Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 11345 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
<context>
  <name></name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
    <source>getColorNames() -&gt; list

Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
    <translation>getColorNames() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
    <source>newDocDialog() -&gt; bool

Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool

Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])

Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
    <source>setRedraw(bool)

Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
    <translation>setRedraw(bool)

V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])

Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)

Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)

Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])

Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.

May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)

The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins

orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.

firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).

numPage = Number of pages to be created.

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)

May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
    <source>createParagraphStyle(...)

Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create

linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:

fixed linespacing:     0

automatic linespacing:   1

baseline grid linespacing: 2

linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing

alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph

-&gt; left:   0

-&gt; center:  1

-&gt; right:  2

-&gt; justify: 3

-&gt; extend:  4

leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin

gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs

firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line

hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)

dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used

dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used

&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])

Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.

May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.

May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
je uváděna v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])

Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])

Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).

May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])

Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.

May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])

Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])

Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])

Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)

zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;

May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)

Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)

Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
    <source>traceText([&quot;name&quot;])

Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])

Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
ValueError (chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.

deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní 
průhlednou &quot;None&quot;.
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.

May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)

Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
(chybné parametry).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.

Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.

For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.

Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
          ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)

Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer

Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
v binárním OR s BUTTON konstantami:
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
Příklady:
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
                  ICON_ERROR)
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, 
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, 
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.

Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string

Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
    <source>closeDoc()

Closes the current document without prompting to save.

May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
    <translation>closeDoc()

Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.

Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
    <source>haveDoc() -&gt; bool

Returns true if there is a document open.
</source>
    <translation>haveDoc() -&gt; bool

Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)

Opens the document &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)

Otevře dokument &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
    <source>saveDoc()

Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.

If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
    <translation>saveDoc()

Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).

May raise ScribusError if the save fails.
</source>
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)

Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
relativní cesta souborového systému.

Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)

Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
    <source>setUnit(type)

Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.

May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
    <translation>setUnit(type)

Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
konstanty UNIT_*.

Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)

Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)

Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)

Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="62"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)

Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)

Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
hodinových ručiček je kladné.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
    <source>getAllObjects() -&gt; list

Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
    <translation>getAllObjects() -&gt; list

Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])

Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string

Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
    <source>selectionCount() -&gt; integer

Returns the number of selected objects.
</source>
    <translation>selectionCount() -&gt; integer

Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)

Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)

Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
    <source>deselectAll()

Deselects all objects in the whole document.
</source>
    <translation>deselectAll()

Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
    <source>groupObjects(list)

Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
    <translation>groupObjects(list)

Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
použijí se vybrané objekty.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)

Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])

Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
musí být větší než 0.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])

Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])

Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Číslo 1 znamená 100%.

Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
    <source>getFontNames() -&gt; list

Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
    <translation>getFontNames() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples

Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
    <source>getLayers() -&gt; list

Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
    <translation>getLayers() -&gt; list

Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)

Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
    <source>getActiveLayer() -&gt; string

Returns the name of the current active layer.
</source>
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string

Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])

Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
false, bude vrstva neviditelná.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
false, nebude vrstva tisknuta.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)

Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
nebo vrstva neexistuje.

Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
    <source>createLayer(layer)

Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.

May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>createLayer(layer)

Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.

Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string

Returns a string with the -lang value.
</source>
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string

Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
bod jako první.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.

May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string

Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
křivky &quot;beziercurve&quot;.

Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])

Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])

Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])

Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
zadáno, stav se obrátí.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])

Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
    <source>getAllStyles() -&gt; list

Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
    <translation>getAllStyles() -&gt; list

Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
    <source>currentPage() -&gt; integer

Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
    <translation>currentPage() -&gt; integer

Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
    <source>redrawAll()

Redraws all pages.
</source>
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)

Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.

May raise ScribusError if the save failed.
</source>
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.

Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
    <source>deletePage(nr)

Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.

May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
    <translation>deletePage(nr)

Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)

Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
příkazy).

Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
    <source>pageCount() -&gt; integer

Returns the number of pages in the document.
</source>
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
    <source>getHGuides() -&gt; list

Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
    <translation>getHGuides() -&gt; list

Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
    <source>setHGuides(list)

Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.

Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
    <translation>setHGuides(list)

Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Např.:
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
    <source>getVGuides()

See getHGuides.
</source>
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
    <source>setVGuides()

See setHGuides.
</source>
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
    <source>getPageSize() -&gt; tuple

Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple

Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
    <source>getPageItems() -&gt; list

Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
    <translation>getPageItems() -&gt; list

Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije 
vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])

Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.

May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])

Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.

May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])

Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])

Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])

Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.

Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
    <source>progressReset()

Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
    <translation>progressReset()

Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
    <source>progressTotal(max)

Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
    <translation>progressTotal(max)

Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
    <source>progressSet(nr)

Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
    <translation>progressSet(nr)

Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
    <source>setCursor()

[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
    <source>docChanged(bool)

Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
    <translation>docChanged(bool)

Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.
</source>
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)

Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.

May raise WrongFrameTypeError.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool

Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.

May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
    <source>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
    <translation>getPageMargins()

Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple

Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.

May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
    <source>newStyleDialog() -&gt; string

Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)

Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.

If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)

Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
    <source>getProperty(object, property)

Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.

The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.

The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.

The return value varies depending on the type of the property.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
    <source>setProperty(object, property, value)

Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.

See getProperty() for more information.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer

Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool

WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.

Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:

  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.

  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
  margins

  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE

  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.

  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.

  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES

  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT

The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.

example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
    <source>closeMasterPage()

Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
    <source>masterPageNames()

Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
    <source>editMasterPage(pageName)

Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
    <source>createMasterPage(pageName)

Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
    <source>deleteMasterPage(pageName)

Delete the named master page.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
    <source>zoomDocument(double)

Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool

Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string

creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)

Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.

May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename

Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.

The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.

Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.

Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)

Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float

Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)

Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)

Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])

Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])

Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)

Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)

Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)

Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)

Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool

Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int

Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float

Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,

May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to front.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
    <source>moveSelectionToFront()

Moves current selection to back.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])

Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
    <source>getPageType() -&gt; integer

Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
    <source>gotoPage(nr)

Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.

May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])

Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])

Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])

Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
    <source>createCharStyle(...)

Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:

&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create

&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use

fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)

&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):

-&gt; inherit

-&gt; bold

-&gt; italic

-&gt; underline

-&gt; underlinewords

-&gt; strike

-&gt; superscript

-&gt; subscript

-&gt; outline

-&gt; shadowed

-&gt; allcaps

-&gt; smallcaps

&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options

&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options

baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline

shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used

outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used

underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used

strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used

scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars

tracking [optional] -&gt; tracking of the text

&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code

</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer

Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])

Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.

May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool

Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])

Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.

May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
    <source>scrollDocument(x,y)

Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)

Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page

If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Příspěvky od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="145"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Vývojový tým:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="400"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Webová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online odkazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="406"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Mailová skupina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="221"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="353"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="49"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="76"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="84"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="426"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace a knihovny v něm použité. Symboly C-C-T-F znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF F-Fontconfig podporu. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C - Cairo A - Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="204"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="418"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="478"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="443"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="444"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="445"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="446"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="447"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../about.cpp" line="476"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Povoleno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vložit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="904"/>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Vzorové strany...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1290"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>V&amp;levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Na &amp;střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>V&amp;pravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation>&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Po&amp;dtržení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Horní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Stín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Přizpůsobit rám obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1346"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1347"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Znak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Import...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Použít vzorovou stranu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti strany...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1001"/>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1007"/>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Zobrazit &amp;rámy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation>Pravítka relativně ke straně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1408"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Uspořádat strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1413"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historie akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1414"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Vybrat objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1041"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tabulka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1042"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1044"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;ra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1046"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kresba od ruky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Otočit prvek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Zvětšit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Zmenšit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Upravit obsah rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Upravit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Vytvořit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Přerušit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1058"/>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Upravit text v zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1060"/>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vložit textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1061"/>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Vložit obrázjový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1062"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1063"/>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Vložit tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1064"/>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Vložit mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1065"/>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1066"/>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Vložit Beziérovu křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1067"/>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1070"/>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Generovat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Chytré dělení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Číslo &amp;strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nový řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Zalomení rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zalomení sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Odrážka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>En dash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En dash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Figure dash</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Uvozovky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1118"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1119"/>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1120"/>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1121"/>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1122"/>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1123"/>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1124"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1125"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1126"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1127"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1128"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1129"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1130"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Dolní jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1131"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Dolní dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1132"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1133"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1134"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1135"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Přepnout palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Přepnout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Ukázka pře&amp;d tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;Javaskripty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Převést na vzorovou stranu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1081"/>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">O &amp;Modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Více informací...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tisk povolen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Zobrazit pravítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Lomítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Middle Dot</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Úzká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Široká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Střední mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Vlasová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1144"/>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Vložit chytré dělení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1145"/>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou pomlčku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1146"/>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou mezeru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1147"/>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Vložit číslo strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyly...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Ukázat sloupce textového rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
    <source>Edit Latex Source...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Insert &amp;Latex Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Check updates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation type="unfinished">Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation type="unfinished">Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation type="unfinished">Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation type="unfinished">Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation type="unfinished">Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation type="unfinished">Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation type="unfinished">Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation type="unfinished">Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation type="unfinished">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation type="unfinished">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation type="unfinished">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation type="unfinished">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation type="unfinished">Dolní jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation type="unfinished">Dolní dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation type="unfinished">Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation type="unfinished">Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation type="unfinished">Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation type="unfinished">Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
    <source>Align</source>
    <translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vybrané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="unfinished">Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Relativně k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Prvně vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Posledně vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Straně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Okrajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Vodítkům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Výběrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="244"/>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="246"/>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat levé strany na pravou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Zarovnat dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="252"/>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat horní části objektů na spodní část ukotvení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Vystředit na svislé osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Zarovnat levé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="260"/>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat spodní části objektů na horní část ukotvení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Zarovnat nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Vybrané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="268"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="270"/>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit spodní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="278"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit svislé odsazení mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="280"/>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="143"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="158"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nic nevybráno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="399"/>
    <source>Some objects are locked.</source>
    <translation type="obsolete">Některé objekty jsou uzamčeny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="400"/>
    <source>&amp;Unlock All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odemknout vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="440"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="448"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="107"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Vlastnosti pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="534"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznam</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="109"/>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Tipy pro nástroje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="275"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Ohraničení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2079"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="198"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="202"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tenký</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="312"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="202"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Široké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="210"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="214"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Bez přerušení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="214"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Přerušovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="214"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="215"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Zkosený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="215"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Příloha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="225"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Jiné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="231"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Jen ke čtení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="237"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Požadované</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="217"/>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="249"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Viditelnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="253"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viditelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="253"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skryté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="253"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Bez tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="254"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Bez náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="263"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Vzhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="281"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text pro tlačítko Dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="284"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text pro přetočení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="295"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="301"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Použít ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="358"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="330"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Stlačené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="348"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Přetočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="367"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Umístění ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="415"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Zvýraznění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="422"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="422"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obkreslené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="422"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Stisknout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="439"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Víceřádkový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="443"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Heslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="450"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Omezení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="461"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="467"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Neposouvat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="471"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="486"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Ověřit styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kříž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kruh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Hvězda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="489"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Čtverec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="503"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Standardně je označené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="515"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Upravitelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="522"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2042"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Jít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Potvrdit formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Vynulovat formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importovat data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="571"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Událost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Uvolnění myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Stisk tlačítka myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Najetí myši</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Opuštění myší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Po přepnutí na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Při rozmazání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="586"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1090"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="665"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Odeslat na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="673"/>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Odeslat údaje jako HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="686"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importovat data z:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="611"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="617"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Do souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="624"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="627"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Strana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="641"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="653"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="649"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="695"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="726"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Pole je naformátované jako:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Obyčejný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="729"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="747"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Formát čísla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="815"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Desetinné:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="770"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Použít symbol měny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="779"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Symbol měny vpředu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="826"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formátování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="806"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Formát procent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="849"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Formát data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="875"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Formát času</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="897"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Vlastní skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="909"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="935"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Stlačení klávesy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="959"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="975"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Hodnota není potvrzena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="984"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Hodnota musí být větší nebo rovná:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="988"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>a menší nebo rovná:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="999"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Vlastní ověření skriptu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1020"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Vyhodnotit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1037"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Hodnota není vypočítaná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1046"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Hodnota je</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
    <source>sum</source>
    <translation>součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
    <source>product</source>
    <translation>součin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
    <source>average</source>
    <translation>průměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1052"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1059"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>následujících polí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1069"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Vybrat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1074"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Vlastní počítací skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1094"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Vypočítat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1113"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1117"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1170"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1171"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohl(a) použít ikony pro tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2233"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1448"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Příklad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2071"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Změna výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2233"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2080"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1253"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="422"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="2042"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="243"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1282"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annot.cpp" line="1337"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Vlastnosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="76"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Odkaz ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="77"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="100"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="152"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="355"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="343"/>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="111"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="122"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>Str&amp;ana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="146"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="154"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../annota.cpp" line="355"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="154"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Použít vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Vzorová strana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply To</source>
    <translation>Použít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation>&amp;Aktuální strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation>&amp;Sudé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation>&amp;Liché strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Všechny str&amp;any</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation>&amp;Interval stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Použít vybranou vzorovou stranu na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <location filename="../arrowchooser.cpp" line="30"/>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Žádná</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
    <source>0.1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
    <source>Mis-spelling:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
    <source>Active dictionary: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
    <source>Personal
Dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
    <source>C&amp;hange All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
    <source>&amp;Skip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
    <source>S&amp;kip All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
    <source>default </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="64"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="211"/>
    <source>Spell-Checker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="211"/>
    <source>Spell-checking completed.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="222"/>
    <source>Spell-checking done.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="329"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="330"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="352"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1212"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="unfinished">Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1213"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1214"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1215"/>
    <source>Specials</source>
    <translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;rové kódy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation>Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="296"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Chyba při otevírání souboru: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="40"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="42"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="44"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 nebo 12 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="46"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 nebo 8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="48"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="50"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 číslice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="57"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Volitelný počet znaků, číslic a symbolů: -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="66"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="69"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a symbolů: -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="77"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Volitelný počet číslic. ITF-14 obsahuje 14 číslic a nemá číslici kontrolní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="92"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Volitelný počet číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="88"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a velkých písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="97"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Volitelný počet hexadecimálních číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="330"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Čárový kód není kompletní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="53"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic s mezerami. Formát ISBN-10 vyžaduje 9 nebo 10 číslic s mezerami, ale tento standard se nedoporučuje používat po 1. lednu 2007. (Poznámka: K převodu starého ISBN-10 na nový ISBN-13 stačí uvést před prvními devíti číslicemi předponu 978-, např. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Konečné číslo se spočítá automaticky.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="104"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="144"/>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="18"/>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Generátor čárových kódů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="48"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="145"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Vyberte jeden z dostupných typů čárových kódů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Číselná reprezentace vlastního kódu. Přečtěte si níže uvedenou nápovědu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Znovu nastavit ukázkovou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation>Vložit &amp;text do výsledného kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+TAlt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jestliže je zaškrtnuto, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="80"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Barva pozadí - pod čárami kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>Čá&amp;ry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="243"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barva čar kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="272"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="275"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Barva textu a čísel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tipy a nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="314"/>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation>Náhled výsledného kódu. 72dpi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="67"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation>Vložit &amp;kontrolní číslici</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="54"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="48"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Formát</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nová položka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="684"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="685"/>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Načíst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="686"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="687"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="681"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="682"/>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Jméno %1 není unikátní.
Prosím, zvolte jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Zvolte adresář zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="453"/>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Vyberte zápisník, který importuji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrap.cpp" line="688"/>
    <source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import souborů zápisníku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hlavní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
    <source>New Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="550"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="215"/>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Přesunout záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="216"/>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Vložit záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../bookmwin.cpp" line="217"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Umístění ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Jen popisky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Jen ikony </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak změnit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Vynulovat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="34"/>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Systémové profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Účel reprodukce (rendering)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="205"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="205"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="206"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="206"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="164"/>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní barevný profil pro plné barvy na straně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="143"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="144"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="167"/>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="168"/>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce tiskárny. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="147"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="149"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Výsledek tisku barev bývá rozdílný od toho, jak jsou zobrazeny barvy na monitoru.
Proto jsou důležité kvalitní profily.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="150"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="83"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="125"/>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation type="obsolete">Tis&amp;kárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="113"/>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="60"/>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="140"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="98"/>
    <source>Images:</source>
    <translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="106"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="121"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="141"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="142"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="145"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="146"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmsprefs.cpp" line="148"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="90"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Upravit barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="987"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="992"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="845"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB pro web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="139"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="156"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Starý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="786"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="787"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="788"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="343"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="440"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="438"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="830"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="831"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="832"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="194"/>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV-barevná mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="109"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Barevný model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="123"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished">Je &quot;spot color&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="106"/>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Je &quot;registration color&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1065"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
Je rezervováno pro průhlednou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1000"/>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Jméno barvy není jedinečné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="386"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="866"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1058"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cmykfw.cpp" line="1074"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="unfinished">Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="unfinished">Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="unfinished">Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="unfinished">Spouštění správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="unfinished">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="unfinished">Kruhový výběr barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="unfinished">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="unfinished">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="unfinished">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="unfinished">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="unfinished">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="unfinished">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="80"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="719"/>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="112"/>
    <source>Font:</source>
    <translation>Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="135"/>
    <source>Character Class:</source>
    <translation>Třída znaků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="214"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="224"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Vy&amp;mazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="350"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="211"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="221"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="250"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Plná znaková sada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="255"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Základní latinka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="261"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="267"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozšířená latinka A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="273"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozšířená latinka B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="279"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Obecná interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="285"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Horní a dolní indexy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="291"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Měny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Symboly dopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="303"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Číselné formy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="309"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="315"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematické operátory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="321"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Kreslení boxů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="327"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blokové elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="333"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometrické útvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="339"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Různé symboly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="345"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Blbinky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="351"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Varianty minuskulí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="357"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="363"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="369"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="375"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Rozšířená řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="381"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Azbuka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="387"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Azbuka - doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="393"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabské</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="399"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabské rozšířené A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="405"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabské rozšířené B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="411"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrejské</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="325"/>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vložit kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="357"/>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Zavřít tento dialog a vrátit se k úpravě textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="358"/>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="584"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="644"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="611"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="625"/>
    <source>Choose a filename to save under</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="645"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="653"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.cpp" line="654"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="19"/>
    <source>Quick Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="30"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="88"/>
    <source>Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../charselect.ui" line="164"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="unfinished">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Chybí znak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Text přetéká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt není na straně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="837"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Chybí obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="246"/>
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Obrázek má nižší DPI než %1 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="840"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objek onsahuje průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="841"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt je PDF anotace nebo formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="842"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt je umístěné PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="250"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="254"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nenalezeny žádné problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="630"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="798"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="804"/>
    <source>Problems found</source>
    <translation>Nalezeny problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Onjekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktuální profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorovat chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="844"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Anotace používá ne-TrueType písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="255"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="276"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="279"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="286"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
    <source>Check again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="838"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="839"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../checkDocument.cpp" line="843"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="89"/>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Vybrat styly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="94"/>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Dostupné styly</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="53"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="69"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="72"/>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="74"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../collect4output.cpp" line="88"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation> Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="53"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="87"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="90"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="95"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="102"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="108"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktuálí množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="158"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Nahrát množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="164"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importovat do současné množiny barvy z jiného dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="189"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Vybrat jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="562"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="584"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="595"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="435"/>
    <source>Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="435"/>
    <source>Documents (%1);;Other Files (%2);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="552"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../colorm.cpp" line="552"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Dělené komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradické (zdvojené komplementární)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Základní barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monochromatické světlé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monochromatické tmavé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>První analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>Druhá analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>První dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>Druhá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>Třetí dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>Čtvrtá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>První triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>Druhá triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>První tetradická (opak základní)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>Druhá tetradická (úhel)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="183"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="228"/>
    <source>Vision Defect:</source>
    <translation type="obsolete">Porucha vidění:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="229"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Kruhový výběr barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="230"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="231"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="232"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="233"/>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="234"/>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="235"/>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="237"/>
    <source>Select Method:</source>
    <translation type="obsolete">Vyberte metodu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="238"/>
    <source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
    <translation type="obsolete">Úhel (0-90 stupňů):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Merge Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Replace Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zaměnit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="243"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="244"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="245"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="343"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation type="obsolete">Spouštění správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="346"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="96"/>
    <source>Cr&amp;eate color...</source>
    <translation type="obsolete">Vy&amp;tvořit barvu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="98"/>
    <source>&amp;Import existing color...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Importovat existující barvu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="100"/>
    <source>&amp;Merge colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Replace colors</source>
    <translation type="obsolete">Z&amp;aměnit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="102"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="103"/>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="246"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="247"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
    <translation type="obsolete">Klikněte kolečkem pro získání základní barvy. Jedná se o odstín v režimu HSV.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="248"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Ukázkové barevné schéma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="249"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="250"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="obsolete">Barvy vybraného barevného schématu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="251"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="429"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="459"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation type="obsolete">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="97"/>
    <source>C&amp;olor Components...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barevné komponenty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="180"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Barevný kruh...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Pomocník pro nastavení barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Výběr barev s naukou o barvách.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="222"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Aplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="232"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="238"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Jedna strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="188"/>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Levá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="190"/>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="191"/>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Pravá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="195"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="197"/>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="obsolete">Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="obsolete">Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="201"/>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="obsolete">Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Pondělí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Úterý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Středa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Čtvrtek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Pátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Neděle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>January</source>
    <translation>Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>February</source>
    <translation>Únor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>March</source>
    <translation>Březen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>April</source>
    <translation>Duben</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>May</source>
    <translation>Květen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>June</source>
    <translation>Červen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>July</source>
    <translation>Červenec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>August</source>
    <translation>Srpen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>September</source>
    <translation>Září</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>October</source>
    <translation>Říjen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>December</source>
    <translation>Prosinec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="240"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="246"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
    <source>Line</source>
    <translation type="unfinished">Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished">Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>LaTeX Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Levá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation type="unfinished">Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation type="unfinished">Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation type="unfinished">Pravá strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="288"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation type="unfinished">Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="unfinished">Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="unfinished">Čárkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="296"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="unfinished">Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="unfinished">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation type="unfinished">Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="328"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="329"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation type="unfinished">Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation type="unfinished">Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation type="unfinished">Vlastní: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="334"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="335"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="361"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../contextmenu.cpp" line="191"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../contextmenu.cpp" line="379"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation type="unfinished">Převést stranu na vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished">Nová vzorová strana %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="943"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="931"/>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vodorovný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="932"/>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Svislý přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="933"/>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="934"/>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="935"/>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Kruhový přechod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="904"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="920"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Stín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="961"/>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Upravit barvu čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="962"/>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Barva výplně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="963"/>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Sytost barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="964"/>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="965"/>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="936"/>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Volný lineární gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="937"/>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Volný radiální gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="922"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="923"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="899"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="924"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="925"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="926"/>
    <source>Move Vector</source>
    <translation>Přesunout vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="966"/>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation>Začátek vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="959"/>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="938"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="907"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="908"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="910"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="912"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="913"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="915"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="917"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="918"/>
    <source>Angle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="940"/>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="941"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="944"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="945"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="946"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="947"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="948"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="949"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="950"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="951"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="952"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="953"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="954"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="955"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="956"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="957"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cpalette.cpp" line="958"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Světlost</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Nastavení importu CSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač položek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>První řádek je hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Možnosti tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Volba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nastavení strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Pouze sudé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Pouze liché strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcadlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Strana na arch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stran na arch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tento panel zobrazuje volby CUPS při tisku. Přesné dostupné parametry zavisí na ovladači vaší tiskárny. Podporu pro CUPS si můžete ověřit v nabídce Nápověda &gt; O Scribusu. Hledejte výpis C-C-T, což znamená C=CUPS, C=littlecms a T=TIFF. Chybějící knihovna je označena hvězdičkou *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="414"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="483"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Nelze uložit soubor: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="511"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="512"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="343"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kódování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="347"/>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Přesunutí do adresáře dokumentů.
Lze uvést v Nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="323"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimovaný soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="302"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Včetně &amp;písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="274"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="304"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="185"/>
    <source>Set Color Components</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit barevné složky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="186"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="187"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="188"/>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="189"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="190"/>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="191"/>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="192"/>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="193"/>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="194"/>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="195"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="196"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="197"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="198"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="199"/>
    <source>Set &amp;RGB</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="200"/>
    <source>Set C&amp;MYK</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="201"/>
    <source>Set &amp;HSV</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit &amp;HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation type="unfinished">Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../deferredtask.cpp" line="83"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Zrušeno uživatelem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Smazat barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Nehradit čím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Smazat strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Smazat od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="30"/>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Smazat styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Smazat styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="40"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Nehradit čím:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editformats.cpp" line="43"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Chyba importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Chyba importu Word souboru
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informace o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="74"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Vydavatel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="103"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="110"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="117"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Zdroj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="124"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="131"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>O&amp;blast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>P&amp;ráva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Da&amp;lší informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="163"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba nebo organizace, která dokument zveřejňuje, publikuje nebo vydává</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="164"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby nebo organizace, které přispěly k obsahu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="165"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum přiřazené k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="166"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, finkce atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informace o autorských právech, licencích apod. Např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Osoba nebo organizace primárně odpovědná za obsah dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Popis obsahu dokumentu. Jedná se stručné shrnutí nebo abstrakt dokumentu. Je vloženo do PDF při exportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="162"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Námět obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje klíčová slova, která si přejete vložit do PDF kvůli vyhledávání a indexování PDF souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fyzická nebo digitální prezentace dokumentu. Neuškodí typ média nebo rozměry. Praktické jsou zde také RFC2045, RFC2046 jako MIME typy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jazyk obsahu dokumentu, obvykle kód jazyka podle ISO-639 doplněný pomlčkou a kódem země podle ISO-3166, např. en-GB, fr-CH, cs-CZ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Přidat do dokumentu sekci s číslováním stran. Nová sekce bude přidána za aktuálně vybranou sekci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Odstranit aktuálně vybranou sekci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="79"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro sekci, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této sekci zobrazit čísla stran a pokud je v sekci alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Index strany, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Index strany, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stran.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ...,potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. U první sekce v dokumentu to nahradí původní první číslo strany v novém okně souboru. (fixme).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Číslo strany je mimo použitelnou oblast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Hodnota, kterou jste zadali, je mimo rozsah stran v současném dokumentu (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="unfinished">Sekce dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation type="unfinished">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation type="unfinished">po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished">Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="16"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Sekce dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="39"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="55"/>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Od</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="63"/>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="71"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="79"/>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="128"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="139"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docsectionsbase.ui" line="47"/>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Zobrazen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Vztahuje se k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Je rodičem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Je potomkem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Obrázkové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Ano-ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Řetězec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Nic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Reálné číslo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="unfinished">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="unfinished">Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="unfinished">Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="unfinished">Automaticky přidat k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="30"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Vlastnosti položek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="47"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="52"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="57"/>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="62"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="67"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="72"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Automaticky přidat k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="120"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="131"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="134"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="142"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="145"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="153"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="156"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+N</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="44"/>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit tiskárnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="556"/>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="194"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="464"/>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="501"/>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="178"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="obsolete">Azurová (Cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="178"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="obsolete">Purpurová (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="178"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="obsolete">Žlutá (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="180"/>
    <source>Black</source>
    <translation type="obsolete">Černá (Black)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="275"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="obsolete">Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="51"/>
    <source>Print Destination</source>
    <translation type="obsolete">Tisk do</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="95"/>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="107"/>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="112"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="119"/>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="128"/>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Příkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="135"/>
    <source>Range</source>
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="141"/>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout &amp;vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="515"/>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation type="obsolete">Ti&amp;sknout aktuální stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="145"/>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;isknout interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="157"/>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="252"/>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="462"/>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout normálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="167"/>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout separace
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="171"/>
    <source>Print in Color if Available</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="172"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Tisknout v odstínech šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="189"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="190"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="191"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="198"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="205"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stránku(y) vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="208"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Zrcadlit stránky svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="211"/>
    <source>Set Media Size</source>
    <translation type="obsolete">Nastavit velikost média</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="217"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="224"/>
    <source>Apply Under Color Removal</source>
    <translation type="obsolete">Použít během odstranění barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="227"/>
    <source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
    <translation type="obsolete">Konvertovat spot barvy na process</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="233"/>
    <source>Apply ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Použít ICC profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="238"/>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation type="obsolete">Pokročilé možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="247"/>
    <source>Preview...</source>
    <translation type="obsolete">Náhled...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="277"/>
    <source>Sets the PostScript Level.
 Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
    <translation type="obsolete">Nastaví úroveň PostScriptu.
 Nastavení na Level 1 nebo 2 způsobí vytváření velkých souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="501"/>
    <source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="276"/>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
    <translation type="obsolete">Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="448"/>
    <source>Failed to retrieve printer settings</source>
    <translation type="obsolete">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../druck.cpp" line="272"/>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
    <translation type="obsolete">Nezobrazovat na tištěné straně objekty přesahující okraje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="506"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import souboru:
%1
se nepodařil!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="507"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Kritická chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="862"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="54"/>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Importuji PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="77"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyzuji PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="512"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="861"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="74"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="732"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="39"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Upravit styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="72"/>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="264"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="353"/>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Jméno stylu odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="354"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="355"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="356"/>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Barva výplně písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="357"/>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Barva obrysu písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="359"/>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Určuje celkovou výšku iniciál počtem řádků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Horní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Dolní odsazení odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="292"/>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabelátory a odsazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="260"/>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;ry:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="231"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="192"/>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="201"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Pevné řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="202"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automatické řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="203"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="249"/>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Iniciály</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="266"/>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost od textu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="316"/>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Náhled odstavcového stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Určuje odstup mezi iniciálou a textem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="368"/>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Přepíná ukázkový text tohoto odstavcového stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="501"/>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Jméno stylu není jedinečné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="320"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="352"/>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Vyberte pro snazší čtení lehce barevných textových stylů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuální nastavení prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="365"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost k účaří znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation type="obsolete">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../edit1format.cpp" line="441"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Upravit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Získat &amp;jména polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="81"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Volby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="98"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="109"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Stín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="125"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="147"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="180"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="216"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="500"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostupné efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1386"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1364"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1355"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1370"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="973"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="975"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1399"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1376"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Zaostřit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="482"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="486"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="497"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Použité efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="611"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="615"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="351"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="371"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="391"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="411"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1405"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1441"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1492"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../effectsdialog.cpp" line="1558"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation type="unfinished">Uložit jako obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="177"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation type="unfinished">Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">Soubor existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation type="unfinished">už existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation type="unfinished">Chyba při zápisu souboru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Všechny str&amp;any</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Změnit výstupní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Jména exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;jmenodokumentu-cislostrany.typ&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportovat pouze aktuální stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostupné exportní formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="71"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Vyberte adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Export do adresáře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ obrázku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Uložit jako obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuální strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="202"/>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Uložit interval stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Uložit všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozlišení obrázků
Použijte 72 dpi, jestliže je obrázek určen na web nebo monitor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Kvalita obrázků - 100% je nejvyšší, 1% nejnižší</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="37"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="99"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="100"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="101"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished">Overlay</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Barevný fígl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Vypálení barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="94"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="123"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="129"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="185"/>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="210"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="263"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nepoužívat žádnou cestu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../extimageprops.cpp" line="265"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Cesty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="223"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="226"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="228"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="231"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="233"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="197"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="197"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="176"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="179"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../customfdialog.cpp" line="203"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="590"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fileloader.cpp" line="594"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> nahrazeno: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Soubor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Face:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation type="unfinished">Styl:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="unfinished">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="unfinished">Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation type="unfinished">Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation type="unfinished">Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="unfinished">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="unfinished">Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="unfinished">Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatečné cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Náhrada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Dostupná písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Substituce písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Dodatečné &amp;cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Připojit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="40"/>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="41"/>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="42"/>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Obsažen v:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="43"/>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="45"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="189"/>
    <source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Cesty k písmům lze nastavit, jen pokud nejsou otevřené žádné dokumenty. Zavřete všechny dokumenty a potom změňte cestu pro písma v nabídce Soubor - Nastavení - Písma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontprefs.cpp" line="130"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="107"/>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="104"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="106"/>
    <source>Start searching</source>
    <translation>Spustit hledání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="107"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Velikost zvoleného písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="46"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="201"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="202"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="126"/>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Ukázka bude zobrazena až po puštění tlačítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="105"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="53"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="69"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="72"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="146"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="169"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="179"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="unfinished">Text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="186"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="unfinished">Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="189"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="196"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="239"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="242"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="43"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="62"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="70"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="81"/>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="92"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="103"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="114"/>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="168"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="200"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="208"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="216"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="219"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt-T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="230"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="267"/>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Připoji&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="270"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="281"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewbase.ui" line="16"/>
    <source>Font Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled písem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Náhled písem...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Dialog náhledu písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Třídění, prohledávání a procházení písem.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Původní písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Nové písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Nastavit tyto náhrady jako trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Tento dokument obsahuje některá písma, která nejsou na vašem systému instalována, vyberte prosím jejich odpovídající náhrady. Zrušit načítání dokumentu zastaví.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Zruší náhrady písem a zastaví načítání dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Pokud volbu povolíte, Scribus použije tyto náhrady chybějících písem ve všech budoucích dokumentech. Později to lze zrušit v nabídce Úpravy - Nastavení - Písma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Pokud vyberete OK a uložíte, náhrady budou pro dokument trvalé.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="324"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="325"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../gradienteditor.cpp" line="333"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Přidat, změnit nebo odebrat zarážky barev</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="69"/>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Ovládání vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="87"/>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovná vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="129"/>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation type="obsolete">Svislá vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Připojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="74"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="100"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Přip&amp;ojit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="110"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="176"/>
    <source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
    <translation type="obsolete">Řady a sloupce - automatická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="184"/>
    <source>&amp;Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Řá&amp;dky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="188"/>
    <source>C&amp;olumns:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sloupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="199"/>
    <source>Row &amp;Gap</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Mezera mezi řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="205"/>
    <source>Colum&amp;n Gap</source>
    <translation type="obsolete">M&amp;ezera mezi sloupci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>Refer to:</source>
    <translation type="obsolete">Odkaz na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="287"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Str&amp;ana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Okraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>&amp;Selection</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>&amp;Update</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktualizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="296"/>
    <source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
    <comment>guide manager</comment>
    <translation type="obsolete">Nastaví v dokumentu vodítka. Správce vodítek je stále otevřený, ale změny jsou trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;Apply to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Použít pro všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="137"/>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="138"/>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Jednotka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.cpp" line="362"/>
    <source>There is empty (0.0) guide already</source>
    <translation type="obsolete">Již existuje prázdné (0.0) vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="15"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="43"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="146"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="337"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="152"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="239"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="326"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="245"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="181"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="268"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="281"/>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="300"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="310"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="346"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="359"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="362"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="313"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="103"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="128"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="329"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="184"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="349"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="271"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="343"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../guidemanager.ui" line="356"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="487"/>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Lituji, ale není dostupný žádný manuál! Navštivte prosím: http://docs.scribus.net
kde naleznete aktuální dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="415"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="300"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="287"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus online nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="377"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="377"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hledaný řetězec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Hl&amp;edat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="148"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="419"/>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Hlednání ignoruje velikost písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="409"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nová záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="409"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Nadpis nové záložky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="158"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Hledat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="296"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Hledat &amp;další</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="297"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="290"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="298"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="183"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="291"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="282"/>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Relevance</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../helpbrowser.cpp" line="715"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="137"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="163"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="168"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/helpbrowser.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Akceptovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Přeskočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="46"/>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Délka nejkratšího slova, které může být děleno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="47"/>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Maximální počet po sobě následujících dělení slov.
Nula (0) funkci vypíná. Pozn. překl.: V české typografii max. 3.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="28"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="34"/>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nejmenší slovo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="16"/>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="obsolete">Návrhy &amp;dělění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="19"/>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Automaticky dělit slova při psaní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="44"/>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="obsolete">Po volbě &quot;Extra&quot;, &quot;Dělení slov v textu&quot; se objeví dialog,
ve kterém budou zobrazeny všechny možnosti dělení slova.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="45"/>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Povolí automatické dělení slov během psaní textu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="40"/>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Maximální počet po sobě následujících dělění:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="84"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="113"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="125"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../hysettings.cpp" line="125"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informace o obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Obecné informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Datum/čas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Má vložený profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="54"/>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="56"/>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Jméno profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Má vložené cesty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Má vrstvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Umělec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Uživatelův komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Typ fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Typ skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Import &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="obsolete">Import EPS souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Importuje do dokumentu většinu EPS souborů,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="101"/>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Na šířku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished">Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation type="unfinished">Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation type="unfinished">Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="unfinished">Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="unfinished">Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vložit stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="87"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Strana(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Vzorová strana:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="205"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="209"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="211"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="224"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="227"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="228"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../inspage.cpp" line="245"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stranou</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="115"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="119"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.cpp" line="205"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="29"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="61"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Textový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obrázkový rám</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="109"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="121"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="128"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Všechny strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="135"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="606"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="190"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="197"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="204"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="342"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="349"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="356"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="395"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="402"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished">Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="497"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="507"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="531"/>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="546"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertaframe.ui" line="638"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Počet řádek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nový skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Editace Java skriptů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="118"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="117"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="123"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Přidá nový skript a definuje funkci se stejným jménem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte jméno funkce.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="124"/>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Akce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="125"/>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktuální klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="137"/>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Zvolte klávesu pro tuto akci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="151"/>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="298"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="298"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="298"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="246"/>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="250"/>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="254"/>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="146"/>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">Žádná &amp;klávesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="148"/>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Definováno &amp;uživatelem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="158"/>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nastavit klávesu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="164"/>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Sady klávesových zkratek k načtení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="175"/>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Načíst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="182"/>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="183"/>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="185"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="197"/>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Sady klávesových zkratek, které lze načíst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="198"/>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Načíst vybranou sadu klávesových zkratek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="199"/>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Importovat do současného nastavení sadu klávesových zkratek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="200"/>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Exportovat současné klávesové zkratky do souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="201"/>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Znovu načíst předdefinované klávesové zkratky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="436"/>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">XML soubory klávesových zkratek (*.ksxml)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="265"/>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Tato posloupnost kláves se již používá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="298"/>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../keymanager.cpp" line="242"/>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="180"/>
    <source>Status: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="183"/>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="185"/>
    <source>Finished</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="188"/>
    <source>Running</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="368"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.cpp" line="370"/>
    <source>Insert symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="13"/>
    <source>Editor</source>
    <translation type="unfinished">Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="32"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="44"/>
    <source>Update</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="51"/>
    <source>Revert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="65"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="73"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="80"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="83"/>
    <source> DPI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="96"/>
    <source>Program:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="108"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="122"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="148"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../latexeditor.ui" line="162"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="511"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="280"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="281"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat také všechny objekty v této vrstvě?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="532"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="538"/>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation>Přidat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="540"/>
    <source>Delete layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="541"/>
    <source>Raise layer</source>
    <translation>Vrstvu dopředu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="542"/>
    <source>Lower layer</source>
    <translation>Vrstvu dozadu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="530"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="531"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="512"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="514"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="515"/>
    <source>Darken</source>
    <translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="516"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="517"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="unfinished">Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="518"/>
    <source>Screen</source>
    <translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="519"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="520"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="521"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="522"/>
    <source>Difference</source>
    <translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="523"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="524"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="525"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="526"/>
    <source>Hue</source>
    <translation type="unfinished">Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="527"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="unfinished">Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="528"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="529"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="unfinished">Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="539"/>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="543"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="544"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="545"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="546"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="547"/>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="548"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../layers.cpp" line="549"/>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <location filename="../canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../canvasmode_legacy.cpp" line="4976"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
    <source>Add Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
    <source>Remove Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>-</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
    <source>X Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
    <source>Y Pos:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
    <source>Magnification Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
    <source>Fish Eye Lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="unfinished">Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
    <source>Strength:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="86"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="28"/>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Editace stylů čar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="120"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="148"/>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Nový styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="215"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="213"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="215"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="55"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../lineformats.cpp" line="188"/>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Opravdu chcete smazat tento styl?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestylewbase.ui" line="214"/>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestylewbase.ui" line="239"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šířka čáry:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="144"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="54"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ostrá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="55"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Čtvercová hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="56"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Oblá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="58"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Kolmý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="59"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Zkosený spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="60"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Oblý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="163"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="151"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Čárkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="154"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="157"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../smlinestyle.cpp" line="160"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="81"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Včechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="131"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Vybrat Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="196"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="198"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Více:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="200"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="229"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="230"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="232"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="234"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../loremipsum.cpp" line="235"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="31"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Vlastnosti strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="39"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="208"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="60"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="63"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="71"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="78"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="83"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="89"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="109"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodítka okrajů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="115"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../margindialog.cpp" line="120"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dolní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Horní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="208"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Pravý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="153"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi horním vodítkem okraje a okrajem strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="154"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi dolním vodítkem okraje a okrajem strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="208"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Vnější:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="36"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="scribus/marginwidget.cpp" line="74"/>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="obsolete">Použít nastavení okrajů na všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="88"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Použít změny okrajů na všechny existující stránky v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="100"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Okraje tiskárny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="102"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Importovat okraje pro vybranou velikost stránky z dostupných tiskáren.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="77"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="84"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="89"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="106"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Vodítka okrajů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="124"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="129"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="149"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="155"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="213"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="214"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="218"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../marginwidget.cpp" line="219"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Pravý:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="39"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Upravit vzorové strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="110"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stranu?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="104"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="137"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="137"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nová vzorová strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="129"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="236"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="236"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nová vzorová strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="289"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopie č. %1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../muster.cpp" line="407"/>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="79"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Duplikovat zvolenou vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="80"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Smazat zvolenou vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="81"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Přidat novou vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="82"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Import vzorových stran z existujícího dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="236"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová strana %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="379"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Nelze přejmenovat vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="379"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Normální strana nemůže být přejmenována.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="383"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Přejmenovat vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="383"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation>Nové jméno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../masterpagepalette.cpp" line="135"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="24"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mdup.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Svislé posunutí:</translation>
  </message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="127"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="129"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="130"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="131"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="132"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="133"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="134"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="135"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="136"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../measurements.cpp" line="54"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <location filename="../measurements.cpp" line="111"/>
    <source> °</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="135"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="135"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="131"/>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="37"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importovat stranu(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source> from 0</source>
    <translation>od 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="78"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Vytvořit stranu(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="190"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="37"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importovat vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="52"/>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importovat stranu(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>Importovat &amp;vzorovou stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="83"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mergedoc.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Import</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Chybějící písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Písmo %1 není nainstalované.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../missing.cpp" line="336"/>
    <source>instead</source>
    <translation>místo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../ui/modetoolbar.cpp" line="120"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="unfinished">Vlastnosti...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Přesunout strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopírovat stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Posun stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Posun stran(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="68"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Před stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="69"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Za stranu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="70"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="48"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../movepage.cpp" line="58"/>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Počet kopií:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3742"/>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3751"/>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3752"/>
    <source>Geometry</source>
    <translation type="obsolete">Geometrie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3853"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3758"/>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3759"/>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Hladina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3760"/>
    <source>Shape:</source>
    <translation type="obsolete">Obrys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3763"/>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3772"/>
    <source>Show Curve</source>
    <translation type="obsolete">Zobrazit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3773"/>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Počáteční posun:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3774"/>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost od křivky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3845"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3792"/>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Vložit profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3793"/>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation type="obsolete">Účel reprodukce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3799"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation type="obsolete">Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3800"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3801"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3802"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3806"/>
    <source>Left Point</source>
    <translation type="obsolete">Levý bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3807"/>
    <source>End Points</source>
    <translation type="obsolete">Koncové body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3826"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Kolmý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3827"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Zkosený spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3828"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Oblý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3833"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ostrá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3834"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Čtvercová hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3835"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Oblá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3878"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3983"/>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3993"/>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3955"/>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation type="obsolete">Jméno vybraného objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3956"/>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovné umístění středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3957"/>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Svislé umístění středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3958"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="obsolete">Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3959"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="obsolete">Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3960"/>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Rotace objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3961"/>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation type="obsolete">Bod (počátek souřadnic), od kterého jsou 
odvozeny vzdálenosti nebo úhly rotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3962"/>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení vlevo nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3963"/>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení vpravo nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3964"/>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení vlevo dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3965"/>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení vpravo dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3966"/>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation type="obsolete">Střed otáčení uprostřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3967"/>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Překlopit vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3968"/>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Překlopit svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3969"/>
    <source>Move one level up</source>
    <translation type="obsolete">O hladinu výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3970"/>
    <source>Move one level down</source>
    <translation type="obsolete">O hladinu níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3971"/>
    <source>Move to front</source>
    <translation type="obsolete">Přesunout navrch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3972"/>
    <source>Move to back</source>
    <translation type="obsolete">Přesunout dospodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3974"/>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation type="obsolete">Zamknout nebo odemknout objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3975"/>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation type="obsolete">Zamknout nebo odemknout rozměry objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="" line="7471221"/>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation type="obsolete">Povolit nebo zakázat tisk objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3982"/>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3985"/>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation type="obsolete">Změna šířky znaků písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3989"/>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Sytost barvy obrysu písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3990"/>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Sytost barvy výplně písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3995"/>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Styl aktuálního odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3998"/>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation type="obsolete">Změna nastavení bodů čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3999"/>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation type="obsolete">Styl čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4000"/>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation type="obsolete">Šířka (tloušťka) čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4001"/>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation type="obsolete">Typy spojení čar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4002"/>
    <source>Type of line end</source>
    <translation type="obsolete">Typy ukončení čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4003"/>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation type="obsolete">Styl čáry aktuálního objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4005"/>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation type="obsolete">Výběr obrys rámu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4006"/>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation type="obsolete">Úprava obrysu rámu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4007"/>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation type="obsolete">Nastavní poloměru zakulacení rohů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4008"/>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation type="obsolete">Počet sloupců v textovém rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4010"/>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost mezi sloupci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4011"/>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost textu od horní části rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4012"/>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost textu od spodního obrysu rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4013"/>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost textu od levého obrysu rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4014"/>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation type="obsolete">Vzdálenost textu od pravého obrysu rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4015"/>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation type="obsolete">Nastavení tabelátorů textového rámu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4017"/>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation type="obsolete">Možnost nastavit jiné rozměry obrázku než rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4018"/>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Vodorovné posunutí obrázku uvnitř rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4019"/>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation type="obsolete">Svislé posunutí obrázku uvnitř rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4020"/>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Změnit šířku obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4021"/>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation type="obsolete">Změnit výšku obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4022"/>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation type="obsolete">Použít stejnou změnu velikosti pro oba rozměry (X a Y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4024"/>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Obrázek změní velikost podle rozměru rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4025"/>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation type="obsolete">Obrázek si zachová své proporce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3839"/>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation type="obsolete">Čáry buňky v tabulce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3840"/>
    <source>Line at Top</source>
    <translation type="obsolete">Horní čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3841"/>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation type="obsolete">Levá čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3842"/>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation type="obsolete">Pravá čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3843"/>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Dolní čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4023"/>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation type="obsolete">Dodržet poměr stran</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4026"/>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation type="obsolete">Zdrojový profil obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4027"/>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation type="obsolete">Účel reprodukce obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3771"/>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation type="obsolete">Vlastnosti textu na křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3973"/>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation type="obsolete">Ukazuje hladinu zvoleného objektu. 0 znamená, že je objekt nejníž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="4009"/>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation type="obsolete">Přepínat mezi mezisloupcovou mezerou a šířkou sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2510"/>
    <source>Column width</source>
    <translation type="obsolete">Šířka sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3744"/>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3747"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3745"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3746"/>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3748"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">Čá&amp;ra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3749"/>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3786"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3787"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3765"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3756"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3757"/>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rotace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3761"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">Upravit &amp;obrys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3762"/>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Zakolatit
&amp;rohy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3764"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;loupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3765"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Odstup:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3766"/>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Horní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3767"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dolní:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3768"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Levý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3769"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pravý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3770"/>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3778"/>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation type="obsolete">Te&amp;xt obtéká okolo rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3779"/>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Použít &amp;celostránkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3780"/>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation type="obsolete">Použít &amp;obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3781"/>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation type="obsolete">St&amp;yl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3782"/>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3783"/>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Vo&amp;lná změna velikosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3788"/>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation type="obsolete">X-Měří&amp;tko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3789"/>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation type="obsolete">Y-Měřít&amp;ko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3790"/>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Změni&amp;t velikost na rozměr rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3791"/>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3809"/>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Střed otáčení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3810"/>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Typ čáry:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3822"/>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šíř&amp;ka čáry:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3823"/>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Hrany:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3837"/>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ukončení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2717"/>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2718"/>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2719"/>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="2720"/>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3996"/>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation type="obsolete">Jazyk dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3991"/>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation type="obsolete">Psaní zprava doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3992"/>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Manuální nastavení prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3794"/>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Pevné řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3795"/>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automatické řádkování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3796"/>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3784"/>
    <source>Actual X-DPI:</source>
    <translation type="obsolete">Aktuální X-DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3785"/>
    <source>Actual Y-DPI:</source>
    <translation type="obsolete">Aktuální Y-DPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3811"/>
    <source>Start Arrow:</source>
    <translation type="obsolete">Počáteční šipka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3812"/>
    <source>End Arrow:</source>
    <translation type="obsolete">Koncová šipka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3984"/>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Offset k účaří znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3986"/>
    <source>Scaling height of characters</source>
    <translation type="obsolete">Měřená výška znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3634"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Jméno &quot;%1&quot; není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3775"/>
    <source>Fill Rule</source>
    <translation type="obsolete">Pravidla pro vyplňování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3776"/>
    <source>Even-Odd</source>
    <translation type="obsolete">Lichý-sudý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3777"/>
    <source>Non Zero</source>
    <translation type="obsolete">Nenulový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3987"/>
    <source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
    <translation type="obsolete">Barva obrysu textu nebo stínu, podle výběru. Pokud jsou vybrána obě formátování, potom jsou stejnou barvou.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3988"/>
    <source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
    <translation type="obsolete">Barva vybraného textu. Pokud je povoleno formátování textu Křivky, tato barva bude výplňová. Pokud je povoleno stínování textu, tato barva bude nejvýše.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3977"/>
    <source>Make text in lower frames flow around the object. The options below define how this is enabled.</source>
    <translation type="obsolete">Nechat text ve vzdálenějších rámcích plavat kolem objektu. Možnosti níže chování upřesňují.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3978"/>
    <source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte místo obrysu rámce raději bounding box, který je vždy pravoúhlý. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3979"/>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
    <translation type="obsolete">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte druhou čáru založenou na obrysu rámce. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="1814"/>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Auto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3994"/>
    <source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
    <translation type="obsolete">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../mpalette.cpp" line="3976"/>
    <source>Enable or disable exporting of the object</source>
    <translation type="obsolete">Povolit nebo zakázat exportování objektu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="26"/>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Upravit styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="80"/>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ostrá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="81"/>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Čtvercová hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="82"/>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Oblá hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="86"/>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Kolmý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="87"/>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Zkosený spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="88"/>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Oblý spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="94"/>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Šířka čáry:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="261"/>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="112"/>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="295"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="280"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="268"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Čárkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="271"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="274"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="277"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="295"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Jméno %1 není jedinečné.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiné.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiline.cpp" line="181"/>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="unfinished">Průběh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="unfinished">Celkový průběh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialogbase.ui" line="16"/>
    <source>Progress</source>
    <translation type="obsolete">Průběh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialogbase.ui" line="43"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="obsolete">Celkový průběh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multiprogressdialogbase.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="112"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="165"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Svislé posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.cpp" line="70"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="13"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished">Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="32"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="50"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="81"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="84"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="94"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="145"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="217"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="245"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="272"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="289"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="309"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="383"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../multipleduplicate.ui" line="399"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Můj &amp;Modul</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Můj modul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Modul funguje!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="99"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="122"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Velikost strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="39"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="229"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="230"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="258"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodítka okrajů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="276"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="139"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Velikost strany dokumentu - buď standardní, nebo volitelný rozměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="140"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientace stran dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="141"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Šířka stran dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="142"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Výška stran dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="144"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Vytvářet automaticky textové rámce, jsou-li přidány nové strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Počet sloupců v automaticky vytvořených textových rámcích</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Vzdálenost mezi automaticky vytvořenými sloupci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="217"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="226"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="242"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="287"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Implicitní jednotka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Automatické textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="310"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Odstup:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="301"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>S&amp;loupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="125"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Tento dialog znovu nezobrazovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="143"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Počáteční počet stran dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="281"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Počet stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="357"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="109"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="111"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Otevřít &amp;existující dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="114"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Otevřít ne&amp;dávný dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="174"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation type="unfinished">Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="249"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation type="unfinished">První strana je:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../newfile.cpp" line="323"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Načíst dokumenty s předdefinovaným vzhledem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="81"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Vytvořit dokument ze šablony připravené jinými uživateli nebo vámi (vhodné pro dokumenty s jednotným vzhledem).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="878"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Přesunout uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Přesunout řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="892"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Přidat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Smazat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Vynulovat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Vynulovat tento řídicí bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="881"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absolutní souřadnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="884"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="885"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="886"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="887"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Vy&amp;nulovat konturu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="889"/>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Konec úprav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Nezávisle přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Symetricky přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otevře polygon nebo ořeže Bézierovou křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zavřít tuto Bźierovou křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Zrcadlit vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Zrcadlit svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Rotace proti směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Rotace po směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zvětšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Úhel rotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Aktivovat úpravy obrysové čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Nastavit obrysovou čáru na původní obrys rámu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="879"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Je-li zaškrtnuto, používají se souřadnice relativní ke stránce, jinak jsou relativní k objektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmenšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zmenšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zvětšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Hodnota zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="882"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>na plochu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="883"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="888"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="301"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Tento dokument nevypadá jako OpenOffice Draw soubor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="674"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="95"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Import OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Import souborů OpenOffice Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename=&