Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

‰PNG


IHDRÔþtbKGDùC»ÂIDATxÚctuuýÏ@`a```àuŽað3Pbˆw·Á«xáÎ#3Wogàyt¢¼xñ«&                     Lñ)Àëԁ³qáÎ#¤…*æ÷*þõýœÍD¬
¿¾ÿ`øõý;+§fáÕì_7áßï?؇‘‘‘!00a͚5pñ‡2|ÿô»S‰LLL¤…êóÛ7Þ¿Ïðöí[†ÞÞ^¸ópFrrÍ:Oým³IEND®B`‚