pika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreshta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i Lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pa Tast Prishkurt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Automatike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation type="obsolete">I &amp;lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Kartelat (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation type="obsolete">Gjithsej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;kaje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation type="obsolete">Pr&amp;onar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation type="obsolete">Krijo një Dokument të ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ërpjestimor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation type="obsolete">Lexo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato Stampë...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Cilësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="obsolete">Ruajtje përfundimesh e suksesshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation type="obsolete">Natyra ose zhanri i përmbajtjes së dokumentit, psh. kategori, funksione, zhanre, etj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmë &amp;Online...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ujdis Madhësi Paraqitjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="obsolete">Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation type="obsolete">Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;iguri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Temë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="obsolete">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation type="obsolete">Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation type="obsolete">Menu Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Titull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation type="obsolete">Bëj tekst nga kornizat e poshtme të rrjedhin përreth formës së objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Karakteristika &amp;Tejdukshmërie PDF 1.4 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Përdor përpjestimet e pamjes më mirë se ata të kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation type="obsolete">Portugeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation type="obsolete">Të &amp;drejta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation type="obsolete">Hequr&amp;vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Kjo Radhë Tastesh është në përdorim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Numri i Rreshtave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation type="obsolete">Krijo vetvetiu korniza teksti kur shtohen faqe të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation type="obsolete">Ngrije një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje ngjyre:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation type="obsolete">Stil vije e objektit të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation type="obsolete">Drejt&amp;im:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="obsolete">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="obsolete">Sigurohuni që pamjet dhe gërmat që përdorni mund të përdoren lirisht. Nëse gërmat nuk janë të përbashkëta mos i koleksiononi gjatë ruajtjesh stampash.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation type="obsolete">Zbrite një nivel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Inç (inç)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="obsolete">Orie&amp;ntim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Hapësira Vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="obsolete">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Çblloko </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokumente:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zëvendësim Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshimi në zmadhim për çdo veprim &quot;zoom&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Kyç i Çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë të përbëra nga
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutrale dhe/ose të errët
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;rapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation type="obsolete">Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë midis shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Bazë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation type="obsolete">Elips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">pas Faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje e faqes, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Majë e Rrumbullakët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Veprues</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation type="obsolete">E panjohur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation type="obsolete">Përp&amp;uthshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation type="obsolete">Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">Cakto &amp;Kyç</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation type="obsolete">Gjeometri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitja fizike ose numerike e dokumentit. Do të ishte me leverdi përmendja e tipit të medias dhe përmasat.
Gjithashtu të dobishme janë RFC2045, RFC2046 për tipe MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi vije formash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hapje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Zhvendos Këtu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation type="obsolete">Ripërm&amp;asim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="obsolete">Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation type="obsolete">E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo ose çaktivizo shtypjen e objektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation type="obsolete">Nuk u gjet gjë për ta importuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation type="obsolete">Shembull i gërmave tuaja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation type="obsolete">Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation type="obsolete">Fshij Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation type="obsolete">Vetëruajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="obsolete">J&amp;ashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation type="obsolete">Zarfa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ngjyrash që genden të trupëzuar në burimin e pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation type="obsolete">Mb&amp;ulim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation type="obsolete">Tip i efektit të ekranit.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Jo Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation type="obsolete">Krye Letrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Parapëlqime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation type="obsolete">Vithisje Scribus-i</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation type="obsolete">Njësi &amp;Parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation type="obsolete">Stampa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation type="obsolete">Po ruaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation type="obsolete">I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation type="obsolete">Hidhu te:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Fusha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument i lidhur, mundësisht duke përdorur një identifikues formal si p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përfshi Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatje Efek&amp;ti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation type="obsolete">Kanal alfa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj si Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Gjuha në të cilën përmbajtja e dokumentit është shkruajtur, zakonisht kod ISO-639 gjuhe
mundet edhe ndarë me vizë nga prapashtesë kodi ISO-3166 vendi, p.sh. en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importoni Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation type="obsolete">Datë e shoqëruar një ngjarjeje në jetën e dokumentit, në format VVVV-MM-DD, si në ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;dhër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Vertikalë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="obsolete">N&amp;dryshoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përshtatja Kornizën Pamjes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation type="obsolete">Mi&amp;nimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash për t&apos;u krijuar në korniza teksti të krijuara vetvetiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation type="obsolete">Paraqitje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Tema e përmbajtjes së dokumentit.
Kjo fushë është për fjalëkyça dokumenti që doni të trupëzohen në një PDF, për të ndihmuar kërkime dhe indexim kartelash PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation type="obsolete">Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation type="obsolete">F&amp;ormat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="obsolete">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Po lexoj Parapëlqimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton përputhshmërinë me. Parazgjedhja është Acrobat 4.0 çka ju jep përputhshmërinë më të madhe.
Zgjidhni Acrobat 5.0 nese kartela juaj ka karakteristika PDF 1.4 si p.sh. tejdukshmëri ose nëse keni nevojë për kodim 128 bit.
PDF/X-3 vlen për eksportim PDF-sh për shtypje komerciale dhe është i përzgjedhshëm kur keni veprues administrim ngjyrash.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Madhësi Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="obsolete">Shumëkëndëshat do të jenë të mysët më tepër se të lugët</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bulgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Paraqit Zonë të &amp;Pashtypshme në Ngjyrë Mënjanash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation type="obsolete">Revista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Përkarshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation type="obsolete">nga %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation type="obsolete">Kohëzgjatja e xhirimit të efektit.
Një kohë më e shkurtër do ta përshpejtojë efektin, një më e gjatë do ta ngadalësojë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vini Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni pamjet dhe zbukurim dritaresh parazgjedhje.
Scribus-i bën të vetën cilëndo temë të mundshme KDE apo Q</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Hapësirë poshtë paragrafit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation type="obsolete">Masko zonën jashtë mënjanash me ngjyrën e mënjanave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Të përgjithshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eksporto te Drejtori:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utorë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation type="obsolete">Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo karakteristika tejdukshmërie brenda eksportimi PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation type="obsolete">Një drejtori sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Po rregulloj Shkurtprerje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente së &amp;Fundmi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj dhe Dil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation type="obsolete">Paraparje Të dhënash Kartele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation type="obsolete">Paragrafë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation type="obsolete">Ma&amp;ksimizo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation type="obsolete">Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Fut Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Fusha PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation type="obsolete">Gabim Fatal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation type="obsolete">Vendos Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation type="obsolete">Numër për faqen e parë të dokumentit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation type="obsolete">Eksportim i suksesshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil Futjesh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq Faqet &amp;Krah Njëra Tjetrës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation type="obsolete">Nëse &quot;widget&quot;-i është &quot;widget&quot;-i parazgjedhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation type="obsolete">Skemë vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj faqe si &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation type="obsolete">Rregulloni Shtypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation type="obsolete">Kartela HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Mbushëse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje SVG (*.svg);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation type="obsolete">Vija Kutie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation type="obsolete">Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation type="obsolete">Mbush stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation type="obsolete">Fusni Shënime PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation type="obsolete">Kufizues fushe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vijash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation type="obsolete">Fjalë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation type="obsolete">Përcakton lidhjen e faqeve te PDF-ja. Lini parazgjedhjen - Majtas,
veç në e ditshi që keni nevojë ta ndryshoni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation type="obsolete">Shtrirja ose fokusi i përmbajtjes së dokumentit, mundësisht duke përfshirë vendndodhje, kohe dhe shtrirje juridike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation type="obsolete">kartela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation type="obsolete">Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Diagonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Veti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation type="obsolete">Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation type="obsolete">Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;ip Efekti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation type="obsolete">Nëse i vini shenjë kësaj do të kini një dialog
sa herë që gjendet një Ndarje me Vizë.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation type="obsolete">Importo tekst pa e formatuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation type="obsolete">Në Ballë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation type="obsolete">Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Krijoni Faqe(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Nga Poshtë Sipër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj si P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sfond...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Lejo Shtim Shëni&amp;mesh dhe Fushash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">Shtypje &amp;Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation type="obsolete">Hap të &amp;Fundmin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Gjerësi Vije:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Shtigje Shtesë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation type="obsolete">Largësi e Tekstit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Përpjestim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Stampë e Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation type="obsolete">Krijo Dosje të Re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj Faqe si $EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efekte Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">Çkyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Shembull Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Shto Shtresë të re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation type="obsolete">Identi&amp;fikues:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation type="obsolete">Simlidhje te Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të &amp;Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation type="obsolete">Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation type="obsolete">Milimetra (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Grafikash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Vijë e Plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dil Sidoqoftë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation type="obsolete">S&apos;shkruaj dot Kartelën: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së sipërme dhe skajit të faqes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation type="obsolete">Më tepër Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation type="obsolete">Po instaloj Stampa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation type="obsolete">Kryej matje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Tekst i etiketës së kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Një referencë te një dokument prej të cilit dokumenti i pranishëm ka rrjedhur, p.sh. ISBN ose URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe Dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Grafikë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation type="obsolete">Parje në Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation type="obsolete">Doracak për Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation type="obsolete">Zëvendëso me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Emër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation type="obsolete">Po, tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Pamjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation type="obsolete">Faqe e çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="obsolete">Sistemo Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation type="obsolete">Krijuar me</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">Antialias &amp;Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë gërmash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation type="obsolete">Më pak Hollësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejtim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Nga Sipër Poshtë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Importo &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation type="obsolete">Përpuno JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Bëj set ngjyrash të çastit set parazgjedhje të çastit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;

Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)

Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej 
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.

Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
&quot;Asnjë&quot;.

deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)

Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; varg me emër kartele

Shfaq një kuti dialogu Hap Kartelë me caption &quot;caption&quot;. Kartelat filtrohen me
vargun e filtrit &quot;filtër&quot;. Mund të jepet edhe një emër kartele ose shteg kartele,
lëreni bosh këtë varg kur doni të mos e përdorni. Vlera True për haspreview 
aktivizon një kuti të vogël paraparjesh te kutiza për Përzgjedhje Kartelash. Kur
parametri issave është caktuar True dialogu vepron si një dialog &quot;Ruaj Si&quot; 
përndryshe vepron si &quot;Dialog Hapje Kartelash&quot;. Parazgjedhja për të dy parametrat
opsionalë është False.

Filtri, nëse tregohet, merr formën &apos;koment (*.tip *.tip2 ...)&apos;.
Për shembull &apos;Pamje (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Këshillohuni me dokumentimin e Qt-së mbi QFileDialog për hollësi mbi filtra.

Shembull: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Shembull: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë 
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë. 
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.

Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë 
nga 1.

Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.

Shembuj përdorimi:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation type="obsolete">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string

Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.

Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation type="obsolete">closeDoc()

Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.

Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool

Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)

Hap dokumentin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDoc()

Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.

Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)

Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg 
të plotë ose relativ).

Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;të dhëna&quot;, &quot;përshkrim&quot;) -&gt; bool

Cakton të dhëna dokumenti. &quot;Autor&quot;, &quot;Të dhëna&quot;, &quot;Përshkrim&quot; janë
vargje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr) 
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni 
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">setUnit(type)

Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)

Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)

Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus 
te &quot;emër kartele&quot;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për 
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil bashkimi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e bashkimit janë:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)

Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)

Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)

Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. 
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])

Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në 
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk 
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti 
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;emër&quot;])

Rrotullon objektin &quot;emër&quot; në mënyrë relative me gradë &quot;rot&quot;. Objekti rrotullohet
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Vlerat pozitive do të thonë
rrotullim kundërorar kur përdoret pikë parazgjedhje rrotullimi. Nëse nuk është dhënë
&quot;emër&quot; përdoret përbërësi i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])

Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. 
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk 
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;emër&quot;)

Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation type="obsolete">deselectAll()

Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)

Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)

Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])

Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])

Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])

Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
nënkupton 100 %.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
nëse gjen kyçje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të 
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.

Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; listë vlerash

Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;emër kartele&quot;, &quot;shembull&quot;, madhësi) -&gt; bool

Krijon një paraparje pamjeje të gërmave &quot;emër&quot; me tekstin e dhënë &quot;shembull&quot; dhe madhësinë.
Pamjet ruhen te &quot;emër kartele&quot;. Përgjigjet me &quot;true&quot; në rast suksesi.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden gërmat e treguara.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një shembull ose një emër kartele bosh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list

Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)

Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string

Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])

Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.

Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)

Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;, e shtypshme)

Cakton shtresën &quot;shtresë&quot; si të shtypshme ose jo. Nëse e shtypshme është
vendosur si &quot;false&quot; shtresa nuk do të jetë e shtypshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e dukshme, vlera False do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e padukshme.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;shtresë&quot;) -&gt; bool

Përgjigjet nëse Shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme ose jo, vlera True do të thotë 
që shtresa &quot;shtresë&quot; është e shtypshme, vlera False do të thotë që shtypja e
shtresës &quot;shtresë&quot; është e çaktivizuar.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)

Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk 
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.

Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">createLayer(shtresë)

Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.

Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string

Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat 
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë 
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim 
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është 
tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin. 
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit. 
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të 
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse 
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një 
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të 
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot; 
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për 
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues 
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm 
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.

Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që 
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;emër&quot;])

Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i 
përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;emër&quot; [, gjendje])

Aktivizon/çaktivizon karakteristikën &quot;Teksti Rrjedh Përreth Kornize&quot; për 
objektin &quot;emër&quot;. Thirru me emër vargu parametrash dhe &quot;gjendje&quot; buleane 
opsionale. Nëse nuk jepet &quot;gjendje&quot;, këmbehet gjendja për rrjedhje teksti.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool

Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])

Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list

Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation type="obsolete">redrawAll()

Rivizaton tërë faqet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)

Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.

Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)

Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është 
numri i shfaqur për faqen e parë.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Zhvendoset te faqja &quot;nr&quot; (pra, bën të çastit faqen &quot;nr&quot;). Vini re që
gotoPage nuk ndryshon (hëpërhë) faqen të cilën parësi i përdoruesit 
po shfaq, thjesht cakton faqen mbi të cilën do të zbatohen urdhrat e programthit.

Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list

Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)

Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh 
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.

Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">getVGuides()

Shihni getHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation type="obsolete">setVGuides()

Shihni setHGuides.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple

Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list

Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është 
i pari në faqen...
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Përgjigjet me mënjanat e faqes (majtas, djathtas, sipër, krye) në njësitë e çastit.
Shihni konstantet UNIT_&lt;tip&gt; dhe getPageSize().
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])

Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë 
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante 
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai 
i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])

Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;. 
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera 
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti 
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti 
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string

Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit 
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst 
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret 
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float

Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot; 
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer

Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti 
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;). 
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;tekst&quot;, pos, [&quot;emër&quot;])

Fut tekstin &quot;tekst&quot; te pozicioni &quot;pos&quot; brenda kornizës së tekstit. Teksti
duhet të jetë i koduar në UTF (për referencë shihni setText()) Gërma e parë ka
tregues 0. nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError për futje jashtë kufijve.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])

Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst 
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; 
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])

Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;. 
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm 
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit 
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.

Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është 
jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet 
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.

Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])

Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])

Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot; 
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).

Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(fillim, numërim, [&quot;emër&quot;])

Përzgjedh shenja &quot;numërimi&quot; të tekstit në kornizën e tekstit &quot;emër&quot; duke filluar 
prej shenjës &quot;fillim&quot;. Numërimi i shenjave nis nga 0. Nëse &quot;numërimi&quot; është zero, 
do të pastrohet çfarëdo përzgjedhje teksti. Nëse &quot;numërimi&quot; është -1, do të 
përzgjidhet tërë teksti në kornizën. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur për çastin.

Mund të sjellë IndexError nëse përzgjedhja është jashtë kufijve të tekstit.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;emër&quot;])

Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit 
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])

Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation type="obsolete">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])

Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka 
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur. 
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta) 
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)

Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të 
prej kornizash të tjera.

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)

Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;

Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;emër&quot;])

Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Krijo një makro të quajtur &quot;emër&quot; duke çmuar kodin burim &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; duhet të pajtohet me të njëjtët rregulla si makrot e krijuara në GUI.
Në u dhëntë, vargu &quot;accel&quot; do të përdoret për të rregualluar një shkurtprerje
tastiere për makron.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressReset()

Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)

Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)

Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar. 
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej 
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation type="obsolete">setCursor()

[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)

Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj. 
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pjesëmarrje prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autorë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Frënge:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italiane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bullgare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovake:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Daneze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Welsh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Ruse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovene:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baske:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Përkthime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Faqja hyrëse dhe referencë online</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Bug-e dhe kërkesa për gjëra të reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;I lidhur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datë e krijimit dhe(new line)
librari suporti të përpiluara brenda Scribus-it(new line)
C-C-T do të thotë C=CUPS C=littlecms T=TIFF suport.(new line)
Librari suport që mungojnë tregohen me a *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Reth Scribus-it %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Ekipi Zhvillues:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacioni Zyrtar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacion Tjetër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Përkthime dhe Përkthyes Zyrtarë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Anglishte (Britanike):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Koreane:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Serbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Spanjolle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Kontribues Përkthimesh të Dikurshëm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Faqja Hyrëse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Referencë Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Bug-e dhe Kërkesa për Anë të Reja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Listë Postimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datën e krijimit dhe
 suport librarish përpiluar në Scribus
C-C-T është e barazvlefshme me suport C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Po</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
    <source>New Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
    <source>En Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>ff</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>fi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>fl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>ffi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>ffl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>ft</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>st</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>Insert Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>Insert Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
    <source>Insert PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>Test Qt Quick</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Copy</source>
    <translation type="unfinished">Kopjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished">Pri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished">Ngjit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished">Zhbëj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Edit text in the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Edit Welded Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <source>Inline Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Përpunoni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
    <source>Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
    <source>Extras</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="unfinished">E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Dritare</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ndihmë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
    <source>Others</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation type="unfinished">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) &amp;Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Gjatë &amp;Heqje Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,(new line)
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">Një rrugë braktisjeje e disa shkallëve të grisë që janë të përbëra nga(new line)
cyan, yellow dhe magenta dhe përdorjes së të zezës më mirë.(new line)
UCR prek më tepër pjesë pamjeje që janë tone neutralë dhe/ose të errët(new line)
të cilët janë afër të zezës. Përdorimi i kësaj mund të përmirësojë disa pamje(new line)
dhe lipsen ca eksperimente dhe prova për çdo herë.
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Të mesit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;hvendoje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda &amp;Njësoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">Ndë&amp;rmjet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">Mos Ndr&amp;ysho</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">inç</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">Shpërnda Një&amp;soj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>DockWidget</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Drejto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Faqe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Move</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Resize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Vendos Tekstin Majtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Vendos Tekstin Djathtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Vendos Tekstin në Qendër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Vendos Tekstin Detyrimisht Përligjshëm</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="obsolete">Kutizë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Veti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Ndihmëz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation type="obsolete">Anë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation type="obsolete">E plotë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation type="obsolete">Me vija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation type="obsolete">Nënvijë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation type="obsolete">E nevojshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation type="obsolete">I dukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation type="obsolete">I padukshëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation type="obsolete">Dukje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation type="obsolete">Tekst për Button Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Tekst për Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Hiq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation type="obsolete">Roll Over</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation type="obsolete">Thekso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation type="obsolete">Shumëvijëshe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation type="obsolete">Mos Rrëshqit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation type="obsolete">Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation type="obsolete">Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation type="obsolete">Katror</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation type="obsolete">Nëse Parazgjedhja është Shenjuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation type="obsolete">E përpunueshme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation type="obsolete">Rirregullo Formular</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation type="obsolete">Miu Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation type="obsolete">Miu Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="obsolete">Miu Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="obsolete">Miu Exit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation type="obsolete">Në Turbull</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Përpunoni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation type="obsolete">Importo të Dhëna prej:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation type="obsolete">Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation type="obsolete">Në Kartelë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation type="obsolete">Numër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation type="obsolete">Përqindje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vetjake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation type="obsolete">Dhjetore:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation type="obsolete">Parangjit Simbol Paraje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation type="obsolete">Format Kohor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation type="obsolete">Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation type="obsolete">Taste:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation type="obsolete">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation type="obsolete">dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është llogaritur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation type="obsolete">produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation type="obsolete">mesatare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation type="obsolete">e fushave vijuese:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation type="obsolete">Merr...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation type="obsolete">Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation type="obsolete">Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation type="obsolete">Shembull:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="obsolete">Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Veti Shënimesh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Lidhje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Lidhje e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Lidhje Web e Jashtme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
    <source>Note</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
    <source>Comment</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
    <source>Key</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>NewParagraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Cross</source>
    <translation type="unfinished">Kryq</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
    <source>Circle</source>
    <translation type="unfinished">Rreth</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vendmbërritje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Hap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Kë&amp;mbe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Faqe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>to</source>
    <translation type="unfinished">te</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tërë Faqet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normale</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Lartësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
    <source>0.1</source>
    <translation type="unfinished">200% {0.1?}</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Mbyll</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>default </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
    <source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Mundësi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
    <source>&amp;Format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
    <source>Error &amp;checking:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
    <source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>E papastër</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;I ri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">E m&amp;adhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Riemërto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Fshij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.(new line)
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Zë i Ri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një Drejtori</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="unfinished">Fshih Pamje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Mbyll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Faqerojtësa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Vendosje Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Skemë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Vetëm marrje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Vetëm ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Marrje nën Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Marrje mbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Marrje djathtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Marrje majtas Ikonës</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Marrje përmbi Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Shkallë:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Përherë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Kurrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Si ta Ripërmasoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Jo Përpjestimore</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikonë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Rimerr</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të &amp;plota:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Ngopje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Përdor Kompensim &amp;Blackpoint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për ngjyra të plota te faqja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
bazuar në profilin e zgjedhur për shtypësin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.(new line)
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.(new line)
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="unfinished">Sht&amp;ypës:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="unfinished">Pamje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="unfinished">Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
bazuar në profilin e zgjedhur për shtypësin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Përpunoni Ngjyrë</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Emër:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Model Ngjyre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB E përshtatshme për Web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
    <source>New</source>
    <translation>E re</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
    <source>Old</source>
    <translation>E vjetër</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Tabelë HSV ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Kujdes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Nuk mund të krijoni një ngjyrë të quajtur &quot;%1&quot;.(new line)
Është emër i ruajtur për ngjyrë të tejdukshme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Kënd:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zëvendëso</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsole