Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10128 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
template page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])

Vytvoří novou stránku. Jestliže je &quot;where&quot; -1, pak je nová stránka přidána na
konec dokumentu, jinak je vsazena před stránku &quot;where&quot;. Číslování stran je od 1,
a nezáleží na tom, jaké je číslo první stránky. Volitelný parametr &quot;template&quot; udává
jméno šablony, která bude aplikována na novou stránku.

Může vyvolat výjimku IndexError, když se pokusíte založit stránku na špatném místě</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

Vytvoří nový dokument a vrátí true v případě úspěchu. Parametry mají tento význam:
  size - Tuple (šířka, výška) rozměrů velikost stránky. Viz. konstanty PAPER_&lt;typ&gt; např. PAPER_A4.
  margins - Tuple (L, P, N, D) popisuje velikost okrajů stránky.
  orientation - Orienrace stránky. Viz. předdefinované konstanty PORTRAIT a LANDSCAPE.
  firstPageNumber - Číslo první stránky dokumentu, které je použito při automatickém číslování stran.
  unit - Nastaví typ měrných jednotek dokumentu. Viz. UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
       UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
  facingPages - FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
  firstSideLeft - FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

Hodnoty výšky, šířky a okrajů jsou uvedeny ve specifikovaných měrných jednotkách dokumentu.
Konstanty PAPER_* jsou v bodech. Jestliže je dokument v jiných jednotkách, musíte provést
patřičnou konverzi.

příklad: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)

Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
optional arguments, but will not be given any).
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,(new line)
           unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool(new line)

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je &quot;pos&quot; mimo obsah rámce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])

Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])

Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename

Zobrazí souborové okno/dialog s titulkem &quot;caption&quot;. Soubory mohou být vybrány
podle masky &quot;filter&quot;. Parametr &quot;defaultname&quot; může být použit jako předem nastavená
implicitní cesta. Jestliže je &quot;haspreview&quot; nastaveno na true, bude mít uřivatel
k dispozici náhled vybraných souborů. Jestliže je parametr &quot;issave&quot; nastaven
na true, bude se dialog chovat jako klasický &quot;Uložit jako&quot;.
Maska filtrování souborů může vypadat např. takto: &apos;Obrázky (*.png *.jpg)&apos;.
Více informací neleznete v dokumentaci Qt.
Příklad: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Nebo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
                  ICON_ERROR)
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.

Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Otevře dokument &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.

Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Nastaví informace o dokumentu. Parametry jsou textové řetězce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.

Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)

Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool

Vytvoří obrázkovou bitmapu s náhledem písma &quot;name&quot; s textem &quot;sample&quot;
velikosti &quot;size&quot;. Obrázek je pak uložen jako &quot;filename&quot;. Vrátí true v případě
úspěchu.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (nenajde písmo) a ValueError (prázdné
filename nebo sample).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
false, nebude vrstva tisknuta.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo není. true znamená
viditelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda jde vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo není. true znamená
tisknutelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(layer)

Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.

Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])

Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
zadáno, stav se obrátí.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation>gotoPage(nr)

Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
příkazy).

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Např.:
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation type="obsolete">getPageMargins()

Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Vytvoří novou barvu &quot;name&quot;. Barva je definována čtyřmi složkami modelu CMYK.
Každá složka musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.

Může vyvolat výjimku ValueError, v případě chybného jména barvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen
v bodech. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrátí (x, y) tuple s pozicí objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Pozice je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Nastaví otočení objektu &quot;name&quot; na &quot;rot&quot;. Kladné hodnoty znamenají
otočení po směru hodinových ručiček.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
    <translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)

Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)

Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.

See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)

Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="obsolete">Kopie č. %1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation type="obsolete">Scribus ver. %1(new line)
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation type="obsolete">Build=ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Příspěvky od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Windows port:</source>
    <translation type="obsolete">Windows verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Německy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Francouzsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Italian:</source>
    <translation type="obsolete">Italsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation type="obsolete">Maďarsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrajinsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation type="obsolete">Bulharsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Galician:</source>
    <translation type="obsolete">Galsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Turkish:</source>
    <translation type="obsolete">Turecky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Litevsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Polish:</source>
    <translation type="obsolete">Polsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Czech:</source>
    <translation type="obsolete">Česky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovensky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Danish:</source>
    <translation type="obsolete">Dánsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation type="obsolete">Norsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Welsh:</source>
    <translation type="obsolete">Velšsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Russian:</source>
    <translation type="obsolete">Rusky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation type="obsolete">Brazilsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Finnish:</source>
    <translation type="obsolete">Finsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Basque:</source>
    <translation type="obsolete">Baskitsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation type="obsolete">Slovinsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Vývojový tým:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="obsolete">Britská angličtina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="obsolete">Švédsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Webová stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>On-line reference</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Mailová skupina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="obsolete">Korejsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="obsolete">Srbsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="obsolete">Španělsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Katalánsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace
a knihovny v něm použité.
Symboly C-C-T znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF podporu.
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>%1 %2 %3 </source>
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Afrikaans:</source>
    <translation type="obsolete">Afrikánsky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Portuguese (Brazilian):</source>
    <translation type="obsolete">Portugalština (Braz.):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
    <translation type="obsolete">Verze pro Mac OSX Aqua:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Windows Port:</source>
    <translation type="obsolete">Verze pro Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>January</source>
    <translation type="obsolete">Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="440"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="202"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="437"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="438"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="439"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished">Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="unfinished">Povoleno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="unfinished">Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished">Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="unfinished">Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="unfinished">Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>File Name:</source>
    <translation type="obsolete">Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="obsolete">Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation type="obsolete">Povoleno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation type="obsolete">Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation type="obsolete">Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>License:</source>
    <translation type="obsolete">Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1180"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vložit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1185"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1187"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1192"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1196"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1197"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;ymazat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1204"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1222"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>V&amp;levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Na &amp;střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1224"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>V&amp;pravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1239"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1242"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Stín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Dát o &amp;vrstvu níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Dát o v&amp;rstvu výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Vi&amp;ditelný obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Zobrazit &amp;rámy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Ukázat &amp;mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Magnetivká vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>Čá&amp;ra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Otočit prvek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Upravit obsah rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Editovat text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Vytvořit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Přerušit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Editace textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Vložit textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>Správa &amp;obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>New Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Ukázka pře&amp;d tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>En Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="unfinished">Vložit číslo strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>ff</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>fi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>fl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>ffi</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>ffl</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>ft</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>st</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation type="unfinished">&amp;Obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation type="unfinished">O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1203"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1450"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1451"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Pokročilé možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Vytvoří PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Vytviří PostScript Level 2.
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Vytviří PostScript Level 1.
Mohou vzniknout velké soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stranu(y) &amp;horizontálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stranu(y) &amp;vertikálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Aplikovat &amp;ICC profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation type="obsolete">Aplikovat tzv. &amp;Under Color Removal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by 
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání 
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
a jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit velikost média</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
 requested by your printer.</source>
    <translation type="obsolete">Zde můžete nastavit velikost média
(papíru) postscriptového souboru.
Nezadávejte, pokud to nevyžaduje
tiskárna.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Umístit/zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Levé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Pravé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Horní strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Spodní strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mezi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Posunutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;ezi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Neměnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Posunutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rozmístit rovnoměrně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Neměnit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="81"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="82"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="87"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="88"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="89"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="138"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="431"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="439"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="83"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="101"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="102"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="103"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="104"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="105"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="59"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Vlastnosti pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="532"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="94"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznam</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="109"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="119"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Tipy pro nástroje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="273"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="174"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Ohraničení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="180"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="196"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tenký</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="310"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="200"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Široké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="208"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Bez přerušení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Přerušovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="212"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Zkosený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="213"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Příloha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="223"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Jiné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="229"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Jen ke čtení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="235"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Požadované</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="247"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Viditelnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viditelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skryté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="251"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Bez tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="252"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Bez náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="261"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Vzhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="279"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text pro tlačítko Dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="282"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text pro přetočení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="293"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="299"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Použít ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="356"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="328"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Stlačené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="346"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Přetočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="365"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Umístění ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="413"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Zvýraznění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obkreslené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Stisknout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="437"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Víceřádkový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="441"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Heslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="448"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Omezení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="459"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="465"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Neposouvat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="469"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="484"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Ověřit styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kříž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kruh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Hvězda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="487"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Čtverec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="501"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Standardně je označené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="513"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Upravitelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="520"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Jít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Potvrdit formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Vynulovat formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2041"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importovat data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="569"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Událost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Uvolnění myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Stisk tlačítka myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2020"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Najetí myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Opuštění myší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Po přepnutí na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2021"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Při rozmazání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="584"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="663"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Odeslat na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Odeslat údaje jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="684"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importovat data z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="609"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="615"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="622"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="625"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="639"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="651"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="647"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="693"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="724"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole je naformátované jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Obyčejný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="727"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="745"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Formát čísla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="813"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Desetinné:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="768"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Použít symbol měny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="777"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Symbol měny vpředu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="824"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formátování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="804"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Formát procent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="847"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Formát data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="873"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Formát času</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="895"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Vlastní skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="907"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="933"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Stlačení klávesy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="957"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="973"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Hodnota není potvrzena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="982"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Hodnota musí být větší nebo rovná:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="986"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>a menší nebo rovná:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="997"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Vlastní ověření skriptu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1018"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Vyhodnotit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1035"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Hodnota není vypočítaná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1044"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Hodnota je</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>sum</source>
    <translation>součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>product</source>
    <translation>součin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>average</source>
    <translation>průměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1049"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1050"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1057"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>následujících polí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1067"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Vybrat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1072"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Vlastní počítací skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1092"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Vypočítat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1111"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1115"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1168"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohl(a) použít ikony pro tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1446"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Příklad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2069"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Změna výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="150"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1167"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2231"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2078"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2040"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="132"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="241"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1335"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Vlastnosti poznámky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Odkaz ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="77"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="99"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="149"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="351"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="110"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="121"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>Str&amp;ana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="144"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="151"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Všechny str&amp;any</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>to</source>
    <translation>na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="51"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Použít šablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">Ša&amp;blona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Použít na aktuální stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation type="obsolete">Použít od &amp;strany:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Použít na všechny &amp;sudé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Použít na všechny &amp;liché strany</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="33"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="37"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="285"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="39"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="56"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="65"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="68"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="76"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="91"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="87"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="96"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="316"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="52"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="311"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="284"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="247"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="250"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="unfinished">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="30"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="154"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="164"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="291"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1341"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Zápisníky (*.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="828"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1244"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nová položka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="826"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.
Vyberte, prosím, jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Načíst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Malý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velký</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1153"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1047"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Jméno %1 není unikátní.
Prosím, zvolte jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="712"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="770"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="747"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="750"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1342"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1343"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1344"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1345"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1346"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="833"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="834"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="580"/>
    <source>Main</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="582"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="1040"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Přesunout záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Vložit záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../bookpalette.cpp" line="39"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="30"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Umístění ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="39"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Jen popisky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Jen ikony </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="51"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="57"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="64"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak změnit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="68"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="91"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="118"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="122"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="125"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Vynulovat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation type="obsolete">Nastavení správy barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Systémové profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="80"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Účel reprodukce (rendering)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="194"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="195"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní barevný profil na importované obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní barevný profil na plné barvy na straně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="132"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="133"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce tiskárny. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="136"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="138"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Výsledek tisku barev bývá rozdílný od toho, jak jsou zobrazeny barvy na monitoru.
Proto jsou důležité kvalitní profily.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="28"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Tis&amp;kárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="102"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="119"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="123"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="129"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="96"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="131"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="137"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="88"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Upravit barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1009"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="876"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB pro web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="137"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="154"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Starý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="817"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="818"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="819"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="436"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="439"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="861"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="862"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="863"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="816"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Jméno barvy není unikátní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="192"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV-barevná mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="97"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="107"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Barevný model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="obsolete">Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
Název je rezervován pro transparentní barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="121"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="126"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1079"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="391"/>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1088"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="392"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="897"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="13"/>
    <source>Form1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="49"/>
    <source>Based On:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="89"/>
    <source>Basic Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="99"/>
    <source>Advanced Formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smcstylew.ui" line="109"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Barvy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="318"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="56"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="64"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="90"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="137"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="138"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="obsolete">Zavřít dialog a vrátit se k editaci textu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="330"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="335"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="341"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="347"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="353"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="359"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="365"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="371"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="377"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="383"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="389"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="395"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="401"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="407"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="413"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="419"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="425"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="431"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="437"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="443"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="449"/>
    <source>Greek</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="455"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="461"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="467"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="473"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="479"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="485"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="491"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="139"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="47"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="98"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="105"/>
    <source>Hide Enhanced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="648"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="713"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="675"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="694"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="714"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="722"/>
    <source>Clean the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="723"/>
    <source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="37"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../spalette.cpp" line="117"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../chartableview.cpp" line="23"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="828"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="829"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="833"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="252"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="628"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="796"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="802"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="816"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="818"/>
    <source>Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="819"/>
    <source>Problems</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="822"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="823"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
    <source>Check again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="274"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="277"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="284"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckerPrefsList</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postsript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="95"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="100"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Dostupné styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="52"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="68"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="87"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation> Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="50"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="78"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="84"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="87"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="92"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="99"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="unfinished">Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="105"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="unfinished">Aktuálí množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="unfinished">Nahrát množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="unfinished">Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="173"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="unfinished">Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="175"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="176"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="177"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="178"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="179"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="180"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="unfinished">Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="198"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="198"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="560"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="571"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="unfinished">Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="181"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="428"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="544"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="428"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="544"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="220"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="138"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="40"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="202"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="205"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="212"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="213"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="227"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="228"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="229"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="230"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="237"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="238"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="245"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="246"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="247"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nová barva</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="63"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="186"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="196"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="202"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="193"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation type="unfinished">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Levá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Pravá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>Monday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>Friday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>January</source>
    <translation type="unfinished">Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>February</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
    <source>March</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>April</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>May</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
    <source>June</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="260"/>
    <source>July</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>August</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="262"/>
    <source>September</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>October</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>November</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="265"/>
    <source>December</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="204"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="205"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Levá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Pravá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="233"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="237"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="239"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished">Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Čárkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="244"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="unfinished">PostScript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="856"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vodorovný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Vertikální přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="846"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="847"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="848"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Kruhový přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="834"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="817"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Stín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="873"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Barva obrysu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="874"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Barva výplně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="875"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Sytost barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="876"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="877"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Barva vybraného objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="849"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Volný lineární gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="850"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Volný radiální gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="835"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="836"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="812"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="837"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="838"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="878"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="853"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="854"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="857"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="859"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="860"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="861"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="862"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="863"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="864"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="866"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="867"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="868"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="869"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="870"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="871"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="820"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="821"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="823"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="825"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="830"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="831"/>
    <source>Angle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="851"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="865"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="826"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="828"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="33"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="43"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="91"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="103"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="115"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="118"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="141"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="144"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="151"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="154"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="173"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="185"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="195"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="202"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="234"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="268"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="271"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="296"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="306"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="317"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="361"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="371"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="400"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="438"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="441"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../createrange.ui" line="451"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Nastavení importu CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač položek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>První řádek je hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Možnosti tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Volba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nastavení strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Pouze sudé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Pouze liché strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcadlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Strana na arch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stran na arch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="obsolete">Okno zobrazuje různá nastavení CUPS během tisku.
Dostupnost vlastních parametrů závisí na ovladači vaší tiskárny.
Podporu CUPS zjistíte v menu Nápověda &gt; O Scribusu.
Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-TIFF.
Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="433"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="468"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="502"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="522"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="523"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="524"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="525"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="526"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kódování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Přesunutí do adresáře dokumentů.
Lze uvést v Nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="333"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimovaný soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Včetně &amp;písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="314"/>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="284"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit barevné složky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Zrušeno uživatelem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="30"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Smazat barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Nahradit čím:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="38"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Nehradit čím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="18"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Smazat strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Smazat od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="33"/>
    <source>to:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="27"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Smazat od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="46"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Nehradit čím:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="49"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Chybějící písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Písmo %1 není nainstalované.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">místo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="31"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informace o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="59"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="71"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Vydavatel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="84"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="90"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="102"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Zdroj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="126"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>O&amp;blast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>P&amp;ráva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Da&amp;lší informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Osoba nebo organizace, která je zodpovědná za obsah dokumentu.
Tato položka může být vložena v dokumentu jako reference nebo také jako metadata v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Název dokumentu.
Tato položka může být vložena v dokumentu jako reference nebo také jako metadata v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Popis obsahu dokumentu.
Zapište sem abstrakt, ten bude vložen do PDF soubotu při exportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Shrnutí obsahu dokumentu klíčovými slovy.
Klíčová slova budou vložena do PDF, podle nich bude PDF soubor indexován a vyhledáván automatizovanými nástroji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba nebo organizace, která dokument zveřejňuje, publikuje nebo vydává</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby nebo organizace, které přispěly k obsahu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum přiřazený k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, finkce atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="obsolete">Elektronická reprezentace dokumentu.
Např. RFC2045,RFC2046 t.j. MIME typy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="154"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="155"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="obsolete">Jazyk, ve kterém je dokument napsán. Obvykle kód jazyka ISO-639
volitelně s kódem země ISO-3166 např. cs-CZ, en-GB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="157"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="158"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informace o autorských právech, licencích apod. Např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="156"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="61"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="62"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="76"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="68"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="190"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="19"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="66"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Nastavit tiskárnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="796"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="222"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="821"/>
    <source>All</source>
    <translation>Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Postscriptové soubory (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="820"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Azurová (Cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="819"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Purpurová (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="818"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Žlutá (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="817"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Černá (Black)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="376"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="73"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Tisk do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="114"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="126"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="131"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="138"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="147"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Příkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="154"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="159"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Tisnout &amp;vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="633"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Ti&amp;sknout aktuální stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="163"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>T&amp;isknout interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="183"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Normální tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation type="obsolete">Tisk &amp;separací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout &amp;barevně, jestliže je to možné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation type="obsolete">Tis&amp;knout v odstínech šedi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Pok&amp;ročilé možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="349"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Použít alternativní správce tisku, jako jsou např. kprinter nebo gtklp.
Správce tisku nastaví dodatečné volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="581"/>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="195"/>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="199"/>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="200"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="217"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="218"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="219"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="228"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="234"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="237"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="240"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation>Nastavit velikost média</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="246"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="252"/>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="255"/>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="263"/>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="267"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Pokročilé možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="344"/>
    <source>Preview...</source>
    <translation>Náhled...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="378"/>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="obsolete">UCR - under color removal - odstranění přebytečné barvy, která by 
způsobila rozpíjení (při přílišné saturaci papíru barvou) nebo trhání 
barvy při několika vrstvém (např. barevném) laserovém tisku.
Viz. např. http://www.typo.cz/_pismo/pis-tech-post.html
a jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="619"/>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="377"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="379"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="380"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="383"/>
    <source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="384"/>
    <source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="242"/>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation type="obsolete">Neukazovat objekty mimo hranice tisknutelné strany nebo exportovaného souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="569"/>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="373"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="258"/>
    <source>Force Overprint Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="381"/>
    <source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="274"/>
    <source>Printer Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="279"/>
    <source>Crop Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="281"/>
    <source>Bleed Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="283"/>
    <source>Registration Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="285"/>
    <source>Color Bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="288"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="293"/>
    <source>Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="300"/>
    <source>Bleed Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="306"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="311"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="316"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="321"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="325"/>
    <source>Use Document Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="329"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="332"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="333"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="390"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="391"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="392"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="393"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="385"/>
    <source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="386"/>
    <source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="387"/>
    <source>Add registration marks which are added to each separation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="388"/>
    <source>Add color calibration bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="389"/>
    <source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="394"/>
    <source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="499"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import souboru:
%1
se nepodařil!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="500"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Kritická chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="855"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="73"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="505"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="854"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="725"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="70"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditMacroDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
    <translation type="obsolete">Editace makra: &lt;b&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Správa maker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
    <translation type="obsolete">Soubor %1 už existuje.
Opravdu jej chcete přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
    <translation type="obsolete">Toto makro už bylo upraveno.
Opravdu chcete zahodit předchozí změny?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A full traceback follows:

%1
</source>
    <translation type="obsolete">Následuje plná historie:

%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Compilation of the macro failed, so it can not 
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
    <translation type="obsolete">Chyba během kompilace makra. Makro nebude uloženo.
Chyba byla:
%1
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Nové makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;V makro-editoru můžete vytvářet nová makra, upravovat a mazat existující.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Source Code:</source>
    <translation type="obsolete">Zdrojový kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Editing Macro:</source>
    <translation type="obsolete">Editace makra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The name of the macro being edited.</source>
    <translation type="obsolete">Jméno editovaného makra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jméno aktuálně upravovaného makra.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zahodit změny o ukončit editaci.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zahodíte všechny změny. Jestliže nechcete uložit makro, ale nechcete přijít ozměny v kódu, použijte &apos;Uložit jako...&apos;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Uložit změny a ukončit úpravu.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Uložit změny a ukončit úpravy. Jestliže bude makro chybné, editace nekončí.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zde je zdrojový kód makra.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Load Source ...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nahrát zdrojový kód...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Nahradit dosavadní zdrojový kód obsahem souboru.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Nahradit dosavadní zdrojový kód obsahem souboru.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Save Source As...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Uložit zdrojový kód do souboru.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
    <translation type="obsolete">Uloží zdrojový kód do textového souboru, který můžete upravovat externími nástroji, a potom nahrát pomocí &apos;Nahrát zdrojový kód...&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Python source files (.py)</source>
    <translation type="obsolete">Python zdrojové kódy (*.py)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Uložit soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save macro source</source>
    <translation type="obsolete">Uložit zdroj makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Open File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Select the source file to load</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat soubor, který bude nahrán</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="47"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Upravit styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="80"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="272"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Vertikální mezery</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="373"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Název stylu není jedinečný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Effect:</source>
    <translation type="obsolete">Efekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Jméno stylu odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="361"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Barva výplně písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Barva obrysu písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation type="obsolete">Nastaví mnohem větší první písmeno odstavce. Stylistický efekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Specifikace velikosti kapitálek podle počtu řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat text k pomocné mřížce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="369"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Horní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="370"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Dolní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="300"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabelátory a odsazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zarovnání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Iniciály</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;ry:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barva výplně:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva &amp;obrysu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat k pomocné &amp;mřížce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Řád&amp;kování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="239"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="200"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="328"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="371"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuální nastavení prokládání textu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Java skripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Získat &amp;jména polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="41"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="78"/>
    <source>Options:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="95"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Stín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="144"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="213"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1383"/>
    <source>Blur</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1361"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1352"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1367"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="970"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="972"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1396"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1373"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="479"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="483"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="494"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="608"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="612"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="348"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="368"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="388"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1402"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1489"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1555"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="183"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Soubor existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="184"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">už existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Všechny</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Všechny str&amp;any</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;rušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Změnit výstupní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Jména exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;jmenodokumentu-cislostrany.typ&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Export pouze aktuální strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostupné exportní formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="68"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Vyberte adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Export do adresáře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ obrázku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Uložit jako obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuální strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="105"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Uložit interval stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="106"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="107"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Uložit všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozlišení obrázků
Použijte 72 dpi, jestliže je obrázek určen na web nebo monitor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Kvalita obrázků - 100% je nejvyšší, 1% nejnižší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="35"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="95"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="96"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="97"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="91"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="207"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="260"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="262"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Cesty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="219"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="222"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="224"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="227"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="229"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="193"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="199"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="obsolete">Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="obsolete">Aktuálí množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation type="obsolete">Nahrát množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="obsolete">Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="obsolete">Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="obsolete">Přidat barvy z již existujícího dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="obsolete">Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="obsolete">Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="597"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="601"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="136"/>
    <source>Face:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="137"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Styl:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation type="obsolete">Všeobecné nastavení písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Substituce písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="47"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatečné cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Postscript</source>
    <translation type="obsolete">Postsript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Obsažen v:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="60"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="61"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Náhrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="300"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="110"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Substituce písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="157"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Dodatečné &amp;cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="131"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Připojit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="133"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="49"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Obsažen v:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="53"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="55"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="152"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="59"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="222"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation type="obsolete">Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <translation type="obsolete">Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Leave preview</source>
    <translation type="obsolete">Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Size of the Font</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Doc</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Access</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+O</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Quick Search: </source>
    <translation type="obsolete">Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="164"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="165"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="167"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="168"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="106"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="92"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="93"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="209"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="166"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="43"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="47"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="41"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="60"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="148"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="158"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="165"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="168"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="175"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="212"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Náhled písem...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="65"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Dialog náhledu písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>třídění, prohledávání a procházení písem.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="29"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="71"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="39"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="82"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="313"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="314"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation type="obsolete">Zde můžete přidat, změnit nemo odstranit Požadované barvy (Stop-colors).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="312"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Ovládání vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovná vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Svislá vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="70"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="107"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="unfinished">Přip&amp;ojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="117"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">Str&amp;ana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="28"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="159"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="99"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="407"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="358"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="371"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="374"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="168"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="191"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="194"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="323"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="394"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="345"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="355"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="274"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="297"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="382"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="388"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="391"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="401"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="404"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Ovládání vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">Přip&amp;ojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">Str&amp;ana</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="265"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Lituji, ale není dostupný žádný manuál! Navštivte prosím: http://docs.scribus.net
kde naleznete aktuální dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="457"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="264"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>S&amp;earch</source>
    <translation type="obsolete">Hl&amp;edat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Ctrl+F</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>F3</source>
    <translation type="obsolete">F3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>unknown</source>
    <translation type="obsolete">neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="324"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="324"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hledaný řetězec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="216"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="356"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="356"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="208"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="218"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="219"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="209"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="220"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="210"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="13"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="84"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="49"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="57"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/hb2.ui" line="77"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="46"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="65"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Akceptovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Přeskočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="76"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation type="obsolete">Nastavení dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="58"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Délka nejkratšího slova, které může být děleno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="59"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Maximální počet po sobě následujících dělení slov.
Nula (0) funkci vypíná. Pozn. překl.: V české typografii max. 3.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Nejmenší slovo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="20"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>Návrhy &amp;dělění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="23"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>&amp;Automaticky dělit slova při psaní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="56"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Po volbě &quot;Extra&quot;, &quot;Dělení slov v textu&quot; se objeví dialog,
ve kterém budou zobrazeny všechny možnosti dělení slova.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="57"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Povolí automatické dělení slov během psaní textu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="52"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>&amp;Maximální počet po sobě následujících dělění:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="24"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="31"/>
    <source>General Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="35"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="39"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="47"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="51"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="59"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="70"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Description:</source>
    <translation type="unfinished">Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation type="unfinished">Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="139"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="30"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="35"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="unfinished">Dostupné styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="40"/>
    <source>Character Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="49"/>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="58"/>
    <source>Line Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="76"/>
    <source>In case of a name clash</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="77"/>
    <source>Rename imported style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smstyleimport.cpp" line="79"/>
    <source>Replace existing style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Import &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="92"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="105"/>
    <source>PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vložit stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Vkládání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="47"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="48"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="49"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation type="obsolete">Šablona (pravá strana):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vkládání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="43"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Strana(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Šab&amp;lona (levá strana):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation type="obsolete">Ša&amp;blona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="63"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="199"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="219"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="222"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="223"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="240"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="201"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="111"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="83"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="116"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="974"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Všechny strany</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="16"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Počet sloupců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Počet řádek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="30"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="79"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nový skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="28"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Editace Java skriptů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="124"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="72"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Správa klávesových zkratek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktuální klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Zvolte klávesu pro tuto akci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">Žádná &amp;klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Definováno &amp;uživatelem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nastavit klávesu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Tato sekvence kláves je už používána</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="485"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Přidat novou vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="275"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation type="obsolete">Vrstvu dopředu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation type="obsolete">Vrstvu dozadu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Nová vrstva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation type="obsolete">Opravdu chcete také smazat všechny objekty z této hladiny?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="276"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="506"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="512"/>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="514"/>
    <source>Delete layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="515"/>
    <source>Raise layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="516"/>
    <source>Lower layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="504"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="505"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="486"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="488"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="489"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="490"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="491"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="492"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="493"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="494"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="495"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="496"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="498"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="499"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="497"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="500"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="501"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="502"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="503"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="513"/>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="517"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="518"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="519"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="520"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="521"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="522"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="523"/>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="33"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Editace stylů čar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="125"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="154"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Nový styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="216"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="60"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Opravdu chcete smazat tento styl?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="194"/>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Opravdu chcete smazat tento styl?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="184"/>
    <source>%</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestylew.ui" line="208"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="unfinished">Šířka čáry:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šířka čáry:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="180"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="52"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="unfinished">Ostrá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="53"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="unfinished">Čtvercová hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="unfinished">Oblá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="56"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="unfinished">Kolmý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="57"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="unfinished">Zkosený spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="unfinished">Oblý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Čárkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="70"/>
    <source>Add a new line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="71"/>
    <source>Remove a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="72"/>
    <source>Line style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="73"/>
    <source>Line width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="74"/>
    <source>End style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="75"/>
    <source>Join style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="76"/>
    <source>Line color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="77"/>
    <source>Line shade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Včechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="118"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Vybrat Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="183"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="185"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Více:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="187"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="206"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="207"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="209"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="211"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="212"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Macro</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Passed object is not callable</source>
    <comment>python error</comment>
    <translation type="obsolete">Předaný objekt nelze nahrát</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MacroManager</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Správa maker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
    <translation type="obsolete">Zobrazí okno, ve kterém editujete makra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Create, edit and delete macros</source>
    <translation type="obsolete">Vytvářet, upravovat a mazat makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Macro</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Správa maker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Unable to open the requested file: %1</source>
    <translation type="obsolete">Nelze otevřít soubor: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Edit Macro</source>
    <translation type="obsolete">Úprava makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zadané jméno už používá jiné makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Chyba při vytváření makra. Správce maker nebyl schopen vytvořit makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">Makro &apos;%1&apos; obsahuje drobnou chybu.
Chyba: %2
Kompletní chybový výpis:

%3
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:

%3
</source>
    <translation type="obsolete">Makro &apos;%1&apos; neproběhlo bez chyby.
Chyba: %2
Kompletní chybový výpis:

%3
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - New Macro</source>
    <translation type="obsolete">Nové makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Enter name for new macro: </source>
    <translation type="obsolete">Jméno nového makra: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ManageMacrosDialog</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Macro Manager</source>
    <translation type="obsolete">Správa maker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
    <translation type="obsolete">Přejmenování makra se nezdařilo, protože nové jméno už používá makro jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Manage Macros</source>
    <translation type="obsolete">Správa maker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Všechny změny provedené v tomto dialogu jsou nevratné.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nové</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Vytvořit nové makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Vytvořit nové makro. Bude vyžadováno jméno makra.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Ok</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Macro</source>
    <translation type="obsolete">Makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Accel</source>
    <translation type="obsolete">Klávesová zkratka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Description</source>
    <translation type="obsolete">Popis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tabulka definovaných maker.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jméno: Jméno makra.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Edit: Příznak, zda bylo makro upravováno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Klávesová zkratka: Sekvence kláves, která makro spustí.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Popis: Python &quot;docstring&quot;, t.j. dokumentační řetězec, makra.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Rena&amp;me</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Rename the selected macro.</source>
    <translation type="obsolete">Přejmenovat vybrané makro.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Přejmenovat vybrané makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Úprava zdrojového kódu vybraného makra (je-li dostupný).&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Smazat zvolené makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Smazat vybrané makro. Operace je neměnná.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Set Accel</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;klávesovou zkratku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Nastavit sekvenci kláves, která spustí vybrané makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Nastavit sekvenci kláves, která spustí vybrané makro.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>E&amp;xport</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Export</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+X</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Export macros to a file.</source>
    <translation type="obsolete">Export makra do souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Export makra do souboru. Výsledkem je Python skript, který může být nahrán pomocí &apos;Nahrát rozšíření...&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Smazat &amp;vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Delete all macros.</source>
    <translation type="obsolete">Smazat všechna makra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Smazat všechna makra. Tato operace je nevratná.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Import macros from a file.</source>
    <translation type="obsolete">Import makra ze souboru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Import makra z Python souboru.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Close this dialog</source>
    <translation type="obsolete">Zavřít dialogové okno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Return to Scribus</source>
    <translation type="obsolete">Návrat do Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Upravit vybrané makro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jestliže je tlačítko šedivé, t.j. nelze stisknout, makro nemá žádný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus Macro Files (*.pymacro)</source>
    <translation type="obsolete">Scribus makra (*.pymacro)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Open File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Select the macro file to load.</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat soubor s makrem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save File Dialog</source>
    <translation type="obsolete">Uložit soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Save all macros</source>
    <translation type="obsolete">Uložit všechna makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Rename Macro</source>
    <translation type="obsolete">Přejmenovat makro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Enter new name: </source>
    <translation type="obsolete">Vložte nové jméno: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Scribus - Set Macro Shortcut</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit zkratku makra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Enter new shortcut: </source>
    <translation type="obsolete">Vložte novou zkratku: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="61"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="65"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="89"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="109"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodítka okrajů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="115"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="120"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dolní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Horní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Pravý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="148"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi horním vodítkem okraje a okrajem strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi dolním vodítkem okraje a okrajem strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost mezi levým vodítkem okraje a okrajem strany
Jestliže jsou použity protilehlé strany, může tento okraj očetřit vazbu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost mezi pravým vodítkem okraje a okrajem strany
Jestliže jsou použity protilehlé strany, může tento okraj očetřit vazbu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="202"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="203"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Vnější:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="36"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="83"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="95"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="97"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="72"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="75"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="79"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="84"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="101"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Vodítka okrajů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="119"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="124"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="135"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="136"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="137"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="138"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="144"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="208"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="209"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="213"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="214"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="150"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginWidget.cpp" line="151"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="38"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="109"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="134"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="134"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="231"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="231"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="280"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopie č. %1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="78"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="79"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="80"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="81"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="231"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="360"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="360"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="364"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="364"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="132"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="29"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Svislé posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="115"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="117"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="118"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="119"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="120"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="121"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="122"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="123"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="124"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete">p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="49"/>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Script error</source>
    <translation type="obsolete">Chyba ve skriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation type="obsolete">Jestliže běžel skript distribuovaný s programem, informujte nás o chybě na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; - děkujeme vám.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Ukázat &amp;konzoli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation type="obsolete">Skrýt &amp;konzoli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation type="obsolete">Tato chybová zpráva je ve vaší systémové schránce. Použijte Ctrl+V, tím ji
můžete zkopírovat do chybového hlášení.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="133"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Import Template</source>
    <translation type="obsolete">Importovat šablonu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importovat stranu(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>From Document:</source>
    <translation type="obsolete">Z dokumenu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation type="obsolete">Importovat stranu(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source> from 0</source>
    <translation>od 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="78"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Vytvořit stranu(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="188"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="52"/>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="83"/>
    <source>After Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>At End</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Import</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Chybějící písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Písmo %1 není nainstalované.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="336"/>
    <source>instead</source>
    <translation>místo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../werktoolb.cpp" line="130"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="unfinished">Vlastnosti...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Přesunout strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopírovat stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="73"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Posun stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>at End</source>
    <translation type="obsolete">na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="64"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="65"/>
    <source>After Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="66"/>
    <source>At End</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="46"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="54"/>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4296"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4306"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4307"/>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometrie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4476"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4313"/>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Střed otáčení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4314"/>
    <source>Level</source>
    <translation>Hladina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4317"/>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Obrys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4339"/>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Vzdálenost textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4358"/>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Zobrazit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4360"/>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Počáteční posun:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4361"/>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Vzdálenost od křivky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4464"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní proklad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4407"/>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Vložit profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4408"/>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Účel reprodukce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4414"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4415"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4416"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4417"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4421"/>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Levý bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4422"/>
    <source>End Points</source>
    <translation>Koncové body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4441"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Kolmý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4442"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Zkosený spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4443"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Oblý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4448"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Ostrá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4449"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Čtvercová hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4450"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Oblá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4501"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4633"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4643"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="obsolete">Ruční vyrovnání znaků (Kerning)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.
Vyberte, prosím, jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="136966688"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Stín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4596"/>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Jméno vybraného objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4597"/>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Horizontální umístění středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4598"/>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Vertikální umístění středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4599"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4600"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4601"/>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Rotace objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4602"/>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Bod (počátek souřadnic), od kterého jsou 
odvozeny vzdálenosti nebo úhly rotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4603"/>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Střed otáčení vlevo nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4604"/>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Střed otáčení vpravo nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4605"/>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Střed otáčení vlevo dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4606"/>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Střed otáčení vpravo dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4607"/>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Střed otáčení uprostřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4610"/>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Překlopit vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4611"/>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Překlopit svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4612"/>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>O hladinu výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4613"/>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>O hladinu níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4614"/>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Přesunout navrch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4615"/>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Přesunout dospodu</translatio